Social Network Analysis (SNA) Netwerk Platteland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Network Analysis (SNA) Netwerk Platteland"

Transcriptie

1 Social Network Analysis (SNA) Netwerk Platteland Door Joitske Hulsebosch Voor Netwerk Platteland Oktober 2013

2 Inhoudsopgave 1 Introductie Netwerk Platteland Social Network Analyse (SNA) Methodologie 3 2 Analyse Netwerk Platteland Het netwerk algemeen: structuur Leeftijd Provincies en landsdelen Maatschappelijke functies Leiderschap en invloedrijke personen Kennisstromen in het netwerk Waardering van activiteiten Conclusies 27 2

3 1. Introductie 1.1 Netwerk Platteland Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. Het netwerk brengt organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren. Het Netwerk is actief voor het platteland in al haar facetten: niet alleen Leadergroepen en verbredingsactiviteiten, maar bijvoorbeeld ook productielandbouw en landschapsbeheer. Voor meer inrformatie zie netwerkplatteland.nl. Netwerk Platteland is ontstaan uit een samenwerking tussen De Lynx, ETC, CLM, Movisie en Aequator. Eind 2013 is er een evaluatie van Netwerk Platteland na 7 jaar activiteit. Als onderdeel van deze evaluatie is deze Social Network Analysis (SNA) van het netwerk uitgevoerd. Een specifieke vraag voor de SNA is om te inzicht te verschaffen in hoe online communicatie heeft bijgedragen aan het versterken van de relaties. 1.2 Social Network Analysis (SNA) Van Wikipedia een definitie van SNA: «Social network analysis (SNA) is the methodical analysis of social networks. Social network analysis views social relationships in terms of network theory, consisting of nodes (representing individual actors within the network) and ties (which represent relationships between the individuals, such as friendship, kinship, organizational position, sexual relationships, etc.)[1][2] These networks are often depicted in a social network diagram, where nodes are represented as points and ties are represented as lines.» Kort gezegd is SNA het analyseren van een netwerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van een software programma waarmee je een visualisatie van mensen of organisaties en hun relaties kunt maken. Het doel is hierbij het begrijpen van het netwerk en op basis daarvan nadenken over mogelijke versterking van het netwerk. Bij een SNA gaat men typisch op zoek naar de structuur van het netwerk, invloedrijke mensen, zgn. gatekeepers die belangrijk zijn voor informatiestromen, sterke en zwakke verbindingen en subgroepen binnen het netwerk. Dit zijn namelijk de factoren die het funcitoneren van een netwerk kunnen verklaren. 1.3 Methodologie De netwerk analyse bestond uit een online survey, analyse van de survey en bespreking en interpretatie van de uitkomsten met een kernteam van het netwerk. De survey is opgesteld na overleg met een kernteam van Netwerk Platteland, de survey bestond uit verschillende vragen over de achtergrond van de deelnemers, een deel over waardering van activiiteiten van Netwerk Platteland en 3 relatievragen. Deze survey is geanalyseerd met behulp van een netwerk analyse software programma (Netdraw) en gezamenlijk geinterpreteerd met 3 betrokkenen van het project. De resultaten van deze analyse en de interpretatie staan in dit rapport. Verder is het twitter netwerk nog geanalyseerd met NodeXL, een ander software programma. 3

4 Er is gekozen om de online survey te versturen naar adressen, het gehele bestand van de nieuwsbrief, wetende dat hier Figuur 1: Response rate van de online survey mensen bij zitten die zich minder betrokken zullen voelen bij het netwerk en daarom de survey niet zouden invullen. Echter het idee was dat de betrokken mensen wel de survey in zouden vullen en we daarmee ook vanzelf een selectie. We hoopten op een response van 10% oftewel 350 mensen. Van de adressen bleek bijna één op de achte oude adressen te zijn die retour kwamen (459 mailadressen zie figuur 1). Als we deze adressen niet meerekenen komen we op een response rate van 29%, oftewel 889 personen. Dit is een goede respons voor de gekozen methode. Met 889 personen die de survey hebben ingevuld zijn er duidelijke patronen uit de analyse te halen. Ook laat het zien dat er een grote groep is die zich gecommiteerd voelt aan het netwerk en de moeite wil nemen om te helpen het netwerk in kaart te brengen. Dit blijkt ook uit het feit dat we veel mails ontvingen van mensen die de survey nog wel in hadden willen vullen zoals de volgende mail. Door drukte voor een netwerkbijeenkomst eind sept. en een bezoek van buitenlandse partners hebben we helaas nagelaten de vragenlijst n te vullen. Als het nog kan zou ik dat graag alsnog doen. Bij een netwerk survey kan gekozen worden om mensen uit een relatielijst te laten kiezen of zelf namen te laten toevoegen. Het voordeel van een lijst is dat mensen bewust kiezen met wie ze contact hebben en minder snel namen vergeten. Het nadeel van een lijst is dat mensen meer gestuurd worden in het kiezen van contacten en contacten kunnen hebben buiten de lijst die wel belangrijk zijn. In onze methodologie hebben we gekozen voor een mix van beide opties. Het zou teveel gevraagd zijn om mensen uit een lijst van 3521 mensen te laten kiezen wie ze kennen, daarom hebben we een korte lijst van 67 mensen opgesteld met het kernteam, mensen waarvan het kernteam dacht dat ze belangrijk zouden zijn. Verder hebben we respondenten uitgenodigd zelf nieuwe namen toe te voegen. In totaal zijn hierbij 183 nieuwe namen toegevoegd. De namen zoals 'geen', 'ambtelijk niveau' etc. zijn hierbij verwijderd omdat we op zoek zijn naar relaties tussen personen. Om redenen van vertrouwelijkheid van informatie worden in dit rapport zo min mogelijk namen genoemd, behalve voor de mensen die invloedrijk zijn binnen het netwerk. Dit omdat we ervan uitgaan dat dit positief is en het mensen zijn die bekend zijn binnen het netwerk. 2. Analyse Netwerk Platteland De netwerk analyse van Netwerk Platteland is een toegepaste analyse- dat wil zeggen dat we met de analyse proberen het netwerk te doorgronden en er conclusies voor de praktijk aan te verbinden. Dit 4

5 heeft gevolgen voor de analysekaders. We kijken bij Netwerk Platteland naar leeftijd, verdeling per landsdelen/ provincies, maatschappelijke functies vertegenwoordigd in het netwerk en subgroepen/leiderschap. 2.1 Het netwerk algemeen: structuur Het netwerk is hieronder in figuur 2 gevisualiseerd. Het netwerk zoals via de respondenten in kaart gebracht bestaat uit 3431 personen en telt 4869 relaties tussen de personen, dit is een gemiddelde van 1,41 relatie per persoon. Aan de ene kant is dit laag, maar ook een kenmerk van zulke grote netwerken, in een groot netwerk zullen de leden minder dichte relaties hebben met andere leden. Het gemiddelde pad tussen 2 leden uit het netwerk is 2,7; dat wil zeggen dat leden gemiddeld 2,7 stappen nodig hebben om elke andere persoon uit het netwerk te kunnen bereiken. Heeft iemand bijvoorbeeld een specifieke vraag die zijn eigen relaties niet kunnen beantwoorden, dan kan deze persoon weer zijn netwerk inschakelen en zo verder. Als leden hier gebruik van maken kunnen ze de kennis uit het hele netwerk benutten in gemiddeld 2,7 stappen. Figuur 2: Structuur netwerk platteland deelnemers en relaties (Blauw deelnemers, zwarte lijnen relaties en groter van vierkant wil zeggen dat er meer inkomende relaties bestaan) Valdis Krebs en June Holley 1 hebben 4 netwerk stadia gedefinieerd, van scattered fragments, via hubs en spoke, naar small world networks en core-peripherie. Dit is te zien in figuur 3. 1 Krebs en Holley, Building Smart Communities through Network Weaving 5

6 Figuur 3. De 4 stadia van een netwerk volgens Valdis en Holley. In vergelijking met de netwerk stadia lijkt dit netwerk op een volwassen core/periphery netwerk. Het netwerk heeft een duidelijke kern. Zie ook de informatie bij de paragraaf over leiderschap en kern van het netwerk. In een core/periphery netwerk is de kern veel dichter genetwerkt dan de peripherie. Het core-periphery netwerk werken beter dan netwerken met veel subgroepen of cliques omdat informatie en kennis door het hele netwerk kan stromen. Een kenmerk van core/periphery is tevens dat er verschillende mensen in de kern goed genetwerkt zijn, er is niet 1 centrale figuur of hub. Hiermee is Netwerk Platteland een krachtig netwerk. 6

7 2.2 Leeftijd Figuur 4: Netwerk Platteland naar leeftijd (hoe donker de kleur, hoe ouder zie legenda) Figuur laat op een hele visuele manier zien dat het een relatief ouder netwerk, er zijn weinig deelnemers onder de 30 jaar. Wel is het zo dat er geen duidelijke clusters per leeftijd te zien zijn dat wil zeggen: er wordt niet alleen genetwerkt binnen de leeftijdsgroep, maar ook volop tussen de leeftijdsgroepen. Het verschil in netwerk participatie per leeftijd is ook goed te zien in een vergelijking tussen figuur 5 en figuur 6 en 7, het netwerk van mensen onder de 30 vergeleken met het netwerk van mensen tussen 30 en 50 jaar en 50plus. Figuur 5 Netwerk onder de 30 jaar (oranje 20-30, geel onder de 20 jaar) wilekeurige layout van het netwerk, grootte van het vierkant vertegenwoordigt het aantal keren genoemd zijn door anderen 7

8 In het netwerk onder de 30 zijn duidelijk 2 personen te zien die belangrijk zijn, nummers 2084 en nummer Figuur 6 Netwerk tussen jaar, jaar rood, jaar paars, wilekeurige layout van het netwerk, grootte van het vierkant vertegenwoordigt het aantal keren genoemd zijn door anderen In de figuur is duidelijk te zien dat er minstens 8 personen tussen jaar zijn die een belangrijke rol vervullen, en hetzelfde geldt voor de leeftijdsgroep Figuur 7 Netwerk 50+ jaar, jaar groen, 60+ zwart, wilekeurige layout van het netwerk, grootte van het vierkant vertegenwoordigt het aantal keren genoemd zijn door anderen 8

9 In dit netwerk zijn veel spilfiguren tussen de jaar, er zijn ook twee personen van boven de 60 die een belangrijke functie vervullen (956 en 2218). 2.3 Provincies We hebben gevraagd waar mensen wonen. Let wel: ik kan nog betekenen dat ze in een andere provincie werken. Uit figuur 4 bljkt dat alle provincies vertegenwoordigd zijn in het netwerk, het is dus duidelijk een landelijk netwerk. Uit figuur 5 is te zien dat er veel communicatie is tussen mensen uit verschillende provincies, en er niet vooral genetwerkt wordt binnen de provincies. Wat opvalt is dat met uitzondering van Noord-Brabant (oranje), de provincies niet echt geclusterd zijn binnen het netwerk. Figuur 8 Netwerk naar provincie (woonachtig) We kunnen inzoomen op de verschillende landsdelen. Hiermee wordt goed duidelijk dat er belangrijke sleutelfiguren in het netwerk zijn die voor de verbindingen met de verschillende provincies zorgen. 9

10 Figuur 9 Landsdeel Noord: Friesland, Groningen en Drenthe Wat opvalt is dat er weinig mensen uit Drenthe actief zijn, en de twee personen die een spil in het netwerk van Groningen zijn in Drenthe wonen. De nummers 2023, 1457 en 2977 zijn duidelijk de contactpersonen voor Friesland. In Groningen en Drenthe zijn 1484, 707, 2211 en 804 belangrijk voor het netwerk. Zonder deze personen zou het netwerk fragmentarischer worden. Figuur 10 Landsdeel Oost: Gelderland en Overijssel In landsdeel Oost zijn er meer belangrijke personen dan in Noord en is het netwerk veel dichter. Van alle landsdelen is het netwerk hier het dichtst. 10

11 Figuur 11 Landsdeel West: Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Wat hier opvalt is dat het contact van Flevoland afhangt van nummer Verder zijn de personen uit Zuid-Holland breder genetwerkt en niet specifiek binnen hun provincie. Figuur 12 Landdeel Zuid: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg Uit figuur 12 blijkt dat Zeeland en Limburg beduidend minder goed genetwerkt zijn, en niet goed verbonden met Noord-Brabant. Het netwerk in Brabant kent 5 sleutelfiguren. De conclusie over de landsdelen is dat het zwaartepunt van het netwerk ligt in Oost, in Gelderland en Overijssel. In alle provincies zijn belangrijke makelaars die een netwerk functie vervullen. Echter, in Limburg en Zeeland is dit minder evident en in Flevoland hangt dit af van 1 sleutelfiguur. 11

12 2.4 Maatschappelijke functies Figuur 13 Ondernemers in het netwerk: agrarische groen, niet-agrarische rood Figuur 14 Beleidsmakers in het netwerk: nationaal niveau oranje, provinciaal en gemeentelijk niveau geel 12

13 Figuur 15 Maatschappelijke functies in het netwerk: Onderzoekers groen, projectleiders/adviseurs blauw, betrokken burgers roze. Uit deze plaatjes blijkt duidelijk dat de kern van het netwerk bestaat uit projectleiders/adviseurs, deze personen hebben een specifieke taak in plattelandsontwikkeling en dus tijd om te netwerken. Er zijn relatief weinig onderzoekers deel van het netwerk. De agrarisch ondernemers in het netwerk zijn vooral zichtbaar in de periferie. Wat ook opvalt is dat veel respondenten in de kern zich betrokken burger noemen (mensen mochten meerdere rollen noemen). Op basis van deze analyse zou het netwerk een specifiek doel kunnen stellen, bv. meer ondernemers in de kern van het netwerk betrekken of juist meer onderzoekers. Als we inzoomen op het onderlinge netwerk van beleidsmakers krijgen we de volgende 2 plaatjes. 13

14 Figuur 16 Beleidsmakers nationaal niveau Figuur 17 Beleidsmakers Gemeentelijk en Provinciaal niveau De beleidsmakers van nationaal niveau die de survey hebben ingevuld zijn onderling minder genetwerkt dan de beleidsmakers op gemeentelijk of provinciaal niveau. Hierbij vervullen een aantal ambtenaren een duidelijk netwerk functie binnen de beleidsmakers (zoals 2230 voor gemeentelijk en provinciaal niveau en 2250 voor nationaal niveau). 2.5 Leiderschap en invloedrijke personen Via de zgn. indegree kun je zien welke actoren veel invloed hebben binnen het netwerk omdat ze vaak genoemd zijn. Een indegree is het aantal keren dat iemand genoemd wordt 14

15 door anderen, en is dus niet afhankelijk van hoeveel mensen deze persoon zelf invult. In figuur 16 zie je dit gevisualiseerd, dit zijn alle mensen die meer dan 90 keer genoemd zijn. Figuur 18 De mensen die meer dan 90 keer genoemd zijn in netwerk en aantal jaren actief in plattelandsontwikkeling (wit is onbekend) Als we kijken naar mensen die heel invloedrijk zijn en geen onderdeel uitmaken van de project organisatie komen we uit bij Lodewijk LeGrand, Bart Pijnenburg, Bart Soldaat, Jan Beekman, Antoinette van Helvoirt, Mireille Groot Koerkamp, Petra van de Kop, Jannie Schonewille, Henk Rozema, Ben van de Essen en Ger van de Oetelaar. Dit zijn invloedrijke personen binnen het netwerk. 15

16 Figuur 19 Netwerk Platteland jaren actief in plattelandsontwikkeling ZONDER de 14 projectmedewerkers Het is interessant om te kijken hoe het netwerk eruit ziet zonder de 14 projectmedewerkers van de verschillende organisaties. Dit is wat figuur 17 visualiseert, in relatie tot de betrokkenheid in het netwerk. Het is duidelijk zichtbaar dat er verschillende mensen zijn die zichzelf tot de kern van het netwerk rekenen en er zijn ook veel belangrijke knooppunten in de communicatie zoals nummers 2230, 2254, 1 en Interessant is dat sommige deelnemers die meer aan de periferie staat zich wel heel erg betrokken voelen en andersom, dat enkele mensen die heel belangrijk zijn binnen het informele netwerk zelf aangeven dat ze Netwerk Platteland vanaf de zijlijn volgen. Het zou een strategie kunnen zijn om met zowel de mensen die zich betrokken voelen te werken, alsook met de invloedrijke personen die zich nu minder betrokken voelen. 3. Kennisstromen in het netwerk Een andere invalshoek is het kijken naar hoe kennis stroomt binnen het netwerk. We hebben de respondenten gevraagd van wie ze kennis hebben opgedaan op één van de vier deelonderwerpen van plattelandsontwikkeling (leefbaarheid, natuur en landschap, landbouw en innovatie en de laatste is gebiedsontwikkeling). Dit is geeft een indicatie van hoe kennis stroomt binnen het netwerk. Leefbaarheid Natuur en landschap Landbouw en innovatie Gebiedsontwikkeling 16

17 Figuur 20: de kennisstromen rondom de verschillende onderwerpen De netwerken rondom leefbaarheid en gebiedsontwikkeling zijn hierbij meer ontwikkeld, dat wil zeggen dat respondenten vaker aangaven op deze gebieden geleerd te hebben. In de volgende figuren zullen we nog wat meer op deze kennisstromen inzoomen. Figuur 21 Kennisstromen leefbaarheid Figuur 22 Kennisstromen natuur en landschap 17

18 Figuur 23 Kennisstromen landbouw en innovatie Figuur 24 Kennisstromen gebiedsontwikkeling 4. Waardering van activiteiten We hebben respondenten gevraagd een waardering te geven voor de activiteiten van Netwerk Platteland waar ze aan hebben meegedaan. In de volgende figuren zie je de resultaten. We hebben gekeken naar 4 traditionelere activiteiten: bijeenkomsten, magazine 18

19 Streek, de website en een nieuwsbrief (figuur 26 t/m 28). Daarnaast hebben we gekeken naar de waardering van 4 innovatieve online activiteiten te weten weblogs, de LinkedIn groep, Facebook pagina, Twitteraccount en hashtags en Twitterchats (figuur 28 t/m 32). In figuur 23 is te zien hoeveel respondenten bekend waren met de verschillende activiteiten en dus geantwoord hebben op de vraag over de waardering. Bekend met activiteiten 80% 60% 40% 20% Bekend met activiteiten 0% Bijeenkomsten Magazine Website Blogs Linkedin groep Facebook Twitter account Twitterchats Figuur 25 Bekendheid met de verschillende activiteiten: 889 respondenten In figuur 25 is te zien welk percentage van de respondenten bekend is met bepaalde activiteiten. Hier is te zien dat de trend is dat traditionelere activiteiten beter bekend zijn (nieuwsbrief, website). Aan de andere kant is hier een kanttekening te maken dat we zijn uitgegaan van de lezers van de nieuwsbrief, dit kan een afwijking in richting hogere bekendheid van nieuwsbrief veroorzaken. Indien we de deelnemers aan de twitterchats zouden hebben benaderd zou het resultaat anders kunnen zijn. Daarom hebben we nog een analyse van het Twitter netwerk gemaakt (zie figuur 34). 19

20 Bijeenkomsten 60% 50% 40% 30% 20% Bijeenkomsten 10% 0% niet of nauwelijks redelijk heel Figuur 26 Waardering van bijeenkomsten : 483 respondenten Magazine Streek 50% 40% 30% 20% Magazine Streek 10% 0% Niet of nauwelijks Redelijk Heel Figuur 27 Waardering van magazine Streek : 490 respondenten 20

21 nieuwsbrief 70% 60% 50% 40% 30% 20% nieuwsbrief 10% 0% Niet of nauwelijks Redelijk Heel Figuur 28 Waardering van nieuwsbrief: 589 respondenten Website netwerkplatteland.nl 70% 60% 50% 40% 30% 20% Website netwerkplatteland.nl 10% 0% Niet of nauwelijks Redelijk Heel Figuur 29 Waardering van website netwerkplatteland.nl: 528 respondenten 21

22 Blogs 70% 60% 50% 40% 30% 20% Blogs 10% 0% Niet of nauwelijks Redelijk Heel Figuur 30 Waardering van blogs : 433 respondenten LinkedIn groep 60% 50% 40% 30% 20% LinkedIn groep 10% 0% Niet of nauwelijks Redelijk Heel Figuur 31 Waardering van LinkedIn groep : 298 respondenten 22

23 Facebook pagina 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niet of nauwelijks Redelijk Heel Facebook pagina Figuur 32 Waardering van Facebook pagina: 236 respondenten Twitter account & hashtags 70% 60% 50% 40% 30% 20% Twitter account & hashtags 10% 0% Niet of nauwelijks Redelijk Heel Figuur 33 Waardering van Twitter account en hashtags : 267 respondenten 23

24 Twitterchat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niet of nauwelijks Redelijk Heel Twitterchat Figuur 34 Waardering van Twitterchat: 245 respondenten Wat opvalt is dat de waardering van de traditionele activiteiten zoals bijeenkomsten en de nieuwsbrief veel hoger ligt dan de nieuwe online activiteiten. Binnen de innovatievere online activiteiten worden de blogs het meeste gewaardeerd en de Twitterchats het minste.van de nieuwe media zijn de blogs en de LinkedIn groep het meest bekend onder de respondenten. 24

25 Figuur 35 Twitternetwerk aan de hand van laatste 100 tweets Hoewel we in de sessie met het kernteam niet ingegaan zijn op het Twitternetwerk is te zien dat dit wel een netwerk is met mensen die onderling ook weer in contact staan. Het zou interessant zijn voor het team om nog eens te kijken naar overlap, in hoeverre dit netwerk overlapt of ook weer nieuwe mensen en een eigen dynamiek heeft. Om meer inzicht te krijgen in het effect van de online activiteiten hebben we ook gevraagd welke van de contacten mensen online hebben leren kennen. Dit hebben we uitgesplitst naar mannen en vrouwen 25

26 Figuur 36 Wie heb je online leren kennen? Roze is vrouw, blauw is man Figuur 37 Wie heb je online leren kennen? Gecombineerd met waardering van blogs (rood is heel, geel is redelijk, zwart is niet of nauwelijks ) Hier is te zien dat de online activiteiten wel tot nieuwe contacten hebben bijgedragen, echter het is moeilijk online en offline uit elkaar te trekken. Het is waarschijnlijk dat iemand een naam kent van een weblog en deze persoon daarna via een bijeenkomst spreekt. Er is geen patroonverschil tussen mannen en vrouwen. Het lijkt wel of de mensen die aangeven 26

27 contacten online te hebben leren kennen positiever over de blogs zijn. Dit zou kunnen duiden op een groep die al meer gewend is aan online communiceren en daar ook waardering voor heeft. Uit figuur 38 is daarbij te zien dat dit niet van leeftijd afhangt. Figuur 38 Wie heb je online leren kennen? Gecombineerd met leeftijd (zie legenda) 5. Conclusies Door de netwerk analyse is het duidelijk geworden dat er een groot, landelijk netwerk bestaat rondom plattelandsontwikkeling. Het is een netwerk van mensen die vaak al lang in plattelandsontwikkeling bezig zijn en er zijn weinig jongeren actief binnen het netwerk, het zijn met name de groepen tussen 30-40, en jaar die goed vertegenwoordigd en genetwerkt zijn. Verder bestaat de kern van het netwerk voor het merendeel uit projectleiders/adviseurs, mensen die vanuit hun functie betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling. De projectorganisatie vervult een belangrijke spilfunctie maar zonder de 14 projectleden bestaat er ook een duidelijk netwerk. Het is een landelijk netwerk waarbij veel contacten tussen de landsdelen en provincies bestaan, echter per provincie zijn een aantal duidelijke spilfuncties aan te wijzen. Zeeland, Limburg, Drenthe en Flevoland zijn het minst goed genetwerkt, Gelderland en Overijssel (landsdeel Oost) het beste. De respondenten hebben duidelijk nieuwe kennis opgedaan en geven aan welke personen daarbij belangrijk zijn geweest. Deze kennisstromen zijn het best ontwikkeld voor het thema leefbaarheid en als tweede thema voor landbouw en innovatie. De analyse van kennisstromen bevestigt opnieuw dat kennis niet alleen binnen provincies stroomt, maar het een landelijk netwerk betreft. Per thema zijn experts te identificeren die vaak genoemd worden als bron van kennis. 27

28 Bij de waardering van activiteiten blijkt dat respondenten beter bekend zijn met de meer traditionele activiteiten zoals de nieuwsbrief, bijeenkomsten en de website. Ook is er duidelijk voorkeur (meer waardering) voor wat deze activiteiten zoals bijeenkomsten opleveren boven online activiteiten zoals de LinkedIn groep en het deelnemen aan Twitter chats. Echter, er is wel een kern die deze activiteiten wel waardeert. Bij deze kern speelt leeftijd of sexe geen rol, alle leeftijden zijn vertegenwoordigt. Het zou interessant het Twitter netwerk van het netwerk nog nader te analyseren. Het is duidelijk dat er een groot sociaal kapitaal aanwezig is. Een aanbeveling voor de evaluatie is om specifiek mensen te interviewen die deze survey hebben ingevuld, van verschillende landsdelen, uit de core en periferie en tevens van verschillende leeftijden/ functies. Hiermee kan duidelijk worden wat het netwerk heeft opgeleverd in de praktijk, en hoe het verder versterkt kan worden in de gekozen richting. Het kernteam kan tevens gebruik maken van de informatie over de belangrijkste beïnvloeders bij het organiseren van toekomstige activiteiten. 28

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Colofon Teksten Jeroen de Leede (VNG) Dataverwerking Marieke de Haan (VNG Informatiecentrum) Opmaak Chris Koning (VNG) Januari 2016 2 Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

INTERVISIE ROL PROVINCIES

INTERVISIE ROL PROVINCIES INTERVISIE ROL PROVINCIES KEUZE THEMA S INTERVISIE 1. Wie is aan zet? Welke rollen hebben provincies? 2. Voor- en nadelen van verschillende provinciale aanpakken? 3. Beleidsinstrumenten? 4. Verankering

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 De vragenlijst is in de periode van 6 t/m 15 augustus 2012 afgenomen De Resultaten: 1. In welke

Nadere informatie

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen 76 Restaurants 112 Hotels 13 Dierentuinen De leukste dingen in het leven zijn geen dingen 39 Wijnen 192 Beauty salons Bedankt, goed gedaan, we gaan ervoor! Wat

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Een peiling onder 639 stomadragers 1. Aanleiding, aanpak en deelname 1.1 Waarom dit onderzoek? De Stomavereniging heeft de stomadrager uitgenodigd

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Provinciaal kapitaal 3

Provinciaal kapitaal 3 2 Provinciaal kapitaal 3 4 Provinciaal kapitaal Hoe gebruiken provincies sociale media David Kok 5 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #SMenP 2012 David Kok. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2. Het Onderzoek

NIEUWSBRIEF 2. Het Onderzoek NIEUWSBRIEF 2 ZonMw akkoord met Onderzoek Van maart tot juli 2009 hebben we een vooronderzoek uitgevoerd om een eerste indruk te krijgen over hoe het nu gaat met binnen Nederland geadopteerden en hun adoptieouders.

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Extra kosten AWBZ instelling

Extra kosten AWBZ instelling pagina 1 van 6 Extra kosten AWBZ instelling Als u of uw familielid in een instelling woont waar zorg geleverd wordt, kan het zijn dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt voor extra zorg of activiteiten

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten

Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 8 mei 2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Staatssecretaris Van Rijn heeft voor de komende jaren landelijk miljoenen euro s vrijgemaakt om het leven in verpleeghuizen aangenamer te

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Samen de paardensport laten groeien

Samen de paardensport laten groeien Samen de paardensport laten groeien MAATSCHAPPELIJKE TRENDS & PAARDENSPORT 1. Sinds 1975 omvang van vrije tijd met 3 uur/week gekrompen vrije tijdsbesteding steeds belangrijker 2. Behoefte aan zelfontplooiing

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Uw aanbod aamelden voor de website Bijscholing Wmo

Uw aanbod aamelden voor de website Bijscholing Wmo Uw aanbod aamelden voor de website Vraag 1 - Vul hier uw gegevens in: Naam organisatie (aanbieder): Voornaam: Tussenvoegsel: Achternaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon organisatie: E-mail contactpersoon:

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Whitepaper: 50-plussers & Twitter

Whitepaper: 50-plussers & Twitter Whitepaper: 50-plussers & Twitter Wordt Twitter alleen gebruikt door hippe jonge mensen? Allang niet meer! Twitter wordt inmiddels gebruikt door alle lagen van de bevolking, jong en oud. Multiscope monitorde

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Het jaar van YouTech.nl in cijfers

Het jaar van YouTech.nl in cijfers 2014 Het jaar van YouTech.nl in cijfers In 2014 bezochten 260.378 personen onze website en bekeken ze gemiddeld 1,54 pagina s. Het gemiddelde bezoek duurde ongeveer een minuut en 80% van de bezoekers hield

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Marielle Dekker Psycholoog Projectcoördinator

Marielle Dekker Psycholoog Projectcoördinator NIEUWSBRIEF ZonMw akkoord met Onderzoek Binnenlandse Adoptie in Nederland Van maart tot juli 2009 hebben we een vooronderzoek uitgevoerd om een eerste indruk te krijgen over hoe het nu gaat met binnen

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie