ICT- Beleidsplan SPOV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV"

Transcriptie

1 ICT- Beleidsplan SPOV 26 maart 2014

2 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen lijken die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier te accepteren. Zij worden dagelijks geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICT toepassingen, zowel op school als thuis. Voor kinderen hebben we het niet over ontwikkelingen maar over realiteit. De scholen beschikken momenteel over allerlei ICT-voorzieningen die, afhankelijk van de ontwikkelde ICT-vaardigheden, in combinatie met de schoolorganisatie en de groep worden gebruikt. Op de SPOV scholen beschikken alle groepen over een digitaal schoolbord. Toch sluiten bestaande onderwijsmethoden soms beperkt aan op de manier waarop kinderen kunnen en willen werken. Door de snelle veranderingen op het terrein van de techniek, het aanbod van verschillende soorten hardware, hebben directeuren en leerkrachten het gevoel dat ze (nog) geen optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden. Zowel de I als de C als de T van ICT zorgen voor veel vragen. - De hoeveelheid beschikbare informatie is groot. Vragen als hoe selecteer je, waar heb ik wel en waar heb ik geen behoefte aan, komen steeds scherper naar voren. - De talloze communicatiemogelijkheden op het gebied van social media en internet worden nog maar ten dele benut door het onderwijsveld voor de communicatie met ouders en het leerproces van de kinderen. - De technologie vraagt van scholen in de nabije toekomst veel aandacht, inzet en investeringen. De vraag leeft bij het bestuur hoe deze inspanning op een verantwoorde manier op te brengen en hierin tot de juiste keuzes te komen. Tevens leeft de vraag welke kant wij op moeten met ons ICT onderwijs. Welke partners, organisatie en investeringen in hardware en software zijn hiervoor nodig? De nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied vragen en bieden kansen voor een andere benadering van leren. Waar kennis belangrijk was en nog steeds is, wordt het omgaan met informatie en een verdere afstemming op de leerbehoeften van de leerling een steeds belangrijker aspect. De leerkracht neemt daar een cruciale positie in. Hij is verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat door de leerkracht op basis van beginkenmerken van kinderen (ontwikkelingsniveau, behoeftes en vragen) door de leerkracht een passend aanbod wordt gecreëerd (rol van arrangeur), de vorderingen goed worden gemonitord en de effecten van zijn handelen worden geëvalueerd (rol van kwaliteitsbewaker). Voorgaande kan efficiënt en op een kwalitatief hoog niveau met wat de huidige en toekomstig ICT middelen te bieden zullen hebben. In relatie met het bovenstaande verandert de rol van de leerkracht. Leerkrachten zullen al hun competenties moeten inzetten om een zo krachtig mogelijke leeromgeving te scheppen voor alle leerlingen. ICT middelen zijn hierin reeds ondersteunend en zullen in de heel nabije toekomst een prominentere plaats krijgen. De reeds aanwezige ICT-infrastructuur, de ontwikkelde vaardigheden van leraren en kinderen, de erkenning en herkenning van de ICT-mogelijkheden binnen het onderwijs en de veranderende rol van de leerkracht vragen een andere inzet van ICT. In dit plan wordt uiteengezet op welke wijze SPOV de komende vier jaren die andere ICT-inzet vorm en inhoud willen geven. Uitgangspunten voor dit plan zijn: het strategisch beleidsplan van SPOV, de realiteit en de doelen die wij onszelf stellen. 2ICT beleidsplan

3 Doel ICT-beleidsplan ICT en het Strategisch beleidsplan van SPOV SPOVenray wil kinderen met al hun talenten in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met eigentijds onderwijs en met aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling de kans geven zich te ontwikkelen tot competente burgers die zich goed weten te redden in onze samenleving. Daarbij komen wij tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen: veiligheid, waardering, uitdaging om te leren. Wij houden daarbij rekening met verschillen tussen kinderen. Met het ICT-beleidsplan willen we de doelstellingen van SPOV zoals die zijn verwoord in het strategisch beleidsplan vertalen naar consequenties voor de ICT-omgeving. We maken daarbij onderscheid tussen: - Ontwikkelen van een krachtige leeromgeving voor de leerlingen op de scholen. - Ontwikkelen van een managementsysteem; - Ontwikkelen van de inzet van sociale media. In het onderstaande schema worden per ontwikkeldomein de verschillende accenten gegeven. ICT- beleidsplan Status: Ondersteunend aan SBP Specifieke ICT-koers Vertrek: huidige situatie Krachtige leeromgeving: - Handelingsgericht werken - 1-zorgroute - 21st century skills - Arrangeursrol leerkracht - Inzet en gebruik van hard- en software Managementsysteem: -Onderwijs Data- en trendanalyses -Personeel Gesprekkencyclus (Bardo bijv. ) -Financieel Managementrapportages, Financiële cyclus Fima Sociale media: - Mediawijsheid - Communicatie ouders (digiduif, isy?) - Websites (informatief) - Protocol social media (internetgebruik) Doelen: relatie SBP Doelen: relatie SBP Doelen: relatie SBP Uitwerkingsplan 3ICT beleidsplan

4 1. Krachtige leeromgeving Onder een krachtige leeromgeving voor onze leerlingen met behulp van ICT verstaan we het geheel van interventies die een leerkracht doet en kan doen om kinderen intrinsiek tot leren te brengen. Leerkrachtgedrag, maar ook omgevingsaspecten, methodisch en niet-methodisch materiaal en ICTtoepassingen als computersimulaties, leerkrachtassistenten, webquest, oefensoftware en het inzetten van hard en software zijn voorbeelden van deze interventies. Huidige situatie bij SPOV Voor goed onderwijs zijn goede leraren nodig. Uit onderzoek blijkt dat de ICT-bekwaamheid van leraren van essentieel belang is bij het verbeteren van leeropbrengsten van leerlingen. ICT ondersteunt in de SPOV scholen momenteel bij verschillende beroepscontexten het beroep van de leraar. A. Pedagogisch-didactisch handelen: educatieve software, digitale toetsen, digiborden, etc.. B. Werken in de schoolcontext: , Cito-LOVS, schooladministratieprogramma Esis, etc.. C. Professionele ontwikkeling: internet, bekwaamheidsdossier (in enkele gevallen digitaal) Het klassikaal onderwijs neemt door de gerichtheid op handelingsgericht werken (HGW) of opbrengstgericht (OWG) steeds meereen beperkte plaats in de totale onderwijstijd in. De ingezette ontwikkeling komt tot uiting in de wijze waarop de leraar zich steeds meer manifesteert en wil manifesteren in zijn rol als arrangeur, aanbieder en bewaker van het onderwijsleerproces. In de SPOV-scholen is een ICT-infrastructuur ingericht. In alle groepen staan computers en hebben alle groepen een digibord of touch screen tot hun beschikking. Het beheer van de data is in handen van Unilogic. Alle scholen hebben snelle (glasvezel) internetverbindingen. De overgang naar draadloze netwerken naast vaste netwerken is gerealiseerd. De inkoop van hardware loopt via verschillende bedrijven. Er is geen sprake van gecentraliseerde inkoop en gezamenlijke ontwikkeling. De inzet van ICT richt zich m.b.t. het onderwijsleerproces (pedagogisch-didactisch handelen) momenteel op: - Op alle scholen worden methodes gebruikt voor rekenen, taal, lezen, spelling en wereldoriëntatie. Deze methodes bieden in veel gevallen oefensoftware, digibordsoftware, software voor toetsing en remediërende software; - Er wordt op verschillende scholen geëxperimenteerd met i-pads, kleine laptops, touchscreens en interactieve beamers. - Op alle SPOV-scholen worden CITO LVS-toetsen gebruikt voor o.m. technisch- en begrijpend lezen, rekenen en spelling; - Op alle SPOV-scholen wordt het computerprogramma LOVS of Esis gebruikt voor het in beeld brengen van vorderingen en daaraan te koppelen analyses; - Het internet als informatiebron. 4ICT beleidsplan

5 Wat willen we te bereiken: 1. Ten aanzien van pedagogisch handelen: a. Leraren houden rekening met de impact die de digitale wereld op het opgroeiende kind heeft door het creëren van een met ICT verrijkte veilige leeromgeving. b. Leraren begeleiden leerlingen in gebruik van het internet en communicatie op social media. 2. Ten aanzien van didactisch handelen: Samengevat:: Leraren kunnen een krachtige leeromgeving creëren en daarbij ICT inzetten om kinderen tot onderzoekend leren te krijgen waarbij leren leren en reflectie belangrijke condities zijn. Dit betekent: a. Leraren ondersteunen hun instructie op een digitaal schoolbord/touchscreen functioneel met multimediaal leermateriaal; b. De mogelijkheden van de software die bij methodes geleverd worden zijn legio en ondersteunend en leidend in het onderwijsproces. In overleggen van teams, taal, reken en ICT coördinatoren zal dit op de agenda moeten staan en gedeeld worden. c. Tussen de devices die leerlingen en leerkrachten gebruiken is sprake van interactie; d. In de inzet van ICT devices worden bewuste, onderbouwde keuzes gemaakt. (verwerkend, ondersteunend of remediërend?) Voorbeeld: gebruik maken van tablets of laptop in plaats van werkboeken? e. Gebruik maken van ICT devices en software om de leerkracht in de rol van arrangeur, onderwijsbegeleider en het aanbieden van onderwijs op maat te versterken. (zie punt b. ) f. Leraren leggen de verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en de inzet van ICThulpmiddelen; g. Leraren kunnen t.b.v. een gedifferentieerd aanbod digitale oefenprogramma s samenstellen en inzetten. h. Leraren kunnen de digitale mogelijkheden van toetsing en analyse van de onderwijsopbrengsten en de onderwijsleerprocessen vastleggen, toepassen en benutten en delen. i. Leraren kunnen administratieve zaken digitaal vastleggen, beheren en delen; j. Leraren kunnen i.h.k.v. hun professionele ontwikkeling relevante digitale bronnen vinden en raadplegen, kennis en ervaringen uitwisselen via digitale platforms; k. Leraren beheren een eigen digitaal bekwaamheidsdossier.(afas?) Om bovenstaande doelen te realiseren zal een binnen SPOV een digitale infrastructuur moeten worden ingericht die aansluit bij de vragen en eisen die door kinderen en leraren worden gesteld. We denken daarbij aan: - SPOV- ICT kennisgroep die ontwikkelingen op de SPOV scholen volgt en als kenniscentrum binnen SPOV functioneert. - Een partner die data en software beheert maar die tevens de scholen van SPOV begeleidt in nieuwe, meer efficiënte ontwikkelingen die het onderwijsaanbod kunnen versterken. Een partner die toekomstgericht werkt en meedenkt. - Om tot kostenbesparing en efficiënte inkoop te komen, wordt er met 1 leverancier voor de hardware gewerkt. In verband met mobiliteit is uniformiteit op ICT gebied binnen de stichting van belang. - Een betrouwbaar en snel vast en draadloos netwerk. - Eén device (pc, notebook, tablet, smartphone) per een of twee leerlingen in groep 3 t/m 8. 5ICT beleidsplan

6 - Leerkrachten zijn in bezit van een laptop waarop ze op school en thuis kunnen werken. Dit als onderdeel van scholing, ICT vaardigheden op peil brengen, stimuleren. - (Gedeeltelijke) vervanging van boeken en werkboeken door digitaal lesmateriaal. - Voldoende ICT-vaardigheden bij de leerlingen en leraren. (zie punt: een laptop voor iedere leerkracht) - Goede faciliteiten in de klassen d.m.v. interactieve digitale schoolborden/touchscreens/interactieve beamers en voldoende computers voor kinderen. - Een digitaal systeem voor leerkrachten om bekwaamheden en professionalisering bij te houden. Aansluiten bij bestaande HRM systemen. 6ICT beleidsplan

7 2. Managementinformatiesysteem Huidige situatie Momenteel worden binnen de SPOV-organisatie een aantal digitale managementsystemen naast elkaar gehanteerd. Het zijn systemen voor schooladministratie, systemen waarmee men kan komen tot registreren en analyseren van leeropbrengsten. Tevens is er een management informatiesysteem actief om de scholen stichtingdoelen te monitoren. Door het CvB/Staf en Directie overleg wordt de Module Bovenschoolse Rapportage van Esis gebruikt. Dit geeft inzicht in hoe de SPOV-scholen er op elk afnamemoment voor staan en hoe de ontwikkeling in de tijd is. Schooladministratie: -Esis en Afas. Hiernaast wordt door de financiële afdeling veelvuldig gebruik gemaakt Excel. (rapportage en voortgang) Managementrapportages, data- en trendanalyses - Alle scholen maken gebruik van het Esis en zijn gekoppeld met het bovenschoolse managementrapportage systeem van Esis. - Een aantal scholen hebben een DULT-koppeling tussen hun CITO LOVS en Esis. - De scholen hebben van alle individuele personeelsleden t.b.v. de gesprekscyclus het (digitaal) bekwaamheidsdossier in bezit. Wat willen we bereiken? Met managementinformatiesystemen willen we als SPOV organisatie op een digitale wijze op elk gewenst moment actuele informatie verzamelen om middels kengetallen (KPI s = kritieke prestatie indicatoren) inzicht te geven in de stand van zaken op de scholen ten aanzien van de onderwijsresultaten, de beleidsontwikkeling en eventuele risico s. De KPI smoeten daarbij gaan over onderwerpen als onderwijs, personeel, materieel, financiën en bestuur. De KPI s kunnen daarmee input leveren voor het ontwikkelen van beleid, het stimuleren van ontwikkeling of het vroegtijdig signaleren van risico s. Daarnaast levert het input voor de dialoog tussen het bestuur en het management van de afzonderlijke scholen. Het managementinformatiesysteem helpt daarmee de SPOV-organisatie in beweging te krijgen en proactief te sturen op gewenste ontwikkelingen en resultaten. - De SPOV organisatie, bestuur en schooldirecties, oriënteren zich op de inzet van een managementinformatiesysteem, maakt een keuze en implementeert het systeem. In 2013 is een keuze gemaakt voor een MIS, Schoolmeter. Verdere analyse betreffende mogelijkheden van het systeem is nodig. - De SPOV organisatie zet digitale (hulp)middelen in t.b.v. de professionele ontwikkeling van de leraren en het volgen hiervan. (bijv. Bardo of Afas) - De SPOV organisatie onderzoekt in 2013 de mogelijkheden van werken in Clouds als een veilige en efficiënte oplossing voor het organiseren van informatie in een Cloud. In eerste instantie zal dit op directie niveau plaatsvinden. Naar aanleiding van ervaringen met Werken in Clouds op directieniveau zullende mogelijkheden op stichtingsniveau bekeken worden. Dit in samenwerking met de externe beheerder. - Uniformeren van de bekwaamheidsdossiers. Aansluiten bij bestaande digitale systemen. (bijv. Bardo of Afas) 7ICT beleidsplan

8 3. Sociale media(mediawijsheid, websites en communicatie met ouders) Huidige situatie Kinderen van nu groeien op in een omgeving waarin media rijkelijk aanwezig zijn. Doorgaans zijn deze media thuis meer/beter vertegenwoordigd dan op school. Op de scholen van SPOV wordt inmiddels overal in meer of mindere mate aandacht besteed aan het onderwerp mediawijsheid. Elke school heeft een eigen school website. Op deze website staat o.a. voor nieuwe ouders relevante informatie. Interne communicatie gaat op alle scholen inmiddels via en op de meeste scholen is inmiddels ook de externe communicatie gedigitaliseerd. Dit gaat via traditionele mail. Er zijn geen speciale applicaties zoals Isy, Digiduif en Safe School actief. Een aantal scholen heeft ook al een Twitter- en/of Facebook-account voornamelijk als promotioneel instrument. Wat willen we bereiken? Mediawijsheid is een onlosmakelijk onderdeel van de opvoeding. Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld (definitie: Raad voor de Cultuur 2008). We zien een gedeelde verantwoordelijkheid in de opvoeding van onze kinderen tussen ouders en school. We zien het dan ook als gedeelde taak om de kinderen ook mediawijs te maken. Er moet structureel en incidenteel aandacht besteed worden aan thema s als cyberpesten en de gevaren en mogelijkheden van de digitale middelen. We willen beter gebruik gaan maken van de mogelijkheden om een educatief partnerschap aan te gaan met ouders. We zien dat digitale middelen bij uitstek geschikt zijn om ouders meer betrokken te maken bij onze scholen en ons onderwijs. Op de markt zijn verschillende programma s als Plaza (basis on line) Safe School, Digiduif, Isy etc waarmee laagdrempelig met ouders en leerlingen gecommuniceerd kan worden. Via media als Twitter en Facebook kan heel direct en laagdrempelig worden gecommuniceerd. Dit als informatief en promotioneel instrument. De school websites worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn: het informeren van (toekomstige) ouders. - Binnen het pedagogische klimaat van de school kunnen leraren rekening houden met de impact die de digitale wereld op het opgroeiende kind heeft door het creëren van een met ICT verrijkte veilige leeromgeving. - Elke school heeft een mediaprotocol en werkt hier zichtbaar mee. - Kinderen kunnen op een bewust kritische wijze omgaan met de beschikbare media. - Bovenschools wordt reeds een protocol social media ontwikkeld. (onderdeel van de Gedragscode) - Sociale media worden ingezet om op een laagdrempelige wijze de communicatie tussen ouders en school te delen en te onderhouden.(promotioneel) - Een systeem voor de hele stichting om met leerlingen en ouders, binnen de kaders van educatief partnerschap, te kunnen communiceren. Een aantal systemen zijn hiervoor geschikt. Onderzocht moet worden welk medium het meest geschikt is om met kinderen en ouders te communiceren. Safeschool, Isy, digiduif, flipping the classroom geldt daarbij als één van de te onderzoeken mogelijkheden. - Alle scholen en het bestuur (bestuursbureau) gebruiken t.b.v. ouders, stakeholders en anderen een website. - Er is, wordt nagedacht over welk doel we nastreven met onze school websites en de overige communicatiemiddelen. (hier is duidelijkheid en beleid over binnen de SPOV) 8ICT beleidsplan

9 4. Uitvoering Om tot de te bereiken doelen te komen, wordt het volgende stappenplan voorgesteld: 1. Overeenstemming in DO over de huidige en de te bereiken situatie op de genoemde gebieden. 2. Wat willen we gezamenlijk aan gaan pakken? Wat kunnen we van elkaar leren? 3. Prioritering? 4. Wat hebben we hiervoor nodig? Aspecten als: - Financieel - Scholing - Rollen, taken en verantwoordelijkheden - Planning - Fasering - Evaluatie Dit hoofdstuk zal worden uitgewerkt wanneer de interne discussie over de nota heeft plaatsgevonden. 9ICT beleidsplan

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie