Onderhoudshandboek. Fountain BAHIA (Foun 001) Fountain SA Avenue de l Artisanat 17 B 1420 BRAINE l ALLEUD België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "700.703.001. Onderhoudshandboek. Fountain BAHIA (Foun 001) Fountain SA Avenue de l Artisanat 17 B 1420 BRAINE l ALLEUD België"

Transcriptie

1 Onderhoudshandboek Fountain SA Avenue de l Artisanat 17 B 1420 BRAINE l ALLEUD België Fountain BAHIA (Foun 001)

2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en/of schema s. De in dit document verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ons ten tijde van verschijnen bekende constructies, materiaaleigenschappen en werkmethoden, zodat wijzigingen worden voorbehouden. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor het installeren, onderhouden en repareren van het op de omslag van dit document vermelde apparaat. Dit document is geldig voor het apparaat in standaard uitvoering. De fabrikant kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het aan u geleverde apparaat. Dit document is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor de gevolgen daarvan. NEEM DE TIJD OM DIT DOCUMENT ZORGVULDIG TE LEZEN ALVORENS HET APPARAAT TE INSTALLEREN, TE ONDERHOUDEN OF TE REPAREREN. BEWAAR DIT DOCUMENT STEEDS IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT.

3 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen voor gevaren I Algemeen I Onderhoudshandboek I Pictogrammen en instructies op het apparaat (indien aanwezig) I Servicetechnici I Technische specificaties I Modificaties I Installatie I Gebruik II Service, onderhoud en reparaties II Getroffen veiligheidsvoorzieningen III Apparaten en het milieu III Verpakkingsmateriaal III Afdanken van het apparaat III 1. Fountain Bahia Uitpakken Installeren Ingrediëntenpatronen plaatsen Activeren teller leegsignalering ingrediëntenpatroon Eerste ingebruikname Dranksysteem Heetwatersysteem Afstelling ingrediënt sterkte Gebruik van de programmeereenheid Tellerstanden uitlezen of op nul zetten Uitlezen tellerstanden van getapte dranken Uitlezen tellerstanden per drank Op nul zetten van de tellerstanden Drank specifieke instelmogelijkheden Instellen van de hoeveelheid water per drank Tapmogelijkheid mok of kan in of uitschakelen Uitschakelen Inschakelen Instellen dranksterkte (aantal doseringen per drank) Doseringen uitlezen (alleen met geactiveerd betaalsysteem 2.3.5) Instellen van de leeg signalering (alleen met geactiveerd betaalsysteem 2.3.5) Instellen van de heetwatertemperatuur Instellen van de ontkalkingsignalering Instellen van de energiespaarstand Instellen van het betaalsysteem Onderhoud door daartoe bevoegde gebruikers Ontkalken Reinigen van de afzuigventilatoren Verhelpen van storingen Storingsanalyse algemeen Display meldingen en hun betekenis Maatschetsen Exploded views Deur en casco Electrische delen Doseersysteem Watersysteem Watersysteem Elektrische Schema s Omschrijving service delen Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain I

4 Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen voor gevaren Algemeen De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en instructies in dit document, of door onachtzaamheid tijdens installatie, onderhoud of reparatie van het op de omslag van dit document vermelde apparaat en de eventuele bijbehorende accessoires. Afhankelijk van de specifieke werkomstandigheden of gebruikte accessoires kunnen aanvullende veiligheidsinstructies nodig zijn. Neem s.v.p. direct contact op met gebruikde afdeling After Sales indien u tijdens installatie, onderhoud en reparatie van het apparaat een potentieel gevaar hebt geconstateerd. Onderhoudshandboek Ieder die aan of met het apparaat werkt, dient van de inhoud van dit document op de hoogte zijn en de instructies daarin nauwgezet opvolgen. De bedrijfsleiding moet het personeel aan de hand van dit document onderrichten en alle voorschriften en aanwijzingen in acht nemen. Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten handelingen en volg de instructies daarin nauwgezet op. Bewaar dit document zorgvuldig. Pictogrammen en instructies op het apparaat (indien aanwezig) Op het apparaat aangebrachte pictogrammen, waarschuwingen en instructies maken deel uit van de getroffen veiligheidsvoorzieningen. Ze mogen niet worden afgedekt of verwijderd en dienen gedurende de gehele levensduur van het apparaat aanwezig en leesbaar te zijn. Vervang of herstel onmiddellijk onleesbaar geworden of beschadigde pictogrammen, waarschuwingen en instructies. Servicetechnici Reparatie van het apparaat, alsmede de als zodanig gemarkeerde installatie en onderhoudswerkzaamheden, is uitsluitend voorbehouden aan daartoe opgeleide en bevoegde Fountain servicetechnici. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden zijn zij te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de naleving van de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en richtlijnen. Technische specificaties De in dit document vermelde specificaties mogen niet worden gewijzigd. Modificaties Modificatie van (onderdelen van) het apparaat is niet toegestaan. Installatie De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur waarbij een goede werking kan worden gegarandeerd, is 40 C. Denk aan schade als gevolg van bevriezing. Plaats het apparaat nooit in ruimten waar de temperatuur onder 0 C kan dalen. Bij normaal gebruik blijft immers altijd water achter in het apparaat. Kantel het apparaat niet, maar vervoer het rechtop. Installeer het apparaat nooit in ruimtes waar met water wordt gespoten of gesproeid. Installeer het apparaat nooit voor in, uit en doorgangen die zijn bedoeld voor hulpdiensten. Plaats het apparaat op een vlakke, voldoende stevige ondergrond, in de buurt van een wateraansluitpunt, een waterafvoer en een elektrisch aansluitpunt met aarde. Sluit het apparaat zodanig aan op het elektriciteitsnet dat de aansluiting eenvoudig kan worden verbroken. Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain I

5 Laat aan de voor en achterzijde van het apparaat voldoende ruimte vrij voor onderhouds en reparatiedoeleinden. Laat links en rechts van het apparaat een ruimte van minimaal 5 cm vrij voor ventilatie. Sluit het apparaat via een gemakkelijk bereikbare, handbediende kraan aan op het waterleidingnet zodat de watertoevoer eenvoudig kan worden afgesloten. Neem bij het installeren altijd de plaatselijk geldende regels en normen in acht. Gebruik Inspecteer het apparaat voor gebruik en controleer het op beschadigingen. Bescherm het apparaat tegen water en vocht. Sproei of spuit het apparaat niet nat en dompel het nooit onder in water. Houd de bedieningsorganen vrij van vuil en vet. Let erop dat sommige delen van het apparaat tijdens gebruik erg heet worden. Verbreek de aansluiting met het elektriciteitsnet en sluit de watertoevoer af wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Reinig het apparaat volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing. Zorg dat er geen ingrediëntenpatronen meer in de machine zitten. Tap het water af via de aftapslang. Service, onderhoud en reparaties TIP Reparatiewerkzaamheden zijn altijd voorbehouden aan Fountain servicetechnici. In dit document wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in de volgende onderhoudswerkzaamheden: A. onderhoud dat door de dagelijkse gebruiker mag worden verricht; B. onderhoudswerkzaamheden bedoeld voor Fountain servicetechnici. Indien de netaansluiting zichtbaar beschadigd is, moet deze worden vervangen door een Fountain servicetechnicus. Respecteer de gegeven onderhoudsintervallen. Achterstallig onderhoud kan leiden tot hoge reparatiekosten en kan aanspraken op garantie doen vervallen. Voer geen onderhouds of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat uit vóórdat het is beveiligd tegen onbedoeld in werking treden. Verbreek in dergelijke gevallen de aansluiting met het elektriciteitsnet. Vermijd contact met bewegende delen. Blijf tijdens alle onderhoudswerkzaamheden bij het apparaat. Gebruik altijd door de fabrikant goedgekeurde gereedschappen, onderdelen, materialen, smeermiddelen en servicetechnieken. Gebruik nooit versleten gereedschap en laat geen gereedschap in of op het apparaat achter. Gebruik voor het reinigen van het apparaat uitsluitend de ontkalker die door de fabrikant wordt aanbevolen. Draag altijd geschikte gelaatsbescherming en veiligheidshandschoenen wanneer u met de ontkalker werkt. Was uw handen na het gebruik van dit middel. Voorkom beschadiging van het apparaat als gevolg van gemorste ontkalkeroplossing. Verwijder deze zo snel mogelijk, met inachtneming van eerder vermelde veiligheidsinstructies. Veiligheidsvoorzieningen die ten behoeve van service, onderhoud of reparatie zijn verwijderd, moeten na deze werkzaamheden onmiddellijk worden gemonteerd en op correct functioneren worden gecontroleerd. II Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

6 Getroffen veiligheidsvoorzieningen Het apparaat is standaard voorzien van de volgende veiligheidsvoorzieningen: Met behulp van de AAN/UIT schakelaar wordt het apparaat aan en uit geschakeld. Na het uitschakelen kan het apparaat echter nog onder spanning blijven staan. Om het apparaat totaal spanningsvrij te maken, moet de stekker uit het stopkontakt getrokken worden. Elektrische zekering van elektronische componenten die in werking treedt zodra de stroomafname door een storing boven de maximaal toegestane waarde komt. Thermische beveiliging die de stroom onderbreekt als de watertemperatuur in de boiler te hoog wordt. Kookbeveiliging die de stroom onderbreekt als de boilertemperatuur te hoog wordt. Overstroombeveiliging die voorkomt dat het apparaat meer water inneemt dan toegestaan. Noodstop om een gemaakte keuze voor de hoeveelheid drank (mok of kan) te onderbreken. De laatst in gang gezette cyclus wordt afgemaakt. Lekbak met vlotterindicatie en aftapmogelijkheid om overlast door gemorste drank te voorkomen. Apparaten en het milieu Verpakkingsmateriaal Het verpakkingsmateriaal dat voor het transport en ter bescherming van het apparaat dient, bestaat overwegend uit de volgende materialen: (golf)karton Polystyreen elementen Over het algemeen kan het verpakkingsmateriaal, na installatie van het apparaat, via uw dealer worden geretourneerd. Mocht dit niet mogelijk zijn, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u het materiaal kunt afgeven. Afdanken van het apparaat Apparaten die u wilt afdanken, worden veelal na overleg door uw dealer terug genomen. Indien dit niet mogelijk is, informeer dan ook hiervoor bij de gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik of milieuvriendelijke verwerking van de materialen. Alle kunststof delen zijn hiertoe op duidelijke wijze gecodeerd. De in het apparaat aanwezige printplaat en daarop aangesloten componenten behoren tot het elektrisch en elektronisch afval. Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain III

7 1. FOUNTAIN BAHIA 1.1 Uitpakken Controleer of het apparaat compleet is. De inhoud van de verpakking bestaat uit: 1 warme dranken apparaat 1 lekbak (compleet met lekbakplaat) 1 wateraansluitslang 1 trechter (t.b.v. ontkalken) 2 deursleutels 1 gebruiksaanwijzing Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw dealer. 1.2 Installeren Lees eerst de Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen voor gevaren, zie pagina l lll. Sluit het apparaat via een gemakkelijk bereikbare, handbediende kraan aan op het waterleidingnet zodat de watertoevoer eenvoudig kan worden afgesloten. Gebruik hiervoor de meegeleverde wateraansluitslang. Open de kraan. Open de deur (2.) aan de linkerkant met de sleutel. Om een andere taal voor de dranknamen te installeren gaat u als volgt te werk: Verwijder het venster (4.) met de naamplaat. Druk de plastic lippen van het venster vanuit de binnenzijde van het apparaat naar buiten. Neem het venster en de naamplaat weg. Plaats de meertalige, dubbelzijdig bedrukte insteker met de dranknamen zodanig dat de dranknamen in de gewenste taal door de uitsparingen van de naamplaat kunnen worden afgelezen. Breng het venster met de naamplaat weer aan. Steek de stekker in het stopcontact. Sluit de deur Ingrediëntenpatronen plaatsen Plaats de juiste ingrediëntenpatronen rechtstandig op de juiste plaats in de houders (fig. 1 ). Let op dat het fixeernokje (18.2) in het gat van de doseerschuif (18.3) van de ingrediëntenpatroon valt (fig. 1 ). Hierdoor zal bij het doseren de doseerschuif (18.3) worden geopend door de ingrediëntenla. Ingrediëntenla fixeernokje (18.2) in gat doseerschuif (18.3) van ingrediëntenpatroon Fig. 1 Ingrediëntenpatroon in houder plaatsen Activeren teller leegsignalering ingrediëntenpatroon Apparaten met een betaalsysteem zijn voorzien van een teller die de leeg signalering activeert, zie Per ingrediëntenpatroon wordt het aantal doseringen afgetelt, totdat de ingrediëntenpatroon leeg is. Controleer eerst of het aantal doseringen goed staat ingesteld, zie Bij de eerste installatie moet de teller voor de leegsignalering geactiveerd worden: Druk op de programmeertoets (19.4) aan de binnenkant van de deur. Druk 2x op de entertoets (5.10). Op het display verschijnen het aantal doseringen die nog mogelijk zijn, afwisselend per ingrediëntenpatroon. Druk hierna op de spoeltoets (19.3) en houd deze toets ingedrukt. (Totdat alle drie de patronen op vol zijn gezet): Druk nu gelijktijdig ca. 5 seconden op de resettoets (5.9, voor de 1 ste ingrediëntenpatroon) aan de buitenkant van de deur. Een piep klinkt, ten teken dat de teller van de 1 ste ingrediëntenpatroon op vol is gezet. Druk nu ook ca. 5 seconden respectievelijk op resettoets (5.10) en (5.11) om ook de andere twee ingrediëntenpatronen op vol te zetten. Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering af te sluiten. Er kan nu drank getapt worden. Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 1

8 1.3 Eerste ingebruikname Bij de ingebruikname heeft het apparaat de standaard fabrieksinstellingen. Deze instellingen kunnen, indien gewenst, worden gewijzigd ( 1.3.3) Dranksysteem Zet een leeg kopje onder de drankuitloop (7.). Druk op de keuzetoets van de te testen drank. De gemaakte keuze wordt bevestigd door een pieptoon. Alleen de stip op het display bij de gekozen drank blijft staan, waarna de drank in het kopje loopt. Tijdens het vullen knippert het kopje op het display. Gooi de inhoud van de eerste twee kopjes weg. Controleer van het 3 de kopje of de smaak en de hoeveelheid goed is. Zo nee, corrigeer dan de smaak en/of de hoeveelheid ( 2.2). Herhaal bovenstaande punten voor de overige dranken Heetwatersysteem Zet een leeg kopje onder de heetwateruitloop (6.). Druk op de keuzetoets (5.5) heet water. De gemaakte keuze wordt bevestigd door een pieptoon. Alleen de stip op het display bij de gekozen drank blijft staan waarna het water in het kopje loopt. Tijdens het vullen knippert het kopje op het display Afstelling ingrediënt sterkte De hoeveelheid gedoseerd produkt, en daamee de sterkte van de drank, wordt bepaald door het aantal keer en hoe ver de patroonhouder geopend wordt. Volg de onderstaande stappen om de hoeveelheid ingrediënt af te stellen: 1. Verwijder de desbetreffende patroonhouder: til de patroonhouder aan de voorkant omhoog, zodat deze los komt uit de fixeerhaakjes van de achterwand. 2. Maak de borgmoeren los. 3. Draai de instelschroef linksom voor meer en rechtsom voor minder ingrediënt. 4. Plaats de patroonhouder weer terug en test de drank op smaak. Stel opnieuw in als dit noodzakelijk is. 5. Als de afstelling goed is draai dan de beide borgmoeren vast. Als een grotere afstelling nodig is, kan het aantal keer dat de doseerschuif open gaat aangepast worden. Dit wordt uitgelegd in het programmeer gedeelte Het systeem is nu gereed voor gebruik. Instelschroef ingrediënt Borgmoeren Patroon houder + 2 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

9 2. GEBRUIK VAN DE PROGRAMMEEREENHEID Het apparaat is voorzien van een programma waarmee u als gebruiker gegevens kunt uitlezen en het apparaat naar uw persoonlijke wensen kunt instellen. 2.1 Tellerstanden uitlezen of op nul zetten Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering te starten. Op het display verschijnen afwisselend een 3 cijferig en een 6 cijferig nummer. Het 3 cijferige nummer geeft het totaal aantal getapte kopjes, mokken of kannen weer sinds de tellerstanden de laatste keer op nul zijn gezet. Het 6 cijferige nummer geeft het totaal aantal door het apparaat sinds de eerste ingebruikname uitgegeven kopjes, mokken of kannen weer Op nul zetten van de tellerstanden Kies een willekeurige drank met een van de keuzetoetsen ( ). Houd de toets gedurende 5 sec. ingedrukt. De teller voor alle dranken wordt nu op nul gezet voor zowel kopjes, mokken en kannen. TIP Het is niet mogelijk de totaalteller van het apparaat op nul te zetten! Druk op de programmeertoets (19.4) om weer terug te gaan naar de basisstand van het display. 2.2 Drank specifieke instelmogelijkheden TIP U kunt alle wijzigingen in één keer achter elkaar invoeren omdat ze elkaar opvolgen. In de volgende paragrafen wordt per instelmogelijkheid de procedure beschreven, dus niet doorlopend. Fig. 2 Tellerstanden Uitlezen tellerstanden van getapte dranken Bepaal uw keuze met de selectietoets (5.9 of 5.11) kopje, mok of kan. Lees de tellerstanden af Uitlezen tellerstanden per drank Kies de gewenste drank met een van de keuzetoetsen ( ). Bepaal uw keuze met de selectietoets (5.9 of 5.11) kopje, mok of kan. Lees de tellerstanden af; een zwarte stip op het display geeft de gekozen drank aan Instellen van de hoeveelheid water per drank Bij het instellen van de hoeveelheid water per drank moet rekening worden gehouden met het feit dat de werkelijke hoeveelheid drank meer is dan de door u ingestelde hoeveelheid heet water. Dit komt door de ingrediënten die aan het hete water worden toegevoegd. Dit verschijnsel doet zich vooral voor bij het tappen van een chocoladedrank. WAARSCHUWING Houd rekening met dit gegeven om overlast van overlopende koppen, mokken of kannen te voorkomen! Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering te starten. Druk 1x op de entertoets (5.10). Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 3

10 2.2.2 Tapmogelijkheid mok of kan in of uitschakelen Indien het apparaat is ingesteld op betaalde uitgifte, is het tappen van een mok of kan niet mogelijk Uitschakelen Fig. 3 Beginsituatie programmering Druk op de keuzetoets van de drank die u wenst in te stellen. Verlaag de ingestelde waarde voor mok of kan tot het minimum ( 2.2.1) Op het display verschijnt OFF. De tapmogelijkheid voor een mok of kan is hiermee uitgeschakeld. In gebruikstoestand zal bij de desbetreffende drank bij keuze mok of kan geen stip op het display verschijnen; deze keuze is dan niet mogelijk. Deze tapmogelijkheid kan voor alle dranken op dezelfde wijze worden uitgeschakeld. Druk op de programmeertoets (19.4) om te bevestigen en de programmering af te sluiten Inschakelen Fig. 4 Instellen hoeveelheid drank Stel met de insteltoets (5.9 of 5.11) de hoeveelheid water per kopje in. TIP Door de insteltoets (5.9 of 5.11) langer ingedrukt te houden, gaat u snel door het bereik. TIP Voor de instelling van een mok of kan stelt u een veelvoud van de kopjes in (2 10). Druk op de entertoets (5.10). Druk op de insteltoets (5.9 of 5.11) voor het instellen van de waarde voor een mok. Druk op de entertoets (5.10). Druk op de insteltoets (5.9 of 5.11) voor het instellen van de waarde voor een kan. Druk op de programmeertoets (19.4) om te bevestigen en de programmering af te sluiten. Verhoog de ingestelde waarde voor mok of kan ( 2.2.1). Op het display verschijnt weer de door u in te stellen waarde (een veelvoud van kopjes). De tapmogelijkheid voor een mok of kan wordt hiermee ingeschakeld. Deze tapmogelijkheid kan voor alle dranken op dezelfde wijze worden ingeschakeld. Druk op de programmeertoets (19.4) om te bevestigen en de programmering af te sluiten Instellen dranksterkte (aantal doseringen per drank) Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering te starten. Druk 1x op de entertoets (5.10). Fig. 5 Beginsituatie programmering Selecteer de betreffende drank. 4 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

11 Druk 3x op de entertoets (5.10) Instellen van de leeg signalering (alleen met geactiveerd betaalsysteem 2.3.5) Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering te starten. Druk 3x op de entertoets (5.10). Stel met de insteltoets (5.9 of 5.11) het aantal doseringen in. (Totaal aantal doseringen die mogelijk zijn per ingredientenpatroon). Fig. 6 Dranksterkte Op het scherm verschijnt links boven één van de ingrediëntenpatronen (1, 2 of 3) en rechts boven het aantal doseringen uit dat ingrediëntenpatroon. Stel met de insteltoets (5.9 of 5.11) de sterkte in (aantal doseringen ingrediënt per drank). Druk één of twee maal op de entertoets (5.10). voor het instellen van de eventuele overige ingrediëntenpatronen. Stel met insteltoets (5.9 of 5.11) het aantal doseringen van de eventuele volgende ingrediëntenpatroon in. Druk op de programmeertoets (19.4) om te bevestigen en de programmering af te sluiten. Tap nu de betreffende drank af om te controleren of de sterkte goed is. TIP Het ingestelde aantal doseringen wordt door het apparaat automatisch gerelateerd aan beschikbare doseertijd. Wanneer het aantal doseringen te hoog staat ingesteld, geeft het apparaat geen drank bij het selecteren/ controleren van de betreffende drank. Verlaag het aantal doseringen. Fig. 7 Ingrediëntpak leeg signalering Druk op de entertoets (5.10) voor het instellen van de overige 2 ingrediëntenpatronen. Druk op de programmeertoets (19.4) om te bevestigen en de programmering af te sluiten Instellen van de heetwatertemperatuur Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering te starten. Druk 3x (bij model met geactiveerd betaalsysteem 7x) op de entertoets (5.10). 2.3 Doseringen uitlezen (alleen met geactiveerd betaalsysteem 2.3.5) Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering te starten. Druk 2x op de entertoets (5.10). Op het display verschijnt, afwisselend per ingrediëntenpatroon, het aantal doseringen dat nog mogelijk is. Fig. 8 Temperatuurinstelling Stel met de insteltoets (5.9 of 5.11) de temperatuur in (van 80 C t/m 90 C). Druk op de programmeertoets (19.4) om te bevestigen en de programmering af te sluiten. De fabriek heeft uw apparaat ingesteld op 85 C. Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 5

12 2.3.3 Instellen van de ontkalkingsignalering Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering te starten. Druk 4x (bij model met geactiveerd betaalsysteem 8x) op de entertoets (5.10) Instellen van de energiespaarstand Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering te starten. Druk 5x (bij model met geactiveerd betaalsysteem 9x) op de enteroets (5.10). Fig. 9 Ontkalkingsignalering Stel met de insteltoets (5.9 of 5.11) de gewenste waarde in. Houd hierbij rekening met de waterhardheid (tabel 2 ). Druk op de programmeertoets (19.4) om te bevestigen en de programmering af te sluiten. Stand Signalering g na Waterhardheid aantal liters DH TH Omschrijving OFF Geen signalering 1 ± 250 liter hard 2 ± 500 liter vrij hard 3 ± 1000 liter gemiddeld 4 ± 1500 liter zacht 5 ± 2000 liter zeer zacht 4,0 DH = 0,714 mmol/liter 5,6 DH = 1,000 mmol/liter 8,0 DH = 1,429 mmol/liter 12,0 DH = 2,143 mmol/liter 18,0 DH = 3,214 mmol/liter 30,0 DH = 5,357 mmol/liter 10,0 TH = 1,000 mmol/liter Tabel 2 Instellingen waterhardheid Fig. 10 Energiespaarstand Stel met de insteltoets (5.9 of 5.11) de gewenste minuten/uren in. TIP Alle functies zoals boiler, ventilator en displayverlichting schakelen uit en in het LCD verschijnt ECO. De eerstvolgende keer dat er op een selectietoets wordt gedrukt schakelt de machine weer in. Afhankelijk van de uitschakeltijd kan het een aantal minuten duren voordat de machine weer gebruiksklaar is. Druk op de programmeertoets (19.4) om te bevestigen en de programmering af te sluiten. TIP Informeer bij uw plaatselijk waterleidingbedrijf naar de hardheid van het geleverde water en kies altijd de juiste instelling. Standaard staat het apparaat ingesteld op stand 3. Het apparaat registreert automatisch het aantal liters water na elke ontkalkingcyclus. Bij een onjuiste instelling en/of het negeren van het ontkalkingsteken op het display vervalt de garantie! 6 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

13 2.3.5 Instellen van het betaalsysteem Druk op de programmeertoets (19.4) om de programmering te starten. Druk 6x (bij model met geactiveerd betaalsysteem 10x) op de entertoets (5.10). TIP Activeer deze instelling alleen indien het apparaat beschikt over een betaalsysteem (optioneel) en u daar ook gebruik van wilt maken. De instellingen munt weigering/acceptatie zijn alleen beschikbaar als het betaalsysteem geactiveerd is. Stel met de insteltoets (5.9 of 5.11) de munt weigering/acceptatie in. Stel dit in voor de diverse munten. Fig. 11 Betaalsysteem Activeer met de insteltoets (5.11) het betaalsysteem. Druk op de programmeertoets (19.4) om te bevestigen en de programmering af te sluiten. Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 7

14 3. ONDERHOUD DOOR DAARTOE BEVOEGDE GEBRUIKERS In het apparaat zet zich tijdens het gebruik kalk af. Het apparaat is voorzien van een signaleringssysteem dat aangeeft wanneer het apparaat moet worden ontkalkt. Indien u niet wenst te ontkalken moet u binnen 10 seconden op de toets (5.9) drukken om het ontkalkingsprogramma te stoppen. Fig. 12 Ontkalkingsteken Als deze signalering op het display verschijnt moet het apparaat worden ontkalkt. WAARSCHUWING Negeer deze melding niet, anders vervalt de garantie! TIP Het regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van uw apparaat! 3.1 Ontkalken WAARSCHUWING Draag handschoenen en een gelaatsbeschermer bij het ontkalken en blijf bij het apparaat gedurende het ontkalkingproces. TIP Zorg voor een voldoende grote opvangbak (min. inhoud 7 l) voor de vloeistof die wordt afgetapt. Verwijder de lekbak (9.). Open de deur (2.). Klap het deksel (1.) op. Verwijder alle ingrediëntenpatronen (18.) uit het apparaat. Druk op de programmeertoets (19.4). Druk 2x (bij model met geactiveerd betaalsysteem 6x) op de entertoets (5.10). start Fig. 13 Ontkalkingprogramma Op het display verschijnt het ontkalkingssymbool. Het getal rechtsboven op het display geeft het aantal liters water weer dat is verbruikt na de laatste keer ontkalken. WAARSCHUWING Het water dat uit de aftapslang komt kan heet zijn. Trek de aftapslang (22.) uit het apparaat. Plaats een opvangbak met een inhoud van tenminste 7 liter onder de aftapslang. Verwijder het dopje van de aftapslang en laat het water in de opvangbak lopen. Plaats het dopje weer op de aftapslang. Plaats de opvangbak onder de uitlopen (6. en 7.). WAARSCHUWING De ontkalkeroplossing zal zowel uit de heetwateruitloop als uit de drankuitlopen stromen (6. en 7.). TIP Als het ontkalkingprogramma inmiddels is gestart, druk dan langer dan 10 seconden op de insteltoets (5.9) om het ontkalkingprogramma te stoppen. ÓÓ ÓÓ ÓÓ TIP 8 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

15 Los 100 gr Renegite op in ½ liter warm water. Verwijder het dopje uit de ingietopening (25.). Giet met behulp van de meegeleverde trechter de ontkalkeroplossing in de opening. WAARSCHUWING Stop het ontkalkingprogramma nooit wanneer er al ontkalker in het apparaat is gegoten! Sluit de ingietopening weer af met het dopje. Druk op de insteltoets (5.11) om het ontkalken te starten. Het apparaat wordt nu met een mengsel van water en ontkalker doorgespoeld. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Aan het einde van het ontkalkingprogramma verdwijnt de hamer van het display. Verwijder het dopje van de aftapslang (22.) en laat het water in de opvangbak lopen. Plaats het dopje weer terug op de aftapslang. Duw de aftapslang weer terug. Zet de ingrediëntenpatronen (18.) weer terug op hun plaats. Sluit het deksel (1.). Druk op de programmeertoets (19.4). Sluit de deur (2.). Plaats de lekbak (9.) terug. Het apparaat gaat zich nu weer vullen met water en het opwarmen wordt gestart. De ontkalkingsignalering is automatisch op nul gezet. 3.2 Reinigen van de afzuigventilatoren Het apparaat is voorzien van twee afzuigventilatoren om waterdamp boven de mix units af te zuigen. Hiermee wordt voorkomen dat de binnenkant van het apparaat en de ingrediënten in de patronen vochtig worden. VOORZICHTIG! De afzuigventilator werkt continu als het apparaat met de AAN/UIT schakelaar (17.) is ingeschakeld. TIP Maak tweemaal per jaar de schoepen van de afzuigventilator schoon om verzekerd te zijn van een goede afzuiging. Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT schakelaar (17.). Op de schakelaar is nu geen rood vlakje meer zichtbaar. Verwijder het ventilatorrooster (fig. 14 ). Trek het schoepenwiel voorzichtig van de as (fig. 15 ). Reinig het schoepenwiel in warm water waar u een normaal afwasmiddel aan heeft toegevoegd. Maak het roostertje en het ventilatorhuis goed schoon met een kwast. Druk het schoepenwiel weer voorzichtig op het asje van de ventilator. Plaats het roostertje terug. Fig. 14 Uitnemen ventilatorrooster Fig. 15 Uitnemen ventilatorschoep Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 9

16 4. VERHELPEN VAN STORINGEN Raadpleeg bij storingen eerst de storingstabellen. Lukt het niet om het probleem op te lossen, raadpleeg dan uw Fountain dealer. 4.1 Storingsanalyse algemeen STORINGSLIJST Symptoom: Mogelijke oorzaak: Handeling: 1. Het apparaat werkt niet en op het display staat niets. 2. Er loopt soms vanzelf water uit de drankuitloop. 3. Er loopt spontaan water uit de drankuitloop en onder het apparaat vandaan. 4. Het apparaat blijft koken, er blijft warm water uit de uitloop lopen. Stekker zit niet in het stopcontact. Externe zekering is uitgesprongen. Groep is overbelast. Schakelaar defect. Interne zekering is defect. Transformator is defect. Besturingsprint is defect. Keyboardprint is defect. Het apparaat is drooggekookt, waarna de klickson is uitgesprongen. Temperatuur staat zo hoog ingesteld dat het water gaat koken. Lekkage bij de aandrijfas van de mixer in de basisplaat (23.8/ 24.8), doordat de as van de mixer en de basisplaat vervuild zijn. Afdichting basisplaat defect. Magneetventiel blijft hangen, zonder voedingsspanning moet het magneetventiel sluiten. De besturingsprint is defect. Een van de slangen is lek. NTC weerstand is losgeraakt of defect. Besturingsprint is defect. Steek de stekker in het stopcontact. Reset of vervang de externe zekering. Sluit het apparaat op een ander groep aan. Vervang de schakelaar Vervang de interne zekering. Vervang de transformator. Vervang de besturingsprint. Vervang de keyboardprint. Klickson resetten en een algemene inspectie van het apparaat uitvoeren. Stel temperatuur lager in. Reinig de as en de basisplaat, zie van de gebruiksaanwijzing. Vervang de afdichting of de basisplaat indien nodig. Vervang het magneetventiel. Vervang de besturingsprint. Vervang de betreffende slang. Bevestig of vervang de NTC weerstand. Vervang de besturingsprint. 10 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

17 Symptoom: 5. Geen gewenste poeder dosering en de mixermotor draait niet. STORINGSLIJST Mogelijke oorzaak: De desbetreffende ingrediëntenpatroon is leeg. Mixerunitmotor is defect. Besturingsprint is defect. 6. Klonten in de doseerschuif. Het ventilatorschoepje is niet gemonteerd. 7. Het apparaat begint bij het aanzetten weer in het ontkalkingsprogramma. Ventilatormotor is defect. Besturingsprint is defect. Het ontkalkingsprogramma is in werking gesteld en was nog niet af toen het apparaat werd uitge- zet. Het apparaat zal bij het aanzetten weer opnieuw beginnen. Handeling: Vervang de desbetreffende ingrediëntenpatroon, zie van de gebruiksaanwijzing. Reset tevens de teller, bij de uitvoering met een betaalsysteem. Vervang de mixerunitmotor. Vervang de besturingsprint. Plaats het ventilatorschoepje. Vervang de ventilatormotor. Vervang de besturingsprint. Laat het apparaat aan staan en wacht tot het programma afgelopen is. Onderbreek het ontkalkingsprogramma, zie Er loopt drank uit de ventilatie. Keyboardprint is defect. De doseerschuif (18.3) is verstopt. Vervang de keyboardprint. Maak de doseerschuif (18.3) schoon. Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 11

18 4.2 Display meldingen en hun betekenis Mogelijke oorzaak: DISPLAY MELDINGEN Handeling: Error 1 Niet van toepassing voor dit apparaat. Niet van toepassing voor dit apparaat. Error 2 Temperatuur in boiler te hoog. Bevestig cq. vervang de NTC weerstand. Error 3 Er is water uit de drankuitloop pg gekomen, Vervang de lekkende slang. zonder dat er op de keuzetoets is gedrukt. Error 4 Niet van toepassing voor dit apparaat. Niet van toepassing voor dit apparaat. Error 5 De heetwater selector komt niet in de juiste positie. Error 6 Het magneetventiel is te lang geopend. Open de kraan. Vervang de lichtsensor. Vervang de waterselector. Vervang de waterselectormotor. Error 7 Foutieve chipkaart. Gebruik de juiste chipkaart. Error 8 Interne communicatiefout. Controleer de flatcable en aansluitingen. Ingrediëntenpatroon (1, 2 of 3) is leeg. Vervang de ingrediëntenpatroon (1, 2 of 3). Het apparaat moet ontkalkt worden. Ontkalk het apparaat, zie 3.1. dealer Storing Reset het apparaat met een chipkaart. 12 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

19 14 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 5. MAATSCHETSEN W=41 E= W E

20 6. EXPLODED VIEWS 6.1 Deur en casco Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 15

21 6.2 Electrische delen Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

22 6.3 Doseersysteem A B B A+B A B Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 17

23 6.4 Watersysteem Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

24 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain Watersysteem E Ref. (mm) A B I C G H D D F E F. 520 A G. 340 B H K J L I. 420 J. 80 C K. 175 L

25 20 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 7. ELEKTRISCHE SCHEMA S B L N E F 1 E 2 K9 3 D K8 H 7 6 L 5 M 4 K N4 4 M 3 K6 2 N3 1 M K12 M 1 O N2 2 K5 M 3 K11 M K10 K2 K1 K4 K K1 M K2 M K3 M J M Q G B C A P Y Y Y I4 I3 I A. Element B. Temperatuursensor C. Relais D. Transformator E. Schakelaar F. Besturing G. Keyboard H. Niveauschakelaar I. Feedback hopper J. Motor pomp K. Motor hopper L. Motor waterselector M. Magneetventiel N. Motor mixer O. Motor ventilator P. NTC weerstand Q. Betaalsysteem Optie

26 8. OMSCHRIJVING SERVICE DELEN Artikel nummer Code Omschrijving S Aansluitslang S Mixermotor RS Doorstroomelement RS Motor vlotterbak SG RS Motor waterselector SG S Flatcable keyboard S Aansluitsnoer 3x1mm (STD) RS Technoschakelaar RS Relais RS Microschakelaar 250V/15A RS Trafo 240V 20V/48VA RS Lichtsensor S Snoerinvoer met trekontlasting S Afdichtstop 10,5mm S Tule 14,3 mm S Tule 17,4 mm S Draadzadel 10 mm RS O ring 9,2 x 2, RS Sleutels S Slot incl. sleutels + klemveer S Veer RS Magneet ventiel 2l/min 24V DC S Veer S Temperatuur beveiliging 115 C S Slang 7,5 x 2,0 siliconen S Slang 8,0 x 5,0 siliconen S Slang 7,0 x 4,0 siliconen S Slang 17,5 x 11,5 siliconen S Slang 15,5 x 9,5 siliconen S Mix kamer S Lokatie pilaar motorplaat S Mixer RS Canistermotor 175 RPM RS Mixermotor Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 21

27 Artikel nummer Code Omschrijving S Mixer S Mix kamer S Mixermotorplaat S Waterinlaat S Kniestuk S Restrictor S Stoomafvanghuis S Mixbeker S Ring mixermotor S Ontkalkingsdop S Scharnier RS Siliconenring doorstroomelement S Uitloop S Lekbakrooster S Dobber lekbak S Afdekkap print S Deksel pompvlotterbak S Pompvlotterbak S Rotor pompvlotterbak S Uitloop S Afdichtring motor RS Vlotter pompvlotterbak S Uitloop S Pompmotor S Nokkenschijf S Nippel leegloop RS Mainboard RS Keyboard S Drukpen canister S Frame canister S Doseerschuif S Borgplaat S Slang S Venster S Toetsen 22 Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain

28 Artikel nummer Code Omschrijving RS Waterverdeelschijf S Deksel waterselector S Uitlopen (4) waterselector S Toevoer boiler S Ring S Rotor ventilator RS Ventilator s.g S Trillingsdemper S Kabel lichtsensor RS Temperatuursensor S Lekbak waterselector S Slang S Pootje (1 st) S Insert pootje (1 st) S Klemveer S = Service delen RS = Aanbevolen service delen Copyright Bravilor Bonamat B.V. / Fountain 23

29

30

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL WARME DRANKEN APPARAAT. Bolero 10/11F

Gebruiksaanwijzing NL WARME DRANKEN APPARAAT. Bolero 10/11F Gebruiksaanwijzing NL WARME DRANKEN APPARAAT Bolero 10/11F 1 2 22 9 8 10 3 22.2 22.1 20 7 4 6 21 5 2.1 2.4 2.5 2.3 2.2 11 4.1 4.1.1 19 18 17 12 13 14 4.3 4.2 4.4 4.5 4.6.1 4.6 4.7 4.8 16 15 55 200 115

Nadere informatie

RLX HEETWATER/STOOM MODULE

RLX HEETWATER/STOOM MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER/STOOM MODULE 700.403.277 Bravilor Bonamat 12 2001 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 4 en 8 (heetwater/stoom).................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

Compact One. Gebruikershandleiding

Compact One. Gebruikershandleiding Compact One Gebruikershandleiding INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 2 2. Technische specificaties 3 3. Benaming componenten 4 4. Uitleg display-symbolen 5 5. Gebruik per kopje of glas 6 6. Gebruik per kan

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 6 7. Bijzondere functies 8 - BIT versie

Nadere informatie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we Type I Type II (Inclusief CO ) WERKINGSPRINCIPE CHILLER 0 www.bravilor.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Maxxfrost S900/ S901/S903 saladiere/ koelwerkbank INHOUDSOPGAVE Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen...2 Algemeen...2 Gebruiksaanwijzing...2 Pictogrammen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1.1 Inleiding Wij zijn verheugd, dat uw keuze is gevallen op één van onze kwaliteitsprodukten. De apparaten zijn speciaal ontworpen

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Amalfi Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor de

Nadere informatie

Werkingsprincipe Solo

Werkingsprincipe Solo Werkingsprincipe Solo Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT

MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT Hijs- & transporthandleiding MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR, BUILT TO LAST SGC nv - SwitchGear Company - Moorstraat 24 - B-9850 Nevele, BELGIE Tel: +32 (0)9/321.91.12

Nadere informatie

Virtu 10 en 38 serie. Koffie automaat

Virtu 10 en 38 serie. Koffie automaat Virtu 10 en 38 serie Koffie automaat Gebruikers handleiding Model: Virtu 10 en 38 Machine type: 9INB Revisie A, Nederlands Referentie: 5DUINK10 Uw leverancier is: De fabrikant van de machine is: De Jong

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden!

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden! D-LUX Versie: 0307 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemene Veiligheids Instructies Pagina 2 Installatie Instructies (deel 1 van 3) Pagina 3 Installatie Instructies (deel 2 van 3) Pagina 4 Installatie Instructies

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

CHILLER KOUDWATERAPPARAAT

CHILLER KOUDWATERAPPARAAT CHILLER KOUDWATERAPPARAAT Type I / Type II Gebruiksaanwijzing Type I Type II Dit document is geldig voor de modelnummers: CHILL 003 CHILL 004 www.bravilor.com 2013 Bravilor Bonamat Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 400

Beknopte instructies Cafitesse 400 Beknopte instructies Cafitesse 400 stop heißes wasser 35251600 01.2003 empty low temperatur empty heet water Beschrijving van de onderdelen van de dispenser Deksel van de koelruimte Servicepaneel Glasplaat

Nadere informatie

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen.

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen. Handleiding BS 505 Let op! U werkt met heet vet. Let dus erg goed op met wat u doet. Draag veiligheidskleding bij vetfiltreren. Laat u niet afleiden en... werk volgens gebruiksaanwijzing. Wees voorzichtig!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 200 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 100 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Fortune: 0800-2355633

Fortune: 0800-2355633 Instructieboekje Passio S : 0800-2355633 2 Inhoudsopgave bladzijde 1 Inleiding 6 2 Veiligheidsvoorschriften 7 3 De koffieautomaat gebruiksklaar maken / installatie 8 3.1 Plaatsing van de koffieautomaat

Nadere informatie

1.2.1 Eerste ingebruikname (AKBP) WAARSCHUWING Plaats een kan onder de uitloop. Tijdens het bepalen van het kookpunt zal er kokend water (0.5L.) uit d

1.2.1 Eerste ingebruikname (AKBP) WAARSCHUWING Plaats een kan onder de uitloop. Tijdens het bepalen van het kookpunt zal er kokend water (0.5L.) uit d 1. WERKINGSPRINCIPE HWA 40/70 1.1 Werking algemeen 1.2 Water doseersysteem Na het indrukken van een selectietoets wordt de pompmotor met een gecontroleerde tijd en snelheid aangestuurd. De pomprotor verplaatst

Nadere informatie

CoEx Koffie automaat

CoEx Koffie automaat CoEx Koffie automaat Gebruikershandleiding Zet systeem: CoEx brewer Besturingsysteem: MoVec 2000 Automaat type: 9CND Revisie G, Nederlands Referentie: 5DUCH10m Uw leverancier is: De fabrikant van deze

Nadere informatie

Onderhoud 92% pelletkachels

Onderhoud 92% pelletkachels Onderhoud 92% pelletkachels RR Trading Tolbert 1 of 13 Rev. 01 Inhoud opgave 1. Benodigdheden... 3 2. Inleiding... 3 3. Het Onderhoud... 3 3.1 Linker zij paneel... 4 3.2 Interne kanalen reinigen in de

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Virtu 60 en 80 serie. Koffie automaat

Virtu 60 en 80 serie. Koffie automaat Virtu 60 en 80 serie Koffie automaat Gebruikers handleiding Model: Virtu 60 en 80 Machine type: 9CND Revisie A, Nederlands Referentie: 5DUCNK10 Uw leverancier is: De fabrikant van de machine is: De Jong

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING OMNIA GEBRUIKERS HANDLEIDING NESCAFÉ KOFFIE AUTOMAAT INHOUD pagina Veiligheidswaarschuwingen... 3 Vorst waarschuwing... 3 Heet water waarschuwing... 3 Doorspoelen van de automaat... 4 Reinigen van de mixersystemen...

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RONDFILTER KOFFIEZETAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing RONDFILTER KOFFIEZETAPPARAAT ebruiksaanwijzing RONDFLTER KOFFEZETAPPARAAT Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

Werkingsprincipe Bolero XL (2008)

Werkingsprincipe Bolero XL (2008) Werkingsprincipe Bolero XL (2008) Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

INHOUDS OPGAVE. GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) OPERATORHANDLEIDING

INHOUDS OPGAVE. GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) OPERATORHANDLEIDING QUICK START MANUAL INHOUDS OPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) Machineonderdelen 4 Opstarten 4 Verpakking wisselen 5 Lekbak 5 Serving 6 Displayelementen 7 Uitschakelen 8 Dagelijkse eindreiniging

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Virtu 20 serie. Koffie automaat

Virtu 20 serie. Koffie automaat Virtu 20 serie Koffie automaat Gebruikers handleiding Model: Virtu 20 Machine type: 9FND Revisie A, Nederlands Referentie: 5DUFNK10 Uw leverancier is: De fabrikant van de machine is: De Jong Duke Postbus

Nadere informatie

Onderhoud Easy, Italfuoco en Milano

Onderhoud Easy, Italfuoco en Milano Onderhoud Easy, Italfuoco en Milano RR Trading Tolbert 1 of 13 Rev. 02 Inhoud opgave 1. Benodigdheden... 3 2. Inleiding... 3 3. Het Onderhoud... 3 3.1 Linker zij paneel... 4 3.2 Interne kanalen reinigen

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter Gebruiksaanwijzing Waterkoker 1,0 liter SB4472 NL Lees voor het gebruik de gebruiksinstructies en vooral de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen grondig door alvorens u het product voor de eerste

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Mode d emploi MACHINE AUTOMATIQUE A CAFÉ FRAIS MOULU. FreshOne

Mode d emploi MACHINE AUTOMATIQUE A CAFÉ FRAIS MOULU. FreshOne Mode d emploi MACHINE AUTOMATIQUE A CAFÉ FRAIS MOULU FR FreshOne 1 2 3 4 16 5 15 14 6 7 26.7 26.6 26.1 26.2 26.3 26.5 13 12 11 10 9 8 26.4 24.2 24.3 24.1 24.4 17 18 24.11 24.5 29 28 24.10 24.9 24.6 24.7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

INLEIDING. Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DYNAMIC van het merk SACH.

INLEIDING. Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DYNAMIC van het merk SACH. INLEIDING Allereerst willen wij u bedanken voor uw keuze en vertrouwen in onze SACH producten. Ongeacht het gekozen model zult u plezier beleven aan dit technisch geavanceerde apparaat en bent u verzekerd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR A C B F G D E Bedien uw Halogeenverlichting met één van de vele KlikAanKlikUit-zenders (niet inbegrepen). Voorzijde A: Aansluiting

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid:

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid: Tips: - Gaat u de tuin ruim water geven, schuif de by-pass kraan dan dicht, vergeet niet om na het sproeien deze weer open te schuiven. - Twijfelt u of de ontharder het wel doet, kijk dan of er op uw thee

Nadere informatie

Handleiding dagelijks gebruik/tips onderhoud

Handleiding dagelijks gebruik/tips onderhoud Handleiding dagelijks gebruik/tips onderhoud Bier Zie ook gebruiksaanwijzing bierinstallatie. Hierin vindt u: Start van de dag Vervangen van een CO2 cilinder Vervangen van een bierfust Doorspoelen van

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7870/60 Gebruiksaanwijzing HD7812, HD7811, HD7810, HD8705 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 Nederlands 35 Inleiding Met SENSEO geniet u ieder moment van de dag van de perfecte kop koffie met een heerlijk

Nadere informatie

Waterkoker MEDION MD Handleiding

Waterkoker MEDION MD Handleiding Waterkoker MEDION MD 12851 Handleiding 4 van 18 Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding... 7 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -woorden... 7 1.2. Gebruik voor het beoogde doel...

Nadere informatie