ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 RGB / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. - Social Media WiFi: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: My Invest VOF o.a. handelend onder de naam - Social Media WiFi, gevestigd aan de te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ; b. Klant: ieder bedrijf die met - Social Media WiFi een overeenkomst is aangegaan; c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen - Social Media WiFi en de Klant; d. Diensten: alle diensten die - Social Media WiFi in het kader van de Overeenkomst aan de Klant levert; e. Netwerk: de draadloze internetverbinding die door derden via de - Social Media WiFi Box aan de Klant toegankelijk wordt gesteld; f. - Social Media WiFi Box: het fysieke apparaat dat door - Social Media WiFi aan de klant wordt geleverd; g. Software: alle softwareprogrammatuur in de - Social Media WiFi Box en de Website die door - Social Media WiFi is ontwikkeld en die gedurende de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking wordt gesteld; h. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt of gebruik wenst te maken van het Netwerk; i. Portal page: de internetpagina waarnaar de Gebruiker wordt doorgeleid wanneer hij de openbare WiFi van de Klant selecteert; j. Startpagina: de eerste internetpagina die verschijnt nadat de Gebruiker succesvol heeft ingelogd op het Netwerk; k. Website: de website admin.wifitime.nl/login waar de Klant kan inloggen en waarna de Klant een afbeelding en advertenties op de Portal page kan plaatsen. Artikel 2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten inzake het leveren van Diensten door - Social Media WiFi aan de Klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen - Social Media WiFi en de Klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door - Social Media WiFi vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen Indien - Social Media WiFi niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat - Social Media WiFi het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen Gedurende de Overeenkomst heeft - Social Media WiFi het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Artikel 3. Aanbiedingen 3.1. Alle aanbiedingen van - Social Media WiFi zijn vrijblijvend Social Media WiFi is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, berichten of op haar website Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 4.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de Overeenkomst heeft ondertekend dan wel nadat de Klant op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van - Social Media WiFi. Artikel 5. Looptijd van de Overeenkomst en opzegging 5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd die is opgenomen in de Overeenkomst. Na het verstrijken van de looptijd wordt de Overeenkomst telkens automatisch verlengd met de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan Partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden Na beëindiging van de Overeenkomst heeft de Klant niet meer het recht de Software en de Website te gebruiken. Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst Social Media WiFi zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren Social Media WiFi heeft het recht om op elk moment de Diensten buiten gebruik te stellen als een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruik van de Diensten (deels) belemmeren Social Media WiFi heeft het recht de Overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren Social Media WiFi kan tijdens de installatie van de - Social Media WiFi Box apparatuur onttrekken aan het dagelijkse gebruik, indien dit door - Social Media WiFi noodzakelijk geacht wordt voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien na de installatie er een storing optreedt in apparatuur of systemen van de Klant, dan dient de Klant contact op te nemen met - Social Media WiFi Social Media WiFi kan gedurende de Overeenkomst onderhoud (laten) verrichten aan de Diensten waardoor de Klant tijdelijk geen gebruik kan maken van de Diensten. In een dergelijk geval heeft de Klant geen recht op enige vorm

2 RGB / algemene voorwaarden 2 van compensatie, tenzij de niet-beschikbaarheid van de Diensten door toedoen van - Social Media WiFi onredelijk lang is De Klant kan zelf via de Website de Startpagina kiezen. Artikel 7. Opleveringstermijn 7.1. Opgegeven opleveringstermijnen worden door - Social Media WiFi bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn De opleveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat - Social Media WiFi kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde materialen en zaken tijdig aan - Social Media WiFi worden geleverd en de door derden in opdracht van - Social Media WiFi te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de opleveringstermijn met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd De opleveringstermijn zal ook worden verlengd, indien de Klant na het sluiten van de Overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt In het geval dat een door - Social Media WiFi opgegeven opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Klant tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de Overeenkomst of een andere actie jegens - Social Media WiFi. Artikel 8. Storing 8.1. Indien de Klant een storing constateert in de dienstverlening, dan kan de Klant de storing op de volgende wijze bij - Social Media WiFi melden: Artikel 9. Verplichtingen van de Klant 9.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan - Social Media WiFi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan - Social Media WiFi worden verstrekt De Klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het - Social Media WiFi onmogelijk maakt de Overeenkomst naar behoren uit te voeren De Klant is gehouden - Social Media WiFi onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn Zonder schriftelijke of elektronische toestemming van - Social Media WiFi is het de Klant verboden de door - Social Media WiFi verschafte gebruikersnaam, het wachtwoord en alle overige rechten en plichten voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen Het is de Klant niet toegestaan om de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de Diensten en voor het in acht nemen van door - Social Media WiFi gegeven instructies en/of adviezen Indien een storing in de Diensten veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de Klant, dan zijn alle kosten die - Social Media WiFi heeft moet maken om de storing te verhelpen voor rekening van de Klant Social Media WiFi heeft het recht de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens - Social Media WiFi niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. - Social Media WiFi zal de Klant van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van - Social Media WiFi kan worden verlangd. De betalingsverplichtingen van de Klant jegens W ifitime - Social Media WiFi blijven ook tijdens de buitengebruikstelling in stand. Artikel Social Media WiFi Box De Klant is verplicht de - Social Media WiFi Box enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties Social Media WiFi is niet aansprakelijk voor schade aan de - Social Media WiFi Box en/of het niet naar behoren functioneren van de - Social Media WiFi Box, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan de - Social Media WiFi Box, sluit - Social Media WiFi iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade De Klant wordt eigenaar van de - Social Media WiFi Box, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Artikel 11. Advertenties en gebruik van de Website Op de Portal page worden 5 verschillende advertenties geplaatst die afwisselend worden getoond. Afhankelijk van het abonnement dat de Klant heeft afgesloten bij - Social Media WiFi, worden niet alleen advertenties van de Klant maar ook advertenties van partners van - Social Media WiFi getoond Indien de Klant zelf via de Website een afbeelding of advertentie plaatst op de Portal page, dan is de Klant verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, foto s, tekst e.d. waarvan de rechten bij derden Het is de Klant niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende afbeeldingen, f oto s, tekst e.d. via de Portal page te publiceren waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten berusten.

3 RGB / algemene voorwaarden De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account op de Website. Artikel 12. Gebruik van het Netwerk De Gebruiker kan gebruik maken van het Netwerk door op de Portal page in te loggen via zijn Facebook, Twitter, FourSquare of LinkedIn account. Beschikt de Gebruiker niet over een van de hiervoor genoemde social media accounts, dan kan de Gebruiker inloggen door middel van zijn adres. De Gebruiker kan dan korte tijd gebruik maken van het Netwerk om op de activatie link te klikken die naar het door hem opgegeven adres is gestuurd Nadat de Gebruiker succesvol heeft ingelogd op het Netwerk via een social media account, wordt de advertentie die op de Portal page staat via het door de Gebruiker geselecteerde social media account gedeeld. Artikel 13. Productspecificaties Social Media WiFi behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de Software, ingevolge de technische evolutie van de Software. - Social Media WiFi waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de Software. Artikel 14. Prijzen Alle vermelde prijzen zijn excl. btw Social Media WiFi heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De Klant wordt vooraf schriftelijk of via de van een prijswijziging op de hoogte gesteld. Artikel 15. Facturatie en betaling Facturatie geschiedt jaarlijks vooraf Betaling geschiedt middels automatische incasso, waarvoor de Klant aan - Social Media WiFi een volmacht verleent, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt - Social Media WiFi de Klant een herinnering. Geeft de Klant geen gehoor aan de herinnering, dan is de Klant in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 250, Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de Klant te dien aanzien anders Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt Indien de Klant geen gehoor geeft aan de gestuurde herinnering, dan heeft - Social Media WiFi het recht de toegang tot de Diensten te blokkeren totdat alle openstaande facturen (inclusief rente en kosten) zijn voldaan. - Social Media WiFi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de Klant door de blokkering lijdt Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. Artikel 16. Wijziging factuuradres of verhuizing Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres van de Klant wijzigt, dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de aan - Social Media WiFi door te geven. Artikel 17. Wijziging Overeenkomst Wijzigingen op de Overeenkomst, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via de door - Social Media WiFi aanvaard worden. Artikel 18. Inloggegevens De Klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de Klant, dan kan - Social Media WiFi daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de Klant - Social Media WiFi daarvan onverwijld in kennis te stellen. Artikel 19. Intellectueel eigendom Door het ter beschikking stellen van Software, de Website, Diensten en dergelijke worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De Klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden. Het is de Klant niet toegestaan de Software te verkopen of te verhuren. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde Software, Website, Diensten en dergelijke berusten uitsluitend bij - Social Media WiFi of bij haar licentiegever De Klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van - Social Media WiFi Het is - Social Media WiFi toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de Software Het is de Klant niet toegestaan (een gedeelte van) de Software te kopiëren, reproduceren, aanpassen, de-assembleren, de-compileren, namaken, wijzigen, analyseren of reconstrueren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van - Social Media WiFi.

4 RGB / algemene voorwaarden Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Software, Website, Diensten of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van - Social Media WiFi, dan heeft - Social Media WiFi het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die - Social Media WiFi daardoor heeft geleden aan de Klant in rekening gebracht Social Media WiFi heeft het recht de naam van de Klant en/of het logo van de Klant op haar website te plaatsen als zijnde een klant van - Social Media WiFi Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij - Social Media WiFi voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. Artikel 20. Niet nakoming, ontbinding en opschorting Social Media WiFi is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijk tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: a. de Klant in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden; b. blijkt dat het technisch niet mogelijk is om de Diensten aan de Klant te leveren; c. de Klant surseance van betaling aanvraagt; d. faillissement van de Klant wordt aangevraagd; e. het bedrijf van de Klant wordt stilgelegd of geliquideerd; f. een onderhands akkoord wordt aangeboden; g. op enig vermogensbestanddeel van de Klant beslag wordt gelegd. Artikel 21. Aansprakelijkheid en verjaring Social Media WiFi kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld Social Media WiFi streeft ernaar de Diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. - Social Media WiFi is niet aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen Social Media WiFi garandeert niet dat de Diensten te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. De Klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. - Social Media WiFi zal pogen een volledige continuïteit van de Diensten te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. - Social Media WiFi is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de Diensten, tenzij de onderbreking van de Diensten door toedoen van - Social Media WiFi onredelijk lang is Social Media WiFi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de Klant toegepaste inlogcodes. - Social Media WiFi is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt De Diensten wordt via het internet ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de Diensten kan worden beïnvloed door factoren die niet aan - Social Media WiFi zijn toe te rekenen. - Social Media WiFi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Klant lijdt doordat de Diensten niet of niet volledig beschikbaar zijn Social Media WiFi is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de Klant Social Media WiFi aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden, zoals een storing in het Netwerk Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan - Social Media WiFi nimmer worden aangerekend Indien - Social Media WiFi de Diensten niet meer (geheel) kan leveren zoals is overeengekomen doordat Facebook, Twitter, LinkedIn of andere derden hun (online) diensten wijzigen, dan kan W ifitime - Social Media WiFi daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld Iedere aansprakelijkheid van - Social Media WiFi voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, omzetverlies, reputatieschade en bedrijfsstagnatie Indien - Social Media WiFi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van - Social Media WiFi beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van - Social Media WiFi gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van - Social Media WiFi beperkt tot de maandelijkse abonnementskosten exclusief btw.

5 RGB / algemene voorwaarden De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van - Social Media WiFi of haar ondergeschikten De Klant vrijwaart - Social Media WiFi voor vorderingen die derden tegen - Social Media WiFi instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor - Social Media WiFi niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Klant is gehouden - Social Media WiFi op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor - Social Media WiFi mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1 jaar waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de Klant is ingesteld Indien de Klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens - Social Media WiFi handelt, dan dient de Klant alle schade te vergoeden die - Social Media WiFi daardoor heeft geleden. Artikel 22. Klachten Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst door - Social Media WiFi dienen door de Klant direct aan - Social Media WiFi en in ieder geval binnen 8 dagen na de dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat - Social Media WiFi in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat - Social Media WiFi erkent dat de uitvoering van de Overeenkomst gebrekkig is Na het indienen van de klacht dient de Klant - Social Media WiFi de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog haar verplichtingen na te komen Indien het alsnog nakomen van de Overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal - Social Media WiFi slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21 van deze algemene voorwaarden. Artikel 23. Overmacht Social Media WiFi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien - Social Media WiFi daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt ( overmacht ) Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen in de energie- of materiaal aanvoer, uitval van computerapparatuur, weersomstandigheden, brand, blikseminslag, stakingen, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens - Social Media WiFi de Overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en wijzigingen in regelgeving. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door - Social Media WiFi zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, naar het oordeel van - Social Media WiFi, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd In geval van overmacht zal - Social Media WiFi vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het leveren van de Diensten. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel - Social Media WiFi als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten. Artikel 24. Verwerking van gegevens Voor - Social Media WiFi is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt - Social Media WiFi volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft - Social Media WiFi verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. De persoonsgegevens en handelingen van de Gebruikers worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde veiligheidssystemen Voorwaarde voor het gratis gebruik door de Gebruiker van Netwerk is dat de Gebruiker ermee akkoord gaat dat zijn e- mailadres, voor zover bekend bij - Social Media WiFi, door - Social Media WiFi wordt gebruikt om nieuwsbrieven naar de Gebruiker te sturen waarin advertenties van de Klant zijn opgenomen. In elke nieuwsbrief die naar de Gebruiker wordt gestuurd, wordt de Gebruiker de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor nieuwsbrieven Indien met voorafgaande toestemming van de Gebruiker, persoonsgegevens van de Gebruiker aan de Klant worden verstrekt, dan is de Klant verplicht ter beschikking gestelde adressen enkel te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dit betekent o.a. dat de Klant in elke nieuwsbrief welke hij naar de Gebruiker mailt een link moet opnemen waarmee de Gebruiker zich kan afmelden voor nieuwsbrieven van de Klant. De Klant vrijwaart - Social Media WiFi voor aanspraken van Gebruikers van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op elke Overeenkomst tussen - Social Media WiFi en de Klant is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Klant en - Social Media WiFi worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar - Social Media WiFi gevestigd is.

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie