ALGEMENE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 RGB / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. - Social Media WiFi: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: My Invest VOF o.a. handelend onder de naam - Social Media WiFi, gevestigd aan de te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ; b. Klant: ieder bedrijf die met - Social Media WiFi een overeenkomst is aangegaan; c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen - Social Media WiFi en de Klant; d. Diensten: alle diensten die - Social Media WiFi in het kader van de Overeenkomst aan de Klant levert; e. Netwerk: de draadloze internetverbinding die door derden via de - Social Media WiFi Box aan de Klant toegankelijk wordt gesteld; f. - Social Media WiFi Box: het fysieke apparaat dat door - Social Media WiFi aan de klant wordt geleverd; g. Software: alle softwareprogrammatuur in de - Social Media WiFi Box en de Website die door - Social Media WiFi is ontwikkeld en die gedurende de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking wordt gesteld; h. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt of gebruik wenst te maken van het Netwerk; i. Portal page: de internetpagina waarnaar de Gebruiker wordt doorgeleid wanneer hij de openbare WiFi van de Klant selecteert; j. Startpagina: de eerste internetpagina die verschijnt nadat de Gebruiker succesvol heeft ingelogd op het Netwerk; k. Website: de website admin.wifitime.nl/login waar de Klant kan inloggen en waarna de Klant een afbeelding en advertenties op de Portal page kan plaatsen. Artikel 2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten inzake het leveren van Diensten door - Social Media WiFi aan de Klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen - Social Media WiFi en de Klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door - Social Media WiFi vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen Indien - Social Media WiFi niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat - Social Media WiFi het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen Gedurende de Overeenkomst heeft - Social Media WiFi het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Artikel 3. Aanbiedingen 3.1. Alle aanbiedingen van - Social Media WiFi zijn vrijblijvend Social Media WiFi is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, berichten of op haar website Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 4.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de Overeenkomst heeft ondertekend dan wel nadat de Klant op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van - Social Media WiFi. Artikel 5. Looptijd van de Overeenkomst en opzegging 5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd die is opgenomen in de Overeenkomst. Na het verstrijken van de looptijd wordt de Overeenkomst telkens automatisch verlengd met de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan Partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden Na beëindiging van de Overeenkomst heeft de Klant niet meer het recht de Software en de Website te gebruiken. Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst Social Media WiFi zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren Social Media WiFi heeft het recht om op elk moment de Diensten buiten gebruik te stellen als een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruik van de Diensten (deels) belemmeren Social Media WiFi heeft het recht de Overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren Social Media WiFi kan tijdens de installatie van de - Social Media WiFi Box apparatuur onttrekken aan het dagelijkse gebruik, indien dit door - Social Media WiFi noodzakelijk geacht wordt voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien na de installatie er een storing optreedt in apparatuur of systemen van de Klant, dan dient de Klant contact op te nemen met - Social Media WiFi Social Media WiFi kan gedurende de Overeenkomst onderhoud (laten) verrichten aan de Diensten waardoor de Klant tijdelijk geen gebruik kan maken van de Diensten. In een dergelijk geval heeft de Klant geen recht op enige vorm

2 RGB / algemene voorwaarden 2 van compensatie, tenzij de niet-beschikbaarheid van de Diensten door toedoen van - Social Media WiFi onredelijk lang is De Klant kan zelf via de Website de Startpagina kiezen. Artikel 7. Opleveringstermijn 7.1. Opgegeven opleveringstermijnen worden door - Social Media WiFi bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn De opleveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat - Social Media WiFi kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde materialen en zaken tijdig aan - Social Media WiFi worden geleverd en de door derden in opdracht van - Social Media WiFi te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de opleveringstermijn met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd De opleveringstermijn zal ook worden verlengd, indien de Klant na het sluiten van de Overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt In het geval dat een door - Social Media WiFi opgegeven opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Klant tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de Overeenkomst of een andere actie jegens - Social Media WiFi. Artikel 8. Storing 8.1. Indien de Klant een storing constateert in de dienstverlening, dan kan de Klant de storing op de volgende wijze bij - Social Media WiFi melden: Artikel 9. Verplichtingen van de Klant 9.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan - Social Media WiFi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan - Social Media WiFi worden verstrekt De Klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het - Social Media WiFi onmogelijk maakt de Overeenkomst naar behoren uit te voeren De Klant is gehouden - Social Media WiFi onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn Zonder schriftelijke of elektronische toestemming van - Social Media WiFi is het de Klant verboden de door - Social Media WiFi verschafte gebruikersnaam, het wachtwoord en alle overige rechten en plichten voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen Het is de Klant niet toegestaan om de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de Diensten en voor het in acht nemen van door - Social Media WiFi gegeven instructies en/of adviezen Indien een storing in de Diensten veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de Klant, dan zijn alle kosten die - Social Media WiFi heeft moet maken om de storing te verhelpen voor rekening van de Klant Social Media WiFi heeft het recht de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens - Social Media WiFi niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. - Social Media WiFi zal de Klant van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van - Social Media WiFi kan worden verlangd. De betalingsverplichtingen van de Klant jegens W ifitime - Social Media WiFi blijven ook tijdens de buitengebruikstelling in stand. Artikel Social Media WiFi Box De Klant is verplicht de - Social Media WiFi Box enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties Social Media WiFi is niet aansprakelijk voor schade aan de - Social Media WiFi Box en/of het niet naar behoren functioneren van de - Social Media WiFi Box, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan de - Social Media WiFi Box, sluit - Social Media WiFi iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade De Klant wordt eigenaar van de - Social Media WiFi Box, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Artikel 11. Advertenties en gebruik van de Website Op de Portal page worden 5 verschillende advertenties geplaatst die afwisselend worden getoond. Afhankelijk van het abonnement dat de Klant heeft afgesloten bij - Social Media WiFi, worden niet alleen advertenties van de Klant maar ook advertenties van partners van - Social Media WiFi getoond Indien de Klant zelf via de Website een afbeelding of advertentie plaatst op de Portal page, dan is de Klant verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, foto s, tekst e.d. waarvan de rechten bij derden Het is de Klant niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende afbeeldingen, f oto s, tekst e.d. via de Portal page te publiceren waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten berusten.

3 RGB / algemene voorwaarden De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account op de Website. Artikel 12. Gebruik van het Netwerk De Gebruiker kan gebruik maken van het Netwerk door op de Portal page in te loggen via zijn Facebook, Twitter, FourSquare of LinkedIn account. Beschikt de Gebruiker niet over een van de hiervoor genoemde social media accounts, dan kan de Gebruiker inloggen door middel van zijn adres. De Gebruiker kan dan korte tijd gebruik maken van het Netwerk om op de activatie link te klikken die naar het door hem opgegeven adres is gestuurd Nadat de Gebruiker succesvol heeft ingelogd op het Netwerk via een social media account, wordt de advertentie die op de Portal page staat via het door de Gebruiker geselecteerde social media account gedeeld. Artikel 13. Productspecificaties Social Media WiFi behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de Software, ingevolge de technische evolutie van de Software. - Social Media WiFi waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de Software. Artikel 14. Prijzen Alle vermelde prijzen zijn excl. btw Social Media WiFi heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De Klant wordt vooraf schriftelijk of via de van een prijswijziging op de hoogte gesteld. Artikel 15. Facturatie en betaling Facturatie geschiedt jaarlijks vooraf Betaling geschiedt middels automatische incasso, waarvoor de Klant aan - Social Media WiFi een volmacht verleent, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt - Social Media WiFi de Klant een herinnering. Geeft de Klant geen gehoor aan de herinnering, dan is de Klant in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 250, Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de Klant te dien aanzien anders Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt Indien de Klant geen gehoor geeft aan de gestuurde herinnering, dan heeft - Social Media WiFi het recht de toegang tot de Diensten te blokkeren totdat alle openstaande facturen (inclusief rente en kosten) zijn voldaan. - Social Media WiFi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de Klant door de blokkering lijdt Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. Artikel 16. Wijziging factuuradres of verhuizing Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres van de Klant wijzigt, dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de aan - Social Media WiFi door te geven. Artikel 17. Wijziging Overeenkomst Wijzigingen op de Overeenkomst, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via de door - Social Media WiFi aanvaard worden. Artikel 18. Inloggegevens De Klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de Klant, dan kan - Social Media WiFi daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de Klant - Social Media WiFi daarvan onverwijld in kennis te stellen. Artikel 19. Intellectueel eigendom Door het ter beschikking stellen van Software, de Website, Diensten en dergelijke worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De Klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden. Het is de Klant niet toegestaan de Software te verkopen of te verhuren. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde Software, Website, Diensten en dergelijke berusten uitsluitend bij - Social Media WiFi of bij haar licentiegever De Klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van - Social Media WiFi Het is - Social Media WiFi toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de Software Het is de Klant niet toegestaan (een gedeelte van) de Software te kopiëren, reproduceren, aanpassen, de-assembleren, de-compileren, namaken, wijzigen, analyseren of reconstrueren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van - Social Media WiFi.

4 RGB / algemene voorwaarden Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Software, Website, Diensten of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van - Social Media WiFi, dan heeft - Social Media WiFi het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die - Social Media WiFi daardoor heeft geleden aan de Klant in rekening gebracht Social Media WiFi heeft het recht de naam van de Klant en/of het logo van de Klant op haar website te plaatsen als zijnde een klant van - Social Media WiFi Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij - Social Media WiFi voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. Artikel 20. Niet nakoming, ontbinding en opschorting Social Media WiFi is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijk tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: a. de Klant in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden; b. blijkt dat het technisch niet mogelijk is om de Diensten aan de Klant te leveren; c. de Klant surseance van betaling aanvraagt; d. faillissement van de Klant wordt aangevraagd; e. het bedrijf van de Klant wordt stilgelegd of geliquideerd; f. een onderhands akkoord wordt aangeboden; g. op enig vermogensbestanddeel van de Klant beslag wordt gelegd. Artikel 21. Aansprakelijkheid en verjaring Social Media WiFi kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld Social Media WiFi streeft ernaar de Diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. - Social Media WiFi is niet aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen Social Media WiFi garandeert niet dat de Diensten te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. De Klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. - Social Media WiFi zal pogen een volledige continuïteit van de Diensten te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. - Social Media WiFi is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de Diensten, tenzij de onderbreking van de Diensten door toedoen van - Social Media WiFi onredelijk lang is Social Media WiFi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de Klant toegepaste inlogcodes. - Social Media WiFi is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt De Diensten wordt via het internet ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de Diensten kan worden beïnvloed door factoren die niet aan - Social Media WiFi zijn toe te rekenen. - Social Media WiFi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Klant lijdt doordat de Diensten niet of niet volledig beschikbaar zijn Social Media WiFi is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de Klant Social Media WiFi aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden, zoals een storing in het Netwerk Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan - Social Media WiFi nimmer worden aangerekend Indien - Social Media WiFi de Diensten niet meer (geheel) kan leveren zoals is overeengekomen doordat Facebook, Twitter, LinkedIn of andere derden hun (online) diensten wijzigen, dan kan W ifitime - Social Media WiFi daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld Iedere aansprakelijkheid van - Social Media WiFi voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, omzetverlies, reputatieschade en bedrijfsstagnatie Indien - Social Media WiFi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van - Social Media WiFi beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van - Social Media WiFi gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van - Social Media WiFi beperkt tot de maandelijkse abonnementskosten exclusief btw.

5 RGB / algemene voorwaarden De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van - Social Media WiFi of haar ondergeschikten De Klant vrijwaart - Social Media WiFi voor vorderingen die derden tegen - Social Media WiFi instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor - Social Media WiFi niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Klant is gehouden - Social Media WiFi op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor - Social Media WiFi mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1 jaar waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de Klant is ingesteld Indien de Klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens - Social Media WiFi handelt, dan dient de Klant alle schade te vergoeden die - Social Media WiFi daardoor heeft geleden. Artikel 22. Klachten Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst door - Social Media WiFi dienen door de Klant direct aan - Social Media WiFi en in ieder geval binnen 8 dagen na de dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat - Social Media WiFi in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat - Social Media WiFi erkent dat de uitvoering van de Overeenkomst gebrekkig is Na het indienen van de klacht dient de Klant - Social Media WiFi de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog haar verplichtingen na te komen Indien het alsnog nakomen van de Overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal - Social Media WiFi slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21 van deze algemene voorwaarden. Artikel 23. Overmacht Social Media WiFi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien - Social Media WiFi daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt ( overmacht ) Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen in de energie- of materiaal aanvoer, uitval van computerapparatuur, weersomstandigheden, brand, blikseminslag, stakingen, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens - Social Media WiFi de Overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en wijzigingen in regelgeving. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door - Social Media WiFi zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, naar het oordeel van - Social Media WiFi, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd In geval van overmacht zal - Social Media WiFi vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het leveren van de Diensten. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel - Social Media WiFi als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten. Artikel 24. Verwerking van gegevens Voor - Social Media WiFi is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt - Social Media WiFi volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft - Social Media WiFi verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. De persoonsgegevens en handelingen van de Gebruikers worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde veiligheidssystemen Voorwaarde voor het gratis gebruik door de Gebruiker van Netwerk is dat de Gebruiker ermee akkoord gaat dat zijn e- mailadres, voor zover bekend bij - Social Media WiFi, door - Social Media WiFi wordt gebruikt om nieuwsbrieven naar de Gebruiker te sturen waarin advertenties van de Klant zijn opgenomen. In elke nieuwsbrief die naar de Gebruiker wordt gestuurd, wordt de Gebruiker de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor nieuwsbrieven Indien met voorafgaande toestemming van de Gebruiker, persoonsgegevens van de Gebruiker aan de Klant worden verstrekt, dan is de Klant verplicht ter beschikking gestelde adressen enkel te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dit betekent o.a. dat de Klant in elke nieuwsbrief welke hij naar de Gebruiker mailt een link moet opnemen waarmee de Gebruiker zich kan afmelden voor nieuwsbrieven van de Klant. De Klant vrijwaart - Social Media WiFi voor aanspraken van Gebruikers van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op elke Overeenkomst tussen - Social Media WiFi en de Klant is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Klant en - Social Media WiFi worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar - Social Media WiFi gevestigd is.

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. UNYT WiFi: de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webz Nederland.

Algemene voorwaarden Webz Nederland. Algemene voorwaarden Webz Nederland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Laura Schweig Tekstproducties

Algemene voorwaarden. Laura Schweig Tekstproducties Algemene voorwaarden Laura Schweig Tekstproducties Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Fairware

Algemene voorwaarden. Fairware Algemene voorwaarden Fairware Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Qualitee BV

Algemene voorwaarden. Qualitee BV Algemene voorwaarden Qualitee BV Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Just in Time Media

Algemene voorwaarden. Just in Time Media Algemene voorwaarden Just in Time Media Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. v Zessen Crane-Ops

Algemene voorwaarden. v Zessen Crane-Ops Algemene voorwaarden v Zessen Crane-Ops Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bert Mann Financieel Advies

Algemene voorwaarden. Bert Mann Financieel Advies Algemene voorwaarden Bert Mann Financieel Advies Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV

Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie