De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten Omzetgegevens onderneming Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Saldo einde verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Certified Energy B.V. Dorpsstraat 10 A (5446 AN) Wanroij H. Nooijen Beheer B.V. Surseance S 10/32 Faillissement F 10/914 Surseance 17 november 2010 Faillissement 10 december 2010 Mr. drs. F.P.G. Dix Mw. mr. P.P.M. van der Burgt Engineering- en bouw van duurzame energieinstallaties. Omzet 2007: ,- Omzet 2008: , juni tot en met 27 december ,40 20,5 uur surseance 61,5 uur faillissement 162,1 uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening..informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. Aanvullingen/wijzigingen op het vorige verslag zijn schuin gedrukt. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie Bestuurder van de vennootschap (hierna: "Energy") is H. Nooijen Beheer B.V., zijnde tevens houder van 1/3 van de aandelen, welke vennootschap op haar beurt wordt vertegenwoordigd door de heer H.T.M. Nooijen. 1/3 van de aandelen van Energy worden gehouden door Inreetec GmbH. Deze vennootschap verricht soortgelijke activiteiten als Energy maar dan voor de Duitse Markt.

2 Schmack Biogas AG (hierna: "Schmack") uit Duitsland houdt 1/3 van de aandelen in Energy. 1.2 Winst en verlies Resultaat 2007: -/ ,- Resultaat 2008: ,- Resultaat 2009: -t , Balanstotaal Volgens opgave ,50 per datum faillissement. Exclusief reservering en afboekingen circa ,- (zie hierna onderdeel 1.7). 1.4 Lopende procedures De curator is niet bekend met een lopende procedure. Failliet - zo bleek - is procespartij in de procedure met Certified Energy BVBA en Calagro Energie BVBA. Zie hierna onderdeel Verzekeringen Voor zover bekend zijn deze beëindigd dan welopgezegd door de curator. 1.6 Huur Energy huurt thans een bedrijfsruimte van H. Nooijen Beheer B.V. De curator zal bezien of beëindiging in overleg mogelijk is. In overleg is de huurovereenkomst beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement Energy ontwikkelt en bouwt ten behoeve van opdrachtgevers duurzame instellatles welke gebaseerd zijn op het vergisten van biomassa. Deze projecten worden doorgaans ondersteund door de overheid in de vorm van het verkrijgen van subsidies door de opdrachtgevers. De activiteiten van Energy zijn projectmatig. M.a.w. zij gaat van project naar project. Voor ieder project worden er - voor zover nodig - externe mensen, goederen en diensten gehuurd en ingekocht. De omzetwaarde per project bedraagt tussen de 2 a 6 miljoen euro. De eerste 3 projecten zijn vanaf het bestaan van Energy (medio 2005) naar tevredenheid afgerond. Het vierde project is 'mis gelopen' met dien verstande dat de opdrachtgever in staat van faillissement is komen te verkeren. Zodoende heeft Energy een bedrag ad ,- als oninbaar moeten afschrijven. Ook het vijfde (en tevens laatste) project is niet naar verwachting verlopen. Dit betreft een project met een Belgische opdrachtgever, Calagro Energie BVBA (hierna: "Calagro"). Omdat dit project een doorlooptijd kent van meer dan een jaar, diende hiervoor een

3 Belgische vennootschap ingeschakeld worden. De heer Nooijen heeft zodoende Certified Energy BVBA (hierna: "Energy BVBA") opgericht. Deze vennootschap heeft aldus het project van Calagro d.d. 21 augustus 2008 aangenomen en de werkzaamheden uitbesteed aan Energy. Energy BVBA is derhalve min of meer een lege huls. In het kader van de aanneming afspraken zou Energy BVBA na een eerste deelbetaling van ,- een gedeelte van dit bedrag omzetten in een 5 jarige (achter)gestelde lening ad ,-. Deze lening is dus feitelijk verstrekt door Energy. Uit hoofde van verrichte werkzaamheden heeft Energy BVBA voorts ,- te vorderen van Calagro. Totaal vordering op Calagro bedraagt derhalve circa ,-. De vordering van Energy op Energy BVBA bedraagt op haar beurt dus eveneens circa ,-.. Energy BVBA is thans in een juridische procedure verwikkeld met Calagro tot betaling van voornoemd bedrag. Calagro weigert te betalen omdat zij van mening is dat de werkzaamheden als verricht door Energy niet naar behoren zou zijn geweest. Deze procedure kan mogelijk nog jaren duren. Vonnis in eerste aanleg wordt - aldus de Belgische advocaat van Energy BVBA - op zijn vroegst pas over 8 a 9 maanden verwacht. De activiteiten van Energy zijn reeds in januari 2010 gestaakt en de werknemers zijn ontslagen. Omdat de duur van de procedure tussen Energy BVBA en Calagro onzeker is, is er onderzocht of bevrediging van de crediteuren middels een akkoord mogelijk zou zijn. De middelen hiervoor zou gegenereerd kunnen worden uit de verkoop van de vordering van Energy op Energy BVBA. Daarnaast was Energy ver gevorderd in de onderhandelingen met een opdrachtgever voor een nieuw project. Ook met de middelen die verkregen zou worden uit dit project zou een financiering mogelijk zijn geweest van het akkoord. Inmiddels heeft de opdrachtgever zich teruggetrokken in verband met de surseance van Energy. Voorts heeft een kandidaat-koper van de vordering aangegeven de risico's voor koop van de vordering te hoog te vinden. Ook zij ziet af van de koop. Gelet op het bovenstaande is er een verzoek gedaan tot intrekking van de surseance ex artikel 242 lid 1 sub 5 Fw en de faillietverklaring van Energy uit te spreken. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faili. o 2.2 Aantal in jaar voor raill Datum ontslagaanzegging N.v.t. 3. Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving N.v.t.

4 Turn.around 3.2 Verkoopopbrengst N.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek N.v.t. 3.4 Boede/bijdrage N.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De vennootschap heeft nog inventaris, voorraden, voertuigen en overig (klein) actief. 3.6 Verkoopopbrengst De curator heeft opdracht verstrekt om de goederen te taxeren en een boedelbeschrijving op te stellen. De curator is voornemens om eerst de crediteuren met een (pretens) eigendomsvoorbehoud uit te nodigen en af te wikkelen. Daarna zal de curator als dan bezien of een onderhandse verkoop van het actief dan wel een veiling tot de mogelijkheden behoort. Er heeft met toestemming van de rechter-commissaris een internet veiling plaatsgevonden. Uiteindelijke netto opbrengst bedroeg , Boede/bijdrage N.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht ten aanzien van de inventaris. De bestuurder heeft de curator medegedeeld dat er geen zekerheden in de vorm van een pandrecht en!of hypotheekrecht aan derden zijn verstrekt. De goederen zijn aldus onbezwaard. Werkzaamheden Zie 3.6. Voorraden! onderhanden werk 3.9 Beschrijving Zie Verkoopopbrengst Zie Boede/bijdrage N.v.t. Andere activa De curator is niet bekend met enig ander actief. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Energy heeft uit hoofde van een geldlening nog een vordering op Duurzaam Landleven Bernheze B.V. ad ,- per datum surseance en een vordering op Energy BVBA ad ,-.

5 4.2 Opbrengst De curator zalonderzoeken op welke wijze betreffende vorderingen te gelden kunnen worden gemaakt. De curator heeft conform het aflossingsschema tussen failliet en Duurzaam Landleven Bernheze B.V. deelbetalingen mogen ontvangen. Restant vordering (exclusief rente) bedraagt thans ,-. Partijen bezien of vervroegde aflossing wellicht tot de mogelijkheden behoort. Zie met betrekking tot Energy BVBA onderdeel 9. Tussen de curator en de bestuurders van DLB heeft er een discussie plaatsgevonden over nakoming van de door fai/liet verstrekte garanties op de instal/a tie en de claims van DLB op failliet met betrekking tot gebreken aan de instal/a tie die inmiddels gerepareerd zouden zijn door derden dan wel nog gerepareerd zouden moeten worden door fail/iet. DLB stelde zich op het standpunt dat zij een (schade)vordering zouden hebben ad circa ,-. Tussen partijen zijn de standpunten uitvoering uitgewisseld resulterende in een schikking tussen de curator en DLB tot betaling van een geldbedrag ad , - door DLB aan de boedel tegen algehele en finale kwijting. De rechter-commissaris heeft haar goedkeuring verleend aan deze schikking. 4.3 Boedelbijdrage N.v.t. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) N.v.t. 5.2 Leasecontracten N.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden N.v.t. 5.4 Separatistenpositie N.v.t. 5.5 Boedelbijdragen N.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator heeft in zijn hoedanigheid van bewindvoerder de crediteuren aangeschreven met de uitnodiging om hun vordering in te dienen. Tevens is verzocht een eventuele aanspraak op een zekerheidsrecht of voorrecht dan wel een eigendomsvoorbehoud aan te geven. Zie voor de afwikkeling onderdeel Reclamerechfen Zie onderdeel Retentierechten Zie onderdeel 5.6.

6 Iurnoround 6. Doorstart I voortzetten Niet van toepassing. De activiteiten van de vennootschap waren reeds per januari 2010 gestaakt. Men was in afwachting van een nieuw project, echter, deze is in verband met de surseance niet doorgegaan. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Op het eerste oog lijkt hieraan te zijn voldaan. De curator zal ter zake nog onderzoek verrichten. Oe curator is van oordeel dat er voldaan is aan de boekhoudplicht. 7.2 Depot jaarrekeningen 2008: ; 2007: , derhalve te laat; 2006: Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 7.4 Stortingsverp/. aandelen Hieraan is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. Oe curator heeft geen indicaties dat er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. De curator heeft geen indicaties dat er sprake zou zijn van paulianeus handelen. 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen Salaris bewindvoerder/curator 8.2 Pref. vord. van de fiscus 488, , Pref. vord. van het UWV 8.4 Andere pref. crediteuren 7.790, , Aantal concurrente crediteuren

7 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : , , , Verwachte wijze van afwikkeling: Nog onbekend. Vermoedelijk een vereenvoudigde afwikkeling. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) BVBA Calagro Energie 9.2 Aard procedure Procedure kort geding ingeleid bij dagvaarding dd. 29 januari 2010 door BVBA Calagro Energie lastens: 1. BVBA Certified Energy 2. BV Certified Energy. Bij beschikking d.d.12 februari 2010 werd de heer Didier De Buyst aangesteld als deskundige tot het verrichten van onderzoek ter zake de projecten als gerealiseerd door Certified Energy c.s. De deskundige heeft zijn werkzaamheden voor 90% uitgevoerd, er zijn voorverslagen ter beschikking, doch het eindverslag dient nog aan partijen te worden overhandigd, waarbij uiteraard aan partijen de mogelijkheid zal worden gegeven om nog aanvullend op dit verslag bemerkingen te formuleren. Nadat het verslag van de deskundige ter griffie van de rechtbank (kort geding) zal zijn neergelegd is de kort geding-procedure beëindigd en kan de procedure ten gronde worden verder gezet. Dit laatste zal uiteraard afhankelijk zijn van het deskundig verslag en de bespreking ervan. Het financieel risico verbonden aan deze kort geding-procedure is beperkt. Met toestemming van de rechter-commissaris wordt betreffende procedure voortgezet met daarbij het voorzetten van de werkzaamheden van de door de failliet ingeschakelde advocaten. Het (voorlopig) eind advies wordt september a.s. verwacht. Op 27 september 2011 heeft de curator mogen vernemen dat tevens Certified Energy BVBA in staat van faillissement is verklaard. Op 8 september 2011 heeft de deskundige in de Belgische procedure zijn voorlopig advies uitgebracht met betrekking tot een tweetal instal/a ties bij Ca/agro, zijnde een biogas installatie en een droog installatie, t. w.v. totaal circa 4,6 mln. Het rapport van de deskundige geeft helder en gestructureerd de feiten weer en verstrekt een duidelijke juridische en technische onderbouwing van de werkzaamheden zoals deze zijn verricht door partijen op basis van de contactuele afspraken als overeengekomen tussen partijen.

8 Oe deskundige komt tot de conclusie dat de biogas installatie thans voor 90% tunetioneert. Met betrekking tot de naverwerking, zijnde de drooginstallatie, twijfelt de deskundige sterk of correcte werking van de installatie wel mogelijk zal zijn bij voltooiing van het project. Los hiervan stelt hij de graad van voltooiing thans vast op 50% a 60%. In verschillende rekenexercities komt de deskundige - gelet op de reeds verrichte betalingen door Calagro aan Certified - tot de conclusie dat Calagro - exclusief schade - minimaal ,- zou kunnen vorderen van Certified en maximaal ,-. Gelet op het rapport van de deskundige en het feit dat de Belgische vennootschap thans eveneens in staat van faillissement verkeert concludeert de curator - na overleg met de Belgische curator - dat voortzetting van de procedure in kort geding en de hierop volgende bodemprocedure niet geraden is. Inmiddels heeft de advocaat van Calagro een vordering ingediend bij de curator ad totaal , - die door de curator is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. 9.3 Stand procedure Zie onderdeel Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. Na (formele) afwikkeling van de Belgische procedure (zie onderdeel9) zal de curator naar verwachting over gaan tot het afwikkelen en beëindigen van het faillissement Plan van aanpak Het verrichten van reguliere faillissementswerkzaamheden, meer in het bijzonder afwikkeling eigendomsvoorbehouden, verkoop goederen, incasso vorderingen,. onderzoek onbehoorlijk bestuur, onderzoek pauliana, etc. Het verrichten van onderzoeken als voornoemd alsmede het voortzetten van de procedure (zie onderdeel 9) en plegen van overleg met Duurzaam Landleven Bernheze B.V. Zie onderdeel Indiening volgend verslag Juni2012 F.P.G. Dix

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie