GEMEENTE KAMPENHOUT RUP WEESBEEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE KAMPENHOUT RUP WEESBEEK"

Transcriptie

1 GEMEENTE KAMPENHOUT RAADPLEGINGSRAPPORT RUP WEESBEEK 23 DECEMBER 2009

2 OVERZICHT AANGESCHREVEN ADVIESINSTANTIES EN ADVIEZEN RUP WEESBEEK KAMPENHOUT Adviesinstanties De adviesvragen werden verstuurd op na advies van de dienst BGP Agentschap RO Vlaanderen Team planning VlaamsBrabant Agentschap RO Vlaanderen RO VlaamsBrabant Onroerend Erfgoed provincie VlaamsBrabant Directie infrastructuur Dienst RO Ingediend advies Besluit Ingediend Ingediend Ingediend Vraag naar bijkomende informatie en aanvullingen op het vlak van het watersysteem en mobiliteit. De nota werd aangevuld op het vlak van waterbeheersing en mobiliteit na telefonisch contact met de dienst. Geen noemenswaardige effecten. De mogelijke gevolgen zijn correct weergegeven. Geen aanzienlijke milieueffecten. Het voorgenomen RUP valt niet onder de planmerplicht. ANB VlaamsBrabant Ingediend Geen passende beoordeling nodig. Het voorgenomen RUP zal geen aanzienlijke milieueffecten creëren mits het nemen van milderende maatregelen (zoals voorzien) een bufferzone, Er wordt gevraagd het waardevolle bos te behouden en eventueel de bomenrijen. De screeningsnota wordt gunstig geadviseerd. Departement LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid Dienst Vr Departement LNE Afdeling Afdeling Milieu, Natuur en Energiebeleid Dienst BGP Ingediend Ingediend De toetsing werd door de dienst uitgevoerd: op ca. 2km bevindt zich een Sevesoinrichting Henkel te Kampenhout. Wegens voldoende inschatting van de risico s waaraan mensen in de omgeving van deze inrichting kunnen blootgesteld worden te ngevolge van de aanwezige gevaarlijke stoffen kan besloten worden dat de inplanting te verzoenen is. Het voorgenomen RUP zal geen aanzienlijke milieueffecten creëren op het vlak van externe veiligheid. De nota werd met deze gegevens aangevuld. Het voorgenomen RUP zal geen aanzienlijke milieueffecten creëren. Inhoudelijk werd de screeningvolledig bevonden. BLOSO Ingediend Geen opmerkingen bij de inschatting van mogelijke effecten. Opmerking: Er wordt een grondige beschrijving van de infrastructuur en de behoefte gewenst bij de verdere uitwerking van het RUP. BESLUIT De nota werd aangevuld op het vlak van het watersysteem en de mobiliteit zoals gevraagd door het Agentschap RO VlaamsBrabant en de gegevens met betrekking tot externe veiligheid werden aangevuld. Er zijn geen aanzienlijke milieueffecten zodat een ontheffing van de planmerplicht ingewilligd kan worden. P2

3 INHOUDSOPGAVE Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan Situering plangebied Beslissing tot opmaak Motivering tot opmaak In uitvoering van GRS Afbakening van het toepassingsgebied en de planmerplicht Een beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het voorgenomen plan of programma Ruimtelijke ordening Mens, gezondheid en veiligheid Fauna en flora Bodem Water watertoets Geluid en licht Cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed Landschap Fusiegemeenten: Kampenhout, Herent, Kortenberg Relictzonesassociaties: Mobiliteit Relevante gegevens met inbegrip van de redenen waarom de initiatiefnemer meent geen planmer te moeten opmaken overeenkomstig art , 1, 5 van het DABM In voorkomend geval een beoordeling of het voorgenomen plan of programma grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben 20 FIGUREN Figuur 1: risicozone overstromingen Figuur 2: recent overstromingsgebied Figuur 3: recent overstromingsgebied Figuur 4: hellingskaart Figuur 5: zoneringskaart VMM BIJLAGE I: OVERZICHT SPORTINFRASTRUCTUUR GEMEENTE KAMPENHOUT (2008) P3

4 INLICHTINGEN EN COÖRDINATEN VAN DE INITIATIEFNEMER Initiatiefnemer Gemeentebestuur Kampenhout Contactpersoon: J. Blockmans Diensthoofd grondgebiedzaken Opdrachthouder Studieburo Quadrant bvba Dorpsstraat Meerbeek Contactpersoon: Benny Theyssens, Eddy Van Pottelberge Ruimtelijke planners. 1. BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET VOORGENOMEN PLAN EN IN VOORKOMEND GEVAL REDELIJKE ALTERNATIEVEN VOOR HET PLAN OF ONDERDELEN ERVAN Het RUP voorziet in een uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur. De gemeente wenst haar sportinfrastructuur op peil te houden, te concentreren rondom de bestaande voorzieningen. De huidige bezettingsgraad van de sportvelden en infrastructuur zijn bepalend geweest om een uitbreiding van de infrastructuur voor te stellen SITUERING PLANGEBIED Het plangebied situeert zich tussen de Guido Gezellelaan en de Zeypstraat. Het sluit aan bij het bestaande recreatiegebied en vormt zo een recreatiezone. De Weesbeek, waterloop van tweede categorie, loopt doorheen het recreatiegebied en bevindt zich tussen de bestaande en de nieuwe recreatiezone. De bestaande recreatiezone bestaat uit twee voetbalvelden waarvan een met een tribune en kleedkamerscafetaria, sporthal met cafetaria, een viertal tennisterreinen, een staande wip met kleine accommodatie en parking. Kenmerkend voor het plangebied is de aanwezigheid van verscheidende functies en verschillende infrastructuren binnen deze kleine oppervlakte. Ruimtelijk gezien merken we dan ook een zichtbare overgang op van het gesloten centrumgebied naar het open valleigebied over een relatief kleine afstand. De bestaande sportinfrastructuur fungeert hier duidelijk als recreatief overgangsgebied van dynamische kernzone naar een landschappelijk, bouwvrije open ruimte. P4

5 1.2. BESLISSING TOT OPMAAK De gemeente heeft in haar beslissing van 27 mei 2008 opdracht gegeven om een RUP op te stellen voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur MOTIVERING TOT OPMAAK De aanleiding voor de opmaak van het RUP vindt zijn oorsprong in de noodzaak aan bijkomende sportinfrastructuur en de vraag van bewoners om het aanbod te verbreden. De gemeente wenst hiervoor geen nieuwe locatie te zoeken maar aan te sluiten bij de bestaande accommodatie ten oosten van de kern. De aanpak van het RUP biedt een aantal kansen: het integreren van de Weesbeek als drager in het recreatief gebied; de optimalisatie van de bestaande terreinen en het meervoudig gebruik van de harde infrastructuur zoals gebouwen en parking; het landschappelijk inkleden en vergroenen van het plangebied tot een parkzone ; de recreatieve verbindingen realiseren naar de open ruimte, het valleigebied IN UITVOERING VAN GRS De gemeente beschikt over een goedgekeurd GRS ( Besluit Deputatie 22 juni 2006). Sportvoorzieningen De gemeentelijke voorzieningen zijn bijna allemaal gelegen in de dorpskern Kampenhout, de sportvoorzieningen bevinden zich aan de rand van de dorpskernen: het gemeentelijk sportcentrum, gelegen tussen Kampenhout en Relst aan de Zeypestraat. 2 sportgebouwen met sportterreinen gelegen ten westen van de kern Berg. Het richtinggevend deel spreekt over een groene ontspanningspool Groene ontspanningspool De gemeente wenst het sport en ontspanningsaanbod voor de gemeente verder uit te bouwen en te bundelen naar de locatie van het bestaande gemeentelijk sportcentrum ten oosten van de kern. De gehele omgeving van het sportcentrum krijgt een parkachtig karakter, bewerkstelligd door het groene lint van de beekloop van de Weesbeek die de gehele zone doorkruist, door het open ruimtescharnier, door de groene landschapszoom van het woonpark Rood Klooster en door de bestaande en bijkomende sportinfrastructuur voldoende groen in te kleden zodat een parkachtige omgeving ontstaat. Aan het open ruimtescharnier kan een recreatieve functie gegeven worden (wandelen, lopen). In het bindend gedeelte werd aangegeven hiervoor een Rup op te stellen met volgende omschrijving: Opstellen RUP Weesbeek, met als doel: het bestaande recreatiegebied te verfijnen en aansluitend een zone te voorzien voor de opvang van nieuwe sportvoorzieningen en dit te integreren in een parkachtige omgeving Eveneens de volgende aandachtspunten: versterken van de ecologische waarde van de beekloop van Weesbeek versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het Rood Klooster uitwerken van het open ruimtescharnier: aangeven op welke locaties de natuurlijke en landschappelijke structuur behouden dient te blijven en kan versterkt worden en onder welke voorwaarden andere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Uitwerken van een ecologische verbinding tussen Dode Beek en Rood Klooster. P5

6 Het huidige RUP heeft als scope het verfijnen van het recreatiegebied en het voorzien van een uitbreidingszone die aandacht heeft voor de Weesbeek, ecologische waarde versterken en de landschappelijke kwaliteiten versterken. Alternatieven en nulalternatief. Het huidige gebruik is landbouw enigszins ingesloten tussen de kern van Kampenhout en Relst; indien het RUP niet wordt opgemaakt blijft de huidige bestemming en activiteit behouden. De gemeente zal dan op zoek moeten naar een nieuwe locatie en eventueel open ruimte aansnijden voor recreatie. Voor de gemeente is dit geen optie vandaar de opmaak van dit Ruimtelijk uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED EN DE PLANMERPLICHT Bij plannen en programma s die van rechtswege onderworpen zijn aan de planmerplicht is er geen voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerlegbare wijze wordt vermoed dat deze plannen en programma s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Men onderscheidt twee groepen van plannen en programma s: a) plannen en programma s, of de wijziging ervan, die tegelijkertijd een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhouden betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik (artikel 4.2.3, 2, 1 D.A.B.M.); b) plannen en programma s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is (artikel 4.2.1, tweede lid D.A.B.M.). Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de planmerplicht want het vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I of II van het Besluit van de Vlaamse Regering van Passende beoordeling Het plangebied is niet gelegen in een Vogel of Habitatrichtlijn gebied (niet gelegen in kwetsbaar gebied). Aangezien het plangebied geen effect zal hebben op de Habitatrichtlijngebieden in de omgeving, is een passende beoordeling niet nodig. Besluit: Het RUP valt onder de screeningsplicht. 2. EEN BESCHRIJVING EN EEN INSCHATTING VAN DE MOGELIJKE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET VOORGENOMEN PLAN OF PROGRAMMA Er wordt een gevraagd de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het plan of programma na te gaan op volgende aspecten: Ruimtelijke ordening P6

7 Mens, gezondheid en veiligheid Fauna en flora Bodem Water watertoets Geluid en licht Cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed Landschap Mobiliteit De samenhang tussen de genoemde factoren wordt nagegaan; Het hierna volgend ingreepeffectenschema geeft aan op welke aspecten vermoedelijk effecten zullen ressorteren en welke geen of niet significant genoeg zijn. Enkel de effecten waar vermoed wordt dat ze significant zijn, worden in detail bekeken; Ingreepeffectenschema Ingreep Aanlegfase Aanleg wegparking Aanleg sportinfrastructuur Bufferzone Groen aanleg Exploitatiefase Mobiliteit Afvoer hemelwater Afvoer afvalwater Fauna flora : niet significant _: zeer tot beperkt significant S: waarschijnlijk significant effect t: tijdelijk effect PE: permanent effect POS: positief effect Omvang in ruimtetijd Tijdelijk (t) Permantent (p) lucht Geluid licht Water bodem Gezondheid, veiligheid, mobiliteit t/_ t/_ t/_ t/_ p_ p_ P_ P_ P_ P/S P/S P_ P/S P_ P_ P_ POS POS P landschap POS Fauna en flora POS P7

8 2.1. RUIMTELIJKE ORDENING Het gewestplan HalleVilvoordeAsse (KB ) bestemde het gebied als agrarisch gebied aansluitend bij recreatiegebied. Er is geen RUP noch BPA opgesteld voor het plangebied MENS, GEZONDHEID EN VEILIGHEID Huidige situatie Het plangebied is begrepen tussen enerzijds een woonparkgebied en anderzijds landelijk woongebied. De zone werd deels ingevuld volgens het gewestplan als recreatiezone. Het woonpark Rood Klooster en de Zeypstraat zijn bijna volledig bebouwd met residentiele woningbouw en in de Zeypstraat enkele kleinere ambachtelijke bedrijfjes verweefbaar in de woonzone. De recreatiezone werd volledig benut voor openlucht sporten: voetbal, staande wip, hondendressuur, tennis. Het ontbreekt de zone aan een volwaardig loop parcour, piste en bijkomende velden voor buitensport. De verbindingsweg vanuit de Guido Gezellelaan naar het sportcomplex is enkel toegankelijk voor langzaam verkeer, diensten uitgezonderd tot aan de Weesbeek. Beschrijving mogelijke effecten Op ca. 2km bevindt zich een Sevesoinrichting Henkel te Kampenhout. Wegens voldoende inschatting van de risico s waaraan mensen in de omgeving van deze inrichting kunnen blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezige gevaarlijke stoffen kan besloten worden dat de inplanting te verzoenen is. 1 Het voorgenomen RUP zal geen aanzienlijke milieueffecten creëren op het vlak van externe veiligheid. Het RUP creëert een verbreding van de recreatiezone, aansluitend bij de bestaande en voegt geen harde dynamische functies toe. Het is immers de bedoeling een sportpark te realiseren. Er zijn geen nadelige effecten te verwachten inzake veiligheid en gezondheid omdat er geen hinderlijke bedrijven in de omgeving zijn en worden toegestaan. Het gaat enkel om recreatieve activiteiten die aansluiten bij de omgeving. 1 Advies Departement LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst VR P8

9 Besluit De uitvoering van het RUP heeft geen nadelige gevolgen voor de omwonenden FAUNA EN FLORA Huidige situatie Enkel een klein bosperceel wordt aangeduid als zeer waardevol. Verder is deze zone grotendeels gebruikt als weiland en landbouwgebied. Uiteraard is de Weesbeek een waardevol gegeven waarmee rekening moet gehouden worden bij de invulling van het plangebied. De zone, gelegen tussen enerzijds het woonpark en anderzijds het landelijk woongebied met actieve openlucht recreatie heeft eventuele potentiële habitat van soorten verstoord. Beschrijving mogelijke effecten Er bevinden zich in het gebied geen VEN of IVON, Habitat en Vogelrichtlijngebied. Het gebied werd niet aangeduid als ecologisch waardevol. Het gedeeltelijk bebost perceel blijft behouden. Milderende maatregelen Er wordt een bufferzone voorzien tussen het recreatiegebied en het woonpark. Tevens blijft het gedeeltelijk bebost perceel behouden als groen overgangszone tussen de bestaande en nieuwe recreatie. Besluit In het plangebied bevinden zich geen waardevolle fauna en flora die verloren dreigen te gaan. Het bosperceel wordt geïntegreerd in de aanleg van de uitbreidingszone samen met het vrijwaren van de Weesbeek als beeklint in het sportlandschap. P9

10 2.4. BODEM Huidige situatie Landbouwstreek: Zandstreek BODEMTYPE DONKERE ZONE Adc (Matig natte leembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont BODEMTYPE LICHTE ZONE Ldc (Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont) Het betreft hier een natte zandleembodem die in mindere mate geschikt is voor de landbouw. De gewenste agrarische structuur duidt het gebied deels aan als agrarisch gebied. Het wordt gebruikt als weiland, braakliggende grond en deels akkergrond. De kaart herbevestiging van de agrarische gebieden, in uitvoering van het RSV, bakent het plangebied niet af als een geheel van agrarisch gebied. P10

11 Beschrijving mogelijke effecten De omzetting van dit agrarisch gebied naar recreatiezone betekent een afname van het landbouwareaal en een economisch verlies voor de landbouwer welke zal moeten worden gecompenseerd. De huidige situatie toont aan dat het gebied deels als weiland en deels als bewerkte grond in gebruik is. De aanwezigheid van enkele KLE, de Weesbeek en de randbebouwing zijn enigszins belemmerende factoren voor de landbouw. Milderende maatregelen Het verlies aan landbouwgrond zal voor de landbouwer zal worden gecompenseerd volgens de wettelijke bepalingen. Besluit Er is een verlies aan landbouwgrond bij realisatie van de recreatiezone. Het huidige gebruik van deze gronden is zeker niet intensief te noemen maar neemt niet weg dat de gemeente zoveel mogelijk de bestaande landbouwgronden beschermd WATER WATERTOETS Huidige situatie Het plangebied behoort tot het Dijlebekken met de waterloop de Weesbeek. In het plangebied bevindt zich geen waterloop die moet voldoen aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, het plangebied is niet gelegen in een waterwingebied. De waterkwaliteit is matig tot goed te noemen. Waterloop Weesbeek Watertoets Figuur 1: risicozone overstromingen Het plangebied is niet gelegen in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Enkel in het noorden van het plangebied is er een risicozone afgebakend voor overstromingen. P11

12 Recent overstrominggebied (ROG) Enkel in het noordwesten en het uiterste noorden is gebied recentelijk overstroomd. Het gehele plangebied is niet van nature overstromingsgevoelig. Figuur 2: recent overstromingsgebied Grondwaterstroming Figuur 3: recent overstromingsgebied Enkel in het westen grenzend aan het plangebied, het woonpark, is de zone zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1). Het plangebied zelf is matig grondwaterstromingsgevoelig gebied (type 2). Het werd door Aquafin een bufferbekken aangelegd, verplaatsing van een bestaand bufferbekken, thv de Zeypstraat met een capaciteit van 735m³ en overloop met wervelventiel van 40l/sec. Deze capaciteit en opvang is voorzien op de uitbreiding van de recreatiezone. P12

13 Hellingskaart Het plangebied ligt overwegend vlak enkel richting Weesbeek is er een hellingsgraad van tussen de 5 tot 10%. De afwatering loopt richting Weesbeek. Het ruim gedimensioneerd bufferbekken werkt als opvang voor eventueel overstollig regenwater en werd berekend in functie van de verdere ontwikkeling van de zone. 5(lichtgroen) à10% (groen) Figuur 4: hellingskaart Voorstel milderende maatregelen Het plangebied is geen risicozone voor overstroming maar wel een aandachtsgebied wat de waterhuishouding betreft (grondwatergevoelig gebied type 2). Er wordt voorgesteld om zo weinig mogelijk verhardingen aan te brengen en deze aan te leggen in waterdoorlatende materialen. Immers het gebied is infiltratiegevoelig gebied, zandleembodem, die geschikt is om hemelwater te laten infiltreren. Het gerealiseerde bufferbekken speelt een rol in de opvang en afvoer van overtollig hemelwater. Een bereikbaarheidszone langsheen de beek geeft de mogelijkheid om haar bufferende capaciteit volop te behouden door regelmatig onderhoud. De gebouwen zullen voorzien worden van hemelwateropvang met infiltratie naar de bodem. Beschrijving mogelijke effecten Er zal zeer beperkt afvalwater worden geloosd afkomstig van de kleinschalige sportinfrastructuur. De RWA en de DWA worden afzonderlijk aangesloten op de riolering van de Zeypstraat. Het is de bedoeling het hemelwater zoveel mogelijk te laten infiltreren in de bodem door weinig of zeer beperkt verhardingen aan te leggen. Het is eveneens de bedoeling het eventueel overtollig water af te leiden naar de Weesbeek en het bufferbekken. P13

14 Waterzuivering zoneringskaart Figuur 5: zoneringskaart VMM Het gebied sluit aan op het centraal gebied dat aangesloten is op het rioleringsnetwerk. Het hemelwater kan infiltreren ter plekke in de bodem en afwateren naar de beek. Besluit Gelet op de recente aanleg van het bufferbekken, de aansluiting op de collector van Aquafin en de infiltratiemogelijkheden in het plangebied zijn de effecten van wateroverlast te beheersen. De voorschriften vermelden wel het gebruik van waterdoorlatende materialen, het voorzien van opvangcapaciteit bij gebouwen van het hemelwater en uiteraard de toepassing van de gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterbuffering. Deze zijn van toepassing bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag GELUID EN LICHT Huidige situatie De voetbalvelden en tennisterreinen worden verlicht door enkele pylonen. Deze staan ver genoeg van de woningen verwijderd om hinder te veroorzaken. Ze zijn enkel gericht op de velden en niet op de randen van het bestaande recreatiegebied. Beschrijving mogelijke effecten De uitbreiding van het recreatiegebied zal bijkomende verlichting inhouden. De verlichting wordt geplaatst enkel thv de velden en niet gericht naar de woonrand. De geluidshinder van de aanwezige sporten waaronder voetbal en tennis in open lucht, is meestal overdag met uitzondering van enkele trainingen s avonds die zeer beperkt geluidshinder geeft. De geluidshinder is beperkt gelet op de afstand tot de woningen, het voorzien van bufferstrook en het tijdstip van de activiteiten. Besluit Er is een effect ivm met geluid en gedeeltelijk licht maar gelet op de tijdelijkheid van de activiteiten en de tijdsperiode, meestal overdag en in het weekend en nooit na 22uur, de afstand tot de woningen en de bufferstrook zijn deze effecten te reduceren CULTUREEL ERFGOED, MET INBEGRIP VAN HET ARCHITECTONISCH EN ARCHEOLOGISCH ERFGOED Huidige situatie Het gebied is niet gelegen in een beschermd landschap dorpsgezicht, bevat geen beschermde monumenten. P14

15 Beschrijving mogelijke effecten Geen noemenswaardige effecten. Besluit Geen aanzienlijke effecten LANDSCHAP Code: A20012 FUSIEGEMEENTEN: KAMPENHOUT, HERENT, KORTENBERG RELICTZONESASSOCIATIES: Broekbossen tussen Kampenhout en Tildonk (R20055), Silombos Kareelbos Langenbos Kastanjebos Warande (R20056) Het gebied is niet gelegen in een ankerplaats of relictzone. Enkel in het zuiden over de steenweg bevindt zich een relictzone. Beschrijving mogelijke effecten Het is de bedoeling bij aanleg een sportparkzone te creëren. De uitlopers naar de open ruimte zullen op natuurlijke wijze worden ingericht. Het bestaande kleinschalig bosperceel wordt geïntegreerd in het concept van sportparkzone. Besluit Geen aanzienlijke effecten. P15

16 2.9. MOBILITEIT Huidige situatie De bestaande recreatie is bereikbaar langs de Zeypsytraat en sluit aan op de parking van de sporthal. Er zijn een 50tal parkeerplaatsen beschikbaar die dubbel gebruikt worden; enerzijds voor de sporthal en anderzijds voor de sporten in open lucht. Gemeentelijke sportinfrastructuur Zeypestraat Kampenhout heeft een gemeentelijk sportcomplex en dat is de Zeypestraat. Het betreft de volgende activiteiten: sporthal (42m22m): volleybalterrein3, badmintonterrein 7, zaalminivoetbalterrein 1, tennisterein 1, basketbalterrein 2 vier tennisterreinen twee voetbalvelden oefenveld (uitsluitend SK Kampenhout) hondenschool twee staande wippen De huidige bezetting is vrij hoog te noemen met een verzadeging tijdens de avonduren en op zaterdag. Overdag en op zondag is er nog capaciteit. (Bijlage: overzicht sportinfrastructuur gemeente Kampenhout) De uitbreiding ven het recreatiegebied met twee bijkomende velden, tennisterreinen en eventueel looppiste zal een toename van verkeer genereren. Beschrijving mogelijke effecten De uitbreiding betekent een toename van de gebruikers en tevens gemotoriseerd verkeer. De ontsluitingsweg is voldoende uitgerust om deze bijkomende verplaatsingen op te vangen. De Zeypstraat is een beperkte verzamelweg en voldoende uitgerust. De bebouwing bestaat uit half open en open bebouwing met een zeer lage bebouwingsdensiteit. Er worden fiets en voetgangersverbindingen voorzien die aansluiten op de Zeypstraat en de Guido Gezellelaan. De bestaande parking wordt uitgebreid zodat er geen parkeerdruk wordt afgewenteld op de Zeypstraat. Parkeerbehoefte Het combineren van diverse recreatieve functies heeft invloed op het verloop, de bezetting en totale capaciteit van het parkeren. Uiteraard is het de bedoeling zoveel mogelijk de vervoerswijze te richten naar fietsen en wandelen, toch is het voorzien van voldoende parkeerruimte een strikte voorwaarde voor het goed functioneren van een recreatieve pool zoals deze te Kampenhout. Het aantal parkeerplaatsen wordt geschat volgens de volgende behoeftevraag: het aantal spelende voetbalploegen en de veldbezetting; de totale veldbezetting bij competitiegebruik; het gebruik bij sportactiviteiten in de sporthal; het gebruik va n de tennisterreinen en staande wip. De parkeerdruk mag niet gelegd worden op de toegangswegen want dit zou de leefbaarheid van deze woonstraten schaden en een subjectief onveiligheidsgevoel versterken. P16

17 Het aantal ploegen en deelnemers Er wordt gerekend met een competitiedag waarbij er telkens minimum 2 velden worden bespeeld en er nooit in dezelfde periode drie velden bezet zijn na realisatie van de extra velden. Er wordt voor het aandeel gemotoriseerd verkeer een verhouding 40 verplaatsingen per 100 deelnemers: gemeenschappelijk vervoer voor jeugdspelers, bij training, wedstrijden en afzetten zonder parkeren. Parkeercapaciteit van de zone Opp. per parkeerplaats inclusief infrastructuur: + 25m² Totaal aantal parkeerplaatsen effectief: 40à50 parkeerplaatsen bijkomend. Totale parkeercapaciteit: 100p. Parkeerbehoefte raming overdag 2 Ploegen deelnemers Terreinafvaardiging e.d. Bezoekers Parkeerbehoefte supporters Veldbezetting 2: 3ploegen x 3 x 6: 18 2 x 20: 40 Parkeerbehoefte: spelers: 45 carpool 60%: vermindering (spelersreserves) Totaal: parkeerplaatsen: 41p Bijkomende parkeerplaatsen Aantal spelers Bezoekers Parkeerbehoefte Sporthal 7 velden maximaal 6 spelers: 42 Per veld 2: 14 Parkeerbehoefte: 56 Carpool 60% vermindering Buitensport staande wiphondenschool (enkel in het seizoen) Totale parkeercapaciteit bij gecombineerd gebruik sportterreinen sporthal overdag Totaal aantal maximaal: 23p 12tal 4tal Totaal parkeerbehoefte: 16p Totaal: 80p De totale parkeercapaciteit schommelt tussen de 40 en de 50 wanneer uitgegaan wordt van een gewone competitiedag en enkel met 2/3 veldbezetting. Hierbij is rekening gehouden met een bijkomende capaciteit van 40 parkeerplaatsen indien er zich tegelijktertijd activiteiten voordoen in de sporthal én de buitensportterreinen. Bij trainingen en recreatief medegebruik zal het aandeel parkeerplaatsen uiteraard beperkter zijn tot ongeveer de helft (25 parkeerplaatsen). Het aandeel van ongeveer 100 parkeerplaatsen is voldoende om aan de huidige en toekomstige behoefte van parkeerplaatsen te voldoen. Bij uitzonderlijke evenementen is het aandeel van de beschikbare parkeerplaatsen vermoedelijk onvoldoende. Er zijn bij deze piekparkeermomenten in de omgeving bijkomende parkeerplaatsen te vinden op wandelafstand. Telkens moeten er inspanningen worden geleverd om de voorziene modal split van 40% minimaal te halen en zal men de gebuikers moeten wijzen op de voordelen van gecombineerd gebruik van de wagen. 2 Het huidige gebruik van de terreinen, de noodzakelijke buffercapaciteit bij aankomst en vertrek, gebaseerd op gegevens van 2007 P17

18 Parkeerbehoefte raming avondactiviteiten Ploegen deelnemers Terreinafvaardiging e.d. Bezoekers Parkeerbehoefte supporters Veldbezetting trainingen op 3 velden 30 (spelersreserves) Geen Geen Parkeerbehoefte: 90 carpool 60%: vermindering Totaal: parkeerplaatsen: 36p Bijkomende parkeerplaatsen Aantal spelers Bezoekers Parkeerbehoefte Sporthal 7 velden maximaal 6 spelers: 42 Per veld 2: 14 Parkeerbehoefte: 56 Carpool 60% vermindering Buitensport staande wiphondenschool (enkel in het seizoen) Totale parkeercapaciteit bij gecombineerd gebruik sportterreinen sporthal overdag Totaal aantal maximaal: 23p Geen Geen Geen Totaal: 59p De parking van de sporthal wordt gebruikt als ee nvorm van rotatieparking waardoor het aantal bespeelde velden minder zal zijn dan de 7 die werden vooropgesteld. Toch wordt er gerekend met het totaal aantal beschikbare velden omdat ploegen reeds toekomen vooraleer de vorige ploegen vertrokken zijn. Dit houdt een lichte overdrijving in van het aandeel parkings. Besluit Het totaal aantal parkeerplaatsen blijft beperkt tot ongeveer 60p en een reserve van 40 parkeerplaatsen die bij evenementen en tornooien kunnen worden gebruikt. Verkeersciculatie Vermits het aandeel toekomende en wegrijdende wagens beperkt blijft bij het totaal aandeel parkeerplaatsen en deze telkens geconcentreerd blijven in de tijd (aankomen voor de wedstrijdtraining, wegrijden na wedstrijd training) zijn de totale verkeersbewegingen beheersbaar: Overdag Voetbalvelden en sporthal Indien alle spelers gelijktijdig aankomen en vertrekken 80 verplaatsingen in ongeveer 1uur (1..25 verplaatsing per minuut). Het aandeel per uur zal gespreider liggen bij de sporthalbezoekers dan bij de voetbal activiteiten. Hierbij wordt eveneens uitgegaan dat alle drie de velden gelijktijdig starten wat uiteraard niet het geval is. Het aandeel aankomende en vertrekkende voertuigen is per uur vermoedelijk lager dan voorgesteld. Avondactiviteiten Voetbaltrainingen en sporthal Indien alle spelers gelijktijdig aankomen en vertrekken 60 verplaatsingen in ongeveer 1uur (1 verplaatsing per minuut). Het aandeel per uur zal gespreider liggen bij de sporthalbezoekers dan bij de voetbal activiteiten. Hierbij wordt eveneens uitgegaan dat alle drie de velden gelijktijdig starten wat uiteraard niet het geval is. P18

19 Besluit Het totaal aantal verkeersbewegingen blijft overdag beperkt tot ongeveer 1.25 verplaatsing per minuut, geconcentreerd en beperkt tot de openingsuren. Voor de avondactiviteiten zullen de verplaatsingen van de sporthalbezoekers hoger liggen door het rotatiegebruik van de beschikbare velden. Deze verplaatsingen zijn dan weer gespreid en beperkt tot de openingstijden (ongeveer 1à 0.5 verplaatsing per minuut gedurende een tweetal uren aankomen en vertrekken). Besluit mobiliteit Gelet op de lokale uitbreiding en de beperkte toename van gemotoriseerde verplaatsingen, slechts twee velden en enkele tennisvelden, zijn de effecten verwaarloosbaar voor de omgeving. P19

20 3. RELEVANTE GEGEVENS MET INBEGRIP VAN DE REDENEN WAAROM DE INITIATIEFNEMER MEENT GEEN PLANMER TE MOETEN OPMAKEN OVEREENKOMSTIG ART , 1, 5 VAN HET DABM Het betreft de uitbreiding van een bestaande recreatieve zone. De uitbouw van deze zone zal voor een zeer beperkt deel een verminderde infiltratie naar de bodem zorgen en een beperkte toename van afvoer van hemelwater. De toename van de sportinfrastructuur zal ook een beperkte toename van mobiliteit betekenen. Deze is eerder beperkt zoals in tijd als van aantallen. Het plangebied is niet gelegen in een beschermd landschap, relictzone en speciale beschermingszone en er bevindt zich geen waardevolle fauna en flora met uitzondering van een bebost perceel dat wordt behouden. Gelet het voorgaande kan gesteld worden dat er geen significante negatieve effecten te verwachten zijn. De initiatiefnemer vindt daarom dat er geen plamer moet opgemaakt worden. 4. IN VOORKOMEND GEVAL EEN BEOORDELING OF HET VOORGENOMEN PLAN OF PROGRAMMA GRENSOVERSCHRIJDENDE OF GEWESTGRENSOVERSCHRIJDENDE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN KAN HEBBEN Het betreft een uitbreiding van een bestaande recreatiezone in agrarisch gebied. Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens zal overschrijden. P20

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP SPORTCENTRUM BRASEL IN DESSEL DOSSIERNUMMER OHPL1283

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP SPORTCENTRUM BRASEL IN DESSEL DOSSIERNUMMER OHPL1283 VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP SPORTCENTRUM BRASEL IN DESSEL DOSSIERNUMMER OHPL1283 1 Proces verzoek tot raadpleging 1.1 Overzicht proces Voor het RUP Sportcentrum Brasel werd een verzoek

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 23 februari 2017 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Bruggeman Hilde Couckuyt

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde van de nota. Instantie

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 92/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Bijlage 1: advies van ANB van 6 december 2011

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning RUP KLEINHANDELSZONE VEJA VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING Adviesinstanties en uitgebrachte adviezen Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP in het kader van de planmer screening werd op 8

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Workshop C Van advies naar waterparagraaf

Workshop C Van advies naar waterparagraaf Workshop C Van advies naar waterparagraaf Mark Cromheecke Directie Ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen Robin De Smedt Departement RWO Kracht van het advies Verplicht/niet verplicht Bindend/niet bindend Motiveringsplicht

Nadere informatie

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout Vlaamse Overheid Koning Albert II laan 20 bus 16 1000 BRUSSEL T 02 214 21 11 F 02 553 21 05 www.vmm.be Urbis et Terra Schaffensestraat 3 3290 DIEST uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 2/2/2017

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1 3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke beleidsplannen die een rechtstreekse invloed (kunnen) uitoefenen op het op te maken RUP. Hierbij komen zowel de plannen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 februari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Planologisch attest Rijmenants nv te Wuustwezel

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (plan-mer screening)

onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (plan-mer screening) onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (plan-mer screening) RUP gemeenteplein gemeente edegem maart 2009 VERZOEK TOT RAADPLEGING Inhoud Kaarten...3 1. Beschrijving plan en afbakening plangebied...4

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Dossiernummer SCRPL16197 In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: provinciebestuur Vlaams-Brabant;

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke"

Geïntegreerd advies bij het Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke" 1. Adviesvraag : De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het "RUP regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Voorbeelden berekeningen

Voorbeelden berekeningen GEWESTELIJKE HEMELWATERVERORDENING 1. Aanleg van niet overdekte constructies in zij- en achtertuin met een totale opp. van max. 80m² is niet vergunningsplichtig en valt buiten het toepassingsgebied van

Nadere informatie

Vergunningstoestand. Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum

Vergunningstoestand. Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum Vergunningstoestand Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum 28-05-1985 Aanleg van een zwembad 08-09-1997 Aanleg omgeving zwembad 15-12-1998 Bijbouwen van een berging en laadtunnel

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

PLAN-M.E.R.-SCREENING. KAARTENBUNDEL

PLAN-M.E.R.-SCREENING. KAARTENBUNDEL PLAN-M.E.R.-SCREENING. KAARTENBUNDEL Planologisch attest Historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Groep Aertssen mei 2016 OMGEVING. mei 2016. 15011_KB_001 KAART 1 SITUERING OP LUCHTFOTO Groep Aertssen.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Voorstelling RUP Functionele Cluster. 13 oktober 2009

Voorstelling RUP Functionele Cluster. 13 oktober 2009 Voorstelling RUP Functionele Cluster 13 oktober 2009 Inleiding: Wat is een RUP? 3 stappen: Plannen: visie structuurplan (2006) Uitvoeren: bestemming, beheer, inrichting en verordeningen RUP s (gewestplan,

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840)

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840) Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840) De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Brabantnet sneltram A12

Brabantnet sneltram A12 VR 2017 1702 DOC.0153/7 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet sneltram A12 1 0 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet - sneltram A12 de ontwerpers Veerle Van Hassel

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

STAD MORTSEL - GEMEENTE EDEGEM provincie Antwerpen. RUP Agfa-Gevaert IV

STAD MORTSEL - GEMEENTE EDEGEM provincie Antwerpen. RUP Agfa-Gevaert IV STAD MORTSEL GEMEENTE EDEGEM provincie Antwerpen VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP AgfaGevaert IV SEPTEMBER 2011 INHOUDSOPGAVE INLICHTINGEN EN COÖRDINATEN VAN DE INITIATIEFNEMER 4 1. BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE PLAN-MER SCREENINGSNOTA (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL: 506.016 MER-dossiernr.:

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05429 Stad Diksmuide RUP Woumen begraafplaats verzoek tot raadpleging Oktober09 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

Figuur Kadastraal uittreksel 1975, bron gemeente Bilzen Figuur Aanduiding niet vergunde constructies

Figuur Kadastraal uittreksel 1975, bron gemeente Bilzen Figuur Aanduiding niet vergunde constructies De aanvraag is onderworpen aan de milieuvergunningsplicht zodat recreatieve handelingen slechts op occasionele basis vergund kunnen worden. Het betreffen hier definitieve installaties die regelmatig zullen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website: SCHOOT

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website:  SCHOOT Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: 013 66 17 15 fax: 013 67 36 93 Website: www.tessenderlo.be SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES GEMEENTELIJK RUP SCHOOT Ilgatlaan

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Ruimtelijke Planning Stedenbouw Milieu Mobiliteit

Ruimtelijke Planning Stedenbouw Milieu Mobiliteit Aanvullende nota bij de aanvraag ontheffing plan - MERplicht voor het Gemeentelijk RUP nr. 41 Recreatie Zeelaan te Middelkerke Deze nota omvat een bijkomende verduidelijking en aanvulling naar aanleiding

Nadere informatie

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 verloop van de avond 1. verwelkoming en voorstelling panel door Patrick Gheysen (communicatiedienst) 2. inleiding door Schepen Van

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers GEMEENTE ASSE Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers Gemeente Asse Haviland Igsv Gemeenteplein 1 Brusselsesteenweg 617 1730 Asse 1731 Zellik 2/14 1. Inlichtingen en coördinaten

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA: PRUP Het Leeg - Rietbeemden Brasschaat

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied

situering en afbakening van het plangebied situering en afbakening van het gemeente kalmthout - RUP 'woonbos' - kaart 1 bron: digitale versie gewestplan, toestand 01012002, a.r.o.h.m. oc-gisvlaanderen OMGEVING - mei 2013-08019_GUN_PL_016 gewenste

Nadere informatie

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES PROVINCIAAL RUP Herbestemming

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE NOTARIS ANNELIES VERSTRAETE Zwaanaardestraat 18 9112 Sinaai (Sint-Niklaas) IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NOTARIS ANNELIES

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

RUP 'SPORTSTADION WERVIKSTRAAT'

RUP 'SPORTSTADION WERVIKSTRAAT' RUP 'SPORTSTADION WERVIKSTRAAT' Onderzoek tot m.e.r. Stad Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik Grontmij Vlaanderen Gent, 5 augustus 2010 Verantwoording Titel : RUP 'SPORTSTADION WERVIKSTRAAT' Subtitel

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

RECREATIE- SITE WACHTEBEKE

RECREATIE- SITE WACHTEBEKE RECREATIE- SITE WACHTEBEKE 06.09.2017 Startvergadering workshop VERLOOP Wie is wie? Aanleiding en timing workshop inrichting recreatiesite RUP recreatie - ontstaan Scenario s masterplan RUP recreatie grafisch

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied DE GAVERS GERAARDSBERGEN

Ontwerp startbeslissing signaalgebied DE GAVERS GERAARDSBERGEN Ontwerp startbeslissing signaalgebied DE GAVERS GERAARDSBERGEN STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door Vlaamse Regering dd 14/1/2014 LEESWIJZER Op 24 januari 2014 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 8/05/2015 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan

Nadere informatie

Ruimtelijke Planning Verslag Datum vergadering: 12/09/2016 Betreft: Verslag plenaire vergadering voorontwerp PRUP s Nonnenbossen-Bos, Vijverbos, Nonnenbossen- Woonclusters (Zonnebeke) Bijlagen: adviezen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

BPA ZUSSEN: situering plangebied

BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: analyse plangebied 7,15ha BPA ZUSSEN: analyse plangebied bestaande woningen 40 woningen 10 open bebouwing (ca. 5-6 are per

Nadere informatie

RUP brandstofhandel Hogeweg 37

RUP brandstofhandel Hogeweg 37 Provincie Oost Vlaanderen Gemeente Berlare screeningsnota mer RUP brandstofhandel Hogeweg 37 1 colofon samenstelling en ontwerp Gemeente Berlare Technische dienst versie april 2011 2 1. Bestaande feitelijke

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 14 juli 2016 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy leden Besluit

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP DE HOOGT OUD-TURNHOUT. 2 Overlopen adviezen en formuleren aanpassingen

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP DE HOOGT OUD-TURNHOUT. 2 Overlopen adviezen en formuleren aanpassingen ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP DE HOOGT OUD-TURNHOUT 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP De Hoogt te Oud-Turnhout in het kader van de plan- MER screening,

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie