GEMEENTE KAMPENHOUT RUP WEESBEEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE KAMPENHOUT RUP WEESBEEK"

Transcriptie

1 GEMEENTE KAMPENHOUT RAADPLEGINGSRAPPORT RUP WEESBEEK 23 DECEMBER 2009

2 OVERZICHT AANGESCHREVEN ADVIESINSTANTIES EN ADVIEZEN RUP WEESBEEK KAMPENHOUT Adviesinstanties De adviesvragen werden verstuurd op na advies van de dienst BGP Agentschap RO Vlaanderen Team planning VlaamsBrabant Agentschap RO Vlaanderen RO VlaamsBrabant Onroerend Erfgoed provincie VlaamsBrabant Directie infrastructuur Dienst RO Ingediend advies Besluit Ingediend Ingediend Ingediend Vraag naar bijkomende informatie en aanvullingen op het vlak van het watersysteem en mobiliteit. De nota werd aangevuld op het vlak van waterbeheersing en mobiliteit na telefonisch contact met de dienst. Geen noemenswaardige effecten. De mogelijke gevolgen zijn correct weergegeven. Geen aanzienlijke milieueffecten. Het voorgenomen RUP valt niet onder de planmerplicht. ANB VlaamsBrabant Ingediend Geen passende beoordeling nodig. Het voorgenomen RUP zal geen aanzienlijke milieueffecten creëren mits het nemen van milderende maatregelen (zoals voorzien) een bufferzone, Er wordt gevraagd het waardevolle bos te behouden en eventueel de bomenrijen. De screeningsnota wordt gunstig geadviseerd. Departement LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid Dienst Vr Departement LNE Afdeling Afdeling Milieu, Natuur en Energiebeleid Dienst BGP Ingediend Ingediend De toetsing werd door de dienst uitgevoerd: op ca. 2km bevindt zich een Sevesoinrichting Henkel te Kampenhout. Wegens voldoende inschatting van de risico s waaraan mensen in de omgeving van deze inrichting kunnen blootgesteld worden te ngevolge van de aanwezige gevaarlijke stoffen kan besloten worden dat de inplanting te verzoenen is. Het voorgenomen RUP zal geen aanzienlijke milieueffecten creëren op het vlak van externe veiligheid. De nota werd met deze gegevens aangevuld. Het voorgenomen RUP zal geen aanzienlijke milieueffecten creëren. Inhoudelijk werd de screeningvolledig bevonden. BLOSO Ingediend Geen opmerkingen bij de inschatting van mogelijke effecten. Opmerking: Er wordt een grondige beschrijving van de infrastructuur en de behoefte gewenst bij de verdere uitwerking van het RUP. BESLUIT De nota werd aangevuld op het vlak van het watersysteem en de mobiliteit zoals gevraagd door het Agentschap RO VlaamsBrabant en de gegevens met betrekking tot externe veiligheid werden aangevuld. Er zijn geen aanzienlijke milieueffecten zodat een ontheffing van de planmerplicht ingewilligd kan worden. P2

3 INHOUDSOPGAVE Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan Situering plangebied Beslissing tot opmaak Motivering tot opmaak In uitvoering van GRS Afbakening van het toepassingsgebied en de planmerplicht Een beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het voorgenomen plan of programma Ruimtelijke ordening Mens, gezondheid en veiligheid Fauna en flora Bodem Water watertoets Geluid en licht Cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed Landschap Fusiegemeenten: Kampenhout, Herent, Kortenberg Relictzonesassociaties: Mobiliteit Relevante gegevens met inbegrip van de redenen waarom de initiatiefnemer meent geen planmer te moeten opmaken overeenkomstig art , 1, 5 van het DABM In voorkomend geval een beoordeling of het voorgenomen plan of programma grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben 20 FIGUREN Figuur 1: risicozone overstromingen Figuur 2: recent overstromingsgebied Figuur 3: recent overstromingsgebied Figuur 4: hellingskaart Figuur 5: zoneringskaart VMM BIJLAGE I: OVERZICHT SPORTINFRASTRUCTUUR GEMEENTE KAMPENHOUT (2008) P3

4 INLICHTINGEN EN COÖRDINATEN VAN DE INITIATIEFNEMER Initiatiefnemer Gemeentebestuur Kampenhout Contactpersoon: J. Blockmans Diensthoofd grondgebiedzaken Opdrachthouder Studieburo Quadrant bvba Dorpsstraat Meerbeek Contactpersoon: Benny Theyssens, Eddy Van Pottelberge Ruimtelijke planners. 1. BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET VOORGENOMEN PLAN EN IN VOORKOMEND GEVAL REDELIJKE ALTERNATIEVEN VOOR HET PLAN OF ONDERDELEN ERVAN Het RUP voorziet in een uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur. De gemeente wenst haar sportinfrastructuur op peil te houden, te concentreren rondom de bestaande voorzieningen. De huidige bezettingsgraad van de sportvelden en infrastructuur zijn bepalend geweest om een uitbreiding van de infrastructuur voor te stellen SITUERING PLANGEBIED Het plangebied situeert zich tussen de Guido Gezellelaan en de Zeypstraat. Het sluit aan bij het bestaande recreatiegebied en vormt zo een recreatiezone. De Weesbeek, waterloop van tweede categorie, loopt doorheen het recreatiegebied en bevindt zich tussen de bestaande en de nieuwe recreatiezone. De bestaande recreatiezone bestaat uit twee voetbalvelden waarvan een met een tribune en kleedkamerscafetaria, sporthal met cafetaria, een viertal tennisterreinen, een staande wip met kleine accommodatie en parking. Kenmerkend voor het plangebied is de aanwezigheid van verscheidende functies en verschillende infrastructuren binnen deze kleine oppervlakte. Ruimtelijk gezien merken we dan ook een zichtbare overgang op van het gesloten centrumgebied naar het open valleigebied over een relatief kleine afstand. De bestaande sportinfrastructuur fungeert hier duidelijk als recreatief overgangsgebied van dynamische kernzone naar een landschappelijk, bouwvrije open ruimte. P4

5 1.2. BESLISSING TOT OPMAAK De gemeente heeft in haar beslissing van 27 mei 2008 opdracht gegeven om een RUP op te stellen voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur MOTIVERING TOT OPMAAK De aanleiding voor de opmaak van het RUP vindt zijn oorsprong in de noodzaak aan bijkomende sportinfrastructuur en de vraag van bewoners om het aanbod te verbreden. De gemeente wenst hiervoor geen nieuwe locatie te zoeken maar aan te sluiten bij de bestaande accommodatie ten oosten van de kern. De aanpak van het RUP biedt een aantal kansen: het integreren van de Weesbeek als drager in het recreatief gebied; de optimalisatie van de bestaande terreinen en het meervoudig gebruik van de harde infrastructuur zoals gebouwen en parking; het landschappelijk inkleden en vergroenen van het plangebied tot een parkzone ; de recreatieve verbindingen realiseren naar de open ruimte, het valleigebied IN UITVOERING VAN GRS De gemeente beschikt over een goedgekeurd GRS ( Besluit Deputatie 22 juni 2006). Sportvoorzieningen De gemeentelijke voorzieningen zijn bijna allemaal gelegen in de dorpskern Kampenhout, de sportvoorzieningen bevinden zich aan de rand van de dorpskernen: het gemeentelijk sportcentrum, gelegen tussen Kampenhout en Relst aan de Zeypestraat. 2 sportgebouwen met sportterreinen gelegen ten westen van de kern Berg. Het richtinggevend deel spreekt over een groene ontspanningspool Groene ontspanningspool De gemeente wenst het sport en ontspanningsaanbod voor de gemeente verder uit te bouwen en te bundelen naar de locatie van het bestaande gemeentelijk sportcentrum ten oosten van de kern. De gehele omgeving van het sportcentrum krijgt een parkachtig karakter, bewerkstelligd door het groene lint van de beekloop van de Weesbeek die de gehele zone doorkruist, door het open ruimtescharnier, door de groene landschapszoom van het woonpark Rood Klooster en door de bestaande en bijkomende sportinfrastructuur voldoende groen in te kleden zodat een parkachtige omgeving ontstaat. Aan het open ruimtescharnier kan een recreatieve functie gegeven worden (wandelen, lopen). In het bindend gedeelte werd aangegeven hiervoor een Rup op te stellen met volgende omschrijving: Opstellen RUP Weesbeek, met als doel: het bestaande recreatiegebied te verfijnen en aansluitend een zone te voorzien voor de opvang van nieuwe sportvoorzieningen en dit te integreren in een parkachtige omgeving Eveneens de volgende aandachtspunten: versterken van de ecologische waarde van de beekloop van Weesbeek versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het Rood Klooster uitwerken van het open ruimtescharnier: aangeven op welke locaties de natuurlijke en landschappelijke structuur behouden dient te blijven en kan versterkt worden en onder welke voorwaarden andere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Uitwerken van een ecologische verbinding tussen Dode Beek en Rood Klooster. P5

6 Het huidige RUP heeft als scope het verfijnen van het recreatiegebied en het voorzien van een uitbreidingszone die aandacht heeft voor de Weesbeek, ecologische waarde versterken en de landschappelijke kwaliteiten versterken. Alternatieven en nulalternatief. Het huidige gebruik is landbouw enigszins ingesloten tussen de kern van Kampenhout en Relst; indien het RUP niet wordt opgemaakt blijft de huidige bestemming en activiteit behouden. De gemeente zal dan op zoek moeten naar een nieuwe locatie en eventueel open ruimte aansnijden voor recreatie. Voor de gemeente is dit geen optie vandaar de opmaak van dit Ruimtelijk uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED EN DE PLANMERPLICHT Bij plannen en programma s die van rechtswege onderworpen zijn aan de planmerplicht is er geen voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerlegbare wijze wordt vermoed dat deze plannen en programma s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Men onderscheidt twee groepen van plannen en programma s: a) plannen en programma s, of de wijziging ervan, die tegelijkertijd een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhouden betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik (artikel 4.2.3, 2, 1 D.A.B.M.); b) plannen en programma s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is (artikel 4.2.1, tweede lid D.A.B.M.). Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de planmerplicht want het vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I of II van het Besluit van de Vlaamse Regering van Passende beoordeling Het plangebied is niet gelegen in een Vogel of Habitatrichtlijn gebied (niet gelegen in kwetsbaar gebied). Aangezien het plangebied geen effect zal hebben op de Habitatrichtlijngebieden in de omgeving, is een passende beoordeling niet nodig. Besluit: Het RUP valt onder de screeningsplicht. 2. EEN BESCHRIJVING EN EEN INSCHATTING VAN DE MOGELIJKE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET VOORGENOMEN PLAN OF PROGRAMMA Er wordt een gevraagd de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het plan of programma na te gaan op volgende aspecten: Ruimtelijke ordening P6

7 Mens, gezondheid en veiligheid Fauna en flora Bodem Water watertoets Geluid en licht Cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed Landschap Mobiliteit De samenhang tussen de genoemde factoren wordt nagegaan; Het hierna volgend ingreepeffectenschema geeft aan op welke aspecten vermoedelijk effecten zullen ressorteren en welke geen of niet significant genoeg zijn. Enkel de effecten waar vermoed wordt dat ze significant zijn, worden in detail bekeken; Ingreepeffectenschema Ingreep Aanlegfase Aanleg wegparking Aanleg sportinfrastructuur Bufferzone Groen aanleg Exploitatiefase Mobiliteit Afvoer hemelwater Afvoer afvalwater Fauna flora : niet significant _: zeer tot beperkt significant S: waarschijnlijk significant effect t: tijdelijk effect PE: permanent effect POS: positief effect Omvang in ruimtetijd Tijdelijk (t) Permantent (p) lucht Geluid licht Water bodem Gezondheid, veiligheid, mobiliteit t/_ t/_ t/_ t/_ p_ p_ P_ P_ P_ P/S P/S P_ P/S P_ P_ P_ POS POS P landschap POS Fauna en flora POS P7

8 2.1. RUIMTELIJKE ORDENING Het gewestplan HalleVilvoordeAsse (KB ) bestemde het gebied als agrarisch gebied aansluitend bij recreatiegebied. Er is geen RUP noch BPA opgesteld voor het plangebied MENS, GEZONDHEID EN VEILIGHEID Huidige situatie Het plangebied is begrepen tussen enerzijds een woonparkgebied en anderzijds landelijk woongebied. De zone werd deels ingevuld volgens het gewestplan als recreatiezone. Het woonpark Rood Klooster en de Zeypstraat zijn bijna volledig bebouwd met residentiele woningbouw en in de Zeypstraat enkele kleinere ambachtelijke bedrijfjes verweefbaar in de woonzone. De recreatiezone werd volledig benut voor openlucht sporten: voetbal, staande wip, hondendressuur, tennis. Het ontbreekt de zone aan een volwaardig loop parcour, piste en bijkomende velden voor buitensport. De verbindingsweg vanuit de Guido Gezellelaan naar het sportcomplex is enkel toegankelijk voor langzaam verkeer, diensten uitgezonderd tot aan de Weesbeek. Beschrijving mogelijke effecten Op ca. 2km bevindt zich een Sevesoinrichting Henkel te Kampenhout. Wegens voldoende inschatting van de risico s waaraan mensen in de omgeving van deze inrichting kunnen blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezige gevaarlijke stoffen kan besloten worden dat de inplanting te verzoenen is. 1 Het voorgenomen RUP zal geen aanzienlijke milieueffecten creëren op het vlak van externe veiligheid. Het RUP creëert een verbreding van de recreatiezone, aansluitend bij de bestaande en voegt geen harde dynamische functies toe. Het is immers de bedoeling een sportpark te realiseren. Er zijn geen nadelige effecten te verwachten inzake veiligheid en gezondheid omdat er geen hinderlijke bedrijven in de omgeving zijn en worden toegestaan. Het gaat enkel om recreatieve activiteiten die aansluiten bij de omgeving. 1 Advies Departement LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst VR P8

9 Besluit De uitvoering van het RUP heeft geen nadelige gevolgen voor de omwonenden FAUNA EN FLORA Huidige situatie Enkel een klein bosperceel wordt aangeduid als zeer waardevol. Verder is deze zone grotendeels gebruikt als weiland en landbouwgebied. Uiteraard is de Weesbeek een waardevol gegeven waarmee rekening moet gehouden worden bij de invulling van het plangebied. De zone, gelegen tussen enerzijds het woonpark en anderzijds het landelijk woongebied met actieve openlucht recreatie heeft eventuele potentiële habitat van soorten verstoord. Beschrijving mogelijke effecten Er bevinden zich in het gebied geen VEN of IVON, Habitat en Vogelrichtlijngebied. Het gebied werd niet aangeduid als ecologisch waardevol. Het gedeeltelijk bebost perceel blijft behouden. Milderende maatregelen Er wordt een bufferzone voorzien tussen het recreatiegebied en het woonpark. Tevens blijft het gedeeltelijk bebost perceel behouden als groen overgangszone tussen de bestaande en nieuwe recreatie. Besluit In het plangebied bevinden zich geen waardevolle fauna en flora die verloren dreigen te gaan. Het bosperceel wordt geïntegreerd in de aanleg van de uitbreidingszone samen met het vrijwaren van de Weesbeek als beeklint in het sportlandschap. P9

10 2.4. BODEM Huidige situatie Landbouwstreek: Zandstreek BODEMTYPE DONKERE ZONE Adc (Matig natte leembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont BODEMTYPE LICHTE ZONE Ldc (Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont) Het betreft hier een natte zandleembodem die in mindere mate geschikt is voor de landbouw. De gewenste agrarische structuur duidt het gebied deels aan als agrarisch gebied. Het wordt gebruikt als weiland, braakliggende grond en deels akkergrond. De kaart herbevestiging van de agrarische gebieden, in uitvoering van het RSV, bakent het plangebied niet af als een geheel van agrarisch gebied. P10

11 Beschrijving mogelijke effecten De omzetting van dit agrarisch gebied naar recreatiezone betekent een afname van het landbouwareaal en een economisch verlies voor de landbouwer welke zal moeten worden gecompenseerd. De huidige situatie toont aan dat het gebied deels als weiland en deels als bewerkte grond in gebruik is. De aanwezigheid van enkele KLE, de Weesbeek en de randbebouwing zijn enigszins belemmerende factoren voor de landbouw. Milderende maatregelen Het verlies aan landbouwgrond zal voor de landbouwer zal worden gecompenseerd volgens de wettelijke bepalingen. Besluit Er is een verlies aan landbouwgrond bij realisatie van de recreatiezone. Het huidige gebruik van deze gronden is zeker niet intensief te noemen maar neemt niet weg dat de gemeente zoveel mogelijk de bestaande landbouwgronden beschermd WATER WATERTOETS Huidige situatie Het plangebied behoort tot het Dijlebekken met de waterloop de Weesbeek. In het plangebied bevindt zich geen waterloop die moet voldoen aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, het plangebied is niet gelegen in een waterwingebied. De waterkwaliteit is matig tot goed te noemen. Waterloop Weesbeek Watertoets Figuur 1: risicozone overstromingen Het plangebied is niet gelegen in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Enkel in het noorden van het plangebied is er een risicozone afgebakend voor overstromingen. P11

12 Recent overstrominggebied (ROG) Enkel in het noordwesten en het uiterste noorden is gebied recentelijk overstroomd. Het gehele plangebied is niet van nature overstromingsgevoelig. Figuur 2: recent overstromingsgebied Grondwaterstroming Figuur 3: recent overstromingsgebied Enkel in het westen grenzend aan het plangebied, het woonpark, is de zone zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1). Het plangebied zelf is matig grondwaterstromingsgevoelig gebied (type 2). Het werd door Aquafin een bufferbekken aangelegd, verplaatsing van een bestaand bufferbekken, thv de Zeypstraat met een capaciteit van 735m³ en overloop met wervelventiel van 40l/sec. Deze capaciteit en opvang is voorzien op de uitbreiding van de recreatiezone. P12

13 Hellingskaart Het plangebied ligt overwegend vlak enkel richting Weesbeek is er een hellingsgraad van tussen de 5 tot 10%. De afwatering loopt richting Weesbeek. Het ruim gedimensioneerd bufferbekken werkt als opvang voor eventueel overstollig regenwater en werd berekend in functie van de verdere ontwikkeling van de zone. 5(lichtgroen) à10% (groen) Figuur 4: hellingskaart Voorstel milderende maatregelen Het plangebied is geen risicozone voor overstroming maar wel een aandachtsgebied wat de waterhuishouding betreft (grondwatergevoelig gebied type 2). Er wordt voorgesteld om zo weinig mogelijk verhardingen aan te brengen en deze aan te leggen in waterdoorlatende materialen. Immers het gebied is infiltratiegevoelig gebied, zandleembodem, die geschikt is om hemelwater te laten infiltreren. Het gerealiseerde bufferbekken speelt een rol in de opvang en afvoer van overtollig hemelwater. Een bereikbaarheidszone langsheen de beek geeft de mogelijkheid om haar bufferende capaciteit volop te behouden door regelmatig onderhoud. De gebouwen zullen voorzien worden van hemelwateropvang met infiltratie naar de bodem. Beschrijving mogelijke effecten Er zal zeer beperkt afvalwater worden geloosd afkomstig van de kleinschalige sportinfrastructuur. De RWA en de DWA worden afzonderlijk aangesloten op de riolering van de Zeypstraat. Het is de bedoeling het hemelwater zoveel mogelijk te laten infiltreren in de bodem door weinig of zeer beperkt verhardingen aan te leggen. Het is eveneens de bedoeling het eventueel overtollig water af te leiden naar de Weesbeek en het bufferbekken. P13

14 Waterzuivering zoneringskaart Figuur 5: zoneringskaart VMM Het gebied sluit aan op het centraal gebied dat aangesloten is op het rioleringsnetwerk. Het hemelwater kan infiltreren ter plekke in de bodem en afwateren naar de beek. Besluit Gelet op de recente aanleg van het bufferbekken, de aansluiting op de collector van Aquafin en de infiltratiemogelijkheden in het plangebied zijn de effecten van wateroverlast te beheersen. De voorschriften vermelden wel het gebruik van waterdoorlatende materialen, het voorzien van opvangcapaciteit bij gebouwen van het hemelwater en uiteraard de toepassing van de gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterbuffering. Deze zijn van toepassing bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag GELUID EN LICHT Huidige situatie De voetbalvelden en tennisterreinen worden verlicht door enkele pylonen. Deze staan ver genoeg van de woningen verwijderd om hinder te veroorzaken. Ze zijn enkel gericht op de velden en niet op de randen van het bestaande recreatiegebied. Beschrijving mogelijke effecten De uitbreiding van het recreatiegebied zal bijkomende verlichting inhouden. De verlichting wordt geplaatst enkel thv de velden en niet gericht naar de woonrand. De geluidshinder van de aanwezige sporten waaronder voetbal en tennis in open lucht, is meestal overdag met uitzondering van enkele trainingen s avonds die zeer beperkt geluidshinder geeft. De geluidshinder is beperkt gelet op de afstand tot de woningen, het voorzien van bufferstrook en het tijdstip van de activiteiten. Besluit Er is een effect ivm met geluid en gedeeltelijk licht maar gelet op de tijdelijkheid van de activiteiten en de tijdsperiode, meestal overdag en in het weekend en nooit na 22uur, de afstand tot de woningen en de bufferstrook zijn deze effecten te reduceren CULTUREEL ERFGOED, MET INBEGRIP VAN HET ARCHITECTONISCH EN ARCHEOLOGISCH ERFGOED Huidige situatie Het gebied is niet gelegen in een beschermd landschap dorpsgezicht, bevat geen beschermde monumenten. P14

15 Beschrijving mogelijke effecten Geen noemenswaardige effecten. Besluit Geen aanzienlijke effecten LANDSCHAP Code: A20012 FUSIEGEMEENTEN: KAMPENHOUT, HERENT, KORTENBERG RELICTZONESASSOCIATIES: Broekbossen tussen Kampenhout en Tildonk (R20055), Silombos Kareelbos Langenbos Kastanjebos Warande (R20056) Het gebied is niet gelegen in een ankerplaats of relictzone. Enkel in het zuiden over de steenweg bevindt zich een relictzone. Beschrijving mogelijke effecten Het is de bedoeling bij aanleg een sportparkzone te creëren. De uitlopers naar de open ruimte zullen op natuurlijke wijze worden ingericht. Het bestaande kleinschalig bosperceel wordt geïntegreerd in het concept van sportparkzone. Besluit Geen aanzienlijke effecten. P15

16 2.9. MOBILITEIT Huidige situatie De bestaande recreatie is bereikbaar langs de Zeypsytraat en sluit aan op de parking van de sporthal. Er zijn een 50tal parkeerplaatsen beschikbaar die dubbel gebruikt worden; enerzijds voor de sporthal en anderzijds voor de sporten in open lucht. Gemeentelijke sportinfrastructuur Zeypestraat Kampenhout heeft een gemeentelijk sportcomplex en dat is de Zeypestraat. Het betreft de volgende activiteiten: sporthal (42m22m): volleybalterrein3, badmintonterrein 7, zaalminivoetbalterrein 1, tennisterein 1, basketbalterrein 2 vier tennisterreinen twee voetbalvelden oefenveld (uitsluitend SK Kampenhout) hondenschool twee staande wippen De huidige bezetting is vrij hoog te noemen met een verzadeging tijdens de avonduren en op zaterdag. Overdag en op zondag is er nog capaciteit. (Bijlage: overzicht sportinfrastructuur gemeente Kampenhout) De uitbreiding ven het recreatiegebied met twee bijkomende velden, tennisterreinen en eventueel looppiste zal een toename van verkeer genereren. Beschrijving mogelijke effecten De uitbreiding betekent een toename van de gebruikers en tevens gemotoriseerd verkeer. De ontsluitingsweg is voldoende uitgerust om deze bijkomende verplaatsingen op te vangen. De Zeypstraat is een beperkte verzamelweg en voldoende uitgerust. De bebouwing bestaat uit half open en open bebouwing met een zeer lage bebouwingsdensiteit. Er worden fiets en voetgangersverbindingen voorzien die aansluiten op de Zeypstraat en de Guido Gezellelaan. De bestaande parking wordt uitgebreid zodat er geen parkeerdruk wordt afgewenteld op de Zeypstraat. Parkeerbehoefte Het combineren van diverse recreatieve functies heeft invloed op het verloop, de bezetting en totale capaciteit van het parkeren. Uiteraard is het de bedoeling zoveel mogelijk de vervoerswijze te richten naar fietsen en wandelen, toch is het voorzien van voldoende parkeerruimte een strikte voorwaarde voor het goed functioneren van een recreatieve pool zoals deze te Kampenhout. Het aantal parkeerplaatsen wordt geschat volgens de volgende behoeftevraag: het aantal spelende voetbalploegen en de veldbezetting; de totale veldbezetting bij competitiegebruik; het gebruik bij sportactiviteiten in de sporthal; het gebruik va n de tennisterreinen en staande wip. De parkeerdruk mag niet gelegd worden op de toegangswegen want dit zou de leefbaarheid van deze woonstraten schaden en een subjectief onveiligheidsgevoel versterken. P16

17 Het aantal ploegen en deelnemers Er wordt gerekend met een competitiedag waarbij er telkens minimum 2 velden worden bespeeld en er nooit in dezelfde periode drie velden bezet zijn na realisatie van de extra velden. Er wordt voor het aandeel gemotoriseerd verkeer een verhouding 40 verplaatsingen per 100 deelnemers: gemeenschappelijk vervoer voor jeugdspelers, bij training, wedstrijden en afzetten zonder parkeren. Parkeercapaciteit van de zone Opp. per parkeerplaats inclusief infrastructuur: + 25m² Totaal aantal parkeerplaatsen effectief: 40à50 parkeerplaatsen bijkomend. Totale parkeercapaciteit: 100p. Parkeerbehoefte raming overdag 2 Ploegen deelnemers Terreinafvaardiging e.d. Bezoekers Parkeerbehoefte supporters Veldbezetting 2: 3ploegen x 3 x 6: 18 2 x 20: 40 Parkeerbehoefte: spelers: 45 carpool 60%: vermindering (spelersreserves) Totaal: parkeerplaatsen: 41p Bijkomende parkeerplaatsen Aantal spelers Bezoekers Parkeerbehoefte Sporthal 7 velden maximaal 6 spelers: 42 Per veld 2: 14 Parkeerbehoefte: 56 Carpool 60% vermindering Buitensport staande wiphondenschool (enkel in het seizoen) Totale parkeercapaciteit bij gecombineerd gebruik sportterreinen sporthal overdag Totaal aantal maximaal: 23p 12tal 4tal Totaal parkeerbehoefte: 16p Totaal: 80p De totale parkeercapaciteit schommelt tussen de 40 en de 50 wanneer uitgegaan wordt van een gewone competitiedag en enkel met 2/3 veldbezetting. Hierbij is rekening gehouden met een bijkomende capaciteit van 40 parkeerplaatsen indien er zich tegelijktertijd activiteiten voordoen in de sporthal én de buitensportterreinen. Bij trainingen en recreatief medegebruik zal het aandeel parkeerplaatsen uiteraard beperkter zijn tot ongeveer de helft (25 parkeerplaatsen). Het aandeel van ongeveer 100 parkeerplaatsen is voldoende om aan de huidige en toekomstige behoefte van parkeerplaatsen te voldoen. Bij uitzonderlijke evenementen is het aandeel van de beschikbare parkeerplaatsen vermoedelijk onvoldoende. Er zijn bij deze piekparkeermomenten in de omgeving bijkomende parkeerplaatsen te vinden op wandelafstand. Telkens moeten er inspanningen worden geleverd om de voorziene modal split van 40% minimaal te halen en zal men de gebuikers moeten wijzen op de voordelen van gecombineerd gebruik van de wagen. 2 Het huidige gebruik van de terreinen, de noodzakelijke buffercapaciteit bij aankomst en vertrek, gebaseerd op gegevens van 2007 P17

18 Parkeerbehoefte raming avondactiviteiten Ploegen deelnemers Terreinafvaardiging e.d. Bezoekers Parkeerbehoefte supporters Veldbezetting trainingen op 3 velden 30 (spelersreserves) Geen Geen Parkeerbehoefte: 90 carpool 60%: vermindering Totaal: parkeerplaatsen: 36p Bijkomende parkeerplaatsen Aantal spelers Bezoekers Parkeerbehoefte Sporthal 7 velden maximaal 6 spelers: 42 Per veld 2: 14 Parkeerbehoefte: 56 Carpool 60% vermindering Buitensport staande wiphondenschool (enkel in het seizoen) Totale parkeercapaciteit bij gecombineerd gebruik sportterreinen sporthal overdag Totaal aantal maximaal: 23p Geen Geen Geen Totaal: 59p De parking van de sporthal wordt gebruikt als ee nvorm van rotatieparking waardoor het aantal bespeelde velden minder zal zijn dan de 7 die werden vooropgesteld. Toch wordt er gerekend met het totaal aantal beschikbare velden omdat ploegen reeds toekomen vooraleer de vorige ploegen vertrokken zijn. Dit houdt een lichte overdrijving in van het aandeel parkings. Besluit Het totaal aantal parkeerplaatsen blijft beperkt tot ongeveer 60p en een reserve van 40 parkeerplaatsen die bij evenementen en tornooien kunnen worden gebruikt. Verkeersciculatie Vermits het aandeel toekomende en wegrijdende wagens beperkt blijft bij het totaal aandeel parkeerplaatsen en deze telkens geconcentreerd blijven in de tijd (aankomen voor de wedstrijdtraining, wegrijden na wedstrijd training) zijn de totale verkeersbewegingen beheersbaar: Overdag Voetbalvelden en sporthal Indien alle spelers gelijktijdig aankomen en vertrekken 80 verplaatsingen in ongeveer 1uur (1..25 verplaatsing per minuut). Het aandeel per uur zal gespreider liggen bij de sporthalbezoekers dan bij de voetbal activiteiten. Hierbij wordt eveneens uitgegaan dat alle drie de velden gelijktijdig starten wat uiteraard niet het geval is. Het aandeel aankomende en vertrekkende voertuigen is per uur vermoedelijk lager dan voorgesteld. Avondactiviteiten Voetbaltrainingen en sporthal Indien alle spelers gelijktijdig aankomen en vertrekken 60 verplaatsingen in ongeveer 1uur (1 verplaatsing per minuut). Het aandeel per uur zal gespreider liggen bij de sporthalbezoekers dan bij de voetbal activiteiten. Hierbij wordt eveneens uitgegaan dat alle drie de velden gelijktijdig starten wat uiteraard niet het geval is. P18

19 Besluit Het totaal aantal verkeersbewegingen blijft overdag beperkt tot ongeveer 1.25 verplaatsing per minuut, geconcentreerd en beperkt tot de openingsuren. Voor de avondactiviteiten zullen de verplaatsingen van de sporthalbezoekers hoger liggen door het rotatiegebruik van de beschikbare velden. Deze verplaatsingen zijn dan weer gespreid en beperkt tot de openingstijden (ongeveer 1à 0.5 verplaatsing per minuut gedurende een tweetal uren aankomen en vertrekken). Besluit mobiliteit Gelet op de lokale uitbreiding en de beperkte toename van gemotoriseerde verplaatsingen, slechts twee velden en enkele tennisvelden, zijn de effecten verwaarloosbaar voor de omgeving. P19

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik 1.

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER Project : RUP Centrum Dossier nr. : 08.12 PLAN-MER-TOETS 1. INLEIDING Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008 betreffende het integratiespoor

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VOOR : 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 Eerste verzoeker 2. De heer Daniel LIERMAN, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Zoutelaan

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 KENNISGEVINGSNOTA planmer N71 Neerpelt omleidingsweg MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 - 2 - Inhoud: Figuren:...- 6 - Kaarten:...- 6 - Tabellen:...- 7 - I. De kennisgevingsnota:

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht.

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht. AFWEGINGSKADER ZONEVREEMDE JEUGDVERBLIJVEN 1. Doel Het afwegingskader zonevreemde jeugdverblijven heeft als doel: - te bepalen of er voor een concreet jeugdverblijf (behoud of uitbreiding) een planningsintiatief

Nadere informatie

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel COLOFON Opdracht: Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM Eindrapport Provincie West-Vlaanderen COLOFON Opdracht: Plan-MER PRUP Omleidingsweg Anzegem Eindrapport Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie