De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vlaamse successierechten voor u gekaderd"

Transcriptie

1 De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft?

2 Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal Adres Koning Albert II laan 19 bus 6, 1210 Brussel Url opmaak De Barbaren coverfoto Stanislas Lahaut, verzamelt nostalgie in een kader. Deze brochure werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met het FSC-label.

3 De Vlaamse successierechten voor u gekaderd deze brochure behandelt de Vlaamse successierechten op nalatenschappen. Ze is met de grootste zorg samengesteld, maar niet alle bijzonderheden en uitzonderingsgevallen worden vermeld. Inhoud Wegwijs in de Vlaamse successierechten...p Algemene informatie over successierechten...p Wat zijn successierechten?...p Wie betaalt successierechten?...p Hoe en waar aangifte doen?...p Wetgeving inzake successierechten...p Hoeveel bedragen de successierechten voor natuurlijke personen?...p Erfenis tussen echtgenoten of samenwonenden en in rechte lijn...p Erfenis tussen broers en zussen...p Erfenis tussen andere personen...p Erfenis tussen stiefouder en stiefkind...p Relatie zorgouder zorgkind (gelijkstelling met rechte lijn)...p Andersvalide personen...p Bespreking van enkele specifieke vrijstellingen en verminderingen...p Bossen en gronden gelegen in het VEN...p Vrijstelling van successierechten voor gronden gelegen in het VEN...p Vrijstelling van successierechten voor bossen...p Familiale ondernemingen...p Wie Erft?...p Het wettelijke erfrecht...p Het testamentaire erfrecht...p. 31 Bijlage: wat zegt de wet?...p. 34 Alleen het Wetboek der successierechten heeft rechtskracht. de wetgeving zelf is een bevoegdheid van de gewesten. door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, heeft het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2002 de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag, de vrijstellingen en de verminderingen. (3) (3)

4

5 Wegwijs in de Vlaamse successierechten Als u geld, een huis of andere roerende of onroerende goederen erft van een inwoner van het Vlaams Gewest, dan moet u daar successierechten op betalen. in deze brochure leggen we u uit wie bij een overlijden de erfgenamen zijn en hoeveel successierechten er betaald moeten worden. let wel: als de overledene op het ogenblik van overlijden zijn of haar fiscale woonplaats niet in Vlaanderen heeft, zijn geen Vlaamse successierechten verschuldigd, maar kan het Vlaams recht van overgang worden toegepast. dit betreft specifieke regelgeving, waarover u zich best informeert via de notaris. Eenvoudiger, rechtvaardiger en lager dan vroeger. We bespreken in deze brochure ook de recente fiscale gunstmaatregelen om erfenissen op een rechtvaardiger manier te belasten. Zo had men vroeger bij het overlijden van de levenspartner soms geen andere keuze dan het huis te verkopen om de successierechten te kunnen betalen. Om dat te vermijden, is er sinds 1 januari 2007 een vrijstelling van successierechten voor de nettowaarde van de gezinswoning ten voordele van de langstlevende partner. Aandacht voor de nieuwe gezinsvormen. De Vlaamse overheid heeft de wetgeving bovendien gemoderniseerd om aan de nieuwe gezinsvormen tegemoet te komen. Samenwonenden bijvoorbeeld, die in 1997 nog het hoogste tarief moesten betalen, kunnen sinds 1 januari 2001 van een gelijkstelling met gehuwden genieten. Dit geldt zowel voor het tarief als voor de verminderingen. Ook de relaties stiefouderstiefkind en zorgouder-zorgkind werden fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Sinds respectievelijk 1 januari 2002 en 1 januari 2003 worden zij belast aan het tarief dat ook geldt tussen ouders en kinderen. Fiscaal voordeel voor andersvaliden en familiale ondernemers. Sinds 1 januari 2003 genieten andersvalide personen van een voetvrijstelling of abattement, waardoor zij tot een bepaald bedrag geen successierechten meer moeten betalen wanneer zij erven. Ook voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen werd een bijkomende inspanning gedaan. Sinds 1 januari 2012 kunnen ondernemingen of vennootschappen tegen een verminderd tarief van 3% of 7% overgaan op erfgenamen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Vrijstelling voor bossen en gronden in het VEN. Tenslotte werd bij decreet van 9 mei 2003 een vrijstelling van successierechten ingevoerd voor de erfgenamen van een grond, gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), of een bos. Dit ter ondersteuning van het duurzaam bosbeheer in Vlaanderen. (5) (5)

6 1. Algemene informatie over successierechten 1.1 Wat zijn successierechten? Het successierecht is een belasting op erfenissen. Als u erft, moet u deze belasting betalen op de waarde van alle goederen die u uit de nalatenschap verkrijgt, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. De successierechten worden geïnd door de federale belastingadministratie, die de opbrengst van deze belasting integraal doorstort aan de gewesten. 1.2 Wie betaalt successierechten? Iedereen die uit het bezit van een overledene iets ontvangt, moet successierechten betalen op de waarde daarvan. In de meeste gevallen zijn de familieleden van de overledene de erfgenamen: de echtgeno(o)t(e), kinderen, kleinkinderen, maar ook ouders of grootouders, broers en zussen, neven en nichten Het kan ook gebeuren dat niet-familieleden door een overledene (bij testament) begunstigd worden. De successierechten worden berekend volgens verschillende tarieven, afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene en de omvang van de erfenis. 1.3 Hoe en waar aangifte doen? Bij een overlijden zijn de erfgenamen verplicht om aangifte te doen van de nalatenschap binnen 5 maanden na het overlijden (bij overlijden in een ander Europees land: 6 maanden, bij overlijden buiten Europa: 7 maanden). De aangifte moet gebeuren bij het registratiekantoor in de fiscale woonplaats van de overledene op het moment van overlijden. Wanneer de overledene in de vijf jaar vóór het overlijden achtereenvolgens zijn fiscale woonplaats op meerdere plaatsen in België had, moet de aangifte worden ingediend in het kantoor waar de fiscale woonplaats gedurende deze periode het langst gevestigd was. Een goede leidraad bij het opstellen van de aangifte, is het aangifteformulier dat u kunt aanvragen bij het registratiekantoor of downloaden via U bent niet verplicht om een beroep te doen op een deskundige (vaak een notaris). Veel mensen doen dit wel, omdat het opmaken van de aangifte niet altijd eenvoudig is. De belastingambtenaren mogen niet zelf meewerken aan het invullen van de aangifte. U kunt uiteraard bij hen terecht voor inlichtingen over de wettelijke voorschriften waaraan de aangifte moet voldoen, en u kan tegen vergoeding een voorafgaande schatting vragen van de onroerende goederen in de nalatenschap. 1.4 Wetgeving inzake successierechten De wetgeving inzake successierechten ligt vervat in het Wetboek der Successierechten. Door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, heeft het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2002 de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag, de vrijstellingen en de verminderingen. De dienst van de successierechten wordt verzorgd door de federale overheid. Het zijn dus de federale registratiekantoren waar de aangifte moet worden ingediend. Het bevoegde kantoor zal ook het bedrag van de successierechten berekenen, de dossiers opvolgen en eventuele vragen beantwoorden. U vindt de adressen van al deze registratiekantoren op (6) (6)

7 2. Hoeveel bedragen de successierechten voor natuurlijke personen? 2.1 Erfenis tussen echtgenoten of samenwonenden en in rechte lijn Bij erfenissen tussen echtgenoten en in rechte lijn (bijv. ouders kinderen), zijn er slechts 3 tarieven. Het hoogste tarief werd verlaagd van 30% naar 27%. U betaalt nu 3% op de eerste schijf tot euro, 9% op de schijf van euro tot euro, en 27% op de schijf vanaf euro. Op 1 januari 2001 werden bepaalde samenwonenden in het Vlaamse Gewest bovendien gelijkgesteld met gehuwden Overzicht van de tarieven Bedrag in euro Tarief 0,01 tot % tot % Vanaf % Deze tarieven worden toegepast per netto-aandeel. Elke erfgenaam betaalt dus successierechten op het bedrag dat hij of zij erft, opgedeeld per schijf. Wie wordt als samenwonend beschouwd? 1 De persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, met de erflater wettelijk samenwoont (d.m.v. een verklaring van wettelijke samenwoning) 1 De persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap met de erflater feitelijk samenwoont, d.w.z. ten minste 1 jaar ononderbroken met de erflater samenwoonde en er een gemeenschappelijke huishouding mee voerden. Deze voorwaarden worden ook verondersteld voldaan te zijn als het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater, aansluitend op de bedoelde periode van 1 jaar tot op de dag van het overlijden, ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Niet alleen samenwonende partners, maar bijvoorbeeld ook een samenwonende broer of zus en een broeder of zuster in zijn/haar kloosterorde, komen in aanmerking. Het samenwonen kan dus ook gaan om een groep mensen. (7) (7)

8 Onderscheid tussen roerende en onroerende goederen De verschillende tarieven worden ook afzonderlijk toegepast op de roerende goederen (geld, kasbons, meubilair, ) en op de onroerende goederen (huizen en gronden). Door deze opsplitsing kan elke erfgenaam eigenlijk tweemaal genieten van de laagste tarieven. Een cijfervoorbeeld U erft een netto-aandeel ter waarde van euro, waarvan euro onroerend en euro roerend. De berekening van de belasting gebeurt dan als volgt: U betaalt 3% op het roerend gedeelte van euro = euro U betaalt 3% op de eerste schijf ( euro) van het onroerend gedeelte = euro U betaalt 9% op de tweede schijf ( euro) van het onroerend gedeelte = euro Totaal euro Wat met de schulden van de overledene? Het kan gebeuren dat iemand die overlijdt niet alleen bezittingen, maar ook schulden heeft. In dat geval wordt de uitstaande schuld in mindering gebracht van de erfenis. Schulden worden bij voorrang aangerekend op de roerende goederen, tenzij duidelijk kan worden aangetoond dat een bepaalde schuld specifiek verbonden is aan een onroerend goed dat in de erfenis is opgenomen. Een voorbeeld U ontvangt een erfenis ter waarde van euro, waarvan euro onroerend en euro roerend. Daarnaast is er ook een uitstaande schuld van euro. Deze schuld wordt in mindering gebracht van het roerend gedeelte. De successierechten worden aangerekend op de volgende nettobedragen: euro roerend en euro onroerend. (8) (8)

9 Belastingverminderingen Vermindering voor verkrijgingen onder de euro. Voor nettoverkrijgingen (in rechte lijn en tussen echtgenoten of samenwonenden) die de euro niet overstijgen, geldt er een vermindering van maximaal 500 euro. Deze vermindering wordt degressief verleend. Dat wil zeggen: hoe kleiner de erfenis, hoe groter de vermindering. De belastingvermindering wordt berekend aan de hand van volgende formule: Vermindering = 500 euro x (1 nettoverkrijging/50.000). Resultaat: Nettoverkrijging Vermindering In de praktijk betekent dit dat op een nettoverkrijging van euro of minder géén successierechten betaald moeten worden. Vermindering voor kinderen onder de 21 jaar Voor kinderen die jonger zijn dan 21 jaar op het moment waarop ze erven, is er een extrabelastingsvermindering van 75 euro voor elk vol jaar dat nog moet verlopen tot de leeftijd van 21 jaar wordt bereikt. Vermindering voor de langstlevende partner De overlevende partner krijgt een extra vermindering die gelijk is aan de helft van de aanvullende verminderingen die de gemeenschappelijke kinderen jonger dan 21 jaar samen genieten. Bijvoorbeeld: vermindering partner = (vermindering kind 1 + vermindering kind 2) / 2 (9) (9)

10 Belastingvrijstellingen Sinds 1 januari 2007 (en dus voor nalatenschapen die na deze datum zijn opengevallen) werd een vrijstelling van successierechten ingevoerd voor de nettowaarde van de gezinswoning ten voordele van de langstlevende partner. Zowel gehuwden als samenwonende partners komen in aanmerking voor deze vrijstelling. Opgelet! De vrijstelling geldt niet als de samenwonende een bloedverwant in de rechte lijn is van de erflater of daarmee is gelijkgesteld. Voor feitelijke samenwoners wordt een periode van drie jaar (i.p.v. één jaar) ononderbroken samenwoning vereist om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Wat is een gezinswoning? Een gezinswoning is de gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn overlevende echtgenoot of samenwonende. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van het samenwonen. Als er een einde is gekomen aan het samenwonen door feitelijke scheiding, door overmacht (bijv. langdurig ziekenhuisverblijf) of door verhuizing naar een rust- of verzorgingsinstelling, wordt de laatste gezinswoning die samen werd bewoond ook als gezinswoning beschouwd. Wat is de nettowaarde? De nettowaarde is de waarde van het aandeel dat de langstlevende partner verkrijgt, min zijn of haar aandeel in de schulden van de nalatenschap die specifiek werden aangegaan om die woning te verwerven of te behouden. 2.2 Erfenis tussen broers en zussen Bij erfenissen tussen broers en zussen zijn er slechts 3 tarieven. Men betaalt 30% op de eerste schijf tot euro, 55% op de schijf van tot euro, en 65% op de schijf vanaf euro Overzicht van de tarieven Bedrag in euro Tarief 0,01 tot % tot % Vanaf % Belangrijk om weten: de tarieven worden toegepast per netto-erfdeel. Er wordt geen opsplitsing gemaakt tussen roerende en onroerende goederen Belastingvermindering Vermindering voor nettoverkrijgingen kleiner dan of gelijk aan euro Als de nettoverkrijging die een broer of zus ontvangt kleiner is dan, of gelijk is aan euro, dan geldt er een belastingvermindering. Deze vermindering wordt degressief verleend: hoe kleiner de nettoverkrijging, hoe groter de vermindering. (10) (10)

11 De belastingvermindering wordt berekend aan de hand van volgende formule: Vermindering = euro x (nettoverkrijging/20.000) Een voorbeeld Een nettoverkrijging van euro geeft een belastingvermindering van 370 euro. Namelijk: euro x (3.700/20.000) = 370 euro. Vermindering voor nettoverkrijgingen tussen en euro Als de nettoverkrijging die een broer of een zus ontvangt groter is dan euro én kleiner dan euro, dan geldt er eveneens een belastingvermindering. Deze vermindering wordt degressief verleend: hoe kleiner de nettoverkrijging, hoe groter de vermindering. De belastingvermindering wordt berekend aan de hand van volgende formule: Vermindering = euro x (1 nettoverkrijging/75.000) Een voorbeeld Een nettoverkrijging van euro geeft een belastingvermindering van euro. Namelijk: euro x ( /75.000) = euro. 2.3 Erfenis tussen andere personen Ook bij erfenissen tussen ooms, tantes, neven, nichten en andere personen, zijn er sinds 1 mei 1997 nog slechts 3 tarieven in plaats van de oorspronkelijke 5 tarieven. Men betaalt 45% op de eerste schijf tot euro, 55% op de schijf van tot euro, en 65% op de schijf vanaf euro. In de nieuwe regeling valt het vroegere onderscheid tussen ooms, tantes, neven en nichten enerzijds, en andere personen ( derden ) anderzijds weg Overzicht van de tarieven Bedrag in euro Tarief 0,01 tot % tot % Vanaf % Belangrijk om weten: Deze tarieven worden toegepast op de som van de netto-erfdelen. Elke begunstigde betaalt een deel van de erfenisrechten in verhouding tot het ontvangen netto-aandeel. Bovendien wordt ook hier geen opsplitsing gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. (11) (11)

12 Een cijfervoorbeeld U erft van uw oom een bedrag van euro, dat evenredig verdeeld wordt tussen u en uw neef. In dat geval worden eerst de verschuldigde successierechten op de som van de netto-erfdelen (d.i euro euro) berekend (zonder rekening te houden met de verminderingen): 45% op de eerste schijf van euro = euro 55% op de resterende schijf van euro = euro Totaal = euro Aangezien u beide een zelfde netto-erfdeel ontvangt, worden ook de successierechten evenredig verdeeld. U betaalt dus elk euro. Vermindering voor erfenissen kleiner dan of gelijk aan euro Als de som van de nettoverkrijgingen ten gunste van andere personen (dan echtgenoten of samenwonenden in de rechte lijn, en broers en zussen) kleiner is dan, of gelijk is aan euro, dan geldt er een belastingvermindering. Deze vermindering wordt degressief verleend: hoe kleiner de nettoverkrijging, hoe groter de vermindering. De belastingvermindering wordt berekend aan de hand van volgende formule: Vermindering = euro x (som van de nettoverkrijgingen/12.500) Een voorbeeld: Een totaal aan netto-erfdelen van euro geeft een belastingvermindering van 960 euro. Namelijk: euro x (6.000/12.500) = 960 euro. De aldus verkregen vermindering wordt verdeeld over de betrokken erfgenamen, in verhouding tot de door hen verkregen netto-erfdelen. Vermindering voor erfenissen tussen en euro Als de som van de netto-erfdelen ten gunste van andere personen (dan echtgenoten of samenwonenden in rechte lijn, en broers en zussen) groter is dan euro én kleiner dan euro, dan geldt er een belastingvermindering. Deze vermindering wordt degressief verleend: hoe kleiner de nettoverkrijging, hoe groter de vermindering. De belastingvermindering wordt berekend aan de hand van volgende formule: Vermindering = euro x (1 som van de nettoverkrijgingen/75.000) Een voorbeeld: Een totaal aan nettoverkrijgingen van euro geeft een belastingvermindering van euro. Namelijk: euro x ( /75.000) = euro. De verkregen vermindering wordt verdeeld over de betrokken erfgenamen, in verhouding tot de door hen verkregen nettoerfdelen. (12) (12)

13 2.4 Erfenis tussen stiefouder en stiefkind Sinds 1 januari 2002 zijn de successierechten op een verkrijging tussen een stiefouder en een stiefkind gelijkgesteld met een verkrijging in rechte lijn. Deze gelijkstelling geldt ook voor: 1 een verkrijging tussen een kind van een persoon die met de erflater samenwoont en de erflater 1 een verkrijging tussen een persoon die met een ouder van de erflater samenwoont en de erflater (voorwaarde: wettelijk samenwonen op de dag van het overlijden, of minstens 1 jaar ononderbroken een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd). Een verkrijging tussen uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden personen en een verkrijging tussen exsamenwonenden wordt alleen gelijkgesteld met een verkrijging tussen echtgenoten of tussen samenwonenden als er gemeenschappelijke afstammelingen zijn. De ex-samenwonende moet bewijzen dat hij met de erflater wettelijk heeft samengewoond of minstens één jaar ononderbroken een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. 2.5 Relatie zorgouder zorgkind (gelijkstelling met rechte lijn) Een verkrijging tussen personen waartussen een relatie van zorgouder en zorgkind bestaat of heeft bestaan, wordt gelijkgesteld met een verkrijging in rechte lijn. Het zorgkind moet: 1 vóór de leeftijd van 21 jaar gedurende drie achtereenvolgende jaren bij een ander persoon hebben ingewoond 1 gedurende die tijd hoofdzakelijk van die andere persoon of van deze en zijn levenspartner samen, de hulp en de verzorging hebben gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen. De inschrijving van het zorgkind in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van de zorgouder geldt als weerlegbaar vermoeden van inwoning bij de zorgouder. Het is niet vereist dat de zorgrelatie nog actueel is op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap. Net als bij stiefouders en stiefkinderen is ook bij personen waartussen een zorgrelatie bestaat of heeft bestaan de gelijkstelling met een verkrijging in rechte lijn strikt beperkt tot de personen die rechtstreeks verbonden zijn door de zorgrelatie, met andere woorden tot het zorgkind en de zorgouder. Ze strekt zich bijgevolg niet uit tot hun bloedverwanten. (13) (13)

14 2.6 Andersvalide personen Wanneer een andersvalide persoon erft, wordt het tarief van de successierechten bepaald door zijn verwantschap met de erflater, zoals in de vorige hoofdstukken beschreven. Het bedrag waarop hij of zij belast zal worden, wordt wel verminderd d.m.v. een voetvrijstelling of abattement. De voetvrijstelling wordt berekend op basis van onderstaande formules. Bij verkrijgingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden Bedrag van de voetvrijstelling = (3.000 euro) x (cijfer bepaald volgens de leeftijd van de verkrijger) Het bedrag van de voetvrijstelling wordt eerst toegerekend op het netto-onroerend aandeel van de verkrijger. Indien hierna nog een deel van het bedrag van de vrijstelling overblijft, wordt dit restgedeelte toegerekend op het netto-roerend aandeel. Bij verkrijgingen tussen andere personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden Bedrag van de voetvrijstelling = (1.000 euro) x cijfer bepaald volgens de leeftijd van de verkrijger) Wanneer een verkrijger samen met anderen in deze tariefcategorie erft, wordt de belasting voor hem berekend alsof hij als enige in deze categorie erft. In hoofde van de andere verkrijgers wordt de belasting berekend alsof hij die hoedanigheid niet heeft. Dit cijfer bedraagt: 1 18 bij een leeftijd van 20 jaar of minder 1 17 bij een leeftijd boven de 20 en tot en met 30 jaar 1 16 bij een leeftijd boven de 30 en tot en met 40 jaar 1 14 bij een leeftijd boven de 40 en tot en met 50 jaar 1 13 bij een leeftijd boven de 50 en tot en met 55 jaar 1 11 bij een leeftijd boven de 55 en tot en met 60 jaar 1 9,5 bij een leeftijd boven de 60 en tot en met 65 jaar 1 8 bij een leeftijd boven de 65 en tot en met 70 jaar 1 6 bij een leeftijd boven de 70 en tot en met 75 jaar 1 4 bij een leeftijd boven de 75 en tot en met 80 jaar 1 2 bij een leeftijd boven de 80 jaar. Wie komt in aanmerking? 1 Iedereen die omwille van feiten die vóór de leeftijd van 65 jaar gebeurden en werden vastgesteld: zijn verdienvermogen door zijn lichamelijke of geestelijke toestand verminderd ziet tot een derde of minder van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen om gezondheidsredenen een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten laat opmeten (volgens de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten) zijn verdienvermogen tot een derde of minder verminderd ziet nà de periode van primaire ongeschiktheid (bepaald in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) voor minstens 66 % blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing. 1 Kinderen die voor tenminste 66 % getroffen zijn door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens een of meer aandoeningen. Welke bewijzen worden aanvaard? Het recht op de vrijstelling moet bewezen worden door middel van een attest of een verklaring van een instelling of dienst die bevoegd is om de toestand als gehandicapte vast te stellen (bv. FOD Sociale Zekerheid, Mutualiteiten, ). U moet het attest of de verklaring bij de aangifte van de nalatenschap voegen, of aan het bevoegde kantoor overmaken vóór de rechten opeisbaar zijn. Is het attest niet bij de aangifte gevoegd of niet op tijd op het bevoegde kantoor toegekomen, dan worden de rechten berekend zonder toepassing van de vrijstelling. U kunt dan wel nog een teruggave vragen als u het vereiste attest binnen 2 jaar na betaling van de rechten alsnog neerlegt bij de ontvanger. (14) (14)

15 Is deze vermindering cumuleerbaar met andere verminderingen? De toekenning van de voetvrijstelling heeft geen invloed op de andere verminderingen waarop u mogelijk recht hebt. Deze verminderingen zullen worden berekend alsof het abattement niet zou worden toegekend. Het bedrag van de vermindering blijft wel altijd beperkt tot het bedrag van de rechten. U kunt, met andere woorden, nooit méér terugkrijgen dan u moet betalen. Een cijfervoorbeeld (verkrijging in rechte lijn): U erft van uw overleden vader een netto-onroerend gedeelte van euro en een netto-roerend gedeelte van euro. U bent zwaar gehandicapt en bent 32 jaar oud. De voetvrijstelling bedraagt: euro x 16 = euro Deze vrijstelling aan de voet van het tarief wordt eerst toegerekend op het netto-onroerend aandeel = euro Op het resterende gedeelte wordt het tarief van toepassing in rechte lijn toegepast. De successierechten die u moet betalen bedragen dus: Onroerend gedeelte: euro x 0 % = 0 euro euro x 3 % = 60 euro Roerend gedeelte: euro x 3 % = 750 euro Samen maakt dit een bedrag van: 810 euro Zonder deze vrijstelling zou het bedrag euro bedragen: x 3 % = euro x 3 % = 750 euro (15) (15)

16 Een gelijkaardige berekening met lagere vrijstelling doet zich voor bij verkrijging tussen andere personen dan in rechte lijn. Voorbeeld: U krijgt, net als uw broer en uw zus, een erfenis van uw overleden tante. Uzelf erft van uw overleden tante een netto-onroerend gedeelte van euro en een netto-roerend gedeelte van euro. U bent zwaar gehandicapt en bent 42 jaar oud. Uw broer en zus krijgen eenzelfde bedrag aan onroerende en roerende goederen en zijn niet gehandicapt. De voetvrijstelling bedraagt: euro x 14 = euro Daarnaast zullen uw successierechten berekend worden alsof u als enige erft in de categorie 'tussen andere personen'. U erft in totaal euro en op de eerste euro betaalt u geen successierechten. Op het resterende gedeelte van euro wordt het tarief van de categorie 'tussen andere personen' toegepast. Dit heeft tot gevolg dat er geen opsplitsing wordt gemaakt tussen de roerende en onroerende goederen die u verkrijgt. De successierechten die u moet betalen bedragen dus: euro x 0% = 0 euro euro x 45% = euro U zal derhalve euro dienen te betalen aan successierechten. Zonder deze voetvrijstelling en wijze van berekenen zouden uw successierechten veel hoger zijn, vermits de successierechten berekend zouden worden op de som van de netto-erfdelen, zijnde euro ( euro euro euro). De successierechten die u zou moeten betalen bedragen dus: euro x 45 % = euro euro x 55 % = euro euro x 65 % = euro Totaal: = euro Aangezien uzelf en uw broer en zus eenzelfde netto-erfdeel ontvangt, worden ook de successierechten evenredig verdeeld. Zonder de voetvrijstelling en aangepaste berekeningswijze, zou het bedrag ,33 euro bedragen. (16)

17 3. Bespreking van enkele specifieke vrijstellingen en verminderingen Bij decreet van 9 mei 2003 werd een vrijstelling van successierechten ingevoerd voor bossen en voor gronden gelegen in het VEN. 3.1 Bossen en gronden gelegen in het VEN Vrijstelling van successierechten voor gronden gelegen in het VEN Er wordt een vrijstelling van successierechten verleend voor de waarde van de onbebouwde onroerende goederen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Voorwaarden: 1 In de aangifte van nalatenschap wordt duidelijk om de vrijstelling verzocht 1 Bij de aangifte van nalatenschap moet een attest gevoegd dat wordt uitgereikt door het Vlaamse Gewest. Deze vrijstelling geldt vanaf de inwerkingtreding van het definitief vastgesteld plan zoals voorzien in het bosdecreet. Het aanvraagformulier voor deze vrijstelling vindt u op Vrijstelling van successierechten voor bossen Er wordt een vrijstelling van successierechten verleend voor de waarde van de onroerende goederen die te beschouwen zijn als bos. De schriftelijke bevestiging door het Bosbeheer van de goedkeuring van het uitgebreid beheerplan van bossen geldt als attest tot vrijstelling van successierechten. Voorwaarden: 1 Voor het bos werd een door het bosbeheer goedgekeurd beheersplan opgemaakt 1 In de aangifte van nalatenschap wordt uitdrukkelijk om de vrijstelling verzocht 1 Bij de aangifte van nalatenschap moet een attest gevoegd worden. De schriftelijke bevestiging door het Bosbeheer van de goedkeuring van het uitgebreid beheerplan van bossen geldt als een dergelijk attest. Sinds 1 januari 2009 ook als teruggave Sinds 1 januari 2009 kan deze vrijstelling ook toegekend worden bij wijze van teruggave indien de voorwaarden worden voldaan binnen een termijn van vier jaar na het overlijden. De vrijstelling kan hierdoor ook nog worden toegestaan als het bosbeheersplan pas na het overlijden kon worden gefinaliseerd. De procedure voor de opmaak en goedkeuring van uitgebreide bosbeheersplannen voor boscomplexen met meerdere eigenaars duurt immers vaak meerdere jaren. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Agentschap Natuur en Bos (www.bosengroen.be). (17) (17)

18 Voorwaarden: 1 De goederen moeten hun aard van bos gedurende 30 jaar blijven behouden 1 De goederen moeten blijven voldoen aan de bovenstaande voorwaarden 1 Het effectief gevoerde beheer moet overeenstemmen met het goedgekeurde beheersplan De vrijstelling wordt integraal verleend op het ogenblik van de afhandeling van de successierechten. Om evenwel te garanderen dat de voorwaarden effectief 30 jaar behouden blijven, wordt de vrijstelling eigenlijk fictief beschouwd als een soort van subsidie die gedurende een termijn van 30 jaar wordt verleend (1/30 per jaar). Bij het niet naleven van deze voorwaarden moet de eigenaar of vruchtgebruiker van het bos de subsidie terugbetalen voor de resterende duur van de periode. Bij overdracht van eigendom of vruchtgebruik van het bos dient de nieuwe verkrijger ingelicht te worden over het bestaan van deze subsidie. Als dit niet gebeurt, kan de vorige eigenaar tot schadeloosstelling gehouden worden. 3.2 Familiale ondernemingen en vennootschappen Sinds 1 januari 2012 geldt er in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling voor overdrachten van familale ondernemingen en vennootschappen. De bedoeling van deze nieuwe regeling is om bedrijfsleiders actief aan te zetten om na te denken over hun opvolging. Om dit te stimuleren bestaat er een vrijstelling in schenkingsrechten voor het schenken van deze familiale ondernemingen en vennootschappen. Mocht een bedrijfsleider voor hij kan schenken overleden zijn, dan bestaat er een verminderd tarief in successierechten. De vermindering houdt in dat wanneer de erfgenaam een verwante in rechte lijn, de echtgenoot of samenwonende van de erflater is, dat de nettowaarde van de verkrijging dan zal belast worden aan 3% in plaats van aan de normale tarieven die van toepassing zijn in successierechten. In alle andere gevallen zal de nettowaarde van deze verkrijging belast worden aan 7%, wat opnieuw veel lager is dan de progressieve tarieven. De voorwaarden om te kunnen genieten van beide gunstmaatregelen zijn veelal dezelfde. Hieronder worden dan ook de voorwaarden besproken die dienen voldaan te zijn om te kunnen genieten van het verminderde tarief in successierechten. Voorwaarde 1: Familiaal karakter van onderneming of vennootschap Enkel voor familiale ondernemingen of vennootschappen geldt het verminderd tarief van successierechten. Een familiale onderneming is een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend. Voorbeeld Een bakkerij die door de erflater wordt uitgebaat als natuurlijk persoon. Een familale vennootschap is een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en waarvan de erflater samen met zijn familie eigenaar is (zie voorwaarde 2: participatievoorwaarde). Voorbeeld Een bakkerij die door de erflater wordt uitgebaat, maar waarvoor een vennootschap (zoals een bvba, nv,...) werd opgericht waarbinnen de activiteit gebeurt. (18)

19 Voorwaarde 2: Participatievoorwaarde De erflater zal: - Indien het een onderneming betreft, de goederen die hij wenst na te laten beroepsmatig moeten hebben geïnvesteerd. - Indien het een vennootschap betreft, minstens 50% van de aandelen in volle eigendom moeten bezitten. Wanneer de erflater samen met een andere aandeelhouder eigenaar is van de vennootschap, volstaat het dat hij 30% van de aandelen in volle eigendom heeft, indien hij samen met de andere aandeelhouder samen 70% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom heeft. Wanneer de erflater samen met twee ander aandeelhouders eigenaar is van de vennootschap, volstaat het dat hij 30% van de aandelen in volle eigendom heeft, indien hij samen met de twee andere aandeelhouders samen 90% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom heeft. Voorwaarde 3: Geen onroerende goederen hoofdzakelijk voor bewoning aangewend of bestemd of geen vennootschap zonder reële economische activiteit Het verminderd tarief kan, voor wat betreft ondernemingen, niet worden toegepast voor overdrachten van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning zijn bestemd of worden aangewend. Vennootschappen zonder enige reële economische activiteit kunnen niet onder de gunsttarieven worden overgedragen. Of een vennootschap reële economiche activiteit heeft, wordt nagegaan op basis van twee parameters uit de balans van de jaarrekening van de vennootschap. Een vennootschap wordt beschouwd als zonder enige reële economische activiteit indien: - de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post 62 resultatenrekening) een percentage gelijk of lager dan 1,50% uitmaken van de totale activa (balanspost 20/58); en - de terreinen en gebouwen (balanspost 22) meer dan 50% uitmaken van het totaal actief (balanspost 20/58). Voorwaarde 4: Attest van de Vlaamse Belastingdienst Om te kunnen genieten van de verminderde tarieven, zal bij de aangifte van nalatenschap een attest van de Vlaamse Belastingdienst dienen gevoegd te worden, waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit attest kan bij de Vlaamse Belastingdienst worden aangevraagd via een hiertoe bestemd formulier dat kan terug gevonden worden op het Belastingportaal Vlaanderen (www.belastingen.be). Voorwaarde 5: Voorwaarden te vervullen na overlijden Om te kunnen blijven genieten van het verminderd tarief zal gedurende een periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater dienen voldaan te blijven aan volgende voorwaarden, naar gelang het een onderneming dan wel een vennootschap betreft: Voor een familiale onderneming: - Zij dient haar activiteit onderbroken verder te zetten. - De onroerende goederen van de onderneming die met het verminderd tarief werden overgedragen, mogen niet hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd. (19) (19)

20 Voor een familiale vennootschap: - De activiteit dient ononderbroken behouden te blijven en er dient voor de vennootschap elk boekjaar een jaarrekening te worden neergelegd. - De vennootschap mag geen vennootschap zonder reële economische activiteit worden. - Het kapitaal mag niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen. Mocht dit toch het geval zijn, zullen deze uitkeringen of terugbetalingen belast worden aan de normale tarieven. - De vennootschap dient haar maatschappelijke zetel binnen de EER te behouden. De Vlaamse Belastingdienst zal na verloop van drie jaar nagaan of aan alle voorwaarden wel degelijk was voldaan. Indien dit niet het geval was, vervalt de vermindering en zullen de normale tarieven worden toegepast. Indien de erfgenaam zelf vaststelt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden, kan hij dit zelf melden aan de Vlaamse Belastingdienst via het hiertoe bestemde formulier dat kan teruggevonden worden op het Belastingportaal Vlaanderen (www.belastingen.be). Ook in dit geval zal de vermindering vervallen en zullen de normale tarieven worden toegepast. (20)

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Slim nalaten en schenken

Slim nalaten en schenken Slim nalaten en schenken Ciska Sikkel-Spierenburg Slim nalaten en schenken Zo doet u dat 14 e druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat,

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie