HANDBOEK VENNOOTSCHAPSRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK VENNOOTSCHAPSRECHT"

Transcriptie

1 HANDBOEK ENNOOTSCHAPSRECHT Herman Braeckmans en Robby Houben Hét standaardwerk over het Belgische vennootschapsrecht! Onmisbaar voor advocaten magistraten notarissen bedrijfsjuristen accountants bedrijfsrevisoren bestuurders van vennootschappen

2 HANDBOEK ENNOOTSCHAPSRECHT Dit opus magnum is het eerste Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt. Dit schitterende boek draagt terecht de titel van handboek: iedereen die in aanraking komt met het vennootschapsrecht en het leven van een vennootschap, zijnde jurist, bedrijfsrevisor en accountant, maar ook een bestuurder van een vennootschap, kan dit boek raadplegen. n die optiek is dit boek een handig instrument om het vennootschapsrecht beter te kennen en te begrijpen, maar ook om erover te reflecteren. Dit boek wil immers ten dienste staan van de praktijkjurist. Daarom wordt uitgebreid aandacht besteed aan rechtspraak en rechtsleer en wordt bij aanvang van elk thema een niet exhaustieve lijst van aanbevolen rechtsleer geformuleerd. Dit naslagwerk behandelt het actuele Belgische vennootschapsrecht; het recht inzake verenigingen en stichtingen komt om die reden minder aan bod. Het Europese en internationale vennootschapsrecht wordt bijgevolg enkel geanalyseerd voor zover dit relevant is voor het Belgische vennootschapsrecht. Grote beschouwingen de lege ferenda, rechtshistorische uitweidingen of rechtsvergelijking komen niet aan bod: zij maken de teksten immers te ruim en komen de praktische bruikbaarheid van het boek niet ten goede. Duidelijk gestructureerd Helder geschreven olledig én overzichtelijk Correct geprijsd Aan dit boek is jarenlang gewerkt. Het resultaat is een weldoordacht en goed handboek dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk en tegelijk didactisch sterk onderbouwd is. Bovendien is dit boek ook correct geprijsd! Dit boek is dan ook hét onmisbare referentiewerk voor iedere praktijkjurist die met het vennootschapsrecht wordt geconfronteerd. Een betrouwbaar naslagwerk voor advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. Herman Braeckmans en Robby Houben 2012 SBN ca. 950 blz. 225 euro gebonden

3 Auteurs Herman Braeckmans is professor aan de Universiteit Antwerpen en doceert er ennootschapsrecht, Handels-, Economisch en Financieel Recht. Hij is tevens advocaat aan de balie van Antwerpen. Professor Braeckmans is lid van de Juridische Commissie van het nstituut der Bedrijfsrevisoren en voorzitter van de examencommissie van het BR. Hij heeft verschillende boeken gepubliceerd over vennootschapsrecht evenals talrijke artikelen in vaktijdschriften over o.m. conflicten in vennootschappen, de geschillenregeling, de benoeming van de commissaris, Europese vennootschap, toonderaandelen, de S-BBA, vereffening van vennootschappen en de vele wijzigingen in het vennootschapsrecht. nhoud DEEL 1 Hoofdstuk 5 X X X X X X Hoofdstuk 6 DEEL 2 ENNOOTSCHAP, ERENGNG EN ANDERE RECHTSFGUREN Het begrip vennootschap onderscheid met andere rechtsfiguren Het begrip vennootschap Onderscheid met verwante rechtsfiguren Rechtspersoonlijkheid Rechtsgevolgen Bronnen van het vennootschapsrecht nternationale bronnen Nationale bronnen Classificaties Handelsvennootschap, burgerlijke vennootschap en burgerlijke vennootschap met handelsvorm Personenvennootschap en kapitaalvennootschap ennootschap met rechtspersoonlijkheid en vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid ennootschappen met beperkte en met onbeperkte gehoudenheid van de vennoten ennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan en private vennootschappen ennootschappen met winstoogmerk en vennootschappen die geen of een beperkt vermogensvoordeel nastreven voor de vennoten Andere indelingen Typologie De maatschap De tijdelijke handelsvennootschap De stille handelsvennootschap De vennootschap onder firma (.O.F.) De gewone commanditaire vennootschap (Comm.) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BBA), de éénpersoons-besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBBA) en de BBA Starter (S-BBA) De coöperatieve vennootschap (C) De naamloze vennootschap (N) De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. A) De vennootschap met een sociaal oogmerk (SO) De landbouwvennootschap (L) Het Belgische economisch samenwerkingsverband (ES) en het Europese economisch samenwerkingsverband (EES) De Europese vennootschap of Societas Europea (SE) De Europese coöperatieve vennootschap of Societas Cooperativa Europea (SCE) Keuzevrijheid, typendwang en omvorming OPRCHTNG AN DE ENNOOTSCHAP Geldigheidsvoorwaarden Pluraliteitsvereiste De toestemming tot de vennootschapsovereenkomst en de wilsgebreken Bekwaamheid oorwerp en oorzaak De inbrengen Winstoogmerk, winstverdeling en verbod op leeuwenbeding Affectio societatis is geen aparte geldigheidsvereiste ormvereisten ennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid ennootschappen met rechtspersoonlijkheid Sanctieregeling nleiding Nietigheid als sanctie voor de ongeldige oprichting van vennootschappen Regularisatie van de nietigheid is mogelijk voor de ongeldige vennootschap met rechtspersoonlijkheid Gevolgen van de nietigverklaring: vereffening, volstorting en aansprakelijkheid Procesrechtelijke aspecten erkrijging van rechtspersoonlijkheid Regel: rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging oprichtingsakte op de griffie Uitzondering: rechtspersoonlijkheid vanaf inschrijving in het rechtspersonenregister Opmerking: verenigingenrecht Hoofdstuk 5 DEEL 3 DEEL 4 Hoofdstuk 5 DEEL 5 X DEEL 6 Preconstitutief handelen: de vennootschap in oprichting Probleemstelling: fasen in de oprichtingsprocedure Preconstitutief handelen: de vennootschap in oprichting DENTFCATE AN DE ENNOOTSCHAP N HET RECHTSERKEER Naam van de vennootschap De verplichting tot het dragen van een vennootschapsnaam Regel: de keuze van de vennootschapsnaam is vrij Beperkingen op de vrije keuze van de vennnootschapsnaam Zetel van de vennootschap Belang van de zetel Statutaire zetel vs. werkelijke zetel Zetelverplaatsing Nationaliteit van de vennootschap nternationaalprivaatrechtelijke relevantie: aanknopingspunt voor toepasselijk recht Privaatrechtelijke relevantie: cautio iudicatum solvi BESTUUR EN ERTEGENWOORDGNG safbakening en juridische kwalificatie van bestuur en vertegenwoordiging pen bestuur en vertegenwoordiging: intern vs. extern bestuur Juridische kwalificatie van bestuur en vertegenwoordiging De relevantie van het onderscheid tussen personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen inzake bestuur en vertegenwoordiging erplichting een bestuur te organiseren ertegenwoordigingsmacht (Prokura) Bestuur en vertegenwoordiging in de personenvennootschappen nleiding nterne organisatie van het bestuur en bestuursbevoegdheid Extern optreden van de vennootschap: vertegenwoordiging Bestuur en vertegenwoordiging in de kapitaalvennootschappen nleiding De interne organisatie van het bestuur Bevoegdheden van het bestuursorgaan en mogelijkheid tot delegatie van bevoegdheden Regels over de besluitvorming in N en BBA ertegenwoordiging van de N en de BBA: Prokura-regime Bestuurdersaansprakelijkheid De bestuurder-rechtspersoon en de vereiste om een vaste vertegenwoordiger te benoemen nleiding de verplichte benoeming van de vaste vertegenwoordiger in de bestuurder-rechtspersoon Benoeming, afzetting en ontslag van de vaste vertegenwoordiger De rechtsverhoudingen bestuurder-rechtspersoon vaste vertegenwoordiger en vaste vertegenwoordiger bestuurde vennootschap Aansprakelijkheid BESLUTORMNG DOOR ENNOTEN EN AANDEELHOUDERS nleiding Besluitvorming door de vennoten in personenvennootschappen Besluitvorming door de aandeelhouders in de kapitaalvennootschappen: algemene vergadering nleiding Definitie van de algemene vergadering kritiek op het concept Bevoegdheden van de algemene vergadering Deelname- en stemgerechtigden op de algemene vergadering oorbereiding van de algemene vergadering De vergaderingsregels Schriftelijke algemene vergadering, stemming per brief en elektronische deelname op afstand aan de algemene vergadering Aspecten van de uitoefening van het stemrecht Besluiten van de algemene vergadering: werking, aard en nietigheid AANDELEN Definitie, kenmerken en indelingen van aandelen Definitie van het begrip aandeel Kenmerken van aandelen Onderverdelingen van aandelen

4 Robby Houben doctoreerde in 2010 aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over schuldvergelijking. Hij is gastprofessor aan de UA en advocaat aan de balie van Antwerpen. Hij heeft verschillende publicaties verzorgd over onderwerpen uit het vennootschapsrecht, het verbintenissenrecht en het financieel recht. De volledige en gedetailleerde inhoudsopgave kunt u raadplegen op Overdracht van aandelen op naam nleiding Overdracht van aandelen in de personenvennootschappen Overdracht van aandelen in de kapitaalvennootschappen Certificering nleiding De regeling van certificering in het W.enn. toepassingsgebied Rechten en plichten van de emittent van de certificaten Rechten en plichten van de certificaathouders De openbaarmaking van belangrijke deelnemingen ( transparantie ) nleiding Kennisgevingsplicht in de genoteerde N Optionele kennisgevingsplicht in de niet genoteerde N Kennisgevingsplicht in het raam van de witwaswetgeving Sancties Hoofdstuk 5 Openbaar overnamebod DEEL 7 KAPTAAL N DE KAPTAALENNOOTSCHAPPEN nleiding en functie van het kapitaal onderscheid met andere vennootschapsrechtelijke rechtsfiguren Functie erhouding tussen kapitaal en andere vennootschapsrechtelijke rechtsfiguren orming en verhoging van het kapitaal nleiding Omvang van het kapitaal Wijze van kapitaalvorming en controle op de kapitaalvorming Bevoegd orgaan voor kapitaalvorming: algemene vergadering vs. raad van bestuur Techniek van de kapitaalvorming: inschrijving en plaatsing van aandelen voorwaarden Publiciteitsregels inzake kapitaal en inbrengen Sanctie voor gebrekkige kapitaal vorming: oprichtersaansprakelijkheid oorkeurrecht en recht van voorrang van oude aandeelhouders bij kapitaalverhoging Behoud van kapitaal nleiding Bestemming van de winst en beperkingen op de winstuitkering De verkrijging door de vennootschap van eigen effecten De financiering van de verwerving van eigen effecten door derden ( financiële bijstand, financial assistance ) Kapitaalvermindering Aflossing van het kapitaal erlies van kapitaal (alarmbelprocedure) Kruisparticipaties DEEL 8 RECHTSORMOERSCHRJDENDE NORMERNG Componenten van rechtsvormoverschrijdende normering nleiding Opsomming Grootte van vennootschappen en groepen ennootschapsgroepen Consolidatie Evolutie en belang Betekenis en nut van de geconsolideerde jaarrekening Juridische aspecten van een geconsolideerde jaarrekening Toepassingsgebied De geconsolideerde jaarrekening Het jaarverslag bij de geconsolideerde jaarrekening Mededeling, controle en openbaarmakingsverplichtingen van de geconsolideerde jaarrekening Consolidatiemethoden X nvloed van AS/FRS X Sancties DEEL 9 BOEKHOUD- EN JAARREKENNGRECHT EN CONTROLE De boekhouding Bronnen van het Belgische boekhoudrecht Algemene beginselen inzake boekhouding Aanvullende regels voor een volledige boekhouding Aanvullende regels voor een vereenvoudigde boekhouding DEEL 10 DEEL 11. DEEL 12. DEEL 13. De jaarrekening Bronnen van het Belgische jaarrekeningrecht Toepassingsgebied Componenten van de jaarrekening en beginselen inzake de jaarrekening Redactie en goedkeuring van de jaarrekening Neerlegging, openbaarmaking en sancties Het jaarverslag Rekenschap over het beleid Toepassingsgebied orm en inhoud Terbeschikkingstelling van de aandeelhouders en behandeling op de algemene vergadering Neerlegging Controle Wettelijk kader: evolutie naar strenge professionalisering De verplichting tot benoeming van een commissaris (bedrijfsrevisor in de ondernemingsraad) Taak van de commissaris Statuut van de commissaris CONFLCTEN N DE ENNOOTSCHAP Conflicten oplosbaar in de schoot van de vennootschap Conflicten in de raad van bestuur (N) Conflicten naar aanleiding van of in de algemene vergadering Het vraagrecht ndividuele onderzoeks- en controlebevoegdheid Conflicten in de vennootschap, oplosbaar in de vennootschap door een beroep op de rechter Afbakening Procedures in kort geding met een impact op het bestuur van de vennootschap Het vennootschappelijk deskundigenonderzoek De geschillenregeling (uitsluiting en uittreding) De gedwongen verkoop van effecten De uitkoopregeling (art. 513 W.enn.) nleiding: nut van de uitkoop Toepassingsgebied ONTBNDNG EN EREFFENNG AN DE ENNOOTSCHAP Ontbinding nleiding Oorzaken van ontbinding ereniging van alle aandelen in één hand in N en BBA (pro memorie) ereffening nleiding: verschil tussen vennootschap zonder en vennootschap met rechtspersoonlijkheid De vereffening De vereffenaar Afsluiting van de vereffening HERSTRUCTURERNG: FUSE, SPLTSNG EN DE NBRENG AN EEN ALGEMEENHED OF BEDRJFSTAK nleiding Fusie Binnenlandse fusie Grensoverschrijdende fusie Splitsing Basisvoorwaarden en gevolgen Soorten Procedure nbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak Procedure BJKANTOREN Openbaarmakingsverplichtingen

5 Ook beschikbaar Schuldvergelijking Robby Houben 2010 SBN xli blz. gebonden 160 euro ereffening van vennootschappen buiten faillissement Met bijzondere aandacht voor de Wet van 2 juni 2006 Herman Braeckmans en André Buysse 2008 SBN xii blz. paperback 49 euro Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen Herman Braeckmans, Herman Cousy, Eric Dirix, Bernard Tilleman en Melissa anmeenen (eds.) 2010 SBN xxii blz. gebonden 140 euro Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen Herman Braeckmans, Herman Cousy, Eric Dirix, Bernard Tilleman en Melissa anmeenen (eds.) 2006 SBN xxxvii blz. paperback 160 euro Groenstraat Mortsel België T F

6 HANDBOEK ENNOOTSCHAPSRECHT Duidelijk gestructureerd Helder geschreven olledig én overzichtelijk Correct geprijsd Bestelformulier Fax dit bestelformulier naar ntersentia op Ja, ik bestel... ex. van het boek Handboek ennootschapsrecht (SBN ) aan 225 euro per exemplaar (excl. verzendkosten)... ex. van het boek Schuldvergelijking (SBN ) aan 160 euro per exemplaar (excl. verzendkosten).. ex. van het boek ereffening van vennootschappen buiten faillissement (SBN ) aan 49 euro per exemplaar (excl. verzendkosten).. ex. van het boek Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen (SBN ) aan 140 euro per exemplaar (excl. verzendkosten).. ex. van het boek Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen (SBN ) aan 160 euro per exemplaar (excl. verzendkosten) Alle titels zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel. ntersentia nv respecteert uw privacy. ntersentia mag de persoonsgegevens die u doorgeeft, gebruiken om u op de hoogte te houden van haar uitgaven. Wilt u geen commerciële informatie van ntersentia nv? Kruis dan dit vakje aan:. U kunt uw gegevens ook opvragen en laten verbeteren via fax of per brief. Mw./Dhr.: Bedrijf: Straat + nummer: Postcode: Woonplaats: Tel.: Fax: Groenstraat Mortsel België T F Btw-nr.: Datum: Handtekening:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel 1 Verkorte syllabus vennootschapsrecht Deel I: Algemeen Deel Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 2 Ten geleide: Hieronder heb ik een samenbundeling geplaatst van slides, nota s en belangrijke delen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector.

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. 2011 Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. Rotterdam, februari 2011, 4e druk Onder eindredactie van

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie