Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december Rol nr 2004/ar/ Aanslagjaren 1994 tot 1997

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997"

Transcriptie

1 Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december Rol nr 2004/ar/ Aanslagjaren 1994 tot 1997 Simulation Liquidation d une société et création d une nouvelle société Arrêt Advocaten: Meester DECORDIER Carmenta - voor de Belgische Staat - appellant Meester VERBAANDERD Hans - voor de geïntimeerde 1. Bij beslissing van van de waarnemend gewestelijke directeur der directe belastingen te Brugge werd het bezwaar van de geïntimeerde tegen: de aanslagen op haar naam in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 1995 (kohierartikel ), 1996 (kohierartikel ) en 1997 (kohierartikel ); de aanslagen op haar naam in de roerende voorheffing voor de aanslagjaren 1994 (kohierartikel ), 1995 (kohierartikel ), 1996 (kohierartikel ) en 1997 (936201), slechts gedeeltelijk gegrond verklaard, en werd meer bepaald gedeeltelijk ontheffing verleend voor de vermelde aanslagen in de roerende voorheffing. Bij fiscaal verzoekschrift neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge op vorderde de geïntimeerde dat de vermelde aanslagen zouden worden vernietigd, ondergeschikt minstens de aanslagen in de roerende voorheffing zouden worden vernietigd, minstens de belastingverhogingen van 50% zouden worden teniet gedaan, en telkens de terugbetaling zou bevolen worden van de ten onrechte betaalde bedragen meer de intrest. Bij vonnis van van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vierde kamer, werd de vordering van de geïntimeerde ontvankelijk en gegrond verklaard, werden de bestreden aanslagen nietig verklaard, werd de terugbetaling bevolen door de appellant van alle sommen die op grond van de vernietigde aanslagen zouden geïnd of ingehouden zijn vermeerderd met de moratoire intrest voorzien bij artikel 418 WIB/1992. De appellant werd veroordeeld tot de kosten.

2 Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Gent op heeft de appellant hoger beroep ingesteld tegen het vermelde vonnis. Het blijkt niet dat dit vonnis werd betekend. Het hoger beroep is tijdig en regelmatig. De appellant streeft de vernietiging van het bestreden vonnis na en vordert dat de oorspronkelijke vordering zou worden afgewezen als ongegrond. De geïntimeerde van haar kant vordert in hoofdorde de bevestiging van het bestreden vonnis, en in diverse ondergeschikte orden een gedeeltelijke bevestiging ervan. 2. De appellant houdt staande dat een geheel van verrichtingen plaatsgreep die gesimuleerd waren met als doel de vorige verliezen van de BVBA H fiscaal in mindering te kunnen brengen van de winst van de overgelaten éénmanszaak R. Volgens de appellant betreft het volgende verrichtingen: : de echtgenoten S-M kopen van de vorige aandeelhouders de 750 aandelen van de BVBA H aan de prijs van 50 BEF (1,24 EUR) per aandeel; de vorige aandeelhouders staan naast de aandelen ook alle tegoeden af en het saldo van de rekening-courant (zie de verkoopsovereenkomst in map I1/12 van de appellant); op dat ogenblik was de BVBA H verlieslatend en waren er enkele miljoenen fiscaal overdraagbare verliezen; : de Heer S zet zijn éénmanszaak stop en draagt het handelsfonds over aan de BVBA R; hij geeft aan de BVBA R het recht om de naam van zijn éénmanszaak verder te gebruiken; : de buitengewone algemene vergadering van de BVBA H beslist: - de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in BVBA R - de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt overgebracht naar het privé-adres van de echtgenoten S-M - het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt gewijzigd van varkensteelt naar activiteiten in de informaticasector - Mevrouw M wordt benoemd tot zaakvoerder.

3 De appellant stelt dat er van verboden simulatie ten aanzien van de Fiscus geen sprake kan zijn indien partijen, met het oogmerk een meer voordelig taxatie-regime te genieten, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomsten, zonder daarbij een wettelijke verplichting te schenden, handelingen stellen waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al is de vorm die zij aan de overeenkomst geven niet de meest normale of de meest voor de hand liggende. Vervolgens haalt de appellant de elementen aan die volgens hem aantonen dat te dezen niet alle gevolgen van de gestelde handelingen werden aanvaard. a. De appellant voert aan dat een belachelijke prijs werd betaald voor aandelen die waardeloos waren gezien het negatieve eigen vermogen en het verlieslatende karakter van de activiteiten. Het betalen van een prijs van BEF (867,63 EUR) voor waardeloze aandelen kan niet beschouwd worden als het eerbiedigen van alle normale rechtsgevolgen van een verkoopovereenkomst, aldus de appellant. Tevergeefs verwijst de appellant naar artikel 1106 Burg. W. om te stellen dat niet alle rechtsgevolgen van de akte werden geëerbiedigd en meer bepaald beide partijen niet iets geven of doen. Bij de verkoop van de aandelen werd o.m. de eigendom van die aandelen overgedragen (prestatie van de verkoper) en werd er een prijs voor betaald (prestatie van de koper). Het zijn in beginsel de partijen die de prijs bepalen (artikel 1591 Burg. W.). Het enkel feit dat de prijs boven of ver boven de werkelijke waarde van het gekochte goed ligt houdt niet in dat het geen koop betreft. De bedoeling van het geheel van de hoger aangehaalde handelingen is geweest fiscaal voordeel te halen uit de verliessituatie van de BVBA H, en dat in die optiek de aandelen van deze vennootschap, ondanks de verliessituatie van deze laatste, voor de kopers een waarde hadden en zij bereid waren er nog de hoger aangehaalde prijs voor te betalen (die uiteindelijk ten opzichte van het nagestreefde voordeel te verwaarlozen was) is vanzelfsprekend. De juridische realiteit, door de appellant te eerbiedigen, is dan ook dat er een werkelijke overdracht van de aandelen van de BVBA H heeft plaatsgehad. b. De appellant laat gelden dat blijkens een op gedateerde overeenkomst de heer S zijn handelsfonds overliet aan de BVBA R en hij voormelde vennootschap de toelating gaf om zijn handelsnaam te gebruiken met ingang van voormelde datum. De appellant merkt op dat op er nog geen BVBA R bestond, maar het pas op

4 was dat bij notariële akte de naam van de vennootschap wordt veranderd van BVBA H in BVBA R. Volgens de appellant werd aldus een overeenkomst gesloten met een onbestaande vennootschap. Volgens de overeenkomst tot overname van het handelsfonds (stuk 35 van de geïntimeerde) gebeurt de overname op , met als overtater Raymond S,... 12, 8460 Oudenburg en als overnemer " R bvba... (tijpfout) Oudenburg vertegenwoordigd door Mevr. M Gilberte ". Het is echter pas bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van (stuk 38 van de geïntimeerde) dat de naam van de BVBA H wordt veranderd in BVBA R, de zetel wordt verplaatst naar de te 8460 Oudenburg en Mevrouw M tot zaakvoerder wordt benoemd. Er kan geen twijfel over bestaan dat de vennootschap aan wie Raymond S zijn handelsfonds overdraagt wel de BVBA H is, waarvan de naam nog niet veranderd was. De identiteit van de overnemende vennootschap kan niet in ernst betwijfeld worden, gelet op de beslissing van de algemene vergadering van Zo reeds de benaming R gebruikt wordt die pas de maatschappelijke naam wordt bij de beslissing van de buitengewone algemene vergadering, moet worden opgemerkt dat de BVBA H bij de overnameovereenkomst ook het recht verkreeg de naam R te gebruiken. Dat het persoonlijk adres van de nieuwe aandeelhouders reeds gebruikt wordt als zetel van de overnemende vennootschap en ook Mevrouw M reeds vermeld wordt als zaakvoerder heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat aandelen van de BVBA H reeds waren overgedragen op (de vorige zetel was het persoonlijk adres van de vorige aandeelhouders - vergelijk stuk 34 en 38 van de geïntimeerde - en toch bezwaarlijk verder te gebruiken en ook niet meer reëel; de vorige zaakvoerster was de overlaatster: zie punt 5 van de notariële akte van , stuk 38 van de geïntimeerde). De in de overeenkomst tot overname van het handelsfonds vermelde identificatie van de overnemer is gesteund op de realiteit, en kan geen bron van betwisting zijn in acht genomen de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Uit deze werkwijze kan niet worden afgeleid dat aan een niet bestaande vennootschap werd overgedragen en evenmin dat de gevolgen van overeenkomst tot overname van het handelsfonds of enige andere handeling niet werden aanvaard. C. De appellant voert aan dat de geïntimeerde beweert dat de BVBA H zich reeds in 1993 bezighield met het ontwikkelen van een softwareprogramma, dit echter niet in overeenstemming is met de statuten van voormelde vennootschap, en pas bij notariële akte van het statutaire doel in die zin wordt gewijzigd en pas op

5 de noodzakelijke aanpassing van de inschrijving in het handelsregister volgt. De appellant merkt tevens op dat de bewering van de belastingplichtige in tegenspraak is met het verslag van de buitengewone algemene vergadering van van de BVBA R, dat stelt "...daar de activiteit van de vennootschap gewijzigd werd per ". Uit al deze gegevens, indien men ze zou aannemen als bewezen, kan niet afgeleid worden dat de geïntimeerde de gevolgen van de hoger aangehaalde rechtshandelingen niet zou hebben aanvaard. Bij beslissing van van de buitengewone algemene vergadering wordt het statutair doel gewijzigd in de in de gewijzigde statuten beschreven informatica-activiteit (zie stuk 38 van de geïntimeerde). Gelijkaardige informatica-activiteit werd reeds door de Heer S uitgeoefend als éénmanszaak onder de handelsnaam R vóór hij op die activiteit stopzette (zie o.m. punt 1.2 van de conclusie van de geïntimeerde neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Gent op , niet betwist door de appellant). Bij de overname van het handelsfonds wordt onder meer gestipuleerd dat de naam R door de overnemer mag worden gebruikt, wat reeds een aanwijzing is dat het de bedoeling zou kunnen zijn de vennootschap informatica-activiteiten te laten uitoefenen, gezien deze naam voorheen naar het cliënteel toe gelieerd was met dergelijke activiteiten. Alle gegevens wijzen in zelfde zin, nl. de uitoefening van een informaticaactiviteit door de overgenomen vennootschap. Uit deze gegevens kan niet worden gehaald dat niet alle gevolgen van de gestelde handelingen werden aanvaard. Dat de wijziging van activiteit slechts laat in het (toen nog zo genaamd) handelsregister werd aangepast heeft desgevallend specifieke sancties tot gevolg, maar uit deze enkele laattijdigheid kan simulatie niet worden afgeleid. d. De appellant voert aan dat voor de overnamecomponent van BEF ( ,73 EUR) (R/C vennoten) de echtgenoten S-M niets dienden te betalen, en hier ook een duidelijke discrepantie bestaat tussen de betaalde prijs en de waarde van het verkochte of overgedragen goed, terwijl uit de latere evolutie van de R/C blijkt dat deze zeker niet waardeloos is. Afgezien van het feit dat dit argument van de appellant volledig tegenstrijdig is met dit dat hij voorheen ontwikkelde nl. dat een te hoge prijs werd betaald voor iets dat waardeloos was, wat weinig ernstig overkomt, moet opgemerkt worden dat hoe dan ook op het ogenblik van de overdracht van de aandelen allesbehalve vaststond welke de evolutie

6 zou zijn van de R/C in de toekomst, zodat uit een eventuele gunstige latere evolutie geen simulatie kan worden afgeleid. e. Bij de overeenkomst van (stuk 34 van de geïntimeerde) werden alle tegoeden en het saldo van de R/C vennoten door de verkopers afgestaan aan de kopers. Het nog vermelden in de balans per , enkele dagen later, van de namen van de verkopers bij de bedoelde R/C heeft niet tot gevolg dat de overdracht ongedaan werd gemaakt en de verkopers nog over de R/C mochten beschikken. Hieruit kan enkel worden afgeleid dat de boekhoudkundig/ administratieve vermelding bij de R/C nog niet was aangepast aan de overeenkomst van enkele dagen voordien. Hieruit blijkt geen simulatie. 3. Uit de door de appellant aangevoerde en hierboven besproken gegevens, elk afzonderlijk of in hun geheel genomen, kan gelet op hetgeen voorafgaat geen simulatie worden afgeleid. Te dezen werd door de appellant het gesimuleerd karakter niet aangetoond van het achtereenvolgens overnemen van de aandelen van de vennootschap, van het overnemen van het handelsfonds van de éénmanszaak S door deze vennootschap, het wijzigen van doel, zetel, maatschappelijke benaming van de vennootschap en de benoeming van een andere zaakvoerder. Ten onrechte stelt de appellant dan ook dat in werkelijkheid overgegaan werd tot vereffening van een vennootschap en oprichting van een nieuwe vennootschap. Dit wordt tegengesproken door de hoger aangehaalde rechtshandelingen waarvan niet is aangetoond dat ze gesimuleerd werden. 4. De voor de eerste rechter door de appellant aangevoerde middelen, door de appellant hernomen voor het Hof van beroep, en niet allen specifiek nogmaals beantwoord in huidig arrest, werden door de eerste rechter afdoende ontmoet, zodat het Hof kan volstaan met de motieven van de eerste rechter omtrent deze middelen alhier als herschreven te aanzien. OP DIE GRONDEN, HET HOF, recht doende op tegenspraak, Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen. Ontvangt het hoger beroep doch verklaart het ongegrond.

7 Bevestigt het bestreden vonnis. Veroordeelt de appellant tot de kosten van het hoger beroep Hof: Mevrouw N. van Isterdael, Voorzitter, De Heren A. De Meue en G. Tillekaerts, Raadsheren

Hof van Beroep van Brussel - Arrest dd. 26 mei 2005 - Rol nr 98-fr-265 - Aanslagjaren 1992 tot 1995

Hof van Beroep van Brussel - Arrest dd. 26 mei 2005 - Rol nr 98-fr-265 - Aanslagjaren 1992 tot 1995 Hof van Beroep van Brussel - Arrest dd. 26 mei 2005 - Rol nr 98-fr-265 - Aanslagjaren 1992 tot 1995 Arrêt Advocaten: Meester Degadt loco Meester A. Huyghe - voor de eiseres Meester Van Borm loco Meester

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06 Informatie JOR 2008/1S Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2007,1299/06 Vermogensbeheer, Beleggers gebonden aan schriftelijk vastgelegde doelstellingen voor vermogensbeheer, Afwijking overeengekomen wijze van

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arrest A.R. nr. 2013/AB/331 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 MAART 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming?

Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming? 1 Whitepaper Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming? De Tijd van 8 juni 2011 kopt Fiscale chaos bij bedrijfsdeals. Met de term bedrijfsdeals

Nadere informatie

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T Rolnummer 3966 Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1410, 1, 4, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding

Nadere informatie

AB 2004, 315: De mededeling van een voornemen met betrekking tot de aanwending van de bevoegdheid tot het opleggen van sancties in een beschikking...

AB 2004, 315: De mededeling van een voornemen met betrekking tot de aanwending van de bevoegdheid tot het opleggen van sancties in een beschikking... Kluw er Navigator documentselectie AB 2004, 315: De mededeling van een voornemen met betrekking tot de aanwending van de bevoegdheid tot het opleggen van sancties in een beschikking... Instantie: Afdeling

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie