Vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vennootschappen, verenigingen en stichtingen"

Transcriptie

1 3de bach Rechten Vennootschappen, verenigingen en stichtingen Ofte Vennootschapsrecht Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R EUR

2

3 Vennootschappen, verenigingen en stichtingen Derde bachelor Rechten Universiteit Antwerpen Academiejaar Samenvatting lesnotities + aanvullingen boek Prof. Herman Braeckmans 1

4 Inhoud Cursusinformatie INLEIDING W.Venn. Venn. W Belang onderscheid rechtspersoon natuurlijk persoon Aandelen is macht, geen aandelen is geen macht! Verankering Opmerkingen Vennootschap RP Vennootschap onderneming DEEL 1. Vennootschap, vereniging en stichting Hoofdstuk 1. Begrip Vennootschap I. Vennootschap II. Andere rechtsfiguren Hoofdstuk 2. Rechtspersoon I. Begrip II. Gevolgen Hoofdstuk 3. De bronnen van het vennootschapsrecht I. Internationale bronnen II. Nationale bronnen III. Andere bronnen Hoofdstuk 4. Classificatie I. Handelsvennootschappen Burgerlijke vennootschappen Burgerlijke vennootschap met handelsvorm II. Personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen III. Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid IV. Vennootschappen met beperkte en met onbeperkte gehoudenheid van de vennoten V. Vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan en private vennootschappen VI. Winstoogmerk of sociaal oogmerk Hoofdstuk 5. Typologie (HB p. 53 t.e.m. 138) I. De maatschap (art. 46 ev. W.Venn.) II. De tijdelijke handelsvennootschap (THV) (art. 47 W.Venn.) III. De stille handelsvennootschap (art. 48 W.Venn.)

5 IV. De vennootschap onder firma (V.O.F.) (art. 201 W.Venn.) V. De gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) (art. 202 W.Venn.) VI. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), de éénpersoons-besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA) en de BVBA Starter (S-BVBA) VII. De coöperatieve vennootschap (CV) (art. 350 W.Venn.) VIII. De naamloze vennootschap (NV) (art. 437 W.Venn.) IX. De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) (art. 654 W.Venn.) X. De vennootschap met een sociaal oogmerk (VSO) (art. 661 W.Venn.) XI. De landbouwvennootschap (LV) (art. 789 W.Venn.) XII. Het Belgisch economisch samenwerkingsverband (ESV) (art. 839 W.Venn.) en het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) XIII. De Europese vennootschap of Societas Europea (SE) (art. 874 W.Venn.) XIV. De Europese coöperatieve vennootschap of Societas Cooperativa Europea (SCE) (art. 949 W.Venn.) XV. Feitelijke Vereniging XVI. Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) XVII. Stichting (art. 27 e.v. VZW-Wet) XVIII. Internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) (art. 46 e.v. VZW-Wet) 66 Hoofdstuk 6. Keuzevrijheid, typendwang en omvorming A. Keuzevrijheid B. Gesloten systeem - Typendwang C. Omvorming DEEL 2. Oprichting van de vennootschap Hoofdstuk 1. Geldigheidsvoorwaarden I. Pluraliteitsvoorwaarde II. Bekwaamheid III. Toestemming IV. Voorwerp V. Winst en winstoogmerk VI. Affectio societatis Hoofdstuk 2. Vormvereisten

6 I. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkeid II. Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid Hoofdstuk 3. Sanctieregeling I. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid II. Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid III. Kapitaalvennootschappen: NV, BVBA en CVBA limitatieve nietigheidsgronden 75 OPMERKING Hoofdstuk 4. Verkrijging van rechtspersoonlijkheid I. Regel = Rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie bij de rechtbank van koophandel II. Uitzondering: inschrijving in het rechtspersonenregister Hoofdstuk 5. Preconstitutief handelen: de vennootschap in oprichting I. Probleemstelling II. Preconstitutief handelen: de vennootschap in oprichting DEEL 3. Identificatie van de vennootschap in het rechtsverkeer Hoofdstuk 1. Naam van de vennootschap I. De verplichting tot het dragen van een vennootschapsnaam II. Regel: keuze van de vennootschapsnaam is vrij III. Beperkingen op de vrije keuze van de vennootschapsnaam Hoofdstuk 2. De zetel van de vennootschap I. Belang van de zetel II. Statutaire vs werkelijke zetel III. Zetelverplaatsing Hoofdstuk 3. Nationaliteit van de vennootschap I. Toepasselijk recht DEEL 4. Bestuur en vertegenwoordiging Hoofdstuk 1. Vertegenwoordiging I. Belang II. Toerekeningsverhouding III. Art. 62 W.Venn IV. Rechtspersoon vaste vertegenwoordiger (VV) V. Volmacht of orgaan Hoofdstuk 2. Interne organisatie van het bestuur I. Benoemingsvoorwaarden voor bestuurders II. Wijze van benoeming

7 III. Aantal IV. Duur V. Afzetting VI. Ontslag VII. Remuneratie/bezoldiging van bestuurders Hoofdstuk 3. Bevoegdheden van een bestuursorgaan I. Raad van bestuur II. Directiecomité (art. 524bis W.Venn.) III. Dagelijks bestuur (art. 525 W.Venn. HB 544) IV. Adviescomités/auditcomités/benoemingscomités Hoofdstuk 4. Besluitvorming I. Besluitvorming in NV II. Besluitvorming in een BVBA III. Het belangenconflict Hoofdstuk 5. Deugdelijk bestuur (corporate governance) Hoofdstuk 6. Nietigheid van besluiten van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 7. Bestuurdersaansprakelijkheid (HB blz ) I. Inleiding II. Gronden III. Aansprakelijkheidsvordering IV. Vrijstelling, vrijwaring en verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid V. Afstand van de bestuurdersaansprakelijkheid door kwijting of dading VI. Verjaring DEEL 5. Besluitvorming door vennoten en aandeelhouders Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Besluitvorming door vennoten in personenvennootschappen Hoofdstuk 3. Besluitvorming door aandeelhouders in de kapitaalvennootschappen: algemene vergadering I. Inleiding II. Wat is een AV III. Bevoegdheden van de AV IV. Deelname- en stemgerechtigden op de AV V. Voorbereiding van de algemene vergadering VI. Vergaderingsregels VII. Schriftelijke AV, stemming per brief en elektronische deelname op afstand aan de AV 122 5

8 VIII. Uitoefening stemrecht IX. Besluiten van de AV: werking, aard en nietigheid DEEL 6. AANDELEN Hoofdstuk 1. Definitie, kenmerken en indeling van aandelen I. Definitie van het begrip aandeel II. Kenmerken van het aandeel III. Onderverdeling van aandelen Hoofdstuk 2. Overdracht van aandelen op naam I. Inleiding II. Aandelen in personenvennootschappen III. Aandelen in kapitaalvennootschappen Hoofdstuk 3. Certificering DEEL 7. Kapitaal in de kapitaalvennootschappen Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 3. Vorming en verhoging van het kapitaal (HB p ) I. Inleiding II. Omvang III. Wijze van kapitaalvorming en controle op de kapitaalvorming IV. Bevoegd orgaan voor kapitaalvorming: AV versus RvB V. Techniek van de kapitaalvorming: inschrijving en plaatsing van aandelen voorwaarden VI. Publiciteitsregels inzake kapitaal en inbreng VII. Sanctie voor gebrekkige kapitaalvorming: oprichtersaansprakelijkheid VIII. Voorkeurrecht en recht van voorrang van oude aandeelhouders bij kapitaalverhoging Hoofdstuk 4. Behoud van kapitaal I. Inleiding II. Bestemming van winst en beperking op winstuitkering III. De verkrijging door de vennootschap van eigen effecten IV. De financiering van de verwerving van eigen effecten door derden ( Financiële bijstand, Financial assistance ) (art. 694 W.Venn.) V. Kapitaalvermindering VI. Aflossing van kapitaal VII. Verlies van kapitaal (alarmbelprocedure) VIII. Kruisparticipaties IX. Insider trading

9 DEEL 8. Rechtsvormoverschrijdende (RVO) normering Hoofdstuk 1. Componenten van de rechtsoverschrijdende normering I. Inleiding II. Opsomming elementen III. Grootte van de vennootschap IV. Vennootschapsgroepen Hoofdstuk 2. Consolidatie I. Evolutie en belang II. Informatie en transparantie III. Juridische gevolgen van consolidatie IV. Toepassingsgebied V. De geconsolideerde jaarrekening VI. Het jaarverslag bij de geconsolideerde jaarrekening VII. Mededeling, controle en openbaarmakingverplichtingen van de geconsolideerde jaarrekening VIII. Consolidatiemethoden IX. Invloed van IAS/IFRS X. Sancties DEEL 9. Boekhoud- en jaarrekeningrecht en controle Hoofdstuk 1. Normering inzake boekhouding Hoofdstuk 2. De jaarrekening I. Bronnen van het Belgische jaarrekeningrecht II. Toepassingsgebied (art W.Venn.) III. Componenten en beginselen van de jaarrekening IV. Redactie en goedkeuring V. Neerlegging, openbaarmaking en sancties Hoofdstuk 3. Het jaarverslag I. Rekenschap over het beleid II. Toepassingsgebied III. Inhoud en vorm Hoofdstuk 4. Controle I. Wettelijk kader: evolutie naar strenge professionalisering II. Verplichting tot benoeming van een commissaris III. Taak van de commissaris IV. Statuut van de commissaris DEEL 10. Conflicten in de vennootschap

10 Hoofdstuk 1. Conflicten oplosbaar in de schoot van de vennootschap Hoofdstuk 2. Conflicten in de vennootschap, oplosbaar door een beroep op de rechter 196 I. Afbakening II. Procedures in KG met een impact op het bestuur van de vennootschap III. Het vennootschappelijk deskundigenonderzoek IV. Geschillenregeling Hoofdstuk 3. Gedwongen verkoop van effecten De uitkoopregeling (art. 513 W.Venn.) DEEL 11. Ontbinding en vereffening van de venootschap Hoofdstuk 1. Ontbinding I. Inleiding II. Oorzaken van ontbinding Hoofdstuk 2. Vereffening I. Inleiding: verschil tussen vennootschap zonder en vennootschap met RPH II. De vereffening III. Vereffenaar IV. Afsluiting van de vereffening DEEL 12. Herstructurering: fusie, splitsing en de inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Fusie I. Binnenlandse fusie II. Grensoverschrijdende fusie (GO) Hoofdstuk 3. Splitsing I. Begrip II. Basisvoorwaarden en gevolgen III. Soorten IV. Procedure DEEL 13. Bijkantoren Modelexamen Katrien Vincke en Emily Davids NV Droesmans Machinebouw Vraag Vraag Vraag Algemene vraag: Noem 7 verschillen tussen NV en BVBA

11 Twee-drie detailvragen: meestal ander domein

12 Cursusinformatie Eerste boek in België dat het vennootschapsrecht helemaal behandelt. Belangrijkste wordt in de les gezegd: colleges volgen! s NIET, enkel na lang nadenken: enkel aanspreekbaar na de colleges, tijdens en in de pauze. Cursusinformatie: bereikbaarheid assistent etc. Examen: o binnengaan bij assistent, daar krijg je twee vragen (schriftelijk, casus) o Wetboek meebrengen (eender welk) o Je komt met 10 binnen o Voorbereiding afgeven (hoeft niet veel op te staan) o Bijvragen bij de casussen o Dan komt er een algemene vraag: kaderen en beantwoorden, mondeling o Dan komen er nog 2-3 detailvragen: over de hele cursus o Op tijd komen! Wat kennen? o Wat hij zegt: voorbeelden en accenten! Alles wat hij zegt staat ook in handboek o light-versie van de cursus is wat hij zegt PLUS wanneer hij aanduidt dat hier ook het handboek moet gekend worden o Vb. typologie van de vennootschappen begint op blz 53 en eindigt op blz 138 = uit handboek kennen o Betekent niet dat hij er in de les lichter zou overgaan! o Zal neerkomen op +/- 250 blz 10

13 INLEIDING 1. W.Venn. Venn. W. Het W.Venn. is ingevoerd bij wet van 7 mei 1999 en van kracht sinds 6 februari Daarvoor had men enkel de Venn. W. (vennootschapswet). Het W.Venn. bestaat uit een samenvoeging van: Venn. W. een deel uit het BW jaarrekeningen en consolidatie Daarnaast heeft het W.Venn. ook een nieuwe nummering, vandaar dat er een concordantietabel is bijgevoegd. Vb.: art. 103 Venn. W. = art. 633 W.Venn. Het W.Venn. is ruimer dan Venn.W. 2. Belang onderscheid rechtspersoon natuurlijk persoon Rechtspersoon = persoon gecreëerd door het recht en met rechtspersoonlijkheid bekleed door het recht (op basis van art. 2, 2 W.Venn.). De wet erkent de vennootschappen zonder RP in art. 2, 1 W.Venn. (slechts 3) met RP in art. 2, 2 W.Venn. (rest) Vb.: De NV VPPZ is eigenaar van 14 studentenkoten. Een student contracteert met de NV, niet met meneer VPPZ zelf. Meneer VPPZ heeft op de bovenverdieping een loft voor zichzelf en zijn echtgenote. Hij krijgt een bod op zijn aandelen en verkoopt ze half november aan meneer VDSM, maar hij en zijn vrouw blijven op de loft wonen. Moet de huur nu gewijzigd worden t.a.v. de studenten? Nee, de studenten hebben geen weet van de verkoop en de betalingen gaan gewoon door aan NV VPPZ. In januari sterft mevrouw VPPZ en wordt meneer VPPZ depressief en hij betaalt geen huur meer aan NV VPPZ. Meneer VDSM gaat in proces tegen meneer VPPZ: NV VPPZ vs. meneer VPPZ. Meneer VDSM zal de advocaat niet moeten betalen, dat doet de NV VPPZ. Wie is aandeelhouder van de vennootschap? Enkele voorbeelden: AS Adventure Brits investeringsfonds Volvo? Chinezen = eigenaar BMW? Familie Kwant Delvaux Chinezen Electrabel het Franse Suez Maes pils Heineken Stella Inbev: AH = De Spoelberge (oa) Hoegaarden Inbev De Koninck Familie Moortgat Telenet Liberty Global (Amerikanen) 11

14 Veuve Cliquot LVMH in handen van meneer Arnaut (wou na Franse presidentsverkiezingen in België Belg worden) Mumm Canadese firma zit erachter Arcelor opgekocht door Mital Pommery familie Vrancken (hebben ook de champagne Vrancken Toblerone, chocotof, tuc Kraft Heli/Hanssen Scandinaviërs 3. Aandelen is macht, geen aandelen is geen macht! => AANDELEN = MACHT (A = M) GEEN AANDELEN = GEEN MACHT Zowel microjuridisch als macrojuridisch: 1) microjuridisch: u heeft 6 aandelen op een totaal van 1000 vraagrecht op AV. 2) macro: venn. is drager van de onderneming Machtsverdeling binnen een NV: - A: aandeelhouders hebben de helft te zeggen (veel macht) B 15% OV 15% SE 10% WN 5% Anderen 5% - B: bestuurders zijn door aandeelhouders aangeduid en moeten naar hen luisteren A 50% => A+B hebben meerderheid - SE: schuldeisers - WN: werknemers - Anderen: consument, u en ik - OV: overheid heeft impact via milieu, subsidie, tewerkstelling, fiscaliteit milieu: OV kan macht uitbreiden via milieuwetgeving, MAAR hierdoor verkleint de macht van A en als die te klein wordt, investeert A ergens anders subsidie: heeft voordelen, maar ook nadelen tewerkstelling: de macht van de WN is veel te klein om voor de OV via de WN op de onderneming te wegen Vb.: bij het sluiten van Renault Vilvoorde werd de ondernemingsraad te laat verwittigd en hier voor kreeg Renault een boete. Deze boete was even hoog als 1 dag staangeld op het autosalon van Genève (stelde dus niets voor). fiscaliteit: België mist hier de boot! De fiscaliteit in België is veel te hoog en zo trekt men geen vennootschappen aan. Veel vennootschappen hebben hun 12

15 zetel in Zwitserland (lage fiscaliteit + bankgeheim). België is daarentegen wel een fiscaal paradijs voor aandeelhouders (want geen vermogensbelasting). De cirkel wordt niet groter dus binnen de cirkel moet er gewrongen worden. Men zal macht zoeken en die macht proberen te behouden. 4. Verankering +/- 90% vd Belgische chocolade is in het handen van het buitenland Vb. Godiva, Leonidas, Jaques, wordt hier gemaakt maar wordt niet meer beslist in België Banken: BNP Paribas-Fortis: doordat die in financiële moeilijkheden was, is die nu in Franse handen (werd overgenomen). Vroegere BBL: nu ING (NL). KBC: Vlaamse bank. Besluitvorming is buiten België. Erg voor ons? JA! Vb. wie gaat aan het hoofd van Fortis komen? Vlaming of Fransman? Hoogstwaarschijnlijk een Fransman. Ander voorbeeld: wie neemt de beslissing om Ford Genk te sluiten? Niet een Belg uit België! Carrière is niet zo gemakkelijk als die van een Amerikaan of een Fransman. Verankeringsdebat is een droevig debat. Voorbeeld: iemand van het buitenland beslist om bedrijf te sluiten: politicus kan hier weinig aan doen. Kan hooguit wat sussen. BASS inbev deed bod op bass (bier). Tegen het algemeen belang dat het brits bier in buitenlandse handen komt onze elektriciteit (toch wel iets essentiëler dan bier) komt uit het buitenland (Frankrijk, Suez) Koningin van Engeland: heeft een Golden Share in BP. Als je een openbaar bod op BP wilt doen, dan moet de Koningin haar toestemming geven maar ze zal eigenlijk altijd weigeren. Heel onze aannemerswereld van topniveau is niet meer in Belgische handen. 5. Opmerkingen 5.1 Vennootschap RP Er zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en er zijn vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, stille vennootschap, tijdelijke handelsvennootschap). Daarnaast zijn er ook RP die geen vennootschap zijn (o.a. VZW). 5.2 Vennootschap onderneming Het begrip onderneming is geen term die behoort tot het vennootschapsrecht. Een onderneming kan worden gedreven door een NP of onder vennootschapsvorm (dit komt het meest voor). 13

16 DEEL 1. Vennootschap, vereniging en stichting Vennootschap, vereniging en andere rechtsfiguren Alleen uit boek typologie kennen. Al de rest enkel nota s studeren. Hoofdstuk 1. Begrip Vennootschap I. Vennootschap A. Omschrijving Een vennootschap ontstaat door een contract op basis waarvan twee of meer personen zich ertoe verbinden iets in een gemeenschap te brengen met als doel een of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te voeren en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. (art. 1, lid 1 W.Venn.) B. Constitutieve elementen Constitutieve elementen/kenmerken van de vennootschap: - Twee of meer personen Altijd, behalve bij de eenpersoons-bvba - Inbreng Iets in gemeenschap brengen: om in een vennootschap te participeren, moet je altijd een inbreng doen - Doel Het doel van de vennootschap is het uitoefenen van één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten - Winstoogmerk Je moet daarom nog geen winst maken, een oogmerk is voldoende. Een vennootschap kan verlies maken (feitelijk), maar wel het oogmerk hebben om winst te maken. De enige uitzondering hierop is de VSO. Opgelet! Winstoogmerk Doel Winstoogmerk= De vennoten rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensvoordeel bezorgen Doel = Bedrijvigheid die een vennootschap volgens haar oprichters tracht uit te oefenen - Gemeenschappelijk belang (art. 19 W.Venn.) Hiermee wordt eigenlijk het belang van de vennootschap bedoeld. Een vennootschap wordt aangegaan tot het gemeenschappelijk belang van de partijen. Het gemeenschappelijk belang/vennootschapsbelang is NIET het belang van de meerderheidsaandeelhouder. Dit impliceert de gelijke behandeling van vennoten en een immengings- en controlerecht voor de vennoten t.o.v. elkaar. Samenwerking op basis van volledige gelijkheid is niet vereist. Vb.: A heeft 80% en B heeft 20% => ook B heeft belangen en rechten Opgelet voor art. 32 W.Venn.: Societas Leonina = het Leeuwenbeding Komt uit het Romeinse recht. Hierbij wordt bedoeld dat men de gehele winst uitkeert aan 1 aandeelhouder. Dit mag niet! 14

17 De overeenkomst die de gehele winst of gehele verlies toekent aan een vennoot is nietig (art. 32 W.Venn.) Voorbeeld: u komt naar de prof en u zegt professor, samen venn oprichten, elk 1 mio inbrengen, maar ik win, morgen vennootschap oprichten. Beding: mijn 1 mio is eigenlijk van Tante Julia want kent de prof nog. Tante Julia zei ook geen risico hé. We berekenen onmiddellijk een put-optie dat ik gerechtigd ben om mijn aandelen aan u te verkopen voor 1,2mio. Put-optie = recht om te verkopen. Geen risico voor u want reële waarde kan binnen 5j mogelijk zijn. De andere moet wel nog altijd kopen voor 1,2 mio. Als prijs van aandeel niet mee met de ups en downs van de onderneming schommelt dan wordt het mogelijk gekwalificeerd als een verboden leeuwenbeding. Affectio societatis = verzamelnaam voor contract, correct inbrengen, respect voor het doel, winstoogmerk voor iedereen, respect voor het belang, => samenvatting van de wettelijke bestanddelen => dit is niet meer dan een verzamelnaam! C. Vennootschap: overeenkomst ligt aan de basis Goede trouw tussen aandeelhouders geldt onverminderd! Art BW: geldt ook! - Voorwerp - Vrij en onbelast - Levering - Verborgen gebreken - Zichtbare gebreken - Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank - Mogelijkheid om nog producten te kopen (de voorwaarden) De vennootschap is meer dan een overeenkomst omdat je niet zomaar vrij bent. Je hebt geen absolute vrijheid. Je kan alleen de vennootschappen kiezen van art. 2 W.Venn.. Je kan bv. geen naamloze BVBA maken (BVBA versus NV). Je zit m.a.w. met een typencontract. Je kan alleen de vennootschapsvormen kiezen uit het W.Venn.. II. Andere rechtsfiguren De vennootschap verschilt van andere contracten en bijzondere overeenkomsten (huur, lastgeving, koop-verkoop, ). De juiste kwalificatie is belangrijk om onderlinge rechten en plichten van de partijen te bepalen of om de rechtstoestand van derden vast te stellen. Er moet vooral een onderscheid gemaakt worden tussen: - vennootschap vereniging in enge zin (wel geen winstoogmerk) => een vereniging is niet onderworpen aan het handelsrecht, W.Venn en vrijheid van vestiging (art VWEU) - vennootschap onderneming => een vennootschap is 1 van de rechtsorganisatievormen die een onderneming kan aannemen: onderneming = doel, vennootschap = ondernemingsdrager (hulpmiddel) 15

18 - vennootschap stichting (wel - geen winstoogmerk + wel - geen leden/vennoten) Er zijn ook overeenkomsten die gelijkenissen hebben met de vennootschap maar die daar toch van verschillen. Dit zijn winstdelende overeenkomsten, zonder een vennootschap te zijn. Voorbeeld: Tontine-beding. Aangroeiformule genoemd naar een Napilotaanse bankier, Lorenzo Tonti. Diegenen die samenwonen en dan een onroerend goed kopen, voor hen is het tontine-beding niet zo dom. Nl., wanneer een van beiden zou overlijden zou je in de aankoopakte zo n beding kunnen opnemen, dat het deel van de andere wordt overgezet en de andere dus eigenaar wordt van het onroerend goed. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Kan niet zijn dat als de ene familie is! Zou een verdoken schenking zijn. Toepassing: 6 personen maken tontine-beding over 10 chalets - met 6, als 1 sterft => dat 1/6 gaat naar de 5 anderen (aanwas) - met 5, als 1 sterft => dat 1/5 gaat naar de 4 anderen (aanwas) - => uiteindelijk krijgt de langstlevende alles (moordcijfer ligt hier veel hoger) vennootschap, want de voorwaarden zijn niet vervuld. Ze zijn met meerderen, maar hebben niet zelf iets ingebracht, hebben geen gezamenlijk doel en hebben geen winstoogmerk. Ze hebben enkel een onverdeeld aandeel in die 10 chalets. Hoofdstuk 2. Rechtspersoon Een rechtspersoon heeft een naam, een zetel en een nationaliteit. Het is een persoon gecreëerd door het recht. I. Begrip Een rechtspersoon is de juridische entiteit waarvan het vermogen, dat gekoppeld is aan een duurzaam en nagestreefd afgescheiden belang dat bescherming behoeft, geheel of gedeeltelijk is afgezonderd van andere vermogens ten behoeve van de schuldeisers en/of de inbrengers van dat vermogen. Rechtspersoonlijkheid bestaat maar naarmate zij is toegekend door de wetgever II. Gevolgen Meneer van der slagmolen. Aandelen zijn in de handen van u voor 1 en bij een ander (=prof) voor 999. Huur betalen aan NV VDS? Ja, waarom? Omdat het een aparte vennootschap is. Stel dat je huur niet betaalt, dan komt er een proces tussen NV VDS en prof. Voorbeeld: grote rederij 2 bestuurders aan elke kant. 2 ervan hadden dagvaarding omdat RvB volgens hen niet geldig verlopen was. De andere twee beweren dat die wel geldig is verlopen. Advocaten hebben de twee cliënten + de NV gedagvaard. Raadsman die voor die rederij alle maritieme problemen doet, komt op de eerste zitting. Prof vraagt uitstel en die raadsman zegt dat hij vindt dat u eigenlijk geen uitstel moet krijgen. Week erop om half 9 s morgens, voordat KG om 9h van start ging, geschreven er is geen RvB geweest twee weken geleden, u beschikt geenszins over een mandaat at litem, voor zover u meent te moeten optreden of te pleiten namens de vennootschap, hou ik u namens 16

19 mijn beide cliënten verantwoordelijk. In een goede confraterniteit zou ik u dit ten zeerste afraden. Mag die man spreken namens de rechtspersoon? Neen! Wanneer er niemand de advocaat heeft aangesteld (er was geen RvB), dan kan die niet optreden voor de rechtspersoon (de NV). Rechtspersoonlijkheid staat dus voor - Afzonderlijk vermogen De rechtspersoon heeft een afzonderlijk vermogen dat dient als onderpand voor haar schuldeisers. Dit vermogen staat los van het vermogen van de vennoten (~ vennootschap) of de leden (~ VZW). Daarnaast is het ook te onderscheiden van het vermogen van andere rechtspersonen, ook al behoren die tot dezelfde groep. Vb.: RP A kan niet gehouden zijn tot de schulden van RP B enkel omdat ze beiden tot dezelfde groep van vennootschappen behoren. - Eigen rechten en plichten De rechtspersoon heeft ook eigen rechten en plichten, en hij kan zelfstandig optreden in rechte. Vb.: een contract is een SE-verbintenis, de RP moet de verbintenis voldoen (plicht) Vb.: het recht op een schuldvordering uit de koop-verkoop van een boek (recht) - Naam, zetel en nationaliteit Dit is te vergelijken met de identificatiegegevens van een natuurlijk persoon (naam, woonplaats, nationaliteit). Voor een rechtspersoon zijn dit: naam, zetel, nationaliteit. Vb.: NV Janssen Pharmaceutica, Lilse Dijk 42 Beerse, Belgische nationaliteit - Rechtsbekwaamheid Rechtspersonen zijn automatisch rechtsbekwaam omdat ze rechtspersoonlijkheid hebben. Zij zijn dus juridisch geschikt om titularis te zijn van rechten en plichten en zij kunnen optreden in het rechtsverkeer alsof het natuurlijke personen zijn. Hierop zijn enkele (praktische) uitzonderingen, namelijk een aantal subjectieve rechten komen niet toe aan een rechtspersoon: o familiale rechten: RP kan niet trouwen, adopteren o politieke rechten: RP zijn niet verkiesbaar o morele rechten: RP kan niet gestalkt worden Een rechtspersoon kan wel een klacht indienen wegens laster, eerroof of belediging. Daarnaast genieten zij ook de bescherming van het privéleven (art. 8 EVRM en art. 22 Gw.). Een rechtspersoon kan sinds 1999 ook bestraft worden (art. 5, 7bis en 41bis Sw.). Voor 1999 kon dit niet en dat gaf problemen. Wie moest men dan wel straffen? De natuurlijke personen van het bedrijf (bestuurders, CEO, ) kon men niet bestraffen, want ze werkten in opdracht van de rechtspersoon. Dit werd opgelost door de Wet van 4 mei 1999 dat strafbaarstelling van de rechtspersoon mogelijk maakte. 17

20 Hoofdstuk 3. De bronnen van het vennootschapsrecht I. Internationale bronnen 1) Europees recht Aangezien vennootschappen op de Europese markt een belangrijke speler zijn, komt er heel veel normering vanuit de EU. - primair: art VWEU - secundair: richtlijnen (meest gebruikt ~ harmonisatie) Ook: Europees Vennootschapsrecht 2) Andere internationale bronnen Dit zijn o.a. enkele verdragen over de onderlinge erkenning van vennootschappen. 3) Paralegale bronnen Dit is soft law. Deze normen zijn niet uitgevaardigd door een wetgever/staat, maar door para( naast )legale instanties. Ze zijn complementair met de door de wetgever/staat uitgevaardigde normen. Vb.: IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) = de internationaal aanvaarde boekhoudnormen II. Nationale bronnen W.Venn.: XVI. SCE XVII. Overgangsbepalingen en diverse XV. SE III. Vennootschappen zonder RP V. V.O.F. Comm.V VI. BVBA X. VSO XI. + XII. Herstructurering + Omzetting VII. CV VIII. NV IX. Comm. VA XIV. ESV XIII. LV IV. Bepalingen voor alle RP II. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen I. Inleidende bepalingen 18

21 Er zijn 17 boeken in het W.Venn. (zie ook de inhoudstafel van het W.Venn.). De tekening moet van onder naar boven gelezen worden (~ geldt voor ). III. Andere bronnen 1. Verbintenissen Het verbintenissenrecht is de onderbouw van het W.Venn. in de mate het niet afwijkt van het W.Venn. (lex specialis derogat lex generalis). Vb.: art BW is ook van toepassing op aandeelhouders onderling Vb.: het vragenrecht op de algemene vergadering is enkel voor NV en BVBA in het W.Venn. geregeld, niet voor andere maatschappijen. De grondslag voor het vragenrecht ligt in art BW: verantwoording afleggen. Dit is een mooi voorbeeld van legale onderbouw van het vennootschapsrecht via het verbintenissenrecht (art BW). 2. Gebruiken (art. 18 W.Venn.) Gebruiken gelden enkel als in de statuten van de vennootschap niets is geregeld betreffende die kwestie. Vb.: de regelen van de beraadslagende lichamen. Als hierover in de statuten geen bepalingen zijn opgenomen, gelden de algemene gebruiken van Kamer en Senaat. Zo zal de oudste aanwezige de Raad van Bestuur voorzitten (als in de statuten niets is geregeld). 3. Paralegale normen Dit zijn normen naast (para) de wet. Ze dragen bij tot de ontwikkeling van het vennootschapsrecht. Vb.: normen en aanbevelingen van het IBR (Instituut voor Bedrijfsrevisoren) Hoofdstuk 4. Classificatie I. Handelsvennootschappen Burgerlijke vennootschappen Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Dit onderscheid is een vrij archaïsch onderscheid. Het komt eigenlijk neer op het onderscheid tussen handelaar en burger: - handelaar: kan failliet gaan => collectieve schuldenregeling - burger: kan NIET failliet gaan => geen schuldenregeling en kan dus niet gezuiverd worden van zijn schulden A. Handelsvennootschap (HV) Handelsvennootschappen zijn vennootschappen die handelsdaden tot doel hebben (art. 3, 2 W.Venn.). Met handelsdaden wordt bedoeld de daden van koophandel uit artt. 2 en 3 W. Kh.. Het winstoogmerk is totaal irrelevant voor de kwalificatie als handelsvennootschap (art. 3, 3 W.Venn.). Alle handelsvennootschappen bezitten rechtspersoonlijkheid, BEHALVE: commerciële maatschap, stille handelsvennootschap en tijdelijke handelsvennootschap. B. Burgerlijke vennootschap (BV) Burgerlijke vennootschappen zijn vennootschappen die burgerlijke activiteiten tot doel hebben (art. 3, 2 W.Venn.). Het klassieke voorbeeld is de maatschap. 19

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Vennootschapsrecht toegepast

Vennootschapsrecht toegepast Vennootschapsrecht toegepast toegepast vennootschapsrecht toegepast Derde editie Jean Pierre Vincke Roosmarijn Smits Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, derde editie Jean Pierre Vincke en

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen.

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen. 2de bach TEW Vennootschapsrecht Notities aangevuld uit wetboek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 143 5,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Praktische

Nadere informatie

Inhoud. 1 De vennootschap 25 2 De vereniging Algemeen De vzw en ivzw Andere verenigingen 27 3 De stichting 28

Inhoud. 1 De vennootschap 25 2 De vereniging Algemeen De vzw en ivzw Andere verenigingen 27 3 De stichting 28 Vennootschapsrecht 5 5 DEEL 1 INLEIDING 19 Eline Verelst Bronnen van het vennootschapsrecht 21 1 Europese bronnen 21 2 Nationale bronnen 21 2.1 Wetboek van vennootschappen 21 2.2 Gemeen verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3 Vennootschappenrecht Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999...................... 3 Boek I. Inleidende bepalingen........ 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid 3 Titel II. Definities....................

Nadere informatie

Help, ik ben aandeelhouder

Help, ik ben aandeelhouder Help, ik ben aandeelhouder De rol van de aandeelhouder Bart Bellen 7 mei 2015 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Beursgenoteerd / nietbeursgenoteerd

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSRECHT

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSRECHT HANDBOEK ENNOOTSCHAPSRECHT Herman Braeckmans en Robby Houben Hét standaardwerk over het Belgische vennootschapsrecht! Onmisbaar voor advocaten magistraten notarissen bedrijfsjuristen accountants bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST

VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST TOEGEPAST VENNOOTSCHAPSRECHT TOEGEPAST JEAN PIERRE VINCKE ROOSMARIJN SMITS Vierde editie Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, vierde editie Jean Pierre Vincke

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Inhoudsopgave Deel I Vennootschappen... 33 1.1 Burgerlijk Wetboek... 33 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Titel IX Vennootschappen (Wet 14 juli 1987, art. 1)... 33 Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1 VENNOOTSCHAP, VERENIGING EN ANDERE RECHTSFIGUREN

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1 VENNOOTSCHAP, VERENIGING EN ANDERE RECHTSFIGUREN INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1 VENNOOTSCHAP, VERENIGING EN ANDERE RECHTSFIGUREN Hoofdstuk 1. Het begrip vennootschap Onderscheid met andere rechtsfiguren...........

Nadere informatie

Vennootschapsrecht in België. Harald De Muynck Kevin De Muynck

Vennootschapsrecht in België. Harald De Muynck Kevin De Muynck Vennootschapsrecht in België Harald De Muynck Kevin De Muynck EDITIE 2016 D/2016/4804/088 ISBN 978 90 382 2619 4 NUR 163 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving binnenwerk: bvba le Pur et l Impur De

Nadere informatie

Algemene Inhoudsopgave

Algemene Inhoudsopgave Algemene Inhoudsopgave Lijst van de auteurs 3 Voorwoord 5 VERGELIJKENDE TABEL VAN VENNOOTSCHAPSVORMEN 13 AANDEEL 37 Aandeel aan toonder 39 Aandeel op naam 53 Aandeel zonder stemrecht 55 Aandelenleningen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR v DE BIBLIOTHEEK HANDELSRECHT LARCIER............................. VOORWOORD BIJ DE REEKS VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT......... i iii TEN GELEIDE....................................................

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Auteur: Dick Tillema Datum: 18 januari 2016 Opleiding: OU Bachelor Bedrijfskunde Ondernemingsrecht OU DT, januari juni 2016 Pag. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding Nav Dorresteijn

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Welke vennootschap heeft u nodig? 1. Hoeveel verschillende soorten vennootschappen zijn er?... 3

Welke vennootschap heeft u nodig? 1. Hoeveel verschillende soorten vennootschappen zijn er?... 3 Inhoudstafel Deel 1 Welke vennootschap heeft u nodig? 1. Hoeveel verschillende soorten vennootschappen zijn er?... 3 1.1. Dat ligt eraan hoe u dat bekijkt........................... 3 1.2. Wat bent u van

Nadere informatie

Inhoud. Verkort aangehaalde werken... 1. Verkort aangehaalde wettelijke normen... 3. Voorwoord... 5. Inleiding... 7

Inhoud. Verkort aangehaalde werken... 1. Verkort aangehaalde wettelijke normen... 3. Voorwoord... 5. Inleiding... 7 V Verkort aangehaalde werken.................... 1 Verkort aangehaalde wettelijke normen............. 3 Voorwoord............................... 5 Inleiding................................. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Fiscale wetenschappen modulenaam Vennootschapsrecht code module A4 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) 1*. Welke van de volgende uitspraken is de juiste? a. indien voor een V.O.F. het doel en bevoegdheden van de zaakvoerder

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Inhoudsopgave VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XIII 1 KORTE KARAKTERISERING PERSONENVENNOOTSCHAP; HAAR PLAATS EN BETEKENIS IN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT 1 1.1 Vennootschap is kapitaalvennootschap

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten

Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige gratis modelstatuten De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige vennootschap zullen/kunnen worden samengesteld.

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER De vorm van je onderneming Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER 1/1 Gepaste ondernemingsvorm Factoren toetsen aan de specifieke situatie Diverse factoren Kostprijs

Nadere informatie

HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT welke highlights moet u kennen?

HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT welke highlights moet u kennen? HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT welke highlights moet u kennen? Gwen Bevers & Joost van Riel Advocaten Schoups ONTSTAAN Colloquium op 28 maart 2014 vereenvoudiging van het recht flexibilisering van vennootschappen

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

DEEL 1. DE PLAATS WAAR DE ZEGGENSCHAPSRECHTEN WORDEN UITGEOEFEND : DE ALGEMENE VERGADERING 29

DEEL 1. DE PLAATS WAAR DE ZEGGENSCHAPSRECHTEN WORDEN UITGEOEFEND : DE ALGEMENE VERGADERING 29 INHOUD Voorwoord 17 Dankwoord 19 INLEIDING 23 DEEL 1. DE PLAATS WAAR DE ZEGGENSCHAPSRECHTEN WORDEN UITGEOEFEND : DE ALGEMENE VERGADERING 29 Inleiding 29 Titel 1. Voor (w)elke vennootschap een algemene

Nadere informatie

Woord vooraf door E. Vanderstappen. Executive Summary (EN) DEEL 1 VENNOOTSCHAPSRECHT 1

Woord vooraf door E. Vanderstappen. Executive Summary (EN) DEEL 1 VENNOOTSCHAPSRECHT 1 Inhoudstafel Woord vooraf door E. Vanderstappen Executive Summary (NL) Executive Summary (EN) Inhoudstafel V VII IX XI DEEL 1 VENNOOTSCHAPSRECHT 1 HOOFDSTUK 1 INBRENG IN NATURA 3 1.1. Inleiding 4 1.2.

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Bronnen van het vennootschapsrecht

HOOFDSTUK 1 Bronnen van het vennootschapsrecht DEEL 1 Inleiding 25 HOOFDSTUK 1 Bronnen van het vennootschapsrecht HOOFDSTUK 1 Bronnen van het vennootschapsrecht 1 Europese bronnen Het Belgische recht wordt al decennialang op ingrijpende wijze door

Nadere informatie

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen: welke impact op uw onderneming? Nouveau Code des sociétés : quel impact pour votre entreprise?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen: welke impact op uw onderneming? Nouveau Code des sociétés : quel impact pour votre entreprise? DEJEUNER-DEBAT VIP VIP-LUNCHDEBAT Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen: welke impact op uw onderneming? Nouveau Code des sociétés : quel impact pour votre entreprise? 29.05.2017 DE HERVORMING VAN HET

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42 Inhoudsopgave Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35 Titel I De arbeidsovereenkomst in het algemeen... 35 Hoofdstuk III Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst... 35 Deel II Belasting over de Toegevoegde

Nadere informatie

DEEL I. BASISWETGEVING

DEEL I. BASISWETGEVING DEEL I. BASISWETGEVING Wetboek van vennootschappen.......... 3 Boek I. Inleidende bepalingen................... 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............ 3 Titel II. Definities................................

Nadere informatie

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln

Nadere informatie

Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten.

Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten. Recht les 1 Verplichtingen van de ondernemer - Publicatieplicht - Administratieplicht - Instellen OR Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten. Ondernemingsvormen zonder

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

Auteurs... Voorwoord bij de tweede editie Handboek Estate Planning... Voorwoord... Afdeling 1 Nut van de rechtspersoon binnen Estate Planning...

Auteurs... Voorwoord bij de tweede editie Handboek Estate Planning... Voorwoord... Afdeling 1 Nut van de rechtspersoon binnen Estate Planning... Auteurs.................................................. Voorwoord bij de tweede editie Handboek Estate Planning.......... Voorwoord............................................... i iii ix Afdeling 1

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn DE INVOERING VAN TITEL 7.13 BW personenvennootschappen EEN NIEUWE BEDRIJFSVORM EN EEN OUDE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

VOORWOORD 17 DANKWOORD 19 INLEIDING 23 HOOFDSTUK I. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS 41

VOORWOORD 17 DANKWOORD 19 INLEIDING 23 HOOFDSTUK I. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS 41 INHOUDSTAFEL Blz. VOORWOORD 17 DANKWOORD 19 INLEIDING 23 1. Situering 23 2. Verantwoording - nut van de instandhouding van het kapitaal 28 3. Afbakening van het onderwerp en overzicht van de inhoud 36

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSRECHT OVERZICHT VAN DE BESTAANDE VENNOOTSCHAPSVORMEN - WELKE VENNOOTSCHAPSVORM TE KIEZEN

VENNOOTSCHAPSRECHT OVERZICHT VAN DE BESTAANDE VENNOOTSCHAPSVORMEN - WELKE VENNOOTSCHAPSVORM TE KIEZEN VENNOOTSCHAPSRECHT OVERZICHT VAN DE BESTAANDE VENNOOTSCHAPSVORMEN - WELKE VENNOOTSCHAPSVORM TE KIEZEN 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSRECHT

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSRECHT HANDBOEK VENNOOTSCHAPSRECHT HANDBOEK VENNOOTSCHAPSRECHT Herman Braeckmans Robby Houben Antwerpen Cambridge Handboek vennootschapsrecht Herman Braeckmans en Robby Houben 2012 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

ONTBINDING EN VEREFFENING VAN EEN ONDERNEMING: WETTELIJK KADER. Seminarie IBR Workshop 26 juni 2008

ONTBINDING EN VEREFFENING VAN EEN ONDERNEMING: WETTELIJK KADER. Seminarie IBR Workshop 26 juni 2008 ONTBINDING EN VEREFFENING VAN EEN ONDERNEMING: WETTELIJK KADER Seminarie IBR Workshop 26 juni 2008 INHOUDSTAFEL Bestaand algemeen vennootschapsrechtelijk kader Nieuwe wet: algemeen Nieuwe wet: uitgangspunt

Nadere informatie

Vennootschapsrecht (1)

Vennootschapsrecht (1) Vennootschapsrecht (1) 1. INLEIDING... 3 A. DEFINITIES... 3 1 Vennootschap... 3 2 Vereniging... 4 3 Stichting... 4 4 Onderneming... 4 B. BRONNEN... 4 1 Vennootschapswetgeving... 4 2 Verenigings- en stichtingswetgeving...

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP NV/SA GEHOUDEN OP 18 DECEMBER Stemming per brief

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP NV/SA GEHOUDEN OP 18 DECEMBER Stemming per brief ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen

Omzetting van vennootschappen 1309 Hoofdstuk VIII Omzetting van vennootschappen Afdeling 1 Begrip 637. Elke vennootschap, beheerst door het Wetboek van vennootschappen, kan in een andere vennootschapsvorm van dit wetboek worden omgezet,

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 Inleiding 2 Het begrip eenmanszaak 2 Het begrip vennootschap 3 Wat is rechtspersoonlijkheid? 4 Soorten rechtspersoonlijkheid: 4 Geen rechtspersoonlijkheid: 4 Verschillende

Nadere informatie