Ondernemen in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemen in België www.lydian.be"

Transcriptie

1 Ondernemen in België LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm? Fiscaal perspectief Belgische vennootschapsbelasting BTW Stimuli en subsidies voor uw onderneming Personeel tewerkstellen in België Commerciële aspecten van ondernemen in België Kopen en huren van onroerend goed in België Bijlage LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

3 ONDERNEMEN IN BELGIE Welkom in België! Wij zijn verheugd te vernemen dat u overweegt uw activiteiten uit te breiden naar België. België heeft zoals u misschien reeds weet een zeer open economie en biedt een betrouwbaar socio-economische omgeving voor investeerders. Omwille van haar federale structuur en haar centrale ligging in het hart van Europa, worden beslissingen die van invloed zijn op mogelijke investeerders op verschillende bestuurlijke niveaus genomen. Door middel van dit document trachten wij u een korte inleiding te geven over de typische juridische en fiscale aangelegenheden waarmee een onderneming geconfronteerd wordt bij het opstarten van haar activiteiten in België. Wij hebben eveneens voorzien in een overzicht van de verschillende bestaande subsidies en andere fiscale stimuli, waarvan sommige verleend worden door het Federale (i.e. nationale) niveau, terwijl andere worden toegewezen door de verschillende Regionale overheden en deze bijgevolg afhankelijk zijn van de plaats waar u uw activiteiten uitoefent (i.e. het Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams of Waals Gewest) Wij hopen dat u deze informatie nuttig acht en wij zijn steeds bereid uw eventuele vragen hieromtrent te beantwoorden of u bij te staan bij het doeltreffend opstarten of uitbreiden van uw activiteiten in België. Wouter Neven Managing Partner T E 3

4 ONDERNEMEN IN BELGIE 1. WAT IS DE MEEST GESCHIKTE VENNOOTSCHAPSVORM? 1.1 Het Belgisch recht voorziet in verscheidene vennootschaps - vormen die genieten van enige vorm van juridisch statuut. De keuze omtrent de vorm zal vaak afhangen van de aard van de activiteiten, de doelstellingen van de respectieve investeerders/aandeelhouders en de omvang van de investering. Op basis hiervan kan u opteren voor: (a) een niet-commercieel vertegenwoordigingskantoor, (b) de opening van een bijkantoor (dat onderworpen zal zijn aan Belgisch recht, zonder dat dit bijkantoor evenwel een afzonderlijke juridische entiteit uitmaakt), of (c) de oprichting van een afzonderlijke Belgische entiteit. 1.2 Het Belgische Vennootschapsrecht onderscheidt verscheidene vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (hetgeen onder meer inhoudt dat zij activa kunnen bezitten in eigen naam): (a) (b) (c) (d) (e) (f) NV: naamloze vennootschap BVBA: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVBA: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVA: commanditaire vennootschap op aandelen GCV: gewone commanditaire vennootschap VOF: vennootschap onder firma DE OPENING VAN EEN BELGISCH VERTEGENWOORDIGINGSKANTOOR 1.3 Een niet-commercieel vertegenwoordigingskantoor is geen erkende entiteit, geniet niet van rechtspersoonlijkheid en zal niet onderworpen zijn aan enige publicatie- of neerleggings - formaliteiten. Een vertegenwoordigingskantoor kan geen facturen verzenden en kan niet als dusdanig worden geregistreerd bij de officiële instanties (postdiensten, telefoon - maatschappijen, etc.). Het is de wettelijke vertegenwoordiger van het niet-commerciële vertegenwoordigings kantoor, handelend op individuele basis, die zich zal moeten registreren bij deze officiële instanties (en daardoor persoonlijk aansprakelijk is jegens deze instanties). DE OPENING VAN EEN BELGISCH BIJKANTOOR 1.4 Een bijkantoor van een buitenlandse vennootschap kan opgericht worden in België en zal geleid worden vanuit de buitenlandse vennootschap. Het is belangrijk op te merken dat een bijkantoor geen afzonderlijk rechtspersoonlijkheid bezit en bijgevolg behoren al haar activa en passiva rechtstreeks toe aan de buitenlandse vennootschap. Alle overeenkomsten die worden aangegaan door het bijkantoor zullen geacht worden te zijn aangegaan door de buitenlandse vennootschap. Desalniettemin zal het bijkantoor onderworpen zijn aan dezelfde regelgeving als een Belgische vennootschap met betrekking tot haar beheer en haar werkzaamheden. Zij moet een geconsolideerde jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België en een belastingsaangifte doen. Indien het bijkantoor binnen de voorwaarden valt van een registratie bij de BTW-autoriteiten, zal zij zich ook daar moeten registreren en zal m.b.t. BTW-aangelegenheden op eenzelfde wijze behandeld worden als een Belgische BTW-plichtige. Het bijkantoor moet per kwartaal of per maand een BTW-aangifte doen. Onze ervaring leert ons dat de opening van een bijkantoor gemiddeld meer tijd in beslag neemt dan de oprichting van een dochtervennootschap, omdat meer werk moet worden verricht in het buitenland (documenten verzamelen, legalisaties en apostilles, etc.). DE OPRICHTING VAN EEN BELGISCHE DOCHTERVENNOOTSCHAP 1.5 Een dochtervennootschap van een buitenlandse vennootschap is een juridisch te onderscheiden en onafhankelijke entiteit, hetgeen betekent dat zij zelf haar activa kan bezitten en zelf aansprakelijk kan worden gesteld. In de meeste gevallen zal de aansprakelijkheid van de buitenlandse moedervennootschap inderdaad beperkt zijn tot haar inbreng. Het Belgische Vennootschapsrecht onderscheidt verscheidene vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid, waarvan de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) de meest courante vormen zijn. Zij bieden beide het voordeel van een beperking van de aansprakelijkheid t.a.v. haar aandeelhouders/vennoten, van wie de aansprakelijkheid beperkt is tot hun inbreng. Naast de NV en de BVBA bestaan er nog andere vennootschapsvormen waarbij telkens ten minste één an de vennoten een onbeperkte aansprakelijkheid heeft: de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (Comm.V.) en de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.V.A.). Ten slotte onderscheidt men in het Belgisch W. Venn. nog de coöperatieve vennootschappen onder het Belgische Wetboek van Vennootschappen, hetzij met een beperking van aansprakelijkheid (CVBA coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) hetzij met een onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid) ten aanzien van de vennoten. 4

5 Het voornaamste voordeel van de coöperatieve vennootschap is dat het maatschappelijk kapitaal kan variëren zonder dat hiervoor een aanpassing van de statuten vereist is, hetgeen de vennoten in staat stelt eenvoudiger tot de vennootschap toe te treden of deze te verlaten. Er is echter steeds de vereiste van minimum drie vennoten voor de Belgische coöperatieve vennootschap. 1.6 In dit memorandum zullen wij de oprichting van de NV en de BVBA behandelen, waarbij hoofdzakelijk de verschillen tussen deze twee vennootschapvormen zullen worden besproken. Indien u echter een gedetailleerder overzicht van een andere vennootschapsvorm zou wensen, voorzien wij daar graag in. VERSCHILLEN TUSSEN DE NV EN DE BVBA 1.7 Historisch gezien was de NV bestemd voor grote ondernemingen en de BVBA voor de eerder kleinere ondernemingen (vaak familieondernemingen of minstens een particuliere onderneming). De belangrijkste verschillen die resteren uit dit historisch onderscheid kunnen als volgt worden samengevat. (a) (b) (c) Het minimumkapitaal van een NV bedraagt EUR ; het kapitaal moet volstort zijn voor minstens hetzelfde bedrag op het ogenblik van oprichting. Het minimumkapitaal van een BVBA bedraagt EUR en moet minstens volstort zijn ten belope van EUR (of EUR indien oprichting door één vennoot zie verder). Een NV vereist ten minste twee oprichters. Na oprichting kunnen de aandelen in de hand van één aandeelhouder verenigd worden, maar in dit geval verliest de enige aandeelhouder het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid na één jaar. Een BVBA kan opgericht worden door één oprichter. Indien de enige oprichter een rechtspersoon is, zal deze evenwel niet van een beperkte aansprakelijkheid kunnen genieten. Een NV kan een zogenaamd toegestaan kapitaal hebben. Het maatschappelijk kapitaal van de NV kan verhoogd worden tot dit bedrag door een beslissing van de raad van bestuur en er is bijgevolg geen vereiste om een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. In de BVBA bestaat deze optie niet. (d) Met betrekking tot de aandelen in beide vennootschaps - vormen kan het volgende onderscheid worden gemaakt. (i) Vorm: de aandelen van een NV kunnen op naam zijn (geregistreerd in het aandeelhoudersregister) of gedematerialiseerd (op een rekening geboekt, bv. bij een bank). (e) (f) (g) De derde vorm, zijnde het aandeel aan toonder, werd in België afgeschaft op 1 januari Aandelen van een BVBA zijn steeds op naam. (ii) Overdraagbaarheid: aandelen van een NV zijn in principe vrij overdraagbaar, hoewel de statuten dit kunnen beperken. Voor de overdracht van de aandelen van een BVBA is in principe de instemming vereist van ten minste de helft van de andere vennoten (die ten minste ¾ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen), hoewel de statuten bepaalde verkrijgers kunnen vrijstellen van deze voorafgaande instemming. (iii) Categorieën: in een NV dienen niet alle aandelen dezelfde waarde te hebben en kunnen preferente aandelen worden uitgegeven. In een BVBA dienen alle aandelen dezelfde waarde te hebben en zij kunnen niet preferent zijn. Een NV kan, naast aandelen, ook winstbewijzen, (converteerbare) obligaties of warrants uitgeven. Een BVBA kan, naast aandelen, enkel obligaties uitgeven, die niet converteerbaar mogen zijn in aandelen. Het bestuur van een NV wordt waargenomen door een raad van bestuur, d.i. een collegiaal orgaan samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Indien een NV slechts twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slecht twee leden bestaan. Beslissingen worden genomen door de raad van bestuur als college. De statuten kunnen echter één of meerdere bestuurders aanduiden die de NV kunnen vertegenwoordigen naar derden toe. Het mandaat verleend aan de bestuurders kan te allen tijde herroepen worden door de aandeelhouders. Behalve een raad van bestuur bestaan er twee facultatieve organen die binnen de raad van bestuur in het leven kunnen geroepen worden: een directiecomité en een gedelegeerd bestuurder. In een BVBA wordt het bestuur waargenomen door één of meerdere zaakvoerders. De statuten kunnen voorzien dat indien meerdere zaakvoerders worden benoemd zij op collegiale wijze moeten handelen (zoals dit geldt voor een NV). Indien dit niet voorzien wordt door de statuten, zal elke zaakvoerder alleen bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen. De mogelijkheid om het mandaat van zaakvoerders te herroepen kan beperkt worden in de statuten van de BVBA. Er kunnen geen andere bestuursorganen worden gecreëerd in een BVBA. De leden van het bestuur van een Belgische vennoot - schap moeten niet noodzakelijk Belgische inwoners zijn. Daarenboven kunnen ook vennootschappen benoemd worden als bestuurder of zaakvoerder op voorwaarde dat zulke vennootschap een natuurlijke persoon aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger. 5

6 ONDERNEMEN IN BELGIE VERPLICHTINGEN NA DE OPRICHTING 1.8 Na de oprichting moet de vennootschap een aanvraag richten tot het bevoegde ondernemingsloket voor de registratie van haar handelsactiviteiten. De vennootschap kan haar activiteiten niet aanvatten alvorens deze registratie voltooid is. Afhankelijk van haar activiteiten, zal de vennootschap zich eveneens dienen te registreren bij de BTW administratie en een BTW registratienummer verkrijgen dat moet worden vermeld op alle uitgaande facturen. Deze registratie kan drie tot zes weken duren. Nadien zal de Belgische dochter - vennootschap jaarlijks haar jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België en een belastingsaangifte indienen. Wij kunnen u natuurlijk bijstaan bij de gelijke neerlegging en registratie. 2. FISCAAL PERSPECTIEF DE OPRICHTING VAN EEN BELGISCHE DOCHTERVENNOOTSCHAP 2.1 Er zijn in principe geen registratie- of kapitaalrechten verschuldigd op een inbreng van kapitaal in een Belgische vennootschap, ongeacht of dit een inbreng in geld of een inbreng in natura betreft (d.i. 0% registratierechten). 2.2 Met betrekking tot de operationele activiteiten, kan de Belgische dochtervennootschap opteren voor een financiering d.m.v. eigen vermogen of vreemd vermogen. Hierna volgen enkele algemene beschouwingen met betrekking tot de fiscale implicaties van beide vormen van financiering. Financiering d.m.v. eigen vermogen 2.3 Het Belgische fiscale recht introduceerde enkele jaren geleden een unieke fiscale stimulans, namelijk de zgn. notionele interestaftrek (hierna: NIA). De NIA voorziet in een aftrek buiten de balans voor fiscale doeleinden, berekend door een notionele rentevoet toe te passen (op basis van de rentevoet van de tienjarige lange termijn lineaire staatsobligaties ( OLO obligaties )) op het boekhoudkundig eigen vermogen (zie paragraaf 2.4 hieronder) zoals gecorrigeerd voor fiscale doeleinden. Het aftrekbare bedrag is gelijk aan het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap zoals gecorrigeerd voor fiscale doeleinden, vermenigvuldigd met de rentevoet van de NIA. De NIA wordt eveneens uitgebreid behandeld in Bijlage 1 bij dit memorandum onder de titel Federale en Regionale Steunmaatregelen ten gunste van Ondernemingen. 2.4 Het boekhoudkundig eigen vermogen van een vennootschap komt in het algemeen overeen met het eigen vermogen zoals dit opgenomen is in de geconsolideerde jaarrekening van het voorgaande boekjaar. Om een dubbel - telling te vermijden, dient dit bedrag verminderd te worden met onder meer de fiscale nettowaarde van de financiële vaste activa, bestaande uit participaties en andere aandelen. Veranderingen in het boekhoudkundig eigen vermogen tijdens het boekjaar (bv. een kapitaal verhoging) worden pro rata (d.i. gewogen gemiddelde) in rekening gebracht. Voor het aanslagjaar 2015 bedraagt de NIA in principe 2,63%. 2.5 Het fiscale voordeel van de NIA indachtig, dient een Belgische dochtervennootschap een (gedeeltelijke) investering met eigen vermogen in overweging te nemen. Financiering door middel van vreemd vermogen 2.6 De Belgische fiscale wetgeving legt geen algemene ratio vreemd vermogen/eigen vermogen op voor Belgische vennootschappen. 2.7 Er zijn echter regels omtrent onderkapitalisatie opgenomen in het Belgische fiscale recht, maar deze zijn over het algemeen enkel van toepassing op leningen verstrekt door een aantal dubieuze kredietverstrekkers. Er zijn twee regels omtrent onderkapitalisatie voor dergelijke leningen: (a) (b) een schuldratio van 1:1 is van toepassing indien de ontlener een niet-europees gevestigde vennootschap is die handelt als een lid van de raad van bestuur, een curator of een persoon die een gelijkaardige functie uitoefent in een Belgische vennootschap. Het Belgische fiscale recht bepaalt dat de rentebetalingen op leningen die verleend worden door een lid van de raad van bestuur, een curator, of een persoon die een gelijkaardige functie uitoefent in de vennootschap, voor fiscale doeleinden, geherkwalificeerd worden als dividenden in de mate dat de rentebetalingen een bepaalde drempel overschrijden. De drempel wordt overschreden indien de rentevoet hoger is dan de marktrentevoet, of, indien het bedrag van de lening hoger is dan de som van de belaste reserves aan het begin van de belastbare periode en het volgestort kapitaal aan het einde van de belastbare periode. In dergelijke gevallen zal het bedrag aan rente dat de drempels overschrijdt beschouwd worden als dividend en zal niet aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen van de Belgische vennootschap; en een schuldratio van 5:1 zal van toepassing zijn indien de rente betaald of toegewezen is aan een verbonden vennootschap of een uiteindelijke gerechtigde die niet onderworpen is aan een regime van inkomsten - belastingen of aan een belastingsregime dat aanzienlijk gunstiger is dan het Belgische fiscale regime (vennootschappen in belastingsparadijzen, van belastingen vrijgestelde holdingvennootschappen). 6

7 Deze schuldratio zal enkel van toepassing zijn in de mate dat de totale hoofdsom van de leningen verstrekt door een dergelijke begunstigde (d.i. dubieuze leningen ) vijf maal de som van de belaste reserves aan het begin van de belastbare periode en het volgestorte kapitaal aan het einde van de belastbare periode overschrijdt. 2.8 In geval van financiering door middel van vreemd vermogen kan de Belgische dochtervennootschap principieel elke rentebetaling op een lening aftrekken, indien de volgende voorwaarden vervult zijn: OP NIVEAU VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR 3.3 Het bijkantoor is onderworpen aan een Belgische vennootschapsbelasting voor niet-inwoners, dewelke bijna identiek is aan de vennootschapsbelasting voor binnenlandse vennootschappen of dochtervennootschappen. Indien gewenst kunnen wij u voorzien van een grondige fiscale analyse voor een Belgisch bijkantoor van uw buitenlandse onderneming. (a) (b) (c) (d) de rente moet betrekking hebben op de belastbare periode; de rentebetalingen moeten gedaan worden om een belastbaar inkomen te verkrijgen of behouden; de rentebetalingen moeten bewezen worden aan de hand van ondersteunende documentatie; de rentevoet moet at arm s length zijn. 4. BTW 4.1 Indien gewenst, kunnen wij u een advies op maat bezorgen omtrent enige BTW verschuldigd op specifieke goederen en/of diensten die u wenst aan te bieden op de Belgische markt. Het standaard BTW tarief bedraagt 21% in België. 3. BELGISCHE VENNOOTSCHAPSBELASTING OP NIVEAU VAN DE BELGISCHE DOCHTERVENNOOTSCHAP Belastingsvoet 3.1 Belgische vennootschappen zijn normaal gezien onderworpen aan een Belgische vennootschapsbelasting waarvan het normaal tarief 33,99% bedraagt. De nominale voet van de vennootschapsbelasting wordt toegepast op het belastbare inkomen van de vennootschap, dewelke verschilt van haar wettelijke nettowinst berekend volgens de Belgische GAAP (de nettowinst van de vennootschap wordt aangepast overeenkomstig bv. verworpen uitgaven, stijging/daling van de belastbare reserves, specifieke belastingaftrek, vrijgestelde meerwaarden op garantieaandelen, etc.). 5. STIMULI EN SUBSIDIES VOOR UW ONDERNEMING 5.1 In België ligt de bevoegdheid tot het verlenen van financiële ondersteuning voornamelijk bij de Regionale overheden. Het is daarom een interessante oefening voor elke investeerder, die tot de Belgische markt wenst toe te treden, om zorgvuldig na te gaan of hij zijn activiteiten zal uitoefenen in het Vlaams, Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Algemene informatie omtrent investeren in België kan teruggevonden worden op Als Bijlage 1 bij dit memorandum vindt u een algemeen overzicht van de verschillende steunmaatregelen op het vlak van personeelszaken, subsidies en fiscale stimuli. Roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden 3.2 Wij kunnen u op verzoek voorzien van een gedetailleerd overzicht van de roerende voorheffing die in principe van toepassing is op uitgekeerde dividenden of attributies door de Belgische dochtervennootschap aan haar aandeel - houders. De roerende voorheffing bedraagt 25%, maar er bestaan verscheidene verminderingen en vrijstellingen ten gevolge van internationale en binnenlandse wetgeving (zoals uitzonderingen die voortvloeien uit de EU Richtlijn omtrent de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen). 7

8 ONDERNEMEN IN BELGIE 6. PERSONEEL TEWERKSTELLEN IN BELGIË ALGEMEEN 6.1 België is een Federale staat samengesteld uit drie semiautonome Gewesten: het Vlaams Gewest (Nederlandstalig), het Waals Gewest (Frans- en Duitstalig) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemende taalgemeenschappen). Het Federale Parlement is bevoegd voor de goedkeuring van de arbeidswetgeving (www.employment.belgium.be). De relatie werkgever/werknemer is hoofdzakelijk geregeld door middel van arbeidswetgeving, collectieve arbeids - overeenkomsten, reglementen (ondernemingsniveau) en individuele arbeidsovereenkomsten. Zij hebben tot doel de rechten en verplichten van de werkgevers en werknemers nader te omschrijven. Zij omvatten regels omtrent de aanwerving en het ontslag van werknemers, loons bescherming, werkduur, werkomstandigheden, minimum aantal vakantiedagen en de gelijkheid van lonen voor mannen en vrouwen. 6.2 Collectieve onderhandelingen vormen het belangrijkste instrument waarbij arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld en in stand gehouden. Een multi-sectorale overeenkomst vormt het formele kader voor alle collectieve arbeids - overeenkomsten (CAO) en wordt elke twee jaar afgesloten. Een aantal CAO s worden afgesloten op niveau van de Nationale Arbeidsraad en zijn van toepassing op alle Belgische werkgevers en werknemers. 6.3 De CAO s op sectorniveau worden onderhandeld en afgesloten binnen een zgn. Paritair Comité, d.i. een comité voor een welbepaalde bedrijfstak samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemers organisaties en wordt voorgezeten door een door de overheid aangewezen sociaal bemiddelaar. Vele CAO s worden bekrachtigd bij Koninklijk Besluit om algemeen bindend te zijn voor alle werkgevers binnen een bepaalde sector of geografisch gebied. De belangrijkste activiteit van de werkgever zal bepalen tot welk Paritair Comité men behoort. Lydian kan u bijstaan bij het bepalen van de juiste sector (Paritair Comité) van uw onderneming, hetgeen belangrijk is met het oog op de naleving van de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten. WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE? 6.4 In België kan het werk verricht worden door een werknemer of een zelfstandige. Daar waar de werknemer onder het gezag werkt van zijn/haar werkgever, zal een zelfstandige de vrijheid en autonomie behouden voor het leveren van zijn/haar diensten. Omdat de regelgeving omtrent het statuut van zelfstandigen soepeler (de strenge en beschermende arbeidswetgeving zal niet van toepassing zijn) en financieel aantrekkelijker is (lagere sociale lasten), verkiezen partijen soms om op een zelfstandige basis te werken in plaats van onder een arbeidsovereenkomst. 6.5 Er dient echter opgemerkt te worden dat er geen vrije keuze is tussen het statuut van werknemer of zelfstandige; het statuut van de dienstverlener zal afhankelijk zijn van de wijze waarop de overeenkomst in werkelijkheid wordt uitgevoerd. Indien een persoon onder de strikte supervisie van een werkgever werkt, zal hij/zij geacht worden een werknemer te zijn ongeacht de bewoordingen van de eigenlijke overeenkomst. VOORAFGAANDE FORMALITEITEN M.B.T. DE TEWERKSTELLING VAN PERSONEEL IN BELGIË 6.6 Ondernemingen die personeel willen tewerkstellen in België moeten voorafgaandelijk enkele arbeidsrechtelijke formaliteiten vervullen: (a) De werkgever dient zich te registreren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 1, ofwel (i) door een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) bij de aanwerving van de eerste werknemer, of (ii) indien de werkgever een werknemer wil aanwerven in de (nabije) toekomst, door de desbetreffende documenten zelf te downloaden en in te vullen en deze naar de RSZ te versturen. Eens de desbetreffende aangifte is gedaan, zal de werkgever een registratienummer ontvangen van de RSZ. De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling dient te gebeuren uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer zijn activiteiten aanvangt onder het Belgische sociale zekerheidssysteem. De verklaring met betrekking tot het einde van de tewerkstelling dient uiterlijk te gebeuren op de dag volgend op het einde van de tewerkstelling. Deze elektronische verklaringen zijn verbonden aan het elektronisch personeelsbestand, waarin elke werknemer een volgnummer toegewezen krijgt overeenkomstig de chronologische volgorde waarin hij/zij werd aangenomen. Voor meer informatie: (b) De werkgever dient een verzekering tegen arbeids - ongevallen af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij van zijn keuze, die erkend is in België. Een arbeids - ongeval is een ongeval dat zich voordoet op een ogenblik dat de werknemer het overeengekomen werk is aan het uitvoeren, of onderweg is van of naar zijn werk. 1 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Victor Hortaplein, 1050 Brussel. 8

9 (c) De verzekering dekt medische kosten en het loon van de werknemer indien de werknemer arbeidsongeschikt is ten gevolge van dit ongeval. Deze verplichting geldt vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de eerste werknemer. Een retroactieve dekking is niet toegestaan. Indien de werkgever geen verzekeringsmaatschappij kiest, zal hij automatisch geregistreerd worden bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. 2 De werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming oprichten. Het doel van deze dienst is om de preventie en veiligheid van de werknemers op de werkvloer te verzekeren. De werkgever moet ook minstens één preventieadviseur aanstellen (voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers, kan deze rol vervuld worden door de werkgever zelf). Werkgevers moeten zich ook aansluiten bij een medische dienst die werkgevers adviseert op het vlak van preventie en veiligheid met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Indien de werkgever niet over de vereiste kennis beschikt, moet hij zich eveneens inschrijven bij een externe erkende dienst voor preventie en bescherming. Ondernemingen die zulke diensten verstrekken, hebben deskundigen op het gebied van veiligheid op het werk, preventie op het werk, ergonomie, hygiëne, de psychosociale aspecten van de arbeid, pesterijen, etc. (d) De werkgever moet zich registreren bij het ontvang - kantoor voor directe belastingen om de betaling van de inkomstenbelasting mogelijk te maken dat ingehouden wordt op het loon van de werknemer. (e) Tenslotte dient de werkgever een gemachtigde aan te stellen om de verplichte arbeidsdocumenten bij te houden en als postbus op te treden voor alle officiële briefwisseling van de RSZ. ALGEMENE ARBEIDSVOORWAARDEN 6.7 Het Belgische arbeidsrecht is van toepassing op elke werknemer werkzaam in België. Hoewel partijen vrij zijn in het bepalen van het toepasselijk recht in het kader van hun arbeidsrelatie, mogen de contractuele bepalingen niet in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Belgische recht. De meeste bepalingen omtrent de bescherming van werknemers zijn dwingend van aard en zijn hoofdzakelijk vastgesteld bij wet of CAO. 6.8 De belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn de volgende: (b) (c) (d) Sommige overeenkomsten dienen echter schriftelijk te worden opgesteld, meestal deze voor een bepaalde duur of voor een welomschreven job of werk, of voor deeltijdse arbeid of thuiswerk of deze gesloten met een student. Specifieke clausules, zoals deze die betrekking hebben op beperkingen bij de uitdiensttreding, vertrouwelijkheid, variabele beloning, opzegtermijnen, etc. kunnen in de arbeids overeenkomst worden opgenomen. Loonschalen en minimumlonen: deze worden overeengekomen in CAO s die gesloten worden binnen het Paritair Comité op sectoraal niveau. Werkuren: werknemers mogen niet meer dan 38 uren per week werken op gemiddelde basis en niet meer dan 9 uren per dag, noch mogen zij op zon- of feestdagen werken. Gewoonlijk zal een vijfdagenweek van toepassing zijn. Er dient opgemerkt te worden dat de wetgeving omtrent arbeidsduur geamendeerd werd om tegemoet te komen aan meer flexibele werktijden. In principe is het verrichten van werk tussen 20u00 en 6u00, hetgeen beschouwd wordt als nachtwerk, verboden. Er zijn echter talrijke uitzonderingen waarbij nachtwerk toegelaten is, veelal voor roterende ploegenarbeid, voor werk waarbij een voortdurende aanwezigheid vereist is, enzovoort. Werk verricht buiten de dagelijkse (9 uren) en/of wekelijkse (40 uren of 38 uren afhankelijk van de sector) werkuren, wordt over het algemeen gedefinieerd als overuren. Het Belgische arbeidsrecht kent een algemeen verbod op overuren. Bij wijze van uitzondering laat de wet betreffende de arbeidsduur enkel in welbepaalde gevallen overuren toe en dit onder zeer strikte voorwaarden. Algemeen kan men stellen dat overuren de werknemer recht geven op compenserend verlof dat verleend moet worden binnen een welbepaalde periode nadat de overuren gepresteerd werden en op een bijkomende vergoeding van 50% voor overuren verricht op normale werkdagen en op zaterdagen en 100% voor overuren verricht op zon- en feestdagen. Vakantie: het recht op vakantie is gebaseerd op het werk verricht door de werknemer gedurende het kalenderjaar (het dienstjaar ) dat het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen voorafgaat (het vakantiejaar ). Werknemers hebben recht op een jaarlijkse vakantie van 20 werkdagen indien zij werken op basis van een vijfdagenweek en 24 werkdagen op basis van een zesdaagse week. (a) Arbeidsovereenkomsten: een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden overeengekomen (een schriftelijke overeenkomst is een standaardgebruik). 2 Fonds voor arbeidsongevallen: Troonstraat 100, 1050 Brussel, Tel

10 ONDERNEMEN IN BELGIE (e) TAALGEBRUIK Feestdagen: werknemers hebben recht op tien feestdagen bovenop hun jaarlijkse vakantie. De Belgische feestdagen zijn de volgende: Nieuwjaar (1 januari) Paasmaandag Dag van de Arbeid (1 mei) Hemelvaart Pinkstermaandag Nationale Feestdag (21 juli) Maria-Hemelvaart (15 augustus) Allerheiligen (1 november) Wapenstilstand (11 november) Kerstdag (25 december) Het loon van de werknemer wordt niet beïnvloed door deze feestdagen. Het is werkgevers ook niet toegestaan te eisen dat werknemers moeten werken op feestdagen. Indien een feestdag op een zondag of een andere dag van inactiviteit valt, zal de feestdag vervangen worden door een normale werkdag. 6.9 Het taalgebruik in arbeidsrelaties in België binnen een onderneming is afhankelijk van de plaats van de activiteiten van de werkgever, en niet de plaats van de maatschappelijke zetel. (a) (b) (c) Werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen alle documenten gericht aan werknemers in het Frans op te stellen voor Franstalige werknemers en in het Nederlands voor Nederlandstalige werknemers. Werkgevers gevestigd in het Vlaams Gewest dienen de documenten in het Nederlands op te stellen; werkgevers gevestigd in het Waals Gewest dienen de documenten in het Frans op te stellen. Werkgevers gevestigd in het Duitstalige landsgedeelte dienen de documenten in het Duits op te stellen, ongeacht de moedertaal van de betrokken werknemer. LONEN IN BELGIË 6.10 Minimumlonen. In de meeste sectoren zullen CAO s het vaste minimum uurloon vastleggen voor arbeiders (werknemers die voornamelijk fysieke arbeid verrichten) en het minimum maandloon voor bedienden (werknemers die voornamelijk intellectuele arbeid verrichten). De lonen worden automatisch geïndexeerd op basis van de inflatie. Het maandloon dient betaald te worden op welbepaalde vaste data, met een maximale interval van zestien dagen voor arbeiders. De lonen voor bedienden dienen op maandelijkse basis betaald te worden. Het minimumloon voor bedienden behorende tot één van de belangrijkste sectoren (Paritair Comité n 218) varieert tussen EUR 1.643,98 bruto/maand voor categorie A met 0 jaar anciënniteit en EUR 2.655,24 bruto/maand voor categorie D met 26 jaar anciënniteit (bedragen per 1 januari 2014). De meeste werkgevers betalen echter lonen die boven deze minima liggen In het algemeen zullen sectorale CAO s voorzien in de verplichting voor de werkgever tot het betalen van een zgn. dertiende maand als een eindejaarsbonus Ongeacht de toepasselijke sectorale akkoorden, zal de werkgever enkel en dubbel vakantiegeld dienen te betalen aan de werknemers. Het enkel vakantiegeld is gelijk aan het normale loon voor vier weken. Het dubbel vakantiegeld is gelijk aan 92% van het maandloon, indien volledig gerechtigd. Voor bedienden zal dit vakantiegeld betaald worden door de werkgever bevoegd tot betaling van de lonen van de werknemers. Voor arbeiders zal het vakantiegeld betaald worden door het aangesloten vakantiefonds. Dit betekent dat de werkgever geen vakantiegeld betaalt aan de werknemers, maar hij moet anderzijds wel bijzondere sociale zekerheidsbijdragen betalen om de financiering van het vakantiegeld voor arbeiders mogelijk te maken Werkgevers kunnen bijkomende voordelen verlenen aan werknemers, zoals aandelenopties, maaltijdcheques, persoonlijk gebruik van het bedrijfsvoertuig, aanvullende verzekeringen, pensioenplan, medische verzekeringen, etc. Deze bijkomende voordelen worden geacht integraal deel uit te maken van het loon van de werknemer, maar zijn wel vaak onderworpen aan lagere sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. LOONKOSTEN 6.14 Sociale zekerheidsvoordelen worden gefinancierd door de bijdragen die betaald worden aan de RSZ door zowel werkgevers (ongeveer 35% van het brutoloon van bedienden en 50% van het brutoloon inclusief de bijdragen voor het vakantiegeld van arbeiders) als werknemers (13,07% van het brutoloon). Voor arbeiders worden de percentages berekend op 108% van het brutoloon. Bijdragen zijn verschuldigd op alle vergoedingen zonder plafonnering. Er bestaan verschillende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid die de sociale zekerheidsbijdragen beperken of werkgevers vrijstellen van betaling hiervan. (bv. de aanwerving van werkloze personen, jonge werknemers, oude werknemers, etc.). 10

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

april - mei 2013 Welkom! Nieuwsbrief met actuele informatie voor de zaakvoerder. Inhoudsopgave AANDACHT VOOR DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN DE VOF ONDER DE LOEP PROBLEMEN MET BEDRIJFSWAGENS? FACTUREN

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WAT MOET U DOEN?... 3 Het aanvullend pensioen chemie... 3 Welke ondernemingen nemen deel aan het aanvullend pensioen chemie?... 3 Hoe moet

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Tijdelijke opdrachten in België Nieuwe regels

Tijdelijke opdrachten in België Nieuwe regels Tijdelijke opdrachten in België Nieuwe regels W E R K E N I N B E L G I Ë LIMOSA Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs in België Vanaf 1 april 2007 moeten werknemers,

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

4.4. Ook nog interessant na Di Rupo?

4.4. Ook nog interessant na Di Rupo? 4.4. Ook nog interessant na Di Rupo? 4.4.1. De fiscus doet moeilijk Via de oprichting van een vennootschap kan ervoor gezorgd worden dat de manager in kwestie minder belastingen en minder sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie