Ondernemen in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemen in België www.lydian.be"

Transcriptie

1 Ondernemen in België LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm? Fiscaal perspectief Belgische vennootschapsbelasting BTW Stimuli en subsidies voor uw onderneming Personeel tewerkstellen in België Commerciële aspecten van ondernemen in België Kopen en huren van onroerend goed in België Bijlage LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

3 ONDERNEMEN IN BELGIE Welkom in België! Wij zijn verheugd te vernemen dat u overweegt uw activiteiten uit te breiden naar België. België heeft zoals u misschien reeds weet een zeer open economie en biedt een betrouwbaar socio-economische omgeving voor investeerders. Omwille van haar federale structuur en haar centrale ligging in het hart van Europa, worden beslissingen die van invloed zijn op mogelijke investeerders op verschillende bestuurlijke niveaus genomen. Door middel van dit document trachten wij u een korte inleiding te geven over de typische juridische en fiscale aangelegenheden waarmee een onderneming geconfronteerd wordt bij het opstarten van haar activiteiten in België. Wij hebben eveneens voorzien in een overzicht van de verschillende bestaande subsidies en andere fiscale stimuli, waarvan sommige verleend worden door het Federale (i.e. nationale) niveau, terwijl andere worden toegewezen door de verschillende Regionale overheden en deze bijgevolg afhankelijk zijn van de plaats waar u uw activiteiten uitoefent (i.e. het Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams of Waals Gewest) Wij hopen dat u deze informatie nuttig acht en wij zijn steeds bereid uw eventuele vragen hieromtrent te beantwoorden of u bij te staan bij het doeltreffend opstarten of uitbreiden van uw activiteiten in België. Wouter Neven Managing Partner T E 3

4 ONDERNEMEN IN BELGIE 1. WAT IS DE MEEST GESCHIKTE VENNOOTSCHAPSVORM? 1.1 Het Belgisch recht voorziet in verscheidene vennootschaps - vormen die genieten van enige vorm van juridisch statuut. De keuze omtrent de vorm zal vaak afhangen van de aard van de activiteiten, de doelstellingen van de respectieve investeerders/aandeelhouders en de omvang van de investering. Op basis hiervan kan u opteren voor: (a) een niet-commercieel vertegenwoordigingskantoor, (b) de opening van een bijkantoor (dat onderworpen zal zijn aan Belgisch recht, zonder dat dit bijkantoor evenwel een afzonderlijke juridische entiteit uitmaakt), of (c) de oprichting van een afzonderlijke Belgische entiteit. 1.2 Het Belgische Vennootschapsrecht onderscheidt verscheidene vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (hetgeen onder meer inhoudt dat zij activa kunnen bezitten in eigen naam): (a) (b) (c) (d) (e) (f) NV: naamloze vennootschap BVBA: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVBA: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVA: commanditaire vennootschap op aandelen GCV: gewone commanditaire vennootschap VOF: vennootschap onder firma DE OPENING VAN EEN BELGISCH VERTEGENWOORDIGINGSKANTOOR 1.3 Een niet-commercieel vertegenwoordigingskantoor is geen erkende entiteit, geniet niet van rechtspersoonlijkheid en zal niet onderworpen zijn aan enige publicatie- of neerleggings - formaliteiten. Een vertegenwoordigingskantoor kan geen facturen verzenden en kan niet als dusdanig worden geregistreerd bij de officiële instanties (postdiensten, telefoon - maatschappijen, etc.). Het is de wettelijke vertegenwoordiger van het niet-commerciële vertegenwoordigings kantoor, handelend op individuele basis, die zich zal moeten registreren bij deze officiële instanties (en daardoor persoonlijk aansprakelijk is jegens deze instanties). DE OPENING VAN EEN BELGISCH BIJKANTOOR 1.4 Een bijkantoor van een buitenlandse vennootschap kan opgericht worden in België en zal geleid worden vanuit de buitenlandse vennootschap. Het is belangrijk op te merken dat een bijkantoor geen afzonderlijk rechtspersoonlijkheid bezit en bijgevolg behoren al haar activa en passiva rechtstreeks toe aan de buitenlandse vennootschap. Alle overeenkomsten die worden aangegaan door het bijkantoor zullen geacht worden te zijn aangegaan door de buitenlandse vennootschap. Desalniettemin zal het bijkantoor onderworpen zijn aan dezelfde regelgeving als een Belgische vennootschap met betrekking tot haar beheer en haar werkzaamheden. Zij moet een geconsolideerde jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België en een belastingsaangifte doen. Indien het bijkantoor binnen de voorwaarden valt van een registratie bij de BTW-autoriteiten, zal zij zich ook daar moeten registreren en zal m.b.t. BTW-aangelegenheden op eenzelfde wijze behandeld worden als een Belgische BTW-plichtige. Het bijkantoor moet per kwartaal of per maand een BTW-aangifte doen. Onze ervaring leert ons dat de opening van een bijkantoor gemiddeld meer tijd in beslag neemt dan de oprichting van een dochtervennootschap, omdat meer werk moet worden verricht in het buitenland (documenten verzamelen, legalisaties en apostilles, etc.). DE OPRICHTING VAN EEN BELGISCHE DOCHTERVENNOOTSCHAP 1.5 Een dochtervennootschap van een buitenlandse vennootschap is een juridisch te onderscheiden en onafhankelijke entiteit, hetgeen betekent dat zij zelf haar activa kan bezitten en zelf aansprakelijk kan worden gesteld. In de meeste gevallen zal de aansprakelijkheid van de buitenlandse moedervennootschap inderdaad beperkt zijn tot haar inbreng. Het Belgische Vennootschapsrecht onderscheidt verscheidene vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid, waarvan de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) de meest courante vormen zijn. Zij bieden beide het voordeel van een beperking van de aansprakelijkheid t.a.v. haar aandeelhouders/vennoten, van wie de aansprakelijkheid beperkt is tot hun inbreng. Naast de NV en de BVBA bestaan er nog andere vennootschapsvormen waarbij telkens ten minste één an de vennoten een onbeperkte aansprakelijkheid heeft: de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (Comm.V.) en de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.V.A.). Ten slotte onderscheidt men in het Belgisch W. Venn. nog de coöperatieve vennootschappen onder het Belgische Wetboek van Vennootschappen, hetzij met een beperking van aansprakelijkheid (CVBA coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) hetzij met een onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid) ten aanzien van de vennoten. 4

5 Het voornaamste voordeel van de coöperatieve vennootschap is dat het maatschappelijk kapitaal kan variëren zonder dat hiervoor een aanpassing van de statuten vereist is, hetgeen de vennoten in staat stelt eenvoudiger tot de vennootschap toe te treden of deze te verlaten. Er is echter steeds de vereiste van minimum drie vennoten voor de Belgische coöperatieve vennootschap. 1.6 In dit memorandum zullen wij de oprichting van de NV en de BVBA behandelen, waarbij hoofdzakelijk de verschillen tussen deze twee vennootschapvormen zullen worden besproken. Indien u echter een gedetailleerder overzicht van een andere vennootschapsvorm zou wensen, voorzien wij daar graag in. VERSCHILLEN TUSSEN DE NV EN DE BVBA 1.7 Historisch gezien was de NV bestemd voor grote ondernemingen en de BVBA voor de eerder kleinere ondernemingen (vaak familieondernemingen of minstens een particuliere onderneming). De belangrijkste verschillen die resteren uit dit historisch onderscheid kunnen als volgt worden samengevat. (a) (b) (c) Het minimumkapitaal van een NV bedraagt EUR ; het kapitaal moet volstort zijn voor minstens hetzelfde bedrag op het ogenblik van oprichting. Het minimumkapitaal van een BVBA bedraagt EUR en moet minstens volstort zijn ten belope van EUR (of EUR indien oprichting door één vennoot zie verder). Een NV vereist ten minste twee oprichters. Na oprichting kunnen de aandelen in de hand van één aandeelhouder verenigd worden, maar in dit geval verliest de enige aandeelhouder het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid na één jaar. Een BVBA kan opgericht worden door één oprichter. Indien de enige oprichter een rechtspersoon is, zal deze evenwel niet van een beperkte aansprakelijkheid kunnen genieten. Een NV kan een zogenaamd toegestaan kapitaal hebben. Het maatschappelijk kapitaal van de NV kan verhoogd worden tot dit bedrag door een beslissing van de raad van bestuur en er is bijgevolg geen vereiste om een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. In de BVBA bestaat deze optie niet. (d) Met betrekking tot de aandelen in beide vennootschaps - vormen kan het volgende onderscheid worden gemaakt. (i) Vorm: de aandelen van een NV kunnen op naam zijn (geregistreerd in het aandeelhoudersregister) of gedematerialiseerd (op een rekening geboekt, bv. bij een bank). (e) (f) (g) De derde vorm, zijnde het aandeel aan toonder, werd in België afgeschaft op 1 januari Aandelen van een BVBA zijn steeds op naam. (ii) Overdraagbaarheid: aandelen van een NV zijn in principe vrij overdraagbaar, hoewel de statuten dit kunnen beperken. Voor de overdracht van de aandelen van een BVBA is in principe de instemming vereist van ten minste de helft van de andere vennoten (die ten minste ¾ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen), hoewel de statuten bepaalde verkrijgers kunnen vrijstellen van deze voorafgaande instemming. (iii) Categorieën: in een NV dienen niet alle aandelen dezelfde waarde te hebben en kunnen preferente aandelen worden uitgegeven. In een BVBA dienen alle aandelen dezelfde waarde te hebben en zij kunnen niet preferent zijn. Een NV kan, naast aandelen, ook winstbewijzen, (converteerbare) obligaties of warrants uitgeven. Een BVBA kan, naast aandelen, enkel obligaties uitgeven, die niet converteerbaar mogen zijn in aandelen. Het bestuur van een NV wordt waargenomen door een raad van bestuur, d.i. een collegiaal orgaan samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Indien een NV slechts twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slecht twee leden bestaan. Beslissingen worden genomen door de raad van bestuur als college. De statuten kunnen echter één of meerdere bestuurders aanduiden die de NV kunnen vertegenwoordigen naar derden toe. Het mandaat verleend aan de bestuurders kan te allen tijde herroepen worden door de aandeelhouders. Behalve een raad van bestuur bestaan er twee facultatieve organen die binnen de raad van bestuur in het leven kunnen geroepen worden: een directiecomité en een gedelegeerd bestuurder. In een BVBA wordt het bestuur waargenomen door één of meerdere zaakvoerders. De statuten kunnen voorzien dat indien meerdere zaakvoerders worden benoemd zij op collegiale wijze moeten handelen (zoals dit geldt voor een NV). Indien dit niet voorzien wordt door de statuten, zal elke zaakvoerder alleen bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen. De mogelijkheid om het mandaat van zaakvoerders te herroepen kan beperkt worden in de statuten van de BVBA. Er kunnen geen andere bestuursorganen worden gecreëerd in een BVBA. De leden van het bestuur van een Belgische vennoot - schap moeten niet noodzakelijk Belgische inwoners zijn. Daarenboven kunnen ook vennootschappen benoemd worden als bestuurder of zaakvoerder op voorwaarde dat zulke vennootschap een natuurlijke persoon aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger. 5

6 ONDERNEMEN IN BELGIE VERPLICHTINGEN NA DE OPRICHTING 1.8 Na de oprichting moet de vennootschap een aanvraag richten tot het bevoegde ondernemingsloket voor de registratie van haar handelsactiviteiten. De vennootschap kan haar activiteiten niet aanvatten alvorens deze registratie voltooid is. Afhankelijk van haar activiteiten, zal de vennootschap zich eveneens dienen te registreren bij de BTW administratie en een BTW registratienummer verkrijgen dat moet worden vermeld op alle uitgaande facturen. Deze registratie kan drie tot zes weken duren. Nadien zal de Belgische dochter - vennootschap jaarlijks haar jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België en een belastingsaangifte indienen. Wij kunnen u natuurlijk bijstaan bij de gelijke neerlegging en registratie. 2. FISCAAL PERSPECTIEF DE OPRICHTING VAN EEN BELGISCHE DOCHTERVENNOOTSCHAP 2.1 Er zijn in principe geen registratie- of kapitaalrechten verschuldigd op een inbreng van kapitaal in een Belgische vennootschap, ongeacht of dit een inbreng in geld of een inbreng in natura betreft (d.i. 0% registratierechten). 2.2 Met betrekking tot de operationele activiteiten, kan de Belgische dochtervennootschap opteren voor een financiering d.m.v. eigen vermogen of vreemd vermogen. Hierna volgen enkele algemene beschouwingen met betrekking tot de fiscale implicaties van beide vormen van financiering. Financiering d.m.v. eigen vermogen 2.3 Het Belgische fiscale recht introduceerde enkele jaren geleden een unieke fiscale stimulans, namelijk de zgn. notionele interestaftrek (hierna: NIA). De NIA voorziet in een aftrek buiten de balans voor fiscale doeleinden, berekend door een notionele rentevoet toe te passen (op basis van de rentevoet van de tienjarige lange termijn lineaire staatsobligaties ( OLO obligaties )) op het boekhoudkundig eigen vermogen (zie paragraaf 2.4 hieronder) zoals gecorrigeerd voor fiscale doeleinden. Het aftrekbare bedrag is gelijk aan het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap zoals gecorrigeerd voor fiscale doeleinden, vermenigvuldigd met de rentevoet van de NIA. De NIA wordt eveneens uitgebreid behandeld in Bijlage 1 bij dit memorandum onder de titel Federale en Regionale Steunmaatregelen ten gunste van Ondernemingen. 2.4 Het boekhoudkundig eigen vermogen van een vennootschap komt in het algemeen overeen met het eigen vermogen zoals dit opgenomen is in de geconsolideerde jaarrekening van het voorgaande boekjaar. Om een dubbel - telling te vermijden, dient dit bedrag verminderd te worden met onder meer de fiscale nettowaarde van de financiële vaste activa, bestaande uit participaties en andere aandelen. Veranderingen in het boekhoudkundig eigen vermogen tijdens het boekjaar (bv. een kapitaal verhoging) worden pro rata (d.i. gewogen gemiddelde) in rekening gebracht. Voor het aanslagjaar 2015 bedraagt de NIA in principe 2,63%. 2.5 Het fiscale voordeel van de NIA indachtig, dient een Belgische dochtervennootschap een (gedeeltelijke) investering met eigen vermogen in overweging te nemen. Financiering door middel van vreemd vermogen 2.6 De Belgische fiscale wetgeving legt geen algemene ratio vreemd vermogen/eigen vermogen op voor Belgische vennootschappen. 2.7 Er zijn echter regels omtrent onderkapitalisatie opgenomen in het Belgische fiscale recht, maar deze zijn over het algemeen enkel van toepassing op leningen verstrekt door een aantal dubieuze kredietverstrekkers. Er zijn twee regels omtrent onderkapitalisatie voor dergelijke leningen: (a) (b) een schuldratio van 1:1 is van toepassing indien de ontlener een niet-europees gevestigde vennootschap is die handelt als een lid van de raad van bestuur, een curator of een persoon die een gelijkaardige functie uitoefent in een Belgische vennootschap. Het Belgische fiscale recht bepaalt dat de rentebetalingen op leningen die verleend worden door een lid van de raad van bestuur, een curator, of een persoon die een gelijkaardige functie uitoefent in de vennootschap, voor fiscale doeleinden, geherkwalificeerd worden als dividenden in de mate dat de rentebetalingen een bepaalde drempel overschrijden. De drempel wordt overschreden indien de rentevoet hoger is dan de marktrentevoet, of, indien het bedrag van de lening hoger is dan de som van de belaste reserves aan het begin van de belastbare periode en het volgestort kapitaal aan het einde van de belastbare periode. In dergelijke gevallen zal het bedrag aan rente dat de drempels overschrijdt beschouwd worden als dividend en zal niet aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen van de Belgische vennootschap; en een schuldratio van 5:1 zal van toepassing zijn indien de rente betaald of toegewezen is aan een verbonden vennootschap of een uiteindelijke gerechtigde die niet onderworpen is aan een regime van inkomsten - belastingen of aan een belastingsregime dat aanzienlijk gunstiger is dan het Belgische fiscale regime (vennootschappen in belastingsparadijzen, van belastingen vrijgestelde holdingvennootschappen). 6

7 Deze schuldratio zal enkel van toepassing zijn in de mate dat de totale hoofdsom van de leningen verstrekt door een dergelijke begunstigde (d.i. dubieuze leningen ) vijf maal de som van de belaste reserves aan het begin van de belastbare periode en het volgestorte kapitaal aan het einde van de belastbare periode overschrijdt. 2.8 In geval van financiering door middel van vreemd vermogen kan de Belgische dochtervennootschap principieel elke rentebetaling op een lening aftrekken, indien de volgende voorwaarden vervult zijn: OP NIVEAU VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR 3.3 Het bijkantoor is onderworpen aan een Belgische vennootschapsbelasting voor niet-inwoners, dewelke bijna identiek is aan de vennootschapsbelasting voor binnenlandse vennootschappen of dochtervennootschappen. Indien gewenst kunnen wij u voorzien van een grondige fiscale analyse voor een Belgisch bijkantoor van uw buitenlandse onderneming. (a) (b) (c) (d) de rente moet betrekking hebben op de belastbare periode; de rentebetalingen moeten gedaan worden om een belastbaar inkomen te verkrijgen of behouden; de rentebetalingen moeten bewezen worden aan de hand van ondersteunende documentatie; de rentevoet moet at arm s length zijn. 4. BTW 4.1 Indien gewenst, kunnen wij u een advies op maat bezorgen omtrent enige BTW verschuldigd op specifieke goederen en/of diensten die u wenst aan te bieden op de Belgische markt. Het standaard BTW tarief bedraagt 21% in België. 3. BELGISCHE VENNOOTSCHAPSBELASTING OP NIVEAU VAN DE BELGISCHE DOCHTERVENNOOTSCHAP Belastingsvoet 3.1 Belgische vennootschappen zijn normaal gezien onderworpen aan een Belgische vennootschapsbelasting waarvan het normaal tarief 33,99% bedraagt. De nominale voet van de vennootschapsbelasting wordt toegepast op het belastbare inkomen van de vennootschap, dewelke verschilt van haar wettelijke nettowinst berekend volgens de Belgische GAAP (de nettowinst van de vennootschap wordt aangepast overeenkomstig bv. verworpen uitgaven, stijging/daling van de belastbare reserves, specifieke belastingaftrek, vrijgestelde meerwaarden op garantieaandelen, etc.). 5. STIMULI EN SUBSIDIES VOOR UW ONDERNEMING 5.1 In België ligt de bevoegdheid tot het verlenen van financiële ondersteuning voornamelijk bij de Regionale overheden. Het is daarom een interessante oefening voor elke investeerder, die tot de Belgische markt wenst toe te treden, om zorgvuldig na te gaan of hij zijn activiteiten zal uitoefenen in het Vlaams, Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Algemene informatie omtrent investeren in België kan teruggevonden worden op Als Bijlage 1 bij dit memorandum vindt u een algemeen overzicht van de verschillende steunmaatregelen op het vlak van personeelszaken, subsidies en fiscale stimuli. Roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden 3.2 Wij kunnen u op verzoek voorzien van een gedetailleerd overzicht van de roerende voorheffing die in principe van toepassing is op uitgekeerde dividenden of attributies door de Belgische dochtervennootschap aan haar aandeel - houders. De roerende voorheffing bedraagt 25%, maar er bestaan verscheidene verminderingen en vrijstellingen ten gevolge van internationale en binnenlandse wetgeving (zoals uitzonderingen die voortvloeien uit de EU Richtlijn omtrent de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen). 7

8 ONDERNEMEN IN BELGIE 6. PERSONEEL TEWERKSTELLEN IN BELGIË ALGEMEEN 6.1 België is een Federale staat samengesteld uit drie semiautonome Gewesten: het Vlaams Gewest (Nederlandstalig), het Waals Gewest (Frans- en Duitstalig) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemende taalgemeenschappen). Het Federale Parlement is bevoegd voor de goedkeuring van de arbeidswetgeving (www.employment.belgium.be). De relatie werkgever/werknemer is hoofdzakelijk geregeld door middel van arbeidswetgeving, collectieve arbeids - overeenkomsten, reglementen (ondernemingsniveau) en individuele arbeidsovereenkomsten. Zij hebben tot doel de rechten en verplichten van de werkgevers en werknemers nader te omschrijven. Zij omvatten regels omtrent de aanwerving en het ontslag van werknemers, loons bescherming, werkduur, werkomstandigheden, minimum aantal vakantiedagen en de gelijkheid van lonen voor mannen en vrouwen. 6.2 Collectieve onderhandelingen vormen het belangrijkste instrument waarbij arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld en in stand gehouden. Een multi-sectorale overeenkomst vormt het formele kader voor alle collectieve arbeids - overeenkomsten (CAO) en wordt elke twee jaar afgesloten. Een aantal CAO s worden afgesloten op niveau van de Nationale Arbeidsraad en zijn van toepassing op alle Belgische werkgevers en werknemers. 6.3 De CAO s op sectorniveau worden onderhandeld en afgesloten binnen een zgn. Paritair Comité, d.i. een comité voor een welbepaalde bedrijfstak samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemers organisaties en wordt voorgezeten door een door de overheid aangewezen sociaal bemiddelaar. Vele CAO s worden bekrachtigd bij Koninklijk Besluit om algemeen bindend te zijn voor alle werkgevers binnen een bepaalde sector of geografisch gebied. De belangrijkste activiteit van de werkgever zal bepalen tot welk Paritair Comité men behoort. Lydian kan u bijstaan bij het bepalen van de juiste sector (Paritair Comité) van uw onderneming, hetgeen belangrijk is met het oog op de naleving van de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten. WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE? 6.4 In België kan het werk verricht worden door een werknemer of een zelfstandige. Daar waar de werknemer onder het gezag werkt van zijn/haar werkgever, zal een zelfstandige de vrijheid en autonomie behouden voor het leveren van zijn/haar diensten. Omdat de regelgeving omtrent het statuut van zelfstandigen soepeler (de strenge en beschermende arbeidswetgeving zal niet van toepassing zijn) en financieel aantrekkelijker is (lagere sociale lasten), verkiezen partijen soms om op een zelfstandige basis te werken in plaats van onder een arbeidsovereenkomst. 6.5 Er dient echter opgemerkt te worden dat er geen vrije keuze is tussen het statuut van werknemer of zelfstandige; het statuut van de dienstverlener zal afhankelijk zijn van de wijze waarop de overeenkomst in werkelijkheid wordt uitgevoerd. Indien een persoon onder de strikte supervisie van een werkgever werkt, zal hij/zij geacht worden een werknemer te zijn ongeacht de bewoordingen van de eigenlijke overeenkomst. VOORAFGAANDE FORMALITEITEN M.B.T. DE TEWERKSTELLING VAN PERSONEEL IN BELGIË 6.6 Ondernemingen die personeel willen tewerkstellen in België moeten voorafgaandelijk enkele arbeidsrechtelijke formaliteiten vervullen: (a) De werkgever dient zich te registreren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 1, ofwel (i) door een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) bij de aanwerving van de eerste werknemer, of (ii) indien de werkgever een werknemer wil aanwerven in de (nabije) toekomst, door de desbetreffende documenten zelf te downloaden en in te vullen en deze naar de RSZ te versturen. Eens de desbetreffende aangifte is gedaan, zal de werkgever een registratienummer ontvangen van de RSZ. De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling dient te gebeuren uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer zijn activiteiten aanvangt onder het Belgische sociale zekerheidssysteem. De verklaring met betrekking tot het einde van de tewerkstelling dient uiterlijk te gebeuren op de dag volgend op het einde van de tewerkstelling. Deze elektronische verklaringen zijn verbonden aan het elektronisch personeelsbestand, waarin elke werknemer een volgnummer toegewezen krijgt overeenkomstig de chronologische volgorde waarin hij/zij werd aangenomen. Voor meer informatie: (b) De werkgever dient een verzekering tegen arbeids - ongevallen af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij van zijn keuze, die erkend is in België. Een arbeids - ongeval is een ongeval dat zich voordoet op een ogenblik dat de werknemer het overeengekomen werk is aan het uitvoeren, of onderweg is van of naar zijn werk. 1 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Victor Hortaplein, 1050 Brussel. 8

9 (c) De verzekering dekt medische kosten en het loon van de werknemer indien de werknemer arbeidsongeschikt is ten gevolge van dit ongeval. Deze verplichting geldt vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de eerste werknemer. Een retroactieve dekking is niet toegestaan. Indien de werkgever geen verzekeringsmaatschappij kiest, zal hij automatisch geregistreerd worden bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. 2 De werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming oprichten. Het doel van deze dienst is om de preventie en veiligheid van de werknemers op de werkvloer te verzekeren. De werkgever moet ook minstens één preventieadviseur aanstellen (voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers, kan deze rol vervuld worden door de werkgever zelf). Werkgevers moeten zich ook aansluiten bij een medische dienst die werkgevers adviseert op het vlak van preventie en veiligheid met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Indien de werkgever niet over de vereiste kennis beschikt, moet hij zich eveneens inschrijven bij een externe erkende dienst voor preventie en bescherming. Ondernemingen die zulke diensten verstrekken, hebben deskundigen op het gebied van veiligheid op het werk, preventie op het werk, ergonomie, hygiëne, de psychosociale aspecten van de arbeid, pesterijen, etc. (d) De werkgever moet zich registreren bij het ontvang - kantoor voor directe belastingen om de betaling van de inkomstenbelasting mogelijk te maken dat ingehouden wordt op het loon van de werknemer. (e) Tenslotte dient de werkgever een gemachtigde aan te stellen om de verplichte arbeidsdocumenten bij te houden en als postbus op te treden voor alle officiële briefwisseling van de RSZ. ALGEMENE ARBEIDSVOORWAARDEN 6.7 Het Belgische arbeidsrecht is van toepassing op elke werknemer werkzaam in België. Hoewel partijen vrij zijn in het bepalen van het toepasselijk recht in het kader van hun arbeidsrelatie, mogen de contractuele bepalingen niet in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Belgische recht. De meeste bepalingen omtrent de bescherming van werknemers zijn dwingend van aard en zijn hoofdzakelijk vastgesteld bij wet of CAO. 6.8 De belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn de volgende: (b) (c) (d) Sommige overeenkomsten dienen echter schriftelijk te worden opgesteld, meestal deze voor een bepaalde duur of voor een welomschreven job of werk, of voor deeltijdse arbeid of thuiswerk of deze gesloten met een student. Specifieke clausules, zoals deze die betrekking hebben op beperkingen bij de uitdiensttreding, vertrouwelijkheid, variabele beloning, opzegtermijnen, etc. kunnen in de arbeids overeenkomst worden opgenomen. Loonschalen en minimumlonen: deze worden overeengekomen in CAO s die gesloten worden binnen het Paritair Comité op sectoraal niveau. Werkuren: werknemers mogen niet meer dan 38 uren per week werken op gemiddelde basis en niet meer dan 9 uren per dag, noch mogen zij op zon- of feestdagen werken. Gewoonlijk zal een vijfdagenweek van toepassing zijn. Er dient opgemerkt te worden dat de wetgeving omtrent arbeidsduur geamendeerd werd om tegemoet te komen aan meer flexibele werktijden. In principe is het verrichten van werk tussen 20u00 en 6u00, hetgeen beschouwd wordt als nachtwerk, verboden. Er zijn echter talrijke uitzonderingen waarbij nachtwerk toegelaten is, veelal voor roterende ploegenarbeid, voor werk waarbij een voortdurende aanwezigheid vereist is, enzovoort. Werk verricht buiten de dagelijkse (9 uren) en/of wekelijkse (40 uren of 38 uren afhankelijk van de sector) werkuren, wordt over het algemeen gedefinieerd als overuren. Het Belgische arbeidsrecht kent een algemeen verbod op overuren. Bij wijze van uitzondering laat de wet betreffende de arbeidsduur enkel in welbepaalde gevallen overuren toe en dit onder zeer strikte voorwaarden. Algemeen kan men stellen dat overuren de werknemer recht geven op compenserend verlof dat verleend moet worden binnen een welbepaalde periode nadat de overuren gepresteerd werden en op een bijkomende vergoeding van 50% voor overuren verricht op normale werkdagen en op zaterdagen en 100% voor overuren verricht op zon- en feestdagen. Vakantie: het recht op vakantie is gebaseerd op het werk verricht door de werknemer gedurende het kalenderjaar (het dienstjaar ) dat het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen voorafgaat (het vakantiejaar ). Werknemers hebben recht op een jaarlijkse vakantie van 20 werkdagen indien zij werken op basis van een vijfdagenweek en 24 werkdagen op basis van een zesdaagse week. (a) Arbeidsovereenkomsten: een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden overeengekomen (een schriftelijke overeenkomst is een standaardgebruik). 2 Fonds voor arbeidsongevallen: Troonstraat 100, 1050 Brussel, Tel

10 ONDERNEMEN IN BELGIE (e) TAALGEBRUIK Feestdagen: werknemers hebben recht op tien feestdagen bovenop hun jaarlijkse vakantie. De Belgische feestdagen zijn de volgende: Nieuwjaar (1 januari) Paasmaandag Dag van de Arbeid (1 mei) Hemelvaart Pinkstermaandag Nationale Feestdag (21 juli) Maria-Hemelvaart (15 augustus) Allerheiligen (1 november) Wapenstilstand (11 november) Kerstdag (25 december) Het loon van de werknemer wordt niet beïnvloed door deze feestdagen. Het is werkgevers ook niet toegestaan te eisen dat werknemers moeten werken op feestdagen. Indien een feestdag op een zondag of een andere dag van inactiviteit valt, zal de feestdag vervangen worden door een normale werkdag. 6.9 Het taalgebruik in arbeidsrelaties in België binnen een onderneming is afhankelijk van de plaats van de activiteiten van de werkgever, en niet de plaats van de maatschappelijke zetel. (a) (b) (c) Werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen alle documenten gericht aan werknemers in het Frans op te stellen voor Franstalige werknemers en in het Nederlands voor Nederlandstalige werknemers. Werkgevers gevestigd in het Vlaams Gewest dienen de documenten in het Nederlands op te stellen; werkgevers gevestigd in het Waals Gewest dienen de documenten in het Frans op te stellen. Werkgevers gevestigd in het Duitstalige landsgedeelte dienen de documenten in het Duits op te stellen, ongeacht de moedertaal van de betrokken werknemer. LONEN IN BELGIË 6.10 Minimumlonen. In de meeste sectoren zullen CAO s het vaste minimum uurloon vastleggen voor arbeiders (werknemers die voornamelijk fysieke arbeid verrichten) en het minimum maandloon voor bedienden (werknemers die voornamelijk intellectuele arbeid verrichten). De lonen worden automatisch geïndexeerd op basis van de inflatie. Het maandloon dient betaald te worden op welbepaalde vaste data, met een maximale interval van zestien dagen voor arbeiders. De lonen voor bedienden dienen op maandelijkse basis betaald te worden. Het minimumloon voor bedienden behorende tot één van de belangrijkste sectoren (Paritair Comité n 218) varieert tussen EUR 1.643,98 bruto/maand voor categorie A met 0 jaar anciënniteit en EUR 2.655,24 bruto/maand voor categorie D met 26 jaar anciënniteit (bedragen per 1 januari 2014). De meeste werkgevers betalen echter lonen die boven deze minima liggen In het algemeen zullen sectorale CAO s voorzien in de verplichting voor de werkgever tot het betalen van een zgn. dertiende maand als een eindejaarsbonus Ongeacht de toepasselijke sectorale akkoorden, zal de werkgever enkel en dubbel vakantiegeld dienen te betalen aan de werknemers. Het enkel vakantiegeld is gelijk aan het normale loon voor vier weken. Het dubbel vakantiegeld is gelijk aan 92% van het maandloon, indien volledig gerechtigd. Voor bedienden zal dit vakantiegeld betaald worden door de werkgever bevoegd tot betaling van de lonen van de werknemers. Voor arbeiders zal het vakantiegeld betaald worden door het aangesloten vakantiefonds. Dit betekent dat de werkgever geen vakantiegeld betaalt aan de werknemers, maar hij moet anderzijds wel bijzondere sociale zekerheidsbijdragen betalen om de financiering van het vakantiegeld voor arbeiders mogelijk te maken Werkgevers kunnen bijkomende voordelen verlenen aan werknemers, zoals aandelenopties, maaltijdcheques, persoonlijk gebruik van het bedrijfsvoertuig, aanvullende verzekeringen, pensioenplan, medische verzekeringen, etc. Deze bijkomende voordelen worden geacht integraal deel uit te maken van het loon van de werknemer, maar zijn wel vaak onderworpen aan lagere sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. LOONKOSTEN 6.14 Sociale zekerheidsvoordelen worden gefinancierd door de bijdragen die betaald worden aan de RSZ door zowel werkgevers (ongeveer 35% van het brutoloon van bedienden en 50% van het brutoloon inclusief de bijdragen voor het vakantiegeld van arbeiders) als werknemers (13,07% van het brutoloon). Voor arbeiders worden de percentages berekend op 108% van het brutoloon. Bijdragen zijn verschuldigd op alle vergoedingen zonder plafonnering. Er bestaan verschillende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid die de sociale zekerheidsbijdragen beperken of werkgevers vrijstellen van betaling hiervan. (bv. de aanwerving van werkloze personen, jonge werknemers, oude werknemers, etc.). 10

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie