THROMBOGENICS NV. naamloze vennootschap. Gaston Geenslaan 1. B-3100 Leuven. Ondernemingsnummer: RPR Leuven (Heverlee) (de Vennootschap)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THROMBOGENICS NV. naamloze vennootschap. Gaston Geenslaan 1. B-3100 Leuven. Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (Heverlee) (de Vennootschap)"

Transcriptie

1 (de Vennootschap) Ondernemingsnummer: RPR Leuven (Heverlee) B-3100 Leuven die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan naamloze vennootschap THROMBOGENICS NV Gaston Geenslaan 1 Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 mei 2015 jaarlijkse algernene vergadering van aandeethouders, die werd gehouden op 5 rnei 2015 om 14:00 uur Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genornen tijdens de in de Faculty Club, Begijnhof 14, 3000 Leuven. De vergadering werd geopend om 14 uur, onder bet voorzitterschap van de beer Gustaaf Van Reet. De 1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU overige aanwezige bestuurders, ViBio BVBA vertegenwoordigd door de beer Partrick Dehaes en Lugo BVBA vertegenwoordigd door de heer Luc Philips, vulden bet bureau aan. De beer Claude Sander, werd aangesteld als secretaris van de vergadering. De beren Dominique Vanfleteren (CFO) en Luc Philips worden aangesteld als sternopnemers. 2. OPROEPINGEN De secretaris stelde vast dat de algemene vergadering overeenkomstig de artikelen 533, 533bis en 535 van bet Wetboek van vennootschappen werd bijeengeroepen, dat er geen aandeelhouders gebruik hebben De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de algemene vergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in bet Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 3 april 2015 (ten minste gemaakt van het recht om agendapunten toe te voegen of voorstellen van besluit in te dienen overeenkomstig artikel 533ter van bet Wetboek van vennootscbappen en dat de algemene vergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten. 30 dagen vóór de vergadering). De secretaris stelde vast dat aan de houders van aandelen en warrants op naarn, alsook de bestuurders en de commissaris de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 3 april 2015 (ten minste 30 dagen vóor de vergadering). 3. AANWEZIGHEID De secretaris verduidelijkte dat enkel tot de vergadering werden toegelaten: (i) de aandeelhouders met jaarvergadering en (ii) de warranthouders die ten laatste op woensdag 29 april 2015 aan de vennootschap vennootschap, hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de een boekhoudkundige registratie van aandelen, op dinsdag 21 april 2015, orn uur (hetzij, in bet BR: rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling), die ten laatste op woensdag 29 april 2015 de vennootschap schriftelijk hebben gerneld dat zij deel wensen te nemen aan de schrifielijk hun voornernen orn de algemene vergadering bij te wonen hebben medegedeeld.

2 2014; en zijn AGENDA De voorzitter zette de agenda van de vergadering als volgt uiteen: geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of I. Lezing en bespreking van: aanwezigheidslijst aismede de volmachten worden aan deze notulen gehecht. werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door zijn lasthebber getekend. De 2. Goedkeuring van het remuneratieversiag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals 3. Bespreking en goedkeuring van: De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 29 aandeelhouders aanwezig of geldig OO843O7OOOOO46 BR: voor dejaarlijkse algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is. vertegenwoordigd waren, gezamenlijk aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat bet jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening het versiag van de commissaris over dejaarrekening afgesloten op 31 december Comnientaar bif het agendapunt: houders van certificaten op naarn die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, De voorzitter verklaarde en de vergadering erkende dat er noch houders van obligaties op naam, noch De raad van bestuur vraagt dejaarvergadering oin kennis te nemen van hetjaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en van het versiag van de coinmissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december jaarverslag. toegeiicht door het benoemings- en remuneratiecomité en zoals opgenomen in bet jaarverslag. zoals ioegelicht door het benoeinings- en remuneratiecoinité en zoals opgenoinen in he! Goedkeuring van he! remzineratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, de statutaire jaarrekening met betrekking tot bet boekjaar afgesloten op 3 1 december de bestemming van bet resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Goedkeuring van de statutairejaarrekening me! betrekking tot he! boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en van de bestemining van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in znjaarverslag. afgesloten op 3 1 december 2014 (met inbegrip van een bespreking van het corporate governance beleid van de Vennootschap); en Vennootschap in zijnjaarverslag.

3 Reet, periode tot aan z(jn onts/agname met ingang van 30 juni 2014; vanafzjjn cooptatie op 30juni 2014; tot aan 4/n ontslagnanie i;iet ingang van 30juni 2014; Kwting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van bun 5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn rnandaat 6. Benoeming van rnevrouw Ernmanuèle Attout als bestuurder, op voorstel van de raad van BR: Volmacht. ViBio B VBA, met a/s vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes; Innov activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, VIZIPHAR Biosciences B VBA, met a/s vasle vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van de heer Thomas Clay, de heer Dr. David Guyei en de heer Jean-Luc Dehaene, voor de periode tot aan 4/n over/uden op 15 mei 2014; SOFIA B VBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Buyse, voor de periode gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014: omniddellke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden de heer Paul Howes, voor de periode vanafzun cooptatie op 28 augustus L UGOST B VBA, met a/s vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philzps, voor de gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december L UGO B J7BA, met a/s vaste vertegenwoordiger de heer Luc Phiiis, voor de periode Kwting aan de comnmnissaris, BDO BedrUfsrevisoren, met mnaatschappelke zetel te 1935 Kegels, voor de uitoefening van 4/n mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 Zaventem, The Comporate Village, Da Vincilaan 9, bus E. 6, vertegenwoordigd door Bert december bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van haar rnandaat als bestuurder. Benoemning van mevrouw Emnmanuèle Attout, tot bestuurder van de Vennootschap met afgesioten op 31 december De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van haar formaliteiten op te ste//en, nit Ic voeren en le ondertekenen en oni alle nodige en nuttige mnandaat ecu basisbezoldiging ontvangen van EUR op jaarbasis, we/k bedrag zal worden verhoogd met EUR per bj/gewoonde vergadering van de raad van bestuur, van de criteria van onajhanke/jjkheid opgenomen in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van het auditconmité of van het benoemings en remuneratiecomnité. Mevrouw Attout vo/doet acm Machtiging aan de heer Claude Sander om al/c documenten, insivumnenten, handelingen en Vennootschappen. instructies te geven Of? de voorgaande besluiten te imnplemnenteren, met inbegrip van, maar

4 de commissaris betreffende dejaarrekeningen per 31 december BERAADSLAGING EN BESLUITEN forinaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie. daarop betrekking hebben, bjj de Nationale Bank van Belgie en het verrichten van de nodige niet beperkt tot, het neer/eggen van de jaarrekening en de geconso/ideerde jaarrekening afgesioten op 3] december 2014, en het jaarverslag en het versiag van de commissaris die Na de voorstelling van de cijfers door de CFO, de heer Vanfleteren, ging de algemene vergadering betrekking tot bet boekjaar afgesloten op 31 december 2014, bet jaarverslag van de raad van bestuur over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met resultaat, de resultatenrekening en de toelichting. en bet versiag van de commissaris. De jaarrekeningen bevatten de balans na verdeling van het De algemene vergadering ging over tot de bespreking van bet remuneratieversiag en de toelicbting Na beraadslaging nam de algernene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten: De algemene vergadering ontlastte de voorzitter van bet lezen van het jaarverslag en het verslag van over de Corporate Governance binnen de Vennootschap. bedrijf en beantwoordde vragen van de aandeelhouders omtrent, o.m. de cash consumptie, De CEO gaf een presentatie over de ontwikkelingen, de uitdagingen en de vooruitzichten van het 1. Goedkeuring van bet rernuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootscbap, zoals 2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot bet boekjaar afgesloten op BR: Jetrea, terugbetalingsmechanismen in de Verenigde Staten. perspectieven in de Verenigde Staten, de samenwerking met Alcon, technische karakteristieken van toegelicht door bet benoemings- en remuneratiecornité en zoals opgenomen in hetjaarverslag. december 2014, en van de bestemming van bet resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag. Ann/al aandelen waarvoor geldige stemmen zjjn iiitgebracht: Voor Tegen Onihouding Percentage dat deze aaizdelen in het maatschappelijk kapitaal 22,97 % Ann/al aandelen waarvoor geldige stenimen zijn uitgebracht: Percentage dat deze aandelen in het niaatschappehjk kapitaa! 22,97 %

5 vanafzijn cooptatie op 30 juni 2014; gedurende bet voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2014: periode tot aan zijn ontslagname met ingang van 30 juni 2014; periode tot aan zijn ontslagnarne met ingang van 30juni 2014; 3. Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat 4. Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Benoerning van rnevrouw Emmanuèle Attout als bestuurder, op voorstel van de raad van BR: LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de beer Luc Philips, voor de de beer Jean-Luc Dehaene, voor de periode tot aan zijn overlijden op 15 rnei 2014; SOFIA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Buyse, voor de LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, voor de periode Van Reet; ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de beer Patrik De Haes; Innov activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger rnevrouw Patricia Ceysens; VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf de beer Thomas Clay; de heer Dr. David Guyer, en de heer Paul Howes, voor de periode vanaf zijn cooptatie op 28 augustus Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6, vertegenwoordigd door Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoernings- en rernuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van haar rnandaat als bestuurder) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebrachl: Alle relevante informatie met betrekking tot deze jaar vergadering, met inbegrip van de verslagen vermeld in de agenda, het cv van mevrouw Attout en de overige informatie die overeenkomstig art. 533bis, 2 van het W.Venn. ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf vrijdag 3 april 2015 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thromboeenics.com) Percentage dat deze aandelen in he! rnaatschappelijk kapitaal 22,9 7 % Voor Tegen Onthoading vertegeiuvoordigen: Aanta! aandelen waarvoor geldige stemmen zjjn tiitgebracht: Voor Tegen Ontho tiding Percentage dat deze aande!en in het niaatschappelijk kapitaa! 22,9 7 %

6 De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks EUR bedragen, Voor Tegen Onthouding ter van het Wetboek van Vennootschappen en voorgeschreven door de Belgisclie Corporate Mevrouw Emrnanuèle Attout voldoet aan alle onathankelijkheidscriteria vereist in artikel 526 Governance Code. vermeerderd met een bedrag van EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of desgevallend, van bet auditcornité of benoemings- en remuneratiecomité. 6. Machtiging aan de beer Claude Sander om alle documenten, instrumenten, handelingen en Gezien alle agendapunten werden behandeld, werd de vergadering opgeheven orn 16u15. Na voorlezing en goedkeuring van onderhavige notulen, werden-déze ond rtekend door de léden van bet bureau iiaeaanwezige of vertegenwoordigde aandeelho ds die BR: vertegenwoordigd door de heer Partrilk Deaes vertegenwoordigd door de 1er Luc Philips afgesloten op 31 december 2014, en het jaarverslag en bet verslagvan de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationae Bank van Belgie en bet verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie. formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige niet beperkt tot, bet neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening instructies te geven om de voorgaande besluiten te implernenteren, met inbegrip van, rnaar Aanta! aandelen waarvoor geldige steininen zijn iiitgebracht: Percentage dat deze aandelen iii bet inaatschappelijk kapitaa! 22,97 % Aai:tal aandelen waarvoor geldige steinmen zijil uitgebracht: Voor Tegen Onthouding Percentage dat deze aande!en in bet inaatschappehjk kapitaa! 22,97 % vertegenivoordigen: ustaafvan BVBA etiude Sander Reet Secretaris - E

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 28 mei 2015, op de maatschappelijke

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR BELANGRIJK: Om geldig te zijn,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Bijlage 3 STEMMING PER BRIEF Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Dit ondertekend formulier moet verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Marnixlaan 24 1000 Brussel B.T.W. BE 0407 040 209 - RPR Brussel

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Marnixlaan 24 1000 Brussel B.T.W. BE 0407 040 209 - RPR Brussel G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Marnixlaan 24 1000 Brussel B.T.W. BE 0407 040 209 - RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2014 Notulen van de Vergadering De zitting

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie