Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers"

Transcriptie

1 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

2 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap? Relatieve meevaller bij vererving tussen ouders en kinderen Heel wat zwaarder voor broers en zussen Nog een slechter plaatje voor neven, nichten en niet-familieleden Deel Moeten uw erfgenamen successierechten betalen op uw zaak of praktijk? Geen successierechten op uw familieonderneming onder bepaalde voorwaarden Deel Eerste hulp bij successieplanning Een testament opmaken? Betere spreiding tussen roerend en onroerend vermogen? Beter evenwicht tussen het vermogen van man en vrouw? Langst leeft, al heeft? Is een schenking het overwegen waard? Deel Schenkingen en schenkingsrechten Schenking van roerend vermogen Schenking van onroerend vermogen Schenking van ondernemingen Deel Bijzondere schenkingsvoorwaarden en planningstechnieken Inkomen behouden Binnen de familie houden Controle behouden De patrimoniumvennootschap Deel Kenmerken van een bevredigende successieplanning: maatwerk en totaaloplossing Start tijdig Maatwerk en totaaloplossing Goede bedoelingen 2

3 Deel 1 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap? In dit dossier gaan we uit van nalatenschappen in het Vlaamse gewest. Een volledig overzicht van de tarieven, vrijstellingen en verminderingen voor alle gewesten vindt u in de KBC-gids Erfenissen, schenkingen en testamenten. Relatieve meevaller bij vererving tussen ouders en kinderen Hoe groter de nalatenschap, des te hoger de successierechten. De tarieven in rechte lijn, tussen ouders en kinderen, bedragen: gedeelte van de nalatenschap tot euro: 3% gedeelte van tot euro: 9% gedeelte boven euro: 27% Er zijn enkele - voordelige - nuances: Bij het overlijden van de eerste ouder komt maar de helft van het gemeenschappelijke vermogen van de ouders in de nalatenschap terecht. De helft van de langstlevende ouder wordt pas vererfd bij zijn of haar overlijden. Het deel van de gezinswoning dat vererfd wordt door de langstlevende ouder is vrijgesteld van successierecht. De nalatenschap wordt opgedeeld in roerende en onroerende goederen. Zowel de roerende als de onroerende goederen worden opgesplitst per erfgenaam ouder. Dankzij die werkwijze wordt de nalatenschap opgedeeld in kleinere stukken waarop de vermelde successietarieven worden toegepast, telkens te beginnen met het laagste. Een voorbeeld: Een man, getrouwd en met twee kinderen, overlijdt. Samen met zijn vrouw was hij eigenaar van een woning (waarde: euro). Deze woning is de gezinswoning van het echtpaar. Hun spaargeld bij zijn overlijden bedroeg eveneens euro. De helft van de woning en van het spaargeld zijn eigendom van zijn vrouw en wordt nog niet belast. Bijgevolg maakt slechts de andere helft de nalatenschap van de man uit: euro onroerende goederen en euro roerende goederen. Zijn nalatenschap wordt opgesplitst in een deel voor elk van zijn kinderen, dat zij in blote eigendom verwerven, en in een deel voor zijn vrouw, waarvan zij het vruchtgebruik krijgt. Om de waarde van het deel in vruchtgebruik te berekenen, wordt uitgegaan van de leeftijd van de vrouw. Stel dat zij 67 jaar is op het ogenblik dat haar man overlijdt, dan bedraagt dit 32%. In dat geval bedraagt haar onroerende deel van de nalatenschap euro (dit deel wordt vrijgesteld en aangezien het de gezinswoning is), en dat van de twee kinderen euro (voor ieder van hen). De verdeling van de roerende goederen - het spaargeld -verloopt op dezelfde wijze. Uiteindelijk wordt de nalatenschap opgedeeld in zes stukken. De fiscus zal op elk van die zes stukken afzonderlijk het successietarief toepassen, te beginnen met het laagste (3%). Hoewel de nalatenschap van de man in totaal euro bedroeg, zal het hoogste tarief van 27% dus niet worden toegepast. 3

4 Heel wat zwaarder voor broers en zussen Voor broers en zussen die erven, gebeurt de berekening van de successierechten op hun netto-erfdeel, zonder de voordelige opsplitsing van de nalatenschap in onroerende en roerende goederen. Bovendien zijn voor hen de tariefgrenzen, maar ook de tarieven zelf, veel minder gunstig: gedeelte van de nalatenschap tot euro: 30% gedeelte van tot euro: 55% gedeelte boven euro: 65% Een voorbeeld: Een ongehuwde en kinderloze man met twee broers laat een woning van euro en euro spaargeld na. Zijn broers erven elk de helft van de woning en van het spaargeld. Hun netto-erfdeel bedraagt bijgevolg euro. Zij zullen ieder euro successierechten moeten betalen: (eerste schijf) (tweede schijf) euro (65% op de derde schijf, in hun geval euro). Nog een slechter plaatje voor neven, nichten en niet-familieleden Stel dat de ongehuwde en kinderloze man bij testament heeft vastgelegd dat zijn erfenis niet aan zijn broers, maar aan zijn vier lievelingsnichtjes toekomt, in vier gelijke delen. In dat geval verhoogt het tarief van de eerste schijf van 30% naar 45%. Bovendien worden de successierechten op de gehele nalatenschap berekend. Elk nichtje erft dan wel een kwart van het huis en een kwart van de spaarcenten, maar krijgt daarvoor ook een meer dan pittige rekening gepresenteerd. De successierechten bedragen dan immers: (eerste schijf) (tweede schijf) euro (65% op de derde schijf, in dit geval euro) = euro, euro voor elk nichtje. 4

5 Deel 2 Moeten uw erfgenamen successierechten betalen op uw zaak of praktijk? Als zelfstandige of vrije beroeper zal een deel van uw nalatenschap ook bestaan uit uw zaak. Werkt u onder vorm van een vennootschap, een BVBA bijvoorbeeld, dan valt de waarde van de aandelen in uw roerende nalatenschap en zijn hierop in principe successierechten verschuldigd zoals uitgelegd in deel 1. Heeft u geen vennootschap, maar een eenmanszaak, ook dan zullen uw bedrijfsactiva (kantoor, auto, ) in uw nalatenschap opgenomen worden en zullen hierop in principe successierechten verschuldigd zijn, als roerend of onroerend deel van uw nalatenschap. Geen successierechten op uw familieonderneming onder bepaalde voorwaarden In de Vlaamse successierechten kunnen sinds 1999 familiale ondernemingen en vennootschappen aan een verlaagd tarief van 0 % overgaan naar de erfgenamen. Vanaf 1 januari 2012 wordt het 0%-tarief gewijzigd in een tarief van 3% in rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden en 7% voor een verkrijging tussen andere personen. Hiervoor moeten een reeks voorwaarden vervuld zijn. Onder familiale onderneming wordt verstaan: een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of vrij beroep dat door de erflater en/of zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner (al dan niet samen met anderen) persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend. Ook de onroerende goederen die gebruikt worden in de familiale onderneming komen in aanmerking voor de verlaagde tarieven mits ze niet hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd. Volgens de Memorie van Toelichting bij het decreet moet de erflater de volle eigendom van de activa bezitten. Onder familiale vennootschap wordt verstaan: een vennootschap met zetel van werkelijke leiding in de Europese Economische Ruimte (EER) die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of vrij beroep tot doel heeft. De EER omvat alle EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Onder aandelen in een familiale vennootschap wordt begrepen: de deelbewijzen met stemrecht die een deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; de certificaten van aandelen, uitgereikt door rechtspersonen met zetel in een van de lidstaten van de EER, ter vertegenwoordiging van aandelen van familiale vennootschappen die aan de voorwaarden voor de verlaagde tarieven voldoen en waarvan de rechtspersoon de verplichting heeft om de dividenden en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en ten laatste binnen de maand door te storten aan de certificaathouder. Vorderingen komen niet in aanmerking voor de verlaagde tarieven. Het tarief van 3% of 7% is enkel van toepassing indien aan een aantal voorwaarden voldaan is. Worden die voorwaarden niet gerespecteerd? Dan worden de activa van de familiale onderneming of de aandelen in de familiale vennootschap voor de berekening van de successierechten bij de roerende en/of onroerende goederen gevoegd en worden ze belast aan de gewone progressieve tarieven. De volgende grondvoorwaarden moeten vervuld zijn op datum van overlijden: 1. de exploitatievoorwaarde: de familiale onderneming moet een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of vrij beroep omvatten. De familiale vennootschap (met zetel van werkelijke leiding in de EER) moet de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of vrij beroep tot doel hebben. 5

6 Voor holdingvennootschappen bestaan er speciale regels: Bepaalde vennootschappen worden uitdrukkelijk uitgesloten van de verlaagde tarieven, namelijk de vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben. Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben, indien uit de balansposten van de jaarrekening van ten minste een van de 3 boekjaren voorafgaand aan het overlijden cumulatief blijkt: - dat de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een percentage gelijk aan of lager dan 1,50% uitmaken van de totale activa; én - de terreinen en gebouwen meer dan 50% uitmaken van het totale actief. 2. de participatievoorwaarde: wat betreft de familiale ondernemingen is er niet uitdrukkelijk een participatievoorwaarde voorzien. Voor de familiale vennootschap houdt deze voorwaarde in dat de aandelen op het ogenblik van het overlijden voor ten minste 50% in volle eigendom moeten toebehoren aan de erflater en/of zijn familie. De wet omschrijft wie tot de familie behoort. Indien de vennootschap in handen is van meer dan één familie gelden andere regels. Ook na het overlijden moeten een aantal voorwaarden in acht genomen worden. Anders vervalt het 3% of 7%-tarief en moet alsnog successierecht volgens de gewone progressieve tarieven betaald worden. 1. De activiteit moet nog 3 jaar na het overlijden zonder onderbreking worden verdergezet, zowel bij een familiale onderneming als bij een familiale vennootschap.wat betreft de familiale ondernemingen blijven de verlaagde tarieven maar behouden indien en in de mate dat de onroerende goederen die met toepassing van de verlaagde tarieven werden verkregen niet hoofdzakelijk voor bewoning worden aangewend of bestemd gedurende een periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater. 2. Het kapitaal van de familiale vennootschap mag in de 3 jaar na het overlijden niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen. 3. De vennootschap moet in de periode van 3 jaar na het overlijden een jaarrekening opmaken en in voorkomend geval publiceren overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving in België op het ogenblik van het overlijden, die tevens aangewend wordt ter verantwoording van de aangifte in de inkomstenbelasting. Een vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten België moet een jaarrekening opmaken en in voorkomend geval publiceren overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van de lidstaat waar de maatschappelijke zetel gevestigd is op het ogenblik van het overlijden. 4. De zetel van werkelijke leiding van een familiale vennootschap moet gedurende 3 jaar na het overlijden binnen de EER worden behouden. Het verminderd tarief moet worden aangevraagd in de aangifte van de nalatenschap en er moet een attest van de Vlaamse Belastingdienst worden bijgevoegd waaruit blijkt dat voldaan is aan deze voorwaarden. Na verloop van de termijn van 3 jaar na het overlijden controleert de Vlaamse Belastingdienst of de voorwaarden voor het behoud van de veminderde tarieven vervuld zijn. Zijn de voorwaarden niet vervuld gebleven? Dan verliezen de verkrijgers het verminderd tarief. Voor een overzicht van alle voorwaarden voor het verlaagd verervingstarief, alsook voor vergelijkbare regelingen in het Brusselse en Waalse Gewest, verwijzen we u naar onze gids erfenissen, schenkingen en testamenten. 6

7 Deel 3 Eerste hulp bij successieplanning Start met de volgende vragen: 1. Wie erft van mij? Is dat wat ik wil? Neen? U kan via huwelijkscontract, testament of levensverzekering afwijken van het wettelijk erfrecht. 2. Hoeveel successierechten moeten worden betaald als ik morgen overlijd? 3. Kan ik die successierechten verminderen zonder mij vandaag al te verarmen? Er zijn verschillende technieken mogelijk. Zo kan u een evenwichtige spreiding tussen uw roerende en uw onroerende vermogen nastreven. Ook kan soms een besparing gerealiseerd worden door uw huwelijkscontract aan te passen en bijvoorbeeld goederen die tot het eigen vermogen van één van de echtgenoten behoren inbrengen in het gemeenschappelijk vermogen. Op deze manier wordt de waarde van deze goederen gespreid over de overlijdens van beide echtgenoten. 4. Helpt een schenking? Stel de vraag pas nadat u trachtte te besparen door technieken toe te passen die niet de overdracht van vermogen naar een volgende generatie tot doel hebben (zie de voorbeelden onder punt 3). Een testament opmaken? Met een testament kunt u de wettelijk bepaalde erfopvolging veranderen: om bepaalde personen te bevoordelen; om de goederen van uw nalatenschap anders te verdelen. U moet zich wel aan de wettelijke grenzen houden. Uw kinderen zijn reservataire erfgenamen: zij hebben altijd recht op een minimum erfdeel. Naargelang u een, twee of meer kinderen hebt, kunt u de helft, een derde of een vierde van uw nalatenschap per testament toewijzen aan wie u wilt. Als u geen kinderen of kleinkinderen hebt en uw ouders nog in leven zijn, hebben zij recht op een reservatair erfdeel: een vierde van de nalatenschap per ouder. Betere spreiding tussen roerend en onroerend vermogen? Als u kinderen hebt, belegt u uw vermogen het best niet helemaal in roerende goederen, en evenmin volledig in onroerende goederen. De fiscus berekent de successierechten afzonderlijk op het netto roerend en het netto onroerend erfdeel per kind,telkens beginnend van de laagste schijf. Een voorbeeld: Als uw kind euro aan onroerend goed van u erft, moet het euro successierechten betalen (3% op de eerste euro en 9% op de volgende euro). Is het erfdeel samengesteld uit euro roerende en euro onroerende goederen, dan worden beide bedragen tegen 3% belast en betaalt uw kind maar euro successierechten. 7

8 Beter evenwicht tussen het vermogen van man en vrouw? Ook de toekomstige nalatenschap van man en vrouw is het best ongeveer even groot. Zo vermijdt u dat de ene nalatenschap zeer zwaar wordt belast, misschien zelfs ten dele tegen 27%, en de andere nalatenschap tegen maar 3%. Afhankelijk van uw huwelijkscontract kan het evenwicht tussen het vermogen van man en vrouw worden bereikt door de inbreng van eigen goed in de huwgemeenschap of door een onderlinge schenking van eigen goederen. Langst leeft, al heeft? Een huwelijkscontract met een langst leeft, al heeft -clausule (in juridisch vakjargon verblijvingsbeding) kan de successierechten ingrijpend verhogen voor wie kinderen heeft. Enerzijds biedt de clausule het voordeel dat ze de langstlevende echtgenoot beter beschermt: hij of zij verkrijgt alleen - en in volle eigendom - het deel van de eerststervende in de gemeenschap van goederen. De kinderen erven dan nog niets. Anderzijds moeten uiteindelijk méér successierechten worden betaald: het gemeenschappelijk vermogen wordt eerst voor de helft belast, en na het overlijden van de langstlevende echtgenoot, nog eens voor de volle 100%, in wellicht hogere tariefschijven. Zonder de clausule wordt de gemeenschap van goederen na elk overlijden maar voor de helft belast, bovendien tegen een lager tarief. Een alternatief: Vervang de clausule door een keuzebeding. De langstlevende kan dan zelf beslissen over de verdeling van de gemeenschap, als zijn of haar wederhelft overlijdt. In sommige gevallen (overlijden van een ouder met minderjarige kinderen, breuk met de kinderen ) kan het immers raadzaam zijn toch te opteren voor de fiscaal duurdere toebedeling in volle eigendom van de hele gemeenschap van goederen aan de langstlevende huwelijkspartner of een andere verdeling van de huwgemeenschap. Is een schenking het overwegen waard? Hebt u de tips benut? Of bieden ze in uw specifieke situatie geen goede oplossing? Dan kunt u uw successie (nog meer) optimaliseren door uw vermogen via schenkingen te verkleinen. 8

9 Deel 4 Schenkingen en schenkingsrechten We beperken ons in dit dossier tot een bespreking van mogelijke schenkingstechnieken en tarieven van toepassing op schenkingen door een Vlaamse schenker, dwz dat de schenker in de laatste 5 jaar voor de schenking het langst in Vlaanderen woonde. Voor een volledig overzicht van de schenkingsrechten, alsook de eventuele vrijstellingen of verminderingen, voor alle gewesten verwijzen we u naar onze gids erfenissen, schenkingen en testamenten. Schenking van roerend vermogen Wat u tijdens uw leven wegschenkt, behoort bij uw overlijden niet langer tot uw nalatenschap. In principe zullen op geschonken goederen dan ook geen successierechten moeten betaald worden. Dit is althans zo voor de notariële schenkingen van roerende goederen voor een Belgische notaris aan een vlak tarief van 3% (naar kinderen en echtgenoten/ samenwonenden ) of 7% (naar anderen), ongeacht de waarde van het geschonken goed. Kiest u voor deze schenkingstechniek, dan kiest u voor zekerheid: u betaalt 3%/7% schenkingsrechten in plaats van misschien 27%/65% successierechten, onafhankelijk of u als schenker nog 3 jaar blijft leven of niet. Dit kenmerk laat toe om grote roerende vermogens nog aan een fiscaal aantrekkelijk tarief door te geven op uw sterfbed (ook wel de sterfbedschenking genoemd). Maar het principe dat op geschonken goederen geen successierechten meer moeten betaald worden kent ook uitzonderingen. Dit is het geval voor schenkingen van roerende goederen voor een Nederlandse notaris, alsook voor de populaire hand- en bankgiften. Dan betaal je helemaal geen schenkingsrechten, maar speel je wel poker: overleef je de schenking meer dan 3 jaar, dan zijn er noch schenkingsrechten, noch successierechten betaald; komt u evenwel te overlijden binnen de drie jaar na de schenking, dan zullen de begiftigden successierechten moeten betalen op de geschonken goederen. U pokert dus bij schenkingen naar kinderen vb- tussen niets betalen en tot 27 % successierechten, waar u voor 3% schenkingsrechten zekerheid had, of bij naar een nichtje bv- tussen niets betalen en tot 65 % successierechten, waar u voor 7 % zekerheid had. Schenking van onroerend vermogen Er bestaan dus verschillende technieken voor schenkingen van roerende goederen, elk met voor- en nadelen. In België gelegen onroerende goederen daarentegen kunnen slechts op één manier geschonken worden, m.n. bij notariële akte verleden voor een Belgische notaris. Net zoals bij de successierechten (zie deel 1) betaalt u op een onroerende schenking progressieve schenkingstarieven, die opnieuw verschillen per gewest (bepaald door woonplaats schenker, niet door ligging onroerend goed met uitzondering van het verlaagd tarief voor de schenking van bouwgrond gelegen in het Vlaams Gewest!) en ook afhankelijk van de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde. Schenkt u een woning aan uw kinderen, dan lopen de schenkingsrechten progressief op over 9 snelopklimmende schijven van 3 tot 30 %. Schenkt u aan een nichtje, dan lopen de tarieven op tot 70 %, en voor een schenking aan een vriend zelfs tot 80 %! Ook de berekening van de schenkingsrechten loopt gelijkaardig aan die van successierechten: de waarde van het geschonken onroerend goed wordt gesplitst per schenker en per begiftigde, en daarop worden de tarieven toegepast. Een voorbeeld: Twee echtgenoten schenken een gemeenschappelijke villa van euro in onverdeeldheid aan hun twee kinderen. De berekening gebeurt op 4 X euro (iedere schenker schenkt euro aan iedere begiftigde), telkens vertrekkende van het laagste schenkingstarief. 9

10 Heeft u dus veel onroerende goederen, dan zal u, wilt u via schenkingen minder betalen dan via successie, verschillende onroerend goed schenkingen na elkaar moeten doen. Hou er wel rekening mee dat er tussen elke schenking tussen dezelfde partijen 3 jaar gewacht moet worden, zoniet zorgt het progressievoorbehoud ervoor dat de latere schenking aan hogere schenkingstarieven wordt belast. Tijdig starten met uw onroerend goed schenkingen is dus de boodschap en telkens 3 jaar tussen laten (= de zgn. trapsgewijze schenking). En wat als u de onroerende schenking geen drie jaar overleeft? U heeft al schenkingsrechten betaald, betaalt u nu ook nog eens successierechten? Neen, u betaalt geen tweede keer op hetzelfde onroerend goed. Bij de berekening van de successierechten op de nog aanwezige, niet geschonken goederen in de nalatenschap, houdt men wel rekening met de waarde van de geschonken goederen (= progressievoorbehoud). Volledigheidshalve brengen we u onder de aandacht dat de tijdelijke korting op schenkingsrechten voor bouwgronden werd verlengd tot eind Om hiervoor in aanmerking te komen dienen wel wat voorwaarden nageleeft te worden. Zo moet het gaan om een grond bestemd voor woningbouw, gelegen in het Vlaams Gewest en moet er binnen de vijf jaar na de schenking door de begiftigde zijn hoofdverblijfplaats worden gevestigd. Schenking van ondernemingen Wenst u uw zaak (eenmanszaak of vennootschap) te schenken aan uw opvolger, dan kan u een van de eerder beschreven schenkingstechnieken gebruiken. Werkt u met een vennootschap, dan zal het soort aandelen (op naam of gedematerialiseerd) bepalend zijn welke schenkingstechniek gebruikt kan worden. Zo zal u, om een geldige schenking tot stand te brengen van aandelen op naam (bv bij een BVBA), voor een notariële schenking moeten kiezen (aan 3%/7% of voor een Nederlandse notaris). Gedematerialiseerde aandelen kunnen via een zogenaamde bankgift geschonken worden.daarnaast werd in de drie gewesten ook een speciale regeling uitgewerkt voor schenking van ondernemingen en vennootschappen. De Vlaamse variant hiervan is de vrijstelling van schenkingsrecht toepasselijk voor schenkingen in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik van ondernemingen (eenmanszaken of vennootschappen), ongeacht de waarde van de onderneming en ongeacht de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde. Er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn waarvan de belangrijkste is dat het moet gaan om een onderneming met een nijverheids-, handel-, ambacht- of landbouwactiviteit of de uitoefening van een vrij beroep. Bepaalde vennootschappen worden uitdrukkelijk uitgesloten van de verlaagde tarieven, namelijk de vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben. Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben, indien uit de balansposten van de jaarrekening van ten minste een van de 3 boekjaren voorafgaand aan het overlijden cumulatief blijkt: - dat de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een percentage gelijk aan of lager dan 1,50% uitmaken van de totale activa; én - de terreinen en gebouwen meer dan 50% uitmaken van het totale actief. Een sterk punt van deze regeling is dat de waarde van de onderneming wordt vastgeklikt op de waarde op moment van de schenking. Latere discussies tussen de erfgenamen over meerwaardes worden hierdoor uitgesloten. 10

11 Deel 5 Bijzondere schenkingsvoorwaarden en planningstechnieken - Inkomen behouden Schenkers doen afstand van hun vermogen. Toch willen ze vaak hun levensstandaard behouden. Daarom wordt dikwijls geschonken met een last. Periodiek moet dan een bepaalde som worden overgeschreven op de rekening van de schenker. De lastmoet worden vermeld in de notariële akte van de schenking of in de bewijsstukken van de bankgift. Wie de reële opbrengst, het vruchtgebruik dus, van het geschonken goed voor zich wil (de huur van een woning, de dividenden van een aandelenportefeuille,...), kan dat alleen met een notariële schenkingsakte. Binnen de familie houden U kunt een beding van terugkeer opnemen in de schenkingsakte. Als de begiftigde eerder dan u overlijdt, komt het geschonken vermogen vrij van successierechten terug naar u als schenker. U kunt ook in de akte verbieden dat de geschonken goederen in enigerlei vorm van gemeenschap worden ingebracht. Zo vermijd u dat u niet alleen aan uw kind schenkt maar ook aan de schoonfamilie. Controle behouden Als u in mindere of meerdere mate zeggenschap wilt behouden over een schenking, kan u eveneens gebruik maken van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of van een burgerlijke maatschap (of van een combinatie van beide technieken). De patrimoniumvennootschap Successieplanning met onroerend goed vraagt tijd en is duurder dan roerend goed schenken. Daarom overwegen velen een patrimoniumvennootschap op te richten. Het is een veelgebruikte techniek bij zaakvoerders die een punt hebben gezet achter hun actieve loopbaan, maar die hun vennootschap een tweede leven willen geven. Een patrimoniumvennootschap maakt onroerend goed roerend door het in een vennootschap in te brengen. Aandelen kunnen immers veel sneller en goedkoper worden geschonken dan onroerend goed. Een patrimoniumvennootschap kost evenwel ook geld. U moet met verschillende factoren rekening houden: de kosten van de vennootschap zelf (oprichting, boekhouding, ), het inbrengrecht voor woningen (10% in het Vlaamse gewest), de taxatie van huuropbrengsten (commerciële én private); ze gebeurt op de werkelijk ontvangen huur, terwijl die opbrengsten in de personenbelasting een vrij gunstig belastingregime kennen, de fundamentele verschillen inzake meerwaardebelasting tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, wanneer het pand ooit uit de vennootschap wordt gehaald. 11

12 Als u de gezinswoning in de patrimoniumvennootschap inbrengt, verliest u een bescherming die door het burgerlijk wetboek wordt opgelegd. Zo zal de vennootschap op eender welk ogenblik de gezinswoning kunnen verkopen, terwijl daar normaal altijd de toestemming van beide echtgenoten voor nodig is. Bovendien zijn vrijstellingen of verminderingen voor vererving van de gezinswoning dan niet langer van kracht. Daarnaast verliest u eveneens de vrijstelling van successierecht op het deel dat de langstlevende echtgeno(o)t(e) of partner geniet op het deel van de gezinswoning dat hij of zij verkrijgt. 12

13 Deel 6 Kenmerken van een bevredigende successieplanning: maatwerk en totaaloplossing In de vorige bijdragen tot dit dossier hadden we het voornamelijk over het fiscale aspect van successieplanning: we bekeken successierechten, schenkingsrechten en technieken voorhanden om uw privé- en bedrijfsvermogen zo goedkoop mogelijk naar de volgende generatie over te maken. Successieplanning is echter zoveel meer dan louter dit fiscaal aspect. Heel wat aspecten behandelden we reeds: hoe zorg ik voor inkomsten (schenking met VG of last); voor behoud van controle (VG of burgerlijke maatschap) en bescherming van mijn geschonken vermogen als het noodlot toeslaat (vooroverlijden van begiftigd kind beding van terugkeer) of tegen claims van ex-schoonkinderen bij echtscheiding (verbod van inbreng in gemeenschap)? Zie hierover uitgebreid deel 5 Minstens even belangrijk is het psychologisch aspect (ben je er klaar voor?), het familiaal aspect (worden alle kinderen gelijk behandeld?) en het definitieve karakter van een uitgewerkte regeling (kan er later door niemand op teruggekomen worden?). Deze laatste bezorgdheden zullen des te meer aanwezig zijn bij ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers geconfronteerd met planningsvragen. Hun vermogen kent immers een soort derde dimensie dat ook gepland moet worden: de zaak. Successieplanning van privé vermogen moet er dikwijls in één adem met mogelijke familiale opvolging of overdracht van het familiebedrijf bekeken worden. In deze laatste bijdrage willen we voornamelijk stilstaan bij enkele aandachtspunten bij overdracht van het familiebedrijf. Start tijdig U bent nog jong, hebt nog niet zo n groot te plannen privé vermogen en bovendien zijn uw kinderen nog te klein om uw zaak over te nemen. Toch raden we u aan om nu al eens stil te staan bij successieplanning. Weet u wat er gebeurt met uw zaak/praktijk als u morgen plots overlijdt? Wie erft? Uw partner? Kinderen? Alleen? Samen? Hoeveel successierechten moeten ze betalen? Waar gaan ze dat geld halen? Zaak verkopen? Zaak verder zetten? Zaak liquideren? Kunnen ze wel alleen verder zetten? Bij verkoop, wie krijgt het geld?... Durf na te denken over wat u kan ondernemen om een plots overlijden, in het belang van uw familie én in het belang van uw zaak, optimaal te ondervangen. Aanpassen van uw huwelijkscontract? Testament schrijven? Verzekering nemen? Omvormen naar een vennootschap? Stilstaan bij deze vragen is ook een vorm van successieplanning die iedere zelfstandige en vrije beroeper op geregelde tijdstippen eens zou moeten bekijken en bijsturen bij gewijzigde omstandigheden. Maatwerk en totaaloplossing De meeste bedrijfsleiders staan echter voor het eerst stil bij successieplanning en eventuele overdracht van hun zaak op moment dat men met pensioen gaat. Ook hier kunnen we niet genoeg het belang onderstrepen van het tijdig starten. Een bevredigende successieplanning zoekt immers het evenwicht tussen alle wensen, verzuchtingen en belangen van alle betrokken partijen: een optimale mix van de hoger beschreven aspecten die voor u, uw bedrijf en uw familie op maat gemaakt wordt tot een totaaloplossing door specialisten. Dit vergt voorbereiding en een tijdige start. 13

14 Goede bedoelingen Een voorbeeld: Vader startte als jonge zelfstandige 20 jaar geleden met een zelfstandige activiteit. De zaken gingen goed en de zaak groeide en groeide. 10 jaar geleden werd de zaak omgevormd tot een vennootschap. 7 jaar geleden startte ook de zoon in de zaak. Vader is vandaag 62 jaar en wenst met pensioen te gaan. De zoon is de uitgesproken beste overnemer, zijn twee zussen hebben geen interesse. Vader speelde met de idee zijn zaak te verkopen aan de helft van de waarde die zijn accountant had becijferd, om het financieel haalbaar te maken voor zijn zoon. Die prijs, zo had hij berekend, kwam overeen met wat de zaak waard was op moment dat de zoon in de zaak was komen werken als werknemer, 7 jaar terug. Goede bedoelingen van vader: Hij was ervan overtuigd op die manier zijn drie kinderen gelijk te behandelen (=familiaal aspect), want de korting op de prijs van de aandelen was slechts een compensatie voor jarenlang meewerken in de zaak door de zoon waardoor aldus de waarde was toegenomen. Bovendien was deze oplossing ook in het belang van het bedrijf (bedrijfseconomich aspect) want zo was hij zeker dat de zaak verder blijft bestaan en wordt verder gezet door de meest valabele kandidaat overnemer. Tenslotte was zijn oplossing ook een financieel haalbare kaart voor de zoon (= financieel aspect). Hoe goed ook bedoeld, vader zag echter één belangrijk aspect over het hoofd. Zijn oplossing had geen definitief karakter. Ons erfrecht voorziet immers dat ook een verkapte schenking (=verkoop onder de prijs) bij overlijden van vader, misschien 20 jaar later, kan herbekeken worden door de andere erfgenamen, hier de twee zussen. De schenking wordt dan fictief terug bij de nalatenschap van vader gevoegd om te kijken of er niet overdreven werd geschonken waardoor bepaalde erfgenamen hun voorbehouden erfdeel (=reserve) werd geschonden. Groot probleem hierbij is dat de waardering van de geschonken aandelen gebeurt tegen de waarde op het ogenblik van overlijden van pa. Dus, de door de zoon na overname gerealiseerde meerwaarde wordt mee in rekening genomen Gelukkig besprak pa zijn plannen tijdig met zijn KBC adviseur. Deze legde hem uit dat er nochtans technieken waren die dezelfde doelstellingen komen bereiken (overname door kind dat best geschikt is voor de opvolging, toch gelijke behandeling en financieel haalbaar). Enkele aangebrachte oplossingen waren: 1. Verkoop tegen correcte prijs aan uw zoon, na het bedrijf eerst overnamerijp te hebben gemaakt(via dividenduitkering, kapitaalsvermindering, ) 2. Verkoop tegen correcte prijs aan uw zoon, maar verleen hem uitstel van betaling (zo kan hij de overname over een langere termijn spreiden en terug betalen) 3. Schenk aan uw drie kinderen, en laat vervolgens uw zoon uw dochters aandelen overkopen (techniek van de dubbele akte; de drie kinderen hebben elk hetzelfde geschonken gekregen 1/3 van de aandelen -, zijn dus gelijk behandeld, en de zoon moet dus maar 2/3 betalen financieel draaglijker) 4. Schenk met de techniek van de bedrijfschenking aan 0%, die ervoor zorgt dat de waarde wordt vastgeklikt op datum van de schenking. Zo blijft de meerwaarde na de schenking door het werk van de zoon buiten schot. Ook voor uw successie- en opvolgingsvragen helpen wij u graag verder. Praat erover met uw KBC adviseur voor zelfstandigen en vrije beroeper. 14

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015 Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot Inhoud 1. Probleemstelling : casus 2. Erfbelasting in Vlaanderen 3. Planningstechnieken 4. Planning

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse regering Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Tekst aangenomen door de

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd.

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Mijn uiteenzetting bestaat uit 4 delen. SUCCESSIEPLANNING In het eerste deel bespreek ik hoe het vermogen dat de echtgenoten hebben opgebouwd tijdens hun huwelijk wordt verdeeld als één van de echtgenoten

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

Omzendbrief VLABEL 2015/2

Omzendbrief VLABEL 2015/2 Kabinet van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie Koning Albert II-laan 19, 11e v., 1210 Brussel T 02 552 67 00 kabinet.turtelboom@vlaanderen.be Omzendbrief VLABEL 2015/2 15 / 12 / 2015

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Successieplanning Verstandig (st)erven

Successieplanning Verstandig (st)erven Successieplanning Verstandig (st)erven www.notaris.be Niets is zeker, behalve de dood en de belastingen (Benjamin Franklin) 2 Waarom successieplanning? 5 goede redenen Fiscale euthanasie Erfenissen komen

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81753 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID Vlaamse Belastingdienst

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Do you have a plan? 08-12-2015

Do you have a plan? 08-12-2015 Do you have a plan? 08-12-2015 Na#ënlaan 118/01 B-8300 Knokke-Heist T: +32 (0)50 63 11 63 F: +32 (0)50 63 11 73 www.flamand.be info@flamand.be Not having a plan is also a plan 2 Deel 1: Juridisch 3 Fiscale

Nadere informatie

Tien jaar geleden werden de

Tien jaar geleden werden de moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS GOED NIEUWS VOOR UW ERFGENAMEN. HOE ERAAN BEGINNEN? Successieplanning is iets waar de meesten zich niet echt graag mee bezig houden. Maar toch

Nadere informatie

Successieplanning. 1. Wie erft wat?

Successieplanning. 1. Wie erft wat? Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat moment in bezit had en die hij tijdens zijn

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Het successiedecreet 2012 - ommezwaai fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen

Het successiedecreet 2012 - ommezwaai fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen 1 Whitepaper Het successiedecreet 2012 - ommezwaai fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen Traditiegetrouw is ook 2012 van start gegaan met een aantal nieuwe fiscale maatregelen.

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST

SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST I. ALGEMEEN Op 1 januari 2012 treedt in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling van schenking en vererving van familiale ondernemingen en aandelen

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de

Nadere informatie

De onroerende schenking algemene vereisten

De onroerende schenking algemene vereisten Inhoudstafel Inleiding 1 Deel I De onroerende schenking algemene vereisten 1 Schenking grondvereisten 2 11 Toestemming van zowel schenker als begiftigde 2 111 Schenken aan een minderjarige? 2 112 Schenkingen

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Fiscaal - Successieplanning ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen Editie 2017 Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF 3 % in rechte lijn

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79.

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79. Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa

Nadere informatie

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12 Inhoudstafel Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Uw vermogen als samenwonende....................... 3 2. Uw vermogen als gehuwde... 4 2.1. U bent gehuwd zonder huwelijks contract... 4 2.1.1. Het principe...

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

(BS 23 augustus 2012) Aan: de Vlaamse Belastingdienst

(BS 23 augustus 2012) Aan: de Vlaamse Belastingdienst Omzendbrief FB/2012/1 van 20 juli 2012 Interpretatie van de regeling met betrekking tot overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen zoals ingevoegd bij hoofdstuk 17 van het decreet van

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING Bij een successieplanning moeten er drie fases doorlopen worden: in een eerste fase moet men zich de juiste vragen stellen, die worden

Nadere informatie

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Marc Danneels Head of Investment Products & Advisory Beobank 15 november 2014 Beobank geeft zelf geen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING Emmanuel de Wilde d'estmael April 2015 1 SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING... 5 A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING... 5 B. HET ONDERZOEK NOPENS DE FAMILIALE, VERMOGENSRECHTELIJKE

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie