Rapportage Transumo ATMA Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Transumo ATMA Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA)"

Transcriptie

1 Vialis Traffic bv Loodsboot CJ Houten E I Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA) Status Definitief Datum

2 Documentbeheer Versie Datum Auteur Status Opmerkingen Steven Boerma/Frans van Waes Definitief Pagina 2 van 17

3 Inhoud 1 Inleiding Data inwinsysteem Algemeen Systeem concept Functioneel overzicht Invoer Verkeersmodellen en bewerking Uitvoer Stedelijk verkeersmanagementsysteem Algemeen Systeemconcept Configuratie Bediening Rapportage...17 Pagina 3 van 17

4 1 Inleiding Algemeen De gemeente Almelo heeft voor haar wegennet een data inwinsysteem en een verkeersmanagementsysteem laten ontwikkelen. Het inwinsysteem maakt gebruik van het bestaande detectieveld van de VerkeersRegel Installaties (VRI s) in de gemeente. Deze informatie wordt gecombineerd met een online verkeersmodel om voor elke meetperiode een verkeersbeeld voor het gehele wegennet te berekenen. Het verkeersmanagementsysteem maakt gebruikt van de gegevens uit het data inwinsysteem voor het informeren, faciliteren en sturen van het verkeer op het stedelijke wegennet. Het Kader De ontwikkeling van het data inwinsysteem en het stedelijke verkeersmanagementsysteem wordt, als project, mede in het kader van het ATMA-MODeRN project uitgevoerd. ATMA-MODeRN (Advanced Traffic MAnagement -Multi-Objective Decision aid for Regional Networks) is een onderdeel van het thema Infrastructuur en Verkeersmanagement van het kennisinvesteringsprogramma Transumo Transition towards Sustainable Mobility. Dit thema richt zich op het ontwikkelen van een efficiënter, schoner, betrouwbaarder en veiliger regionaal verkeersnetwerk door de toepassing van verkeersmanagement. Het ATMA-MODeRN project vervult in dit thema een belangrijke rol. Op basis van heersende omstandigheden en beleidsuitgangspunten wordt voor een regionaal netwerk gezocht naar een optimale inzet van verkeersmanagementmaatregelen. Doelstelling van het ATMA-MODeRN project is: Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem voor de inzet van verkeersmanagementmaatregelen op een regionaal netwerk. Doel hierbij is om niet alleen de doorstroming te verbeteren maar om ook een veiliger, schoner en betrouwbaarder verkeerssysteem te creëren. Dit rapport beschrijft de opzet van het data inwinsysteem en van het stedelijke verkeersmanagementsysteem van de gemeente Almelo. Pagina 4 van 17

5 2 Data inwinsysteem 2.1 Algemeen Het data inwinsysteem verzamelt en archiveert systematisch gegevens over het gebruik van het wegennet door het autoverkeer in Almelo. Voor het monitoren wordt voor gegevensinput gebruik gemaakt van een aantal al bestaande VRI s die door middel van inductieve lussen in de weg intensiteiten meten. De gegevens uit dit systeem zullen o.a. gebruikt worden voor verschillende verkeersmanagement toepassingen, zoals het informeren en het sturen van de mobilist. Vialis heeft de Vialis Traffic Factory (VTF) ontwikkeld om aan te sluiten op de eisen die worden gesteld in het kader van GebiedsGerichtBenutten (GGB). Voor het stedelijke wegennet werkt dit systeem onder andere met gegevens uit de VRI s. De VTF vormt de basis voor de Monitoringcentrale van Almelo. In de VTF wordt de ingewonnen data uit diverse bronnen in een geavanceerd verkeersmodel verwerkt tot bruikbare mobiliteitsinformatie voor onder andere beleid, verkeersmanagement en verkeersinformatie doeleinden. Concreet kan de Monitoringcentrale informatie leveren voor het kiezen van specifieke informatie- en regelscenario s. Vialis maakt voor de Monitoringcentrale gebruik van het online verkeersmodel van de firma PTV uit Karlsruhe. Dit software pakket, genaamd VISUM-online, wordt onder andere toegepast als hart van het Verkeersmanagement Systeem in Berlijn (VMZ Berlijn). Figuur 2.1: Verkeersbeeld Almelo. Pagina 5 van 17

6 Globaal kan gesteld worden dat de Monitoringcentrale de volgende functionaliteit bevat. Iedere vijf minuten worden de gegevens van de aangesloten VRI s ingelezen, wordt het verkeersmodel compleet doorgerekend en ontstaan de gewenste overzichten voor de wegbeheerder. Daarnaast worden grafische overzichten gegenereerd welke door ontsluiting via het internet beschikbaar komen voor het publiek en de professionele gebruikers. Deze overzichten bevatten ook informatie van de parkeergarages in het centrum van Almelo. Figuur 2.1 geeft het verkeersbeeld weer. Figuur 2.2 geeft een overzicht van de parkeerinformatie. Figuur 2.2: Parkeerinfo Almelo. De Monitoringcentrale dient de volgende doelen: Het genereren van een actueel verkeersbeeld voor wegbeheerder en weggebruiker; Het verzamelen van verkeersgegevens over een langere periode voor nadere analyse door de UT Twente van verkeerspatronen; Het monitoren van het verkeer in de gemeente t.b.v. beleidsvorming en evaluatie; Het leveren van de on-line ingewonnen gegevens t.b.v. verkeersmanagement. 2.2 Systeem concept De Monitoringcentrale is aan de VRI-centrale van Almelo gekoppeld, waardoor de centrale de benodigde intensiteitgegevens afkomstig uit VRI s via de VRI-centrale kan inlezen. De Monitoringcentrale verwerkt de intensiteitgegevens tot een aantal actuele grafische overzichten en rapportages. Gegevens worden ook beschikbaar gesteld voor publicatie op het internet Functioneel overzicht Figuur 2.3 geeft een globaal functioneel overzicht van de Monitoringcentrale Vialis Traffic Factory en het verkeersmanagementsysteem voor Almelo. Pagina 6 van 17

7 Figuur 2.3: Blokschema Monitoringcentrale VTF en het verkeersmanagementsysteem voor Almelo. De te onderscheiden onderdelen in het blokschema van figuur 2.3 zijn: Vissim en Visum offline: verkeerskundige modelsoftware voor het simuleren/evalueren van scenario s; Monica: inwingegevens van het snelwegennet van het VCNL; Vialis Traffic Factory: verzamelen, valideren en verrijken van inwingegevens; Incident manager: bevat wegwerkzaamheden/evenementen en haar impact op het verkeerssysteem; Scenario manager: Decision Support System waarmee op basis van de actuele/toekomstige verkeerssituatie en beslisregels de mobilist wordt geïnformeerd/ gestuurd/gefaciliteerd Invoer De Monitoringcentrale maakt gebruik van een aantal bestaande VRI s als inwinbron. De intensiteitgegevens van de detectielussen die aan deze VRI s gekoppeld zijn worden per vijf minuten naar de VRI-centrale overgezonden in de vorm van zogenaamde MV-data. Deze bestanden worden na ontvangst doorgegeven aan de Monitoringcentrale. De vijf minuten gegevens worden in de Monitoringcentrale geaggregeerd tot 15 minuten gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in een database Verkeersmodellen en bewerking Voor de bewerking wordt gebruik gemaakt van het online verkeersmodel VISUM-online. Vialis heeft dit software pakket uitgebreid en aangepast zodat het kan werken op basis van data die onder andere door VRI s ingewonnen wordt. Het verkeersmodel vormt een weergave van het betrokken wegennet en bevat alle wegen, lengtes, maximale snelheden, capaciteiten, afslagen etc. Pagina 7 van 17

8 Periodiek wordt het gehele model doorgerekend op basis van de ingewonnen informatie uit de VRI s. Het voordeel van het gebruik van een verkeersmodel en de bijbehorende algoritmes is dat niet alle wegvakken bemeten hoeven te worden. Het systeem is in staat om intensiteiten en snelheden te berekenen van de niet bemeten wegvakken op basis van de wegenstructuur, de inwindata en herkomst/ bestemmingsmatrices (Datacompletion-algoritme). Op deze manier komen verkeersgegevens van ieder wegvak, dus ook van de niet bemeten wegvakken beschikbaar. Door toepassing van het Datacompletion-algoritme is het systeem robuust. Als er bijvoorbeeld tijdelijk geen informatie van een VRI beschikbaar is, berekent het systeem daarvoor in de plaats een waarde. Op deze manier kan ook bij uitval van een inwinpunt een compleet verkeersbeeld worden berekend Uitvoer Uit de ingewonnen en berekende verkeersgegevens kunnen overzichten worden gegenereerd, zoals: Intensiteit in absolute waarden van alle wegvakken in het betreffende gebied (plus totale intensiteit in het netwerk); Capaciteit in absolute waarden; Restcapaciteit in absolute waarden; Snelheden in percentages; Verzadigingsgraad in percentage. Via de viewer zijn de volgende rapporten beschikbaar: Detectormetingen van (een op te geven) periode; Signaalgroepgegevens (wachttijd, groentijd, aantal groenrealisaties); Kwartaal- en jaarrapporten per VRI met statistische informatie over tellingen. De grafische weergave bestaat uit een geografisch overzicht (kaart) van het betrokken gebied waarin de afzonderlijke wegvakken en de betrokken VRI's worden weergegeven. Figuur 2.4 geeft een voorbeeld van de grafische weergave. Elk afzonderlijk wegvak is aan te klikken waarna extra informatie volgt. Deze extra informatie over het wegvak bestaat o.a. uit de volgende velden: Intensiteit in het wegvak; Gemiddelde snelheid over het wegvak; Capaciteit; Restcapaciteit; Verzadigingsgraad; Afwikkelingsniveau. Pagina 8 van 17

9 Figuur 2.4: Grafische weergave overzicht Monitoringcentrale. Bovenstaande informatie is uitsluitend beschikbaar voor de gemeente Almelo. De VRI s in het gebied worden via een pictogram in de grafische overzichten weergegeven. Door middel van kleuren wordt aangegeven of de ingewonnen data van een VRI nog correct is. Daarbij betekent de kleur groen bijvoorbeeld dat de gegevensverstrekking correct functioneert en de kleur rood dat er iets mis is met de gegevensverstrekking van een VRI. Naast bovengenoemde gegevens zal in elk overzicht de actuele datum en tijd worden weergegeven. De kaart is zoomable zodat ingezoomd, uitgezoomd en geschoven kan worden. Iedere vijf minuten wordt een actueel grafisch overzicht via het Internet worden opgevraagd. De bovengenoemde vijf minuten gegevens worden gebruikt om diverse grafische overzichten samen te stellen voor de wegbeheerder en er wordt een actueel overzicht gemaakt voor het publiek en de professionele gebruikers. De publieke site is te vinden op b2b.viacontent.nl/almelo/openbaar. Via deze link is ook parkeerinformatie op te vragen. Via een applicatie in het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) worden huidige en historische parkeerkansen van de verschillende parkeergarages op deze webpagina ontsloten. Pagina 9 van 17

10 3 Stedelijk verkeersmanagementsysteem 3.1 Algemeen Voor de gemeente Almelo is het stedelijke verkeersmanagementsysteem (TINA) ingericht. Het besturingshart bestaat uit de softwaremodule Vivaldi Scenario Manager welke op basis van de verkeerssituatie en een set van beslisregels verkeerssystemen aanstuurt. Momenteel zijn dit de VRI-centrale en het DRIP-management systeem. In figuur 3.1 is de plaats van de Vivaldi Scenario Manager in het TINA-verkeersmanagementsysteem weergegeven. Database Figuur 3.1: Schematische weergave Vivaldi Scenario Manager in het TINA-verkeersmanagementsysteem De Vivaldi Scenario Manager is een integraal onderdeel van de VTF en sluit naadloos aan op de GebiedsGericht Benutten-aanpak voor het opstellen van scenario s. 3.2 Systeemconcept De Vivaldi Scenario Manager biedt de mogelijkheid om scenario s in te stellen op basis van verkeersvariabelen. Deze scenario s kunnen vervolgens maatregelen treffen door acties uit te voeren, zoals het aansturen van wegkantsystemen en/of het genereren van meldingen. Ter ondersteuning beschikt de scenariomanager tevens over een kalenderfunctie en hulpwaarden. De functionaliteit wordt achtereenvolgens in de volgende onderwerpen beschreven: Configuratie; Bediening; Rapportage Configuratie De gelaagdheid/boomstructuur van Vivaldi in de opbouw van scenario s en het sturen van opdrachten is weergegeven in figuur 3.2. Pagina 10 van 17

11 Figuur3.2: Configuratiescherm Vivaldi Scenario Manager met boomstructuur. Strategie Een strategie is gebaseerd op een netwerkbrede doelstelling voor het (in verkeersmanagement termen) verdelen van de beschikbare capaciteit bij overbelasting van het wegennet. Een strategie wordt gedefinieerd als een verzameling scenario s. Scenario Een scenario is een combinatie van samenhangende maatregelen die onder bepaalde omstandigheden zullen worden ingezet. Een scenario wordt gedefinieerd als één formule in combinatie met een verzameling van uit te voeren maatregelen. Als de formule van een scenario waar is, worden de in het scenario gedefinieerde maatregelen en acties uitgevoerd. Een scenario kan tot meerdere strategieën behoren. De met het GebiedsGerichtBenutten-project gedefinieerde verkeersmanagement maatregelen vormen elk een scenario. Voor een scenario wordt door middel van een Als. Dan. -formule de gewenste voorwaarde voor het scenario gedefinieerd. De gebruiker is vrij om alle combinaties van verkeersvariabelen in een formule voor de trigger te gebruiken. Figuur 3.3 geeft een voorbeeld van een formule weer. Pagina 11 van 17

12 Figuur 3.3: Voorbeeld scenario extreme verkeersdrukte N279 noord. Bij conflicten bepaalt de prioriteit van een scenario welke acties er moeten worden uitgevoerd. Het scenario met de hoogste prioriteit (hoogste waarde) wint. Maatregel Een maatregel is een groep van een of meer acties welke logisch geclusterd zijn. Een scenario kan meerdere maatregelen bevatten. Figuur 3.4 geeft een voorbeeld van een maatregel weer. Pagina 12 van 17

13 Figuur 3.4: Voorbeeld maatregel Verkeersdrukte N279 noord. Een maatregel kan deelbaar of ondeelbaar zijn. Bij een ondeelbare maatregel worden de acties alleen uitgevoerd indien alle acties uitgevoerd kunnen worden. Een actie kan bijvoorbeeld niet worden uitgevoerd als het bijbehorende verkeersobject defect is of als er een actie actief is die gekoppeld is aan een scenario met een hogere prioriteit. Bij een deelbare maatregel worden alle acties uitgevoerd die uitgevoerd kunnen worden, zonder op de andere acties in de maatregel te letten. Actie Een actie is een handeling die door een verkeersapplicatie wordt verricht om een onderdeel van een maatregel te effectueren. Figuur 3.5 geeft een voorbeeld van een actie. Pagina 13 van 17

14 Figuur 3.5: Voorbeeld actie. Tegenactie Een tegenactie is een actie die automatisch wordt uitgevoerd om een eerdere actie op te heffen. De tegenactie wordt uitgevoerd als: Er geen acties meer actief zijn op het bijbehorende verkeersobject; Het bijbehorende verkeersobject defect raakt. Verkeersvariabelen De Vivaldi Scenario Manager krijgt een verbinding met het VTF voor het opvragen van verkeersvariabelen. In de Vivaldi Scenario Manager komt een standaardset van verkeervariabelen beschikbaar. Deze set is vrij uitbreidbaar met alle binnen SQL (Structured Query Language) te definiëren berekeningen. Denk hierbij aan voortschrijdend gemiddelde, minimum of maximum waarde voor een periode, trajectgegevens (intensiteit, snelheid, capaciteit, restcapaciteit etc.). Voor de meetpunten in het netwerk gaat het om: intensiteit; gemiddelde intensiteit laatste drie metingen; gewogen gemiddelde laatste drie metingen; hoogst voorkomende waarde laatste drie metingen; laagste voorkomende waarde laatste drie metingen. Pagina 14 van 17

15 Hulpwaardes Voor meer complexe formules kan een hulpwaarde worden gedefinieerd. Op basis van de op te geven formule is de hulpwaarde waar of onwaar (boolean). Om klappereffecten te vermijden kan ook een opkomst en afvalvertraging dat de hulpwaarde waar is, worden opgegeven. Tijdperioden In de formules kan als boolean een of meerdere tijdsperioden worden opgenomen. In de Vivaldi Scenario Manager zijn de tijdsperioden vrij configureerbaar Bediening De bediening van de Vivaldi Scenario Manager kent drie schermen, te weten: status van gekoppelde services (scenariomanager, VRI-centrale, TINA DRIP-manager); regelstrategie monitor; verkeersobjecten-monitor. De status van de gekoppelde services wordt getoond. Per service wordt gekeken of er nog contact is en de datacommunicatie functioneert. Pagina 15 van 17

16 De regelstrategie monitor laat de status van alle of met een filter in te stellen selectie van de aanwezige strategieën, scenario s, maatregelen en acties zien. Figuur 3.6 geeft hiervan een voorbeeld. Figuur 3.6: Voorbeeld regelstrategie monitor. De verkeersobjecten-monitor geeft de status van de gekoppelde verkeersobjecten (VRI s, Monica telpunten en Tina DRIP) weer. Per object wordt gekeken of er nog contact is en de datacommunicatie functioneert. Pagina 16 van 17

17 3.2.3 Rapportage Alle events zoals aanmaken, wijzigen, uitgevoerde acties etc. worden gelogd en kunnen met behulp van de rapportagemodule bekeken en gefilterd worden. Figuur 3.7 geeft hiervan een voorbeeld. Figuur 3.7: Voorbeeld logging Vivaldi Scenario Manager. Pagina 17 van 17

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s Tanja Vonk (TNO) Arjen Reijneveld (Gemeente Den Haag)

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI)

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) N237 Provincie Utrecht Monitoring en Beslissing Ondersteunend Systeem ir. Mark Snoek Agenda Aanleiding en gevolgen Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) Automatische beoordeling op

Nadere informatie

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Luc Wismans DAT.Mobility/Utwente lwismans@dat.nl Jakob Henckel DAT.Mobility jhenckel@dat.nl Wierd Janse Gemeente Apeldoorn w.janse@apeldoorn.nl Bijdrage

Nadere informatie

Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12

Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12 Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12 In dit document worden de eisen en wensen voor V-Log bijgehouden. Van iedere eis of wens worden diverse items vastgelegd, zoals een omschrijving,

Nadere informatie

Beschrijving idienst

Beschrijving idienst Beschrijving idienst Functionaliteit Geautomatiseerd monitoren van actuele situatie in verschillende domeinen (wegverkeer, bruggen, parkeren). Weergeven van de actuele situatie (t = 0) grafisch of als

Nadere informatie

Regionale BenuttingsVerkenner

Regionale BenuttingsVerkenner Regionale BenuttingsVerkenner Henk Taale Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Tel.: 010 282 5881 e-mail: h.taale@avv.rws.minvenw.nl Marcel Westerman Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Traffic Management 2.0 November 2016

Traffic Management 2.0 November 2016 Traffic Management 2.0 November 2016 Tiffany Vlemmings (NDW) en Frans van Waes (Vialis) Data inwinning, opslag en distributie Verkeersinformatie voor de weggebruiker Het gaat wel eens mis GTM Wel eens

Nadere informatie

Draaiboek gebruiksvriendelijkheid DVM systeem

Draaiboek gebruiksvriendelijkheid DVM systeem gebruiksvriendelijkheid DVM systeem Demonstratie ten behoeve van de openbare Europese aanbesteding Digitaal Verkeersmanagement (DVM) gemeente Venlo op 9 en 10 april 2015 februari 2015 Inleiding 2 Tijdens

Nadere informatie

Innoveren met Floating Car Data. Edoardo Felici 29 juni 2017

Innoveren met Floating Car Data. Edoardo Felici 29 juni 2017 Innoveren met Floating Car Data Edoardo Felici 29 juni 2017 NDW: een uniek samenwerkingsverband Slide 2 NDW: een uniek samenwerkingsverband Shared service organisatie op het gebied van inkoop, verwerking

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Coöperatief Verkeersmanagement o.b.v. realtime modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Verkeersmanagement o.b.v. RT modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart Mobility) Gerbrand

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

De toekomst met (verkeers)data. Bob Veenbrink 11 oktober 2017

De toekomst met (verkeers)data. Bob Veenbrink 11 oktober 2017 De toekomst met (verkeers)data Bob Veenbrink 11 oktober 2017 Inhoud 1. Wat is de Nationale Databank Wegverkeersgegevens? 2. Van wegkantapparatuur naar mobiele bronnen 3. Doorontwikkeling van Floating Car

Nadere informatie

ImFlow: BELEIDSMATIG VERKEERS MANAGEMENT

ImFlow: BELEIDSMATIG VERKEERS MANAGEMENT ImFlow: BELEIDSMATIG VERKEERS MANAGEMENT Uw doelstellingen onder controle De slimme, duurzame stad Imflow zal de huidige manier van verkeersmanagement rigoureus veranderen. Effectief en duurzaam vervoer

Nadere informatie

Mill7. homepage: support: whitepapers:

Mill7. homepage:  support:  whitepapers: homepage: www.millogic.nl support: www.millogic.nl/support whitepapers: www.millogic.nl/support/white-papers support e-mail: helpdesk@millogic.nl sales e-mail: info@millogic.nl 2002 Millogic Software B.V.

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent

We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent We hebben belangrijke verkeersinformatie voor u ViaContent ViaContent, de fijnste vorm van verkeersinformatie... VolkerWessels. Vialis is de specialist waar het gaat om het bedenken en realiseren van verkeers-

Nadere informatie

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23 Cursusmateriaal Masterclass Business Rapportages Pagina 1 van 23 Inhoud 1. Inleiding Masterclass Rapportages... 3 Doelgroep... 3 Doelstellingen... 3 Opzet document... 4 2. Bediening... 5 2.1. Benodigde

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen Tot voor kort waren het alleen de grote, kapitaalkrachtige wegbeheerders in Nederland die zich een Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam De verkeersintensiteiten op het onderliggend wegennet in beeld Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Versie 1.1, 22 mei 2017 Definitief Vertrouwelijk Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan

Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan Herinrichting van t Goylaan zorgt voor verbeterde doorstroming t Goylaan in gemeente Utrecht is medio 2016 heringericht. De 2 x 2 rijstroken zijn

Nadere informatie

Managementinfo en rapportage:

Managementinfo en rapportage: Managementinfo en rapportage: ASB Security BV heeft diverse mogelijkheden met betrekking tot managementinfo en rapportage. Naast de standaard faciliteiten die SIMS II biedt zijn er een aantal add on s

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Rapportage Transumo ATMO Reistijden schatten met Verkeersregelinstallaties

Rapportage Transumo ATMO Reistijden schatten met Verkeersregelinstallaties Vialis Traffic bv Loodsboot 15 3991 CJ Houten info@vialis.nl www.vialis.nl Rapportage Transumo ATMO Reistijden schatten met Verkeersregelinstallaties Status Eindrapport Datum 14-3-27 Documentbeheer Versie

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk Willem Mak (Senior verkeerskundige Vialis bv) Samenvatting Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) is in potentie een kansrijk

Nadere informatie

Snelstartgids DM WEB PORTAAL Gebruik. Versie

Snelstartgids DM WEB PORTAAL Gebruik. Versie Snelstartgids DM WEB PORTAAL Gebruik Versie 1.0 28-02-2017 Inhoudsopgave 1. Snelstart Gids... 2 2. Wat is het dashboard?... 3 3. Wat is het eenvoudige dashboard?... 4 4. Hoe meld ik verzuim... 5 5. Hoe

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

WHITE PAPER DOOR: BAS VAN DER BIJL, FUNCTIE NIELS HENKENS, FUNCTIE MODELLED CAR DATA: DE NIEUWE DATABRON

WHITE PAPER DOOR: BAS VAN DER BIJL, FUNCTIE NIELS HENKENS, FUNCTIE MODELLED CAR DATA: DE NIEUWE DATABRON WHITE PAPER DOOR: BAS VAN DER BIJL, FUNCTIE NIELS HENKENS, FUNCTIE MODELLED CAR DATA: DE NIEUWE DATABRON SAMENVATTING Verkeersinformatie wordt steeds belangrijker, zowel voor evaluatiestudies als voor

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Dataconversie met Oracle Spatial

Dataconversie met Oracle Spatial Realworld klantendag 19 september 2013 Voorstellen 1 2 Computer Science & Engineering (TU/e) 3 Realworld Systems 4 Datamigraties Alliander Stedin Agenda 1 Architectuur Inleiding Ontwerp migratie 2 Rapportage

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Een nieuwe manier van verkeerswaarneming? Bluetooth

Een nieuwe manier van verkeerswaarneming? Bluetooth Een nieuwe manier van verkeerswaarneming? Bluetooth Anton Wijbenga (MAP Traffic Management) Jacob Bac (Havenbedrijf Rotterdam NV) Steven Boerma (MAP Traffic Management) Samenvatting Sinds kort wordt in

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

(Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel

(Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel (Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel Willem J. Mak Teun Immerman (Vialis bv) 1. Waarom voetgangersmodellen Door de komst van de microsimulatiemodellen is het al een aantal jaren mogelijk om complexe

Nadere informatie

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Inhoud Aanleiding Aanpak Resultaat Vervolg Praktijkproef Amsterdam Verkeersinfo Toepassingen FCD voor RWS Verkeersmanagement

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 De nieuwe databron: Modelled Car Data Bas van der Bijl (Sweco Nederland B.V.) Niels Henkens (Sweco Nederland B.V.) Samenvatting Verkeersinformatie wordt steeds belangrijker,

Nadere informatie

Automatische Workflow

Automatische Workflow Automatische Workflow Uitwerking nieuwe functionaliteit Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 09-07-2013 Inleiding Dit document beschrijft de uitwerking van de gewenste functionaliteit van het

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

~ Ol '" "" ~> . dê auto' ~a':l daarom een belang-.,.'.rijke.bron'zijnvoor' hetverzame- I~n van. ve.r~èersinformidie 9P.., . Brabants~arttemen'onlangs.

~ Ol '  ~> . dê auto' ~a':l daarom een belang-.,.'.rijke.bron'zijnvoor' hetverzame- I~n van. ve.r~èersinformidie 9P.., . Brabants~arttemen'onlangs. P9i;fnjmobjelètelefool1jl1', ''''', n van verèersinformidie 9P, owei:hët dê auto' a':l daarom een belang-, 'rijkebron'zijnvoor' hetverzame- hoofdlsonderligjjèndwegennêf n Noord Brabantsarttemen'onlangs

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Dr. Hans van Lint, Transport & Planning, Civiele Techniek 3/24/09 Delft University of Technology Challenge the future Overzicht Real-time

Nadere informatie

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord RIVM - Peridos Handleiding Instellen wachtwoord Datum: 9 februari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. INSTELLEN VAN HET WACHTWOORD...4 09-02-2011 Pagina 2 van 6 Inleiding 1. Inleiding

Nadere informatie

Regionale ScenarioBouwer

Regionale ScenarioBouwer Agenda Regionale ScenarioBouwer Het concept, en eisen aan het instrumentarium RAND Europe en TNO in opdracht van AVV PLATOS colloquium Presentatie: Rik van Grol (Significance) 14 maart 2007 Inleiding Het

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

FESLI. Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding bij de FESLI web applicatie CLARIN-NL

FESLI. Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding bij de FESLI web applicatie CLARIN-NL CLARIN-NL FESLI Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij de FESLI web applicatie M e e r t e n s I n s t i t u u t, J o a n M u y s k e n s w e g 2 5, 1 0 9 6 C J A m s t e r d a m Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie.

Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie. Inleiding Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie. Algemene werking notificaties Notificaties worden

Nadere informatie

ZDSN home management systeem

ZDSN home management systeem ZDSN home management systeem Dit document geeft u een indruk van de vele mogelijkheden en de eenvoud van het ZDSN home management systeem. De ZDSN home management systemen bestaan uit de Sensio X1 controller

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting gebruik viewer Kaartlagen Linie van 1629

Toelichting gebruik viewer Kaartlagen Linie van 1629 Toelichting gebruik viewer Kaartlagen Linie van 1629 Herman Voet concept versie 25 februari 2015 De viewer is ingericht op basis van ArcGIS Online van Esri Nederland. Dat is een Cloud omgeving, waarbij

Nadere informatie

DEEL A: MEERJARENPLAN

DEEL A: MEERJARENPLAN DEEL A: MEERJARENPLAN Cluster Verkeersmanagement Clustermanager prof. dr. ir. B. van Arem Clustersecretaris drs. J. Pommer Indiener prof. dr.ir. E.C. van Berkum CTS Faculteit Construerende Technische Wetenschappen

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q1-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Release notes MobiScout

Release notes MobiScout Release notes MobiScout versie 1.5.86 Release versie 1.5.86 ULF log viewer toegevoegd in instellingen menu, alleen voor database beheerder. AP2731. Uitleg toegevoegd op canbus rapportage omtrent de berekening

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS

Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 oktober 2015 Verantwoording Titel : Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Subtitel : Projectnummer : Referentienummer

Nadere informatie

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst CVS 2014 Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst Martie van der Vlist Goudappel mvdvlist@dat.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014 20 en 21 november 1

Nadere informatie

Bijdrage 65. RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement?

Bijdrage 65. RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement? Bijdrage 65 RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement? Lessen uit 2 jaar regionaal tactisch verkeersmanagement in Noord-Holland Arthur Rietkerk, Provincie Noord-Holland Guido Hagen, ARCADIS

Nadere informatie

AN0031-NL. Een input toevoegen aan Paxton10. Overzicht. Het apparaat creëren

AN0031-NL. Een input toevoegen aan Paxton10. Overzicht. Het apparaat creëren Een input toevoegen aan Paxton10 Overzicht Met een Paxton10-connector kunnen inputs eenvoudig worden gemonitord, van lichtsensoren en thermostaat tot en met bewegingsmelders en aan/uit schakelaars. Er

Nadere informatie

Handleiding HSE-rapportagetool. De internetapplicatie van Enexis B.V. voor HSE-rapportages

Handleiding HSE-rapportagetool. De internetapplicatie van Enexis B.V. voor HSE-rapportages Handleiding HSE-rapportagetool De internetapplicatie van Enexis B.V. voor HSE-rapportages versie 3.4 Veilig werken is gezond werken Enexis Email: hse@enexis.nl 2009 Enexis Laatste wijziging: 3 februari

Nadere informatie

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand "Tutorial 28.SEE" in de map Tutorial op te roepen.

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand Tutorial 28.SEE in de map Tutorial op te roepen. # $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart Deze zelfstudie maakt gebruik van de modules Profielen & Ontwerpen, DTM en Volumes. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een set ontwerp

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Whitepaper VERVOLGACTIES NA INSPECTIES MET APP COLLECTOR FOR ARCGIS

Whitepaper VERVOLGACTIES NA INSPECTIES MET APP COLLECTOR FOR ARCGIS VERVOLGACTIES NA INSPECTIES MET APP COLLECTOR FOR ARCGIS Opdrachtgever Esri Nederland Opdrachtnemer Esri Nederland B.V. Contactpersoon Lukasz Grus Auteur Lukasz Grus, Jan de Wit Offertenr.

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

Advanced Traffic Monitoring (ATMO) (Thema Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement )

Advanced Traffic Monitoring (ATMO)  (Thema Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement ) Transumo - ATMO Advanced Traffic Monitoring (ATMO) www.atmo.tudelft.nl (Thema Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement ) PLATOS 23 maart 06 Provinciehuis Utrecht Hans van Lint 6-3-07 Platos 23/3/06

Nadere informatie

Mailmerge Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 25 juni 2010

Mailmerge Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 25 juni 2010 Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 25 juni 2010 2 Volgens Wikipedia is mailmerge: Een software product dat een bestand (of database) van namen en adressen samenvoegt met een sjabloon, om zodoende

Nadere informatie

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes 15 februari 2012, Studiedag verkeerslichten Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes Albert van Leeuwen 1 Inhoud presentatie: Geschiedenis beheercentrales Welk beleid zit er achter

Nadere informatie

User experience voor projecten

User experience voor projecten User experience voor projecten In de PS module zijn er een aantal nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor het werken met projecten. Zo is in EhP 6 de Project Editor uitgebreid met de mogelijkheid om Gannt

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

GEBIEDSGERICHT BENUTTEN OP EEN RIJTJE EN EEN BLIK VOORUIT!

GEBIEDSGERICHT BENUTTEN OP EEN RIJTJE EN EEN BLIK VOORUIT! GEBIEDSGERICHT BENUTTEN OP EEN RIJTJE EN EEN BLIK VOORUIT! Bart Lijmbach, Goudappel Coffeng, blijmbach@goudappel.nl Bram van Luipen, Kennisplatform Verkeer en Vervoer, bram.vanluipen@kpvv.nl Marcel Westerman,

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Bijlage 6: Integratie servicemanagementsystemen

Bijlage 6: Integratie servicemanagementsystemen Bijlage 6: Integratie servicemanagementsystemen 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Integratie servicemanagementsystemen... 3 2. Voorbeelden van gegevensuitwisseling... 4 2 Inleiding Binnen de Aanbestedende Dienst

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Memo. Noordwaarts, Hanny vd Meijs DRO, Dirk Iede Terpstra. Verkeersberekeningen DRO voor NDSM - kruispunten Klaprozenweg

Memo. Noordwaarts, Hanny vd Meijs DRO, Dirk Iede Terpstra. Verkeersberekeningen DRO voor NDSM - kruispunten Klaprozenweg Memo Aan Van Noordwaarts, Hanny vd Meijs DRO, Dirk Iede Terpstra Datum 12 november 2011 Onderwerp Verkeersberekeningen DRO voor NDSM - kruispunten Klaprozenweg Bijlage Verkeersregeltechnisch onderzoek

Nadere informatie

AN0033-NL. Hoe voeg ik een brandalarm toe aan Paxton10. Overzicht. Een brandmeld apparaat creëren

AN0033-NL. Hoe voeg ik een brandalarm toe aan Paxton10. Overzicht. Een brandmeld apparaat creëren Hoe voeg ik een brandalarm toe aan Paxton10 Overzicht In Paxton10 kan de status van brandmelders eenvoudig worden gemonitord. Er kan een specifieke alarmconnector worden geïnstalleerd en worden ingebouwd

Nadere informatie

Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement in Den Haag Bijdragenummer 51

Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement in Den Haag Bijdragenummer 51 Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement in Den Haag Bijdragenummer 51 Arjen Reijneveld (Gemeente Den Haag) Samenvatting Den Haag is in 2009 gestart met netwerkbreed verkeersmanagement. Aanvankelijk

Nadere informatie