Jaarverslag : ROC Flevoland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : Goedkeurende accountantsverklaring : Aangeboden bij Ministerie van OCW : Beschikbaar voor OR ROCF : Beschikbaar voor MT / DvD :

2 ROC Flevoland Bezoekadres: Straat van Florida PA Almere Postadres: Postbus AC Almere Tel Fax Internet: Kamer van Koophandel Lelystad: S

3 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 1. Inleiding en leeswijzer Voorwoord College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Profiel ROC Flevoland Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting Organogram 2012 ROC Flevoland Kerncijfers Missie, visie en strategie Missie Strategische doelen Onderwijs Mbo Onderwijsontwikkeling mbo Entree-opleidingen Doorstroom vo mbo Doorstroom mbo hbo Taal en rekenen in het mbo Internationalisering Ondernemerschap Sport EVC Dyslexie Passend Onderwijs Volwassenenonderwijs VAVO Kwaliteit van het onderwijs Analyses en verbeteringen Onderwijstijd Aannamebeleid Toezicht op de instelling Bestrijding voortijdig schoolverlaten

4 11. Studenten Studentenaantal mbo Resultaten mbo Deelnemersaantallen volwassenenonderwijs Tevredenheid studenten mbo Veiligheid Medewerkers Inleiding Beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen HRM Personele bezetting en verhouding PP / SP Ziekteverzuim Professionalisering Mobiliteit Tevredenheid medewerkers Kernwaarden Resultaatverantwoordelijke teams CAO ontwikkelingen Beheersing van uitkeringen na ontslag Governance en samenwerkingsrelaties Governance Klachten en afhandeling Vertrouwenspersoon medewerkers Zeggenschap studenten Zeggenschap medewerkers Tevredenheid bedrijven beroepspraktijkvorming Samenwerkingsrelaties, Krachtenbundeling ROCF - ROCvA, evaluatie Onderwijs - arbeidsmarkt Marktpositie en marktontwikkelingen Bedrijfsvoering Huisvesting ICT Onderwijsinformatie

5 16. Bijlagen Samenstelling van het Bestuur in Samenstelling 2012 Raad van Toezicht Rooster van aftreden RvT Verklarende begrippen en afkortingen Financieel verslag JAARREKENING 18. Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende bij de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten * Handtekeningenblad Koepelstichting ROC van Amsterdam - ROC Flevoland Overige gegevens Bijlagen bij de financiële jaarrekening Overzicht van financieel verbonden partijen Nota Helderheid Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

6 6

7 1. Inleiding en leeswijzer Voor u ligt het geïntegreerd jaardocument 2012 van ROC Flevoland (hierna ROCF), bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het geïntegreerd jaardocument legt het Bestuur verantwoording af over het jaar Het document beschrijft de ontwikkelingen in 2012, de resultaten die zijn bereikt en de activiteiten die daarvoor zijn ondernomen. Tevens geeft het jaardocument een beeld van ROCF en de inrichting van het instituut. Het thema van ROCF was voor 2012 het gaat om aandacht'. Met dit thema wil het Bestuur het belang van aandacht aangeven, aandacht in de breedste zin van het woord. Aandacht voor de kwaliteit van het werk en de processen, en zeker aandacht voor de studenten, de collega s en de externe stakeholders 1. Hiermee wordt nogmaals het belang van de menselijke factor in de ontwikkeling van de organisatie aangegeven. De medewerkers, werkzaam in teams, vormen het hart van de onderwijsinstelling. Zij zijn beslissend in het leveren van kwaliteit en goede prestaties. Het thema staat niet op zichzelf, maar is representatief voor de koers van de afgelopen jaren waarin de medewerkers, samenwerkend in teams, centraal staan. Het jaarverslag begint met een korte schets van ROCF, inclusief de organisatiestructuur, het organogram, een inleiding door het Bestuur en de kerncijfers over de belangrijkste resultaten van De Raad van Toezicht (hierna RvT) doet in hoofdstuk 3 verslag over het jaar ROCF werkt nauw samen met het ROC van Amsterdam (ROCvA). Vanuit die samenwerking wordt het toezicht op beide ROC s uitgevoerd door één Raad van Toezicht. Daarna wordt in het jaarverslag ingegaan op de mate van realisatie van de meerjarenstrategie, de koers en de strategische doelen voor In aparte hoofdstukken wordt vervolgens aandacht besteed aan het onderwijs, de studenten, de medewerkers, de kwaliteit van het onderwijs, Governance, de bedrijfsvoering, de samenwerkingsrelaties n de marktontwikkelingen. Bij elk hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de werkwijze en de resultaten in 2012 ten opzichte van de beoogde doelen en wordt een vooruitblik gegeven voor In enkele bijlagen wordt de samenstelling in 2012 van het Bestuur en de RvT vermeld, inclusief het rooster van aftreden van de leden van de RvT. Tenslotte is in de bijlagen een lijst met verklarende begrippen opgenomen. Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met het financieel verslag, de financiële verantwoording van de specifieke regelingen en de financiële resultaten over Ook hierbij zijn enkele bijlagen gevoegd, namelijk de (meerjarige) doelsubsidies Ministerie OCW, het overzicht van verbonden partijen, de nota Helderheid 2010 en een bijlage met de segmentatie naar onderwijssoorten. 1 In het jaarverslag wordt het woord studenten gebruikt voor jongeren die onderwijs volgen aan het mbo en deelnemers voor personen die een opleiding volgen bij het volwassenenonderwijs. 7

8 2. Voorwoord College van Bestuur In dit jaarverslag verantwoorden wij ons integraal over de ontwikkelingen en bereikte resultaten in het jaar Door consequent te werken aan kwaliteitsverbetering door teams die de verantwoordelijkheid nemen voor hun resultaten, zien wij in 2012 een aanzienlijke sprong in de onderwijsresultaten en een daling van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Hier zijn wij trots op. Het Bestuur is door directe dialogen met teams op zoek gegaan naar de factoren die ertoe doen om teams deze resultaten te laten halen. In dit jaarverslag leest u daar meer over. Terugblikkend op 2012 realiseer ik mij dat er relatief veel verschillende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die het werk van medewerkers direct raken. De economische recessie is extra voelbaar in Flevoland. De bouw van woningen in Almere is sterk terug- gevallen, de werkgelegenheid is gedaald, waardoor de werkloosheid relatief snel is gestegen. Dit, terwijl juist werd ingezet op de schaalsprong in woningen en werkgelegenheid, die beleidsmatig was ingezet tussen Almere / Flevoland en de rijksoverheid en de medewerkers als toekomstbeeld voor ogen stond. Doordat meer dan 50% van de beroepsbevolking buiten Flevoland werkt, zien wij dat in tijden van groeiende werkloosheid deze op het woonadres in Flevoland relatief sneller stijgt. Werkloosheid wordt als het ware geïmporteerd. Dit toont wederom aan hoe kwetsbaar de jonge provincie, en daarmee de omgeving van ROCF, is en waar door de opleidingsteams snel op ingespeeld moet worden. Het vertaalt zich ook in een snelle afname van het aantal studenten bbl, forse fluctuaties in de studentenaantallen bij sommige opleidingen en de noodzakelijke reorganisaties bij de volwasseneneducatie en het ondersteunende personeel. Waar een aantal jaren geleden volwasseneneducatie nog ruim 33% van de omzet bedroeg, is dit percentage door overheidsbeleid snel gereduceerd. Dit zien wij ook terug in de aantallen deelnemers. Veel docenten volwasseneneducatie hebben de stap naar het mbo inmiddels gemaakt en scholen zich daar apart voor bij. De daling van de inkomsten voor het mbo door een lichte daling van het aantal studenten en het wegvallen van additionele subsidies, maakte het noodzakelijk om het aantal medewerkers via een Sociaal Plan te reduceren. Daarbij is er bewust voor gekozen om deze afname geheel te laten plaatsvinden bij het onderwijsondersteunende personeel zodat verhoudingsgewijs een groter aandeel medewerkers onderwijs verzorgt. In een organisatie die in het mbo jarenlang alleen maar groei heeft gekend heeft dit geleid tot de nodige onrust. Via gerichte begeleiding en gepaste maatregelen hebben wij dit proces gelukkig kunnen afsluiten zonder gedwongen ontslagen. De besluitvorming om de locatie in Dronten te sluiten is eind 2012 afgerond. Waar wij in het jaar 2000 gevraagd zijn om in Dronten samen met de scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente een kleinschalige beroepsschool vmbo - mbo te ontwikkelen, hebben wij moeten onderkennen dat door fusieprocessen bij één van de vo-scholen met een ROC van buiten Flevoland een bestuurlijk convenant een onvoldoende stevige basis vormt als fundament om letterlijk en figuurlijk op te bouwen. Het voedingsgebied vinden wij te klein voor 2 ROC s om daarop door te investeren in huisvesting in Dronten. Het is het opleidingsteam goed gelukt om met de nodige aandacht voor de gevolgen voor studenten, die bewust voor de vestiging in Dronten hadden gekozen, draagvlak te krijgen voor dit besluit. De medewerkers zijn eind 2012 gestart om de integratie van de opleidingen binnen MBO College Lelystad stevig voor te bereiden. 8

9 De vorming van relatief zelfstandige MBO Colleges in zowel Almere als Lelystad heeft in 2012 zijn afronding gekregen. De MBO Colleges hebben nu alle kenmerken van een school voor mbo die sterk verbonden is met de lokale omgeving. Dus ook scholen waarin docententeams en studenten sterk met elkaar verbonden zijn en samen de school maken, hun resultaten halen en aandacht hebben voor elkaar. De ondersteunende stafdiensten zijn gaandeweg het jaar daarom ook gedecentraliseerd naar de MBO Colleges. Gelijktijdig zijn de centrale concerndiensten binnen de bestuurlijke krachtenbundeling met ROCvA samengevoegd. Daarbij hebben wij vooral aandacht voor het verlagen van de overhead ten gunste van budgetten voor het primair onderwijsproces. Deze verlaging zien wij bevestigd als wij onze positie binnen de landelijke benchmark analyseren. Wij hebben de prestatieboxen nu per opleidingsteam om deze ook intern te benchmarken. Het Bestuur is samen met de directies van de MBO Colleges dialooggesprekken gaan voeren met de teams om erachter te komen wat bepalend is voor de resultaten van een team. Het is ook een vorm van aandacht geven en krijgen. Prettige en open gesprekken waarin wij leren en informatie uitwisselen. Waar de onderwijsresultaten inmiddels voor alle niveaus boven de landelijke norm liggen, zal nu de slag gemaakt moeten worden naar het verhogen van de tevredenheid. Gelet op het relatief grote aandeel van jongeren met een meervoudig zorgprofiel in de gemeenten Almere en Lelystad is fors ingezet op de sluitende aanpak met partners in de stad. Daarnaast is, in het belang van veelal ongediplomeerde studenten, voortvarend ingezet op het inrichten van de structuur van de Entree-opleidingen en op een uitgebreidere intake binnen het overheidsbeleid Focus op vakmanschap. Dat de uitvoeringswetgeving voor dit onderdeel van Focus op vakmanschap erg lang op zich laat wachten, brengt het risico met zich mee dat teams onzeker worden over dit overheidsbeleid, terwijl zij juist voortgang willen maken. Het is geweldig dat zoveel teams en medewerkers in 2012 deze veranderingen, met het oog op verbetering van het onderwijs voor studenten, hebben weten op te pakken. Daar ben ik als bestuurder trots op. Wanneer u opmerkingen over dit - of suggesties voor een toekomstig - jaarverslag heeft, dan horen wij dit graag van u. Ronald Wilcke, voorzitter College van Bestuur 9

10 3. Verslag Raad van Toezicht 2012 Vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van ROCF / ROCvA ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en van de afzonderlijke CvB s van ROCF en ROCvA. Het toezicht vindt integraal plaats, dus op alle aspecten van de instellingen. In 2012 richtte de aandacht van de RvT zich vooral op de kwaliteit van onderwijs, huisvesting en nieuwbouw, een gezonde financiële bedrijfsvoering en de evaluatie van de krachtenbundeling van ROCF en ROCvA. De ontwikkelingen bij Amarantis Onderwijsgroep, die in 2012 in zeer zwaar weer verkeerde en begin 2013 werd opgesplitst, zijn door de RvT op de voet gevolgd vanwege de mogelijke impact op ROCF / ROCvA. De RvT liet zich hierover uitgebreid informeren door de RvB en gaf advies over de te kiezen opstelling. Er werd terdege rekening mee gehouden dat het maatschappelijk wenselijk kon zijn om studenten over te nemen, maar dit zou geen schade mogen toebrengen aan de continuïteit van ROCvA. Denk bijvoorbeeld aan de negatieve gevolgen van een (te) grote instroom voor de kwaliteit van onderwijs en de benodigde voorfinanciering in verband met de t-2-financiering 2 door het ministerie van OCW. Ook heeft de RvT goed nota genomen van de uitgangspunten van wenselijk bestuurlijk gedrag en de mogelijke lessen die uit de casus Amarantis geleerd kunnen worden voor de eigen organisatie en specifiek voor de rollen van de RvB en de RvT. In 2012 trad een nieuw lid van de RvT en onderwijscommissie aan. Ook nam de RvT haar eigen functioneren kritisch onder de loep. Toetsingskader De RvT gebruikt de code Goed Bestuur in de BVE-sector als leidraad voor haar toezichthoudende taak. Het jaarlijkse managementcontract tussen de RvT en RvB is een belangrijke toetssteen. Hierin waren voor 2012 de volgende thema s opgenomen: Kwaliteit van onderwijs Huisvesting Financiën en bedrijfsvoering Studententevredenheid Organisatieontwikkeling, de centrale rol van resultaatverantwoordelijke teams Deze thema s zijn mede onderwerp in de besturingsdialoog van de RvB met de directies van de MBO Colleges en de directeuren van de centrale diensten. De resultaten worden minimaal driemaal per kalenderjaar besproken en verantwoord, waarbij meteen aan de orde komt welke verbeteracties worden ingezet. Dezelfde verantwoordingscyclus vindt ook binnen de MBO Colleges plaats. Hier wordt met de teams besproken hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren. Ofwel: hoe stellen wij de teams in staat om voor de studenten het verschil te maken? Informatievoorziening en vergaderfrequentie De RvT laat zich uitgebreid informeren door de RvB. Een belangrijke informatiebron zijn de quadrimesterrapportages die de voortgang per doelstelling laten zien. In de informatievoorziening neemt de RvB ook benchmarks mee, zoals die van de MBO Raad. Daarnaast wordt onder meer gebruik gemaakt van gegevens van studenten, gemeten met de JOB Monitor en de interne tevredenheidsmonitor. Kernvraag voor de RvT is telkens: waar staat ROCF / ROCvA en hoe verhoudt zich dat tot het risicomanagement dat de RvT hanteert. 2 Financiering waarbij de feitelijke bekostiging plaatsvindt twee jaar na inschrijving van een deelnemer. 10

11 Naast de speciale benchmark voor ROC s in de G4 is in 2011 een interne benchmark voor ROCF / ROCvA ontwikkeld. Die heeft de sturingskracht op alle niveaus in de organisatie sterk vergroot. De interne benchmark laat de prestaties per team zien, wat past bij de gedachte die is vastgelegd in de meerjarenstrategie: de teams maken het verschil en moeten goed zijn toegerust om zélf verantwoordelijkheid voor verbeteringen te dragen. De RvT wint zelf ook informatie in. Zo is de RvT actief lid van de Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen (VTOI) en het Platform voor Raden van Toezicht van mboinstellingen. De voorzitter van de RvT is van beide organisaties lid. Werkbezoeken zorgen ervoor dat de RvT zich goed verstaat met de onderwijsstichtingen. Tijdens de gevarieerde onderwijstour in het voorjaar van 2012 brachten de RvT-leden onder meer een bezoek aan een aantal nieuwbouwlocaties van ROCvA, terwijl in het najaar MBO College Lelystad en Dronten en MBO College Almere werden bezocht. Voorafgaand aan de RvT-vergadering in juni 2012 kregen de RvT-leden een rondleiding door de nieuwbouw van MBO College Zuid. Het RvT-lid dat in november bij de opening van dit gebouw aanwezig was, noemde de optredens van de studenten hartverwarmend. De reacties waren enthousiast. De RvT kwam in 2012 zeven keer bijeen voor een reguliere vergadering. Hiernaast kwam de onderwijscommissie drie keer bijeen, de auditcommissie vier keer, de remuneratiecommissie drie keer en de agendacommissie zes keer. In de remuneratiecommissie is diverse malen de bezoldiging van de bestuurders besproken i.v.m. de invoering van de sectorspecifieke WNT. Op initiatief van de auditcommissie werd de jaarlijkse themabijeenkomst gewijd aan risicomanagement. Samen met de RvB-leden is dit thema aan de hand van casussen onderzocht. Op verzoek van de RvT heeft de RvB daarop een visie over risicomanagement opgesteld. Naast de definitie, de mogelijke risico s en hard controls vroeg de RvT nadrukkelijk ook om soft controls 3. Na bespreking in de auditcommissie, onderwijscommissie en RvT werkt de RvB het risicomanagement op het niveau van de directeuren van dienst verder uit. Kwaliteit van onderwijs Kwaliteit van onderwijs staat in de RvT hoog op de agenda. Zo informeert de RvB de RvT regelmatig over de uitkomsten en planning van de onderzoeken die de Onderwijsinspectie uitvoert. In 2010 werd de kwaliteit van onderwijs structureel opgenomen in de beleidscyclus, in de vorm van een risicoanalyse die tijdens de quadrimestergesprekken van de RvT wordt geagendeerd. In 2011 werd een interne benchmark ingevoerd die precies laat zien waar de afzonderlijke teams van ROCF / ROCvA staan. De RvB heeft de sturing hierop aangepast, is dichter op de teams gaan zitten en ging in 2012 in gesprek met de vijf best en de vijf minst presterende teams. De RvT vindt dit een goede ontwikkeling en constateert dat de teams met de prestatiebox een krachtige tool in handen hebben gekregen om de prestaties zelf te verbeteren. Zo kon in 2012 goede vooruitgang worden geboekt op het onderwijsrendement. Beide ROC s boekten voor het derde jaar op rij een verbetering van zowel het jaar- als het diplomaresultaat. Bij ROCF was de verbetering zelfs verrassend sterk: het jaarresultaat steeg van 63,0% naar 70,2% en het diplomaresultaat van 64,5% naar 71,6%. Bij ROCvA steeg het jaarresultaat van 66,1% naar 67,4% en het diplomaresultaat van 68,4% naar 68,9%. Hier wierpen de extra sturingskracht en het toegenomen bewustzijn van het belang van het onderwijsrendement duidelijk hun vruchten af. 3 Maatregelen die, meer dan de 'hard controls', appelleren aan de bedrijfscultuur en gedragsbeïnvloedende factoren zoals voorbeeldgedrag door leidinggevenden en houding, motivatie en overtuiging van medewerkers. 11

12 Het schooljaar 2011 / 2012 was het laatste jaar van het OCW-programma Aanval op Schooluitval , gericht op het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten (vsv). Ten opzichte van het peiljaar 2005 / 2006 realiseerde ROCF een reductie van 26% en ROCvA een reductie van ruim 36%. ROCvA behoort met dit resultaat tot de drie best presterende ROC s en haalt hiermee waarschijnlijk een prestatiesubsidie van ruim 2,5 miljoen. Volgens de RvT lag ook voor deze verbetering de brede aandacht voor transparante taakstellingen op teamniveau met maandelijkse voortgangsrapportages aan de basis, evenals vsvgerelateerde maatregelen zoals verbetering van het aannamebeleid en de begeleidingsstructuur en een andere manier van sturen op examenresultaten. Twee opleidingen van ROCvA kregen in 2012 een heronderzoek omdat de kwaliteit van de examinering onder de maat was. De beoordeling van de opleiding Lifestyle was voldoende. Voor de opleiding Vliegtuigtechniek op niveau 2 werd het protocol gevolgd: de RvB hield de kwaliteit van onderwijs scherp in de gaten en besloot deze opleiding vanaf het schooljaar 2013 / 2014 niet meer aan te bieden. De RvT kon hier goed mee instemmen omdat voor Vliegtuigtechniek op niveau 2 weinig werkgelegenheidsperspectief bestaat. De opleidingen Vliegtuigtechniek op niveau 3 en 4, waarvoor wel een goed perspectief bestaat, blijven gehandhaafd. De studenttevredenheid vraagt wat de RvT betreft om extra aandacht. De interne meting liet nog geen verbetering zien en zowel ROCF (44%) als ROCvA (48%) scoorden nog onder het landelijk gemiddelde van de JOB-monitor (53%). De RvB heeft laten weten dat verbetering van de studenttevredenheid voor zowel de RvB als de teams een speerpunt is. Met de studenten worden gesprekken gevoerd om aanknopingspunten te vinden. Hiernaast loopt een digitaal onderzoek naar de tevredenheid van bpv-bedrijven. Zorg heeft de RvT over het vwo van het Bredero Lyceum, waar de gemiddelde afwijking tussen de landelijke examens en de schoolexamens voor de tweede keer binnen drie jaar groter was dan 0,5 procentpunt. De Onderwijsinspectie beoordeelt een verschil van meer dan 0,5 procentpunt als groot. Bestaat voor de vijfde keer een groot verschil, dan meldt de Onderwijsinspectie dit aan de minister. Die kan maatregelen nemen. In het examenjaar 2011 / 2012 was voor het vwo het verschil tussen het landelijke examen en het schoolexamen 0,48 procentpunt. Huisvesting Voor de geplande nieuwbouw in Almere Poort vroeg de RvB in november aan de RvT om in te stemmen met de voorlopige gunning van de ontwikkeling. Vanuit de auditcommissie, waar nieuwbouw en huisvesting een vast agendapunt is, werd echter gewezen op de grote veranderingen in de vastgoedmarkt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ROCvA / ROCF. Belangrijke aandachtspunten voor de RvT zijn onder meer: De feitelijke onderbouwing van de keuze voor de vestigingsplaats Almere Poort op basis van de prognose ten aanzien van de ontwikkeling van de plaats Almere als geheel. De voor- en nadelen van nieuwbouw versus het kopen en geschikt maken van een bestaand pand. De RvB heeft naar aanleiding van het RvT-advies besloten de ingebrachte notitie voor de nieuwbouw Almere Poort ook op deze punten kritisch te bekijken. 12

13 In 2012 betrok ROCvA drie nieuwe schoolgebouwen: MBO College Zuid, MBO College West en MBO College Noord / Bredero Mavo. De RvT heeft er scherp op toegezien dat dit tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs is gebeurd: Strikte handhaving van de gestelde financiële kaders, waaronder de regel dat de huisvestingskosten niet meer mogen bedragen dan 9% van de lumpsumfinanciering 4. Zorgvuldige budgettering en voorkomen van budgetoverschrijdingen. Slim gebruikmaken van de ruimte die op toplocaties tegen geringere kosten beschikbaar is voor organisaties met een maatschappelijke functie. Met de oplevering van de laatste drie nieuwbouwprojecten voor MBO Colleges in Amsterdam verschuift de focus van nieuwbouw en projectmatig werken naar consolidatie, beheer en kwaliteitszorg. Het strategisch huisvestingsplan (SHP) werd afgerond conform de enkele jaren geleden vastgestelde koers. Het beoogde resultaat van het totale bouwplan met een waarde van circa 120 miljoen werd binnen de gestelde financiële kaders behaald. De RvT is trots op het concept dat hiermee is neergezet: moderne en goed geoutilleerde schoolgebouwen op goed bereikbare en aansprekende locaties voor studenten én bedrijfsleven. In deze gebouwen kan de onderwijsvisie van ROCF / ROCvA optimaal vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het concept klein binnen groot en de inrichting van de plint van de nieuwbouw. Hierin wordt onder andere ruimte gereserveerd voor bedrijven die een link hebben met het onderwijs. Zo zoekt Dirk van den Broek in de plint van MBO College Zuid de samenwerking met de opleiding Handel, terwijl studenten van de opleiding Artiest Muziek optreden in het restaurant dat in de plint gevestigd is. Omgekeerd waarderen bedrijven en instellingen ook de faciliteiten die MBO College Zuid hun biedt. Zo is de gemeente een vaste gebruiker van het goed geoutilleerde sportcomplex. Financiën en noodzaak voor groei Bij de bespreking van de jaarrekening over 2011, in mei 2012, keek de RvT vooral naar de reeks van financieel slechte jaren bij ROCvA en de neerwaartse ontwikkeling van de solvabiliteit door de afbouw van Educatie & Inburgering. De RvT gaf aan dat deze tendens door de sterke toename van het balanstotaal door investeringen in nieuwbouw weliswaar verklaarbaar, maar niet langer aanvaardbaar was. De auditcommissie benadrukte dat het jaar 2012 goed moest worden afgesloten, en onderstreepte het belang van een sluitende begroting met een betere solvabiliteit voor Voor 2012 gaf de auditcommissie aan vooral de organisatieonderdelen Educatie & Inburgering en MBO College Airport bij ROCvA kritisch te bezien. Ook de vorming van nieuwe MBO Colleges bleef in financieel opzicht spannend. De RvB gaf aan bij te sturen. In december toonde de auditcommissie zich tevreden over de ontwikkeling van de financiële situatie. Zowel ROCF als ROCvA konden over 2012 een sluitende exploitatie presenteren. Voor 2013 ziet de RvT vooral de stagnatie in de groei van het studentenaantal bij ROCF als zorgpunt. Voor ROCF is de begroting sluitend, maar in kwalitatief opzicht zwakker dan de begroting van ROCvA. Groei van het studentenaantal is absoluut nodig om weg te blijven van een neerwaartse spiraal. Dit is een zorg. De auditcommissie voorziet dat ROCF te klein is om een verdere stagnatie in de groei van de studentenaantallen op te vangen. Een impuls voor groei is noodzakelijk. 4 Het percentage dat het ministerie van OCW zelf bij de instelling van de lumpsumfinanciering voor de huisvestingskosten hanteerde. De huisvestingslasten bij ROCvA kwamen in 2012 wel tijdelijk boven 9%-norm door dubbele huisvestingslasten tijdens de ingebruikname. Oude huisvesting ROCvA is in 2012 afgestoten, op één huurcontract van bijna 6000 m 2 dat nog twee jaar doorloopt na. 13

14 Bij ROCvA vraagt de groei van het studentenaantal vanwege de t2-financiering 5 door het ministerie van OCW om voorfinanciering. Vanwege de nieuwbouw verwacht de RvB in het schooljaar 2013 / 2014 bovendien een verdere groei. Ter financiering van de hiermee samenhangende kosten van uitbreiding is in de begroting voor 2013 een bedrag van 1,5 miljoen opgenomen. Bij VOvA slaat het concept en de ambiance van het lyceum aan. Terwijl bij Bredero Mavo het studentenaantal daalt, laat Hyperion Lyceum juist een sterke groei zien. Evaluatie krachtenbundeling In maart 2012 nam de RvT het initiatief voor de evaluatie van de krachtenbundeling, zoals afgesproken bij het besluit tot krachtenbundeling in De RvT koos voor een externe validatie door het bureau BMC. Twee RvT-leden en een RvB-lid vormden een begeleidingscommissie. Het rapport werd in december 2012 gepresenteerd. De conclusie is dat de onderwijskundige en bedrijfsmatige ambities van de krachtenbundeling in belangrijke mate zijn gerealiseerd. Vooral op het gebied van onderwijskwaliteit (vsv, diploma- en jaarresultaat) zijn belangrijke vorderingen geboekt. Daarnaast is op het gebied van bedrijfsvoering en efficiencyverbetering een aantal vooraf gestelde doelen gerealiseerd, zoals een betere verhouding tussen de middelen voor het primaire en ondersteunend proces, de afslanking van de RvT en RvB en de daling van de kosten voor bestuur en toezicht. Wel is de vraag in hoeverre de verbetering van de rendementen is toe te schrijven aan de krachtenbundeling. In ieder geval stond deze de rendementsverbeteringen niet in de weg. Op het gebied van bedrijfsvoering en efficiency laten beide ROC s hun budgetten nu voor een groter deel ten goede komen van het primaire proces. Beide ROC s besteden procentueel minder aan bestuur, management en huisvesting dan collega-instellingen in het land. Voor wat betreft de uitgaven aan onderwijzend personeel scoren beide ROC s gelijk of beter dan het landelijk gemiddelde. Ook dit is niet direct toe te schrijven aan de krachtenbundeling, maar beide ROC s zijn na de krachtenbundeling niet slechter gaan presteren. Niet ten opzichte van zichzelf en ook niet ten opzichte van collega mbo-instellingen. Door de grootte van de organisatie (meer specialisme, meer ervaring met reorganiseren) is ROCvA vaak leidend geweest. De krachtenbundeling lijkt vooral bepalend te zijn geweest voor het realiseren van de opleiding Luchtvaartdienstverlening bij ROCF, de nieuwbouwplannen in Almere Poort, het creëren van de domeinstructuur en de harmonisatie en integratie van de ondersteunende diensten bij ROCF. Hier lijkt schaalgrootte dus te lonen. Vooral de eerste twee punten zijn van substantiële waarde voor de slagkracht en toekomstbestendigheid van ROCF. Het rapport bevestigt de resultaten van de krachtenbundeling. Succesfactoren zijn het veranderen van de organisatiestructuur (eigenaarschap beleggen en versterking van de positie van de MBO Colleges) en de bedrijfsinfrastructuur (vergroten van de effectiviteit en efficiency). De RvT erkent dit, evenals het gegeven dat het beleggen van eigenaarschap niet meteen een uitvloeisel van de krachtenbundeling is, maar van een andere sturing door de RvB. De RvB wil verder met de profilering van de MBO Colleges omdat dit de tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijven vergroot. Aanscherpen van het beleid is niet nodig: de aandachtspunten zijn onderdeel van reguliere pdca-cyclus en worden meegenomen in de rapportage. Een aantal thema s komt terug in de commissies en wordt gerapporteerd aan de RvT. 5 Financiering waarbij de feitelijke bekostiging plaatsvindt twee jaar na inschrijving van een deelnemer. 14

15 Evaluatie intern toezicht en bestuur In mei 2012 heeft de RvT het intern toezicht geëvalueerd. De RvT voerde de evaluatie zelf uit en gebruikte de checklist Toolkit Toezicht Onderwijs als leidraad. De RvB leverde eind 2011 al input in de vorm van 360º- feedback. De RvT heeft aangegeven in het overleg met de RvB te willen komen tot meer ruimte voor de individuele opvattingen van de leden van de RvB om vanuit de diversiteit aan opvattingen van RvB en RvT en een open dialoog te komen tot een afgewogen beeld en een doordacht voorstel. Als ander aandachtspunt kwam naar voren dat de RvT graag meer informatie wil ontvangen vanuit de laag onder de RvB. Een goed voorbeeld van de manier waarop dat zou kunnen was de aanwezigheid van directeuren tijdens de jaarlijkse onderwijstour langs verschillende afdelingen door de leden van de RvT. Ook het functioneren van de RvB heeft de aandacht van de RvT. Hiertoe voert de RvT functioneringsgesprekken met de RvB-leden. Werving nieuwe RvT-leden Begin 2012 trad P. van Maanen aan als nieuw RvT-lid. Omdat hij ook zitting nam in de onderwijscommissie, gebeurde dit op basis van een profiel waarin de OR van zowel ROCF als ROCvA een stem had. Besluiten 2012: Wijze van evaluatie van functioneren RvT Managementcontract 2012 met RvB. Benoeming van dhr. E.P. van Maanen als nieuw RvT-lid Herbenoeming van RvT-lid dhr. F.P. Bijdendijk Goedkeuring jaarrekeningen en jaarverslagen 2011 ROCF en ROCvA Goedkeuring vastgoedtransacties ROCvA Onderzoek evaluatie krachtenbundeling Goedkeuring kostenreductie Oplossing liquiditeitskrapte ROCvA Toekenning variabele beloning RvB-leden Instemming lidmaatschapseisen MBO Raad Goedkeuring begrotingen 2013 ROCF en ROCvA Proces van heroverweging accountant Honorering RvT-leden Uitvoering functioneringsgesprekken RvB 15

16 4. Profiel ROC Flevoland 2012 ROCF biedt opleidingen middelbaar beroepsonderwijs aan op vier niveaus: niveau 1: assistent niveau niveau 2: basis beroepsbeoefenaar niveau 3: vakfunctionaris niveau 4: middenkaderfunctionaris/middenkaderspecialist In totaal worden 158 opleidingen voor mbo uitgevoerd, met daarnaast maatwerktrajecten voor mbo en vavo bij het organisatieonderdeel Business College. Binnen de organisatie is Business College de aanduiding voor de Bedrijfsschool, onderdeel van de sector Beroepseducatie voor volwassenen. Verder kent de organisatie het onderdeel Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen (vavo). Met de breedte van dit aanbod speelt ROCF in op de specifieke vraag van de partners in de provincie Flevoland. Een jonge provincie met weinig historie waarin relatief vrij veel jongeren wonen en circa 50% van de beroepsbevolking buiten de provincie werkt. ROCF richt zich bewust op de vraag en de doelgroepen uit de gemeenten Almere, Dronten en Lelystad en wil dit kwalitatief steeds beter doen. Actieve werving buiten deze gemeenten vindt niet plaats, omdat dit gebieden zijn waar andere ROC s al een aanbod voor hebben. Dit heeft wel consequenties voor de wijze van organiseren van het onderwijs, omdat een breed aanbod gevraagd wordt en gelijktijdig het voedingsgebied gedeeld moet worden met andere ROC s die hierin wel actief werven. In de MBO Colleges in Lelystad en in Dronten wordt beroepsonderwijs aangeboden aan vooral jongeren. Binnen het Business College (c.q. de Bedrijfsschool) wordt vooral beroepsonderwijs verzorgd voor volwassenen. Dit organisatieonderdeel verzorgt op maat gemaakte groepstrajecten voor werknemers van een bedrijf of instelling. Om de doelstelling van het verder terugdringen van het voortijdig schoolverlaten te realiseren, is het ROC preciezer geworden bij de intake en de toelating van ongediplomeerde vmbo'rs. Het aantal studenten is daardoor iets afgenomen en bedroeg in 2012 ruim mbo-studenten en circa 190 deelnemers vavo. In totaal zijn ruim 600 medewerkers in dienst van het ROC. ROCF is op een kleinschalige manier georganiseerd. Een student of deelnemer heeft vrijwel alleen te maken met de onderwijsafdeling en de docenten van de eigen opleiding. Alle voltijds studenten kunnen sport beoefenen en kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van badminton en korfbal tot duiken en golf. Ook voor het personeel bestaan ruime mogelijkheden voor sportbeoefening. Het ROC Topsportplan maakt het mogelijk voor studenten om op hoog niveau te sporten en tegelijkertijd onderwijs op maat te volgen. Alle beroepsopleidingen besteden aandacht aan het ondernemerschap. Niet alleen voor mensen die voor zichzelf willen beginnen, maar ook om een werknemer te worden met een ondernemende spirit. Studenten krijgen de kans op een buitenlandse ervaring, er zijn allerlei mogelijkheden voor een buitenlandse stage en er zijn veel internationale uitwisselingsprogramma s met verschillende scholen in Europa. ROCF heeft veel contact met bedrijven en instellingen in en om Flevoland. Zo kunnen wij aan iedere student een passende stageplaats aanbieden. Studenten van ROCF doen het relatief gezien erg goed bij de doorstroom naar het hbo. Organisatorische eenheden Studenten / leerlingen (per ) bol bbl / bol totaal deeltijd MBO College Almere MBO College Lelystad en Dronten Educatie Business College Vavo

17 5. Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting De Stichting ROCF houdt de van overheidswege bekostigde onderwijsinstelling ROCF in stand en is gebonden aan de bepalingen in de Wet Educatie Beroepsonderwijs, de Nota Helderheid en alle overige bepalingen die van toepassing zijn op onderwijsinstellingen in de mbo-sector. In 2008 hebben ROCF en ROCvA het initiatief genomen om op een groot aantal gebieden intensief met elkaar te gaan samen werken en hierdoor hun krachten te bundelen. Om deze krachtenbundeling te realiseren heeft Stichting ROCF samen met Stichting ROCvA de Koepelstichting ROC van Amsterdam - ROC Flevoland opgericht. Op 13 januari 2009 hebben ROCF, ROCvA en de Koepelstichting ROCvA - ROCF een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin afgesproken is om de krachten te bundelen met inachtneming van de uitgangspunten zoals vastgelegd in o.a. het besluitvormingsdocument Krachtenbundeling. Beide ROC s leiden met name op voor werkgelegenheid in de Metropool Groot Amsterdam dat economisch gezien één regio is. Doel van de Koepelstichting De Koepelstichting heeft als doel het bevorderen van de (bestuurlijke) samenwerking tussen de Stichting ROCF en de Stichting ROCvA en de door deze twee stichtingen in stand gehouden bijzondere instellingen voor beroepsonderwijs en educatie. De Koepelstichting is bedoeld om gezamenlijk overleg, afstemming, kennisuitwisseling en (bestuurlijk) initiatief, waaronder begrepen het (gezamenlijk) inkopen en verwerven van administratieve systemen en andere goederen, evenals het verzorgen en onderhouden van administraties, en voorts het verzorgen van privaat bekostigde opleidingen en onderwijs, alles in de ruimste zin van het woord te bevorderen. In de uitwerking van de samenwerking betekent dit dat ondersteunend wordt gestuurd vanuit gemeenschappelijk beleid, gericht op uniforme inrichting van de ondersteunende organisatie en met identieke normeringen ten aanzien van inzet van personeel en de doorbelasting van kosten voor het bestuursapparaat en de centrale diensten: Facilitair, Financiën, ICT, HRM, Onderwijsinformatie, Bestuursdienst en PR, Communicatie en Marketing. De ondersteunende centrale diensten werken voor alle MBO Colleges in beide ROC s volgens uniforme processen en met een eenduidige, overkoepelende aansturing. Onderwijskundig overleg tussen de MBO Colleges vindt plaats binnen de domeinen. Binnen deze uitwerking van de samenwerking handelt ieder MBO College en ieder team zelfstandig ten aanzien van haar opdracht voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en tevreden stakeholders. Alle personeelsleden zijn in dienst bij de Stichting ROCF en / of de Stichting ROCvA, waarbij wel afspraken bestaan voor interne mobiliteitsmogelijkheden binnen de twee organisaties. Stichting ROCF heeft twee organen, te weten een Bestuur en een Raad van Toezicht (RvT). De RvT bestaat uit minimaal 7 leden, door haarzelf aan te wijzen. De Koepelstichting is juridisch de bestuurder van Stichting ROCF. De onderwijsinstelling ROCF kent een eigen, afzonderlijk College van Bestuur (CvB). De RvT van Stichting ROCF bestaat uit dezelfde personen als de RvT van Stichting ROCvA en de RvT van de Koepelstichting. Deze leden hebben tot taak het houden van toezicht op het beleid van zowel het CvB als de Bestuurder, te weten de Koepelstichting. 17

18 Het CvB bestaat uit het minimum aantal personen, namelijk één te weten: de voorzitter de heer R.C.A. Wilcke. Het CvB is als bevoegd gezag bij uitsluiting belast met de wettelijke taken en bevoegdheden opgenomen in de WEB. Centrale diensten, MBO Colleges en Domeinen Het Bestuur en het CvB worden ondersteund door zeven centrale diensten, te weten de Bestuursdienst, de dienst Facilitair Bedrijf, de dienst Financiën, de dienst HRM, de dienst ICT, de dienst PR, Communicatie & Marketing en, sinds 2011, de dienst Onderwijsinformatie. Alle centrale diensten zijn gevestigd aan de Fraijlemaborg 141 in Amsterdam. Stichting ROCvA maakt ook gebruik van deze centrale diensten. Verder heeft het CvB vier organisatorische eenheden ingericht, de drie MBO Colleges en de eenheid Beroepseducatie voor Volwassenen. Deze laatste kent weer drie onderdelen, de participatieschool waar inburgeringsonderwijs wordt verzorgd, de afdeling vavo met voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en de bedrijfsschool waar mbo-opleidingen worden uitgevoerd. Aan het hoofd van elk MBO College staat een voorzitter die tevens domeinregisseur is van één van de onderwijskundige domeinen. Een van de twee MBO Colleges kent intern nog een aparte eenheid, waardoor naar buiten toe drie apart herkenbare MBO Colleges bestaan. Behoud zelfstandige positie onderwijsinstelling ROC Flevoland na de krachtenbundeling A. ten aanzien van onderwijs Samenwerking met Stichting ROC van Amsterdam vindt plaats binnen de daaraan door de wet en de Minister van OCW gestelde eisen en beperkingen. Dit houdt in dat de onderwijsinstelling ROC Flevoland te allen tijde ten minste de kern van het curriculum van elk van de door haar aangeboden opleidingen zelf zal verzorgen. Stichting ROCF is ten aanzien van de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling zelf verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, de positie van de deelnemer en de doelmatigheid. Het CvB van de onderwijsinstelling ROCF legt hierover ook extern verantwoording af. B. ten aanzien van bekostiging De bekostiging die toegekend wordt voor het verzorgen van onderwijs aan een bij de onderwijsinstelling ROCF ingeschreven deelnemer blijft binnen ROCF en wordt gebruikt ter aanwending van het onderwijs en alle direct daarmee verband houdende kosten. Inrichting bestuur en toezicht Koepelstichting ROCvA - ROCF De Koepelstichting is bestuurder van zowel Stichting ROCF als van Stichting ROCvA. Op 20 december 2011 zijn de statuten van de drie stichtingen gewijzigd. Aanleiding voor die statutenwijziging was het feit dat de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing werd op de stichtingen, alsmede de wens om de statuten te verduidelijken. De Koepelstichting heeft twee organen, te weten de RvT en de RvB. De RvB kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Raad van Toezicht De RvT heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het B en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Het feit dat de RvT toezicht moet houden op het gehele concern is de reden dat de samenstelling van de RvT van de Koepelstichting gelijk is aan die bij ROCF en ROCvA. De RvB van de Koepelstichting bestond in 2012 uit vier leden: de heer E.C.M. de Jaeger, voorzitter (Dagelijks Bestuur) de heer R.C.A. Wilcke, vicevoorzitter (Dagelijks Bestuur) de heer R.J.W. Winter, lid de heer G. Vreugdenhil, lid 18

19 De RvB vertegenwoordigt de Koepelstichting als bestuurder van Stichting ROCF en Stichting ROCvA. Het bestaan van de Koepelstichting borgt dat beide ROC s structureel samen kunnen werken. Die samenwerking vindt vooral plaats op die terreinen waar dat voor de ondersteuning van het onderwijs doelmatig en noodzakelijk is, maakt het mogelijk richting het bedrijfsleven en de lokale overheid de krachten te bundelen en borgt de menselijke maat van het onderwijs en de zelfstandigheid van de beide onderwijsinstellingen. Concernverhoudingen Stichting ROCF is, al dan niet met derden, rechtspersonenrechtelijk verbonden met een aantal afzonderlijke rechtspersonen, te weten de onderstaande dochtervennootschappen. Stichting ROCF is 100% aandeelhouder en bestuurder van: ROC Flevoland Holding BV ROC Cars BV TrainT BV Organisatiestructuur van de Krachtenbundeling Raad van Toezicht = toezichthouder houden Raad van Bestuur = bestuurder Koepel = Bestuurder RvT Koepel = Bestuurder RvT College van bestuur Bestuur = Bevoegd gezag OR CMR ROCvA / WMR ROCvA Stichting ROC van ROC Amsterdam van Amsterdam Koepelstichting Domeinen Domeinen Diensten Koepel = RvT Bestuurder Koepel = Bestuurder RvT College van van bestuur Bestuur = r = Bevoegd gezag gezag MR OR ROCF ROCF Stichting ROC Flevoland ROC Flevoland Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 19

20 6. Organogram 2012 ROC Flevoland 20

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie