Carbon Footprint. Analyse Acto Informatisering B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V."

Transcriptie

1 Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort

2 Inhoudsopgave Beleidsverklaring Organisatie Rapporterende Organisatie Verantwoordelijke Persoon Organisatiegrenzen Carbon Footprint-analyse Grondslag van de analyse Rectificatie Meetresultaten en toelichting Carbon footprint Directe CO2-emissies (scope 1) Brandstofverbruik auto s Gasverbruik Onderbouwing carbon footprint scope Indirecte CO2-emissies door energieopwekking (scope 2) Elektriciteitsverbruik Brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto Vliegverkeer Onderbouwing carbon footprint scope Overige indirecte CO2-emissies (scope 3) Kwaliteit data emissie-inventaris Voortgang ten opzichte van referentiejaar op basis van FTE Historisch basisjaar Normalisering meetresultaten Reductiedoelstellingen / energiemanagementprogramma en voortgang Voortgang scope Reductie CO2-uitstoot leaseauto s Reductie aardgasverbruik Resumé acties scope Voortgang scope Reductiemaatregelen elektriciteitsverbruik Resumé acties scope Conclusie reductiedoelstelling Keteninitiatieven Communicatie Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 2

3 Beleidsverklaring Automatisering vormt een essentieel onderdeel van de wereld waarin we leven en werken. Acto Informatisering B.V. bevordert de automatisering door het aanbieden van software voor project- en servicemanagement. Maar ook de implementatie, opleiding en nazorg nemen wij uit handen. Daarbij streeft Acto in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een goede balans tussen People, Planet, Profit na. De mens, people, is voor Acto een belangrijke factor. De mens, medewerker, klant of andere zakelijke relatie, staat bij Acto centraal. We zijn ons ervan bewust dat het vooral deze menselijke factor is die het verschil kan maken. Niet alleen in het zakelijke leven, maar ook op gebied van duurzaamheid. Er is immers een andere, nieuwe, mindset nodig om bewuster om te gaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen. De Carbon Footprint analyse dwingt onze organisatie om steeds kritisch te blijven kijken naar de eigen CO 2 -uitstoot. Het dwingt ons ook om steeds innovatiever te worden en verder te ontwikkelen. Door het meten van de CO 2 -uitstoot conform de prestatieladder verschaffen we niet alleen meer transparantie en bewustzijn, maar geeft ook verdere invulling aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Acto. Binnen Acto Informatisering B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen en maatschappelijke betrokkenheid (het leveren van een bijdrage in maatschappelijke vraagstukken). Extern maken we onze klant bewust van een duurzame oplossing voor hun plannen. In het voorjaar van 2011 is gestart met de CO 2 -certificering en is de eerste carbon footprint voor Acto opgesteld aan de hand van het referentiejaar Begin september 2011 is de certificering voor trede 3 officieel geworden met de ontvangst van het certificaat. In deze analyse over 2011 zullen we de stand van zaken en footprint van 2011 bespreken, alsmede de voortgang van het energiemanagementbeleid in relatie tot de door ons gestelde doelstellingen. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 3

4 1 Organisatie 1.1 Rapporterende Organisatie Acto Informatisering ontwikkelt en implementeert software ter ondersteuning en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Dit doen we voor bedrijven die projectmatig werken en/ of een service verlenend karakter hebben. Specifiek voor de branches bouw, installatie en GWW/Infra. Acto opereert vanuit één centraal kantoor te Amersfoort en bedient voornamelijk de Nederlandse markt. Acto is een werkmaatschappij van TBI Holdings B.V. 1.2 Verantwoordelijke Persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer Ir. J.G. van Noort, statutair directeur. De verantwoordelijke persoon voor de rapportage is de heer W.F. Verhoef, commercieel directeur. 1.3 Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van Acto Informatisering B.V.. zijn in het kader van CO 2 (kooldioxide)- bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf, de operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Acto vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. Hieronder het organogram van Acto Informatisering B.V. per 31 december 2011: Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 4

5 2 Carbon Footprint-analyse 2.1 Grondslag van de analyse De carbon footprint-analyse is gebaseerd op de NEN-ISO )*. Op basis van de norm NEN-ISO is een onderverdeling gemaakt van de CO 2 -emissie in drie categorieën: directe CO 2 -emissies, indirecte CO 2 -emissies door energieproductie en overige indirecte CO 2 -emissies. Deze emissiestromen zijn weer onderverdeeld in verschillende soorten emissies, deze zijn als volgt gecategoriseerd: Scope 1, directe emissiebronnen: Brandstofverbruik auto s Brandstofverbruik materieel Aardgas Scope 2, indirectie emissiebronnen: Elektriciteitsverbruik Brandstofverbruik zakelijke kilometers met prive auto Vliegverkeer Scope 3: Scope 3 is nog niet geïnventariseerd. De waarden zijn daarom buiten deze rapportage gehouden. )* Dit is conform de CO2-Prestatieladder. Initiatiefnemer ProRail heeft deze prestatieladder per 16 maart 2011 verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze carbon footprint-analyse is opgesteld over het kalender en boekjaar 2011 en heeft alleen betrekking op scope 1 en 2. Deze rapportage loopt van januari tot en met december. De carbon footprint van 2010 zal als referentiejaar dienen voor volgende rapportages. 2.2 Rectificatie Tijdens het opstellen van de carbon footprint voor 2011 bleek er in de carbon footprint van 2010 een rekenfout ontstaan te zijn in de CO 2 uitstoot van het wagenpark (scope1, directe emissiebronnen). Ook is de conversiefactor voor het elektra door SKAO aangepast en dient vanaf het jaar 2010 te worden gewijzigd. Een herberekening van de footprint 2010, tevens referentiejaar, volgt hieronder: CO 2 -emissies in ton per jaar 2010 % Brandstofverbruik leaseauto's, busjes etc. 459,8 63,3% Gasverbruik vestigingen 32,7 4,4% Totaal scope 1 492,5 67,7% Elektriciteitsverbruik vestigingen 175,9 32,3% Brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto 0,3 0,0% Vliegverkeer 0,0 0,0% Totaal scope 2 176,2 32,2% Totaal 668,7 100,0% Deze nieuwe berekening toont aan dat in het referentiejaar in totaal bijna 52 ton CO 2 /jaar meer is uitgestoten dan in eerste instantie was berekend. Dit heeft echter geen invloed op de Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 5

6 kwantitatieve reductiedoelstellingen zoals die zijn geformuleerd in de carbon footprint en energiemanagementprogramma van Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 6

7 3 Meetresultaten en toelichting Bijgaand worden de meetresultaten en toelichting gegeven over Carbon footprint 2011 Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Acto Informatisering B.V. over het jaar 2011 berekend, waarbij alleen scope 1 en 2 zijn opgenomen. Figuur 1: Carbon Footprint 2011 (scope 1 en 2) De totale CO 2 -emissie van Acto Informatisering B.V. in 2011 is gelijk aan 623,3 ton CO 2, een afname van circa 45 ton (+/- 7%). Het grootste aandeel in deze daling is toe te schrijven aan de verminderde uitstoot bij het elektriciteitsverbruik. Het grootste aandeel in de totale CO 2 - emissie is wederom afkomstig van het brandstofverbruik van de leaseauto s. In onderstaande tabel is de totale CO 2 -emissie onderverdeeld naar de verschillende soorten, vergeleken met het voorgaande jaar. CO2-emissies in ton per jaar 2010 % 2011 % verschil verschil in % brandstof verbruik leaseauto's, busjes etc 459,8 63,2% 458,0 73,5% -1,8-0,4% Gasverbruik 32,7 4,4% 21,6 3,5% -11,1-34,1% Totaal scope 1 492,5 67,7% 479,6 76,9% -12,9-2,6% Elektriciteitsverbruik 175,9 32,3% 141,5 22,7% -34,4-19,6% Brandstofverbruik zakelijke kilometers met prive auto 0,3 0,0% 1,8 0,3% 1,5 544,2% Vliegverkeer 0,0 0,0% 0,4 0,1% 0,4 Totaal scope 2 176,2 32,2% 143,7 23,0% -32,5-18,5% Totaal 668,7 100,0% 623,3 100,0% -45,4-6,8% Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 7

8 3.2 Directe CO2-emissies (scope 1) De directe CO 2 -emissies bestaan uit de emissies veroorzaakt door het brandstofverbruik van het eigen wagenpark en het gasverbruik. Figuur 2: CO 2-emissie scope Brandstofverbruik auto s De totale CO 2 -emissie van het brandstofverbruik eigen wagenpark is gelijk aan 458 ton CO 2. Dit is gelijk aan 73,5% van de gehele CO 2 -emissie in Het wagenpark bestond in 2011 uit 67 personenwagens. Figuur 3: Verdeling brandstofverbruik wagenpark Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 8

9 3.2.2 Gasverbruik Het gas wordt op de vestiging in Amersfoort verbruikt voor de verwarming van het kantoor. Het gasverbruik is verantwoordelijk voor 21,6 ton CO 2 -uitstoot, wat gelijk staat aan 3,5% van de totale CO 2 -emissie. Zowel procentueel als nominaal is het aandeel van het gasverbruik en de bijbehorende CO 2 -emissie afgenomen. Acto is gehuisvest in een verzamelgebouw. Op basis van de verdeling van het bruto vloeroppervlak wordt een verdeling gemaakt van het totale gasverbruik. Voor Acto komt dit neer op 41%. Omdat het gasverbruik primair wordt aangewend voor verwarming van het kantoorgebouw is deze verdeling reëel Onderbouwing carbon footprint scope 1 De CO 2 -emissie door brandstoffen is berekend aan de hand van de door de leasemaatschappij aangeleverde verbruikte liters brandstof, onder verdeeld naar de verschillende categorieën (benzine, diesel en LPG) auto s. De conversiefactoren behorend bij deze brandstofcategorieën zijn afkomstig uit het Handboek CO 2 -prestatieladder 2.0 dd 23 juni Deze methode is inzichtelijk en transparant. De leaseauto s worden tevens privé door de werknemers gebruikt. Deze beperking is niet in de inventarisatie doorgevoerd. Bij de CO 2 -emissieberekening is dus de emissie door privékilometers meegenomen. In het jaar 2011 heeft de organisatie geen biomassa verbrand. Binnen de rapportage zijn alle geïdentificeerd CO 2 -emissie bronnen verantwoord. Geen van de bronnen zijn uitgesloten. Het binden of compenseren van scope 1 emissies heeft niet plaatsgevonden. Zoals al in punt 3.2 genoemd, is er een herberekening geweest die alleen betrekking heeft op de uitstoot van het leasewagenpark. In eerste instantie zijn de CO 2 -uitstoot gegevens van de autofabrikanten gebruikt. Dit is echter onjuist gebleken, zodat vanaf 2010 de conversiefactoren zoals weergegeven in het handboek 2.0 zijn gebruikt. Ook is in deze herberekening de dubbeltelling van de uitstoot van de hybride auto s gecorrigeerd. Wijzigingen in de geïnventariseerde emissies of analyse methode zijn niet aan de orde. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 9

10 3.3 Indirecte CO2-emissies door energieopwekking (scope 2) De indirecte CO 2 -emissies bestaan uit de emissies veroorzaakt door de inkoop van elektriciteit op de vestigingslocatie, zakelijk gebruik van privéauto s en zakelijke vliegreizen. Figuur 4: CO 2-emissie scope Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik van Acto Informatisering B.V. in 2011 is met een emissie van 141,5 ton CO 2, verantwoordelijk voor 22,7% van de totale CO 2 -uitstoot van de organisatie. Het elektriciteitsverbruik is gebaseerd op de totale jaarafrekening van de leverancier. Ook hierbij is rekening gehouden met het feit dat Acto is gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw. Voor Acto komt dit neer op 41%. Zoals in de carbon footprint van 2010 aangegeven is, is in 2011 onderzocht of deze verdeling representatief is. Dit onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt dat via meterstanden circa 40% van het elektriciteitsverbruik te verdelen is. Op basis van deze verdeling komt het elektriciteitsverbruik overeen met de 41% toerekening aan Acto op basis van het bruto vloeroppervlak. In 2012 zal onderzocht worden hoe inzicht verkregen kan worden in het 60% deel dat niet middels meterstanden te verdelen is. Hierdoor kan alsnog de toerekening van de 41% o.b.v. bruto vloeroppervlak wijzigen. Ondanks het gelijk gebleven percentage van de verdeling van het vloeroppervlak is de emissie in 2011 aanzienlijk gedaald, van 175,9 ton naar 141,5 ton. Dit komt omdat Acto het eerste half jaar gebruik heeft kunnen maken van de overgangsregeling van groene stroom. Hierdoor is het eerste halfjaar een veel lagere conversiefactor gebruikt. Deze overgangsregeling gold niet voor de rest van Voor 2012 zal er onderzocht worden hoe Acto de elektriciteit zo CO 2 -neutraal mogelijk kan inkopen. Gedacht wordt aan wind- of waterstroom Brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto De totale CO 2 -emissie van het brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto is gelijk aan 1,8 ton CO 2. Dit is gelijk aan 0,3% van de gehele CO 2 - emissie van de organisatie. De benodigde gegevens in deze categorie zijn achterhaald aan de hand van de individuele maandelijkse KM-declaraties. Het aantal kilometers is bekend, maar niet met welke type auto ze gemaakt zijn. Op basis van de gemiddelde conversiefactor is de emissie bepaald. Hoewel er een hele lichte stijging te zien is in het brandstofverbruik van zakelijke kilometers met een privé auto, is dit op het totaal aan uitstoot bijna te verwaarlozen. Wel zal dit een Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 10

11 aandachtspunt blijven en zakelijk kilometers met privé auto s zo veel mogelijk proberen te vermijden door bijvoorbeeld te carpoolen met een collega die wel met een leaseauto rijdt Vliegverkeer In 2011 is er eenmalig zakelijk gevlogen. We verwachten dat dit mogelijk in de toekomst ook zeer incidenteel zal voor komen. Wel zal er steeds een goede afweging gemaakt moeten worden of die vlucht noodzakelijk Onderbouwing carbon footprint scope 2 Binnen de rapportage zijn de CO 2 -emissie geïdentificeerd. Geen van de bronnen zijn uitgesloten. Het binden of compenseren van scope 2 emissies heeft niet plaatsgevonden. Wijzigingen in de geïnventariseerde emissies van scope 2 zijn niet aan de orde. Tevens zijn geen wijzingen in de analysemethode doorgevoerd. Wel is er vanaf 2010 een nieuwe conversiefactor voor elektriciteitsverbruik vastgesteld door SKAO. En is er vanaf 2010 (dus ook een correctie op het referentiejaar) gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals die in het handboek 2.0 van de CO 2 -prestatieladder dd 23 juni 2011 zijn vastgesteld. 3.4 Overige indirecte CO2-emissies (scope 3) Scope 3 maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 11

12 3.5 Kwaliteit data emissie-inventaris De kwaliteit van de gegevens t.b.v. de emissie-inventaris schatten wij op dit moment hoog in. De bronnen die gebruikt zijn bieden gegevens aan vanuit eerste hand, en bieden steeds vaker ook op maat gesneden rapportages voor het opstellen van de carbon footprint. De bron van de gegevens voor de belangrijkste elementen zijn: 1. Brandstofverbruik voertuigen managementrapportage Athlon Carlease 2. Elektriciteitsverbruik maandelijkse registratie van de meterstanden en de jaarafrekening 3. Gasverbruik maandelijkse registratie van meterstand en de jaarafrekening Om de kwaliteit te borgen en omissies tijden op te signaleren worden de emissiecijfers per kwartaal, uiterlijk in het volgende kwartaal, bijgewerkt in de emissie-inventarisatie. Op deze manier kunnen sterke afwijkingen geconstateerd worden en eventuele omissies in de data opgespoord worden. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 12

13 4 Voortgang ten opzichte van referentiejaar op basis van FTE 4.1 Historisch basisjaar Door Acto Informatisering B.V. zijn de metingen in het kader van de ISO norm uitgevoerd over het kalenderjaar Het jaar 2010 geldt derhalve als referentiejaar op basis waarvan de toe- of afname van de CO 2 -emissie wordt vastgesteld. Deze meting, over 2011, is de tweede meting in het kader van de Carbon Footprint. 4.2 Normalisering meetresultaten De omvang van de CO 2 -emissie heeft een duidelijk correlatie met de omvang van de activiteiten welke door Acto worden ontplooid. Om een goede vergelijking te kunnen maken van de emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, is daarom een maatstaf bepaald, op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Acto is de omvang van de bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van full timeequivalent (FTE). Op basis van de hoeveelheid FTE zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. Acto heeft als doelstelling om in 2017 de CO 2 -uitstoot met 24% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2010 (160 ton CO 2 ). Dat betekent dat er per FTE in 2017 maximaal 5,1 ton CO 2 uitgestoten mag worden, ervan uitgaande dat er in FTE in dienst zijn. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 13

14 5 Reductiedoelstellingen / energiemanagementprogramma en voortgang Voor scope 1 zijn in de Carbon Footprint van 2010 zijn een aantal reductiemaatregelen gedefinieerd. De voortgang van deze maatregelen zullen in dit hoofdstuk besproken worden. Ook zullen de nieuwe maatregelen/ acties gedefinieerd worden. Een maatregel of actie is te herkennen aan het Acto4Green-logo in de kantlijn. 5.1 Voortgang scope Reductie CO2-uitstoot leaseauto s Aanpassen auto-leaseregeling In het verleden was er geen specifiek leaseauto- beleid waar het de CO 2 uitstoot betrof. In 2011 is er een plan opgesteld dat er voor moet zorgen dat het lease-wagenpark van Acto in 2017 alleen nog maar bestaat uit A en B label auto s, waardoor een aanzienlijke reductie in zowel brandstofverbruik en dus CO 2 uitstoot gerealiseerd kan worden. Het beleidsplan is, in overleg met de Ondernemingsraad, ingevoerd. Door invoering van dit beleid konden de medewerkers, die in 2011 in aanmerking kwamen voor een nieuwe leaseauto, kiezen uit een A, B of C-label auto. Tevens werden de auto s met een label D of lager uitgesloten. In 2012 zal gestimuleerd worden om te kiezen voor een A of B label auto en in 2013 mag alleen een A of B label auto gekozen worden. Dit moet resulteren in een wagenpark in 2017 dat enkel bestaat uit A en B label auto s. (leasetermijn is 5 jaar). Door invoering van deze nieuwe regeling is in 2011 het aandeel A en B label auto s, ten opzichte van het totale leasewagenpark al toegenomen van 55% naar 64% Auto's naar categorie aantal aantal A-label B-label C-label D-label 6 7 E-label 5 2 F-label 0 0 G-label 1 0 Onbekend 0 0 Totaal Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 14

15 Liters / CO2 ton uitstoot per jaar liters CO2 liters CO2 benzine , ,0 diesel , ,3 LPG , ,7 Totaal , ,0 Om met het bestaande wagenpark, met dit grote aandeel aan CO 2 -bewuste auto s, toch nog minder CO 2 te laten uitstoten zal er in 2012 onderzocht worden of er door instructie over Het Nieuwe Rijden nog meer winst te behalen is. Om het aantal verbruikte liters brandstof, en dus de CO 2 -uitstoot verder te reduceren beschikt Acto ook over de mogelijkheid om Video Conferencing te gebruiken. Dit wordt nu vooral ingezet bij grotere (consultancy-)projecten, waarbij de projectteams geregeld bij elkaar moeten komen om zaken af te stemmen. In 2012 zal ook onderzocht gaan worden of bij kleinere projecten of reguliere overleggen met klanten/ prospects/ leveranciers gebruik gemaakt kan worden van Lync, de zakelijke samenwerkingsoplossing van Microsoft. Hierbij wordt beeld via de webcam van de laptop/pc een beeld en geluidverbinding tot stand gebracht. Ook kan er via deze weg een beeldscherm gedeeld worden en kan men gezamenlijk kijken naar bijvoorbeeld een demonstratie van de software van Acto. Verder zal, om het aantal zakelijke gereden kilometers met een privéauto niet verder te laten oplopen, gestimuleerd moeten gaan worden om meer te gaan carpoolen met een medewerker die wel beschikt over een leaseauto Reductie aardgasverbruik In 2011 is voor het aardgasverbruik een reductie gerealiseerd van 11 ton CO 2. Uit onderzoek bleek dat het aantal graaddagen in 2010 veel hoger lag dan in 2011 (Een graaddag is een maat voor de hoeveelheid energie die nodig is om een pand te verwarmen.) 2010 was dus veel kouder dan het jaar 2011, waardoor in 2011 dus minder aardgas verbruikt hoefde te worden voor het verwarmen van het pand. (www.mindergas.nl Graaddagen 2010 = 3373, graaddagen 2011 = 2265) De invloed van de campagne Good Housekeeping is niet te herleiden. In 2012 zal deze campagne in ieder geval worden uitgebreid. Niet zozeer om significante reducties in CO 2 uitstoot te behalen, maar vooral bedoeld om de medewerkers zich bewust te maken van het verbruik. Mogelijk dat dit uitstraalt naar hun gedrag thuis. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 15

16 5.1.3 Resumé acties scope 1 Voortzetten invoering autolease-regeling Onderzoek naar invoering Het Nieuwe Rijden Stimuleren gebruik Video Conferencing bij grote projecten. Voor kleine project zal onderzocht worden of het gebruik van Lync een goed alternatief is. Stimuleren carpoolen om zo zakelijke kilometers met privéauto terug te dringen Voortzetten Good Housekeeping-campagne intern 5.2 Voortgang scope Reductiemaatregelen elektriciteitsverbruik De doelstelling van Acto is om, wat betreft elektriciteitsverbruik, in 2017 een CO 2 -reductie te behalen van 58% ten opzichte van het referentiejaar. (reductie van 137 ton CO 2 ) In 2011 is er een reductie van 34,4 ton gerealiseerd. Hiermee lijkt Acto op de goede weg te zijn om de doelstelling in 2017 te behalen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat Acto in 2011 (voor een deel) gebruik heeft gemaakt van zogenaamde groene stroom. Dit heeft ervoor gezorgd dat in het eerste halfjaar het verbruik een andere, lagere CO 2 emissie-factor had. Het betrof echter een overgangsregeling, die in het tweede deel van 2011 niet meer van toepassing was. Voor 2012 zal er onderzocht worden hoe Acto haar CO2-uitstoot van het elektraverbruik verder kan reduceren door het inkopen van CO 2 -vriendelijk elektra. De elektriciteit wordt voornamelijk gebruikt voor kantooractiviteiten. Er is een gedetailleerd overzicht beschikbaar met daarin het verbruik per apparaat of apparaat groep. Hieruit blijkt dat de serverruimte het grootste aandeel in het verbruik veroorzaakt. Dit zou door bijvoorbeeld virtualisatie gereduceerd kunnen worden. In 2011 is gestart met het opstellen van een plan om in de komende jaren zo veel mogelijk over te stappen op virtualisatie. Dit plan is nog niet volledig afgerond. Voor het dagelijkse gebruik van bijvoorbeeld pc s, laptops, beeldschermen en printers, zal de Good Housekeeping campagne, in 2012 verder vormgegeven gaan moeten worden. In 2011 heeft het Acto4Green-team de medewerkers gevraagd mee te denken over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een reductie van het elektriciteitsverbruik. Hieruit zijn een aantal ideeën naar voren gekomen die in 2012 verder zullen worden uitgewerkt. In 2011 is, als gezamenlijk initiatief van TBI, een onderzoek gestart naar het inzetten van LED-lampen, ter vervanging van de oude TL-buizen. Hiervoor is een investeringsoverzicht gemaakt voor de verschillende alternatieven. In 2012 zal hieruit een keuze gemaakt worden. In 2012 zal in ieder geval alle noodverlichting worden vervangen door LED-noodverlichting Resumé acties scope 2 Onderzoeken en aanschaffen CO 2 -vriendelijke stroom (b.v. wind- of waterenergie) Afronden plan voor virtualisatie serverruimte, inclusief investeringsoverzicht en energiereductie. Voortzetten en uitbreiden Good Housekeeping-campagne Afronden onderzoek naar inzet LED-verlichting (TBI-project) LED-noodverlichting installeren Nader onderzoeken van 41% toerekening elektra in verzamelgebouw Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 16

17 5.3 Conclusie reductiedoelstelling Acto is goed op weg met het realiseren van zijn doelstellingen. In 2011 is een reductie van zo n 45 ton CO 2 gerealiseerd, wat neerkomt op bijna 7% reductie. De doelstelling in 24% reductie in Voor wat betreft de CO 2 -uitstoot per FTE is Acto ook op de goede weg. Doelstelling is 5,1 ton CO 2 uitstoot per jaar per FTE. In 2011 komt Acto uit op 6,3 ton CO 2 per FTE per jaar. In 2010 was dit 6,8 ton CO 2. De directie is zeer positief over de ze ontwikkelingen op gebied van CO 2 -reductie en gaat er vooralsnog vanuit dat de reductiedoelstellingen zoals zijn vastgesteld, nog steeds reëel te noemen zijn en in 2017 behaald zullen worden CO2 uitstoot totaal en per FTE CO2 FTE CO2 FTE totaal 668, ,3 99 CO2 per FTE 6,8 6,3 Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 17

18 6 Keteninitiatieven Als softwareleverancier voor de bouw- en installatiebranche is Acto direct en indirect betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van efficiency en optimalisatie van bedrijfsprocessen, die direct invloed hebben op de CO 2 -uitstoot. In het recente verleden hebben we hiervoor de samenwerking gezocht met andere partijen, met als doel om de gehele keten efficienter te laten werken, voornamelijk op gebied van logistiek en reistijd optimalisatie. De projecten die hieruit ontstonden waren van maatschappelijk belang, maar organisatorisch en financieel van dien aard, dat op dit moment dergelijk projecten niet in de planning zitten. Hetzelfde geldt voor de in de Footprint van 2010 genoemde Groene ICT check. Mede ingegeven door de economische ontwikkelingen heeft Acto besloten om de hardware-matige tak van de onderneming te reorganiseren en is er geen uitvoering gegeven aan het plan voor de Groene ICT check. Uiteraard is Acto op wel actief om diverse keteninitiatieven te ontplooien. Aanbieden van online software Prognotice software wordt in de cloud aangeboden, waardoor gebruikers geen eigen faciliteiten nodig hebben. Dit heeft als voordeel dat door gemeenschappelijke faciliteiten en dus ook energieverbruik, het verbruik per gebruiker sterk zal dalen. Acto wil de komende jaren meer softwarediensten middels cloud-oplossingen aanbieden. Elektronisch verkoopfacturen Acto speelt een rol in de ketenintegratie van het elektronisch versturen van verkoopfacturen. Zij doet dit in samenwerking met ZET-solutions, zodat verkoopfacturen aan een brede kring aangeboden kan worden. Op deze manier draagt Acto bij aan de doelstelling van overheid en particuliere sector minder documenten te printen en per reguliere post te versturen. Elektronische orderberichten Daarnaast ontwikkelt Acto momenteel nieuwe oplossingen voor elektronische orderberichten, orderbevestigingen en inkoopfacturen op basis van XML. Hiermee zal de papieren communicatie sterk gereduceerd worden. Hiervoor worden door de branche (GS1 / Instalnet) uitgewerkte standaarden gebruikt worden. Digitalisering van werkbon t.b.v. serviceorganisaties Bij serviceorganisaties wordt traditioneel nog veel gewerkt met een papieren werkbon om serviceklussen uit te voeren. Acto ontwikkelt momenteel nieuwe oplossingen op basis van tablettechnologieën om deze werkbonnen volledig digitaal af te handelen. Dit heeft als voordeel dat er geen papieren bonnenstroom meer is, maar ook informatie niet meer handmatig ingevoerd hoeft te worden. Digitale kilometer- en reistijden administratie In samenwerking met IT-Mobile realiseert Acto op dit moment oplossingen om voertuigvolgsystemen te koppelen aan haar ERP-oplossingen. Op deze manier wordt de nu vaak papieren kilometer- en reistijdenadministratie volledig gedigitaliseerd. Deze oplossingen zullen bijdragen aan een verdere ketenintegratie van informatie. Deze digitale informatie wordt o.a. gebruikt om rittenadministratie digitaal aan de belastingdienst te kunnen aanleveren en informatie automatisch te verwerken in de ERPsystemen. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 18

19 7 Communicatie In 2011 heeft Acto verschillende communicatiemomenten gehad over het CO2-beleid, zowel intern als extern. Hiertoe is de opgestelde communicatiematrix als leidraad gebruikt. Enkele punten zullen hier worden uitgelicht: Intern Nieuwsbrieven rondom de certificering Gezamenlijk gevierd dat Acto het CO 2 -cetificaat trede 3 heeft behaald. Naast gebak ontvingen alle medewerkers een LED-lampje, voor de verdere bewustwording van duurzaamheid. Speciale groene editie van het personeelsblad Actoeel Aandacht voor het CO 2 -beleid tijdens de kick-off 2012 Extern Persaandacht na certificering. Verschillende vakbladen hebben het persbericht geplaatst Speciale rubriek in ons relatiemagazine Succesfactoren Meegewerkt aan artikel over CO 2 -prestatieladder in vakblad Intech Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 19

20 Bijlage 1 Communicatieplan Introductie Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van Certificering op de CO 2 -prestatieladder door Acto Informatisering B.V. (Acto). Het document geeft een beschrijving van de manier waarop de communicatie rondom de CO 2 -thematiek is georganiseerd, wie de doelgroepen zijn, wat de doelstellingen zijn en welke middelen ingezet zullen worden hierbij. Want naast het ontwikkelen en vastleggen van een CO 2 -beleid en de bijbehorende (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Dit conform het document Handboek CO 2 -prestatieladder 2.0 dd 23 juni Het communicatieplan heeft de volgende opbouw: In hoofdstuk 1 worden de doelstellingen en de verschillende doelgroepen benoemd en uitgewerkt. In hoofdstuk 2 worden de verschillende media beschreven, die zullen worden gebruikt. In hoofdstuk 3 worden de verantwoordelijkheden en taken beschreven en wordt een planning gegeven (zie de bijlage). In de bijlage een schematisch overzicht van het communicatiejaarplan, wat jaarlijks zal worden geëvalueerd en waar nodig zal worden bijgesteld of aangevuld. Doelstelling en doelgroepen Voor het CO 2 -communicatieplan onderscheiden we twee verschillende doelgroepen, namelijk de interne doelgroep en de externe doelgroep. Voor beide groepen is de doelstelling voor communicatie in eerste aanleg gelijk; namelijk: Het informeren over de certificering op de CO 2 -prestatieladder en het structureel inzicht geven in het energiemanagement-programma en de reductiedoelstellingen van Acto Informatisering B.V. Per doelgroep wordt ook nog een specifieke doelstelling omschreven. Interne doelgroep Specifieke doelstelling: Actief meedenken en doen om de CO 2 -reductie binnen Acto vorm te geven. De doelgroep bestaat uit: Directie en management Medewerkers Milieubeleid en CO 2 -reductie hebben vaak een hoog ver-van-mijn-bed-show gehalte. Zeker voor de interne doelgroep willen we daarom de communicatie zo laagdrempelig mogelijk houden en de informatie, waar mogelijk, met een kwinkslag aanbieden. Door deze benadering kunnen we de medewerkers op een positieve manier toch benaderen en activeren om ook over CO 2 -reductie en milieuaspecten na te gaan denken. Want ook hier geldt, CO 2 -reductie begint bij jezelf. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 20

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 ANWB, BOVAG, Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Financiën, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie