Carbon Footprint. Analyse Acto Informatisering B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V."

Transcriptie

1 Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort

2 Inhoudsopgave Beleidsverklaring Organisatie Rapporterende Organisatie Verantwoordelijke Persoon Organisatiegrenzen Carbon Footprint-analyse Grondslag van de analyse Rectificatie Meetresultaten en toelichting Carbon footprint Directe CO2-emissies (scope 1) Brandstofverbruik auto s Gasverbruik Onderbouwing carbon footprint scope Indirecte CO2-emissies door energieopwekking (scope 2) Elektriciteitsverbruik Brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto Vliegverkeer Onderbouwing carbon footprint scope Overige indirecte CO2-emissies (scope 3) Kwaliteit data emissie-inventaris Voortgang ten opzichte van referentiejaar op basis van FTE Historisch basisjaar Normalisering meetresultaten Reductiedoelstellingen / energiemanagementprogramma en voortgang Voortgang scope Reductie CO2-uitstoot leaseauto s Reductie aardgasverbruik Resumé acties scope Voortgang scope Reductiemaatregelen elektriciteitsverbruik Resumé acties scope Conclusie reductiedoelstelling Keteninitiatieven Communicatie Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 2

3 Beleidsverklaring Automatisering vormt een essentieel onderdeel van de wereld waarin we leven en werken. Acto Informatisering B.V. bevordert de automatisering door het aanbieden van software voor project- en servicemanagement. Maar ook de implementatie, opleiding en nazorg nemen wij uit handen. Daarbij streeft Acto in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een goede balans tussen People, Planet, Profit na. De mens, people, is voor Acto een belangrijke factor. De mens, medewerker, klant of andere zakelijke relatie, staat bij Acto centraal. We zijn ons ervan bewust dat het vooral deze menselijke factor is die het verschil kan maken. Niet alleen in het zakelijke leven, maar ook op gebied van duurzaamheid. Er is immers een andere, nieuwe, mindset nodig om bewuster om te gaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen. De Carbon Footprint analyse dwingt onze organisatie om steeds kritisch te blijven kijken naar de eigen CO 2 -uitstoot. Het dwingt ons ook om steeds innovatiever te worden en verder te ontwikkelen. Door het meten van de CO 2 -uitstoot conform de prestatieladder verschaffen we niet alleen meer transparantie en bewustzijn, maar geeft ook verdere invulling aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Acto. Binnen Acto Informatisering B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen en maatschappelijke betrokkenheid (het leveren van een bijdrage in maatschappelijke vraagstukken). Extern maken we onze klant bewust van een duurzame oplossing voor hun plannen. In het voorjaar van 2011 is gestart met de CO 2 -certificering en is de eerste carbon footprint voor Acto opgesteld aan de hand van het referentiejaar Begin september 2011 is de certificering voor trede 3 officieel geworden met de ontvangst van het certificaat. In deze analyse over 2011 zullen we de stand van zaken en footprint van 2011 bespreken, alsmede de voortgang van het energiemanagementbeleid in relatie tot de door ons gestelde doelstellingen. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 3

4 1 Organisatie 1.1 Rapporterende Organisatie Acto Informatisering ontwikkelt en implementeert software ter ondersteuning en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Dit doen we voor bedrijven die projectmatig werken en/ of een service verlenend karakter hebben. Specifiek voor de branches bouw, installatie en GWW/Infra. Acto opereert vanuit één centraal kantoor te Amersfoort en bedient voornamelijk de Nederlandse markt. Acto is een werkmaatschappij van TBI Holdings B.V. 1.2 Verantwoordelijke Persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer Ir. J.G. van Noort, statutair directeur. De verantwoordelijke persoon voor de rapportage is de heer W.F. Verhoef, commercieel directeur. 1.3 Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van Acto Informatisering B.V.. zijn in het kader van CO 2 (kooldioxide)- bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf, de operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Acto vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. Hieronder het organogram van Acto Informatisering B.V. per 31 december 2011: Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 4

5 2 Carbon Footprint-analyse 2.1 Grondslag van de analyse De carbon footprint-analyse is gebaseerd op de NEN-ISO )*. Op basis van de norm NEN-ISO is een onderverdeling gemaakt van de CO 2 -emissie in drie categorieën: directe CO 2 -emissies, indirecte CO 2 -emissies door energieproductie en overige indirecte CO 2 -emissies. Deze emissiestromen zijn weer onderverdeeld in verschillende soorten emissies, deze zijn als volgt gecategoriseerd: Scope 1, directe emissiebronnen: Brandstofverbruik auto s Brandstofverbruik materieel Aardgas Scope 2, indirectie emissiebronnen: Elektriciteitsverbruik Brandstofverbruik zakelijke kilometers met prive auto Vliegverkeer Scope 3: Scope 3 is nog niet geïnventariseerd. De waarden zijn daarom buiten deze rapportage gehouden. )* Dit is conform de CO2-Prestatieladder. Initiatiefnemer ProRail heeft deze prestatieladder per 16 maart 2011 verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze carbon footprint-analyse is opgesteld over het kalender en boekjaar 2011 en heeft alleen betrekking op scope 1 en 2. Deze rapportage loopt van januari tot en met december. De carbon footprint van 2010 zal als referentiejaar dienen voor volgende rapportages. 2.2 Rectificatie Tijdens het opstellen van de carbon footprint voor 2011 bleek er in de carbon footprint van 2010 een rekenfout ontstaan te zijn in de CO 2 uitstoot van het wagenpark (scope1, directe emissiebronnen). Ook is de conversiefactor voor het elektra door SKAO aangepast en dient vanaf het jaar 2010 te worden gewijzigd. Een herberekening van de footprint 2010, tevens referentiejaar, volgt hieronder: CO 2 -emissies in ton per jaar 2010 % Brandstofverbruik leaseauto's, busjes etc. 459,8 63,3% Gasverbruik vestigingen 32,7 4,4% Totaal scope 1 492,5 67,7% Elektriciteitsverbruik vestigingen 175,9 32,3% Brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto 0,3 0,0% Vliegverkeer 0,0 0,0% Totaal scope 2 176,2 32,2% Totaal 668,7 100,0% Deze nieuwe berekening toont aan dat in het referentiejaar in totaal bijna 52 ton CO 2 /jaar meer is uitgestoten dan in eerste instantie was berekend. Dit heeft echter geen invloed op de Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 5

6 kwantitatieve reductiedoelstellingen zoals die zijn geformuleerd in de carbon footprint en energiemanagementprogramma van Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 6

7 3 Meetresultaten en toelichting Bijgaand worden de meetresultaten en toelichting gegeven over Carbon footprint 2011 Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Acto Informatisering B.V. over het jaar 2011 berekend, waarbij alleen scope 1 en 2 zijn opgenomen. Figuur 1: Carbon Footprint 2011 (scope 1 en 2) De totale CO 2 -emissie van Acto Informatisering B.V. in 2011 is gelijk aan 623,3 ton CO 2, een afname van circa 45 ton (+/- 7%). Het grootste aandeel in deze daling is toe te schrijven aan de verminderde uitstoot bij het elektriciteitsverbruik. Het grootste aandeel in de totale CO 2 - emissie is wederom afkomstig van het brandstofverbruik van de leaseauto s. In onderstaande tabel is de totale CO 2 -emissie onderverdeeld naar de verschillende soorten, vergeleken met het voorgaande jaar. CO2-emissies in ton per jaar 2010 % 2011 % verschil verschil in % brandstof verbruik leaseauto's, busjes etc 459,8 63,2% 458,0 73,5% -1,8-0,4% Gasverbruik 32,7 4,4% 21,6 3,5% -11,1-34,1% Totaal scope 1 492,5 67,7% 479,6 76,9% -12,9-2,6% Elektriciteitsverbruik 175,9 32,3% 141,5 22,7% -34,4-19,6% Brandstofverbruik zakelijke kilometers met prive auto 0,3 0,0% 1,8 0,3% 1,5 544,2% Vliegverkeer 0,0 0,0% 0,4 0,1% 0,4 Totaal scope 2 176,2 32,2% 143,7 23,0% -32,5-18,5% Totaal 668,7 100,0% 623,3 100,0% -45,4-6,8% Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 7

8 3.2 Directe CO2-emissies (scope 1) De directe CO 2 -emissies bestaan uit de emissies veroorzaakt door het brandstofverbruik van het eigen wagenpark en het gasverbruik. Figuur 2: CO 2-emissie scope Brandstofverbruik auto s De totale CO 2 -emissie van het brandstofverbruik eigen wagenpark is gelijk aan 458 ton CO 2. Dit is gelijk aan 73,5% van de gehele CO 2 -emissie in Het wagenpark bestond in 2011 uit 67 personenwagens. Figuur 3: Verdeling brandstofverbruik wagenpark Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 8

9 3.2.2 Gasverbruik Het gas wordt op de vestiging in Amersfoort verbruikt voor de verwarming van het kantoor. Het gasverbruik is verantwoordelijk voor 21,6 ton CO 2 -uitstoot, wat gelijk staat aan 3,5% van de totale CO 2 -emissie. Zowel procentueel als nominaal is het aandeel van het gasverbruik en de bijbehorende CO 2 -emissie afgenomen. Acto is gehuisvest in een verzamelgebouw. Op basis van de verdeling van het bruto vloeroppervlak wordt een verdeling gemaakt van het totale gasverbruik. Voor Acto komt dit neer op 41%. Omdat het gasverbruik primair wordt aangewend voor verwarming van het kantoorgebouw is deze verdeling reëel Onderbouwing carbon footprint scope 1 De CO 2 -emissie door brandstoffen is berekend aan de hand van de door de leasemaatschappij aangeleverde verbruikte liters brandstof, onder verdeeld naar de verschillende categorieën (benzine, diesel en LPG) auto s. De conversiefactoren behorend bij deze brandstofcategorieën zijn afkomstig uit het Handboek CO 2 -prestatieladder 2.0 dd 23 juni Deze methode is inzichtelijk en transparant. De leaseauto s worden tevens privé door de werknemers gebruikt. Deze beperking is niet in de inventarisatie doorgevoerd. Bij de CO 2 -emissieberekening is dus de emissie door privékilometers meegenomen. In het jaar 2011 heeft de organisatie geen biomassa verbrand. Binnen de rapportage zijn alle geïdentificeerd CO 2 -emissie bronnen verantwoord. Geen van de bronnen zijn uitgesloten. Het binden of compenseren van scope 1 emissies heeft niet plaatsgevonden. Zoals al in punt 3.2 genoemd, is er een herberekening geweest die alleen betrekking heeft op de uitstoot van het leasewagenpark. In eerste instantie zijn de CO 2 -uitstoot gegevens van de autofabrikanten gebruikt. Dit is echter onjuist gebleken, zodat vanaf 2010 de conversiefactoren zoals weergegeven in het handboek 2.0 zijn gebruikt. Ook is in deze herberekening de dubbeltelling van de uitstoot van de hybride auto s gecorrigeerd. Wijzigingen in de geïnventariseerde emissies of analyse methode zijn niet aan de orde. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 9

10 3.3 Indirecte CO2-emissies door energieopwekking (scope 2) De indirecte CO 2 -emissies bestaan uit de emissies veroorzaakt door de inkoop van elektriciteit op de vestigingslocatie, zakelijk gebruik van privéauto s en zakelijke vliegreizen. Figuur 4: CO 2-emissie scope Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik van Acto Informatisering B.V. in 2011 is met een emissie van 141,5 ton CO 2, verantwoordelijk voor 22,7% van de totale CO 2 -uitstoot van de organisatie. Het elektriciteitsverbruik is gebaseerd op de totale jaarafrekening van de leverancier. Ook hierbij is rekening gehouden met het feit dat Acto is gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw. Voor Acto komt dit neer op 41%. Zoals in de carbon footprint van 2010 aangegeven is, is in 2011 onderzocht of deze verdeling representatief is. Dit onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt dat via meterstanden circa 40% van het elektriciteitsverbruik te verdelen is. Op basis van deze verdeling komt het elektriciteitsverbruik overeen met de 41% toerekening aan Acto op basis van het bruto vloeroppervlak. In 2012 zal onderzocht worden hoe inzicht verkregen kan worden in het 60% deel dat niet middels meterstanden te verdelen is. Hierdoor kan alsnog de toerekening van de 41% o.b.v. bruto vloeroppervlak wijzigen. Ondanks het gelijk gebleven percentage van de verdeling van het vloeroppervlak is de emissie in 2011 aanzienlijk gedaald, van 175,9 ton naar 141,5 ton. Dit komt omdat Acto het eerste half jaar gebruik heeft kunnen maken van de overgangsregeling van groene stroom. Hierdoor is het eerste halfjaar een veel lagere conversiefactor gebruikt. Deze overgangsregeling gold niet voor de rest van Voor 2012 zal er onderzocht worden hoe Acto de elektriciteit zo CO 2 -neutraal mogelijk kan inkopen. Gedacht wordt aan wind- of waterstroom Brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto De totale CO 2 -emissie van het brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto is gelijk aan 1,8 ton CO 2. Dit is gelijk aan 0,3% van de gehele CO 2 - emissie van de organisatie. De benodigde gegevens in deze categorie zijn achterhaald aan de hand van de individuele maandelijkse KM-declaraties. Het aantal kilometers is bekend, maar niet met welke type auto ze gemaakt zijn. Op basis van de gemiddelde conversiefactor is de emissie bepaald. Hoewel er een hele lichte stijging te zien is in het brandstofverbruik van zakelijke kilometers met een privé auto, is dit op het totaal aan uitstoot bijna te verwaarlozen. Wel zal dit een Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 10

11 aandachtspunt blijven en zakelijk kilometers met privé auto s zo veel mogelijk proberen te vermijden door bijvoorbeeld te carpoolen met een collega die wel met een leaseauto rijdt Vliegverkeer In 2011 is er eenmalig zakelijk gevlogen. We verwachten dat dit mogelijk in de toekomst ook zeer incidenteel zal voor komen. Wel zal er steeds een goede afweging gemaakt moeten worden of die vlucht noodzakelijk Onderbouwing carbon footprint scope 2 Binnen de rapportage zijn de CO 2 -emissie geïdentificeerd. Geen van de bronnen zijn uitgesloten. Het binden of compenseren van scope 2 emissies heeft niet plaatsgevonden. Wijzigingen in de geïnventariseerde emissies van scope 2 zijn niet aan de orde. Tevens zijn geen wijzingen in de analysemethode doorgevoerd. Wel is er vanaf 2010 een nieuwe conversiefactor voor elektriciteitsverbruik vastgesteld door SKAO. En is er vanaf 2010 (dus ook een correctie op het referentiejaar) gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals die in het handboek 2.0 van de CO 2 -prestatieladder dd 23 juni 2011 zijn vastgesteld. 3.4 Overige indirecte CO2-emissies (scope 3) Scope 3 maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 11

12 3.5 Kwaliteit data emissie-inventaris De kwaliteit van de gegevens t.b.v. de emissie-inventaris schatten wij op dit moment hoog in. De bronnen die gebruikt zijn bieden gegevens aan vanuit eerste hand, en bieden steeds vaker ook op maat gesneden rapportages voor het opstellen van de carbon footprint. De bron van de gegevens voor de belangrijkste elementen zijn: 1. Brandstofverbruik voertuigen managementrapportage Athlon Carlease 2. Elektriciteitsverbruik maandelijkse registratie van de meterstanden en de jaarafrekening 3. Gasverbruik maandelijkse registratie van meterstand en de jaarafrekening Om de kwaliteit te borgen en omissies tijden op te signaleren worden de emissiecijfers per kwartaal, uiterlijk in het volgende kwartaal, bijgewerkt in de emissie-inventarisatie. Op deze manier kunnen sterke afwijkingen geconstateerd worden en eventuele omissies in de data opgespoord worden. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 12

13 4 Voortgang ten opzichte van referentiejaar op basis van FTE 4.1 Historisch basisjaar Door Acto Informatisering B.V. zijn de metingen in het kader van de ISO norm uitgevoerd over het kalenderjaar Het jaar 2010 geldt derhalve als referentiejaar op basis waarvan de toe- of afname van de CO 2 -emissie wordt vastgesteld. Deze meting, over 2011, is de tweede meting in het kader van de Carbon Footprint. 4.2 Normalisering meetresultaten De omvang van de CO 2 -emissie heeft een duidelijk correlatie met de omvang van de activiteiten welke door Acto worden ontplooid. Om een goede vergelijking te kunnen maken van de emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, is daarom een maatstaf bepaald, op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Acto is de omvang van de bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van full timeequivalent (FTE). Op basis van de hoeveelheid FTE zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. Acto heeft als doelstelling om in 2017 de CO 2 -uitstoot met 24% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2010 (160 ton CO 2 ). Dat betekent dat er per FTE in 2017 maximaal 5,1 ton CO 2 uitgestoten mag worden, ervan uitgaande dat er in FTE in dienst zijn. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 13

14 5 Reductiedoelstellingen / energiemanagementprogramma en voortgang Voor scope 1 zijn in de Carbon Footprint van 2010 zijn een aantal reductiemaatregelen gedefinieerd. De voortgang van deze maatregelen zullen in dit hoofdstuk besproken worden. Ook zullen de nieuwe maatregelen/ acties gedefinieerd worden. Een maatregel of actie is te herkennen aan het Acto4Green-logo in de kantlijn. 5.1 Voortgang scope Reductie CO2-uitstoot leaseauto s Aanpassen auto-leaseregeling In het verleden was er geen specifiek leaseauto- beleid waar het de CO 2 uitstoot betrof. In 2011 is er een plan opgesteld dat er voor moet zorgen dat het lease-wagenpark van Acto in 2017 alleen nog maar bestaat uit A en B label auto s, waardoor een aanzienlijke reductie in zowel brandstofverbruik en dus CO 2 uitstoot gerealiseerd kan worden. Het beleidsplan is, in overleg met de Ondernemingsraad, ingevoerd. Door invoering van dit beleid konden de medewerkers, die in 2011 in aanmerking kwamen voor een nieuwe leaseauto, kiezen uit een A, B of C-label auto. Tevens werden de auto s met een label D of lager uitgesloten. In 2012 zal gestimuleerd worden om te kiezen voor een A of B label auto en in 2013 mag alleen een A of B label auto gekozen worden. Dit moet resulteren in een wagenpark in 2017 dat enkel bestaat uit A en B label auto s. (leasetermijn is 5 jaar). Door invoering van deze nieuwe regeling is in 2011 het aandeel A en B label auto s, ten opzichte van het totale leasewagenpark al toegenomen van 55% naar 64% Auto's naar categorie aantal aantal A-label B-label C-label D-label 6 7 E-label 5 2 F-label 0 0 G-label 1 0 Onbekend 0 0 Totaal Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 14

15 Liters / CO2 ton uitstoot per jaar liters CO2 liters CO2 benzine , ,0 diesel , ,3 LPG , ,7 Totaal , ,0 Om met het bestaande wagenpark, met dit grote aandeel aan CO 2 -bewuste auto s, toch nog minder CO 2 te laten uitstoten zal er in 2012 onderzocht worden of er door instructie over Het Nieuwe Rijden nog meer winst te behalen is. Om het aantal verbruikte liters brandstof, en dus de CO 2 -uitstoot verder te reduceren beschikt Acto ook over de mogelijkheid om Video Conferencing te gebruiken. Dit wordt nu vooral ingezet bij grotere (consultancy-)projecten, waarbij de projectteams geregeld bij elkaar moeten komen om zaken af te stemmen. In 2012 zal ook onderzocht gaan worden of bij kleinere projecten of reguliere overleggen met klanten/ prospects/ leveranciers gebruik gemaakt kan worden van Lync, de zakelijke samenwerkingsoplossing van Microsoft. Hierbij wordt beeld via de webcam van de laptop/pc een beeld en geluidverbinding tot stand gebracht. Ook kan er via deze weg een beeldscherm gedeeld worden en kan men gezamenlijk kijken naar bijvoorbeeld een demonstratie van de software van Acto. Verder zal, om het aantal zakelijke gereden kilometers met een privéauto niet verder te laten oplopen, gestimuleerd moeten gaan worden om meer te gaan carpoolen met een medewerker die wel beschikt over een leaseauto Reductie aardgasverbruik In 2011 is voor het aardgasverbruik een reductie gerealiseerd van 11 ton CO 2. Uit onderzoek bleek dat het aantal graaddagen in 2010 veel hoger lag dan in 2011 (Een graaddag is een maat voor de hoeveelheid energie die nodig is om een pand te verwarmen.) 2010 was dus veel kouder dan het jaar 2011, waardoor in 2011 dus minder aardgas verbruikt hoefde te worden voor het verwarmen van het pand. (www.mindergas.nl Graaddagen 2010 = 3373, graaddagen 2011 = 2265) De invloed van de campagne Good Housekeeping is niet te herleiden. In 2012 zal deze campagne in ieder geval worden uitgebreid. Niet zozeer om significante reducties in CO 2 uitstoot te behalen, maar vooral bedoeld om de medewerkers zich bewust te maken van het verbruik. Mogelijk dat dit uitstraalt naar hun gedrag thuis. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 15

16 5.1.3 Resumé acties scope 1 Voortzetten invoering autolease-regeling Onderzoek naar invoering Het Nieuwe Rijden Stimuleren gebruik Video Conferencing bij grote projecten. Voor kleine project zal onderzocht worden of het gebruik van Lync een goed alternatief is. Stimuleren carpoolen om zo zakelijke kilometers met privéauto terug te dringen Voortzetten Good Housekeeping-campagne intern 5.2 Voortgang scope Reductiemaatregelen elektriciteitsverbruik De doelstelling van Acto is om, wat betreft elektriciteitsverbruik, in 2017 een CO 2 -reductie te behalen van 58% ten opzichte van het referentiejaar. (reductie van 137 ton CO 2 ) In 2011 is er een reductie van 34,4 ton gerealiseerd. Hiermee lijkt Acto op de goede weg te zijn om de doelstelling in 2017 te behalen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat Acto in 2011 (voor een deel) gebruik heeft gemaakt van zogenaamde groene stroom. Dit heeft ervoor gezorgd dat in het eerste halfjaar het verbruik een andere, lagere CO 2 emissie-factor had. Het betrof echter een overgangsregeling, die in het tweede deel van 2011 niet meer van toepassing was. Voor 2012 zal er onderzocht worden hoe Acto haar CO2-uitstoot van het elektraverbruik verder kan reduceren door het inkopen van CO 2 -vriendelijk elektra. De elektriciteit wordt voornamelijk gebruikt voor kantooractiviteiten. Er is een gedetailleerd overzicht beschikbaar met daarin het verbruik per apparaat of apparaat groep. Hieruit blijkt dat de serverruimte het grootste aandeel in het verbruik veroorzaakt. Dit zou door bijvoorbeeld virtualisatie gereduceerd kunnen worden. In 2011 is gestart met het opstellen van een plan om in de komende jaren zo veel mogelijk over te stappen op virtualisatie. Dit plan is nog niet volledig afgerond. Voor het dagelijkse gebruik van bijvoorbeeld pc s, laptops, beeldschermen en printers, zal de Good Housekeeping campagne, in 2012 verder vormgegeven gaan moeten worden. In 2011 heeft het Acto4Green-team de medewerkers gevraagd mee te denken over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een reductie van het elektriciteitsverbruik. Hieruit zijn een aantal ideeën naar voren gekomen die in 2012 verder zullen worden uitgewerkt. In 2011 is, als gezamenlijk initiatief van TBI, een onderzoek gestart naar het inzetten van LED-lampen, ter vervanging van de oude TL-buizen. Hiervoor is een investeringsoverzicht gemaakt voor de verschillende alternatieven. In 2012 zal hieruit een keuze gemaakt worden. In 2012 zal in ieder geval alle noodverlichting worden vervangen door LED-noodverlichting Resumé acties scope 2 Onderzoeken en aanschaffen CO 2 -vriendelijke stroom (b.v. wind- of waterenergie) Afronden plan voor virtualisatie serverruimte, inclusief investeringsoverzicht en energiereductie. Voortzetten en uitbreiden Good Housekeeping-campagne Afronden onderzoek naar inzet LED-verlichting (TBI-project) LED-noodverlichting installeren Nader onderzoeken van 41% toerekening elektra in verzamelgebouw Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 16

17 5.3 Conclusie reductiedoelstelling Acto is goed op weg met het realiseren van zijn doelstellingen. In 2011 is een reductie van zo n 45 ton CO 2 gerealiseerd, wat neerkomt op bijna 7% reductie. De doelstelling in 24% reductie in Voor wat betreft de CO 2 -uitstoot per FTE is Acto ook op de goede weg. Doelstelling is 5,1 ton CO 2 uitstoot per jaar per FTE. In 2011 komt Acto uit op 6,3 ton CO 2 per FTE per jaar. In 2010 was dit 6,8 ton CO 2. De directie is zeer positief over de ze ontwikkelingen op gebied van CO 2 -reductie en gaat er vooralsnog vanuit dat de reductiedoelstellingen zoals zijn vastgesteld, nog steeds reëel te noemen zijn en in 2017 behaald zullen worden CO2 uitstoot totaal en per FTE CO2 FTE CO2 FTE totaal 668, ,3 99 CO2 per FTE 6,8 6,3 Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 17

18 6 Keteninitiatieven Als softwareleverancier voor de bouw- en installatiebranche is Acto direct en indirect betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van efficiency en optimalisatie van bedrijfsprocessen, die direct invloed hebben op de CO 2 -uitstoot. In het recente verleden hebben we hiervoor de samenwerking gezocht met andere partijen, met als doel om de gehele keten efficienter te laten werken, voornamelijk op gebied van logistiek en reistijd optimalisatie. De projecten die hieruit ontstonden waren van maatschappelijk belang, maar organisatorisch en financieel van dien aard, dat op dit moment dergelijk projecten niet in de planning zitten. Hetzelfde geldt voor de in de Footprint van 2010 genoemde Groene ICT check. Mede ingegeven door de economische ontwikkelingen heeft Acto besloten om de hardware-matige tak van de onderneming te reorganiseren en is er geen uitvoering gegeven aan het plan voor de Groene ICT check. Uiteraard is Acto op wel actief om diverse keteninitiatieven te ontplooien. Aanbieden van online software Prognotice software wordt in de cloud aangeboden, waardoor gebruikers geen eigen faciliteiten nodig hebben. Dit heeft als voordeel dat door gemeenschappelijke faciliteiten en dus ook energieverbruik, het verbruik per gebruiker sterk zal dalen. Acto wil de komende jaren meer softwarediensten middels cloud-oplossingen aanbieden. Elektronisch verkoopfacturen Acto speelt een rol in de ketenintegratie van het elektronisch versturen van verkoopfacturen. Zij doet dit in samenwerking met ZET-solutions, zodat verkoopfacturen aan een brede kring aangeboden kan worden. Op deze manier draagt Acto bij aan de doelstelling van overheid en particuliere sector minder documenten te printen en per reguliere post te versturen. Elektronische orderberichten Daarnaast ontwikkelt Acto momenteel nieuwe oplossingen voor elektronische orderberichten, orderbevestigingen en inkoopfacturen op basis van XML. Hiermee zal de papieren communicatie sterk gereduceerd worden. Hiervoor worden door de branche (GS1 / Instalnet) uitgewerkte standaarden gebruikt worden. Digitalisering van werkbon t.b.v. serviceorganisaties Bij serviceorganisaties wordt traditioneel nog veel gewerkt met een papieren werkbon om serviceklussen uit te voeren. Acto ontwikkelt momenteel nieuwe oplossingen op basis van tablettechnologieën om deze werkbonnen volledig digitaal af te handelen. Dit heeft als voordeel dat er geen papieren bonnenstroom meer is, maar ook informatie niet meer handmatig ingevoerd hoeft te worden. Digitale kilometer- en reistijden administratie In samenwerking met IT-Mobile realiseert Acto op dit moment oplossingen om voertuigvolgsystemen te koppelen aan haar ERP-oplossingen. Op deze manier wordt de nu vaak papieren kilometer- en reistijdenadministratie volledig gedigitaliseerd. Deze oplossingen zullen bijdragen aan een verdere ketenintegratie van informatie. Deze digitale informatie wordt o.a. gebruikt om rittenadministratie digitaal aan de belastingdienst te kunnen aanleveren en informatie automatisch te verwerken in de ERPsystemen. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 18

19 7 Communicatie In 2011 heeft Acto verschillende communicatiemomenten gehad over het CO2-beleid, zowel intern als extern. Hiertoe is de opgestelde communicatiematrix als leidraad gebruikt. Enkele punten zullen hier worden uitgelicht: Intern Nieuwsbrieven rondom de certificering Gezamenlijk gevierd dat Acto het CO 2 -cetificaat trede 3 heeft behaald. Naast gebak ontvingen alle medewerkers een LED-lampje, voor de verdere bewustwording van duurzaamheid. Speciale groene editie van het personeelsblad Actoeel Aandacht voor het CO 2 -beleid tijdens de kick-off 2012 Extern Persaandacht na certificering. Verschillende vakbladen hebben het persbericht geplaatst Speciale rubriek in ons relatiemagazine Succesfactoren Meegewerkt aan artikel over CO 2 -prestatieladder in vakblad Intech Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 19

20 Bijlage 1 Communicatieplan Introductie Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van Certificering op de CO 2 -prestatieladder door Acto Informatisering B.V. (Acto). Het document geeft een beschrijving van de manier waarop de communicatie rondom de CO 2 -thematiek is georganiseerd, wie de doelgroepen zijn, wat de doelstellingen zijn en welke middelen ingezet zullen worden hierbij. Want naast het ontwikkelen en vastleggen van een CO 2 -beleid en de bijbehorende (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Dit conform het document Handboek CO 2 -prestatieladder 2.0 dd 23 juni Het communicatieplan heeft de volgende opbouw: In hoofdstuk 1 worden de doelstellingen en de verschillende doelgroepen benoemd en uitgewerkt. In hoofdstuk 2 worden de verschillende media beschreven, die zullen worden gebruikt. In hoofdstuk 3 worden de verantwoordelijkheden en taken beschreven en wordt een planning gegeven (zie de bijlage). In de bijlage een schematisch overzicht van het communicatiejaarplan, wat jaarlijks zal worden geëvalueerd en waar nodig zal worden bijgesteld of aangevuld. Doelstelling en doelgroepen Voor het CO 2 -communicatieplan onderscheiden we twee verschillende doelgroepen, namelijk de interne doelgroep en de externe doelgroep. Voor beide groepen is de doelstelling voor communicatie in eerste aanleg gelijk; namelijk: Het informeren over de certificering op de CO 2 -prestatieladder en het structureel inzicht geven in het energiemanagement-programma en de reductiedoelstellingen van Acto Informatisering B.V. Per doelgroep wordt ook nog een specifieke doelstelling omschreven. Interne doelgroep Specifieke doelstelling: Actief meedenken en doen om de CO 2 -reductie binnen Acto vorm te geven. De doelgroep bestaat uit: Directie en management Medewerkers Milieubeleid en CO 2 -reductie hebben vaak een hoog ver-van-mijn-bed-show gehalte. Zeker voor de interne doelgroep willen we daarom de communicatie zo laagdrempelig mogelijk houden en de informatie, waar mogelijk, met een kwinkslag aanbieden. Door deze benadering kunnen we de medewerkers op een positieve manier toch benaderen en activeren om ook over CO 2 -reductie en milieuaspecten na te gaan denken. Want ook hier geldt, CO 2 -reductie begint bij jezelf. Acto Informatisering B.V. 16 juli 2012 Pagina 20

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Carbon Footprint Schindler Liften B.V. Rapportage 01/2009-12/2009* *2009 = referentiejaar. www.schindler.nl

Carbon Footprint Schindler Liften B.V. Rapportage 01/2009-12/2009* *2009 = referentiejaar. www.schindler.nl Carbon Footprint Schindler Liften B.V. Rapportage 01/2009-12/2009* *2009 = referentiejaar www.schindler.nl Wat Schindler Liften B.V. doet voor een beter milieu. Mobiliteit is essentieel in de wereld waarin

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 2011H1 en H2 (januari december 2011) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Inzicht - Footprint Q4 2016

Inzicht - Footprint Q4 2016 Inzicht - Footprint Q4 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie 2016 Q4 per categorie...

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016 Inzicht - Footprint Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie jaar 2016 per

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

International Paint (Nederland) B.V.

International Paint (Nederland) B.V. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 International Paint (Nederland) B.V. Door Business Improvement Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: Doc.nr: 11.A0318 26-jul-11 Distributielijst Naam

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer van Kleef De heer R. Verhoeven (extern adviseur) Datum 26-03-2014 Definitief rapport Inhoud 1.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 1 Versie datum: 1-9-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Vergelijking met sectorgenoten 3. 2 Doelstelling Visie TBI Doelstelling scope Doelstelling scope 2 4

Inhoud. 1 Inleiding Vergelijking met sectorgenoten 3. 2 Doelstelling Visie TBI Doelstelling scope Doelstelling scope 2 4 2 van 10 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Vergelijking met sectorgenoten 3 2 Doelstelling 4 2.1 Visie TBI 4 2.2 Doelstelling scope 1 4 2.3 Doelstelling scope 2 4 3 Voortgang doelstellingen 5 3.1 Scope 1 5 3.1.1

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG 3-IN-1 C02-REDUCTIEPLAN Becono Beheer BV voor de werkmaatschappijen: Becono Betonverharding BV Aannemingsbedrijf Witteveen BV Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2011 o de analyse van de emissie inventaris - Het energie

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer A. Inzicht footprint De Beijer Omschrijving CO2 (ton) 2015 CO2 (ton) 1e helft 2016 Scope 1 S1-2B Personenvervoer - conventioneel personenvervoer (dieselverbruik personenvervoer) 0,0 0,0 (directe) S1-2B

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2012

Periodieke rapportage 2012 Periodieke rapportage 2012 15 april 2013 1-8 15-04-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Basisgegevens... 3 1.1. Beschrijving van de organisatie... 3 1.2. Verantwoordelijkheden... 4 1.3. Basisjaar... 4 1.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder Bijlage Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Firma W. Zwaan en Zonen Niveau 3 Auteur(s): De heer G. Zwaan De heer M. de Lange Datum: 16 januari 2014 Communicatieplan

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie