Inhoudsopgave. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. MEERJARENBELEIDSPLAN 2012 2015 GVDOS V1.0 Januari 2012 2"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleidsplan

2 Inhoudsopgave INLEIDING...3 VISIE...4 MISSIE...4 PLANNEN N.A.V. VISIE EN MISSIE...5 TECHNISCH BELEID...6 GYMNASTIEK EN BREEDTESPORT...6 OUDER KIND GYM...6 KLEUTERGYM...6 TURNEN MEISJES...6 TURNEN JONGENS...6 SELECTIELESSEN...7 GROEPSSPRINGEN...7 G-GYM; voor mensen met een verstandelijke beperking...7 LADIES FIT...7 HEREN RECREANTEN VOLLEYBAL...7 FINANCIËN...8 FINANCIËLE VERPLICHTINGEN...8 RESERVES...8 LEDENAANTALLEN...8 BESTUUR...8 TRAINERS...9 HULPLEIDING...9 MATERIAAL...9 PR & COMMUNICATIE COMMUNICATIE PUBLIC RELATIONS (PR) INTERNET INTERNE COMMUNICATIE EXTERNE COMMUNICATIE PLANNEN N.A.V. PR & COMMUNICATIE MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

3 INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan van GV DOS Udenhout voor 2012 t/m Onze vereniging werd in 1956 opgericht. Na vorig jaar ons 65 jarig bestaan te hebben gevierd vonden wij het een goed moment om plannen te maken en nieuwe doelen te stellen. Wij willen op deze manier vorm geven aan datgene waar ze voor staan. Een vereniging die momenteel meer dan 500 leden heeft en met meer dan 35 zaaluren en midden in de maatschappij staat. Een recreanten vereniging die mee groeit met z'n tijd. Om dit te realiseren is stil gestaan bij wie we zijn en wat we doen. Dit is gedaan door bestuur en trainers en heeft geresulteerd in dit beleidsplan. In het beleidsplan staan de plannen die we de komende jaren willen realiseren. Deze plannen zijn gebaseerd op de Visie en Missie die wij als vereniging uitdragen. Het plan heeft een doorlooptijd van 4 jaar. Jaarlijks zal het bestuur het plan actualiseren. Een verslag van de stand van zaken zal tijdens de Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd. Dit plan is van toepassing op de periode januari 2012 t/m december MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

4 VISIE Het aanbieden van gymnastiek in de ruimste zin van het woord. MISSIE Gymnastiekvereniging DOS is specialist als aanbieder van gymnastiek. De vereniging zet zich optimaal in om in Udenhout, gymnastiek voor leden uit Udenhout en de omliggende plaatsen te bevorderen. Hierdoor wordt het voor iedereen mogelijk, in elke fase van zijn of haar leven, op grond van zelf gekozen beweegredenen, aan gymnastiek of andere activiteiten van goede kwaliteit deel te nemen, dan wel daarbij betrokken te zijn. Om deze visie en missie uit te dragen zijn onderstaande doelen noodzakelijk: Een duidelijke visie die uitgedragen wordt door bestuur en kader van onze vereniging Een heldere organisatie zowel wat betreft de verenigings- als de interne overlegstructuur Een intern en extern PR & communicatieplan Een technisch beleidsplan Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen (speciale doelgroepen, maatschappelijke stage, protocollen ongewenst gedrag, enz.) Accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van de disciplines die wij als vereniging aanbieden. Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen. Structurele aandacht voor professionalisering: bestuurlijk kader, technisch kader, vrijwilligers, scholingsbeleid Een gezonde financiële organisatie Functiebeschrijvingen bestuur en kader Onderzoeken of scheiding van recreatiegroepen en wedstrijdgroepen mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling van de sporter op zijn/haar individuele niveau. Onderzoek naar mogelijkheden nieuwe doelgroepen MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

5 PLANNEN N.A.V. VISIE EN MISSIE Functiebeschrijvingen bestuur en kader Onderzoeken of scheiding van recreatiegroepen en wedstrijdgroepen mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling van de sporter op zijn/haar individuele niveau. Onderzoek naar mogelijkheden nieuwe doelgroepen Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen (speciale doelgroepen, maatschappelijke stage, protocollen ongewenst gedrag, enz.) MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

6 TECHNISCH BELEID GYMNASTIEK EN BREEDTESPORT Het aanbieden van sportieve recreatieve ontspanning in een vriendschappelijke en sociale sfeer. Gymnastiek als breedtesport is hoofddoelstelling van onze vereniging. Leden moeten echter ook in de gelegenheid worden gesteld om op sportieve recreatieve basis deel te nemen aan wedstrijden. Bij deze vorm van de gymnastiek worden alle aanwezige gymnastiektoestellen en materialen gebruikt. OUDER KIND GYM Ouder en kindgym. Een aanbod van de vereniging dat speciaal is bedoeld voor de peuter van anderhalf tot 4 jaar, die samen met papa, mama, opa of oma, lekker wil gymmen in een echte gymzaal. Tijdens de les komen alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod. Er wordt gewerkt met diverse materialen en muziek. KLEUTERGYM Peuters en kleuters (3-6 jaar) zijn nog volop in ontwikkeling en vinden het meestal heerlijk om te klimmen, zwaaien, rollen enzovoort. De kinderen worden spelenderwijs op een veilige manier in de gymzaal gestimuleerd in hun ontwikkeling. Tijdens de les komen alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod. Er wordt gewerkt met klein materiaal en met muziek. Daarnaast krijgen de kinderen inzicht in ruimte, afstand en snelheid TURNEN MEISJES Bij de lessen voor meisjes wordt er gewerkt op 4 toestellen. De sprong, de brug ongelijk, de evenwichtsbalk en de vloer. Omdat we het bij DOS heel belangrijk vinden om volop bezig te zijn, gebruiken we bij de lessen ook nog extra materialen zoals de grote trampoline, het ringenzwaaien en nog klein materiaal. TURNEN JONGENS Bij de lessen voor de jongens wordt er gewerkt op zes toestellen. Bij de eerste lessen maken de jongens spelenderwijs kennis met de turntoestellen. Dat is de brug, ringen, rekstok,vloer en sprong. De oudere jongens turnen ook nog op de paddenstoel/voltige. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de grote trampoline en de toestellen boven de valkuil. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

7 SELECTIELESSEN Leden van deze lessen oefenen op de verplichte turntoestellen en nemen deel aan wedstrijden in de divisie 3-6. Het streven is om continue op dit niveau te kunnen blijven deelnemen / presteren. Het aanbieden van de hogere wedstrijddivisies ere, 1- ste en 2- de divisie kunnen we voorlopig nog niet aanbieden. GROEPSSPRINGEN Twee lesuren van verschillende niveaus voor zowel jongens als meisjes vanaf 8 jaar. In de les van het 'groepsspringen' worden allerlei vormen van sprongen uitgevoerd. De minitrampoline, de grote trampoline en de tumblingbaan staan centraal. Af en toe is er ook tijd voor een klein spel als afsluiting. Het doel is om op termijn deel te nemen aan wedstrijden G-GYM; voor mensen met een verstandelijke beperking Een recreatieve les voor mensen met een verstandelijke beperking. De les is toegankelijk voor zowel dames als heren. Wekelijks wordt er hard gewerkt aan de conditie, lenigheid en kracht door middel van oefeningen en diverse spelvormen. LADIES FIT Een gezellig clubje voor dames, die iedere week hard werken aan hun conditie, lenigheid en kracht. De oefeningen worden altijd uitgevoerd op muziek. HEREN RECREANTEN VOLLEYBAL Het recreanten volleybal is een gezellig clubje voor heren, die wekelijks een paar partijtjes volleybal spelen om de conditie op peil te houden. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

8 FINANCIËN De financiële situatie van GV DOS is gezond te noemen. Om deze financiële positie zo stabiel te houden dienen we de komende jaren de economische perikelen zorgvuldig in de gaten te houden en zullen we, zoals we afgelopen seizoen hebben gedaan, op het moment dat het nodig is, lastige beslissingen durven nemen. Vooralsnog beschikt de vereniging over een behoorlijke buffer, welke in de afgelopen jaren is opgebouwd, zodat grote contributieverhogingen tot het verleden dienen te behoren. FINANCIËLE VERPLICHTINGEN De vereniging heeft als doel, dat zij binnen de gestelde termijnen, haar financiële verplichtingen aan haar crediteuren zal voldoen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er te allen tijde voldoende saldo aanwezig zal moeten zijn op de betaalrekening van de vereniging. RESERVES Eventuele hogere saldobedragen zullen overgeschreven worden naar de spaarrekening, zodat een hogere rente verdiend kan worden. LEDENAANTALLEN Om onze vereniging gezond te houden zal continuering van het huidige ledenaantal, minimaal 500 leden, het na te streven doel moeten zijn. BESTUUR De (dagelijks) bestuurders van GV DOS blijven, zoals in het verleden, onbezoldigd. De bestuurders hebben het recht de gereden kilometers t.b.v. bijeenkomsten voor de vereniging, tegen het bedrag dat de belastingdienst als maximale onbelaste vergoeding rekent, te declareren. Ook aanschaffingen die ten gunste zijn voor de vereniging (kleine materialen, drukwerk, portokosten etc.) zullen door middel van declaratie betaald worden door de vereniging. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

9 TRAINERS Gezien de maatschappelijke en sociale omgeving van de huidige geschoolde trainersgroep zal uitbreiding nodig zijn, om de kwaliteit van de lessen te kunnen continueren. Daarnaast stelt GV DOS dat de trainersgroep recht heeft op een door de fiscus vastgestelde maximale vrijwilligersvergoeding. Naast de vrijwilligersvergoeding hebben de trainers recht op (verplichte) bijscholing, deze verplichte bijscholingen worden door de vereniging vergoed, m.u.v. de daaraan verbonden reiskosten. Indien trainers in verband met wedstrijden reiskosten maken, heeft de vereniging zich verplicht, deze kosten, tegen het bedrag dat de belastingdienst als maximale onbelaste kilometervergoeding rekent, te vergoeden. Carpoolen van trainers, indien er meer trainers naar betreffende wedstrijd gaan, wordt aanbevolen. Vanuit de groep hulpleiders zal doorstroming tot trainer gepromoot dienen te worden, omdat meer mensen nodig zijn om alle trainingsuren te kunnen handhaven. Door het maximaal aantal beschikbare uren, zal dit geen grote financiële consequenties laten zien, doordat vergoedingen over meerdere trainers verdeeld zullen worden. HULPLEIDING GV DOS kan veelvuldig gebruik maken van een groot aantal hulpleiders. De hulpleider assisteert de verantwoordelijke trainers tijdens, zijn/haar lessen. Deze hulpleiders ontvangen hiervoor geen vaste vrijwilligersvergoeding, zoals de trainers. Wel heeft GV DOS zich verplicht de hulpleiders één maal per seizoen mee te nemen naar een groepsactiviteit (bijv, De Efteling), als dank voor de inzet van het betreffende afgelopen seizoen. MATERIAAL GV DOS is gezegend met de beschikbare materialen, welke de vereniging in eigendom heeft. Dit gecombineerd met de toestellen welke in bruikleen worden gegeven door de Gemeente Tilburg, biedt GV DOS de leden voldoende mogelijkheden om te turnen. Reserveringen om, indien noodzakelijk, toestellen te vervangen, vragen om een behoorlijke buffer, welke onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

10 PR & COMMUNICATIE COMMUNICATIE Communiceren is noodzaak. Communicatie dient plaats te vinden binnen alle geledingen van de vereniging en naar buiten. Er dient derhalve een onderscheid te worden aangegeven tussen interne en externe communicatie. Niet of slecht communiceren is funest voor de vereniging. Daarom is er in dit beleidsplan een afzonderlijk hoofdstuk voor PR en communicatie opgenomen. PUBLIC RELATIONS (PR) Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen GV DOS en onze publieksgroepen. Daartoe wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om een bepaald publiek te informeren. Doel van PR is het bestendigen of scheppen van een goed imago. We onderkennen het enorme belang van een goede PR voor de vereniging. Bovendien is de interne communicatie binnen onze vereniging GV DOS minstens zo belangrijk. INTERNET De rol van internet is enorm belangrijk (Web 3.0 behelst de trend waarbij internettoepassingen meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden). Met de komst van de sociale media zoals bv. weblogs, Facebook en Twitter is er ook sprake van specialisatie richting online. Hierdoor is internet een interactief medium geworden waarbij de gebruikers informatie uploaden. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

11 INTERNE COMMUNICATIE Website Twitter Facebook Info boekje Bestuursverslagen TC vergadering verslagen A.L.V. Info via brieven Digitale nieuwsbrief EXTERNE COMMUNICATIE Website Twitter Facebook Lokale media; Wegwijzer, de Leije, Alles van Udenhout, Alles van Berkel-Enschot Sponsoren Visitekaartjes Krant en weekbladen Digitale nieuwsbrief PLANNEN N.A.V. PR & COMMUNICATIE Integreren Web 3.0 Ontwikkelen digitale nieuwsbrief Plaatsen van sponsorpaneel in sportzaal de Schelf MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid Maximus 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 2 Beschrijving vereniging pag. 4 2.1 Historie pag. 4 2.2 De vereniging op dit moment pag. 4 2.3 Visie van de vereniging

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN 8-7-2015 SHORTTRACK 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 Nederland schaatsland... 5 Kampioen word je niet vanzelf... 5 Doestelling... 5 Achtergronden...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie