Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor"

Transcriptie

1 Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn Van A naar D: Alphen aan den Rijn op weg naar Duurzaamheid

2 2 In 2050 is de samenleving van Alphen aan den Rijn fossiele brandstofvrij en energie- en CO 2 -neutraal!

3 Samenvatting De gemeente Alphen aan den Rijn is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. De mogelijk heden en kansen van een gemeente met een combinatie van stad en platteland zijn groot. Alphen aan den Rijn is uniek door de ligging in het Groene Hart. Het is de enige gemeente in het Groene Hart met meer dan honderdduizend inwoners. De duurzaamheidsambities van de gemeente zijn opgenomen in de Alphense Reisgids naar duurzaamheid; van A naar D. Onderhavig document is het uitvoeringsprogramma dat bij het Alphens duurzaamheidsbeleid hoort. Dit uitvoeringsprogramma is geschreven voor de periode 2014 tot en met Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks, indien noodzakelijk, geactualiseerd. Deze eerste versie van het uitvoeringsprogramma concentreert zich op de eerste jaren van de uitvoering van het beleid. We streven naar aantoonbare resultaten op het gebied van duurzaamheid, waarmee we een prettige en leefbare omgeving bereiken, ook voor de toekomst! In het uitvoeringsprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen projecten van de gemeentelijke organisatie en projecten waarmee de gemeente de samenleving stimuleert en faciliteert op weg naar een duurzaam Alphen aan den Rijn. Wettelijke milieutaken zijn niet in dit uitvoeringsprogramma opgenomen. De wettelijke milieu taken zoals vergunningverlening, handhaving en milieuonderzoek worden op dit moment door twee omgevingsdiensten uitgevoerd en vanaf 2016 door de Omgevings dienst Midden Holland. Deze werkzaamheden staan in een apart jaarlijks sprogramma van de Omgevingsdienst. 3

4 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding (waarom een sprogramma?) 5 2. De route s Gemeentelijke organisatie s Samenleving 8 3. Projecten gemeentelijke organisatie In 2018 alleen nog maar ten minste energieneutraal bouwen bij gemeentelijke plannen en projecten; In % besparing ten opzichte van 2013 in de openbare verlichting en verkeersinstallaties In 2020 is dankzij energiemanagement 5 % energie bespaard bij gemeentelijke aansluitingen In 2020 is 100% van het elektraverbruik en 50% van het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend In % duurzaam inkopen Gemeentelijk vastgoed in 2025 energieneutraal Duurzaamheids DPL ambitie (ADP) bij gemeentelijke RO-projecten De medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn zich nog meer bewust van het belang van duurzaamheid Samenvatting projecten Gemeentelijke organisatie Projecten samenleving In 2020 is 75% van het huishoudelijk afval in Alphen aan den Rijn gescheiden In de periode wordt ton CO 2 bespaard door binnen de gemeentegrenzen uitgevoerde projecten In 2020 bestaat het energieverbruik voor minimaal 14% uit duurzaam opgewekte energie De sociale huurwoningen hebben in 2020 gemiddeld een energielabel B, 80% van de particuliere huurwoningen hebben in 2020 minimaal een energielabel C In 2020 worden braakliggende terreinen tijdelijk gebruikt voor duurzame initiatieven vanuit de samenleving In 2020 is de logistiek rond de Greenport geoptimaliseerd (ten behoeve van CO2 reductie, leefbaarheid en toekomstbestendigheid) Inwoners zijn zich elk jaar meer bewust van het belang van natuur, milieu en duurzaamheid in hun directe leefomgeving en handelen hiernaar In 2050 is de gemeente energieneutraal én CO 2 -neutraal Samenvatting projecten Samenleving Monitoring Communicatie Menskracht Financiële middelen Inzet vrijkomend geld door revolverende fondsen 63 BIJLAGE I Verklarende woordenlijst 64 BIJLAGE II Duurzame greenport pilots 69 BIJLAGE III Format stoplichtrapportage 71 4

5 Inleiding (waarom een sprogramma?) In de reisgids van A naar D, duurzaamheid, energie en klimaat Alphen aan den Rijn , is de gemeentelijke duurzame stip op de horizon voor 2050 weerge geven en zijn de hieruit vertaalde ambities voor 2020 vastgelegd. Globaal is daarbij beschreven hoe we de ambities willen gaan bereiken. Het spoor ernaartoe is flexibel en dynamisch. Op deze manier kunnen we de komende jaren inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. We maken onderscheid in ambities voor de Gemeentelijke Organisatie en ambities voor de Samenleving. Als gemeentelijke organisatie geven wij het goede voorbeeld en daar horen reële ambities bij waar wij vol voor kunnen en willen gaan. Bij het verwezenlijken van de ambities op samen levingsniveau speelt de samenleving zelf uiteraard een belangrijke rol. We zoeken dan ook naar het antwoord op de vraag hoe wij als organisatie de samenleving het beste denken te kunnen faciliteren, stimuleren en enthousiasmeren om gezamenlijk de duurzame doelen te kunnen bereiken. Hoe creëren wij als organisatie mogelijkheden en ruimte zodat de samen leving stappen kan zetten naar een duurzame gemeente? Het is een mooi streven als uiteindelijk het thema duurzaamheid in elke vezel van de gemeentelijke organisatie en de samenleving gaat zitten, zodat duurzaam doen een natuurlijke handelswijze wordt en we gezamenlijk (ieder in haar eigen rol) de duurzaamheidsdoelen kunnen behalen om een leefbare omgeving aan de volgende generaties te kunnen doorgeven. We zijn goed op pad, maar om dit te bereiken is nog een lange weg te gaan. Reist u met ons mee? In voorliggend uitvoeringsprogramma Werken aan het spoor zijn de ambities uit de reisgids van A naar D vertaald naar concrete projecten. Wat gaan wij als gemeentelijke organisatie doen om onze eigen ambities te behalen en wat gaan wij als gemeentelijke organisatie doen om samen met de samenleving stappen te zetten op weg naar een duurzame samenleving. Daarnaast geven we aan hoe wij de voortgang monitoren. Het spoorboekje wordt jaarlijks op actualiteit beoordeeld en zo nodig aangepast. Dit is nodig omdat het sprogramma flexibel en dynamisch is. De lange termijn doelstellingen zijn leidend, het spoor er naar toe is divers kan mogelijk in de loop der tijd nog veranderen. Op deze manier kunnen we blijven inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen die plaats vinden. Tenslotte wordt jaarlijks een voortgangsrapportage (stoplichtrapportage) op basis van het spoorboekje opgesteld (zie bijlage III voor een voorbeeld). 5

6 6

7 2. De route Zoals beschreven in de reisgids van A naar D maken we onderscheid in ambities voor de Gemeentelijke Organisatie en s voor de Samenleving. In de volgende hoofdstukken worden de duurzame ambities 2020 van beide sporen opnieuw benoemd en de thema s onder deze ambities uitgewerkt in concrete projecten met doelstelling, planning en uitvoering. Voor een aantal thema s is dit echter niet voldoende. Sommige thema s zijn dermate omvangrijk dat er specifiek voor die thema s een apart plan van aanpak moet worden gemaakt voor de betreffende project. Deze plannen van aanpak maken geen onderdeel uit van dit uitvoeringsprogramma maar zullen separaat worden opgesteld. De harmonisatietaken ten behoeve van de fusie, zoals is vastgelegd in het harmoni satiebeleid van 2013 en het Harmonisatie uitvoeringsprogramma Duurzaamheid , zijn voorzover ze in 2014 nog niet zijn uitgevoerd opgenomen als project in dit uitvoeringsprogramma. 2.1 s Gemeentelijke organisatie Als gemeentelijke organisatie geven wij het goede voorbeeld en daar horen reële ambities bij waar wij vol voor kunnen en willen gaan. De volgende doelen zijn vastgelegd in de reisgids van A naar D. 1. In 2018 alleen nog maar ten minste energieneutraal bouwen bij gemeentelijke plannen en projecten; 2. In % besparing ten opzichte van 2013 in de openbare verlichting en verkeers installaties; 3. In 2020 is dankzij energiemanagement 5% energie bespaard 1 bij gemeentelijke aan sluitingen. 4. In 2020 is 100% van het elektraverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend; 5. In 2020 is 50% van het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend; 6. In % duurzaam inkopen. In alle aanbestedingen wordt Duurzaamheid meegenomen (in eis, selectiecriteria en/of gunningscriterium); 7. Duurzaamheids DPL ambitie (ADP) bij gemeentelijk projecten 7 8. Gemeentelijk vastgoed in 2025 energieneutraal. 9. De medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn zich nog meer bewust van het belang van duurzaamheid. 1 Het betreft besparing door inzicht en maatregelen. Hierin is terug levering van bijvoorbeeld zonnepanelen niet meegenomen. 7

8 2.2 s Samenleving Bij het verwezenlijken van de duurzaamheidambities op samenlevingsniveau (Spoor Samen leving) speelt de samenleving zelf uiteraard een belangrijke rol. We zoeken dan ook naar het antwoord op de vraag hoe wij als organisatie de samenleving het beste denken te kunnen faciliteren, stimuleren en enthousiasmeren om gezamenlijk de duurzame doelen te kunnen bereiken. Hoe creëren wij als organisatie mogelijkheden en ruimte zodat de samenleving stappen kan zetten naar een duurzame gemeente? De ambities voor de samenleving zijn: 1. In 2020 is 75% van het huishoudelijk afval in Alphen aan den Rijn gescheiden; 2. In de periode wordt ton CO 2 bespaard door binnen de gemeentegrenzen uitgevoerde projecten 2 ; 3. In 2020 bestaat het energieverbruik voor minimaal 14% uit duurzaam opgewekte energie; 4. De sociale huurwoningen hebben in 2020 gemiddeld een energielabel B, 80% van de parti culiere huurwoningen hebben in 2020 minimaal een energielabel C; 5. In 2020 zijn braakliggende terreinen (voor zover mogelijk) tijdelijk in gebruik voor duurzame initiatieven (bijvoorbeeld stadslandbouw) vanuit de samenleving; 6. In 2020 is de logistiek rond de Greenport geoptimaliseerd (ten behoeve van CO 2 - reductie, leefbaarheid en toekomstbestendigheid.) 7. Inwoners zijn zich elk jaar meer bewust van het belang van natuur, milieu en duurzaamheid in hun directe leefomgeving en handelen hiernaar. 8. In 2050 is de gemeente energieneutraal én CO 2 -neutraal. 2 De gemeente kiest voor deze doelstelling omdat onbekend is hoeveel kton CO 2 de gemeente in 1990 produceerde. Daarnaast is het aantal geproduceerde tonnen CO 2 sterk afhankelijk van de economische situatie waardoor een reductiedoelstelling op basis van het totaal aantal geproduceerde tonnen CO 2 binnen de gemeente niet representatief is voor het effect van duurzaamheidsmaatregelen 8

9 3. Projecten gemeentelijke organisatie In onderstaande paragrafen is per ambitie uitgewerkt welke projecten worden uitgevoerd om zo een bijdrage te leveren aan het behalen van die ambitie. 1. In 2018 alleen nog maar ten minste energieneutraal bouwen bij gemeentelijke plannen en projecten; 2. In % besparing ten opzichte van 2013 in de openbare verlichting en verkeers installaties; 3. In 2020 is dankzij energiemanagement 5% energie bespaard 3 bij gemeentelijke aan sluitingen. 4. In 2020 is 100% van het elektraverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend; 5. In 2020 is 50% van het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend; 6. In % duurzaam inkopen. In alle aanbestedingen wordt Duurzaamheid meegenomen (in eis, selectiecriteria en/of gunningscriterium); 7. Duurzaamheids DPL ambitie (ADP) bij gemeentelijk projecten 7 8. Gemeentelijk vastgoed in 2025 energieneutraal. 9. De medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn zich nog meer bewust van het belang van duurzaamheid. 3.1 In 2018 alleen nog maar ten minste energieneutraal bouwen bij gemeentelijke plannen en projecten; Energieneutraal bouwen is technisch mogelijk en blijft in de praktijk nog achterwege, vanwege de hogere investeringskosten bij de bouw. Dit kan echter terugverdiend worden door de energie besparing die energieneutraalbouwen oplevert tijdens het gebruik van de gebouwen. Binnen de gemeentelijke organisatie moeten de nodige stappen/afspraken worden gemaakt dat er in 2018 daadwerkelijk alleen maar energieneutraal wordt gebouwd. Dit betekent dat bouw vergunningen niet pas per 1 januari 2018 energieneutraal moeten zijn. Aangezien sommige bouwvergunningen reeds jaren voor de daadwerkelijke realisatie worden aangevraagd en verkregen. Daarom zal reeds in 2015 worden gestart met uitvoeringsbeleid dat regelt dat vanaf de vaststelling van voornoemd beleid alleen nog maar energieneutraal mag worden gebouwd. 3 Het betreft besparing door inzicht en maatregelen. Hierin is terug levering van bijvoorbeeld zonnepanelen niet meegenomen. 9

10 G1 Voortgangsindicator Energieneutraal bouwen In 2018 alleen nog maar ten minste energieneutraal bouwen bij gemeentelijke plannen en projecten. Doelstelling: In 2018 alleen nog energie neutraal bouwen, dus ook als de omgevingsvergunning eerder is afgegeven. Planning: Binnen de gemeentelijke organisatie afspraken maken en de nodige stappen zetten om energieneutraal bouwen in 2018 te realiseren. Afdeling projecten/ib/inkoop/vergunningverlening Eventuele extra financiering vanuit projectbudgetten Percentage afgegeven bouwvergunningen voor gemeentelijke plannen en projecten die energieneutraal worden gerealiseerd (doelstelling is dus 100%) 3.2 In % besparing ten opzichte van 2013 in de openbare verlichting en verkeersinstallaties Al jaren wordt in Alphen aan den Rijn de nieuwste ontwikkelingen gevolgd en toegepast op het gebied van openbare verlichting. Alphen aan den Rijn is daardoor een van de koplopers op het gebied van verduurzamen van de openbare verlichting. Zo zijn energie- en milieuonvriendelijke kwiklampen al jaren geleden uit het straatbeeld verdwenen en worden relatief energiezuinige PLL (fluorisentielampen) en SON (hogedruk natrium) lampen toegepast. Vanaf 2008 zijn deze standaard voorzien van een dimmer. G2 Energiebesparing openbare verlichting gemeente In % energiebesparing ten opzichte van Voortgangsindicator Doelstelling: Bij het vervangen van verlichtingsinstallaties volgens het reguliere vervangingsritme wordt met toepassing van energiezuinige LED verlichting en dimmen in de nachtelijke uren ( uur) energie bespaard (ca. 50% per armatuur). Planning: De levensduur van verlichtings armaturen wordt gesteld op 20 jaar. Met een areaal van armaturen worden jaarlijks dus gemiddeld 1050 armaturen vervagen. De vervangingsprojecten vinden plaats gelijktijdig met de uitvoering van het groot onderhoud aan riolering, bestrating en groenvoorzien ingen (IRS) en op basis van separate mast- en armatuurvervangingsprojecten. Afdeling BOR Gefinancierd vanuit de onderhouds begroting. Voorwaarde om de genoemde ambitie te bereiken: De behaalde besparing op het energie budget wordt ingezet voor het uitvoeren van het vervangingsplan. Percentage energieverbruik (in kwh) openbare verlichting t.o.v. energieverbruik OV 2013 (doelstelling is dus 80%) 10

11 Vanaf 2012 wordt standaard bij elke vervanging een armatuur met LED verlichting gekozen. Op 1 januari 2015 is al bijna 20% van het openbaar verlichtingsareaal van LED verlichting (met dimmer) voorzien. Naast het toepassen van LED verlichting wordt geëxperimenteerd met management systemen, gelijk stroomnetten en het toepassen van vervangende lampen met LED of QL in nog niet afgeschreven PLL en SON armaturen. 3.3 In 2020 is dankzij energiemanagement 5 % energie bespaard bij gemeentelijke aansluitingen Door te investeren in energiebeheer kunnen gemeenten van een ongrijpbaar energie verbruik overgaan naar een beheersbare besparing op energieverbruik. Energiemanagement maakt het mogelijk om te sturen op energieverbruik door technische, organisatorische of gedragsmatige maatregelen waarbij verbruiks gegevens het uitgangspunt vormen voor de gekozen strategie. In de 2de kwartaal 2015 zijn (voor zover technisch mogelijk) alle gemeentelijke energie aansluitingen voorzien van een slimme meter. Door de plaatsing van deze meters krijgen we real time inzicht in ons energieverbruik waardoor er geen verrassingen achteraf zijn en we direct kunnen acteren op afwijkend verbruik. G3 Voortgangsindicator Energiemanagement bij gemeentelijke aansluitingen In 2020 is dankzij energiemanagement 5 % energie bespaard bij gemeentelijke aansluitingen. Doelstelling: Besparing op het energieverbruik van de gemeentelijke aansluitingen. Kostenbesparing en CO 2 -reductie. Planning: In 2e kwartaal 2015 afronding plaatsing slimme meters. Vanaf 3e kwartaal 2015 starten met monitoring van verbruikgemeentelijke aansluitingen. Bij afwijkend verbruik wordt vervolgens direct onderzocht wat de oorzaak is en waar mogelijk actie ondernomen. Energie-coördinator zorgt voor uitvoering. Voor energiemonitoring dient op termijn een programma te worden aangeschaft. Eerst wordt gekeken op welke aan sluitingen uitgebreide monitoring een toegevoegde waarde heeft. Afdeling BOR P.M. Percentage energieverbruik (in kwh) gemeentelijke aansluitingen t.o.v. energieverbruik gemeentelijke aansluitingen 2013 (doelstelling is dus 95%) 11

12 3.4 In 2020 is 100% van het elektraverbruik en 50% van het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend Voor het vergroenen van het energieverbruik koopt de gemeente momenteel elektriciteit- en gas certificaten (Garanties Van Oorsprong oftewel GVO s) van duurzame projecten. Te denken valt aan windenergie, waterkracht, biomassa of aanplant van bomen om CO 2 uitstoot te compenseren. Deze projecten hoeven niet in Nederland te zijn. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om lokaal/regionaal 4 de ontwikkeling van duurzame projecten te stimuleren door de komende jaren de GVO s te betrekken van regionale projecten. Zo vinden er op dit moment gesprekken plaats met de vergistingsinstallatie Indaver in Alphen aan den Rijn om een gedeelte van het gasverbruik regionaal te vergroenen. Zolang deze regionale projecten nog niet voorhanden zijn wordt bij voorkeur elektriciteit van Nederlandse windenergie aangevuld met waterkracht uit Noorwegen vergroend. Gas wordt in dat geval indien aanwezig vergroend met biomassa of andere soortgelijke projecten vanuit het buitenland of ingekocht. G4 Voortgangsindicator Vergroening gasverbruik In 2020 is 100% van het elektraverbruik en 50 % van het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend; Doelstelling: Energie verbruik 100% vergroenen middels aankoop van regionale GVO s. Deze zijn echter nog in beperkte mate voorhanden maar bij ieder nieuw project proberen wij zoveel mogelijk certificaten op te kopen. Daarmee stimuleren we de lokale markt voor duurzame energie. Planning: Momenteel is gestart met de aankoop van lokale GVO s. We zijn hiervoor afhankelijk van het aanbod. We hebben een actieve houding bij het zoeken van nieuwe projecten. Inkoop van energie wordt met diverse regiogemeenten (o.a. Gouda) uitgevoerd. Met deze gemeenten wordt ook de vergroening gerealiseerd. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft hierin een leidende rol. De energiecoördinator van de gemeente neemt deel aan de kerngroep energie. Het percentage vergroening wordt jaarlijks gemonitord. Omgevingsdienst Midden-Holland/Afdeling BOR Vanuit de reeds beschikbare energie budgetten. Percentage regionaal vergroende elektriciteit t.o.v. het totale stroomverbruik van de gemeentelijke organisatie (doelstelling is 100%) Percentage regionaal vergroende gas t.o.v. het totale gasverbruik van de gemeente (doelstelling is 50%) 4 Onder regionaal verstaan we vooralsnog Zuid-Holland. 12

13 3.5 In % duurzaam inkopen De gemeente past de landelijke criteria voor duurzaam inkopen al toe in de aanbestedingstrajecten zoals noodzakelijk was om te voldoen aan de landelijke doelstelling van 100% duurzaam inkopen in Nu is uit een landelijk onderzoek gebleken dat de criteria voor duurzame producten vaak nietszeggend of verouderd zijn en in bijna de helft van de gevallen duurzame beloften in de praktijk niet of deels worden waargemaakt. Om die reden neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om dit onderwerp structureel aan te pakken en ervoor te zorgen dat duurzaamheid in elke stap van inkoop een belangrijke plek krijgt, zodat we in % duurzaam inkopen. In de praktijk kan dit op verschillende manieren. Duurzaamheid kan bijvoorbeeld worden meegenomen als: Eis voor de uitvoering; Selectiecriterium voor de selectie van het bedrijf; Gunningscriterium (emvi-criterium), voor de beoordeling van de inschrijvingen. Door duurzaamheid standaard op te nemen in onze aanbestedings documenten maken we de interne organisatie bekend met duurzaamheid maar vooral ook de bedrijven die wij vragen een offerte in te dienen. Naast dat wij aangeven wat wij willen, geven wij bedrijven ook de mogelijkheid (via de gunningcriteria) om zelf met duurzaamheidsvoorstellen/ontwikkelingen te komen. Verantwoording van de realisatie verloopt via de opdrachtgever. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de contracten, waar de duurzaamheid deel van uit maakt. Inkoop is op de hoogte van de aanbestedingen waar duurzaamheid een rol in speelt, en voert de regie. Middels de account gesprekken met de afdelingshoofden en contracteigenaars kan inkoop de resultaten verzamelen en als managementinformatie verstrekken. De afdeling I&A zal bij de aankoop van ICT en telefonie producten vanaf 2015 het criterium duurzaamheid zwaarder laten meewegen in de beoordeling. N.B.: Bij de uitvoering van de inkoopacties wordt er expliciet op gelet en in beeld gebracht wat de duurzaamheidswinst is van het duurzaam inkomen. Dit wordt bij voorkeur beschreven in concrete waarden zoals het aantal vermeden tonnen CO 2, het aantal Kwh dat op jaarbasis wordt bespaard, enzovoorts. G5 Duurzaam inkopen In % duurzaam inkopen. In alle aanbestedingen wordt Duurzaamheid meegenomen (in eis, selectiecriteria en/of gunningscriterium) a. In 2016 is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van het moederbestek (G5.a); b. In 2016 is duurzaamheid een vast onderdeel van de E mvi-criteria bij inkoop/ aanbestedingen en bestekken (G5.b); c. In 2015 wordt in pilotvorm gebruik gemaakt van de duurzame materialentool Dubomat G5.c). d. Duurzaamheid toevoegen aan het Inkoophandboek (wordt in 2015 vastgesteld) (G5.d). e. Duurzaamheid gaat onderdeel uitmaaken in de Europese aanbestedingen en de meervoudig-onderhandse aanbestedingen (G5.e). f. Vanaf 2015 bij vervangen ICT-infrastructuur de factor duurzaamheid zwaarder laten meewegen in de uit eindelijke keuze voor nieuwe middelen (G5.f). g. Aanpak en uitvoering FSC convenant (G5.g). 13

14 Voortgangsindicator Ad a en b: Er wordt een klein projectteam opgezet met civieltech nische specialisten van het Ingenieursbureau (IB), Beheer openbare ruimte (BOR) en Inkoop die er voor gaan zorgen dat duurzaamheid wordt ingebed in het moeder bestek/ aanbestedingsdocument en een vast onderdeel wordt van de emvi-criteria. Op verzoek van het projectteam kan de duurzaamheidsregie ondersteuning bieden. Ad c: De tool Dubomat is een handreiking waarbij ondersteuning wordt geboden bij de materiaalkeuze voor de openbare ruimte. Het Ingenieursbureau (IB) gaat in de vorm van een pilot project bij een aantal projecten de tool toepassen. Ad d: Op het eerstvolgende natuurlijke moment wordt het Inkoophandboek aangepast. Duurzaamheid, en vooral hoe dit in de aan bestedingen toe te passen, zal een grotere uitwerking krijgen. Ad e: Niet alleen zal duurzaamheid een rol gaan spelen in de Europese aanbestedingen, maar zeker ook bij de meervou dig-onderhandse aanbestedingen. Dit zal dan met name plaatsvinden door duurzaamheid als gunningscriterium op te nemen. Ad f: Duurzaamheid wordt meegenomen bij lopende aanbestedingen. Stimuleren van het gebruik van Cloud Computing (meerdere bedrijven gebruiken online services via gedeeld platform). Dit is in de regel energiezuiniger door schaalvoordeel en omdat de benodigde technologie schaalbaar is (men gebruikt alleen wat op dat moment daadwerkelijk nodig is). Ad g: Alle hout en papier producten die de gemeente inkoopt dient te zijn voorzien van een FSC keurmerk en te worden geleverd door een FSC gecertificeerde leverancier. Ad a: IB/BOR 200 uur, Inkoop 20 uur Ad b: IB/BOR Ad c: IB Ad d en e: Inkoop 20 uur Ad f: I&A Ad g: Inkoop/ IB/BOR/Duurzaamheidsregie Ambtelijke uren Ad c: 5.000,- uit bestaande budgetten Percentage aanbestedingen waarin Duurzaamheid is mee genomen (in eis, selectiecriteria en/of gunningscriterium) Doelstelling is 100%. Er wordt steekproefsgewijs getoetst door de afdeling inkoop. 14

15 3.6 Gemeentelijk vastgoed in 2025 energieneutraal In het kader van geef als gemeente zelf het goede voorbeeld zijn we aan het werk om de energieprestaties van onze eigen gemeentelijke gebouwen te verbeteren. Deze verbeteringen starten met inzicht in ons energieverbruik door in alle gebouwen slimme meters te plaatsen. Op korte termijn levert dit inzicht op over het werkelijke verbruik in de tijd (kwartierwaarden) en over een heel jaar levert dit inzicht in het verbruik gedurende diverse seizoenen. Korte termijn actie hierbij is gedragsverandering. Voor de langere termijn kunnen gebouwen geselecteerd worden (bv. op basis van een afwijkend energieverbruik) waar een nadere energiescan voor nodig is. Op basis van inzicht kunnen in gebouwen investeringen worden gedaan om (onnodig) gebruik te verminderen. Een belangrijke afweging hierbij is uiteraard de kosten effectiviteit van deze investeringen. Naast verbruik zijn aan gebouwzijde ook mogelijkheden om energieverbruik te verminderen door centrale energievoorzieningen (CEV)/warmte-koude installaties optimaal te gebruiken, te investeren in zonnepanelen en extra isolerende maatregelen. Het geheel van monitoren en verminderen van gebruik kan eventueel ingebracht worden in een energie service company (ESCo) die de gehele prestatie kan verbeteren. Deze optie wordt nader onderzocht. De benodigde overig energie wordt gezamenlijk met andere gemeenten ingekocht en vergroend door middel van certificaten (GVO s, garanties van oorsprong) (zie ook de ambitie om regionaal te vergroenen in paragraaf 3.1.4). Om dit vliegwiel op gang te houden is monitoring van gegevens en in gang zetten van acties nodig door middel van energiecoördi natie, waar mogelijk wordt samengewerkt met gemeenten in de regio Midden-Holland. Slimme meters Energiescans Gedrachtsverandering Quick wins Verbetering isolatie CEV s Zonnepanelen Inzicht Gebouw Organisatie Inkoop Coördinatie Samenwerking Goedkope en groene energie 15

16 G6 Gemeentelijk Vastgoed Gemeentelijk vastgoed in 2025 energieneutraal Het gemeentelijk vastgoed de komende jaren verduurzamen met als einddoel volledig energieneutraal in In 2015 worden de volgende stappen genomen: Afronden plaatsen slimme meters (1e kwartaal) Korte termijn inzicht (2e kwartaal) Verbeteren exploitatie WKO s (2e-4e kwartaal) Isolatieverbetering op moment dat installatie en/of gebouw aan groot onderhoud toe is. (dit jaar start/langeroode). Inregelen binnenklimaat gemeentehuis. Vergroening van ons energieverbruik door certificaten binnen regio. Start analyse slimme meters (4e kwartaal) Haalbaarheidsonderzoek In het tweede kwartaal wordt een notitie vastgoed en energie opgeleverd waarin de doelstellingen en acties voor de komende jaren nader worden uitgewerkt. Voortgangsindicator Vanaf 2016 zullen energiescans worden uitgevoerd (en maatregelen genomen bij de daarvoor geselecteerde gebouwen. Afdeling vastgoed Energie coördinator Wordt uitgewerkt in de notitie Vastgoed en duurzaamheid. NB: Kosten voor energiescans en investeringen in gebouwen kunnen worden gedekt door aan te sluiten bij afschrivingstermijnen, het naar voren halen van vervangingen zorgt voor gedeeltelijke kapitaalvernietiging en extra kosten. Een andere manier om extra te investeren in verbetering van energieprestaties in gemeentelijke gebouwen is overschot op energiebudget (door goedkoper inkopen of minder verbruik) in te zetten als dekking. Het verbruik uitgedrukt in aantal kwh van het totale gemeentelijk vastgoed t.o.v. het verbruik in (Na verrekening duurzaam opgewekte energie). 16

17 3.7 Duurzaamheids DPL ambitie (ADP) bij gemeentelijke RO-projecten 7 DPL als plannings- en borgingsinstrument Binnen Alphen aan den Rijn zal de komende jaren nog maar weinig nieuwbouw plaatsvinden, maar steeds meer herstruc turering en renovatie. Het DPL profiel (duurzaamheidsprestatie van een locatie) van de betreffende wijk geeft de sterke en zwakke punten in de huidige situatie weer. Voor het hele bebouwde grondgebied (woonwijken en bedrijventerreinen) is de nulinventarisatie voor DPL uitgevoerd. Hierbij is ook het gemiddelde van de Alphense wijken geintroduceerd, het ADP. Het ADP voor woonwijken bedraagt anno 2015 en 6,7. Voor bedrijventerreinen bedraagt het ADP een 6,0. Het is de bedoeling om onder meer op basis van de DPL-inventarisatie duurzaamheidsdoelen te formuleren. Uitgangspunt is dat indicatoren die onvoldoende scoren tenminste verbeteren en, als het even kan, een voldoende halen. Ook kan DPL worden ingezet bij het zoeken naar kansen voor duurzame verbetering of het vergelijken van planvarianten. De adviezen/wensbeelden worden in contracten/ convenanten/enzovoorts opgenomen (DPL als borgingsinstrument). Duurzame ontwikkeling Triple P Planet (milieu) People (leefbaarheid) People (economie) Aspecten A. Voorraden D. Hinder E. Veiligheid G. Sociale cohesie I. Economische viraliteit B. Klimaat C. Biodiversiteit en groen F. kwaliteit wijk en woning H. Voorzieningen J. Duurzaam ondernemen K. Toekomstwaarde Thema s 4. Energiegebruik 5. Opwekken duurzame energie 6. Hemelwaterafvoer 7. Overstromingsrisico 9. Bodemkwaliteit 10. Luchtkwaliteit 11. Geluid 12. Geur 13. Externe veiligheid 16. Kwaliteit woningen en omgeving 17. Cultuurhistorische waarde 19. Voorzieningen en winkels 20. Duurzaam vervoer 23. Duurzame bedrijven 1. Ruimtegebruik 2. Materialen 3. Afvalinzameling 8. Groen en water in de wijk 14. Sociale veiligheid 15. Verkeersveiligheid 18. Sociale cohesie 21. Lokale werkgelegenheid 22. Diversiteit bedrijvigheid 24. Functiemening 25. Flexibiliteit 17

18 G7.a t/m G7.c ADP bij gemeentelijke projecten 7 De totale duurzaamheid, verdeeld over de triple-p van de wijken van alphen aan den Rijn te verbeteren a. Eind 2015 is het instrument DPL en daarmee de nulsituatie voor de gemeente binnen de organisatie gepre senteerd en bekend gemaakt (G7.a). b. Vanaf 2016 bij gemeentelijke projecten voor het ADP een streefwaarde 7 hanteren in combinatie met een verbetering van de DPLthema s die een onvoldoende scoren met meer dan 2 cijfers (G7.b) c. Vanaf 2016 bij transformatie/herstructurering van bedrijven terreinen een ADP van tenminste 6,5 realiseren (G7.c). Voortgangsindicator Faciliteren door duurzaamheidsregie Invulling/commitment door alle afdelingen, inclusief management Duurzaamheidsregie Gebruik DPL ander afdelingen bij gebiedsontwikkeling Uren uit de begroting Licentiekosten DPL a. Bepaling bekendheid DPL door digitale steekproef bij relevante afdelingen. b. Percentage van het aantal gemeentelijke projecten waarbij DPL is toegepast. Subindicator is het realiseren van een ADP van 7. c. Percentage van het aantal transformaties/herstructurering bedrijventerreinen waarbij DPL is toegepast. Subindicator is het realiseren van een ADP van 6,5. Duurzame gebiedsontwikkeling DGO DGO oftewel Gebiedsgericht milieubeleid heeft als doel om de samenhang tussen de milieukwaliteit en andere kwaliteiten zoals bijvoorbeeld de indeling van de openbare ruimte (die samen met de milieukwaliteit de totale leefomgevingskwaliteit in gebieden bepalen) concreet te maken. Gebiedsgericht beleid maakt het mogelijk om, daar waar dit gewenst of nodig is, tot differentiatie in milieukwaliteit te komen. Het motto hierbij is: de juiste milieukwaliteit op de juiste plek. Met gebiedsgericht milieubeleid wordt namelijk niet overal dezelfde milieukwaliteit nagestreefd, maar is het kwaliteitsniveau afhankelijk is van de situatie in verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld een stadscentrum, een suburbane woonwijk, een bedrijventerrein of een natuurgebied. Zo worden op een bedrijventerrein bijvoorbeeld veel minder kwaliteits eisen aan de milieuthema s geluid en luchtkwaliteit gesteld, dan in een woonwijk. Maar voor onder andere energiebeheer of duurzaam bouwen kunnen de kwaliteitseisen voor het bedrijventerrein gelijk zijn aan die voor een woonwijk. 18

19 Ook de (milieu)beleving zal per gebied verschillen. Deze eigenschappen bepalen in sterke mate de huidige kwaliteit en de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering in een gebied. De mileu inzet kan daarom uiteenlopen van gebied tot gebied. Door ambities af te stemmen op de kenmerken van een gebied, kunnen de karakteristieke kwaliteiten van een gebied worden beschermd of verbeterd. Met behulp van gebiedsgericht milieubeleid worden milieuvoorwaarden en -ambities voor de ontwikkeling van specifieke gebieden vroegtijdig geformuleerd en kunnen ze gestructureerd en op het juiste moment worden ingebracht bij ruimtelijke plan vorming in die gebieden. De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 van kracht zal worden, ruimt expliciet ruimte in voor (verbetering) van de leefomgevingskwaliteit en de gebiedsgerichte benadering hiervan om dit te bereiken. Het Alphense gebiedsgericht milieubeleid zal dan ook parallel aan de nieuwe Omgevingswet worden ontwikkeld. G7.d t/m G7.f ADP bij gemeentelijke projecten 7 Voortgangsindicator De leefomgevingskwaliteit van het wonen in de gemeente verbeteren. d. Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit door de introductie van gebiedsgericht beleid (G7.d). e. Introductie van Milieukwaliteits profielen die de kwaliteiten per gebiedstype én per (milieu)thema bepalen (G7.e). f. Voorbereiden en Invoeren DGO gelijktijdig met het van kracht worden van de omgevingswet (G7.f). Faciliteren door duurzaamheidsregie Invulling/commitment door alle afdelingen, inclusief management. Introductie gebiedswerken loopt gelijk op met de introductie van de Omgevingswet. REO, duurzaamheidsregie Uren uit de reguliere begroting Nieuwe software: p.m. d. In 2015 hebben de relevante afdeling zoals REO, Projectmanagement, Ingenieursbureau met gebiedsgericht beleid kennisgemaakt. e. Aanwezigheid én toepassing gebiedsgericht beleid binnen de gemeente. f. Geen indicator, gebiedsgericht beleid wordt gekoppeld aan de introductie van de Omgevingswet. 19

20 3.8 De medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn zich nog meer bewust van het belang van duurzaamheid Duurzaamheidsambassadeurs Zoals bij elke organisatie zijn er afdelingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en afdelingen die er minder aandacht voor hebben. Om de bewustwording van duurzaamheid binnen alle afdelingen te borgen worden duurzaamheidsambassadeurs geworven per afdeling/team (minimaal 1, liever 2 per afdeling). Een duurzaamheidsambassadeur moet een verantwoordelijke worden op wie men trots is en die zijn/haar taak graag en met enthousiasme uitvoert. Hiervoor dient door het management van de diverse afdelingen ruimte worden gecreëerd in het werkpakket van de ambassadeurs. Duurzaamheidsregie ondersteunt en faciliteert de duurzaamheidsambassadeurs onder andere door regelmatig bijeenkomsten te organiseren waarbij de laatste informatie/ontwikkelingen over duurzaamheid worden gedeeld, interessante voorbeelden over duurzaamheid worden behandeld en bezocht, bij elke bijeenkomst de duurzaamheidsdilemma s en vragen van 1 afdeling worden behandeld, ondersteuning bij verduurzamen van beleid wordt aangeboden. Daarnaast is het streven om in het managementteam een afvaardiging te vinden van 3 duurzaamheidsambassadeurs die 4 maal per jaar bij elkaar komen. Dit straalt naar de medewerkers uit dat duurzaamheid niet alleen iets is dat voor de medewerkers is, maar ook door het management als belangrijk wordt gevonden. G8.a en G8.b Voortgangsindicator Medewerkers gemeentelijke organisatie zijn zich meer bewust van Duurzaamheid De medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn zich nog meer bewust van het belang van duurzaamheid a. Medio 2016 is tenminste 1 duurzaamheidsambassadeur per afdeling bekend en zijn binnen het managementteam 3 duurzaamheidsambassadeurs bekend (G9.a). b. In 2016 hebben minimaal 2 bijeenkomsten voor deze ambassadeurs plaatsgevonden (G9.b). In de volgende jaren vinden minimaal 3 bijeenkomsten per jaar plaats. Faciliteren door duurzaamheidsregie Invulling/commitment door alle afdelingen, inclusief management Duurzaamheidsregie Geen (uren uit bestaande afdelingsplannen) a. Percentage duurzaamheidsambassadeurs afgezet tegen het aantal afdelingen binnen de gemeente (100% is minimaal 13 ambassadeurs én tenminste 1 ambassadeur per afdeling b. Aantal duurzaamheidsbijeenkomsten per jaar. 20

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie