MEERJARENPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENPLAN 2014-2019"

Transcriptie

1 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : MEERJARENPLAN RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

2 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

3 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : INHOUDSTAFEL Omschrijving Pagina 1. Strategische nota Financiële nota Toelichting 1. Omgevingsanalyse Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie a) Organogram 127 b) Personeelsbestand 129 c) Overzicht budgethouders 130 d) Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Entiteiten opgenomen onder de financieel vaste activa Financiële schulden Financiële toelichting OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

4 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : STRATEGISCHE NOTA OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

5 STRATEGISCHE NOTA MISSIE De missie van het OCMW is rechtstreeks af te leiden uit de wetgeving: Artikel 1 OCMW WET: iedereen heeft recht op maatschappelijk welzijn en moet een leven leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid Artikel 2 OCMW decreet: duurzaam bijdragen aan het welzijn van de burger Het ondersteunen van het zich goed in zijn vel voelen van de hulpvrager en de familie van de hulpvrager wordt als richting aangevend ervaren en vormt de grondslag van het werk en de gedachte waarmee men werkt. Voor het woonzorgcentrum Ter Meere vertaalt deze missie zich als volgt: Alles in het werk te stellen om aan onze bewoners een zo aangenaam mogelijk verblijf aan te bieden, aangepast aan hun levensverhaal en met een zorgaanbod op maat. VISIE OVER DE DIENSTEN HEEN OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen. Het OCMW werkt veelal vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft. Berlare wil streven naar een duidelijke dienstverlening en een goede informatieverstrekking. De informatie voor de burgers zal gegroepeerd wordt per hulpvraag (wonen, tewerkstelling, ) en per doelgroep (jongeren, gezinnen in alle vormen, senioren) en dit over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Het aanbod aan diensten moet toegankelijk zijn voor iedereen: oud en jong, rijk of arm, geletterd of ongeletterd, OCMW Berlare wil de dienstverlening ter beschikking stellen aan de burgers waarbij het volgende principe wordt gehanteerd: Er zal zo veel mogelijk dienstverlening digitaal aangeboden worden en ingezet worden op de digitale alfabetisering van de kansengroepen, zodat zij ook maximale toegang krijgen tot aangeboden diensten. Voor persoonlijke dienstverlening kunnen mobiele inwoners zich bij de diensten aanbieden tijdens de openingsuren, waarbij een wekelijks moment buiten de kantooruren wordt voorzien. Niet-mobiele inwoners kunnen rekenen op diensten aan huis, om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen Inwoners moeten wonen in een aangepaste woning en leefomgeving. Het OCMW biedt aangepaste infrastructuur aan in de vorm van woonzorgcentrum en serviceflats/assistentiewoningen. Voor andere huisvestingsvormen met aangepaste zorgverlening zal er een beroep gedaan worden op andere sociale actoren. Van de aanvragers van de dienstverlening wordt medewerking verwacht om de persoonlijke situatie te verbeteren. De vorm van medewerking is afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt-aanvrager en wordt door de hulpverlener ingeschat. OCMW Berlare dient als lokaal bestuur voortdurend in te spelen op de veranderende noden van de Berlaarse burgers. Hierdoor dienen de medewerkers steeds voorbereid te worden en in te spelen op de veranderende organisatie. OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 1

6 Om dit waar te maken zal (OCMW) Berlare verder inzetten op een divers, leeftijdsbewust en modern personeelsbeleid, goed opgeleide medewerkers en een efficiënte organisatie(structuur). Om medewerkers te kunnen inzetten op de juiste plaats (selectie en doorstroming), om medewerkers mee te laten evolueren (ontwikkeling), om waardevolle medewerkers te behouden (retentie en leeftijdsbewust personeelsbeleid), wenst het OCMW Berlare een competentiebeleid te voeren. Wij willen inzetten op medewerkers die openstaan voor verandering en die met inzet samenwerken om een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening aan te bieden De kwaliteitsvolle dienstverlening heeft een grote klanttevredenheid tot doel. Hiervoor zullen de klanten op regelmatige tijdstippen bevraagd worden. Het OCMW wil de kwaliteit garanderen door een systematische aanpak en door zich op te stellen als lerende organisatie waarbij we voortdurend openstaan voor continue verbetering van de werking en de dienstverlening en waarbij we oog hebben voor de veranderende noden van de hulpvrager, zijn familie, de vrijwilliger, de medewerkers. Het OCMW streeft ernaar dat kwaliteit een zorg van iedereen wordt, waarbij iedereen ook de meerwaarde ervan moet ervaren. Onze doelstelling is dan ook een dienstenpakket aan te bieden dat zo dicht mogelijk aansluit bij de noden/behoeften van onze inwoners en hulpvragers en bewoners zodat een zo maximaal mogelijke zorg-op-maat aanbod tot stand komt. Gezien de stijgende vergrijzing zal er extra aandacht en middelen gaan naar het aanbieden van laagdrempelige en nabije dienstverlening voor senioren. Er wordt gestreefd om vereenzaming tegen te gaan en de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het OCMW wil de infrastructuur efficiënt uitbaten, met oog voor duurzaamheid en milieubehoud. Ook de medewerkers, bewoners en mensen uit de kansengroepen worden verder gesensibiliseerd om zuinig om te gaan met energie en aan afvalbeheer te doen, zowel vanuit een milieu- als vanuit een kostenbesparend oogpunt. De serviceflats/assistentiewoningen wil het OCMW zien als aangepaste huisvesting voor 65-plussers, maar de klemtoon blijft liggen op het zelfstandig wonen. De nodige zorg kan aan huis gebracht worden door een dienst naar vrije keuze van de bewoner. VISIE WOONZORGCENTRUM TER MEERE. Het Woonzorgcentrum als dorp Het woonzorgcentrum Ter Meere is gebouwd vanuit een duidelijke visie waarbij we het woonzorgcentrum willen laten fungeren als dorp. Er gaat veel aandacht naar het scheiden van wonen en zorg, zodat de bewoner door de medewerkers en buitenstaanders als mens gezien wordt in zijn nieuwe woonomgeving en niet als patiënt. De zorg wordt minder zichtbaar gemaakt door te werken met zorggangen waar geen bezoekers komen. Deze visie is waar te nemen in de infrastructuur, maar het zet zich ook verder in de werking. Het woonzorgcentrum wil een open huis zijn waar iedereen welkom is. Ook de bewoners kunnen vrij in en uit het woonzorgcentrum. Toch is de mobiliteit van een aantal bewoners beperkt. Hierdoor vinden we het belangrijk dat het woonzorgcentrum op zich als DORP ervaren wordt. De bewoners wonen in een zorgflat en beschikken over een eigen brievenbus. Het zich "thuis" voelen binnen het woonzorgcentrum staat bij ons centraal. De gezamenlijke leefruimtes en binnentuinen creëren vooral "huiselijkheid". De inkomhal is als het ware het marktplein van ons dorp. Het heeft een informatiebalie, een kapsalon "De Pauw", het café "De Bron", het winkeltje "De Grutto", een polyvalente feestzaal Zomertaling en een bezinningsruimte Wintertaling. U krijgt hier ook het gevoel buiten te vertoeven door de balie die in gevelmetselwerk is opgetrokken; door de betegeling in blauwe hardsteen van het terras die binnen doorloopt en door het natuurlijke bovenlicht. OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 2

7 Binnen de algemene visie van het OCMW, kunnen we de uitgangspunten voor de dienstverlening binnen het woonzorgcentrum als volgt vertalen: Werken met respect voor ieders eigenheid en ieders mogelijkheden met de nadruk op het bevorderen en/of in stand houden van het zichzelf nog kunnen behelpen en met de nodige ruimte om, in de mate van het mogelijke, zelf nog te kunnen instaan tot het nemen van bepaalde beslissingen. Het aanbieden van een kwalitatieve verzorging is de hoofdopdracht. Daarnaast wordt er preventief gewerkt aan het voorkomen van infecties en ziekten en ongevallen. het aanbieden van een goede hoteldienst samen met alle noodzakelijke zorgen aangepast aan de wensen en de noden van de bewoner. Bevorderen van de samenwerking met andere actoren: scholen, andere woonzorgcentra, vrijwilligers, familie, senioren, zodat zij uitgenodigd worden om actief mee zorg te dragen en zodat het woonzorgcentrum de komende jaren nog meer uitgebouwd wordt tot een ontmoetingsplaats en de dorpsfuncties nog meer tot leven komen. Inzetten op de interne samenwerking en goede gerichte opleidingen in de zorg voor het personeel, zodat een sterk interdisciplinair team gecreëerd wordt Aandacht voor de belangrijke samenhang van de vroegere levenservaringen van de bewoner, de beleving en het aanvoelen van vandaag en de verwachtingen van wat de toekomst eventueel nog te bieden heeft. Naast wonen en zorg is er ook nog het leven. De animatiewerking zorgt voor een aangename tijdsbesteding met veel aandacht voor contacten, zodat de bewoner zijn leven kan verderzetten zoals voorheen. We werken met aandachtspersonen. Het welbevinden van de bewoner staat hierin centraal : zijn eigenheid, veiligheid, waardigheid, zijn zingeving en levensbeschouwing Wij willen voor allen die ons zijn toevertrouwd zorg dragen tot het einde. Het stervensproces willen we, bij akkoord van de betrokken bewoner en zijn naaste familie, niet verlengen door medische behandelingen of ziekenhuisopname indien deze de levenskwaliteit van de bewoner niet meer kunnen verbeteren. Onze aandacht gaat ook uit naar pijn- en symptoomcontrole en het comfort van de bewoner. We willen oog hebben voor het uiten van gevoelens, angst, verdriet, machteloosheid, We voegen geen dagen aan het leven toe, maar wel leven aan de dagen Het woonzorgcentrum is pluralistisch en staat open voor iedereen; Het OCMW en het woonzorgcentrum hebben oog voor diversiteit en vragen respect voor de overtuigingen van de andere bewoners; Vanuit de omgevingsanalyse en de conclusies die daarin terug te vinden zijn, evenals uit de visie van het OCMW Berlare werden voor het meerjarenplan de doelstellingen geformuleerd. De strategische nota bevat, conform de wetgeving inzake de beleids-en beheerscyclus enkel de prioritaire doelstellingen. De doelstellingen omtrent het overig beleid zijn terug te vinden in de toelichting. OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 3

8 Prioritair beleid Strategische doelstelling: STRAT1 OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale alfabetisering van de kansengroepen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: AB1 OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan AB1.1: Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e-loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken Indicator / meetbaarheid Opvolgen van het aantal bezoekers van de website en dit op peil houden (google analytics) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving AB1.1.1: onderhoud website 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 OCMW via werkgroep (Exploitatie- OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 4

9 uitgaven) Detail AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep ( /011000/AB1.1/AB1.1.1) AB1.1.2: uitbouwen e-loket (Exploitatie-uitgaven) Detail AB1.1.2: uitbouwen e-loket ( /011000/AB1.1/AB1.1.2) 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan AB1.2.: Het OCMW Berlare zal blijvend oog hebben voor de burgers die geen toegang tot het internet hebben, door schriftelijke en mondelinge eenvoudige communicatie uit te werken Indicator / meetbaarheid De uitvoering van de actie Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure (Exploitatieuitgaven) 0, ,00 0,00 0, , ,00 Detail AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure ( /011000/AB1.2/AB1.2.1) 0, ,00 0,00 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: W1 OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 5

10 Omschrijving actieplan W1.1: het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht Indicator / meetbaarheid Realisatie van de acties Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving W1.1.1: oprichten digitaal loket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 werken in 2015 W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in samenwerking met VDAB en RVA (Exploitatieuitgaven) Detail W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in samenwerking met VDAB en RVA ( /090010/W1.1/W1.1.2) W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism met gemeente en andere woonactoren (Exploitatie-uitgaven) Detail W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism met gemeente en andere woonactoren ( /093000/W1.1/W1.1.3) W1.1.4: actualiseren van de woongids in 2015 en 2017 (Exploitatie-uitgaven) Detail W1.1.4: actualiseren van de woongids in 2015 en 2019 ( /093000/W1.1/W1.1.4) 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan W1.2: Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken Indicator / meetbaarheid Aantal verbeter-of samenwerkingsvoorstellen die uit de vergadering komen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 6

11 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving W1.2.1: het OCMW belegt 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vergaderingen per jaar Strategische doelstelling: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: S1 Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaarzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan S1.1.: Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 7

12 Overzicht van de acties: Omschrijving S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 (Exploitatie-uitgaven) Detail S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 ( /011000/S1.1/S1.1.2) S1.1.3: De mantelzorgpremie wordt verhoogd naar 150 euro en de doelgroep wordt uitgebreid (budget gemeente) S1.1.4: De dienstenchequeonderneming wordt beperkt tot 65+ en zorgbehoevenden S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan S1.2.: Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen Indicator / meetbaarheid Realisatie van de acties Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (Investeringen- Uitgaven) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Detail: S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095201/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 8

13 Detail: S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095202/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) S1.2.2: bestaande serviceflats worden omgezet naar assistentiewoningen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan S1.3.: Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming Indicator / meetbaarheid Aantal bezochte 80-plussers ten opzichte van het aantal 80-plussers op de gemeente / resultaat en inzet personeel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving S : 80+-ers worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S : 79+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden vanaf 2015 S : 78+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden vanaf 2017 S : 77+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden vanaf 2019 S1.3.2: het sociaal netwerk van de senioren versterken door seniorgerichte activiteiten te organiseren in het CC in samenwerking met de gemeente. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9

14 Omschrijving actieplan S1.4.: Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben Indicator/meetbaarheid Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname Maandelijkse monitoring van bezettingscijfers zorggraad Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving S1.4.1: Het opnamebeleid evalueren en bijsturen indien nodig in functie van de erkende RVT-bedden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) (Exploitatie-ontvangsten) Detail S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) ( /095300/S1.4/S1.4.2 S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad ( /095300/S1.4/S1.4.3) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad ( /095300/S1.4/S1.4.3) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad ( /095300/S1.4/S1.4.3) 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 10

15 Omschrijving actieplan S1.5.: Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe Indicator/meetbaarheid Opmaak jaarlijks overzicht mbt diverse vorming personeel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) (Exploitatieuitgaven) 4.000, , , , , ,20 Detail S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) ( /095300/S1.5/S1.5.1.) 4.000, , , , , ,20 Omschrijving actieplan S1.6.: De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang indicator/meetbaarheid Statistische gegevens leeftijd bewoners (opname/verblijf) en metingen zorggraad specifiek gericht op (potentiële) bewoners met dementieprofiel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 11

16 Overzicht van de acties: Omschrijving S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: W2 Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan W2.1: Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen Indicator / meetbaarheid Registratie PC-gebruik door cliënteel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving W2.1.1: in het sociaal huis wordt een PC geïnstalleerd waar cliënten vrij gebruik van kunnen maken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W2.1.2: cliënten worden individueel en in groep opgeleid om jobsites te bezoeken en sociale media positief te gebruiken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 12

17 Omschrijving actieplan W2.2: Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen Indicator / meetbaarheid Aantal huiswerkbegeleidingen per jaar Percentage gelden socio-culturele participatie voor kinderen Aantal toeleidingen naar spelotheek Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving W2.2.1: Het OCMW organiseert 20 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie-uitgaven) W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie-ontvangsten) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2 Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2 W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelotheek 6.509, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 13

18 Omschrijving actieplan W2.3.: Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden Indicator / meetbaarheid Aantal vrijwilligers binnen project sociale kruidenier Aantal deelnemers kansenpas en gebruik van de activiteiten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatie-uitgaven) W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatieontvangsten) Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld ( /090010/W2.3/W2.3.2 Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld ( /090010/W2.3/W2.3.2) 2.878, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 14

19 Beleidsdoelstelling: W3 Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan W3.1. Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen Indicator / meetbaarheid Dossiers schuldhulpverlening Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan scholen over schuldhulpverlening W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatieuitgaven) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,95 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 15

20 W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatieontvangsten) W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Investeringen- Uitgaven) W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Investeringenontvangsten) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010/W3.1/W3.1.4 Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010/W3.1/W3.1.4 Detail: W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010/SOC KRUID/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010/W3.1/W3.1.4) Detail: W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010SOC KRUID/W3.1/W3.1.4) , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Strategische nota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 16

21 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : FINANCIELE NOTA OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

22 M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget/mjp 2014 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein SZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 17

23 M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein SZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 18

24 M2: De staat van het financiële evenwicht Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 19

25 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : TOELICHTING OCMW Berlare Meerjarenplan Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

26 21 OMGEVINGSANALYSE 2013 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

27 22 Inhoud OMGEVINGSANALYSE DEEL 1 DEMOGRAFIE DEEL 2: DOELGROEPEN KINDEREN EN JONGEREN OUDEREN PERSONEN MET EEN HANDICAP ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN DEEL 3: WERKEN ARBEIDSMARKT GEGEVENS VDAB OVER DE NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN AANTAL WERKLOZEN DEEL 4: WONEN VERKOOPPRIJZEN VASTGOED AANTAL EN SOORT WONINGEN IN BERLARE SOCIALE HUISVESTING PREMIES Renovatiepremie Verbeterings- en aanpassingspremie Tegemoetkoming in de huurprijs WONINGKWALITEIT Verkrotting/leegstand/verwaarlozing SPECIFIEKE WOONVORMEN Campings Serviceflats Woonzorgcentrum : ENERGIE Uitgevoerde energiescan Aantal lening bij FRGE Hoeveel ontleend per gemeente in Euro s Aanmeldingen op het LAC: lokaal adviescomité water, gas en elektriciteit Toegekende verwarmingstoelages: Toegekende wintersteunen: UITHUISZETTINGEN OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

28 DEEL 5: KWETSBAREN DEEL 6: SWOT-ANALYSES AANPAK UITGENODIGD VOOR OUDEREN UITGENODIGD VOOR WONEN UITGENODIGD VOOR TEWERKSTELLING UITGENODIGD VOOR KANSEN VOOR IEDEREEN ACTIES WERKGROEP KANSEN VOOR IEDEREEN ACTIES WERKGROEP OUDEREN ACTIES WERKGROEP TEWERKSTELLING ACTIES WERKGROEP WONEN OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

29 24 DEEL 1 DEMOGRAFIE tabel: bevolkingsaantal naar leeftijd en geslacht, aantal en %, 1/1/2011 Aantal gemeente 0 tot en met 18 jaar 19 tot en met 59 jaar 60-plus totaal 0 tot en met 18 mannelijk vrouwelijk totaal mannelijk vrouwelijk totaal mannelijk vrouwelijk totaal jaar %* 19 tot en met 59 jaar Berlare ,81 56,01 23,19 Zele ,65 55,23 22,13 Arro. Dendermonde ,65 55,22 24,14 Provincie Oost- Vlaanderen ,71 55,19 24,10 *tov bevolkingsaantal bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), plus tabel : residerende wettelijke bevolking, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal en index, telkens 1/1 van het jaar gemeente index Berlare ,51 Zele ,74 Arro. Dendermonde ,24 Provincie Oost- Vlaanderen ,19 bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), telkens 1/1 van het jaar OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

30 tabel : residerende wettelijke bevolking, bevolkingsprognose tussen 2010 en 2030 per leeftijdscategorie, aantal en index, telkens 1/1 van het jaar Gemeente 0 tot en met 18 jaar 19 tot en met 59 jaar index tot en 19 tot 0 tot en 19 tot en 0 tot en 19 tot en plus totaal met 18 en met 60-plus totaal met 18 met plus totaal met 18 met 59 plus jaar 59 jaar jaar jaar jaar jaar Berlare ,50 101,90 156,85 116,24 Zele ,52 93,18 136,58 103,95 Arro. Dendermonde ,59 93,94 135,29 105,24 Provincie Oost- Vlaanderen ,59 96,65 132,32 106,64 bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering, bevolkingsprognoses totaal tabel : bevolkingsdichtheid, 1/1/2011 gemeente bevolkingsaantal oppervlakte (km²) bevolkingsdichtheid bevolkingsaantal / km² Berlare ,8 385,77 Zele ,1 626,98 Arro. Dendermonde ,5 565,25 Provincie Oost-Vlaanderen ,2 483,74 bron: bevolkingsaantal: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), oppervlakte: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

31 1- persoonshuish oudens 2- persoonshuish oudens 3- persoonshuish oudens 4- persoonshuish oudens 5- persoonshuish oudens 6- persoonshuish oudens 7 en meer persoonshuish oudens 1- persoonshuish oudens* 2- persoonshuish oudens* 3- persoonshuish oudens* 4- persoonshuish oudens* 5- persoonshuish oudens* 6- persoonshuish oudens* 7 en meer persoonshuish oudens* tabel : private huishoudens: alleenstaanden, huishoudens met kinderen en éénoudergezinnen, aantal en %, 2011 gemeente Aantal private huishoudens Aantal alleenstaanden % alleenstaanden* Aantal huishoudens met kinderen (tussen 0 en 19 jaar) % huishoudens met kinderen (tussen 0 en 19 jaar)* Aantal éénoudergezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar 26 % éénoudergezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar** Berlare , , ,85 Zele , , ,56 Arro. Dendermonde , , ,65 Provincie Oost- Vlaanderen *tov totaal aantal private huishoudens ** tov totaal aantal huishoudens met kinderen (tussen 0 en 19 jaar) bron: Rijksregister via gezinskubus (exclusief wachtregister), , , ,29 tabel: private huishoudens naar grootte, 2011 Gemeente Aantal private huishoudens Aantal % Gemiddelde grootte van de huishoudens Berlare ,27 35,36 17,41 14,49 3,95 1,02 0,50 2,38 Zele ,26 34,62 15,76 15,65 5,93 1,93 0,84 2,52 Arro ,03 35,94 16,38 13,82 4,16 1,18 0,48 2,36 Dendermonde Provincie Oost ,61 34,39 15,64 13,36 4,24 1,21 0,55 2,32 Vlaanderen *tov totaal aantal private huishoudens bron: Rijksregister via gezinskubus (exclusief wachtregister), 2011 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

32 27 tabel : evolutie van het aantal alleenstaanden en het aantal éénoudergezinnen tussen 2007 en 2011, Oost-Vlaanderen, telkens 1/1/jaar Alleenstaanden éénoudergezin gemeente index index Berlare , ,32 Zele , ,30 Arro. Dendermonde , ,35 Provincie Oost- Vlaanderen bron: Rijksregister via gezinskubus (exclusief wachtregister), , Conclusie Demografie De verdeling van de leeftijdsgroepen min 18 jarigen (= jeugd); 19 tot 59 jaar (= actieve bevolking) en de 60-plussers wijkt in 2011 nagenoeg niet af van het gemiddelde van de Provincie Oost-Vlaanderen. de bevolkingsgroei in Berlare van 2000 tot 2010 was 6,51% en volgt daarmee ook de gemiddelde groei in de provincie Oost-Vlaanderen. Voor de komende periode tot 2030 zijn de prognoses zo dat het bevolkingsaantal 10% meer zal stijgen dan het gemiddelde in de Provincie Oost-Vlaanderen. Vooral kenmerkend is dat deze groei 56,85 % zal zijn voor de bevolkingsgroep van 60plussers ten op zichte van een Oostvlaams gemiddelde groei van 32,32%. De actieve bevolking zal constant blijven, wat een invloed zal hebben op de belastingsinkomsten. Wat de private huishoudens betreft, zien we dat de gemiddelde grootte van een gezin 2,38 is. Tussen 2007 en 2011 stegen de eenoudergezinnen in Berlare met 7,32% in aantal en de alleenstaanden met 7,2% ,68 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

33 28 DEEL 2: DOELGROEPEN 2.1. Kinderen en jongeren tabel: kinderen en jongeren, per leeftijdsgroep en geslacht, 2011 Jongens Meisjes gemeente 0 tot en met 2 jaar 3 tot en met 5 jaar 6 tot en met 11 jaar 12 tot en met 17 jaar 18 tot en met 24 jaar 0 tot en met 19 jaar 0 tot en met 2 jaar 3 tot en met 5 jaar 6 tot en met 11 jaar 12 tot en met 17 jaar 18 tot en met 24 jaar 0 tot en met 19 jaar Berlare Zele Arro. Dendermonde Provincie Oost- Vlaanderen *tov bevolkingsaantal tabel: kinderen en jongeren, per leeftijdsgroep en geslacht, 2011 Totaal aantal % * gemeente 0 tot en met 2 jaar 3 tot en met 5 jaar 6 tot en met 11 jaar 12 tot en met 17 jaar 18 tot en met 24 jaar 0 tot en met 19 jaar 0 tot en met 2 jaar 3 tot en met 5 jaar 6 tot en met 11 jaar 12 tot en met 17 jaar 18 tot en met 24 jaar 0 tot en met 19 jaar 0 tot en met 24 jaar Berlare ,07 3,38 6,79 6,51 7,56 21,97 27,31 Zele ,64 3,48 6,83 7,45 8,60 23,87 30,01 Arro. Dendermonde ,33 3,30 6,21 6,64 7,99 21,80 27,47 Provincie Oost- Vlaanderen ,44 3,33 6,25 6,54 8,10 21,87 27,66 bron: Rijksregister via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

34 29 tabel: jonge (0 tot en met 24 jaar) Belgen en niet-belgen, 2011 Belgen 0 tot en met 24 jaar niet-belgen 0 tot en met 24 jaar gemeente aantal %* aantal %* Berlare , ,75 Zele , ,77 Arro. Dendermonde , ,82 Provincie Oost- Vlaanderen , ,98 *tov totaal aantal 0 tot en met 24-jarigen bron: Rijksregister via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 tabel: leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) naar woonplaats van de leerling, aantallen per geslacht, telling 1/2/2011 kleuteronderwijs totaal woongemeente gewoon buitengewoon kleuterjongen meisje totaal jongen meisje totaal onderwijs Berlare Zele Arro. Dendermonde Provincie Oost- Vlaanderen bron: departement onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

35 30 tabel: leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) naar woonplaats van de leerling, aantallen per geslacht, telling 1/2/2011 lager onderwijs totaal totaal woongemeente gewoon buitengewoon basisonderwijs lager kleuter + onderwijs jongen meisje totaal jongen meisje totaal lager Berlare Zele Arro. Dendermonde Provincie Oost- Vlaanderen bron: departement onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar tabel: leerlingen in het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) naar woonplaats van de leerling, aantallen en percentage per geslacht, telling 1/2/2011 woongemeente voltijds gewoon secundair onderwijs deeltijds beroepssecundair onderwijs buitengewoon secundair onderwijs jongens meisjes totaal %* jongens meisjes totaal %* jongens meisjes totaal %* Berlare , , , Zele , , , Arro. Dendermonde , , , Provincie Oost- 100 Vlaanderen , , , *tov het totaal aantal leerlingen in het secundair onderwijs bron: departement onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar totaal OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

36 begeleidingstehuizen diensten begeleid zelfstandig wonen (BZW) dagcentra diensten crisishulp aan huis diensten herstelgerichteen constructieve afhandeling (HCA) gezinstehuizen multifunctioneel centrum onthaal en oriëntatiecentrum (OOOC) thuisbegeleidingsdiensten gemeenschapsinstellingen pleegzorg BJB preventieve sociale actie projecten bijzondere jeugdbijstand begeleiding door consulent services de l' aide à la jeunesse (SAJ) totaal aantal jongeren per maatregel in de bijzondere jeugdbijstand* 31 tabel: jongeren met een maatregel naar soort voorziening en woonplaats, aantal en, 2010 jongeren met een maatregelen in de bijzondere jeugdbijstand gemeente Berlare Zele Arro. Dendermonde *Opgepast: In deze tabel wordt een jongere per soort voorziening slechts éénmaal geteld. Tijdens het begeleidingsjaar kan één en dezelfde jongeren echter meerdere maatregelen hebben in meerdere soorten voorzieningen. In het totaal kan hij/zij dus meermaals geteld zijn. ** tov tov tot en met 21-jarigen (gemiddelde bevolking 1/1/2010 en 1/1/2011) bron: Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn, 2010 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

37 algemene ziekenhuizen centra geestelijke gezondheidszorg psychiatrische verzorgingstehuizen psychiatrische ziekenhuizen soort voorziening: algemeen welzijnswerk totaal aantal jongeren per maatregel in de gezondheidszorg* integrale gezinszorg Kind en Gezin openbare centra voor maatschappelijk welzijn soort voorziening: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap pleeggezin zonder kosten totaal aantaljongeren per maatrege in de overige hulpverlening centra voor leerlingenbegeleiding school schoolinternaten totaal aantal jongeren per maatregel in de onderwijssector aantal jongeren waarvan de aard van de maatregel onbekend is TOTAAL aantal jongeren per maatregel* 32 tabel: jongeren met een maatregel naar soort voorziening en woonplaats, aantal en, 2010 jongeren met een maatregelen in de gezondheidszorg jongeren met een maatregelen in de overige hulpverlening jongeren met een maatregelen in de onderwijssector gemeente jongeren onder maatregel** Berlare Zele Arro. Dendermonde Provincie Oost- Vlaanderen , , , ,42 *Opgepast: In deze tabel wordt een jongere per soort voorziening slechts éénmaal geteld. Tijdens het begeleidingsjaar kan één en dezelfde jongeren echter meerdere maatregelen hebben in meerdere soorten voorzieningen. In het totaal kan hij/zij dus meermaals geteld zijn. ** tov tov tot en met 21-jarigen (gemiddelde bevolking 1/1/2010 en 1/1/2011) bron: Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn, 2010 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

38 33 tabel: jongeren die een maatregel hebben gehad in 2010 naar aard maatregel en naar woonplaats jongere, aantal, % en, 2010 Aantal jongeren %* woonplaats als Misdrijf Omschreven Feit (MOF) Problematische OpvoedingsSituatie (POS) Andere Totaal als Misdrijf Omschreven Feit (MOF) Problematische OpvoedingsSituatie (POS) Andere ** Berlare ,45 92,73 1,82 15,63 Zele ,95 79,49 2,56 14,37 Arro. Dendermonde ,36 86,51 3,13 13,09 Provincie Oost- Vlaanderen ,86 84,42 3,72 14,70 Opgepast: Eén jongere kan gedurende een begeleidingsjaar zowel een MOF- als POS-maatregel gehad hebben en kan dus in het totaal ook dubbel geteld worden. *tov van het totaal aantal jongeren met een maatregel ** tov tov tot en met 21-jarigen (gemiddelde bevolking 1/1/2010 en 1/1/2011) bron: Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn, 2010 Conclusie doelgroep jongeren te Berlare Uit deze cijfers merken we vooral dat slechts 0,75% van de doelgroep jongeren niet-belgen zijn in de gemeente Berlare. Binnen de doelgroep jongeren zien we wel dat er meer jongeren dan het Oost-Vlaams gemiddelde in het BUSO-onderwijs zitten. Berlare heeft nochtans geen secundaire scholen op het grondgebied. Ook zijn er meer jongeren dan gemiddeld die een maatregel in 2010 hebben gehad omwille van een problematische opvoedingssituatie. Dit kan betekenen dat er in Berlare meer gezinnen zijn waar problematische opvoedingssituaties voorkomen, maar dat kan evengoed betekenen dat deze sneller opgespoord worden en sneller aangestuurd wordt op een maatregel. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

39 Ouderen tabel: ouderen naar geslacht en leeftijd, aantal, 1/1/2011 mannen vrouwen gemeente 60 tem 64 j 65 tem 69 j 70 tem 74 j 75 tem 79 j 80- plus 60 tem 64 j 65 tem 69 j 70 tem 74 j 75 tem 79 j 80-plus Berlare Zele Arro. Dendermonde Oost-Vlaanderen bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: 1/1/2011 tabel: ouderen naar geslacht en leeftijd, %, 1/1/2011 % van de mannelijke bevolking* % van de vrouwelijke bevolking* gemeente 60 tem 64 j 65 tem 69 j 70 tem 74 j 75 tem 79 j 80-plus 60 tem 64 j 65 tem 69 j 70 tem 74 j 75 tem 79 j 80-plus Berlare 6,42 4,63 3,96 3,41 3,13 5,77 4,77 4,46 4,03 5,73 Zele 5,73 4,13 4,01 3,28 2,92 5,86 4,40 4,42 4,09 5,42 Arro. Dendermonde 6,40 4,69 4,19 3,40 3,40 6,11 4,69 4,74 4,40 6,20 Oost- Vlaanderen 6,04 4,54 4,09 3,50 3,67 5,87 4,68 4,64 4,48 6,62 *tov totaal aantal inwoners van dat geslacht bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: 1/1/2011 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

40 35 tabel: 60-plus, 65-plus en 80-plus, %, 1/1/2011 %* mannen %* vrouwen %* totaal gemeente plus plus 80-plus 60-plus 65-plus 80-plus 60-plus 65-plus 80-plus Berlare 21,55 15,13 3,13 24,76 18,99 5,73 23,19 17,10 4,45 Zele 20,07 14,34 2,92 24,19 18,33 5,42 22,13 16,33 4,17 Arro. Dendermonde 22,08 15,68 3,40 26,14 20,03 6,20 24,14 17,89 4,82 Oost-Vlaanderen 21,84 15,80 3,67 26,29 20,42 6,62 24,10 18,15 5,17 *tov totaal aantal inwoners (van dat geslacht) bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), datum: 1/1/2011 tabel: demografische coëfficiënten: grijze druk, interne vergrijzing, familiale zorgindex, mantelzorgratio, 1/1/2011 gemeente grijze druk interne vergrijzing familiale zorgindex mantelzorgratio Berlare 42,27 19,20 30,89 11,00 Zele 40,97 18,84 31,53 11,04 Arro. Dendermonde 44,65 19,98 34,24 10,11 Oost-Vlaanderen 44,61 21,44 38,25 9,18 bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: 1/1/2011 tabel: 60-plus en 80-plus, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal en index, telkens 1/1 van het jaar 60-plus 80-plus gemeente index index Berlare , ,16 Zele , ,44 Arro. Dendermonde , ,68 Oost-Vlaanderen , ,82 bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) telkens situatie 1 januari OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

41 36 tabel: 60-plus en 80-plus, bevolkingsprognose tussen 2000 en 2030, aantal en index, telkens 1/1 van het jaar 60-plus 80-plus gemeente index index index index Berlare ,93 156, ,74 184,17 Zele ,69 136, ,27 165,09 Arro ,08 135, ,63 158,60 Dendermonde Oost-Vlaanderen ,59 132, ,50 149,16 bron: bevolkingsprognoses Studiedienst Vlaamse Regering, 2009 telkens situatie 1 januari tabel: genieters van de voorkeursregeling in de ziekteverzekering, aantal en %, 2010 aantal genieters van de voorkeursregeling in de ziekteverzekering %* genieters voorkeursregeling van 60-plus gemeente >= 75 totaal 60-plus Berlare ,46 Zele ,65 Arro. Dendermonde , Oost-Vlaanderen *tov totale aantal 60-plus bron: Studiedienst Vlaamse Regering via Lokale Statistieken jaar: ,60 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

42 tabel: genieters van het gewaarborgd inkomen (GI), de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB), aantal en %, 2011 gemeente aantal genieters %* genieters GI IGO GI+IGO THAB GI IGO GI+IGO THAB Berlare ,45 5,16 5,61 12,24 Zele ,45 5,31 5,76 11,16 Arro. Dendermonde ,52 4,72 5,23 10,40 Oost-Vlaanderen ,52 4,75 5,27 9,26 *tov totale aantal 65-plus bron: Rijksdienst voor Pensioenen (GI en IGO), FOD Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een Handicap (THAB) jaar: 2011 Conclusie: Reeds uit de demografische cijfers bleek dat het aantal ouderen (+ 60 jaar) de komende periode in Berlare zeer sterk zal stijgen. De 60-plussers zullen met 29,93% stijgen van 2010 naar Als we de stijging bekijken van 2010 naar 2030 dan is dit 56,85% Focussen we ons op de 80-plussers binnen deze groep dan is de stijging naar 2020 daar 45,84% en naar 2030 toe 84,17% Binnen de 60-plussers stellen we in Berlare ook vast dat er 32% genieters zijn van de voorkeursregeling in de ziekteverzekering. Dit komt tevens naar voor in het percentage genieters van de inkomensgarantie voor ouderen en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. De zorgbehoevendheid wordt hierin weergegeven. 37 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

43 Personen met een handicap tabel: Personen erkend door het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) als persoon met een handicap, aantal en, momentopname 03/01/2012 gemeente aantal personen erkend door het VAPH 18-min 18-plus totaal 18-min* 18-plus* totaal** Berlare ,92 19,48 20,16 Zele ,14 16,25 16,87 Arro. Dendermonde ,95 18,40 18,70 Provincie Oost- Vlaanderen ,01 20,91 20,73 * tov 1000 inwoners in dezelfde leeftijdscategorie **tov 1000 inwoners bron: Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH), januari 2012 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

44 39 tabel: Erkenningen als persoon met een handicap door de Directie generaal personen met een handicap, aantal en, december 2011 Aantal 19 tot 19 tot gemeente en met 60- en met 60-plus totaal totaal** 59 plus* 59 jaar jaar* Berlare ,98 169,48 67,28 Zele ,52 153,53 61,42 Arro. Dendermonde ,91 154,97 65,17 Provincie Oost- Vlaanderen ,24 152,42 66,68 * tov 1000 inwoners in dezelfde leeftijdscategorie **tov 1000 inwoners van 19-plus bron: Directie-generaal personen met een handicap- FOD Sociale Zekerheid, december 2011 tabel: leerlingen in het buitengewoon onderwijs (kleuter + lager + secundair) naar woonplaats, aantal en %, telling 1/2/2011 woongemeente Aantal leerlingen buitengewoon onderwijs totaal aantal leerlingen Percentage* leerlingen buitengewoon onderwijs Berlare ,19 Zele ,51 Arro. Dendermonde ,55 Provincie Oost- Vlaanderen ,56 tov totaal aantal leerlingen (kleuter + lager + secundair onderwijs) bron: Departement Onderwijs-Stafdiensten Onderwijs en Vorming, telling 1/2/2011 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

45 tabel : leerlingen in het geïntegreerd onderwijs (GON) naar type onderwijs en woonplaats van de leerling, aantal en %, telling 1/2/2011 aantal GON-leerlingen Percentage GON-leerlingen* totaal voltijds voltijds gewoon deeltijds aantal gewoon deeltijds woongemeente gewoon gewoon hoger gewoon gewoon lager beroepssecundair GONleerlingen lager beroepssecundair kleuteronderwijs secundair onderwijs onderwijs onderwijs kleuteronderwijs secundair onderwijs onderwijs 40 hoger onderwijs onderwijs onderwijs Berlare ,34 48,28 37,93 0,00 3,45 Zele ,40 29,79 38,30 2,13 6,38 Arro. Dendermonde ,56 40,22 35,54 0,28 4,41 Provincie Oost- Vlaanderen ,78 41,00 38,97 0,17 3,08 *tov totaal aantal GON-lln **tov 1000 leerlingen in het gewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs (GON-lln in het hoger onderwijs zijn in de berekening niet meegeteld) bron: Departement Onderwijs-Stafdiensten Onderwijs en Vorming, telling 1/2/2011 conclusie: bij bewoners met een handicap valt vooral het hogere cijfer op in de categorie 0-18 jaar. Dit uit zich ook in het feit dat er meer dan gemiddeld Berlaarse kinderen in het buitengewoon onderwijs terechtkomen. Aangepast vervoer is enkel voorhanden vanuit een dienst in Dendermonde OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

46 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 41

47 Etnisch-culturele minderheden tabel: residerende wettelijke bevolking zonder Belgische nationaliteit op 01/01/2011 en bij geboorte, aantal en %, 01/01/2011 niet-belgen naar niet-belgen naar gemeente nationaliteit op nationaliteit bij 01/01/2011 geboorte aantal %* aantal %* Berlare 173 1, ,56 Zele 982 4, ,32 Arro. Dendermonde , ,66 Oost-Vlaanderen , ,75 *tov totaal aantal inwoners bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: 1/1/2011 tabel: nieuwkomers, aantal en %, 2010 gemeente aantal inburgeraars % van totale bevolking % van totale aantal niet-belgen Berlare 27 0,19 15,70 Zele 128 0,62 14,94 Arro. Dendermonde 672 0,35 15,52 Oost-Vlaanderen ,52 12,47 bron: Studiedienst Vlaamse Regering jaar: 2010 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

48 43 tabel: niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) naar nationaliteit en origine, aantal en %, jaargemiddelde 2010 NWWZ naar nationaliteit NWWZ naar origine gemeente aantal niet- Belgen aantal niet-eu 15 %* niet- Belgen %* niet-eu 15 aantal niet- Belgen aantal niet-eu 15 %* niet- Belgen %* niet-eu 15 Berlare ,33 2, ,94 5,00 Zele ,10 8, ,48 27,74 Arro. Dendermonde ,18 5, ,43 15,40 Oost-Vlaanderen ,54 10, ,21 24,06 *tov totaal aantal NWWZ bron: VDAB jaar: jaargemiddelde 2010 Conclusie: Berlare kenmerkt zich door het lage aantal inwoners van vreemde origine. Bij de nieuwkomers is er nog niet echt sprake van een wijziging in deze tendens. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

49 44 DEEL 3: WERKEN 3.1. arbeidsmarkt tabel: arbeidsmarkt: inwoners op arbeidsleeftijd, beroepsbevolking, niet-beroepsactieven, werkenden, aantal jobs, aantal, jaargemiddelde 2009 gemeente inwoners op beroepsbevolkinberoepsactieven niet- arbeidsleeftijd (15-64 jaar) werkenden aantal jobs Berlare Zele Arro. Dendermonde Oost-Vlaanderen bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) jaar: jaargemiddelde 2009 tabel: arbeidsmarkt: activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, jobratio, ratio's, jaargemiddelde 2009 gemeente activiteitsgraad werkzaamheidsgraad werkloosheidsgraad jobratio Berlare 73,82 70,13 5,00 34,01 Zele 70,01 65,58 6,33 59,02 Arro. Dendermonde 72,39 68,28 5,67 50,87 Oost-Vlaanderen 72,35 67,35 6,91 63,11 bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) jaar: jaargemiddelde 2009 De jobratio geeft het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (15/18/20-64 jaar) weer en kan als volgt worden berekend: jobratio = (aantal jobs / aantal inwoners 15/18/20-64 jaar ) * 100. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

50 45 tabel: niet-werkende werkzoekenden naar geslacht, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal, aandeel en index, telkens jaargemiddelden index gemeente totaal vrouwelijke %* totaal vrouwelijke %* totaal vrouwelijke %* NWWZ NWWZ vrouwen NWWZ NWWZ vrouwen NWWZ NWWZ vrouwen ,72 111,80 86,47 76,94 Berlare 64, ,91 100,34 81,32 80,81 Zele 65,46 Arro. 110,63 89,62 81,01 Dendermonde , ,80 Oost-Vlaanderen , ,64 113,48 95,21 83,82 * tov totaal aantal NWWZ 3.2. Gegevens VDAB over de niet werkende werkzoekenden Bij VDAB maakt men gebruik van volgende definities en indelingen: Personen van allochtone afkomst Persoon met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie* of persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten die Europese Unie (Vesoc-definitie). * Het betreft hier de samenstelling van de EU op 1 januari 1995 (EU-15 lidstaten). Indeling niet werkende werkzoekenden met autochtone en allochtone origine. Autochtone nwwz EU-15: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. EU-12: (toetreding na 2004): Bulgarije, Cyprus*, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta*, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. EVA: Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De EVA is de Europese Vrijhandelsassociatie, een samenwerkingsverband tussen voornoemde landen (ook bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA). Allochtone nwwz Rest van Europa waarvan Ex-Joegoslavië, Rusland, Amerika waarvan Cuba, Canada, Jamaica, Azië waarvan Turkije, Syrie, Filippijnen, Afrika waarvan Marokko, Tunisië, Burundi, OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

51 46 Indeling studieniveau Laaggeschoold - Lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs - Leertijd - Deeltijds beroep secundair onderwijs - 2de graad secundair onderwijs Midden geschoold - Studiegetuigschrift van de derde graad BSO - Diploma 3de graad secundair onderwijs - Se-N-Se - Diploma van de 4de graad beroep secundair onderwijs - HBO Hooggeschoold - Professionele bachelor - Academische bachelor - Master Langdurig werklozen vs leeftijd Gemeente Berlare Jaargemiddelde 2012 Bron : VDAB Studiedienst LEEFTIJD WERKLOOSHEIDSDUUR 25 tot < 25 jaar 50 jaar >= 50 jaar TOTAAL < 3 maand tot 6 maand maand tot 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar tot 4 jaar tot 5 jaar >= 5 jaar TOTAAL OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

52 47 Jaargemiddelde 2011 TOTAAL Jaargemiddelde 2010 TOTAAL Jaargemiddelde 2009 TOTAAL Jaargemiddelde 2008 TOTAAL Jaargemiddelde 2007 TOTAAL Jaargemiddelde 2006 TOTAAL Jaargemiddelde 2005 Bron : VDAB Studiedienst WERKLOOSHEIDSDUUR LEEFTIJD 25 tot < 25 jaar 50 jaar >= 50 jaar TOTAAL < 3 maand tot 6 maand maand tot 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar tot 4 jaar tot 5 jaar >= 5 jaar TOTAAL OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

53 48 Langdurig werklozen vs geslacht NWWZ Gemeente Berlare Jaargemiddelde 2012 Bron : VDAB Studiedienst WERKLOOSHEIDSDUUR GESLACHT TOTAAL Mannen Vrouwen < 3 maand tot 6 maand maand tot 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar tot 4 jaar tot 5 jaar >= 5 jaar TOTAAL OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

54 49 Jaargemiddelde 2011 Mannen Vrouwen TOTAAL TOTAAL Jaargemiddelde 2010 TOTAAL Jaargemiddelde 2009 TOTAAL Jaargemiddelde 2008 TOTAAL Jaargemiddelde 2007 TOTAAL Jaargemiddelde 2006 TOTAAL Jaargemiddelde 2005 Bron : VDAB Studiedienst WERKLOOSHEIDSDUUR GESLACHT TOTAAL Mannen Vrouwen < 3 maand tot 6 maand maand tot 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar tot 4 jaar tot 5 jaar >= 5 jaar TOTAAL OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

55 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 50

56 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 51

57 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 52

58 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 53

59 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 54

60 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 55

61 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 56

62 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 57

63 Aantal werklozen Maand Berlare ~ Algemeen Jongeren (< 25 jaar) Maand Berlare ~ Kansengroepen OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

64 59 Ouderen (> = 50 jaar) Langdurig werkzoekenden (> = 1 jaar) Laaggeschoolden OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

65 60 Allochtonen Arbeidsgehandicapten Maand Berlare ~ Algemeen OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

66 61 Conclusie Werken in Berlare De activiteitsgraad en werkzaamheidsgraad is in Berlare hoger dan het Oostvlaams gemiddelde, wat dus positief is. De werkloosheidsgraad is dus lager dan het Oostvlaams gemiddelde, wat erop duidt dat er in Berlare dus minder dan het gemiddeld aantal werklozen zijn. De jobratio is echter zeer laag. Dit bewijst duidelijk dat er op het grondgebied weinig jobs zijn en dat er ongeveer 70% van de actieve beroepsbevolking buiten Berlare aan de slag moet. Van 2005 tot 2012 zijn het aantal werklozen in Berlare beduidend gedaald. Dit is vooral te wijten aan een daling in de categorie van werklozen die tussen de 3 en de 2 jaar werkloos zijn. Eens men meer dan 2 jaar werkloos is blijft men blijkbaar zeer moeilijk te activeren, gezien daar de cijfers constant blijven over de jaren heen. Tevens merken we dat de daling van de werkloosheid vooral te zien is bij de vrouwen. In 2006 waren er nog heel wat meer vrouwen werkloos dan mannen. Deze tendens heeft men kunnen omkeren zodat er in 2012 minder vrouwen werkloos zijn dan mannen. Of dit feit te wijten is aan het meer aan het werk zetten van de vrouwen of aan een snellere uitsluitingspolitiek van vrouwen die geen gezinshoofd zijn door RVA is hier niet te achterhalen. Mogelijks is de boom van de dienstenchequeondernemingen ook een verklaring voor de betere resultaten in de vrouwenwerkloosheid. Binnen de werklozen merken we in laaggeschoolden, 102 middengeschoolden en 40 hooggeschoolden. Over de voorbije jaren heen is daar niet echt een tendens in waar te nemen. Alleszins blijkt dat een goede opleiding een grote factor tot succes op de arbeidsmarkt verzekert. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

67 62 DEEL 4: WONEN 4.1. Verkoopprijzen vastgoed tabel: gemiddelde verkoopprijs in van de bouwgronden, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal en index, telkens jaargemiddelden gemiddelde prijs per m² in gemeente index index Berlare 71,98 96,33 208,79 290,07 216,74 Zele 57,55 113,24 197,79 343,68 174,66 Arro. Dendermonde 55,19 106,23 151,47 274,45 142,59 Oost-Vlaanderen 55,29 105,68 153,09 276,89 144,86 bron: ADSEI, via bestat datum: telkens jaargemiddelden tabel: gemiddelde verkoopprijs in van het vastgoed naar type, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal en index, telkens jaargemiddelden index villa's, villa's, villa's, gemeente gewone gewone gewone bungalows appartementen bungalows appartementen bungalows appartementen woonhuize woonhuize woonhuize,, flats, studio's,, flats, studio's,, flats, studio's n n n landhuizen landhuizen landhuizen Berlare ,10 142,81 253,66 Zele n.b ,54 n.b. 267,27 Arro. Dendermonde ,31 117,53 237,92 Oost-Vlaanderen ,05 119,25 225,80 bron: ADSEI, via bestat datum: telkens jaargemiddelden Conclusie: De prijzen zijn de laatste 10 jaar sterk gestegen maar zijn nog altijd goedkoper dan de prijzen in de provincie. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

68 Aantal en soort woningen in Berlare tabel: woongelegenheden naar bouwjaar, aantal en %, 1/1/2011 gemeente totaal aantal woongelegenheden Oost-Vlaanderen *tov totale aantal woongelegenheden bron: Kadaster via kadasterkubus, 2011 datum: 01/01/2011 aantal woongelegenheden gebouwd voor na na %* woongelegenheden gebouwd voor na na Berlare ,61 25,83 10,72 Zele ,84 15,76 6,46 Arro. Dendermonde ,76 18,37 7, ,13 17,41 7,21 Aantal gebouwen Aantal woongelegenheden Berlare Zele Arr. Dendermonde Oost - Vlaanderen bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie- Algemene Directie Statistiek & Economische Informatie (ADSEI)- gebouwenpark. Telkens 1/1/jaar OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

69 64 Diversiteit van de woningen (2001 tegenover 2012) % Open bebouwing % Halfopen bebouwing % Gesloten bebouwing % Appartementen % Open bebouwing % Halfopen bebouwing % Gesloten bebouwing % Appartementen Berlare 50,48 29,80 13,91 5,81 33,65 27,63 12,56 8,57 Zele 25,65 35,44 29,44 9,47 20,74 30,51 32,74 12,55 Arrondissement 33,51 29,21 26,37 10,92 26,06 26,58 28,25 13,25 Dendermonde Oost-Vlaanderen 34,44 23,63 26,46 15,47 27,37 21,69 28,53 17,18 bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie- Algemene Directie Statistiek & Economische Informatie (ADSEI)- gebouwenpark. Telkens 1/1/jaar Eigenaar/bewoners vs. Huurder Eigenaar/bewoner Geen gegevens Huurder % titel % % titel % % titel % (vert. gezinssituatie (vert. gezinssituatie (vert. gezinssituatie Aantal 100%) (hor. 100%) Aantal 100%) (hor. 100%) Aantal 100%) (hor. 100%) Alleenstaand ,29% 54,12% 95 34,30% 5,75% ,91% 40,13% 1652 Koppel zonder kinderen ,47% 75,63% 83 29,96% 4,46% ,38% 19,90% 1859 Koppel met kinderen ,97% 80,56% 77 27,79% 3,79% ,10% 15,64% 2032 Alleenstaand met kinderen 221 5,26% 49,44% 18 6,50% 4,03% ,15% 46,53% 447 Andere situatie 42 1,00% 60,87% 4 1,44% 5,80% 23 1,45% 33,33% 69 Totaal ,32% 277 4,57% ,11% 6059 Totaal Conclusie: van de 55-plussers is 70 tot 75% eigenaar van een woning, 25 tot 30% van de 55-plussers is huurder. Bij de alleenstaanden en alleenstaanden + kinderen valt op dat zij een groot aandeel van de huurwoningen innemen. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

70 65 Eigenaar/Bewoner vs. huurder Eigenaar/bewoner Huurder Geen gegevens Huurder Alleenstaand Koppel zonder kinderen Koppel met kinderen Alleenstaand met kinderen Andere Eigenaar/bewoner Alleenstaand Koppel zonder kinderen Koppel met kinderen Alleenstaand met kinderen Andere OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

71 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 66

72 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 67

73 68 Bodembezetting: bebouwde oppervlakte,evolutie van Index Berlare 13,48 14,17 14,76 109,5 Zele 19,47 20,31 20,78 106,73 Arrondissement 19,48 20,16 20,82 106,9 Dendermonde Oost - Vlaanderen 16,72 17,57 18,29 109,38 Conclusie: In Berlare wordt er veel gebouwd en gerenoveerd. Het aandeel woningen van voor 1945 is eerder klein. Tevens zijn er in Berlare 5% meer open bebouwingen dan in Oost-Vlaanderen. De oppervlakte per woning is groot. In combinatie met het gegeven dat de bevolking de komende jaren sterk zal vergrijzen, kan er vanuit gegaan worden dat er veel ouderen in onaangepaste en te grote woningen zullen wonen en dat er op korte tijd veel grote woningen te koop zullen aangeboden worden. Jonge gezinnen beschikken niet altijd over de financiële mogelijkheden om dergelijke woningen aan te kopen. Doch, om de tendens van de sterke vergrijzing tegen te gaan kan het aangewezen zijn om jonge gezinnen aan te trekken. De meeste woningen in Berlare zijn bewoond door eigenaars. Binnen de huurders zorgen de alleenstaanden voor het grootste aandeel. Er is weinig bebouwing in Berlare. Het is een landelijke gemeente met veel natuurgebied. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

74 Sociale huisvesting tabel: Bindend Sociaal Objectief voor sociale huurwoningen, gerealiseerde huurwoningen per type verhuurder, aantal en %, 2012 huurpatrimonium in 2012 verhuurd onder het sociaal huurstelsel gemeente Bindend Soc. Obj. soc. huurw. gerealiseerde soc. huurw %* gerealiseerde huurw. SHM SVK gemeente OCMW Vl. Woningfonds totaal %** sociale woningen Berlare ,39 Zele ,43 Arro. Dendermonde ,06 Oost-Vlaanderen ,24 * tov het Bindend Sociaal Objectief ** tov totaal aantal huishoudens bron: Jaarverslag 2012, Wonen Oost-Vlaanderen - jaar: 2012 tabel: sociale huurwoningen en aangiften < , aantal en verhouding, 2008 (aanslagjaar 2009) gemeente aantal sociaal huurpatrimonium aangiften < verhouding* Berlare ,74 Zele ,19 Arro. Dendermonde ,77 Oost-Vlaanderen ,74 * aantal sociale huurwoningen per 100 aangiften < Aandeel sociale huurwoningen en appartementen op het totaal aantal woningen Totale woningbestand GEMEENTE % sociale huur en koopwoningen op het totale woningbestand Berlare ,91 % Zele ,40 % Arr. Dendermonde ,83 % Oost-Vlaanderen ,96 % Bron totale woningbestand: FOD Financiën (ecodata) Bron % huurwoningen: Vlaamse huisvestingsmaatschappij (lokale statistieken) OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

75 70 Sociaal Patrimonium Sociale appartementen Sociale huurwoningen Berlare Zele Arro D O Vl Bron: VMSW Het aantal woningen van het sociaal verhuurkantoor in Berlare Aantal SVK- woningen Bron: Woonaksent Het aantal woningen van de sociale bouwmaatschappij Hulp in Woningnood in Berlare. Aantal woningen in eigendom bij HIW Aantal garages in eigendom bij HIW Bron: Hulp in Woningnood Hulp in Woningnood heeft nog plannen om 14 huur- en 7 koopwoningen te bouwen in het Molenveld. Op het Dorp worden er nog 3 sociale woningen gebouwd en op de Dendermondsesteenweg zouden er nog 2 sociale woningen gebouwd worden. Gemiddelde huurprijzen sociale woningen in het Vlaams Gewest Gem. huurprijs in euro Reële huurprijs Basis huurprijzen Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen De gemiddelde huurprijs basishuurprijs voor sociale woningen is gedurende 10 jaar ( ) gestegen met 67%. De reële huurprijs met 26 %. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

76 71 Het aantal ingeschrevenen op de wachtlijst van het sociaal verhuurkantoor Berlare Aantal kandidaat huurders Aantal kandidaat huurders ingeschreven in Berlare Bron: Woonaksent Het aantal ingeschrevenen op de wachtlijst van Hulp in Woningnood Gezinnen zonder kinderen Gezinnen met kinderen Eenoudergezinnen Alleenstaanden Bron: Hulp in woningnood Wachttijden sociale woningen Gemiddelde wachttijd in dagen Antwerpen Limburg Oost Vlaanderen Vlaams Brabant West Vlaanderen Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Conclusie: Van het totaal aantal huishoudens in Berlare woont 6.39% in een sociale woning. Dit is ofwel een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij of een woning van het sociaal verhuurkantoor. 34% van de Berlaarse bevolking komt in aanmerking voor een sociale woning maar betrekt ze daarom niet. Dit toont de nood aan sociale woningen aan. Dit wordt tevens bevestigd in de cijfers van de wachtlijsten. Hulp in Woningnood heeft op dit ogenblik nog een paar projecten op stapel staan. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

77 Aanvragen Succesratio Toekenningen Aanvragen Succesratio Toekenningen Aanvragen Succesratio Toekenningen Aanvragen Succesratio % Toekenningen Aanvragen Succesratio % Toekenningen Aanvragen Succesratio % Toekenningen Premies RENOVATIEPREMIE Berlare 38 84, , Zele , , ,32 45 Arr. Dendermonde , , Oost-Vlaanderen , , , VERBETERINGS- EN AANPASSINGSPREMIE Berlare 23 52, , ,52 16 Zele 74 82, , ,61 42 Arr. Dendermonde , , , Oost-Vlaanderen , , , OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

78 Aanvragen Succesratio Toekenninge n Aanvragen Succesratio Toekenninge n Aanvragen Succesratio Toekenninge n TEGEMOETKOMING IN DE HUURPRIJS Berlare , ,15 6 Zele 7 14, , ,67 1 Arr. Dendermonde , , ,44 97 Oost-Vlaanderen , , , Conclusie: er zijn omtrent wonen een aantal premies voorhanden. De aanvragen blijven de laatste jaren bij de meeste premies rond hetzelfde aantal liggen, enkel bij de premie tegemoetkoming in de huurprijs zien we een sterke stijging van de aanvragen over de laatste drie jaar. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

79 Woningkwaliteit VERKROTTING/LEEGSTAND/VERWAARLOZING Aantal panden die ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard zijn Aantal panden die in het technisch verslag of ongeschikt, of onbewoonbaar, of ongeschikt en onbewoonbaar werden verklaard. Deze beoordeling wordt door de gewestelijk ambtenaar aan de burgemeester doorgegeven als advies. Aantal panden ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard Aantal panden opgenomen in de inventaris Aantal panden die uiteindelijk in de inventaris (ongeschikt/onbewoonbaar) worden opgenomen na het besluit van de burgemeester Aantal panden in de inventaris Bron: Wonen Vlaanderen NB: Woningen blijven op de inventaris ongeschikt- en onbewoonbare woningen staat zolang ze ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn. Van zodra de nodige werken zijn uitgevoerd, wordt er een hercontrole gedaan en wordt het besluit ingetrokken, wat ook de schrapping uit de inventaris betekent. Conclusie: op basis van deze cijfers is er moeilijk een uitspraak te doen over de algehele kwaliteit van de woningen in Berlare. Toch zien we dat er jaarlijks woningen gevonden worden die ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn. In een landelijke gemeente is de opsporing niet altijd evident, voornamelijk als de bewoner ook zelf eigenaar is. Bij verhuurde woningen wordt de slechte kwaliteit sneller aangeklaagd door door de huurder. Toch moet men ook deze toestanden bewaken. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

80 Specifieke woonvormen CAMPINGS Logies Adres Gemeente Vergunningsdatum Maximale capaciteit Verblijfpark Montana Brielstraat Privé Verblijfpark Ter Kapelle Sparrendreef Privé Kampeerverblijfpark Frans-Boekaertlaan 9 A Noordzee Gamma Strijdamstraat Kloosterputten A Donklaan 152 A Zonneschijn Dendermondsesteenweg A Kampeerverblijf Bareldonk Schriekstraat Kouter Brielstraat Kampeerverblijf Roosendael Schriekenstraat Verblijfpark Rodeo Donklaan 190 A Primavera Schriekenstraat Verblijfpark Donkmeer Dendermondsesteenweg Totaal 1117 Niet vergunde camping: Kloosterputten B, Donklaan 152 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

81 SERVICEFLATS WACHTLIJST SERVICEFLATS BERLARE ZILVERBERK (BERLARE) BOERENKRIJGHOF (OVERMERE) Programmatie serviceflats voor Berlare in 2012: 82 flats. Hiervan zijn er momenteel 40 gebouwd door het OCMW. Sinds 2013 is er de regelgeving over de groepen van assistentiewoningen en is de programmatie niet meer van toepassing. Het O CMW zal moeten bekijken of deze serviceflats overgeschakeld worden naar assistentiewoningen; WOONZORGCENTRUM WACHTLIJST WOONZORGCENTRUM WZC OCMW De programmatie voor bedden woonzorgcentra in Berlare is voor 2012 vastgesteld op 219 bedden; voor 2013 is dit reeds 228 bedd en. Dit wordt nu ingevuld door 120 bedden van het OCMW woonzorgcentrum Ter Meere en 100 bedden in het woonzorgcentrum Kruyenberg. Conclusie: Berlare is een toeristische gemeente en beschikt over een aantal campings. De problematiek is echter dat op deze campings mensen ook permanent gaan wonen, hoewel dit niet mag. Veelal zijn dit mensen die zich op basis van de RMI wet wel snel kunnen aanmelden bij het OCMW. De programmatie geeft aan dat er nog nood is aan bijkomende serviceflats /assistentiewoningen in Berlare. De bedden in de woonzorgcentra zijn op heden toereikend, maar de programmatie duidt aan dat er tekorten zullen komen. Ook de wachtlijst geeft indicaties voor het tekort aan bedden in de regio. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

82 : Energie UITGEVOERDE ENERGIESCAN PRIVATE HUISHOUDENS KANSENGROEPEN BRON: VZW GOED WONEN OPMERKING: IN 2010 EN 2011 WERDEN DE SCAN BIJ KANSENGROEPEN NOG NIET APART GEREGISTREERD. DIT IS VANAF 2012 WEL HET GEVAL AANTAL LENING BIJ FRGE Frge lening doelgroep geweigerd/annulatie totaal 9200 Dendermonde Hamme Wetteren Zele Buggenhout Wichelen Laarne Lebbeke Totaal OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

83 HOEVEEL ONTLEEND PER GEMEENTE IN EURO S Frge lening doelgroep Totaal bedrag 9200 Dendermonde , , , Hamme ,00 0, , Wetteren ,83 0, , Zele , , , Buggenhout , , , Wichelen , , , Laarne ,38 0, , Lebbeke , , , , , ,77 Totaal , , , AANMELDINGEN OP HET LAC: LOKAAL ADVIESCOMITÉ WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT Het aantal dossiers die zijn aangebracht door de distributienetbeheerder in het kader van het LAC zijn: 2008: : : : : 134 in 2010 zie je een serieuze stijging, maar in dit jaar zijn sommige gezinnen dubbel geteld als zij meerdere malen op het LAC verschijnen. Vanaf 2011 hebben we specifiek gevraagd naar het aantal gezinnen. Dus dan wordt 1 gezin maar 1 X geteld. Het is dus wel mogelijk dat deze gezinnen ofwel achterstand hebben voor water of gas of elektriciteit of voor meerdere zaken samen; OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

84 TOEGEKENDE VERWARMINGSTOELAGES IN OCMW BERLARE 2010: : : TOEGEKENDE WINTERSTEUNEN IN OCMW BERLARE 2010: : : 57 Conclusie: energiearmoede spreekt uit bovenstaande cijfers van dossiers die betalingsachterstanden hebben voor water, gas en elektriciteit. Maar vele gezinnen verwarmen met mazout of zelfs kolen. Bij betalingsproblemen komen zij niet op het LAC terecht, maar wenden ze zich naar het OCMW om een verwarmingstoelage aan te vragen. Bij de wintersteunen stellen we een daling vast, maar deze is te wijten aan de invoering van het financieel referentiekader binnen het OCMW zelf. Dit legt strengere voorwaarden op, waardoor hier minder mensen nog voor in aanmerking komen Uithuiszettingen Aantal procedures tot verbreking van de huurovereenkomst waarvan het OCMW werd in kennis gesteld 2008 : : : : : 33 Conclusie: Van 2008 tpt 2012 merken we een stijging van 83% meer uithuiszettingen, die vooral in het laatste jaar merkbaar zijn. Deze cijfers verdienen zeker verdere opvolging. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

85 80 DEEL 5: KWETSBAREN tabel: fiscale inkomens per categorie, gemiddeld inkomen per aangifte, mediaan inkomen per aangifte, gemiddeld inkomen per inwoner en de welvaartsindex, inkomsten aanslagjaar 2010 Aantal Aangiften per categorie* aangiften vanaf vanaf vanaf vanaf Gemiddeld Mediaan meer Gemiddeld met nul < inkomen inkomen Gemeente dan inkomen Welvaartsindex totaal netto tem tem tem tem per per per inwoner belastbaar EUR aangifte* aangifte* EUR inkomen EUR EUR EUR EUR Berlare ,86 Zele ,28 Arro. Dendermonde ,84 Provincie Oost- Vlaanderen ,00 * zonder nul-inkomens bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, via be.stat tabel : evolutie van het mediaan inkomen per aangifte tussen 2000 en 2010 (aanslagjaar) Mediaan inkomen per aangifte gemeente Aanslagjaajaajaajaajaajaajaajaar Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar 2010 index index Berlare ,35 116,48 Zele ,04 113,47 Arrondissement Dendermonde ,83 114,74 Provincie Oost-Vlaanderen ,65 114,16 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

86 man* vrouw* totaal** man* vrouw* totaal** man* vrouw* totaal** man* vrouw* totaal** man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal 81 tabel: alleenstaanden per leeftijdscategorie en geslacht, aantal en %, 1/1/2011 aantal alleenstaanden 15 tot en met 29 jaar 30 tot en met 59 jaar 60 tot en met 79 jaar 80-plus gemeente totaal Berlare Zele Arrondissement Dendermonde Provincie Oost-Vlaanderen Percentage alleenstaanden 15 tot en met 29 jaar 30 tot en met 59 jaar 60 tot en met 79 jaar 80-plus gemeente totaal** Berlare 55,74 44,26 30,96 62,59 37,41 19,53 34,41 65,59 34,09 25,78 74,22 60,24 27,27 Zele 57,38 42,62 29,56 63,67 36,33 17,85 35,20 64,80 31,28 20,97 79,03 56,34 25,25 Arrondissement Dendermonde 57,27 42,73 32,00 61,02 38,98 20,70 34,24 65,76 32,80 22,64 77,36 60,16 28,02 Provincie Oost-Vlaanderen 58,49 41,51 41,45 62,05 37,95 23,13 33,64 66,36 33,94 22,49 77,51 59,49 30,60 *tov totaal aantal alleenstaanden met referentiepersoon in de leeftijdscategorie **tov totaal aantal huishoudens met referentiepersoon in de leeftijdscategorie ***tov totaal aantal huishoudens met referentiepersoon in de leeftijdscategorie 15-plus bron: Rijksregister (exclusief wachtregister) via de gezinskubus, 2011 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

87 82 tabel: evolutie van het aantal alleenstaanden tussen 2007 en 2011, aantal en %, telkens 1/1 van het jaar aantal alleenstaanden Percentage alleenstaanden* Gemeente index index Berlare ,20 26,31 26,38 26,47 27,13 27,27 103,65 Zele ,73 23,87 24,01 24,25 24,64 25,26 105,82 Arrondissement Dendermonde ,87 26,71 26,91 27,27 27,67 28,03 104,94 Provincie Oost- Vlaanderen ,32 29,67 29,93 30,11 30,38 30,61 103,17 * tov totaal aantal huishoudens bron: Rijksregister (exclusief wachtregister) via de gezinskubus tabel: éénoudergezinnen, aantal en percentage, 2011 gemeente Aantal éénoudergezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar alleenstaande vader met kinderen alleenstaande moeder met kinderen Totaal Percentage éénoudergezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar alleenstaande vader met kinderen* alleenstaande moeder met kinderen* Totaal** Berlare ,27 77,73 11,85 Zele ,77 79,23 10,56 Arrondissement Dendermonde ,60 80,40 13,65 Provincie Oost-Vlaanderen ,50 82,50 14,29 *tov totaal aantal éénoudergezinnen **tov totaal aantal gezinnen met kinderen (in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar) bron: Rijksregister (exclusief wachtregister) via de gezinskubus, 2011 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

88 83 tabel: evolutie van het aantal éénoudergezinnen tussen 2007 en 2011, aantal en %, telkens 1/1 van het jaar aantal éénoudergezinnen Percentage éénoudergezinnen* gemeente 2 2 index index Berlare ,32 11,12 11,47 11,43 11,78 11,85 106,56 Zele ,30 10,76 10,76 10,88 10,89 10,56 98,14 Arrondissement Dendermonde ,35 12,51 13,12 13,34 13,72 13,65 109,11 Provincie Oost-Vlaanderen ,68 13,99 14,15 14,14 14,27 14,29 102,14 *tov het totaal aantal gezinnen met kinderen (in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar) tabel: Niet-Belgen met een nationaliteit bij geboorte van landen met een lage of midden HDI, aantal en percentage, 2011 gemeente Low Human Development (hdi < 0,500) Medium Human Development (hdi 0,500-0,800) Niet gekend Totaal aantal inwoners Percentage niet- Belgen met nationaliteit bij geboorte uit een laag of midden-hdi-land Berlare ,03 Zele ,73 Arr. Dendermonde ,42 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

89 84 tabel: Leerlingenkenmerken lager onderwijs schooljaar (naar vestigingsplaats van de school), aantal en percentage Aantal leerlingen die scoren op de Percentage leerlingen die scoren op de * schoolgemeente Aantal leerlingen indicator "opleiding moeder" indicator "schooltoelage" indicator "thuistaal" indicator "buurt" indicator "opleiding moeder" indicator "schooltoelage" indicator "thuistaal" indicator "buurt" Berlare ,75 18,21 1,87 8,48 Zele ,62 29,02 16,98 23,63 Arrondissement Dendermonde ,99 21,59 7,40 16,93 Provincie Oost-Vlaanderen ,94 22,19 10,18 23,94 *tov totaal aantal leerlingen lager onderwijs bron: Departement Onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar tabel: Leerlingenkenmerken secundair onderwijs schooljaar (naar vestigingsplaats van de school), aantal en percentage Aantal leerlingen die scoren op de Percentage leerlingen die scoren op de * Aantal schoolgemeente leerlingen indicator "opleiding moeder" indicator "schooltoelage" indicator "thuistaal" indicator "buurt" indicator "opleiding moeder" indicator "schooltoelage" indicator "thuistaal" indicator "buurt" Berlare ,00 0,00 0,00 0,00 Zele ,66 29,91 12,38 23,76 Arrondissement Dendermonde ,09 23,91 4,75 21,62 Provincie Oost-Vlaanderen ,34 25,32 7,46 26,34 *tov totaal aantal leerlingen secundair onderwijs bron: Departement Onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

90 85 tabel: leerlingen met een risicioschoolloopbaan in het lager onderwijs naar vestigingsplaats van de school, aantal en %, telling 01/02/2011 Aantal leerlingen schoolgemeente met schoolse vertraging in het buitengewoon lager onderwijs totaal Leerlingen met risicoschoolloopbaan Percentage leerlingen met risicoschoolloopbaan* Berlare ,67 Zele ,47 Arrondissement ,39 Dendermonde Provincie Oost-Vlaanderen ,59 *tov het totaal aantal leerlingen lager onderwijs bron: Departement Onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar tabel: leerlingen met een risicoschoolloopbaan in het secundair onderwijs naar vestigingsplaats van de school, aantal en %, telling 01/02/2011 Aantal leerlingen Totaal aantal Leerlingen in het Percentage leerlingen met in het deeltijds leerlingen in het met een schoolgemeente buitengewoon met een schoolse beroepssecundair secundair risicoschool secundair risicoschoolloopbaan* vertraging onderwijs onderwijs loopbaan onderwijs Berlare ,00 Zele ,88 Arro. Dendermonde ,91 Provincie Oost- Vlaanderen ,85 *tov het totaal aantal leerlingen secundair onderwijs bron: Departement Onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

91 86 tabel: RMI-begunstigden naar geslacht en leeftijd, aantal en, jaargemiddelde 2010 aantal RMI-begunstigden * RMI-begunstigden gemeente 0 tem tem tem 20 tem mannen vrouwen totaal mannen vrouwen j j plus 19 j 59 j Berlare ,20 4,07 2,21 5,03 1,84 3,64 Zele ,59 4,03 0,83 4,27 1,74 2,81 Arro. Dendermonde ,64 3,88 1,33 4,76 1,87 3,27 Oost-Vlaanderen ,67 7,15 3,18 9,44 2,89 6,42 *tov inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron RMI: Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI) bron bevolkingscijfers: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: jaargemiddelde 2010 (RMI) een gemiddelde 1/1/2010 en 1/1/2011 (bevolkingscijfers) 60- plus totaal tabel: leefloners naar geslacht en leeftijd, aantal en, jaargemiddelde 2010 aantal leefloners 0 tem tem gemeente mannen vrouwen j j plus totaal mannen vrouwen * leefloners 0 tem 20 tem 19 j 59 j Berlare ,66 3,33 2,05 4,05 1,54 3,00 Zele ,49 3,98 0,83 4,13 1,74 2,73 Arro. Dendermonde ,34 3,47 1,27 4,17 1,83 2,91 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 60- plus totaal ,02 6,61 3,08 8,43 2,85 5,83 Oost-Vlaanderen *tov inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron leefloon: Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI) bron bevolkingscijfers: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: jaargemiddelde 2010 (leefloners) een gemiddelde 1/1/2010 en 1/1/2011 (bevolkingscijfers) Cijfers aantal dossiers leefloon : Bron: OCMW Berlare (gemiddeld aantal dossiers; geen momentopname) 2010: : : 55

92 87 tabel: gerechtigden op een integratietegemoetkoming (IT) of een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) naar leeftijdscategorie, aantal en, 1/1/2011 gemeente aantal IT/IVT-gerechtigden * IT/IVT-gerechtigden 20 tem 59 j 60-plus totaal 20 tem 59 j 60-plus totaal Berlare ,00 15,97 13,89 Zele ,76 12,63 12,72 Arro. Dendermonde ,28 15,24 13,89 Oost-Vlaanderen ,23 16,75 16,39 *tov inwoners in dezelfde leeftijdscategorie en geslacht bron: Directie Generaal Personen met een Handicap- FOD Sociale Zekerheid datum: 1/1/2011 tabel: personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering (titularissen + personen ten laste) naar leeftijd en geslacht, aantal en, 01/01/2011 aantal personen met voorkeursregeling * personen met voorkeursregeling gemeente mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60-plus totaal mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60-plus totaal Berlare ,24 148,02 74,62 57,64 315,29 121,11 Zele ,82 151,81 77,31 66,65 315,33 124,22 Arro. Dendermonde ,23 144,97 75,59 60,85 300,70 121, Oost-Vlaanderen ,01 150,25 96,01 72,55 283,26 128,46 *tov inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid, verwerking door de Studiedienst van de Vlaamse Regering datum: 01/01/2011 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

93 tabel: Omnio-rechthebbenden naar leeftijd, aantal en, 01/01/2011 aantal personen met het Omnio-statuut * personen met het Omnio-statuut gemeente 0 tem tem mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60-plus totaal mannen vrouwen j 59 j 60-plus totaal Berlare ,14 10,25 16,86 6,38 4,44 8,23 Zele ,36 10,15 17,16 7,58 4,79 9,25 Arro. Dendermonde ,61 11,24 19,85 8,64 3,94 9,95 Oost-Vlaanderen ,83 13,23 24,90 11,02 2,66 12,04 * per inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering op basis van cijfers van het RIZIV, via datum: 01/01/2011 tabel: aantal gerechtigden Vlaamse zorgverzekering naar geslacht, aantal en, 2010 aantal gerechtigden Vlaamse zorgverzekering * gerechtigden Vlaamse zorgverzekering gemeente Mantel & thuiszorg Residentiële zorg Mantel & thuiszorg Residentiële zorg man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal Berlare ,26 31,81 25,65 5,72 20,63 13,30 Zele ,06 24,75 21,39 4,13 15,66 9,88 Arro. Dendermonde ,30 29,22 23,84 5,61 17,31 11,55 Oost-Vlaanderen ,23 28,31 23,35 6,43 17,70 12,15 *tov inwoners van hetzelfde geslacht bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering op basis van cijfers van de Vlaamse zorgverzekering, via jaar: OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

94 89 tabel: geboorten in kansarme gezinnen in totaliteit en naar criterium, %, gemiddelde %** %* geboorten in gemeente kansarme inkomen arbeid opleiding huisvesting ontwikkeling gezondheid gezinnen socioeconomische criteria: inkomen + arbeid + opleiding Berlare 2,3 90,9 63,6 90,9 81,8 72,7 45,5 54,5 Zele 6,3 46,7 37,8 91,1 44,4 66,7 62,2 28,9 Arro. Dendermonde 4,6 70,6 66,9 80,7 54,4 43,9 32,1 42,9 Oost-Vlaanderen 7,1 77,5 76,5 83,2 49,7 38,5 24,3 53,0 * tov het totale aantal geboorten ** tov het totale aantal kinderen met kansarmoede bron: Kind en Gezin, gemeentelijke kindrapporten jaar: jaargemiddelde van de geboorten in Conclusie: het gemiddeld inkomen in Berlare ligt net iets lager dan het gemiddeld inkomen in de Provincie Oost-Vlaanderen. In de gezinssamenstelling merken we vooral een stijgende tendens van eenoudergezinnen en alleenstaanden, zoals dit ook op andere plaatsen het geval is. Berlare heeft een laag percentage qua leerlingen met een risicoschoolloopbaan ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in het lager onderwijs. Dit kan gekoppeld worden aan het laag percentage geboorten in kansarme gezinnen. Deze cijfers dateren echter van 2009 en moeten toch met enige voorzichtigheid gehanteerd worden. Recentere cijfers zijn er niet voorhanden. Anderzijds merken we ten opzichte van het gemiddelde in het arrondissement Dendermonde dat Berlare hoog scoort in het aantal leefloongerechtigden. We zitten daar wel onder het gemiddelde in Oost-Vlaanderen, maar in dit cijfer zitten ook Gent en een aantal grotere steden. Het hoger gemiddelde is vooral zichtbaar bij de categorie jongeren. De campingproblematiek is zeker en vast mee de oorzaak van dit hogere cijfer. Het hogere cijfer RMI spreekt het lage cijfer van geboorten in kansarme gezinnen ook wel wat tegen. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

95 90 DEEL 6: SWOT-ANALYSES 6.1. Aanpak Door het OCMW werden de cijfergegevens voor de omgevingsanalyse verzameld. Vervolgens werden er de volgende thematische werkgroepen opgericht: ouderen, wonen, tewerkstelling en kansen voor iedereen. Die werkgroepen kwamen twee maal samen met de opdracht de cijfers te bekijken en aan te vullen met gegevens uit hun eigen organisatie. Vervolgens werd er gezamenlijk een SWOT-analyse opgemaakt en werd een brainstorming met mogelijke acties georganiseerd. Voor de werkgroepen werden volgende organisaties en/ofpersonen uitgenodigd: UITGENODIGD VOOR OUDEREN Bond Moyson Berlare, CM Berlare, Familiehulp, Familiezorg, Neutraal ziekenfonds Gent, Wit-gele kruis, Logo Dender vzw, Nancy De Proft gemeente Berlare, Schollaert Freddy, directeur wzc Ter Meere, Solidariteit voor het Gezin, Wendy De Backer maatschappelijk werker, Liberale mutualiteit Berlare, directie rustoord Kruyenberg Berlare, Liesbet Cooreman hoofdmaatschappelijk werker, Lien Strobbe stagiaire-maatschappelijk werker, Els De Coster maatschappelijk werker, Martha Tackaert senioirenraad, Frans De Smet Minder Mobielencentra, dokter Roels Marc, Guy Van Kerckhove thuisverpleger UITGENODIGD VOOR WONEN Gemeente Berlare: Gaby De Bruycker milieu- en huisvestingsambtenaar, Karine Lammens diensthoofd bevolking, Nathalie Lemaire deskundige ruimtelijke ordening, Jolien Rogiers huisvestingsambtenaar. Micha Van Kesteren van Goed Wonen vzw, Karolien Serçu directeur Hulp in Woningnood, Ann De Mot van Logo Schelde-Dender. OCMW Berlare: Hilde Van der Jeugt secretaris, Sofie Van Goethem maatschappelijk werker, Greetje Ongena maatschappelijk werker. Regionaal Woonoverleg: Veerle Vandecasteele, Marleen Lefèvre. Sociale Bouw- en kredietmaatschappij: Marie-Paule Hiel directeur Woonaksent: Ruth Hillaert, coördinator UITGENODIGD VOOR TEWERKSTELLING Luc Nelis van ABVV Berlare, Helena Lateir van ACLVB Berlare, Özgür Yurdaer van ACV. Gemeente Berlare: Phyllis Bauwens duurzaamheidsambtenaar, Kristof Van Peteghem, clusterhoofd grondgebiedzaken. GTB: Maarten Van Der Vorst Lokale Werkwinkel: Ellen Miedema VDAB-verantwoordelijke, Jolien Van Ruysselberghe jobfinder OCMW Berlare: Liesbet Cooreman hoofdmaatschappelijk werker, Liesbeth Willemans, Wendy Bonnaerens, maatschappelijk werkers. Ann Vanhove PWA-beambte, Vincent Feys van RVA Dendermonde. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

96 UITGENODIGD VOOR KANSEN VOOR IEDEREEN CAW Dendermonde, Bob Pieters communicatieambtenaar gemeente Berlare, Stijn De Coster cultuurfunctionaris gemeente Berlare, Lieve de Keukeleire cultuurraard. Direcie en zorgcoördinator van kleuter- en lagere school De Duizendpoot, vrije basisschool De Kleurenboog, gemeenteschool Uitbergen, gemeenteschool Ten Berge en Vrije basisschool St. Jozef. Stefanie Bral van dienst jeugd en vorming, Nele Van Bogaert drugpuntmedewerker, Ruben Van Der Haegen Jeugdraad Berlare, Hilde Colle van Kind en gezin, Sandra van Heffen van Lokaal overleg Kinderopvang, OCMW Berlare: Liesbet Cooreman hoofdmaatschappelijk werker, Liesbeth Willeman, Liesbeth Goeman, maatschappelijk werkers. Annelies De Wilde, sportdienst Berlare, Remo Moncy sportraad Berlare, Raoul Verhaeven van St. Martinusfonds, Aangezien het meerjarenplan van het OCMW ook betrekking heeft op de interne werking van het OCMW maakte het managementteam van het OCMW in 2012 een risico-analyse op over alle diensten heen. Enerzijds is dit een basis voor interne controle, anderzijds werd dit gebruikt om snel een SWOT-analyse te maken voor het OCMW. OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

97 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 92

98 Acties werkgroep kansen voor iedereen 1. Oprichten van een overkoepelend welzijnsoverleg binnen de gemeente met een terugkoppeling naar het beleid toe. 2. Gelden van de socio-culturele participatie laagdrempelig aanbieden. 3. Gelden van de socio-culturele participatie inzetten op kinderarmoede door het aanbieden van groepsactiviteiten. 4. Uitbouwen van een spelotheek 5. Opstarten van het project huiswerkbegeleiding Pieterneel 6. Inzetten op preventie via Huis van het kind vanuit Kind en Gezin 7. Opzetten van een structurele jeugdwerking binnen de gemeente waarbij de verschillende deelgemeenten worden afgestemd op elkaar 8. Aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren van kansarme gezinnen, door de mogelijkheden voor het introduceren van een kansen- of vrijetijdspas te onderzoeken 9. Uitbouwen van een buurtwerking 10. Uitbouwen van vrijwilligerswerking voor kansarmen 11. Opstarten van het project Sociale Kruidenier in samenwerking met OCMW s Buggenhout, Laarne en Waasmunster OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

99 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 94

100 Acties werkgroep Ouderen 13. Voortzetten van de huisbezoeken aan 80- jarigen 14. Verder uitwerken en evalueren van de gemeentelijke mantelzorgpremie 15. Uitbouwen van een dienstencentrum 16. Verdere uitbouw van de hulpverlening voor ouderen vanuit het OCMW 17. Het behouden van de poetsdienst (dienstencheques) voor 60-plussers binnen het OCMW 18. Oprichten van een klusjesdienst / tuinonderhoud 19. Gezamenlijke brochure rond hulpverlening voor senioren opmaken 20. Dienstverlening in serviceflats Zilverberk optimaliseren 21. Oprichten van een overlegplatform rond senioren 22. Het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding voor thuiswonende senioren OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

101 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 96

102 Acties werkgroep tewerkstelling 23. Kansengroepen dienen het meest aandacht te krijgen 24. Uitbouw van een samenwerking tussen OCMW en PWA in het kader van de RMI-wetgeving rond werkwilligheid 25. Uitbouwen van een lokale diensteneconomie 26. Verdere uitbouw van de arbeidsplaatsen artikel 60 7, ook bij privé-ondernemingen 27. Samenwerking met verschillende dienstencheque-ondernemingen binnen de gemeente (60%-regel) 28. Uitbouwen van contacten met het bedrijventerrein op de site in de Baron Tibbautstraat 29. Verder (voortdurend) zoeken naar projectsubsidies 30. Aanbieden van stageplaatsen ter activering van jongeren 31. Samenwerking met de jobfinder (Zele-Berlare) behouden en verder uitbouwen 32. Behouden van de tweejaarlijkse jobbeurs en infosessies voor werkgevers 33. Verdwijning van de wiscomputers opvangen door het oprichten van computerlokalen voor werkzoekenden OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt

103 OCMW Berlare Meerjarenplan secretaris: Hilde Van der Jeugt 98

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Gemeenteplein Lummen NIS 71037

Gemeenteplein Lummen NIS 71037 Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS 7137 Aanpassing 2 meerjarenplan 214-219 2727 Inhoudstafel Strategische nota 5 Beleidsdoelstellingen en motivering wijzigingen 19 Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

OCMW BERLARE. Jaarrekening 2014

OCMW BERLARE. Jaarrekening 2014 OCMW BERLARE Jaarrekening 2014 Q&A - 2/09/2015 Inhoud K Kengetallen 2014 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Prov. Arrond. Gemeente 7 3 042 Gemeente Lanaken Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken Tel. 089 730 730 Secretaris: W. Vancleynenbreugel

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden:

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden: Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator BKO Functiefamilie: teamleiders Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: kinderopvang Subdienst: Code: Doel van de entiteit In afwachting van

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

OCMW GERAARDSBERGEN. Jaarrekening 2016

OCMW GERAARDSBERGEN. Jaarrekening 2016 OCMW GERAARDSBERGEN Jaarrekening 2016 2 Inhoud K Kengetallen 2016 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING 2014-2019 2 1 Inhoud 2 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT... 3 2.1 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR - GEMEENTE OVERPELT... 3 2.2 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)...

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019: Aanpassing bij budget 2016

Meerjarenplan 2014-2019: Aanpassing bij budget 2016 Meerjarenplan 2014-2019: Aanpassing bij budget 2016 Administratieve gegevens Type Beleidsrapport: Meerjarenplan Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist NIS-code: 31043 Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid OCMW Londerzeel Uitbouw van een vrijwilligersbeleid Algemeen kader Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Prioritaire beleidsdoelstelling: Kwaliteitsvolle en levensloop bestendige zorg voor ouderen en zorgbehoevenden

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik, Jamar Chris en Strouven Roland schepenen. Munten Benny,

Nadere informatie

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

OCMW LEBBEKE JAARREKENING BOEKJAAR 2014

OCMW LEBBEKE JAARREKENING BOEKJAAR 2014 NIS-nummer: 42011 Provincie: OOST-VLAANDEREN Arrondissement: DENDERMONDE OCMW LEBBEKE OCMW LEBBEKE JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Voorzitter: Christoph De Backer Adres: Brusselsesteenweg 47 Secretaris: Walter

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye Welkom! OCMW Zorgproject Hogevijf OCMW-voorzitter Nadja Vananroye OCMW Hasselt Beste OKRA Hasselt Banneux, Voor het OCMW Hasselt breekt een uitdagende periode aan. Met de bouw van nieuwe ouderenvoorzieningen

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Sociaal Huis Gemeente Koksijde JAARREKENING 2014

Sociaal Huis Gemeente Koksijde JAARREKENING 2014 Sociaal Huis Gemeente Koksijde JAARREKENING 2014 Sociaal Huis Gemeente Koksijde Ocmw Koksijde Ter Duinenlaan 34 8670 KOKSIJDE Voorzitter: mevr. Greta SUBER-DELIE Secretaris: mevr. Pascale FEYS Financieel

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Deskundige in animatie en activatie

Deskundige in animatie en activatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ANIMATIE Deskundige in animatie en activatie 1. Plaats in de organisatie De deskundige in animatie en activatie

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Toegang tot energie in de huidige markt

Toegang tot energie in de huidige markt Toegang tot energie in de huidige markt Conferentie debat Naar gelijkaardige of naar verschillende markten in de drie Gewesten? 4 juni 2008 Henk Van Hootegem Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER Wie of wat is t Punt? t Punt is het thuiszorgcentrum van het woonzorg netwerk van Sint-Niklaas. De dienstverlening van t Punt is een openbare dienstverlening. Iedereen

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017 Cirkeldag onderwijs Cirkeldag onderwijs 25/04/2017 Werking OCMW Turnhout - voorstelling www.ocmwturnhout.be Hoe goed ken je het OCMW? Waarvoor staat OCMW? Waarvoor kan je bij een OCMW terecht? Wie kan

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie