Collegevoorstel Voorgesteld wordt: 1. Het afwegingskader voor ICT samenwerking vast te stellen;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel - 1 - Voorgesteld wordt: 1. Het afwegingskader voor ICT samenwerking vast te stellen;"

Transcriptie

1

2 Collegevoorstel Sector : CM Opsteller :.W. Vreeman Telefoon : (033) Datum : 07 novemer 013 User-id : VRE Onderw erp Afwegingskader IT Dienstverlening en vaststellen voorstel Project ICT Eemhuis Voorgesteld wordt: 1. Het afwegingskader voor ICT samenwerking vast te stellen;. Vast stellen van het Voorstel voor het leveren, implementeren en eheren van de centrale ICT voorzieningen Eemhuis, dd 3 mei 013 versie 1.1 tv de individuele partijen van het Eemhuis. 3. Het College esluit tot de eoogde investering ter hoogte van ,00 AANLEIDIN Het Eemhuis fungeert als locatie voor diverse pulieke functies. Naast de gemeentelijke afdeling Archief Eemland, zullen Scholen in de Kunst, Biliotheek Eemland en Kunsthal KAdE hun intrek nemen in het Eemhuis. Iedere afzonderlijke organisatie die gehuisvest wordt in het Eemhuis eschikt over een eigen ICT inrichting en organisatie. Omdat het Eemhuis een flexiel kantoorconcept kent dient er een samenwerkingsomgeving gecreëerd te worden. Deze samenwerkingsomgeving voorziet in ICT werkplekken die door de afzonderlijke organisaties geruikt kunnen worden en print- en telefoniefaciliteiten iedt. Aan de asis staat een veilig en etrouwaar netwerk voor de etreffende organisaties met voldoende andreedte om ook het puliek op moderne wijze te faciliteren. De vier individuele organisaties heen op asis van efficiencyoverwegingen de voorkeur uitgesproken om de ICT voorzieningen af te nemen ij de ICT afdeling van de gemeente en de afdeling gevraagd hiervoor een voorstel te doen. Het uitgerachte voorstel iedt meerwaarde voor de organisaties die hun intrek nemen in het Eemhuis. ezien de etrokkenheid van de gemeente ij het Eemhuis en het pulieke elang is de ijdrage vanuit de gemeente in de vorm van ICT dienstverlening gerechtvaardigd. Dit etekent dat de gemeente werk voor derden zal gaan uitvoeren Om dit verzoek te eoordelen, heen wij een aantal criteria geformuleerd: We werken ij voorkeur samen met andere gemeenten in de regio of andere (semi) pulieke partijen Samenwerking leidt tot aantoonaar toegevoegde waarde voor de gemeente en de elangen die zij ehartigt zoals een etere kwaliteit van de dienstverlening, lagere kosten van de dienstverlening of eide; deze toegevoegde waarde van samenwerking wordt aangetoond met een usiness case; Samenwerking voldoet aan wettelijke regels voor aanesteding en de Wet Markt en Overheid; Dit afwegingskader kan ook worden geruikt om eventuele toekomstige verzoeken voor ICT-dienstverlening van derden te toetsen

3 Collegevoorstel Reg.nr : Wij heen geconcludeerd dat het verzoek om ICT-dienstverlening voor alle partijen in het Eemhuis te verzorgen voldoende past innen het afwegingskader en dit heeft geresulteerd in een voorstel. De partijen heen deze aanieding positief eoordeeld en de intentie uitgesproken om de samenwerking met de afdeling ICT in een contract uit te werken. BOEOOD EFFECT Door vaststelling van het afwegingskader kan richting gegeven worden aan eventuele toekomstige esluiten over samenwerken en in- en outsourcing op het geied IT. Inrichting van, en eheer en ondersteuning op de asis IT voorzieningen door de gemeentelijke ICT afdeling vanaf de ingeruikname van het Eemhuis gedurende een periode van 5 jaar. ARUMENTEN 1-1 Afwegingskader voor dienstverlening aan derden schept mogelijkheid om schaal- en kwaliteitsvoordelen op geied van ICT te realiseren Met dit afwegingskader wordt het mogelijk in de toekomst ICT-diensten te leveren aan partijen voor zover er schaalvoordelen of kwaliteitsveretering voor de gemeente en/of voor de partijen kunnen worden gerealiseerd. -1 Het project ICT Eemhuis en de hieruit voortvloeiende dienstverlening gedurende 5 jaar aan de samenwerkende partijen in het Eemhuis past innen het afwegingskader Het voorstel van de afdeling ICT is vergeleken met aaniedingen uit de markt en de meest concurrerende geleken en leidt voor de partijen in het Eemhuis tot de meest kosten efficiënte aanieding. - Er wordt gehandeld conform de wettelijke regels Markt en Overheid Het door de afdeling ICT uitgerachte voorstel is getoetst aan de gedragsregels van de wet Markt & Overheid KANTTEKENINEN 1-1 Optreden van gemeente als marktpartij geeft juridische risico s Bij het verlenen van diensten aan derden eweegt de gemeente zich op de markt van ICT-aanieders. De opdrachtgevers heen de verantwoordelijkheid om de opdracht waar nodig op een juiste manier aan te esteden. -1 een financiële meerwaarde voor gemeente In dit specifieke geval leidt de samenwerking op ICT geied niet zo zeer tot financiële meerwaarde voor de gemeente. De toegevoegde waarde voor de gemeente, en in het ijzonder voor archief Eemland, estaat eruit dat een geïntegreerde ICT-inrichting en eheeromgeving leidt tot maximale samenwerking mogelijkheden voor alle partijen in het Eemhuis op dit geied. FINANCIËN De eenmalige kosten voor de inrichting van de samenwerkingsomgeving en het netwerk edraagt EUR ,=. Deze kosten worden gedekt door een ijdrage vanuit de projectorganisatie Eemhuis. Naast de eenmalige kosten voor de inrichting van de samenwerkomgeving, wordt computer apparatuur aangeschaft ter grootte van EUR ,=. Deze kosten worden samen met de te verlenen ondersteuning per individuele partij doorerekend op asis van prijs per werkplek, daarmee zijn deze kosten afgedekt. De totale verwachte jaarlijkse ICT exploitatie edraagt EUR ,= geaseerd op 90 ICT werkplekken. VERVOL Wij sluiten contracten met de verschillende partijen van het Eemhuis en gaan van start met de realisatie van de ICTomgeving. De geplande oplevering is in het eerste kwartaal van 014. Bijlage : Voorstel voor het leveren, implementeren en eheren van de centrale ICT-voorzieningen Eemhuis, dd 3 mei 013 versie 1.1 ) - -

4 WIE SAMEN KAN REIZEN, KAN OOK SAMEN LEVEN Voorstel voor het leveren, implementeren en eheren van de centrale ICT-voorzieningen Eemhuis ** DEFINITIEF ** Amersfoort, 3 mei 013 Versie 1.1 Wim Vreeman Michael Blaas Afdeling ICT - 4 -

5 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting Beschrijving van de oplossing Externe verindingen Intern Netwerk Standaard werkplekvoorziening Centrale Domeinvoorzieningen Printen Vaste telefonie Specials Pulic Access PC s MediaLAB POS en PIN Narrowcasting Cameratoezicht KadE Beheer na oplevering Project aanpak Uitgangspunten en Randvoorwaarden Uitgangspunten Randvoorwaarden Financieel overzicht

6 1. MANAEMENTSAMENVATTIN Voor u ligt de aanieding van de afdeling ICT van de voor de levering, implementatie en het eheer en onderhoud van de gedeelde ICT-voorzieningen, inclusief 101 werkplekken in het nieuw te etrekken Eemhuis. Onze aanieding gaat uit van de totale ontzorging op alle vlakken van de gemeenschappelijke ICT diensten. Vanwege de functie en het moderne karakter van het Eemhuis gaan wij in deze aanieding verder dan de gevraagde asis netwerk- en telefonievoorzieningen. Wij ieden ook een centraal eheerde, standaard werkplek. Dit geeft elke ewoner de mogelijkheid om geruik te maken van gecentraliseerde gemeenschappelijke diensten zoals printen, telefoneren en chatten door het gehele geouw. De werkplek iedt innen het Eemhuis tevens de mogelijkheid om plaats onafhankelijk te werken met de eigen systemen. De aanieding komt samengevat op het volgende neer: Volledig duel uitgevoerd en schaalaar intern netwerk estaande uit edraad- en WIFI componenten incl. hoog eschikare koppelvlakken met de uitenwereld t..v. internet en telefonieverkeer; Standaard ingerichte en eheerde ICT werkplek tv gemeenschappelijke voorzieningen en portaal naar ewoner specifieke ICT omgeving; emeenschappelijke vaste telefonie, print-, -, en samenwerkingsvoorzieningen; Beheer en ondersteuning door de ICT afdeling van de gemeente Amersfoort voor de duur van minimaal 5 jaar; De heeft, samen met een aantal van haar grootste en meest vertrouwde ICT-partners en leveranciers, met zorg dit voorstel voorereid. De kennis op het geied van de geleverde technologie is georgd innen de ICT eheerorganisatie van de incl. de ijehorende onderhouds- en serviceafspraken met de etrokken partijen. Samen met de geografische naijheid van het Stadhuis Amersfoort maakt dit de emeente Amersfoort tot de meest vanzelfsprekende partij voor de implementatie en het ICT eheer en onderhoud van het Eemhuis. Wij ieden een gangare en etaalare totaaloplossing voor de vier ewoners van het Eemhuis. De prijs (excl. BTW) is geaseerd op de volgende onderdelen: 1. Eenmalige kosten voor aanschaf, inrichting en implementatie van de ICT voorzieningen incl. projectmanagement;. Prijs per werkplek voor de duur van minimaal 5 jaar na in geruik name voorzieningen, estaande uit eheerkosten en afschrijving van de componenten; 3. Indicatie aanschafkosten door Eemhuis van Microsoft licenties tv ICT voorzieningen; De eenmalige projectkosten tv installatie, inrichting en implementatie edragen EUR ,=. De totale voorziene investering in netwerk- en werkplekapparatuur edraagt EUR ,=. De eheerkosten edragen EUR 1.50,= per werkplek per jaar, jaarlijks vooruit te etalen per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, met uitzondering van het eerste jaar. Facturatie zal plaatsvinden na oplevering voor de resterende periode van 014. Indicatief edrag voor de eenmalige kosten voor aanschaf Microsoft licenties, EUR ,=

7 Aanvullende investeringen gedurende de looptijd van deze overeenkomst ivm uitreidingen op de componenten innen de scope van deze offerte zullen leiden tot een hererekening van de werkplekprijs per jaar. Aanvullende diensten en/of aanschaf van nieuwe componenten zullen apart in rekening worden geracht op asis van nacalculatie. Onze aanieding is geaseerd op de kennis van de omgeving, zoals deze door StealIT en de projectorganisatie Eemhuis is geïnventariseerd. Omdat deze kennis niet tot op het laagste niveau compleet is heen wij op een aantal punten aannames moeten doen. Tevens heen we een eperkt aantal punten nog niet kunnen invullen. Hoofdstuk eschrijft in detail de gekozen oplossingsrichting. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten en randvoorwaarden toegelicht. In hoofdstuk 4 treft u het financieel overzicht van investering en exploitatie aan. Onze intentie is geweest een heldere en transparante aanieding te presenteren. We kunnen ons voorstellen dat deze aanieding wellicht om een toelichting vraagt. Wij achten het wenselijk en noodzakelijk om deze aanieding mondeling toe te lichten aan de projectorganisatie Eemhuis, de ICT vertegenwoordigers van de ewoners van het Eemhuis en de Directieraad Eemhuis. Tot slot ieden wij als ICT organisatie van de gemeente Amersfoort onze kennis en kunde graag aan de komende jaren, om u verder te egeleiden in de ontwikkeling van de IT voorzieningen van het Eemhuis

8 . BESCHRIJVIN VAN DE OPLOSSIN Onderstaande afeelding schetst het ontwerp van de oplossing voor het Eemhuis. Hierin staan zowel een aantal fysieke als logische componenten enoemd. In de navolgende paragrafen wordt de oplossing toegelicht aan de hand van de door ons onderkende onderdelen..1 EXTERNE VERBINDINEN Alle vier de ewoners zijn voor een groot deel van hun ICT voorzieningen afhankelijk van dienstverlening uiten het pand, en dus van de externe verinding(en). In onze aanieding gaan we daarom uit van hoge eschikaarheid en veiligheid. Wij realiseren dit door het geruik van professionele, duel uitgevoerde, apparatuur dat zeer hoog aangeschreven staat in de markt. De gekozen oplossing zal garanderen dat de verschillende verkeerstromen elkaar niet in de weg zitten. Zo kan ijvooreeld het internetverkeer van gast geruikers op Wi-Fi nooit voor traagheid zorgen op het internetverkeer van de vier ewoners. Alle gangare externe verindingen kunnen ontsloten worden. Denk hierij aan Internet, pinlijnen, alarmlijnen en ook toekomstige ontwikkelingen kunnen op een veilige wijze worden ontsloten. De ICT infrastructuur van het Eemhuis werkt onafhankelijk van die van het stadhuis Amersfoort maar zal wel met haar veronden zijn. Dit heeft voor het Eemhuis het elangrijke voordeel dat er geruik gemaakt kan en gaat worden van de dienstverlening op het stadhuis. Deze verinding wordt tevens geruikt om op afstand eheeractiviteiten te kunnen verrichten

9 SRX40 MPIM SRX40 MPIM ALARM STATUS MPIM-1 MPIM-3 EX400 4PoE EX400 4PoE EX400 4PoE POWER HA MPIM- MPIM-4 RESET CONFI CONSOLE/AUX LINK 0/0 0/1 0/ 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0/1 0/13 0/14 0/15 10/100/ USB 1 ALARM STATUS MPIM-1 MPIM-3 POWER HA MPIM- MPIM-4 RESET CONFI CONSOLE/AUX LINK 0/0 0/1 0/ 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0/1 0/13 0/14 0/15 10/100/ USB Bijlagen Collegevoorstel Bijvooreeld: wanneer de internetverinding in het Eemhuis niet eschikaar is, zal er automatisch geruik gemaakt worden van de verinding van de. Vanwege het ontreken van aanvullende informatie is in de prijsstelling voor de internetverinding uit gegaan van een standaard zakelijke verinding met een gangare andreedte voor organisaties met 100 werkplekken.. INTERN NETWERK Het interne netwerk wordt eveneens ingevuld met professionele, veilige en snelle apparatuur. Er wordt voorzien in zowel ekaelde als draadloze aansluitingen. SER J SER H SER SER C MER SER F SER D SER A SER E Stadhuis Ook hier wordt gekozen voor een oplossing die altijd de uitval van één component kan opvangen. De gehele interne infrastructuur zal meer dan voldoende zijn om de capaciteit te leveren die gevraagd wordt, ook met componenten zoals HD video. De interne netwerkinfrastructuur zal een veilige omgeving faciliteren waarij alle vier de ewoners hun eigen apparatuur kunnen aansluiten. De gemeente eheert alleen de generieke voorzieningen incl. standaard ICT werkplekken. Afwijkende- en ewoner specifieke apparatuur zoals gast computers en servers worden door de gemeente in een gescheiden netwerk geplaatst middels VLANs. Dit zijn virtuele netwerken welke etrouwaarheid garanderen maar geen concessies doen aan de snelheid. Alle apparatuur wordt aangesloten op 1 gigait aansluitingen dat meer dan voldoende snelheid iedt voor zelfs de meest moderne toepassingen. Wij vinden het elangrijk dat het netwerk flexiel is en geen elemmering vormt voor de geruikers er van. De heeft een duidelijke visie over de inrichting van het netwerk, waarij etrouwaarheid en veiligheid elangrijke elementen zijn. Als de geruiker dit wenst kan hier elke gewenste aanpassing op plaatsvinden zolang dit de andere geruikers niet eïnvloed of schaadt. In het hart van het netwerk komt een firewall te staan welke de verkeersstromen zal scheiden tussen de verschillende VLANs. Deze firewall zorgt enerzijds voor een veilige scheiding en anderzijds wordt gegarandeerd dat één geruiker de ander niet in de weg kan zitten. Elke SER ruimte zal duel worden aangesloten op de centrale computerruimte (MER) zodat de uitval van één apparaat of verinding geen functionele impact zal heen Alle netwerkpoorten ieden de mogelijkheid voor power over ethernet. Hiermee kan apparatuur via één kael voorzien worden van elektriciteit en dataverkeer. Deze optie is noodzakelijk vanwege oa. telefoons en camera s. Het voordeel hierij is dat esparingen kunnen wordt ehaald omdat er minder stroomaansluitingen nodig zijn. De aanieding omvat een volledig dekkend draadloos WIFI netwerk. Hoewel het aantal access points nog nader epaald moet worden middels een meting zijn wij uitgegaan van 100 stuks. Het draadloze netwerk iedt mogelijkheden om gasten van het Eemhuis toegang te geven tot het internet en dit toch gescheiden te houden van eventuele zakelijke toepassingen op het draadloos netwerk. Wel moet opgemerkt worden dat gastgeruik een negatieve impact kan heen op de capaciteit voor zakelijke toepassingen. Deze eperking is inherent aan radiotechniek. Desgewenst kunnen wij aanvullende oplossingen ieden die de diverse verkeersstromen (intern/gast en spraak/data) op het Wi-Fi netwerk eheren. Het eheer van het netwerk wordt uitgevoerd door medewerkers van de ICT afdeling van de

10 .3 STANDAARD WERKPLEKVOORZIENIN Als extra onderdeel, ten opzichte van de requirements zoals eerder vastgelegd, ieden wij in ons voorstel een standaard werkplek aan. Deze werkplek is naar onze mening noodzakelijk omdat alleen op deze wijze het flexiele werkplekconcept en het delen van centrale voorzieningen optimaal ingevuld kan worden. Daarnaast levert een standaard werkplek eenvoud voor de geruiker en eenvoud in eheer op en is in geval van hardware defecten een snelle vervanging mogelijk. Wij ieden deze werkplek aan in de vorm van een refurished configuratie met de volgende specificaties: Systeemunit: Dell Optiplex 760/780 Small Form Factor - Intel Dual Core processor - 4B Intern geheugen - 80B Harddisk - 1Bps Netwerkkaart - Cd/DVD-r unit

11 Monitor: Dell 09WA Monitor - DVI/VA Aansluiting - Resolutie 190x1080-4x USB - Sound ar Randapparatuur: - Dell Keyoard KB1- - Dell Optical Mouse met scroll wheel De standaard werkplek wordt voorzien van het esturingssysteem Microsoft Windows 7 Professional en relevante programmatuur om aan te melden op de ewoners-eigen werkplek (VMWare View of Microsoft Terminal Server). Tevens voorziet de werkplek in stuurprogramma s voor de printers. Na het inloggen op de centrale werkplek met het EEMHUIS-account (zie.4) zal, op asis van dynamisch gedefinieerde geruikersprofielen, direct de ewoners-eigen werkplek in full-screen modus worden opgestart. eruikers hoeven hiervoor niet nogmaals in te loggen. Binnen de ewoners-eigen werkplek zijn de volgende centrale voorzieningen eschikaar: - Universele Print-omgeving (zie.5) middels lokaal veronden printer - EEMHUIS , agenda en contactpersonen middels Microsoft Exchange WeApp - EEMHUIS samenwerkvoorziening door middel van Microsoft Lync WeApp Deze 3 voorzieningen worden tevens geoden op moiele apparaten (smartphones en talets) met de esturingssystemen IOS (Apple), Android (Samsung en HTC) en Windows(Phone)8(RT). Voor de ewoners-eigen werkplek/special adviseren wij om zo veel mogelijk toepassingen innen de ewoners-eigen omgeving te laten werken. Met andere woorden, het lokaal installeren van toepassingen, anders dan de reeds genoemde, ontraden wij ten sterkste omdat hiermee het uniforme karakter van de werkplek aangetast wordt. Wij zijn van mening dat dit voor nagenoeg iedere applicatie mogelijk is en willen hier desgewenst, in een aparte opdracht, de diverse leveranciers van de ewoners in ondersteunen

12 .4 CENTRALE DOMEINVOORZIENINEN Om de centrale componenten en de integratie met de decentrale werkplekomgeving goed op elkaar af te stemmen zal de standaard werkplek opgenomen worden in een nieuw te vormen domein EEMHUIS. Alle geruikers krijgen een inlogcode en een PIN-code voor dit domein waarmee zij: - Aanmelden op de standaard werkplek - Aanmelden op de printomgeving (zie.5) - Aanmelden op de interne samenwerkvoorziening Lync (zowel op werkplek als op moiele apparatuur) - Aanmelden op de Lync telefonie-omgeving (zie.6) Dit voorstel voorziet in de levering en inrichting van, alsmede het onderhoud op de enodigde fysiek servers voor deze voorzieningen: - Microsoft Windows 01 Domein controller - Microsoft Exchange 010 server inclusief WeApp en Voic - Microsoft Lync 013 server, inclusief front-end, conferencing en externe meetings Buiten dit voorstel, maar optioneel af te nemen, is een estands-opslagvoorzieningen (op asis van Microsoft SharePoint). Opmerking: vanwege inkooptechnische- en juridische redenen is het noodzakelijk dat door het Eemhuis de Microsoft softwarelicenties worden aangeschaft. (zie ook 3.1).5 PRINTEN Omdat de verschillende organisaties innen het Eemhuis hun huidige printehoefte heen afgedekt in separate overeenkomsten met vaak hoge afkoop-kosten is gekozen voor een oplossing waarin de estaande multifunctionele afdrukapparaten (MFC s) worden samengeracht in één uniforme printomgeving voor de werkplek. Hiermee wordt het mogelijk om geruik te maken van de eschikare MFC s over de geruikers heen. Vanaf de standaard werkplek wordt een printopdracht verstuurd naar één enkele wachtrij op de printserver. Door aanmelding op een willekeurige MFC met ehulp van een Pincode zal de opdracht naar het etreffende apparaat verzonden worden en afgedrukt. Hierij wordt middels een accounting-module ijgehouden wie welke afdrukken maakt op welke MFC zodat een interne verrekening mogelijk is. Om deze oplossing Eemhuis-reed te laten werken dienen de MFC s te worden uitgereid met een Pincode-toetsenord. Nader onderzoek moet nog definitief uitwijzen of deze eschikaar is voor alle varianten. Als alternatief kunnen wij een moiele applicatie ieden die voorziet in het afroepen van opdrachten. De uniforme printomgeving voorziet in een eenvoudig te geruiken Scan-to-Myself voorziening waarmee geruikers een document direct naar hun eigen (EEMHUIS-)mailox kunnen sturen. Door de hardware eperkingen op een aantal MFC s zal deze functie alleen eschikaar zijn op de Canon hardware van Archief Eemland. Deze functie zal wel voor alle geruikers worden geactiveerd. De centrale printvoorziening voorziet ook in een moiele print-voorziening. Door een document als ijlage te mailen naar een centraal adres wordt deze klaargezet voor afdrukken. De afzender van het document ontvangt een eenmalige Pincode waarmee de opdracht kan worden afgeroepen..6 VASTE TELEFONIE Voor de telefonie omgeving heeft de gemeente Amersfoort gekozen voor een oplossing op asis van vaste ureautoestellen, aangevuld met functionaliteit op moiele (smart-) telefoontoestellen. Als elangrijkste overweging hierij geldt de aanzienlijk lagere investering die enodigd is voor deze oplossing en de nagenoeg niet te eheersen risico s van een compleet draadloos telefonie concept. Wij ieden hierij aan een oplossing die volledig geaseerd is op Microsoft Lync013, aangevuld met gecertificeerde ureautoestellen. In onze aanieding is uitgegaan van een standaard toestel maar een cominatie van goedkopere en luxere modellen is mogelijk. Deze toestellen integreren zodanig met Lync dat actuele statusinformatie van collega s op het toestel eschikaar is

13 Daarnaast kan op smartphones en talets de moiele Lync 013-client geïnstalleerd worden. Deze iedt de volledige Lync-functionaliteit (telefoneren, video vergaderen en chatten) op een moiel device, over het eschikare Wi-Fi netwerk. Ons voorstel voorziet in een asisinrichting van de telefonie omgeving, waarij per ewoner een nummerplan zal worden geïmplementeerd. Eventuele aanvullende ehoeften op het geied van callcenterfunctie of call-pickup zijn ons onekend en zijn daarom nog niet meegenomen. Voor de zogenoemde netlijnopgang, waarmee het uitgaand en inkomend telefoonverkeer wordt afgehandeld gaan wij uit van SIP-trunk verindingen. Omdat wij geen inzage heen in het enodigde aantal netlijnen per ewoner en we ons kunnen voorstellen dat nummerehoud een voorwaarde is dienen deze door de ewoners zelf etrokken te worden. In de afgegeven prijs per werkplek is geen edrag opgenomen voor externe aansluiting van de telefonie voorziening, dit in verand met het ontreken van de noodzakelijke informatie

14 .7 SPECIALS Binnen de omgeving van de diverse geruikers is er ehoefte aan een aantal specials. In deze paragraaf eschrijven wij onze visie op deze specials en de dienstverlening die wij in het kader hiervan in dit voorstel heen opgenomen. Nadrukkelijk wordt vermeld dat ewonersspecifieke specials geleverd, geïnstalleerd en eheerd worden door de eigen organisatie en niet de gemeente. Pulic Access PC s Binnen de diverse organisaties wordt er geruik gemaakt van configuraties die geruikt worden door ezoekers. Binnen deze aanieding valt de levering van een (vaste) netwerkverinding voor deze configuraties in een separaat VLAN met directe internet-toegang. MediaLAB Binnen het Nieuwe Eemhuis is een uitgereid MediaLAB voorzien. Ten ehoeve van dit La leveren wij netwerkaansluitingen met voldoende andreedte om de gegenereerde informatie te kunnen presenteren innen het Eemhuis. POS en PIN Met etrekking tot de POS en PIN oplossingen, alsmede de uitleen-specifieke apparatuur van de iliotheek, gaan wij ervan uit dat de huidige apparatuur meeverhuist naar het Eemhuis. Wij stellen hiervoor netwerkverindingen eschikaar voor de dataoverdracht en separaat voor het transport van PIN-transacties. Afhankelijk van het type PINapparaat zullen hier aanvullende lijnen en contracten moeten worden aangegaan. Deze worden door de ewoners zelf afgesloten. Narrowcasting Ten ehoeve van de Narrowcasting oplossing welke innen het Eemhuis zal worden geïmplementeerd zal een logisch separaat netwerk worden geleverd. Hierinnen kunnen zowel vaste als Wi-Fi verindingen worden geoden. De Narrowcasting zelf wordt niet geleverd en eheerd door de gemeente. Cameratoezicht KadE Wij troffen in de stukken aan dat er geruik gemaakt wordt van eveiligingscamera s die aangesloten worden op het Wi-Fi netwerk. Wij heen het zeer dringende advies om eveiligingsapparatuur niet via een Wi-Fi netwerk aan te sluiten. Aangezien wij geruik maken van de Wi-Fi standaarden zijn er een aantal kwetsaarheden waar wij op geen enkele wijze tegenmaatregelen tegen kunnen ieden. Wi-Fi signalen verstoren, of het compleet platleggen van Wi-Fi netwerken kan heel gemakkelijk met gratis verkrijgare software, of goedkope hardware. Daarnaast is Wi-Fi niet het meest staiele netwerk omdat veel externe factoren van invloed zijn op de kwaliteit van het signaal en daarmee de doorgifte van ewakingseelden. Wij heen de specificaties van de geruikte camera s ekeken en deze kunnen gevoed worden middel power over ethernet, waarij de camera stroom ontvangt via één enkele netwerkkael. Wij denken dat het daarmee goedkoper en etrouwaarder is om in de ruimtes waar dit gewenst is extra netwerkaansluitingen te maken oven het plafond of in kaelgoten en middels langere netwerkkael hier de camera s op aan te sluiten. Door op deze wijze de camera s aan te sluiten zijn de voedingsaansluitingen van de camera s overodig geworden waardoor er ouwkundig geen meerkosten hoeven te worden gemaakt. Indien esloten wordt het cameratoezicht toch te realiseren over het WIFI netwerk zal de gemeente geen eschikaarheid garanderen van het WIFI netwerk en ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid accepteren in het geval van ijvooreeld inraak en/of diefstal. 3. BEHEER NA OPLEVERIN De ICT afdeling van de gemeente Amersfoort zal na de afronding van het project het eheer van de in hoofdstuk eschreven ICT voorzieningen verzorgen. Als vertrekpunt voor de ondersteuning dient de eheerorganisatie van de gemeente en de ijehorende ITIL geaseerde eheerprocessen en werkwijze. Uitgangspunt ij de ondersteuning is dat de 1 e en e -lijns ondersteuning op afstand wordt verleend vanuit het stadhuis. De servicedesk is ereikaar van maandag t/m vrijdag van 7:30 17:30 uur. In voorkomende gevallen kan innen 0 minuten een medewerker ter plaatse aanwezig zijn. Na de oplevering zal gedurende een periode van 3 maanden permanente aanwezigheid van een servicedesk medewerker gegarandeerd zijn ten einde snel kinderziektes en opstartprolemen op te lossen. edurende die periode zullen tevens de definitieve eheer- en dienstverleningsafspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement. De tweede lijn ondersteuning, en eventueel egeleiding van leveranciersvraagstukken, wordt verzorgd door het team infrastructuureheer van de gemeente. Zij ewaken actief de door de gemeente geleverde componenten en escaleren waar nodig. Afwijkende afspraken en servicetijden zijn mogelijk, maar zijn niet meegenomen in de prijsstelling per ICT werkplek

15 4. PROJECT AANPAK Indien u esluit om de ICT inrichting en het eheer te laten verzorgen door de gemeente zullen een groot aantal activiteiten van start moeten gaan. Wij adviseren dringend om zo snel mogelijk na de keuze (uiterlijk voor 1 augustus 013) een separate projectorganisatie in te richten die samen met de ICT vertegenwoordigers van de ewoners de werkzaamheden op gaat pakken. Wij hanteren hierij een PRINCE II georiënteerde aanpak en maken daarij geruik van de standaarden projectmatig werken zoals die gehanteerd wordt innen de gemeente. Het is een vereiste dat de gemeente Amersfoort hiertoe zelf een projectleider aanstelt. De projectorganisatie zien wij alsvolgt: Sr. eruiker: één gezamenlijke ICT vertegenwoordigers namens Archief Eemland, Biliotheek, Kade en Scholen in de Kunst Teammanager: eventuele deelprojectleiders per afgeakende onderdeel (dit naar inzicht van projectmanager) Projectteamleden: medewerkers en/of vertegenwoordigers van de ewoners van het Eemhuis, leveranciers, IT Bedrijfsmanagement Directieraad Eemhuis Stuurgroep Senior geruiker Opdrachtgever Senior leverancier Erno de root Wim Vreeman Legenda Management Van de klant Van de klant Van de leverancier emeente Amersfoort Begeleiding/advies rganisatie gemeente Amersfoort Projectmanager em. Amersfoort naam Teammanager(s) naam Project Support Proj. Bureau BPI naam

16 5. UITANSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN Zoals eerder aangegeven zijn er op een aantal punten nog onduidelijkheden om te komen tot een volledig dekkend voorstel. Daarom heen wij voor dit voorstel de navolgende uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd: 5.1 UITANSPUNTEN - Als roninformatie voor deze aanieding geldt: o Het adviesrapport van StealIT, inclusief het alternatieve advies o Twee gesprekken met de ICT-werkgroep van het Eemhuis o Het Eemhuis ruimteoek versie o De door StealIT toegezonden opsomming in Excel d.d o Door StealIT toegezonden netwerktekeningen d.d Wij zijn in ons voorstel uitgegaan van de volgende aantallen standaard werkplekken (en telefoontoestellen): o Biliotheek Eemland 40 o KadE 11 o SidK 5 o Archief Eemland 1 o Eemhuis 4 -> 101 werkplekken - In ons voorstel zijn wij uit gegaan van het feit dat Archief Eemland haar werplekken mee verhuizen naar het Eemhuis. - Alle ewoners maken, voor de toegang tot hun eigen functionele werkomgeving, geruik van een remote werkomgeving door middel van Virtuele Desktop of Terminal Server technologie. Deze remote werkomgeving kan naar keuze extern gehost zijn, of op eigen servers in het Eemhuis eschikaar zijn. Op deze omgeving wordt door de gemeente in dit voorstel geen eheer gedaan. - Bewoners zijn en lijven verantwoordelijk voor de lopende contracten (waaronder op MFC's) - Door juridische eperkingen zullen de in dit voorstel opgenomen Microsoft licenties door de ewoners of de evoegde koepelorganisatie zelf te worden ingekocht. Wij heen de prijzen wel verwerkt in het voorstel maar deze zullen administratief apart moeten worden verwerkt. - De navolgende onderdelen zijn nadrukkelijk geen onderdeel van deze aanieding: o Interne ekaeling en aansluitpunten incl. eventuele wijzigingen er op (onderdeel project Eemhuis) o Functioneel eheer anders dan op de standaard werkplek o Beheer en onderhoud op de in paragraaf.7 enoemde specials o Aanpassing van de estaande Multifunctionele Afdrukapparatuur o Moiele telefonie (apparaten en aonnementen) en moiele apparaten (talets, laptop s ed.) omdat er van uit gegaan wordt dat hier ewoner specifieke afspraken en contracten voor zijn

17 5. RANDVOORWAARDEN In deze paragraaf worden een aantal randvoorwaarden enoemd waaraan voldaan dient te worden. - Omdat de ouw van het Eemhuis vordert en dient er op zo kort mogelijke termijn afstemming plaats te vinden over de haalaarheid van aanpassingen welke als gevolg van dit voorstel wenselijk/noodzakelijk zijn. Dit om (vaak hoge) aanpassingskosten achteraf te voorkomen. - De glasvezelverinding naar het Stadhuis Amersfoort is eschikaar. Hiervoor loopt een separaat traject onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie Eemhuis. - Zo snel mogelijk na gunning moet er intensief en rechtstreeks overleg op gang komen tussen de emeente en de ewoners om de invulling van de details en de wijzigingen daaruit voortvloeien te espreken. Wij stellen voor om vanuit de ICT afdeling van de iemand permanent zitting te laten nemen in de werkgroep ICT voor inhoudelijke afstemming en in de stuurgroep (directieraad) in om adequate esluitvorming te orgen. - De dienstverlening door de gemeente Amersfoort wordt vastgelegd in een gezamenlijk op te stellen juridisch convenant en is vastgesteld voor de ingeruikname van het Eemhuis. - Er geen juridische-, inkooptechnische- of estuurlijke elemmeringen zijn voor het aanieden van deze dienstverlening aan de ewoners van het Eemhuis

18 6. FINANCIEEL OVERZICHT In dit hoofdstuk een compacte samenvatting van de kosten die innen deze aanieding van toepassing zijn. Alle edragen zijn exclusief BTW. Indien esloten wordt tot het verstrekken van de opdracht aan de gemeente Amersfoort zullen specifieke afspraken gemaakt worden over de verrekening en de administratieve verwerking. Tv het Eemhuis is voorzien in een investering in apparatuur en software componenten van totaal EUR ,=. Dit edrag estaat voor EUR ,= uit netwerkapparatuur, EUR ,= werkplek- en telefonie apparatuur. De licenties van Microsoft zullen door het Eemhuis vanwege juridische en inkooptechnische redenen zelf moeten worden aangeschaft, geschat aanschafedrag ca. EUR ,=. Het installeren, inrichten en implementeren van de voorzieningen in het Eemhuis zal door mensen van de ICT afdeling van de gemeente Amersfoort plaatsvinden. Hierij wordt in voorkomende gevallen geruik gemaakt van inzet van externe leveranciers. De totale kosten voor projectmanagement, inrichting, testen, implementeren van de ICT voorzieningen edragen EUR ,=. De totale werkplekprijs per jaar edraagt EUR 1.50,=. Deze prijs is geaseerd op een afschrijving termijn van 5 jaar

19 WIE SAMEN KAN REIZEN, KAN OOK SAMEN LEVEN Voorstel voor het leveren, implementeren en eheren van de centrale ICT-voorzieningen Eemhuis ** DEFINITIEF ** Amersfoort, 3 mei 013 Versie 1.1 Wim Vreeman Michael Blaas Afdeling ICT - 4 -

20 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting Beschrijving van de oplossing Externe verindingen Intern Netwerk Standaard werkplekvoorziening Centrale Domeinvoorzieningen Printen Vaste telefonie Specials Pulic Access PC s MediaLAB POS en PIN Narrowcasting Cameratoezicht KadE Beheer na oplevering Project aanpak Uitgangspunten en Randvoorwaarden Uitgangspunten Randvoorwaarden Financieel overzicht

nota Strategisch risicomanagement

nota Strategisch risicomanagement nota Strategisch risicomanagement DEFINITIEF Novemer 2010 te/kd09002755 1 Novemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2010-2 - Novemer 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding 4

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden Servicecatalogus VUW Werkplekdienstverlening Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden April 2007 Documentbeheer Document Versie Datum Aangepast Status Auteur(s)

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-dienstverlening

Programma van Eisen ICT-dienstverlening Programma van en ICT-dienstverlening Colofon In opdracht van : Jeep Jonker Contactpersoon : Robert Graalman Auteurs : RENN4; Robert Graalman, Frank Bloupot en Koos Vierhoven EV; Gert van Milligen File

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid A gemeente Eindhoven Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid feruari 2011 ave/ld10053656 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 2 gemeente Eindhoven Openare

Nadere informatie

DIENSTBESCHRIJVING. My Workpl@ce 1-22

DIENSTBESCHRIJVING. My Workpl@ce 1-22 DIENSTBESCHRIJVING My Workpl@ce 1-22 DIENSTBESCHRIJVING MyWorkpl@ce VERSIE 0.10 DATUM: 05-05-14 15:37 2-22 Inhoudsopgave 1 Waarom MyWorkpl@ce?... 5 1.1 Waarin wij geloven... 5 1.2 Waarin wij niet geloven...

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Kenmerk GGDHVB-WCS-14232 Status Definitief Datum 8 oktober 2014 CPV code(s)

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Systeemeisen Inventive 2015

Systeemeisen Inventive 2015 Systeemeisen Inventive 2015 Inhoudsopgave Inventive 2 Transactieserver (TCBS) 7 Uitwerking systeemeisen 2 TAPI Server 8 De serverconfiguratie (4D Server) 3 De netwerkinfrastructuur 8 De werkstations (4D

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures VUW Informatiseringsgroep

Dossier Afspraken en Procedures VUW Informatiseringsgroep [ Dossier Afspraken en Procedures VUW Werkplekdienstverlening Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden April 2007 Documentbeheer Document Versie Datum Aangepast

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Programma van Eisen en Wensen. Mobiele en vaste telefonie

Programma van Eisen en Wensen. Mobiele en vaste telefonie Programma van isen en Wensen Mobiele en vaste telefonie Versie: 12.0 Print datum: 7 26 november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Huidige architectuur... 3 1.2.1 Vaste telefonie...

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie