Collegevoorstel Voorgesteld wordt: 1. Het afwegingskader voor ICT samenwerking vast te stellen;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel - 1 - Voorgesteld wordt: 1. Het afwegingskader voor ICT samenwerking vast te stellen;"

Transcriptie

1

2 Collegevoorstel Sector : CM Opsteller :.W. Vreeman Telefoon : (033) Datum : 07 novemer 013 User-id : VRE Onderw erp Afwegingskader IT Dienstverlening en vaststellen voorstel Project ICT Eemhuis Voorgesteld wordt: 1. Het afwegingskader voor ICT samenwerking vast te stellen;. Vast stellen van het Voorstel voor het leveren, implementeren en eheren van de centrale ICT voorzieningen Eemhuis, dd 3 mei 013 versie 1.1 tv de individuele partijen van het Eemhuis. 3. Het College esluit tot de eoogde investering ter hoogte van ,00 AANLEIDIN Het Eemhuis fungeert als locatie voor diverse pulieke functies. Naast de gemeentelijke afdeling Archief Eemland, zullen Scholen in de Kunst, Biliotheek Eemland en Kunsthal KAdE hun intrek nemen in het Eemhuis. Iedere afzonderlijke organisatie die gehuisvest wordt in het Eemhuis eschikt over een eigen ICT inrichting en organisatie. Omdat het Eemhuis een flexiel kantoorconcept kent dient er een samenwerkingsomgeving gecreëerd te worden. Deze samenwerkingsomgeving voorziet in ICT werkplekken die door de afzonderlijke organisaties geruikt kunnen worden en print- en telefoniefaciliteiten iedt. Aan de asis staat een veilig en etrouwaar netwerk voor de etreffende organisaties met voldoende andreedte om ook het puliek op moderne wijze te faciliteren. De vier individuele organisaties heen op asis van efficiencyoverwegingen de voorkeur uitgesproken om de ICT voorzieningen af te nemen ij de ICT afdeling van de gemeente en de afdeling gevraagd hiervoor een voorstel te doen. Het uitgerachte voorstel iedt meerwaarde voor de organisaties die hun intrek nemen in het Eemhuis. ezien de etrokkenheid van de gemeente ij het Eemhuis en het pulieke elang is de ijdrage vanuit de gemeente in de vorm van ICT dienstverlening gerechtvaardigd. Dit etekent dat de gemeente werk voor derden zal gaan uitvoeren Om dit verzoek te eoordelen, heen wij een aantal criteria geformuleerd: We werken ij voorkeur samen met andere gemeenten in de regio of andere (semi) pulieke partijen Samenwerking leidt tot aantoonaar toegevoegde waarde voor de gemeente en de elangen die zij ehartigt zoals een etere kwaliteit van de dienstverlening, lagere kosten van de dienstverlening of eide; deze toegevoegde waarde van samenwerking wordt aangetoond met een usiness case; Samenwerking voldoet aan wettelijke regels voor aanesteding en de Wet Markt en Overheid; Dit afwegingskader kan ook worden geruikt om eventuele toekomstige verzoeken voor ICT-dienstverlening van derden te toetsen

3 Collegevoorstel Reg.nr : Wij heen geconcludeerd dat het verzoek om ICT-dienstverlening voor alle partijen in het Eemhuis te verzorgen voldoende past innen het afwegingskader en dit heeft geresulteerd in een voorstel. De partijen heen deze aanieding positief eoordeeld en de intentie uitgesproken om de samenwerking met de afdeling ICT in een contract uit te werken. BOEOOD EFFECT Door vaststelling van het afwegingskader kan richting gegeven worden aan eventuele toekomstige esluiten over samenwerken en in- en outsourcing op het geied IT. Inrichting van, en eheer en ondersteuning op de asis IT voorzieningen door de gemeentelijke ICT afdeling vanaf de ingeruikname van het Eemhuis gedurende een periode van 5 jaar. ARUMENTEN 1-1 Afwegingskader voor dienstverlening aan derden schept mogelijkheid om schaal- en kwaliteitsvoordelen op geied van ICT te realiseren Met dit afwegingskader wordt het mogelijk in de toekomst ICT-diensten te leveren aan partijen voor zover er schaalvoordelen of kwaliteitsveretering voor de gemeente en/of voor de partijen kunnen worden gerealiseerd. -1 Het project ICT Eemhuis en de hieruit voortvloeiende dienstverlening gedurende 5 jaar aan de samenwerkende partijen in het Eemhuis past innen het afwegingskader Het voorstel van de afdeling ICT is vergeleken met aaniedingen uit de markt en de meest concurrerende geleken en leidt voor de partijen in het Eemhuis tot de meest kosten efficiënte aanieding. - Er wordt gehandeld conform de wettelijke regels Markt en Overheid Het door de afdeling ICT uitgerachte voorstel is getoetst aan de gedragsregels van de wet Markt & Overheid KANTTEKENINEN 1-1 Optreden van gemeente als marktpartij geeft juridische risico s Bij het verlenen van diensten aan derden eweegt de gemeente zich op de markt van ICT-aanieders. De opdrachtgevers heen de verantwoordelijkheid om de opdracht waar nodig op een juiste manier aan te esteden. -1 een financiële meerwaarde voor gemeente In dit specifieke geval leidt de samenwerking op ICT geied niet zo zeer tot financiële meerwaarde voor de gemeente. De toegevoegde waarde voor de gemeente, en in het ijzonder voor archief Eemland, estaat eruit dat een geïntegreerde ICT-inrichting en eheeromgeving leidt tot maximale samenwerking mogelijkheden voor alle partijen in het Eemhuis op dit geied. FINANCIËN De eenmalige kosten voor de inrichting van de samenwerkingsomgeving en het netwerk edraagt EUR ,=. Deze kosten worden gedekt door een ijdrage vanuit de projectorganisatie Eemhuis. Naast de eenmalige kosten voor de inrichting van de samenwerkomgeving, wordt computer apparatuur aangeschaft ter grootte van EUR ,=. Deze kosten worden samen met de te verlenen ondersteuning per individuele partij doorerekend op asis van prijs per werkplek, daarmee zijn deze kosten afgedekt. De totale verwachte jaarlijkse ICT exploitatie edraagt EUR ,= geaseerd op 90 ICT werkplekken. VERVOL Wij sluiten contracten met de verschillende partijen van het Eemhuis en gaan van start met de realisatie van de ICTomgeving. De geplande oplevering is in het eerste kwartaal van 014. Bijlage : Voorstel voor het leveren, implementeren en eheren van de centrale ICT-voorzieningen Eemhuis, dd 3 mei 013 versie 1.1 ) - -

4 WIE SAMEN KAN REIZEN, KAN OOK SAMEN LEVEN Voorstel voor het leveren, implementeren en eheren van de centrale ICT-voorzieningen Eemhuis ** DEFINITIEF ** Amersfoort, 3 mei 013 Versie 1.1 Wim Vreeman Michael Blaas Afdeling ICT - 4 -

5 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting Beschrijving van de oplossing Externe verindingen Intern Netwerk Standaard werkplekvoorziening Centrale Domeinvoorzieningen Printen Vaste telefonie Specials Pulic Access PC s MediaLAB POS en PIN Narrowcasting Cameratoezicht KadE Beheer na oplevering Project aanpak Uitgangspunten en Randvoorwaarden Uitgangspunten Randvoorwaarden Financieel overzicht

6 1. MANAEMENTSAMENVATTIN Voor u ligt de aanieding van de afdeling ICT van de voor de levering, implementatie en het eheer en onderhoud van de gedeelde ICT-voorzieningen, inclusief 101 werkplekken in het nieuw te etrekken Eemhuis. Onze aanieding gaat uit van de totale ontzorging op alle vlakken van de gemeenschappelijke ICT diensten. Vanwege de functie en het moderne karakter van het Eemhuis gaan wij in deze aanieding verder dan de gevraagde asis netwerk- en telefonievoorzieningen. Wij ieden ook een centraal eheerde, standaard werkplek. Dit geeft elke ewoner de mogelijkheid om geruik te maken van gecentraliseerde gemeenschappelijke diensten zoals printen, telefoneren en chatten door het gehele geouw. De werkplek iedt innen het Eemhuis tevens de mogelijkheid om plaats onafhankelijk te werken met de eigen systemen. De aanieding komt samengevat op het volgende neer: Volledig duel uitgevoerd en schaalaar intern netwerk estaande uit edraad- en WIFI componenten incl. hoog eschikare koppelvlakken met de uitenwereld t..v. internet en telefonieverkeer; Standaard ingerichte en eheerde ICT werkplek tv gemeenschappelijke voorzieningen en portaal naar ewoner specifieke ICT omgeving; emeenschappelijke vaste telefonie, print-, -, en samenwerkingsvoorzieningen; Beheer en ondersteuning door de ICT afdeling van de gemeente Amersfoort voor de duur van minimaal 5 jaar; De heeft, samen met een aantal van haar grootste en meest vertrouwde ICT-partners en leveranciers, met zorg dit voorstel voorereid. De kennis op het geied van de geleverde technologie is georgd innen de ICT eheerorganisatie van de incl. de ijehorende onderhouds- en serviceafspraken met de etrokken partijen. Samen met de geografische naijheid van het Stadhuis Amersfoort maakt dit de emeente Amersfoort tot de meest vanzelfsprekende partij voor de implementatie en het ICT eheer en onderhoud van het Eemhuis. Wij ieden een gangare en etaalare totaaloplossing voor de vier ewoners van het Eemhuis. De prijs (excl. BTW) is geaseerd op de volgende onderdelen: 1. Eenmalige kosten voor aanschaf, inrichting en implementatie van de ICT voorzieningen incl. projectmanagement;. Prijs per werkplek voor de duur van minimaal 5 jaar na in geruik name voorzieningen, estaande uit eheerkosten en afschrijving van de componenten; 3. Indicatie aanschafkosten door Eemhuis van Microsoft licenties tv ICT voorzieningen; De eenmalige projectkosten tv installatie, inrichting en implementatie edragen EUR ,=. De totale voorziene investering in netwerk- en werkplekapparatuur edraagt EUR ,=. De eheerkosten edragen EUR 1.50,= per werkplek per jaar, jaarlijks vooruit te etalen per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, met uitzondering van het eerste jaar. Facturatie zal plaatsvinden na oplevering voor de resterende periode van 014. Indicatief edrag voor de eenmalige kosten voor aanschaf Microsoft licenties, EUR ,=

7 Aanvullende investeringen gedurende de looptijd van deze overeenkomst ivm uitreidingen op de componenten innen de scope van deze offerte zullen leiden tot een hererekening van de werkplekprijs per jaar. Aanvullende diensten en/of aanschaf van nieuwe componenten zullen apart in rekening worden geracht op asis van nacalculatie. Onze aanieding is geaseerd op de kennis van de omgeving, zoals deze door StealIT en de projectorganisatie Eemhuis is geïnventariseerd. Omdat deze kennis niet tot op het laagste niveau compleet is heen wij op een aantal punten aannames moeten doen. Tevens heen we een eperkt aantal punten nog niet kunnen invullen. Hoofdstuk eschrijft in detail de gekozen oplossingsrichting. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten en randvoorwaarden toegelicht. In hoofdstuk 4 treft u het financieel overzicht van investering en exploitatie aan. Onze intentie is geweest een heldere en transparante aanieding te presenteren. We kunnen ons voorstellen dat deze aanieding wellicht om een toelichting vraagt. Wij achten het wenselijk en noodzakelijk om deze aanieding mondeling toe te lichten aan de projectorganisatie Eemhuis, de ICT vertegenwoordigers van de ewoners van het Eemhuis en de Directieraad Eemhuis. Tot slot ieden wij als ICT organisatie van de gemeente Amersfoort onze kennis en kunde graag aan de komende jaren, om u verder te egeleiden in de ontwikkeling van de IT voorzieningen van het Eemhuis

8 . BESCHRIJVIN VAN DE OPLOSSIN Onderstaande afeelding schetst het ontwerp van de oplossing voor het Eemhuis. Hierin staan zowel een aantal fysieke als logische componenten enoemd. In de navolgende paragrafen wordt de oplossing toegelicht aan de hand van de door ons onderkende onderdelen..1 EXTERNE VERBINDINEN Alle vier de ewoners zijn voor een groot deel van hun ICT voorzieningen afhankelijk van dienstverlening uiten het pand, en dus van de externe verinding(en). In onze aanieding gaan we daarom uit van hoge eschikaarheid en veiligheid. Wij realiseren dit door het geruik van professionele, duel uitgevoerde, apparatuur dat zeer hoog aangeschreven staat in de markt. De gekozen oplossing zal garanderen dat de verschillende verkeerstromen elkaar niet in de weg zitten. Zo kan ijvooreeld het internetverkeer van gast geruikers op Wi-Fi nooit voor traagheid zorgen op het internetverkeer van de vier ewoners. Alle gangare externe verindingen kunnen ontsloten worden. Denk hierij aan Internet, pinlijnen, alarmlijnen en ook toekomstige ontwikkelingen kunnen op een veilige wijze worden ontsloten. De ICT infrastructuur van het Eemhuis werkt onafhankelijk van die van het stadhuis Amersfoort maar zal wel met haar veronden zijn. Dit heeft voor het Eemhuis het elangrijke voordeel dat er geruik gemaakt kan en gaat worden van de dienstverlening op het stadhuis. Deze verinding wordt tevens geruikt om op afstand eheeractiviteiten te kunnen verrichten

9 SRX40 MPIM SRX40 MPIM ALARM STATUS MPIM-1 MPIM-3 EX400 4PoE EX400 4PoE EX400 4PoE POWER HA MPIM- MPIM-4 RESET CONFI CONSOLE/AUX LINK 0/0 0/1 0/ 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0/1 0/13 0/14 0/15 10/100/ USB 1 ALARM STATUS MPIM-1 MPIM-3 POWER HA MPIM- MPIM-4 RESET CONFI CONSOLE/AUX LINK 0/0 0/1 0/ 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0/1 0/13 0/14 0/15 10/100/ USB Bijlagen Collegevoorstel Bijvooreeld: wanneer de internetverinding in het Eemhuis niet eschikaar is, zal er automatisch geruik gemaakt worden van de verinding van de. Vanwege het ontreken van aanvullende informatie is in de prijsstelling voor de internetverinding uit gegaan van een standaard zakelijke verinding met een gangare andreedte voor organisaties met 100 werkplekken.. INTERN NETWERK Het interne netwerk wordt eveneens ingevuld met professionele, veilige en snelle apparatuur. Er wordt voorzien in zowel ekaelde als draadloze aansluitingen. SER J SER H SER SER C MER SER F SER D SER A SER E Stadhuis Ook hier wordt gekozen voor een oplossing die altijd de uitval van één component kan opvangen. De gehele interne infrastructuur zal meer dan voldoende zijn om de capaciteit te leveren die gevraagd wordt, ook met componenten zoals HD video. De interne netwerkinfrastructuur zal een veilige omgeving faciliteren waarij alle vier de ewoners hun eigen apparatuur kunnen aansluiten. De gemeente eheert alleen de generieke voorzieningen incl. standaard ICT werkplekken. Afwijkende- en ewoner specifieke apparatuur zoals gast computers en servers worden door de gemeente in een gescheiden netwerk geplaatst middels VLANs. Dit zijn virtuele netwerken welke etrouwaarheid garanderen maar geen concessies doen aan de snelheid. Alle apparatuur wordt aangesloten op 1 gigait aansluitingen dat meer dan voldoende snelheid iedt voor zelfs de meest moderne toepassingen. Wij vinden het elangrijk dat het netwerk flexiel is en geen elemmering vormt voor de geruikers er van. De heeft een duidelijke visie over de inrichting van het netwerk, waarij etrouwaarheid en veiligheid elangrijke elementen zijn. Als de geruiker dit wenst kan hier elke gewenste aanpassing op plaatsvinden zolang dit de andere geruikers niet eïnvloed of schaadt. In het hart van het netwerk komt een firewall te staan welke de verkeersstromen zal scheiden tussen de verschillende VLANs. Deze firewall zorgt enerzijds voor een veilige scheiding en anderzijds wordt gegarandeerd dat één geruiker de ander niet in de weg kan zitten. Elke SER ruimte zal duel worden aangesloten op de centrale computerruimte (MER) zodat de uitval van één apparaat of verinding geen functionele impact zal heen Alle netwerkpoorten ieden de mogelijkheid voor power over ethernet. Hiermee kan apparatuur via één kael voorzien worden van elektriciteit en dataverkeer. Deze optie is noodzakelijk vanwege oa. telefoons en camera s. Het voordeel hierij is dat esparingen kunnen wordt ehaald omdat er minder stroomaansluitingen nodig zijn. De aanieding omvat een volledig dekkend draadloos WIFI netwerk. Hoewel het aantal access points nog nader epaald moet worden middels een meting zijn wij uitgegaan van 100 stuks. Het draadloze netwerk iedt mogelijkheden om gasten van het Eemhuis toegang te geven tot het internet en dit toch gescheiden te houden van eventuele zakelijke toepassingen op het draadloos netwerk. Wel moet opgemerkt worden dat gastgeruik een negatieve impact kan heen op de capaciteit voor zakelijke toepassingen. Deze eperking is inherent aan radiotechniek. Desgewenst kunnen wij aanvullende oplossingen ieden die de diverse verkeersstromen (intern/gast en spraak/data) op het Wi-Fi netwerk eheren. Het eheer van het netwerk wordt uitgevoerd door medewerkers van de ICT afdeling van de

10 .3 STANDAARD WERKPLEKVOORZIENIN Als extra onderdeel, ten opzichte van de requirements zoals eerder vastgelegd, ieden wij in ons voorstel een standaard werkplek aan. Deze werkplek is naar onze mening noodzakelijk omdat alleen op deze wijze het flexiele werkplekconcept en het delen van centrale voorzieningen optimaal ingevuld kan worden. Daarnaast levert een standaard werkplek eenvoud voor de geruiker en eenvoud in eheer op en is in geval van hardware defecten een snelle vervanging mogelijk. Wij ieden deze werkplek aan in de vorm van een refurished configuratie met de volgende specificaties: Systeemunit: Dell Optiplex 760/780 Small Form Factor - Intel Dual Core processor - 4B Intern geheugen - 80B Harddisk - 1Bps Netwerkkaart - Cd/DVD-r unit

11 Monitor: Dell 09WA Monitor - DVI/VA Aansluiting - Resolutie 190x1080-4x USB - Sound ar Randapparatuur: - Dell Keyoard KB1- - Dell Optical Mouse met scroll wheel De standaard werkplek wordt voorzien van het esturingssysteem Microsoft Windows 7 Professional en relevante programmatuur om aan te melden op de ewoners-eigen werkplek (VMWare View of Microsoft Terminal Server). Tevens voorziet de werkplek in stuurprogramma s voor de printers. Na het inloggen op de centrale werkplek met het EEMHUIS-account (zie.4) zal, op asis van dynamisch gedefinieerde geruikersprofielen, direct de ewoners-eigen werkplek in full-screen modus worden opgestart. eruikers hoeven hiervoor niet nogmaals in te loggen. Binnen de ewoners-eigen werkplek zijn de volgende centrale voorzieningen eschikaar: - Universele Print-omgeving (zie.5) middels lokaal veronden printer - EEMHUIS , agenda en contactpersonen middels Microsoft Exchange WeApp - EEMHUIS samenwerkvoorziening door middel van Microsoft Lync WeApp Deze 3 voorzieningen worden tevens geoden op moiele apparaten (smartphones en talets) met de esturingssystemen IOS (Apple), Android (Samsung en HTC) en Windows(Phone)8(RT). Voor de ewoners-eigen werkplek/special adviseren wij om zo veel mogelijk toepassingen innen de ewoners-eigen omgeving te laten werken. Met andere woorden, het lokaal installeren van toepassingen, anders dan de reeds genoemde, ontraden wij ten sterkste omdat hiermee het uniforme karakter van de werkplek aangetast wordt. Wij zijn van mening dat dit voor nagenoeg iedere applicatie mogelijk is en willen hier desgewenst, in een aparte opdracht, de diverse leveranciers van de ewoners in ondersteunen

12 .4 CENTRALE DOMEINVOORZIENINEN Om de centrale componenten en de integratie met de decentrale werkplekomgeving goed op elkaar af te stemmen zal de standaard werkplek opgenomen worden in een nieuw te vormen domein EEMHUIS. Alle geruikers krijgen een inlogcode en een PIN-code voor dit domein waarmee zij: - Aanmelden op de standaard werkplek - Aanmelden op de printomgeving (zie.5) - Aanmelden op de interne samenwerkvoorziening Lync (zowel op werkplek als op moiele apparatuur) - Aanmelden op de Lync telefonie-omgeving (zie.6) Dit voorstel voorziet in de levering en inrichting van, alsmede het onderhoud op de enodigde fysiek servers voor deze voorzieningen: - Microsoft Windows 01 Domein controller - Microsoft Exchange 010 server inclusief WeApp en Voic - Microsoft Lync 013 server, inclusief front-end, conferencing en externe meetings Buiten dit voorstel, maar optioneel af te nemen, is een estands-opslagvoorzieningen (op asis van Microsoft SharePoint). Opmerking: vanwege inkooptechnische- en juridische redenen is het noodzakelijk dat door het Eemhuis de Microsoft softwarelicenties worden aangeschaft. (zie ook 3.1).5 PRINTEN Omdat de verschillende organisaties innen het Eemhuis hun huidige printehoefte heen afgedekt in separate overeenkomsten met vaak hoge afkoop-kosten is gekozen voor een oplossing waarin de estaande multifunctionele afdrukapparaten (MFC s) worden samengeracht in één uniforme printomgeving voor de werkplek. Hiermee wordt het mogelijk om geruik te maken van de eschikare MFC s over de geruikers heen. Vanaf de standaard werkplek wordt een printopdracht verstuurd naar één enkele wachtrij op de printserver. Door aanmelding op een willekeurige MFC met ehulp van een Pincode zal de opdracht naar het etreffende apparaat verzonden worden en afgedrukt. Hierij wordt middels een accounting-module ijgehouden wie welke afdrukken maakt op welke MFC zodat een interne verrekening mogelijk is. Om deze oplossing Eemhuis-reed te laten werken dienen de MFC s te worden uitgereid met een Pincode-toetsenord. Nader onderzoek moet nog definitief uitwijzen of deze eschikaar is voor alle varianten. Als alternatief kunnen wij een moiele applicatie ieden die voorziet in het afroepen van opdrachten. De uniforme printomgeving voorziet in een eenvoudig te geruiken Scan-to-Myself voorziening waarmee geruikers een document direct naar hun eigen (EEMHUIS-)mailox kunnen sturen. Door de hardware eperkingen op een aantal MFC s zal deze functie alleen eschikaar zijn op de Canon hardware van Archief Eemland. Deze functie zal wel voor alle geruikers worden geactiveerd. De centrale printvoorziening voorziet ook in een moiele print-voorziening. Door een document als ijlage te mailen naar een centraal adres wordt deze klaargezet voor afdrukken. De afzender van het document ontvangt een eenmalige Pincode waarmee de opdracht kan worden afgeroepen..6 VASTE TELEFONIE Voor de telefonie omgeving heeft de gemeente Amersfoort gekozen voor een oplossing op asis van vaste ureautoestellen, aangevuld met functionaliteit op moiele (smart-) telefoontoestellen. Als elangrijkste overweging hierij geldt de aanzienlijk lagere investering die enodigd is voor deze oplossing en de nagenoeg niet te eheersen risico s van een compleet draadloos telefonie concept. Wij ieden hierij aan een oplossing die volledig geaseerd is op Microsoft Lync013, aangevuld met gecertificeerde ureautoestellen. In onze aanieding is uitgegaan van een standaard toestel maar een cominatie van goedkopere en luxere modellen is mogelijk. Deze toestellen integreren zodanig met Lync dat actuele statusinformatie van collega s op het toestel eschikaar is

13 Daarnaast kan op smartphones en talets de moiele Lync 013-client geïnstalleerd worden. Deze iedt de volledige Lync-functionaliteit (telefoneren, video vergaderen en chatten) op een moiel device, over het eschikare Wi-Fi netwerk. Ons voorstel voorziet in een asisinrichting van de telefonie omgeving, waarij per ewoner een nummerplan zal worden geïmplementeerd. Eventuele aanvullende ehoeften op het geied van callcenterfunctie of call-pickup zijn ons onekend en zijn daarom nog niet meegenomen. Voor de zogenoemde netlijnopgang, waarmee het uitgaand en inkomend telefoonverkeer wordt afgehandeld gaan wij uit van SIP-trunk verindingen. Omdat wij geen inzage heen in het enodigde aantal netlijnen per ewoner en we ons kunnen voorstellen dat nummerehoud een voorwaarde is dienen deze door de ewoners zelf etrokken te worden. In de afgegeven prijs per werkplek is geen edrag opgenomen voor externe aansluiting van de telefonie voorziening, dit in verand met het ontreken van de noodzakelijke informatie

14 .7 SPECIALS Binnen de omgeving van de diverse geruikers is er ehoefte aan een aantal specials. In deze paragraaf eschrijven wij onze visie op deze specials en de dienstverlening die wij in het kader hiervan in dit voorstel heen opgenomen. Nadrukkelijk wordt vermeld dat ewonersspecifieke specials geleverd, geïnstalleerd en eheerd worden door de eigen organisatie en niet de gemeente. Pulic Access PC s Binnen de diverse organisaties wordt er geruik gemaakt van configuraties die geruikt worden door ezoekers. Binnen deze aanieding valt de levering van een (vaste) netwerkverinding voor deze configuraties in een separaat VLAN met directe internet-toegang. MediaLAB Binnen het Nieuwe Eemhuis is een uitgereid MediaLAB voorzien. Ten ehoeve van dit La leveren wij netwerkaansluitingen met voldoende andreedte om de gegenereerde informatie te kunnen presenteren innen het Eemhuis. POS en PIN Met etrekking tot de POS en PIN oplossingen, alsmede de uitleen-specifieke apparatuur van de iliotheek, gaan wij ervan uit dat de huidige apparatuur meeverhuist naar het Eemhuis. Wij stellen hiervoor netwerkverindingen eschikaar voor de dataoverdracht en separaat voor het transport van PIN-transacties. Afhankelijk van het type PINapparaat zullen hier aanvullende lijnen en contracten moeten worden aangegaan. Deze worden door de ewoners zelf afgesloten. Narrowcasting Ten ehoeve van de Narrowcasting oplossing welke innen het Eemhuis zal worden geïmplementeerd zal een logisch separaat netwerk worden geleverd. Hierinnen kunnen zowel vaste als Wi-Fi verindingen worden geoden. De Narrowcasting zelf wordt niet geleverd en eheerd door de gemeente. Cameratoezicht KadE Wij troffen in de stukken aan dat er geruik gemaakt wordt van eveiligingscamera s die aangesloten worden op het Wi-Fi netwerk. Wij heen het zeer dringende advies om eveiligingsapparatuur niet via een Wi-Fi netwerk aan te sluiten. Aangezien wij geruik maken van de Wi-Fi standaarden zijn er een aantal kwetsaarheden waar wij op geen enkele wijze tegenmaatregelen tegen kunnen ieden. Wi-Fi signalen verstoren, of het compleet platleggen van Wi-Fi netwerken kan heel gemakkelijk met gratis verkrijgare software, of goedkope hardware. Daarnaast is Wi-Fi niet het meest staiele netwerk omdat veel externe factoren van invloed zijn op de kwaliteit van het signaal en daarmee de doorgifte van ewakingseelden. Wij heen de specificaties van de geruikte camera s ekeken en deze kunnen gevoed worden middel power over ethernet, waarij de camera stroom ontvangt via één enkele netwerkkael. Wij denken dat het daarmee goedkoper en etrouwaarder is om in de ruimtes waar dit gewenst is extra netwerkaansluitingen te maken oven het plafond of in kaelgoten en middels langere netwerkkael hier de camera s op aan te sluiten. Door op deze wijze de camera s aan te sluiten zijn de voedingsaansluitingen van de camera s overodig geworden waardoor er ouwkundig geen meerkosten hoeven te worden gemaakt. Indien esloten wordt het cameratoezicht toch te realiseren over het WIFI netwerk zal de gemeente geen eschikaarheid garanderen van het WIFI netwerk en ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid accepteren in het geval van ijvooreeld inraak en/of diefstal. 3. BEHEER NA OPLEVERIN De ICT afdeling van de gemeente Amersfoort zal na de afronding van het project het eheer van de in hoofdstuk eschreven ICT voorzieningen verzorgen. Als vertrekpunt voor de ondersteuning dient de eheerorganisatie van de gemeente en de ijehorende ITIL geaseerde eheerprocessen en werkwijze. Uitgangspunt ij de ondersteuning is dat de 1 e en e -lijns ondersteuning op afstand wordt verleend vanuit het stadhuis. De servicedesk is ereikaar van maandag t/m vrijdag van 7:30 17:30 uur. In voorkomende gevallen kan innen 0 minuten een medewerker ter plaatse aanwezig zijn. Na de oplevering zal gedurende een periode van 3 maanden permanente aanwezigheid van een servicedesk medewerker gegarandeerd zijn ten einde snel kinderziektes en opstartprolemen op te lossen. edurende die periode zullen tevens de definitieve eheer- en dienstverleningsafspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement. De tweede lijn ondersteuning, en eventueel egeleiding van leveranciersvraagstukken, wordt verzorgd door het team infrastructuureheer van de gemeente. Zij ewaken actief de door de gemeente geleverde componenten en escaleren waar nodig. Afwijkende afspraken en servicetijden zijn mogelijk, maar zijn niet meegenomen in de prijsstelling per ICT werkplek

15 4. PROJECT AANPAK Indien u esluit om de ICT inrichting en het eheer te laten verzorgen door de gemeente zullen een groot aantal activiteiten van start moeten gaan. Wij adviseren dringend om zo snel mogelijk na de keuze (uiterlijk voor 1 augustus 013) een separate projectorganisatie in te richten die samen met de ICT vertegenwoordigers van de ewoners de werkzaamheden op gaat pakken. Wij hanteren hierij een PRINCE II georiënteerde aanpak en maken daarij geruik van de standaarden projectmatig werken zoals die gehanteerd wordt innen de gemeente. Het is een vereiste dat de gemeente Amersfoort hiertoe zelf een projectleider aanstelt. De projectorganisatie zien wij alsvolgt: Sr. eruiker: één gezamenlijke ICT vertegenwoordigers namens Archief Eemland, Biliotheek, Kade en Scholen in de Kunst Teammanager: eventuele deelprojectleiders per afgeakende onderdeel (dit naar inzicht van projectmanager) Projectteamleden: medewerkers en/of vertegenwoordigers van de ewoners van het Eemhuis, leveranciers, IT Bedrijfsmanagement Directieraad Eemhuis Stuurgroep Senior geruiker Opdrachtgever Senior leverancier Erno de root Wim Vreeman Legenda Management Van de klant Van de klant Van de leverancier emeente Amersfoort Begeleiding/advies rganisatie gemeente Amersfoort Projectmanager em. Amersfoort naam Teammanager(s) naam Project Support Proj. Bureau BPI naam

16 5. UITANSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN Zoals eerder aangegeven zijn er op een aantal punten nog onduidelijkheden om te komen tot een volledig dekkend voorstel. Daarom heen wij voor dit voorstel de navolgende uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd: 5.1 UITANSPUNTEN - Als roninformatie voor deze aanieding geldt: o Het adviesrapport van StealIT, inclusief het alternatieve advies o Twee gesprekken met de ICT-werkgroep van het Eemhuis o Het Eemhuis ruimteoek versie o De door StealIT toegezonden opsomming in Excel d.d o Door StealIT toegezonden netwerktekeningen d.d Wij zijn in ons voorstel uitgegaan van de volgende aantallen standaard werkplekken (en telefoontoestellen): o Biliotheek Eemland 40 o KadE 11 o SidK 5 o Archief Eemland 1 o Eemhuis 4 -> 101 werkplekken - In ons voorstel zijn wij uit gegaan van het feit dat Archief Eemland haar werplekken mee verhuizen naar het Eemhuis. - Alle ewoners maken, voor de toegang tot hun eigen functionele werkomgeving, geruik van een remote werkomgeving door middel van Virtuele Desktop of Terminal Server technologie. Deze remote werkomgeving kan naar keuze extern gehost zijn, of op eigen servers in het Eemhuis eschikaar zijn. Op deze omgeving wordt door de gemeente in dit voorstel geen eheer gedaan. - Bewoners zijn en lijven verantwoordelijk voor de lopende contracten (waaronder op MFC's) - Door juridische eperkingen zullen de in dit voorstel opgenomen Microsoft licenties door de ewoners of de evoegde koepelorganisatie zelf te worden ingekocht. Wij heen de prijzen wel verwerkt in het voorstel maar deze zullen administratief apart moeten worden verwerkt. - De navolgende onderdelen zijn nadrukkelijk geen onderdeel van deze aanieding: o Interne ekaeling en aansluitpunten incl. eventuele wijzigingen er op (onderdeel project Eemhuis) o Functioneel eheer anders dan op de standaard werkplek o Beheer en onderhoud op de in paragraaf.7 enoemde specials o Aanpassing van de estaande Multifunctionele Afdrukapparatuur o Moiele telefonie (apparaten en aonnementen) en moiele apparaten (talets, laptop s ed.) omdat er van uit gegaan wordt dat hier ewoner specifieke afspraken en contracten voor zijn

17 5. RANDVOORWAARDEN In deze paragraaf worden een aantal randvoorwaarden enoemd waaraan voldaan dient te worden. - Omdat de ouw van het Eemhuis vordert en dient er op zo kort mogelijke termijn afstemming plaats te vinden over de haalaarheid van aanpassingen welke als gevolg van dit voorstel wenselijk/noodzakelijk zijn. Dit om (vaak hoge) aanpassingskosten achteraf te voorkomen. - De glasvezelverinding naar het Stadhuis Amersfoort is eschikaar. Hiervoor loopt een separaat traject onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie Eemhuis. - Zo snel mogelijk na gunning moet er intensief en rechtstreeks overleg op gang komen tussen de emeente en de ewoners om de invulling van de details en de wijzigingen daaruit voortvloeien te espreken. Wij stellen voor om vanuit de ICT afdeling van de iemand permanent zitting te laten nemen in de werkgroep ICT voor inhoudelijke afstemming en in de stuurgroep (directieraad) in om adequate esluitvorming te orgen. - De dienstverlening door de gemeente Amersfoort wordt vastgelegd in een gezamenlijk op te stellen juridisch convenant en is vastgesteld voor de ingeruikname van het Eemhuis. - Er geen juridische-, inkooptechnische- of estuurlijke elemmeringen zijn voor het aanieden van deze dienstverlening aan de ewoners van het Eemhuis

18 6. FINANCIEEL OVERZICHT In dit hoofdstuk een compacte samenvatting van de kosten die innen deze aanieding van toepassing zijn. Alle edragen zijn exclusief BTW. Indien esloten wordt tot het verstrekken van de opdracht aan de gemeente Amersfoort zullen specifieke afspraken gemaakt worden over de verrekening en de administratieve verwerking. Tv het Eemhuis is voorzien in een investering in apparatuur en software componenten van totaal EUR ,=. Dit edrag estaat voor EUR ,= uit netwerkapparatuur, EUR ,= werkplek- en telefonie apparatuur. De licenties van Microsoft zullen door het Eemhuis vanwege juridische en inkooptechnische redenen zelf moeten worden aangeschaft, geschat aanschafedrag ca. EUR ,=. Het installeren, inrichten en implementeren van de voorzieningen in het Eemhuis zal door mensen van de ICT afdeling van de gemeente Amersfoort plaatsvinden. Hierij wordt in voorkomende gevallen geruik gemaakt van inzet van externe leveranciers. De totale kosten voor projectmanagement, inrichting, testen, implementeren van de ICT voorzieningen edragen EUR ,=. De totale werkplekprijs per jaar edraagt EUR 1.50,=. Deze prijs is geaseerd op een afschrijving termijn van 5 jaar

19 WIE SAMEN KAN REIZEN, KAN OOK SAMEN LEVEN Voorstel voor het leveren, implementeren en eheren van de centrale ICT-voorzieningen Eemhuis ** DEFINITIEF ** Amersfoort, 3 mei 013 Versie 1.1 Wim Vreeman Michael Blaas Afdeling ICT - 4 -

20 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting Beschrijving van de oplossing Externe verindingen Intern Netwerk Standaard werkplekvoorziening Centrale Domeinvoorzieningen Printen Vaste telefonie Specials Pulic Access PC s MediaLAB POS en PIN Narrowcasting Cameratoezicht KadE Beheer na oplevering Project aanpak Uitgangspunten en Randvoorwaarden Uitgangspunten Randvoorwaarden Financieel overzicht

gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6244 Inboeknummer 15BST00413 Dossiernummer 15.14.851 3 april 2015 Commissie notitie Onderwerp: Right to Challenge.

gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6244 Inboeknummer 15BST00413 Dossiernummer 15.14.851 3 april 2015 Commissie notitie Onderwerp: Right to Challenge. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6244 Inoeknummer 15BST00413 Dossiernummer 15.14.851 3 april 2015 Commissie notitie Onderwerp: Right to Challenge. Inleiding In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

nota Strategisch risicomanagement

nota Strategisch risicomanagement nota Strategisch risicomanagement DEFINITIEF Novemer 2010 te/kd09002755 1 Novemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2010-2 - Novemer 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding 4

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evaluatie 2011 Gratis met de bus voor 12- en 65+ Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte jbe/lf11024748

gemeente Eindhoven Evaluatie 2011 Gratis met de bus voor 12- en 65+ Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte jbe/lf11024748 A gemeente Eindhoven Evaluatie 2011 Gratis met de us voor 12- en 65+ Augustus 2011 je/lf11024748 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Augustus 2011 gemeente Eindhoven Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

Introductie. exacqvision M-Series

Introductie. exacqvision M-Series Introductie exacqvision M-Series Introductie M-Series All-In-One Recorder Agenda Introductie & positionering Voordelen Specificatie & vergelijking Productnummers Aanvullende informatie M-Series All-in-One

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk)

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk) Clausule CTV 20 Clausule CTV 60 Clausule CTV 90 Clausule CTV 200 Clausule CTV 210 Clausule CTV 211 Clausule CTV 220 Clausule CTV 230 Nieuwwaarde Vervoer en verlijf Overdekking Uitsluiting diefstal Uitsluiting

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelInitiatiefvoorstel Raadscommunicatie 2011 2014 Raad in (inter)actie mhe/ed10048450 Griffie gemeenteraad

gemeente Eindhoven OplegvelInitiatiefvoorstel Raadscommunicatie 2011 2014 Raad in (inter)actie mhe/ed10048450 Griffie gemeenteraad gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer Inoeknummer Dossiernummer OplegvelInitiatiefvoorstel Raadscommunicatie 2011 2014 Raad in (inter)actie mhe/ed10048450 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven

gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven Achtergrond en aanleiding Meerhoven, de grootste stadsuitreiding van Eindhoven, is sinds 1999 in aanouw. De wijk ligt ten westen

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Uitgangspunten Persoonsgebonden budget 2015. Op naar een positief Pgb beleid

Uitgangspunten Persoonsgebonden budget 2015. Op naar een positief Pgb beleid Uitgangspunten Persoonsgeonden udget 2015 Op naar een positief Pg eleid gemeente Eindhoven SD - Sociaal Domein, POK - POK novemer 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven SD - Sociaal Domein, POK - POK

Nadere informatie

1.1 Aanleiding nieuwe subsidieverordening

1.1 Aanleiding nieuwe subsidieverordening 1 Algemeen 1.1 Aanleiding nieuwe susidieverordening Het coalitieakkoord Eindhoven 2010-2014 Werken aan morgen laat zien dat door gezamenlijke inspanning van ewoners, verenigingen en instellingen Eindhoven

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 2 e Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart 2017 Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 2017/S - Friesland College Leeuwarden, 24 februari 2017 Eisen voor

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

KPN ÉÉN biedt eenvoud

KPN ÉÉN biedt eenvoud KPN ÉÉN ÉÉN KPN ÉÉN biedt eenvoud optimaal samenwerken en beter bereikbaar Eén factuur Eén contract Eén prijsplan Eén helpdesk Eén aanspreekpunt Eén online beheerportal Eén adresboek Eén telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Aanleg WiFi in het gemeentehuis van Oirschot Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Plan van Aanpak Regiegroep RHCe versie 2a

Plan van Aanpak Regiegroep RHCe versie 2a Plan van Aanpak Regiegroep RHCe versie 2a Deelnemers Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 17/1 20/2 8/5 27/6 Bert Brunninkhuis voorzitter x x Lenie Thijs gemeente Helmond - x Harrie Timmermans gemeente

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

High Level Design Netwerk

High Level Design Netwerk High Level Design Netwerk het Juridisch Loket Versie: 1.1 Datum: 06 mei 2013 High Level Design _ hjl Netwerk pagina: 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 High Level Design... 4 2.1 Schematische weergave...

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat)

Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat) gemeente Eindhoven Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat) Inleiding Bij het opstellen van het estemmingsplan Oud Woensel 2012, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 novemer

Nadere informatie

CONCEPT Document Afspraken en Procedures Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

CONCEPT Document Afspraken en Procedures Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem CONCEPT Document Afspraken en Procedures Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Informatisering & Beheer Versie 24 feruari 2016 Colofon Uitgave Opdrachtgever Informatisering & Beheer Datum Feruari

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek Maarten de Vries Telefoon: 06-5161 1426 E-mail vriesm@vapplicationnet.nl Internet www.applicationnet.nl Informatie info@applicationnet.nl APPLICATIONNET MISSIE De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening

Nadere informatie

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Een lokaal aangesloten printer is een printer die is aangesloten

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Realize the Promise of Technology. Configuration Services

Realize the Promise of Technology. Configuration Services Realize the Promise of Technology Configuration Services Ingram Micro Configuration Services Ingram Micro Configuration Services biedt een uitgebreid pakket aan maatwerkoplossingen op technisch en logistiek

Nadere informatie

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com 23 Paxton 24, het slimme en simpele deurintercom systeem is ontworpen om het meest simpelste deurintercom systeem te zijn. Het systeem is snel en eenvoudig te monteren en maakt gebruik van slechts één

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Met een Mac Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Voorlichtingspresentatie Chromebookproject Regius College

Voorlichtingspresentatie Chromebookproject Regius College Voorlichtingspresentatie Chromebookproject Regius College The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: info@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Communicatie middel Randvoorwaarden

Nadere informatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Omschrijving aanbieding Volgnummersysteem Q-Pro Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Het klantverwijssysteem Q-Pro is leverbaar als Standaard

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Sprekers: Penta college CSG MDCS Demo Scense Leo Smit Raymond Drielinger Dennis van Eijk Agenda Het PENTA college CSG Huidige situatie Toekomst van het

Nadere informatie

ICT Werkplekconcept 2016

ICT Werkplekconcept 2016 Bijlage Q ICT Werkplekconcept 2016 behorende bij de Europese Aanbesteding Werkprocesapplicatie (WPA) met zaakgerichte, objectgerichte en DMSfunctionaliteit Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Startnotitie Woonvisie Eindhoven 2030

Startnotitie Woonvisie Eindhoven 2030 Startnotitie Woonvisie Eindhoven 2030 1. Inleiding De eerste stap om te komen tot een nieuwe Woonvisie is deze startnotitie. De startnotitie geeft antwoord op aanleiding en doel van de woonvisie en schetst

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Inhoudsopgave 1.0 introductie... 2 2. 0 Voor je begint Software vereisten... 2 2.1 VPN client installeren (voor toegang thuis)... 2 2.2 Citrix Receiver

Nadere informatie

THUISWERKPLEK INSTELLEN

THUISWERKPLEK INSTELLEN THUISWERKPLEK INSTELLEN Inhoud thuiswerkomgeving... 3 Installeren software op thuiswerkplek(eenmalig)... 5 Verbinding maken met de werkplek vanaf thuis... 7 Ondersteuning... 10 2 THUISWERKOMGEVING In deze

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Zie inleiding en doelstelling gemeente Eindhoven Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstbezit (BKR-collectie)

b Onvermijdelijk Zie inleiding en doelstelling gemeente Eindhoven Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstbezit (BKR-collectie) gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4480 Inoeknummer 11st01536 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.451 Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstezit (BKR-collectie) Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Novemer 2012 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD.... 5 MISSIE...

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Bijlage 1 Conclusies en bevindingen bij effectiviteit Levenskracht

Bijlage 1 Conclusies en bevindingen bij effectiviteit Levenskracht Bijlage 1 Conclusies en evindingen ij effectiviteit Levenskracht 1. Definitie van effectiviteit Levenskracht Om de effectiviteit van levenskracht te kunnen evalueren, is het van elang om vast te stellen

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS

BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS Docentenperspectief online Toelichting online docenten: De online docenten hebben altijd de beschikking over WIFI en hebben derhalve altijd toegang tot de online HAS werkplek.

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

BES Remote Install. Handleiding

BES Remote Install. Handleiding BES Remote Install Handleiding Welkom in de wereld van BlackBerry Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop. Vodafone BES Remote Install biedt installatieondersteuning op afstand, zodat u snel en makkelijk

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Secure WiFi Hotspot Approved by BMW Group Belux

Secure WiFi Hotspot Approved by BMW Group Belux Carya Group stelt voor : Secure WiFi Hotspot Approved by BMW Group Belux Informatie over en offerte voor de installatie van Secure WiFi Hotspot. De tekst, de illustraties en de programma's die in dit document

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0 2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services Auteur(s): Joop Heemskerk : 1.0 18-1-2012 IT Services ICT verbetering Van Wiggen 1 / 7 Inhoud 1$ Inleiding... 2$ 2$ Verbeterpunten... 2$ 2.1$ Updaten

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie