VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9113 VLAAMS PARLEMENT N Gegunde opdracht Betreft : aanduiding van managers voor de regionale luchthavens van Oostende en Deurne. Voorstel van toewijzing (VR/2001/19.10/DOC.1004). Beslissing : I. Met betrekking tot het sluiten van een managementovereenkomst voor de luchthaven Oostende : De Vlaamse regering : Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten; Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie; Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 15 december 2000, waarbij : 1 BIAC, naamloze vennootschap van publiek recht, met kantoren te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel-Nationaal; 2 Arthur Andersen, C.V.B.A., met kantoren te 1000 Brussel, Warandeberg 4; 3 Lufthansa Consulting Gmbh, met zetel te D Köln (Duitsland), von Gablenzstrasse 2-6; 4 Ernst & Young Executive Temporary Management, N.V., met zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, voor bovenvermelde opdracht werden geselecteerd en, na toezending van het bestek en zijn bijlagen, uitgenodigd werden een offerte in te dienen; Gelet op de offerte van de N.V. BIAC; Gelet op het verslag van nazicht en beoordeling van de inschrijving opgesteld door PMV. Rekening houdend met het feit dat in het bestek de criteria alsook hun respectievelijke wegingscoëfficiënt ter beoordeling van de ingediende offertes werden aangegeven : Gevraagde financiële vergoeding (35 %). Kwaliteit van het managementplan (35 %) met volgende deelcriteria : commercieel plan (15 %); financieel plan (15 %); personeelsplan (5 %). Kader voor milieuplan : garanties voor beperking, geluidshinder, milieuhinder en verkeershinder (30 %). Rekening houdend met het feit dat uit het verslag van nazicht en beoordeling van de kandidaatstellingen, opgesteld door PMV, blijkt dat de offerte beantwoordt aan de formele vereisten van het bestek. Rekening houdend met het feit dat het inhoudelijk nazicht gebeurde op grond van de criteria zoals bepaald in het bestek. Beslist : 1. De opdracht «Management-Overeenkomst» voor de luchthaven te Oostende (bestek PMV/2000/1) te gunnen aan BIAC, naamloze vennootschap van publiek recht, met kantoren te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel-Nationaal, tegen de jaarlijkse prijs van BEF (exclusief BTW), per jaar desgevallend te vermeerderen met het tot maximum BEF beperkt resultaat van de formule «winst (resultatenrekening), exploitatiedotatie, managementfee» en gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het vervoer, te gelasten de gunningbrief en het bevel tot aanvang van de opdracht te verzenden. II. Met betrekking tot het sluiten van een managementsovereenkomst voor de luchthaven Deurne : De Vlaamse regering : Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten; Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie; Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 15 december 2000, waarbij : 5 BIAC, naamloze vennootschap van publiek recht, met kantoren te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel-Nationaal; 6 JPD, N.V., en Verbaenen, B.V.B.A. tijdelijke vennootschap met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 160; 7 Arthur Andersen, C.V.B.A., met kantoren te 1000 Brussel, Warandeberg 4; 8 Lufthansa Consulting Gmbh, met zetel te D Köln (Duitsland), von Gablenzstrasse 2-6; 9 Ernst & Young Executive Temporary Management, N.V., met zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, voor bovenvermelde opdracht werden geselecteerd en, na toezending van het bestek en zijn bijlagen, uitgenodigd werden een offerte in te dienen; Gelet op de offerte van de N.V. BIAC, Ernst & Young Temporary Management, N.V. en TV JPD, N.V., en Verbaenen, B.V.B.A.; Gelet op het verslag van nazicht en beoordeling van de kandidaatstellingen opgesteld door PMV. Rekening houdend met het feit dat in het bestek de criteria alsook hun respectievelijke wegingscoëfficiënt ter beoordeling van de ingediende offertes werden aangegeven : Gevraagde financiële vergoeding (35 %). Kwaliteit van het managementplan (35 %) met volgende deelcriteria : commercieel plan (15 %); financieel plan (15 %); personeelsplan (5 %). Kader voor milieuplan : garanties voor beperking, geluidshinder, milieuhinder en verkeershinder (30 %). Rekening houdend met het feit dat uit het verslag van nazicht en beoordeling van de kandidaatstellingen, opgesteld door PMV, blijkt dat de offerte beantwoordt aan de formele vereisten van het bestek.

2 9114 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Rekening houdend met het feit dat het inhoudelijk nazicht gebeurde op grond van de criteria zoals bepaald in het bestek : a) Gevraagde financiële vergoeding : De vijfjaarlijkse vergoeding werd als basis genomen om de quotering voor dit criterium te bepalen. bedrag van de laagste offerte De quotering geschiedt volgens volgende formule : x 35 = aantal toe te kennen punten. bedrag van de offerte Ernst & Young. Gevraagde vergoeding op vijf jaar : BF. Bedrag laagste offerte/bedrag offerte : 1. Punten : 35. TV JPD & F. Verbaenen. Gevraagde vergoeding op vijf jaar : BEF. Bedrag laagste offerte/bedrag offerte : 0, Punten : 28. BIAC. Gevraagde vergoeding op vijf jaar : BEF. Bedrag laagste offerte/bedrag offerte : 0, Punten : 20. b) Managementplan : In het verslag van nazicht en beoordeling werden de offertes getoetst aan de verschillende deelcriteria opgegeven voor het criterium. Volgende beoordelingen werden gegeven : Commercieel plan. BIAC. Voldoende : 9. Ernst & Young. Voldoende : 9. JPD & Verbaenen. Matig : 6. Financieel plan. BIAC. Goed : 12. Ernst & Young. Goed : 12. JPD & Verbaenen. Matig : 6. Personeelsplan. BIAC. Voldoende : 3. Ernst & Young. Goed : 4. JPD & Verbaenen. Slecht : 0. Managementsplan. BIAC. 24. Ernst & Young. 25. JPD & Verbaenen. 12. In het verslag wordt duidelijk aangetoond dat de offerte van JPD, N.V. & Ferre Verbaenen, B.V.B.A., te veel vragen doet rijzen en een globale visie mist. De offertes van BIAC en Ernst & Young werden opgesteld vanuit een meer realistische visie. Ernst & Young scoort iets beter wat betreft het personeelsplan daar onderzoek naar overbodige functies wordt voorgesteld. c) Milieuplan : In het verslag van nazicht en beoordeling werden de verschillende offertes ontleed en een objectieve beoordeling gegeven. Milieuplan. BIAC. Voldoende : 18. Ernst & Young. Goed : 24. JPD & Verbaenen. Matig : 12. Het milieuplan van JPD & Verbaenen mist eveneens de globale visie die hun managementsplan ontbrak. BIAC vertrekt vanuit de bestaande toestand en tracht deze te optimaliseren. Ernst & Young doet hetzelfde doch stelt een zeer verregaande optimalisatie voor. Eindrangschikking : Maximum quotering. Vergoeding : 35. Commercieel plan : 15. Financieel plan : 15. Personeelsplan : 5. Milieuplan : 30. Totaal : 100. BIAC. Vergoeding : 20. Commercieel plan : 9. Financieel plan : 12. Personeelsplan : 3. Milieuplan : 18. Totaal : 62. Ernst & Young. Vergoeding : 35. Commercieel plan : 9. Financieel plan : 12. Personeelsplan : 24. Totaal : 84. JPD & Verbaenen. Vergoeding : 28. Commercieel plan : 6. Financieel plan : 6. Personeelsplan : 0. Milieuplan : 12. Totaal : 52. Ernst & Young Executive Temporary Management heeft de meest voordelige offerte ingediend volgens de criteria vermeld in het bestek. Beslist : 1. De opdracht «Management-Overeenkomst» voor de luchthaven te Deurne (bestek PMV/2000/2) te gunnen aan de N.V. Ernst & Young Executive Temporary Management, met zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, tegen een totale vergoeding van BEF (exclusief BTW) voor de volledige duurtijd van de opdracht (vijf jaar) met dien verstande dat de vergoedingen in vijf jaarlijkse schijven (respectievelijk BEF het eerste jaar, BEF het tweede jaar, BEF het derde jaar, BEF het vierde jaar en BEF het vijfde jaar) betaald worden conform artikel 13 van het bestek en de modaliteiten bepaald in de algemene aannemingsvoorwaarden (bijlage koninklijk besluit van 26 september 1996). 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het vervoer, te gelasten de gunningbrief en het bevel tot aanvang van de opdracht te verzenden. III. De Vlaamse minister, bevoegd voor het vervoer, wordt gelast, in overleg met de aangeduide managers, een aangepast ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer luchthaven Oostende en luchthaven Antwerpen op te stellen. IV. De Vlaamse regering beslist de aanwervingsstop voor statutair personeel, die momenteel van toepassing is voor beide luchthavens, op te heffen van zodra voornoemd ontwerpbesluit betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer luchthaven Oostende en luchthaven Antwerpen is goedgekeurd door de Vlaamse regering. CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD N Pouvoir adjudicateur : Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale, rue du Chêne 22, à Bruxelles, adresse postale : 1005 Bruxelles (sans mention de rue et de numéro), tél , fax Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mme Catherine Van Loo, attachée, tél a) Mode de passation choisi : appel d offres restreint. b) Les marchés seront attribués prioritairement vu l échéance des contrats existants. c) Forme du marché : marché de services en trois lots. 3. a) Lieu d exécution : bâtiments situés rue du Lombard 57, rue du Lombard 69 et rue du Chêne 14 à 22, à 1000 Bruxelles. b) Description des services : Lot 1 : le nettoyage journalier des bâtiments (environ m 2 ). N Aanbestedende overheid : Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Eikstraat 22, te Brussel, postadres : 1005 Brussel (zonder melding van straat en nummer), tel , fax Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij Mevr. Catherine Van Loo, attaché, tel a) Gunningswijze : beperkte offerteaanvraag. b) De opdrachten zullen prioritair worden toegekend gelet op de beëindiging van de bestaande contracten. c) Vorm van de opdracht : opdracht van diensten in drie percelen. 3. a) Plaats van levering van diensten : gebouwen gelegen Lombardstraat 57, Lombardstraat 69 en Eikstraat 14 tot en met 22, 1000 Brussel. b) Beschrijving der diensten : Perceel 1 : het dagelijks schoonmaakonderhoud van gebouwen (ongeveer m 2 ).

3 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9115 Lot 2 : le lavage des vitres. Lot 3 : livraison et entretien d accessoires aux sanitaires et l éradication des animaux nuisibles. Catégorie A14. Code PCP Le soumissionnaire pourra introduire son offre pour un ou plusieurs lots a) La date limite de réception des demandes de participation est le 26 novembre b) Les demandes de participation doivent être adressées au secrétaire général du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1005 Bruxelles (bureaux : rue du Chêne 22, à Bruxelles). c) Langue : français ou néerlandais. 7. La date limite d envoi des invitations à participer ainsi que du cahier des charges est fixée au 21 décembre Cautionnement : la caution est fixé à 10 % du montant annuel des services fournis. 9. Critères de sélection : a) Fournir des renseignements : attestation O.N.S.S. récente et preuve d inscription au registre du commerce et/ou enregistrement comme entrepreneur sur l honneur du soumissionnaire, comme demandé dans l article 69 de l arrêté royal du 8 janvier b) Ne pas se trouver dans un des cas prévus à l article 43, 1, 2, 3, 5 et 6, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 concernant les marchés publics (e.a. faillite, état de liquidation, condamnation,...) : preuve au moyen d un document délivré par une autorité compétente ou par une déclaration sur l honneur du candidat. c) La capacité financière et économique du candidat : à prouver par des déclarations bancaires appropriées, par la présentation du bilan et des comptes annuels de la dernière année comptable ou d une attestation similaire depuis la constitution de la société si elle existe depuis mois d un an) et par une déclaration du chiffre d affaires global et des chiffres d affaires des trois dernières années comptables pour les prestations analogues au marché concerné. d) La capacité technique du candidat, à prouver par : une liste des principales prestations des trois dernières années, leurs montants, les dates et les instances concernées; une liste de références de prestations de nettoyage exécutées au cours des trois dernières années avec un certificat de bonne exécution; une description du système de qualité appliqué; une description des effectifs du personnel au cours des trois dernières années et ce en précisant les gestionnaires, les responsables et les ouvriers avec leurs qualifications; une description des moyens et du personnel employés pour l exécution de prestations spécifiques, en détaillant en particulier les possibilités de mobilisation et la proximité opérationnelle compte tenue du volume de travail varié et parfois urgent en fonction des activités parlementaires dans les bâtiments de l adjudicateur. 10. Critères d évaluation : voir cahier des charges. 11. Au moins cinq firmes seront invitées à remettre une offre Pas d avis indicatif. 15. La date d envoi de l avis est le 9 novembre Date de publication : Perceel 2 : het wassen van de beglazing. Perceel 3 : levering en onderhoud van sanitaire accessoires en de bestrijding van ongedierte. Categorie A14. Code PCP De inschrijver mag zijn offerte indienen voor één of meerdere percelen a) De uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming : 26 november b) De aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan de secretaris-generaal van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1005 Brussel (kantoren : Eikstraat 22, te Brussel). c) Talen : Nederlands of Frans. 7. De uiterste datum voor het versturen van de uitnodigingen tot deelneming met bestek wordt vastgesteld op 21 december Borgsom : de borgsom is vastgesteld op 10 % van het jaarbedrag van de te leveren diensten. 9. Selectiecriteria : a) Verschaffing van de inlichtingen : recent R.S.Z.-attest en bewijs van inschrijving in het handelsregister en/of registratie als aannemer of bij ontbreken ervan een verklaring onder eed vanwege de gegadigde, vereist in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari b) Zich niet bevinden in één van de gevallen (o.a. faillissement, staat van vereffening, veroordeling,...) zoals vermeld in artikel 43, 1, 2, 3, 5 en 6, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten : bewijs door een document uitgereikt door een bevoegde overheid of door een verklaring op erewoord van de kandidaat. c) De financiële en economische draagkracht van de kandidaat : aan te tonen door passende bankverklaringen, voorlegging van balans en jaarrekening van het laatste boekjaar of een gelijkaardig attest sedert het oprichten van de vennootschap (indien zij nog geen jaar geleden werd opgericht), verklaring van totale omzet van de onderneming en van omzet in prestaties waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. d) De technische bekwaamheid van de kandidaat, aan te tonen door : een lijst van voornaamste prestaties van de afgelopen drie jaar, hun bedragen, data en betrokken instanties; een opgave van de referenties voor de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden gedurende de laatste drie jaren met attest van de opdrachtgevers dat deze werken tot volle tevredenheid werden uitgevoerd; een omschrijving van het toegepaste kwaliteitssysteem; een opgave van de personeelsbezetting gedurende de laatste drie jaren en dit zowel op verantwoordelijkheids-, leidinggevend en uitvoerend niveau met vermelding van kwalificaties; een beschrijving van de middelen en personeel welke zullen ingezet worden voor het uitvoeren van specifieke taken en daarbij in het bijzonder de aanduiding van de mogelijkheden inzake operationele mobilisatie en nabijheid rekening houdend met het afwisselende en soms dringende werkvolume wegens de parlementaire activiteiten in de gebouwen van de opdrachtgever. 10. Gunningscriteria : zie bestek. 11. Minstens vijf firma s zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen Geen enuntiatieve aankondiging. 15. Verzendingsdatum van de aankondiging : 9 november De datum van de bekendmaking :

4 9116 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten van de Generale Staf Service général des Achats En cas d adjudication publique ou d appel d offres général, l ouverture des soumissions a lieu dans le local, situé quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, à 1140 Bruxelles. Sauf indications contraires aux avis ci-après, les documents nécessaires aux soumissionnaires peuvent être consultés : Dans les bureaux des services ou sections d achat concernés pendant les heures de visite indiquées ci-dessous. Au Bureau des adjudications, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. (Seulement dans les cas où un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication.) Algemene Dienst Aankopen In geval van openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag heeft de opening van de inschrijvingen plaats in het lokaal gelegen in het kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, te 1140 Brussel. Behoudens andersluidende beschikkingen in de berichten hierna, kunnen de voor de inschrijvers nodige bescheiden geraadpleegd worden : In de burelen van de betrokken aankoopdiensten of -secties tijdens de hieronder aangegeven bezoekuren. In het Kantoor voor aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. (Wanneer een verkoopprijs in het aanbestedingsbericht aangegeven is.) Section 1. Annonces Sectie 1. Aankondigingen N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Services de l Etat-Major général, Service général des Achats, Sous-section des Achats de Matériels et Matériaux, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B-89, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to SGA (SAMM 2). 2. a) Mode de passation : appel d offres général. b) Forme du marché : remise en état général. Dossier SAMM a) Lieu de livraison : 99 e Bataillon Logistique, à 2590 Berlaar. b) Nature et quantité des produits à fournir : Nature : marché pluriannuel (2002, 2003, 2004 et 2005) pour la remise en état général des Seal-Drums. Quantité totale de trois cent quarante-trois unités. c) Possibilité de soumissionner pour des parties et/ou pour l ensemble des fournitures : lot unique. 4. Délai de livraison éventuellement imposé : P.M. 5. a) Obtention des documents pertinents : Forces armées, Service général des Achats, Sous-section des Achats de Matériels et Matériaux, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B-3-89, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to SGA (SAMM 2). N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Diensten van de Generale Staf, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen, Materiëlen en Materialen, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B-89, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to SGA (SAMM). 2. a) Wijze van gunning : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht : algemene instaatstelling. Dossier SAMM a) Plaats van levering : 99 Bataljon Logistiek, te 2590 Berlaar. b) Aard en hoeveelheid van de te leveren goederen : Aard : meerjarige opdracht (2002, 2003, 2004 en 2005) voor de algemene instaatstelling van Seal-Drums. Hoeveelheid : totaal van driehonderd drieënveertig eenheden. c) Mogelijkheid tot inschrijving op gedeelten en/of het geheel van de levering : enig perceel. 4. Eventueel voorgeschreven leveringstermijn : P.M. 5. a) Verkrijging van de ter zake dienende stukken : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen, Materiëlen en Materialen, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B-3-89, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to SGA (SAMM 2).

5 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9117 b) P.M. c) Montant et modalités d obtention : Référence à indiquer : SAMM Prix à payer : 0 BEF. 6. a) Date limite de réception des offres : le 9 janvier 2002, à 10 h 30 m au plus tard, auprès du service dirigeant; le 9 janvier 2002, à 11 heures au plus tard, au local des adjudications. b) Adresse où elles doivent être transmises : voir 1 er. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : français ou néerlandais. 7. a) P.M. b) Date, heure et lieu de l ouverture : 9 janvier 2002, à 11 heures, Bâtiment des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement et garanties demandés : 5 % du montant initial du marché. 9. Modalités essentielles de financement et de paiement : article 15 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre P.M. 11. Renseignements sur la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique : 1 En application de l article 42 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le pouvoir adjudicateur procédera, préalablement à l attribution, à la sélection qualitative des soumissionnaires sur base des renseignements et des documents nécessaires à l évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique, requis en vertu des articles 43 à 45 de l arrêté royal du 8 janvier Peuvent être exclus de la participation au marché, les soumissionnaires qui ne répondent pas aux prescriptions de l article 43, 1, 5 et 6 de l arrêté royal du 8 janvier Les soumissionnaires joindront les documents suivants à leur offre : Certificat de non-état de faillite ou de liquidation, ni concordat judiciaire (article 43, 1 ). Certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 5 ). Certificat délivré par l autorité compétente, selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et T.V.A. selon les dispositions légales du pays où il est établi (article 43, 6 ). 12. Délai de validité de l offre : huit mois. 13. Critères d attribution : L autorité compétente choisit l offre régulière qu elle juge la plus intéressante, en tenant compte : du montant de l offre; de la valeur technique du matériel offert. 14. P.M. 15. P.M. 16. P.M. 17. Date d envoi de l avis : 6 novembre Date de réception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : b) P.M. c) Bedrag en voorwaarden ter verkrijging : Te vermelden referentie : SAMM Te betalen prijs : 0 BEF. 6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de offertes : 9 januari 2002, te 10 u. 30 m. ten laatste, bij de leidende dienst; 9 januari 2002, te 11 uur ten laatste, in het aanbestedingslokaal. b) Adres waar deze moeten worden ingediend : zie 1. c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld : Frans of Nederlands. 7. a) P.M. b) Dag, uur en plaats van de opening : 9 januari 2002, te 11 uur, Aanbestedingsgebouw, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht. 9. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden : artikel 15 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september P.M. 11. Inlichtingen over de eigen toestand van de leverancier en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden op financieel, economisch en technisch vlak : 1 In toepassing van artikel 42 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwaliatieve selectie van de inschrijvers op basis van inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen overeenkomstig artikelen 43 tot 45 van het koninklijk besluit van 8 januari Kunnen bijgevolg uitgesloten worden van de deelneming van de opdracht, de inschrijver die niet voldoet aan de bepalingen van artikel 43, 1, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 8 januari Ten dien einde dient de inschrijver de volgende documenten aan zijn offerte toe te voegen : Bewijs van niet-faillissement noch gerechtelijk akkoord of liquidatie (artikel 43, 1 ). Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van zijn sociale premies volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 5 ). Door de bevoegde instantie afgegeven certificaat waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van BTW en belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land van oorsprong of herkomst (artikel 43, 6 ). 12. Gestanddoeningstermijn van de offerte : acht maanden. 13. Gunningscriteria : De bevoegde overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt, rekening houdend met : het bedrag van de offerte; de technische waarde van het materieel. 14. P.M. 15. P.M. 16. P.M. 17. Datum van verzending van deze aankondiging : 6 november Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen :

6 9118 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Section 4. Marchés non notifiés Sectie 4. Niet-betekende opdrachten N Marché non-atribué Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service de l Etat-Major général, Service général des Achats, Sous-section des Achats des Equipements, Cuirs et Textiles, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , telex BE PHQ to SGA (SAE). 2. Mode de passation choisi : appel d offres général SAE , puis procédure négociée sans publicité SAE Date d attribution du marché : non-attribution du 23 octobre Critères d attribution du marché : Le montant de l offre. La valeur technique du produit proposé. 5. Nombre des offres reçues : Nom et adresse du ou des adjudicataire(s) : nihil. 7. Nature et quantité des produits fournis : anoraks pour le Service médical. 8. Prix payé ou gamme des prix (minimum/maximum) : sans objet. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Date de publication de l avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 11 juillet Date d envoi du présent avis : 6 novembre N Niet-gegunde opdracht 1. Naam en adres van de aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Diensten van de Generale Staf, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Uitrusting, Leder- en Textielwaren, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Everestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to SGA (SAE). 2. Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag SAE , onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking SAE Datum van de gunning van de opdracht : niet-gunning van 23 oktober 2001; 4. Gunningscriteria van de opdracht : Het bedrag van de offerte. De technische waarde van het voorgestelde product. 5. Aantal ontvangen offertes : Naam en adres van de aannemer(s) : nihil. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : anoraks voor de Medische Dienst. 8. Betaalde prijs of opgave van de prijzen (minimum/maximum) : zonder voorwerp. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Datum van publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 11 juli Datum van verzending van de huidige aankondiging : 6 november N Marché non-attribué 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Forces armées, Services de l Etat-Major général, Service général des Achats, Soussection des Achats des Equipements, Cuirs et Textiles, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to SGA (SAE). 2. Mode de passation choisi : appel d offres général SAE Date d attribution du marché : le marché n est pas attribué. 4. Critères d attribution du marché : Le montant de l offre. La valeur technique du produit proposé. 5. Nombre des offres reçues : Nom et adresse du ou des adjudicataire(s) : P.M. 7. Nature et quantité : sacs de voyage modèle 91 : pièces. 8. Prix payé ou gamme des prix (minimum/maximum) : P.M. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Date de publication de l avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 5 août Date d envoi du présent avis : 8 novembre N Niet-gegunde opdracht 1. Naam en adres van de aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Diensten van de Generale Staf, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Uitrusting, Leder- en Textielwaren, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Everestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to SGA (SAE). 2. Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag SAE Datum van de gunning van de opdracht : de opdracht is niet gegund. 4. Gunningscriteria van de opdracht : Het bedrag van de offerte. De technische waarde van het voorgestelde product. 5. Aantal ontvangen offertes : Naam en adres van de aannemer(s) : P.M. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : reiszakken EA. 8. Betaalde prijs of opgave van de prijzen (minimum/maximum) : P.M. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Datum van publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 5 augustus Datum van verzending van de huidige aankondiging : 8 november 2001.

7 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9119 Division Infrastructure A. Consultation des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : Tous les jours ouvrables, sauf le samedi : 1. Entre 14 et 17 heures, dans les bureaux du directeur qui procédera à l adjudication. 2. Entre 10 et 16 heures, au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. B. Acquisition des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : 1. Uniquement au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques lorsqu un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication. 2. Uniquement et sans frais, sur simple demande adressée au directeur chargé de procéder à l adjudication, lorsqu aucun prix de vente n est mentionné à l avis. Divisie Infrastructuur A. Raadpleging der bestekken en bijgaande bescheiden : Iedere werkdag, uitgezonderd de zaterdag : 1. Tussen 14 en 17 uur, in het kantoor van de directeur die zal overgaan tot de aanbesteding. 2. Tussen 10 en 16 uur, op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, te 1040 Brussel. B. De bestekken en bijgaande bescheiden kunnen bekomen worden : 1. Alleen op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, wanneer een verkoopprijs vermeld wordt in het bericht. 2. Alleen en gans kosteloos, op eenvoudige aanvraag aan de directeur gelast met de aanbesteding, wanneer geen verkoopprijs vermeld wordt. N Pouvoir adjudicateur : 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél ou , fax Personnes de contact : Mme Appeltants, Mme Geypens. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Laeken, quartier Sainte-Anne. Démolition de bâtiments. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en sous-catégorie G.5, classe 1; soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 1/1/A.306 (texte néerlandais/français). Prix : 850 BEF. N Aanbestedende overheid : 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel of , fax Contactpersonen : Mevr. Appeltants, Mevr. Geypens. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Laken, kwartier Sint-Anna. Afbraak van gebouwen. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. Deze verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de ondercategorie G.5, klasse 5; ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere E.E.G.-lidstaat, evenals de eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek. Bestek 1/1/A.306 (Nederlandse/Franse tekst). Prijs : 850 BEF.

8 9120 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6. Délai d exécution : cent jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 27 novembre 2001, à 11 heures, par-devant le chef de la 1 re Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, quartier Reine Elisabeth, bâtiment d adjudication, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 6. Uitvoeringstermijn : honderd werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 27 november 2001, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, kwartier Koningin Elisabeth, aanbestedingsgebouw, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 44 du 2 novembre 2001, page 8589, avis Bruxelles. Musée royal de l Armée. Travaux d aménagement pour la partie du Mémorial des Conflits contemporains et pour la construction d un Forum européen. Cahier spécial des charges 1/1/A.313. Le texte de l avis doit être changé comme suit : Numéro du cahier spécial des charges dans le texte français : «1/1/A.313», au lieu de : «1/1/A.1313». Le texte suivant doit être ajouté : «Des visites obligatoires sous peine de nullité de l offre sont prévues le 13 novembre et le 20 novembre 2001». La date d adjudication prévue le 11 décembre 2001 reste inchangée. Le reste du texte reste inchangé. N Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 44 van 2 november 2001, blz. 8589, bericht Brussel. Koninklijk Legermuseum. Inrichtingswerken gedeelte van het Memoriaal voor de Hedendaagse Conflicten en de bouw van een Europees Forum. Bestek 1/1/A.313. De tekst van bericht dient als volgt gewijzigd : Bestek in Franstalige tekst : «1/1/A.313», in plaats van : «1/1/A.1313». Volgende tekst dient toegevoegd te worden : «Verplichte bezoekdagen op straffe van nietigheid van de offerte, zijn voorzien op 13 november en 20 november 2001». De datum van de opening der offertes voorzien op 11 december 2001 blijft behouden. De rest van de tekst blijft ongewijzigd. N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 40 du 5 octobre 2001, page 7360, avis Evere Sud QRE. Travaux de rafraichissement et mise aux normes MG 11 F2 (2 tranches). Cahier spécial des charges 1/1/A.103. Au cahier spécial des charges est joint l addendum n 1. Cet addendum peut être obtenu gratuitement au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax Le soumissionnaire est prié de mentionner qu il a tenu compte de cet addendum n 1 lors de l établissement de son offre. La date d adjudication prévue le 6 novembre 2001 est reportée au 27 novembre Le reste du texte reste inchangé. N Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 40 van 5 oktober 2001, blz. 7360, bericht Evere Zuid KKE. Opfrissingswerken en op norm brengen Mg 11 F2 (2 tranches). Bestek 1/1/A.103. Aan het bestek werd het addendum nr. 1 toegevoegd. Dit addendum is gratis te bekomen in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax De inschrijver dient bij zijn offerte te vermelden dat hij rekening gehouden heeft met dit addendum nr. 1. De datum van de opening der offertes voorzien op 6 november 2001 wordt verschoven naar 27 november De rest van de tekst blijft ongewijzigd. N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 44 du 2 novembre 2001, page 8596, avis Brasschaat, kwartier Oost. Upgrade stand plaques de blindage légères. Cahier spécial des charges 14A127/2. Le texte néerlandais doit être changé comme suit : cahier spécial des charges 14A127/2 au lieu de 14A172/2. Le texte français est correct. La date d adjudication prévue le 27 novembre 2001 reste inchangée. Le reste du texte reste inchangé. N Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 44 van 2 november 2001, blz. 8596, bericht Brasschaat, kwartier Oost. Upgrade stand lichte pantserplaten. Bestek 14A127/2. De Nederlandstalige tekst dient als volgt gewijzigd : bestek 14A127/2 in plaats van 14A172/2. De Franstalige tekst is correct. De datum van de opening der offertes voorzien op 27 november 2001 blijft behouden. De rest van de tekst blijft ongewijzigd.

9 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9121 N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 44 du 2 novembre 2001, page 8590, avis Tielen, quartier Kapt. Gailly. Extension et rénovation d un Maint. Coordination en matière de sécurité et de santé. Cahier spécial des charges 1/4/H/077/2. Sur demande le billet d inscription peut être obtenu gratuitement au 4KDR. Le cahier spécial des charges peut être consulté au Bureau de vente et au 4KDR. La date d adjudication prévue le 29 novembre 2001 reste inchangée. N Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 44 van 2 november 2001, blz. 8590, bericht Tielen. kwartier Kapt. Gailly. Uitbreiden en vernieuwen van een Maint. Coördinatie inzake veiligheid en gezondheid. Bestek 1/4/H/077/2. Desgewenst kan het inschrijvingsbiljet gratis bekomen worden bij 4KDR. Het bestek ligt ter inzage in het Verkoopkantoor en op 4KDR. De datum van de opening der offertes op 29 november 2001 blijft behouden. N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 44 du 2 novembre 2001, page 8593, avis Nieuwpoort, quartier Lombardsijde. Rénovation Mess Cx + adaptation viabilités. Cahier spécial des charges 15A556. Un addendum n 1 est ajouté au cahier spécial des charges. Cet addendum peut être obtenu gratuitement au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , et à la 5 e Direction régionale des Constructions, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tel , fax La date d adjudication prévue le 26 novembre 2001 reste inchangée. Le reste du texte reste inchangé. N Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 44 van 2 november 2001, blz. 8593, bericht Nieuwpoort, kwartier Lombardsijde. Renovatie Mess Cx met aanpassing viabiliteiten. Bestek 15A556. Aan het bestek werd het addendum nr. 1 toegevoegd. Dit addendum is gratis te bekomen in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , en op de 5 e Regionale Directie der Bouwwerken, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge, tel , fax De datum van de opening der offertes, voorzien op 26 november 2001 blijft behouden. De rest van de tekst blijft ongewijzigd. N Pouvoir adjudicateur : 8 e Direction régionale des Constructions, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax Personne de contact : Mme Van Laer, Mme Herbots, Mme Huet, M. Ostyn. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Namur, Belgrade BMK. Rénovation éclairage. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n à pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. N Aanbestedende overheid : 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tel , fax Contactpersoon : Mevr. Van Laer, Mevr. Herbots, Mevr. Huet, de heer Ostyn. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Namur, Belgrade BMK. Renovatie verlichting. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat.

10 9122 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus, peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur dans la catégorie 26. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 ci dessus, seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : Conformément à l article 19, 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : Peut justifier de l exécution d un contrat similaire (objet) sans sous-traitance au cours des cinq dernières années : s il s agit de travaux à des autorités publiques, les travaux sont prouvés par des certificats établis ou visés par l autorité compétente; s il s agit de travaux à des autorités privées, les certificats sont établis par le client, à défaut une simple déclaration de l entrepreneur est admise. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 1/8/V/011 (texte français). Prix : 550 BEF (13,64 EUR). 6. Délai d exécution : soixante jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 13 décembre 2001, à 11 heures, par-devant le chef de la 8 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van registratie als aannemer in de categorie 26. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : Overeenkomstig artikel 19, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : De uitvoering kunnen bewijzen van één gelijkaardig contract (voorwerp) zonder onderaanneming gedurende de laatste vijf jaar : als het gaat om werken voor openbare overheden, worden de werken bewezen door certificaten uitgegeven of geviseerd door de bevoegde overheid; als het gaat om werken voor privé-personen, worden de certificaten verstrekt door de klant, bij gebrek daaraan volstaat een eenvoudige verklaring van de ondernemer. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 1/8/V/011 (Franse tekst). Prijs : 550 BEF (13,64 EUR). 6. Uitvoeringstermijn : zestig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 13 december 2001, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERIE VAN JUSTITIE Direction générale des Etablissements pénitentiaires Directoraat-generaal van de Strafinrichtingen N Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Justice, Prison de Lantin, rue des Aubépines, 4450 Lantin, tél , fax Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mme Maquet et Mme Jakubczyk, au même numéro. 2. Mode de passation choisi : appel d offres général. 3. Nature et quantité du produit à fournir : fourniture de pains, à la Prison de Lantin. Fourniture durant l année 2002 de : kg de pain blanc; kg de pain gris; baguettes de 250 gr (70 cm). 4. Le soumissionnaire doit prouver : Ses possibilités financières et économiques (article 44, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : par des déclarations bancaires appropriées. Si pour une raison justifiée, le fournisseur n est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver ses capacités économiques et financières par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

11 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9123 Ses capacités techniques (article 45, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : Par la liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés : s il s agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l autorité compétente; s il s agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l acheteur, à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise. Qu il ne se trouve pas dans un des cas pouvant l exclure de la participation au marché comme prévu à l article 43 de l arrêté royal du 8 janvier Le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement Date, heure et place de l ouverture : le lundi 17 décembre 2001, à 10 heures, à la Prison de Lantin. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING Direction générale de la Coopération internationale Directie Generaal van de Internationale Samenwerking N N Pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, Direction générale de la Coopération internationale (DGCI), rue Bréderode 6, à 1000 Bruxelles, tél , fax Nature du marché : le présent marché consiste en un contrat d étude et d enquête. Services correspondants simultanément aux classes n 85, 864, 861 de la Classification Centrale des Produits (CPC) des Nations Unies visées à l article 5 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 3. Mode de passation choisi : appel d offres restreint en vertu de l article 14 de la loi du 24 décembre L adjudication par appel d offres restreint qu annonce le présent avis de marché n implique pas pour le pouvoir adjudicateur l obligation d attribuer le marché. 4. Objet du marché : à l initiative de M. le Secrétaire d Etat à la Coopération au Développement, suite aux accords du Lambermont d octobre 2000 et à l approbation par le Parlement le 27 juin 2001 de la loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, disposant en son article 6 que «certaines parties de la coopération au développement seront transférées dès le 1 er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des Communautés et Régions», le DGCI va incessamment lancer une adjudication par appel d offres restreint en vue de la conclusion d un contrat d étude-enquête portant sur : i) les avis des organisations et institutions (nationales, internationales et pays partenaires) du secteur de la coopération au développement concernant la pertinence et les conséquences; ii) les scénarios possibles et les matières concernées; iii) les impacts sur l objectif de consacrer 0,7 % du PIB à la coopération au développement; d une telle défédéralisation. 5. Lieu de livraison ou de prestation de service : Belgique. 6. Nombre maximum de soumissionnaires : le pouvoir adjudicateur sélectionnera au maximum dix soumissionnaires qui recevront le cahier des charges spécifique à cette étude-enquête. 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, directiegeneraal Internationale Samenwerking (DGIS), Brederodestraat 6, te 1000 Brussel, tel , fax Aard van de opdracht : deze opdracht behelst een studie- en onderzoekscontract. Deze diensten komen overeen met de klassen nr. 85, 864, 861 van de Centrale Product Classificatie (CPK) van de Verenigde Naties als bedoeld in artikel 5 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 3. Gekozen gunningswijze : beperkte offerteaanvraag in toepassing van artikel 14 van de wet van 24 deember De aanbesteding via beperkte offerteaanvraag waarin deze aankondiging van opdracht voorziet, houdt niet in dat de aanbestedende overheid verplicht is de opdracht te gunnen. 4. Doel van de opdracht : op initiatief van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en naar aanleiding van de Lambermontakkoorden en de goedkeuring door het Parlement op 27 juni 2001 van de bijzondere wet houdende overheveling van de verschillende bevoegdheden naar de gewesten en gemeenschappen waarvan artikel 6 bepaalt dat «onderdelen van de ontwikkelingssamenwerking vanaf 1 januari 2001 overgeheveld worden in zoverre ze betrekking hebben op de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden» zal de DGIS binnen afzienbare tijd via beperkte offerteaanvraag een aanbesteding indienen. Bedoeling is een studieen onderzoekscontract af te sluiten met betrekking tot i) het advies van de organisaties en instellingen (nationale en internationale en die van partnerlanden) uit de sector van ontwikkelingssamenwerking wat de relevantie en de gevolgen betreft van deze decentralisering; ii) de mogelijke scenario s en de onder deze regeling vallende materie; iii) de gevolgen van zodanige decentralisering voor de doestelling 0,7 % van het BBP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. 5. Plaats van levering of dienstverlening : België. 6. Maximum aantal inschrijvers : de aanbestedende overheid zal maximum tien inschrijvers selecteren. Deze worden in het bezit gesteld van het bestek betreffende deze studie en onderzoeksopdracht.

12 9124 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7. Durée : le contrat avec le soumissionnaire final sera d une durée maximale de neuf mois. Le pouvoir adjudicateur souhaite que le contrat entre en viguer au courant du mois de janvier Personnalité juridique : le soumissionnaire aura une personnalité juridique relevant du droit belge. Pour l exécution du contrat le pouvoir adjudicateur autorise le soumissionnaire à mettre en place une association momentanée avec un ou plusieurs partenaires (national ou international) de son choix. 9. Envoi des dossiers de candidature : a) Le délai de réception des demandes de participation est limité à vingt jours calendrier à compter de la date de parution du présent avis au Bulletin des Adjudications. b) Les dossiers de candidature, rédigés en français ou néerlandais seront envoyés par voie postale (date de la poste faisant foi) ou, de préférence, remis contre accusé de réception à l adresse suivante : Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, Direction générale de la Coopération internationale (DGCI), Direction «Audit et méthode» D02, rue Bréderode 6, à 1000 Bruxelles. 10. Critères de sélection qualitative : le choix par la DGCI des candidats retenus se fera sur base de la qualité et de l expérience dans les domaines de l étude-enquête. Dans le but d aider le pouvoir adjudicateur à réaliser le processus de sélection des candidats auxquels le cahier spécial des charges sera envoyé, les candidats joindront donc à leur demande tous les éléments qu ils jugent utiles à l évaluation de cette expérience, au titre de l article 71 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. Ils sont en outre priés de fournir les renseignements permettant d évaluer leurs capacités d exécution du contrat au titre des articles 69 et 70 du même arrêté royal. 11. Fonctionnaire à contacter : aucune information complémentaire ne sera communiquée avant le choix des candidats retenus pour introduire une offre. 12. Date d envoi de l avis : le 8 novembre Date de réception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : marché public de service non soumis à publicité européenne. 7. Duur : het contract met de geselecteerde inschrijver zal maximum negen maanden lopen. Het is de wens van de aanbestedende overheid dat het contract in de loop van de maand januari 2002 in werking treedt. 8. Rechtspersoon : de inschrijver heeft de rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht. Voor de uitvoering van het contract verleent de aanbestedende overheid de inschrijver toelating om een tijdelijke vereninging op te richten met één of meerdere (nationale of internationale) partners van zijn keuze. 9. Toesturen van de dossiers met kandidaatstelling : a) De termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is beperkt tot twintig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van publicatie van deze aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen. b) De in het Nederlands of het Frans opgestelde dossiers van kandidatuurstelling worden per post (de postdatum is rechtsgeldig) verstuurd of, bij voorkeur, in ruil voor een ontvangstbewijs afgegeven op het volgende adres : Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, directiegeneraal Internationale Samenwerking (DGIS), directe «strategieën» D20, Brederodestraat 6, te 1000 Brussel. 10. Criteria voor kwalitatieve selectie : bij de keuze van de in aanmerking komende kandidaten zal de DGIS zich laten leiden door de kwaliteit en de ervaring op het gebied van studie en onderzoek. Om de aanbestedende overheid te helpen bij de selectie van kandidaten aan wie het bestek wordt toegestuurd, wordt de kandidaten overeenkomstig artikel 71 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten, gevraagd alle gegevens die ze nuttig achten ter beoordeling van deze ervaring aan hun aanvraag te hechten. Zo worden ze verzocht alle gegevens te verstrekken waaruit hun bekwaamheid om het contract uit te voeren kan worden beoordeeld overeenkomstig de artikelen 69 en 70 van voornoemd koninklijk besluit. 11. Te contacteren ambtenaar : hierover zal geen bijkomende informatie worden verstrekt vooraleer de keuze van de kandidaten die een offerte mogen indienen, vaststaat. 12. Datum van verzending van de aankondiging : 8 november Datum van ontvangst van de aankondiging door het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : het gaat om een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten, deze vallen niet onder de vereiste van de openbaarmaking. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L ENVIRONNEMENT MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Secrétariat général Algemeen Secretariaat N Pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, rue de la Vierge Noire 3C, 1000 Bruxelles, tél , fax , Jean-Paul Demande du cahier des charges et informations complémentaires : M. Hamoir Jean-Paul, conseiller adjoint, service bibliothèque, publications. Lieu où le cahier spécial des charges peut être examiné et horaire. Bibliothèque, même adresse, de 8 h 30 m à 11 h 45 m et de 13h30mà16heures. 2. Mode de passation : appel d offres général. 3. Nature : traduction des textes de la Revue belge de sécurité sociale du néerlandais vers le français. N Opdrachtgever : Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 Brussel, tel , fax , Jean-Paul Aanvraag om het bestek en bijkomende informatie : de heer Hamoir, Jean-Paul, adjunct-adviseur, dienst bibliotheek, publicaties. Plaats waar het bijzonder bestek kan worden geraadpleegd en uren : bibliotheek, zelfde adres, van 8 u. 30 m. tot 11 u. 45 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 uur. 2. Wijze van gunning : algemene offerteaanvraag. 3. Aard : vertaling van de teksten voor het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid uit het Nederlands naar het Frans.

13 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Renseignements et documents nécessaires : il s agit de ceux prévus aux articles 43 à 45 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 (Moniteur belge du 26 janvier 1996) et repris au cahier spécial des charges. 5. Date, heure et lieu d ouverture des offres, le 30 novembre 2001, à 14 h 30 m, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, local 632ter, 9 e étage, rue de la Vierge Noire 3C, 1000 Bruxelles. 4. Nodige inlichtingen en documenten : zij zijn vermeld in artikelen 43 tot 45 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996) en zijn overgenomen in het bijzonder bestek. 5. Datum, uur en plaats van de opening van de offertes : 30 november 2001, te 14 u. 30 m., bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, lokaal 632ter, 9 e verdieping, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 Brussel. N N Pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, rue de la Vierge Noire 3C, 1000 Bruxelles, tél , fax , Jean-Paul Demande du cahier des charges et informations complémentaires : M. Hamoir Jean-Paul, conseiller adjoint, service bibliothèque, publications. Lieu où le cahier spécial des charges peut être examiné et horaire. Bibliothèque, même adresse, de 8 h 30 m à 11 h 45 m et de 13h30mà16heures. 2. Mode de passation : appel d offres général. 3. Nature : traduction des textes de la Revue belge de sécurité sociale du français vers le néerlandais. 4. Renseignements et documents nécessaires : il s agit de ceux prévus aux articles 43 à 45 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 (Moniteur belge du 26 janvier 1996) et repris au cahier spécial des charges. 5. Date, heure et lieu d ouverture des offres, le 30 novembre 2001, à 14 h 30 m, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, local 632ter, 9 e étage, rue de la Vierge Noire 3C, 1000 Bruxelles. 1. Opdrachtgever : Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 Brussel, tel , fax , Jean-Paul Aanvraag om het bestek en bijkomende informatie : de heer Hamoir, Jean-Paul, adjunct-adviseur, dienst bibliotheek, publicaties. Plaats waar het bijzonder bestek kan worden geraadpleegd en uren : bibliotheek, zelfde adres, van 8 u. 30 m. tot 11 u. 45 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 uur. 2. Wijze van gunning : algemene offerteaanvraag. 3. Aard : vertaling van de teksten voor het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid uit het Frans naar het Nederlands. 4. Nodige inlichtingen en documenten : zij zijn vermeld in artikelen 43 tot 45 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996) en zijn overgenomen in het bijzonder bestek. 5. Datum, uur en plaats van de opening van de offertes : 30 november 2001, te 14 u. 30 m., bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, lokaal 632ter, 9 e verdieping, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 Brussel. N N Pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, rue de la Vierge Noire 3C, 1000 Bruxelles, tél , fax , Jean-Paul Demande du cahier des charges et informations complémentaires : M. Hamoir Jean-Paul, conseiller adjoint, service bibliothèque, publications. Lieu où le cahier spécial des charges peut être examiné et horaire. Bibliothèque, même adresse, de 8 h 30 m à 11 h 45 m et de 13h30mà16heures. 2. Mode de passation : appel d offres général. 3. Nature : édition de l «Aperçu de la sécurité sociale» dans l une et l autre langue nationale. 4. Renseignements et documents nécessaires : il s agit de ceux prévus aux articles 43 à 45 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 (Moniteur belge du 26 janvier 1996) et repris au cahier spécial des charges. 5. Date, heure et lieu d ouverture des offres, le 23 novembre 2001, à 14 h 30 m, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, local 632ter, 9 e étage, rue de la Vierge Noire 3C, 1000 Bruxelles. 1. Opdrachtgever : Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 Brussel, tel , fax , Jean-Paul Aanvraag om het bestek en bijkomende informatie : de heer Hamoir, Jean-Paul, adjunct-adviseur, dienst bibliotheek, publicaties. Plaats waar het bijzonder bestek kan worden geraadpleegd en uren : bibliotheek, zelfde adres, van 8 u. 30 m. tot 11 u. 45 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 uur. 2. Wijze van gunning : openbare aanbesteding. 3. Aard : uitgave van het «Beknopt overzicht van de sociale zekerheid» in de ene en de andere landstaal. 4. Nodige inlichtingen en documenten : zij zijn vermeld in artikelen 43 tot 45 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996) en zijn overgenomen in het bijzonder bestek. 5. Datum, uur en plaats van de opening van de offertes : 23 november 2001, te 14 u. 30 m., bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, lokaal 632ter, 9 e verdieping, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 Brussel.

14 9126 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L AGRICULTURE MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW Bureau d Intervention et de Restitution belge (B.I.R.B.) Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (B.I.R.B.) N Pouvoir adjudicateur : Bureau d Intervention et de Restitution belge (B.I.R.B.), Direction produits végétaux, rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles, tél , , fax et Personnes à contacter : M. W. Van Brandt et M. J. Schepens. 2. a) Mode de passation : appel d offres restreint. b) Justification de la procédure accélérée : procédure d urgence requise pour une publication accélérée au Journal officiel des Communautés européennes. Motivation : première mise à disposition des marchandises avant le 31 janvier a) Lieu de livraison : dépôts militaires (7), banques alimentaires (10). b) Objet du marché, numéro CPA et Fabrication, au prorata de blé tendre fourni ou à fournir après adjudication (± troc) provenant du stock d intervention, de farine (± 500 tonnes) et de pâtes (± 500 Tonnes) conditionnées en emballage requis pour la fourniture de denrées alimentaires au bénéfice des personnes les plus démunies de la communauté. Règlement (C.E.E.) n 3149/92 (cfr cahier spécial des charges). 4. Délai de livraison : Première tranche : 31 janvier Seconde tranche : 28 février a) Date limite de réception des demandes de participation : 22 novembre 2001 (16 heures locale). b) Adresse : voir au point 1. c) Langue(s) : français ou néerlandais. 7. Date limite d envoi des invitations à soumissionner : 26 novembre 2001 (envoi du cahier spécial des charges). 8. Garantie : 110 % de la valeur des céréales adjugées pour la fabrication du produit fini; ou 5 % de cette même valeur si reconstitution après fabrication du stock privé de céréales utilisées par celles adjugées. 9. Conditions techniques minimales : fabricants patentés ayant au minimum une activité de cinq ans dans le domaine de fabrication Nombre de fournisseurs invités à soumissionner : minimum Autres renseignements. Date limite d envoi à présenter une offre : 19 décembre 2001, 11 heures (heure locale) Date d envoi de l avis : 7 novembre Date de réception de l avis par l O.P.O.C.E. N Aanbestedende dienst : Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (B.I.R.B.), Directie : plantaardige producten, Trierstraat 82, 1040 Brussel, tel of , fax en Contactpersonen : de heer W. Van Brandt, de heer J. Schepens. 2. a) Wijze van aanbesteding : beperkte offerteaanvraag. b) Rechtvaardiging van versnelde procedure : spoedprocedure vereist voor een versnelde bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Motivatie : eerste terbeschikkingstelling van de goederen vóór 31 januari a) Leveringsplaats : militaire depots (7), voedselbanken (10). b) Voorwerp van de aanbesteding, CPA-nummer : en Vervaardiging, naar rata van geleverde of na inschrijving te leveren (± ruiling) zachte tarwe, van meel (± 500 ton) en deegwaren (± 500 ton) in de verpakking als vereist voor levering van levensmiddelen aan de hulpbehoevenden van de gemeenschap. Verordening (E.E.G.) nr. 3149/92 (zie bestek). 4. Leveringstermijn : Eerste schijf : 31 januari Tweede schijf : 28 februari a) Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming : 22 november 2001 (16 uur plaatselijke tijd). b) Adres : zie punt 1. c) Taal of talen : Nederlands of Frans. 7. Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving : 26 november Zekerheden : 110 % van de waarde van de voor de vervaardiging van het het afgewerkt product toegewezen granen, of 5 % van diezelfde waarde indien wedersamenstelling na vervaardiging van de gebruikte particuliere voorraad granen, gebruikt voor die welke zijn toegewezen. 9. Minimale technische voorwaarden : gepatenteerde fabrikanten die ten minste vijf jaar in de vervaardiging actief zijn Aantal leveranciers uitgenodigd tot inschrijving : minimum vijf Overige inlichtingen. Uiterste datum om een offerte in te dienen : 19 december 2001 (11 uur, plaatselijke tijd) Datum van verzending van de aankondiging : 7 november Datum van ontvangst van de aankondiging door het B.O.P.E.G. :

15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9127 MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L INFRASTRUCTURE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR La Poste De Post N Nom, adresse, numéro de téléphone, fax du pouvoir adjudicateur; la personne du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues : La Poste, société anonyme de droit public, Purchasing, Fleet Management, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, L. Behaeghel, tél , fax , télex Posgen B. 2. a) Mode de passation choisi : appel d offres général avec publicité européenne. b) Forme du marché faisant l objet de l avis : marché de fourniture d essence, LPG et diesel aux stations-service, suivant le système de l enregistrement automatique (cartes magnétiques), pour tous les véhicules utilisées par La Poste (Lot A), et fourniture de mazout de chauffage (lot B). Cahier spécial des charges PURCHASING/01/01 de a) Lieu de livraison : les livraisons dans le cadre du lot A se font principalement en Belgique. La proximité des stations, service par rapport au réseau de La Poste à approvisionner état un critère d attribution. Les livraisons dans le cadre du lot B se font en Belgique. b) Nature et quantité des produits à fournir, le numéro de la classification CPA : fourniture d essence, LPG et diesel aux stationsservice pour tous les véhicules utilisés par La Poste et fourniture de mazout de chauffage. c) La quantité de produits à fournir : Lot A : Essence (super 95 RON) sans plomb : ± litres. Essence (98 RON) sans plomb : ± litres. Essence (Eurosuper) avec substitut de plomb : ± litres. LPG : ± litres. Diesel : ± litres. Lot B : Mazout de chauffage : ± litres. d) Possibilité de remettre une offre pour une partie des fournitures : le soumissionnaire est libre de soumissionner pour un ou deux lots. 4. Durée du marché : Lot A : un an : renouvelable par tacite reconduction pour une période de chaque fois douze mois. Le début d exécution est envisagé vers le 14 janvier Lot B : le marché débutera le 14 octobre 2002 jusqu au 31 décembre Il peut être prolongé par tacite reconduction pour une période de chaque fois douze mois. 5. a) Nom et adresse du service auquel les documents peuvent être demandés : le cahier spécial des charges PURCHASING/01/01 de 2001 peut être acheté directement au guichet du service accueil, niveau 0, rue de l Evêque, 1000 Bruxelles. b) Date limite pour effectuer cette demande : 30 novembre c) Montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents : le document est en vente au prix de 250 BEF. Somme à verser au compte de la division , Economat, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. N Naam, adres, telefoon- en faxnummer van de aanbestedende overheid; de persoon waarbij bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen : De Post, naamloze vennootschap van publiek recht, Purchasing, Fleet Management, Muntcentrum, 1000 Brussel, L. Behaeghel, tel , fax , telex Posgen B. 2. a) Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag met Europese publicatie. b) Vorm van de opdracht die het voorwerp is van de aankondiging : aankoop van enerzijds alle soorten benzine, LPG en diesel aan de pomp ten behoeve van alle voertuigen gebruikt door De Post volgens het systeem van automatische registratie (magnetische kaarten) (perceel A), en anderzijds het leveren per tankwagen van huisbrandolie voor verwarming (perceel B). Bijzonder bestek PURCHASING/01/01 van a) Plaats van levering : de leveringen die worden uitgevoerd in het kader van perceel A vinden hoofdzakelijk plaats in België. De nabijheid van de benzinestations ten opzichte van het kantorennet van De Post is een gunningscriteria. De leveringen die worden uitgevoerd in het kader van perceel B vinden plaats in België. b) Aard van de te leveren producten, het classificatienummer bij de CPA : het betreft de levering van benzine (Super 95 RON zonder lood en 98 RON zonder lood, Eurosuper met loodvervanger), LPG en diesel en de levering van huisbrandolie voor verwarming. c) Hoeveelheid van de te leveren producten : De aanneming bestaat uit twee percelen, waarbij de behoeften voor perceel A als volgt geraamd worden : Super 95 RON zonder lood : ± liter. Super 98 RON zonder lood : ± liter. Eurosuper met loodvervanger : ± liter. LPG : ± liter. Diesel : ± liter. De ramingen voor perceel B bedragen : Huisbrandolie voor verwarming : liter. d) De mogelijkheid tot het indienen van een offerte voor een gedeelte van de leveringen : het staat de inschrijvers vrij om in te schrijven op één of op beide percelen. 4. Einddatum van de levering : De overeenkomst voor perceel A start per 14 januari 2002, wordt afgesloten voor één jaar en kan jaarlijks stilzwijgend verlengd worden. De overeenkomst voor perceel B vangt aan op 14 oktober 2002 en eindigt op 31 december 2003 maar kan jaarlijks stilzwijgend verlengd worden met telkens een periode van twaalf maanden. 5. a) Naam en adres van de dienst waar de bescheiden kunnen worden aangevraagd : de aankoop van het bijzonder bestek PURCHASING/01/01 van 2001 kan rechtstreeks geschieden aan het loket van de onthaaldienst, niveau 0, Bisschopsstraat, 1000 Brussel. b) Uiterste datum waarop de aanvraag mag geschieden : 30 november c) Bedrag en modaliteiten van betaling van de som die dient te worden gestort tot het bekomen van dit document : dit document is te koop tegen de prijs van 250 BEF. Som te storten op rek , Economaat, Muntcentrum, 1000 Brussel.

16 9128 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6. a) Date limite de réception des offres : la date limite de réception des offres a été fixée au 31 décembre 2001, à 10 heures au plus tard. b) Adresse où les offres doivent être transmises : La Poste, Purchasing, Fleet Management, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. c) La ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées : les offres doivent être rédigées en langue française ou en langue néerlandaise. 7. a) Personnes admises à assister à l ouverture des offres : l ouverture des soumissions est publique. b) Date, heure et lieu de cette ouverture : l ouverture des soumissions se fera publiquement, sans proclamation des prix, le 31 décembre 2001, à 10 heures précises, dans la salle des adjudications de La Poste, rez-de-chaussée, Centre Monnaie, rue de l Evêque, 1000 Bruxelles. 8. Indications se rapportant au cautionnement et autres garanties demandées : le montant du cautionnement à verser par l adjudicataire est fixé à BEF (lot A) et BEF (lot B). 9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent : les paiements sont effectués dans les cinquante jours calendrier à compter de la date de facture. La facture doit être accompagnée des documents de réception régulièrement établis comme prévu à l article 15, de l arrêté royal du 26 septembre 1996 et du cahier spécial des charges PURCHASING/01/01 de Forme juridique déterminée que devra éventuellement revêtir le groupement de fournisseurs auquel aura être attribué le marché : les formes juridiques légalement autorisées. 11. Renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des conditions minimales de caractères économique et technique que les administrations fixent aux fournisseurs pour leur sélection : Sera exclu, le prestataire qui se trouve dans en des cas d exclusion de participation au marché visé par l article 43, 5 et 6 de l arrêté royal du 8 janvier La preuve que le prestataire ne se trouve pas dans un des cas cités doit être apportée par la production des pièces suivantes : un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné attestant que le prestataire est en ordre de cotisations sociales et d impôts directs et indirects. Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. La capacité financière et économique doit être justifiée par une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif aux produits faisant l objet du marché, réalisés par l entreprise au cours des trois derniers exercices. La capacité technique peut être justifiée par une liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et destinataires publics ou privés (lot B). 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt jours calendrier prenant cours le lendemain du jour de la séance d ouverture des soumissions. 13. Critères qui seront pris en considération lors de l attribution du marché : les critères d attribution du présent marché figurent dans le cahier spécial des charges PURCHASING/01/01 de Variantes libres : l introduction de variantes libres est admise, uniquement pour le lot A, à condition qu elles respectent les conditions minimales indiquées dans les clauses techniques du cahier spécial des charges. 15. Autres renseignements : le cahier des charges peut être consulté au guichet de service accueil niveau 0, rue de l Evêque, 1000 Bruxelles, ainsi que dans les bureaux de Fleet Management, Division , local 720, 7 e étage, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 8 h 30 m à 12 heures et de 14 à 16 heures, excepté les samedi, dimanche et jours fériés légaux. 6. a) Uiterste datum van de ontvangst van de offertes : de uiterste datum voor de ontvangst van de offerten is vastgesteld op 31 december 2001, te 10 uur ten laatste. b) Adres waar de offerten moeten worden gezonden : De Post, Purchasing, Fleet Management, Muntcentrum, 1000 Brussel. c) Taal of talen waarin de offerten moeten worden gesteld : de offertes moeten worden gesteld in de Nederlandse of in de Frans taal. 7. a) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : de opening van de inschrijvingen is openbaar. b) Datum, uur en plaats van die opening : de opening van de inschrijvingen zal geschieden op 31 december 2001, te 10 uur stipt, in de zaal van de aanbestedingen van De Post, gelijkvloers, Muntcentrum, Bisschopsstraat, 1000 Brussel. 8. Aanduidingen betreffende de borgtochten en andere gevraagde waarborgen : het bedrag van de door de aannemer te stellen borgtocht wordt vastgesteld op BEF (lot A) en BEF (lot B). 9. Belangrijkste voorschriften voor financiering en betaling en/of verwijzingen naar de wettelijke of bestuursrechtelijke teksten waarin deze worden geregeld : de betaling geschiedt binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf factuurdatum. De factuur moet vergezeld zijn van de regelmatige opgestelde ontvangstformulieren voorzien in het artikel 15, van het koninklijk besluit van 26 september 1996, van het bijzonder bestek PURCHASING/01/01 van De bepaalde rechtsvorm die de combinatie van leveranciers eventueel moet hebben wanneer de opdracht haar gegund wordt : de in de lidstaten toegelaten rechtsvormen. 11. De te verstrekken inlichtingen en de nodige bescheiden voor de beoordeling van de economische en technische minimumeisen die de besturen voor de leveranciers vaststellen inzake hun selectie : Wordt uitgesloten, de dienstverlener die zich bevindt in één van de gevallen van uitsluiting van deelneming aan de opdracht vermeld in artikel 43, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 8 januari Het bewijs dat de aannemer zich niet in één van de vermelde gevallen bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken : een door de bevoegde overheid van het betrokken land afgeleverd getuigschrift waaruit blijkt dat de dienstverlener in orde is met de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid en van zijn directe en indirecte belastingen. Wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. De financiële en economische draagkracht moet worden aangetoond aan de hand van een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. De technische bekwaamheden worden beoordeeld op basis van een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen uitgevoerd gedurende de afgelopen drie jaren, hun bedrag, data en de publiekof privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren (lot B). 12. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : gedurende honderd twintig kalenderdagen blijven de inschrijvers door hun offerte gebonden. Deze termijn gaat in de dag volgend op de datum van de opening van de inschrijvingen. 13. De bij de gunning van de opdracht aan te leggen criteria : de gunningscriteria zijn opgenomen in het bijzonder bestek PURCHASING/01/01 van Vrije varianten : varianten zijn toegelaten enkel voor perceel A op voorwaarde dat zij voldoen aan de technische specificaties van het bijzonder bestek. 15. Overige inlichtingen : het bijzonder bestek ligt tevens ter inzage in het kantoor aan het loket van de onthaaldienst, niveau 0, Bisschopstraat, 1000 Brussel, alsmede in de kantoren van de Dienst Fleet Management, Afdeling , lokaal 720, 7 e verdieping, Muntcentrum, 1000 Brussel, alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, behalve de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

17 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes : 17. Date d envoi de l avis : 5 novembre La date de réception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : 5 novembre L indication si le marché est couvert par l Accord du GATT : le marché est couvert par l Accord du GATT. 16. Datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 5 november Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : 5 november Bepaling of de opdracht onder de GATT-overeenkomst valt : de opdracht valt onder de GATT-overeenkomst. Administration des Affaires maritimes et de la Navigation N Pouvoir adjudicateur : Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l Infrastructure, rue d Arlon 104, 1040 Bruxelles. De plus amples renseignements peuvent être obtenus sur rendezvous à l Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, ir. P. Claeyssens, tél , ou ir. F. Van Rompuy, tél Type d adjudication : demande d offres générale. 3. Type et quantité de services à livrer : le marché consiste en la mise à disposition d un analyste fonctionnel et d un programmeur pour la réalisation d applications informatiques dans le cadre du «Guichet unique» (Forms, Reports et DB d Oracle, MS Access) à l attention de l Administration des Affaires maritimes et de la Navigation. La durée du service comportera sept cents heures au maximum. 4. Informations et documents utiles relatifs aux exigences légales de natures financières, économiques et techniques : les souscripteurs doivent joindre à leur offre les documents décrits au titre III, chapitre II de l arrêté royal du 8 janvier 1996 ainsi qu une attestation de l Office national de Sécurité sociale. 5. Le cahier des charges AAMN/SV/01.3 est disponible au prix de 150 BEF auprès du Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte Des informations peuvent être obtenues auprès du Bureau de vente, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tous les jours de 10 à 16 heures, exceptés les samedis, dimanches et jours fériés légaux. 6. Délai d exécution : à déterminer par le souscripteur. 7. Ouverture des souscriptions : l ouverture des offres aura lieu le mardi 27 novembre 2001, à 11 heures, à l Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, salle de réunion 3 e étage, rue d Arlon 104, 1040 Bruxelles. Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart N Aanbestedende overheid : het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart, Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, Aarlenstraat 104, 1040 Brussel. Bijkomende inlichtingen kunnen na afspraak bekomen worden bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart, ir. P. Claeyssens, tel , of ir. F. Van Rompuy, tel Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. Aard en hoeveelheid van de te leveren diensten : de opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van een systeemanalist en een programmeur om mee te werken aan de realisatie van informaticatoepassingen in het kader van het «Enig Loket» (Forms, Reports en DB van Oracle, MS Access) ten behoeve van het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart. De duur van de overeenkomst zal maximaal zevenhonderd uren bedragen. 4. Inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen : de inschrijvers dienen de bescheiden beschreven in titel III, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (artikelen 43 en 45), bij hun offerte te voegen, evenals een attest van de R.S.Z. 5. Het lastenkohier BMZS/SV/01.3 is verkrijgbaar tegen de prijs van 150 BEF in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rekening Het ligt ter inzage in het Verkoopkantoor, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, alle dagen van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. 6. Uitvoeringstermijn : op te geven door de inschrijver. 7. Opening van de offertes : de opening van de offertes zal plaatsvinden op dinsdag 27 november 2001, te 11 uur, in het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart, vergaderzaal 3 e verdieping, Aarlenstraat 104, 1040 Brussel. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES Les cahiers spéciaux des charges et les plans concernant les travaux annoncés peuvent être consultés au : Bureau des renseignements concernant les adjudications de la S.N.C.B., rue de France 89, à 1070 Bruxelles; service chargé de procéder à l adjudication. Pour la vente de ces documents, il convient de suivre les indications de chaque annonce. Les bureaux de la S.N.C.B. sont ouverts, tous les jours ouvrables, de9à12heures et de 14 à 16 heures, sauf le samedi. N Instandhouding Infrastructuur - Zone Antwerpen Le 11 décembre 2001, à 11 heures, dans les bureaux de M. Engeler, ingénieur principal du service Instandhouding Infrastructuur, gare d Antwerpen-Centraal (2 e étage), adjudication publique pour des travaux : travaux de collage pour la sous-station de traction de Vilvoorde. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN De bestekken en plans betreffende de aangekondigde werken kunnen geraadpleegd worden op : het Kantoor voor inlichtingen over de aanbestedingen van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, te 1070 Brussel; op de dienst belast met de aanbesteding. Voor de verkoop van deze documenten raadplege men de aanduiding van iedere aankondiging. De kantoren van de N.M.B.S. zijn open, alle werkdagen, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, behalve s zaterdags. N Instandhouding Infrastructuur - Zone Antwerpen Op dinsdag 11 december 2001, te 11 uur, in de kantoren van de heer Engeler, eerste ingenieur bij de Dienst Instandhouding Infrastructuur, station Antwerpen-Centraal (2 e verdieping), openbare aanbesteding voor de werken : kabelwerken ten behoeve van tractieonderstation Vilvoorde.

18 9130 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Agréation : sous-catégorie P.2, classe 3 ou supérieure. Délai d exécution : cent vingt jours calendrier. Cahier spécial des charges 51/41/2/01/19. Prix (plans incl.) : BEF (35,94 EUR) + 87 BEF (2,16 EUR) (T.V.A.) = BEF (38,10 EUR). Consultation et achat des documents à l adresse précitée. Versement au compte «N.M.B.S., District Noordoost, Ontvangsten te Antwerpen», avec indication du numéro de T.V.A. et en mentionnant : «Bestek 51/41/2/01/19». Les documents d adjudication peuvent également être consultés au bureau des renseignements relatifs aux adjudications de la S.N.C.B., rue de France 89, 1070 Bruxelles. Erkenning : ondercategorie P.2, klasse 3 of hogere. Uitvoeringstermijn : honderd twintig kalenderdagen. Bestek 51/41/2/01/19 (Nederlandse tekst. Prijs (incl. plans) : (35,94 EUR) + 87 BEF (2,16 EUR) (BTW) = BEF (38,10 EUR). Raadpleging en verkoop der bescheiden op bovenstaand adres. Storting op rek «N.M.B.S., District Noordoost, Ontvangsten te Antwerpen», met aanduiding van het BTW-nummer en de vermelding : «Bestek 51/41/2/01/19». De aanbestedingsdocumenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op het kantoor voor inlichtingen over de aanbestedingen van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, 1070 Brussel. N BE Patrimonium - Zone Hasselt 1. Aanbestedende overheid : Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, BE Patrimonium, Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt, tel , fax Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard van het werk : station Leuven. Plaatsing akoestische panelen op perronboorden en tussen sporen. Bestek 43/04/2/01/ Erkenning : ondercategorie C.3, klasse 1 of hogere. 5. Verschuldigd bedrag : Bestek. Prijs : BEF (72,38 EUR) BEF (4,34 EUR) (BTW) = BEF (76,72 EUR). Plans. Prijs : 380 BEF (9,42 EUR) + 23 BEF (0,57 EUR) (BTW) = 403 BEF (9,99 EUR). Betalingswijze : storting op rek «N.M.B.S., BE Patrimonium te Hasselt. Ontvangsten te Antwerpen», met aanduiding van BTW-nummer en vermelding «Bestek 43/04/2/01/11». Raadpleging en verkoop : op bovenstaand adres. 6. Uitvoeringstermijn : eenentachtig kalenderdagen. 7. Datum, uur en plaats van opening van de offertes : op donderdag 13 december 2001, te 11 u. 30 m., in de conferentiezaal (1 e verdieping), Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt. N N Centre d Activités Patrimoine - Zone Liège Centre d Activités Patrimoine - Zone Liège Pouvoir adjudicateur : S.N.C.B., Centre d Activités Patrimoine, Gares et Biens immobiliers, zone Liège, rue du Plan Incliné 145/005, 4000 Liège. Procédure : adjudication publique. Le mardi 11 décembre 2001, à 14 heures, par-devant M. G. Bemelmans, ingénieur principal, dirigeant du Centre d Activités Patrimoine, zone Liège, dans la salle des conférences, située au 3 e étage du bâtiment S.N.C.B., rue du Plan Incliné 145, 4000 Liège, adjudication publique pour l entreprise des travaux de : Ligne 36 : aménagement du parking de la gare d Ans. Agréation : catégorie C, classe 4 ou supérieure. Délai d exécution : cent quatre-vingts jours calendrier. Cahier spécial des charges 43/04/4/00/12 (texte français). Prix : 850 BEF + 51 BEF (T.V.A.) = 901 BEF (22,34 EUR). Plans (10). Prix : 783 BEF + 47 BEF (T.V.A.) = 830 BEF (20,58 EUR). Total : BEF + 98 BEF (T.V.A.) = BEF (42,92 EUR). Fonctionnaire dirigeant : Mme C. Lambermont, architecte, S.N.C.B., Centre d Activités Patrimoine, rue du Plan Incliné 145/006, 4000 Liège, tél , fax Aanbestedende overheid : S.N.C.B., Centre d Activités Patrimoine, Gares et Biens immobiliers, zone Liège, rue du Plan Incliné 145/005, 4000 Liège. Procedure : openbare aanbesteding. Op dinsdag 11 december 2001, te 14 uur, wordt voor de heer G. Bemelmans, eerste ingenieur, diensleider van de Centre d Activités Patrimoine, zone Liège, in de conferentiezaal (3 e verdieping) van het N.M.B.S.-gebouw, rue du Plan Incliné 145, 4000 Liège, een openbare aanbesteding gehouden voor de aanneming van volgende werken : Lijn 36 : aanleg van de parkeerplaats van het station Ans. Erkenning : categorie C, klasse 4 of hogere. Uitvoeringstermijn : honderd tachtig kalenderdagen. Bestek 43/04/4/00/12 (Franse tekst). Prijs : 850 BEF + 51 BEF (BTW) = 901 BEF (22,34 EUR). Plannen (10). Prijs : 783 BEF + 47 BEF (BTW) = 830 BEF (20,58 EUR). Totaal : BEF + 98 BF (BTW) = BEF (42,92 EUR). Technische ambtenaar : Mevr. C. Lambermont, architect, S.N.C.B., Centre d Activités Patrimoine, rue du Plan Incliné 145/006, tel , fax

19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9131 Consultation et vente des documents au Centre d Activités Patrimoine, bâtiment (5 e étage), de la rue du Plan Incliné 145, 4000 Liège, à partir du 19 novembre Versement au compte «S.N.C.B., Unité Centrale de Coordination Accounting and Controlling, zone Liège», avec indication du numéro de T.V.A. et en mentionnant «Cahier spécial des charges 43/04/4/00/12». Les documents d adjudication peuvent être consultés au bureau de la S.N.C.B., rue de France 89, 1070 Bruxelles. Ce bureau est ouvert tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures. Raadpleging en verkoop der bescheiden bij de Centre d Activités Patrimoine, zone Liège, gebouw (5 e verdieping), rue du Plan Incliné 145, 4000 Liège, vanaf 19 november Storting op rek «S.N.C.B., Unité Centrale de Coordination Accounting and Controlling, zone Liège», met aanduiding van het BTW-nummer en de vermelding : «Bestek 43/04/4/00/12». De aanbestedingsbescheiden kunnen geraadpleegd worden op het kantoor van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, 1070 Brussel, alle dagen open, behalve op zaterdag, van 9 tot 12 uur. N Instandhouding Infrastructuur - Zone Antwerpen Le mardi 18 décembre 2001, à 11 heures, dans les bureaux de M. De Groof, ingénieur principal du service Instandhouding Infrastructuur, gare d Antwerpen-Centraal (2 e étage), adjudication publique pour l entreprise des travaux suivant : ligne 25, Bruxelles-Nord- Antwerpen-Centraal, km , commune de Sint-Katelijne-Waver, passage supérieur de la Hertstraat : 1. Travaux d entretien. 2. Pose d un nouveau garde-corps et de nouvelles marches d escalier. Agréation : catégorie E, classe 2 ou plus. Délai d exécution : septante jours ouvrables. Cahier spécial des charges 51/02/2/01/20 (texte néerlandais). Prix (plans incl.) : BEF (24,79 EUR) + 60 BEF (1,49 EUR) (T.V.A. 6 %) = BEF (26,28 EUR). Consultation et achat des documents à l adresse précitée. Versement au compte «N.M.B.S., District Noordoost, Ontvangsten te Antwerpen», avec indication du numéro de T.V.A. et en mentionnant : «Bestek 51/02/2/01/20». Les documents d adjudication peuvent également être consultés au bureau des renseignements relatifs aux adjudications de la S.N.C.B., rue de France 89, à 1070 Bruxelles. N Instandhouding Infrastructuur - Zone Antwerpen Op dinsdag 18 december 2001, te 11 uur, in de kantoren van de heer De Groof, eerste ingenieur bij de Dienst Instandhouding Infrastructuur, station Antwerpen-Centraal (2 e verdieping), openbare aanbesteding voor de aanneming van de werken : lijn 25, Brussel-Noord-Antwerpen-Centraal, km , gemeente Sint- Katelijne-Waver, OVB, Hertstraat. 1. Onderhoudswerken. 2. Aanbrengen van nieuwe borstweringen en nieuwe traptreden. Erkenning : categorie E, klasse 2 of hogere. Uitvoeringstermijn : zeventig werkdagen. Bestek 51/02/2/01/20 (Nederlandse tekst). Prijs (incl. plans) : BEF (24,79 EUR) + 60 BEF (1,49 EUR) (BTW 6 %) = BEF (26,28 EUR). Raadpleging en verkoop der bescheiden op bovenstaand adres. Storting op rek «N.M.B.S., District Noordoost, Ontvangsten te Antwerpen», met aanduiding van het BTW-nummer en de vermelding : «Bestek 51/02/2/01/20». De aanbestedingsdocumenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op het kantoor voor inlichtingen over de aanbestedingen van de N.M.B.S., Frankrijkstraat 89, 1070 Brussel. N Entité adjudicatrice : Société nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.B.), S.A. de droit public, Unité centrale de Coordination, Affaires juridiques (AJ) 03, «Fiscalité et Assurances», section 28, rue de France 85, 1060 Bruxelles. 2. Nature du marché, numéro CPC : prestations de services. Catégorie 6 : services d assurances. 3. Lieu de livraison, d exécution ou de prestation : voir au point Objet du marché : CPC 81299, autres services d assurances. Le marché a pour but de conclure, au terme de la procédure négociée, un contrat global d assurance (des contrats d assurance) du type «Tous risques sauf...», pour couvrir l ensemble du patrimoine et l intégralité de l infrastructure ferroviaire de la S.N.C.B., situé en Belgique. Le capital assuré pour le volet «Bâtiments et tunnels», s élève à BEF par sinistre, et pour le volet «Infrastructure ferroviaire», BEF par sinistre au-delà d une franchise de BEF par sinistre. L engagement maximum des assureurs reste limité à BEF pour toute la durée du contrat (sous réserve de toutes variantes mentionnées dans le cahier spécial des charges). 5. a) Réservé à une profession déterminée : uniquement les assureurs autorisés pour la couverture de ce risque dans un ou plusieurs Etats membres de l Union européenne. N Aanbestedende overheid : Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.), N.V. van publiek recht, Centrale Coördinatie Eenheid, Juridische Zaken (JZ) 03 «Fiscaliteit & Verzekeringen», sectie 28, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel. 2. Aard van de opdracht, CPC-nummer : levering van diensten. Categorie 6 : verzekeringsdiensten. 3. Plaats van levering, van uitvoering of dienstverlening : zie punt Voorwerp van de opdracht : CPC 81299, andere verzekeringsdiensten. De opdracht heeft tot doel op het einde van de onderhandelingsprocedure één globale verzekeringsovereenkomst af te sluiten van het type «alle risico s behalve...» ter bescherming van het ganse patrimonium en van de volledige spoorweginfrastructuur van de N.M.B.S. in België gelegen. Het verzekerd kapitaal voor het gedeelte «gebouwen en tunnels» bedraagt BEF per schadegeval en voor het gedeelte «overige spoorweginfrastructuur» BEF per schadegeval bovenop een vrijstelling van BEF per schadegeval. De maximale verbintenis voor de ganse duur van het contract blijft voor de verzekeraars beperkt tot BEF (onder voorbehoud van alle in het lastenboek vermelde variantes). 5. a) Voorbehouden aan een bepaald beroep : uitsluitend verzekeraars aan wie het toegestaan is dergelijke risico s te dekken in één of meer Lidstaten van de Europese Unie.

20 9132 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN b) Dispositions législatives, réglementaires ou administratives : sans préjudice de l application du droit de l Union européenne, le droit belge et la jurisprudence des cours et tribunaux de Belgique s appliquent aussi bien aux négociations préalables à l attribution du marché qu à l attribution, l exécution, la résiliation ou la résolution du marché lui-même et toutes leurs conséquences. c) Obligation de mentionner les noms et qualifications professionnelles du personnel : voir point 13 ci-après. d) Possibilité de soumission pour une partie des services : non. L entité adjudicatrice se réserve le droit de négocier uniquement avec les candidats qui s inscrivent pour l ensemble des riques à couvrir. Les soumissionnaires peuvent cependant s inscrire tant en qualité d assureur apériteur que de coassureur et sont autorisés de faire une proposition de répartition des risques Durée du marché de services : la couverture d assurance doit prendre effet le 1 er janvier 2002 à 0 heures. La police sera souscrite pour dix-huit mois a) Date limite de réception des demandes en participation : le 19 novembre b) Adresse : Société nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.B.), UCC Affaires juridiques, section 28, Adjudication des assurances, à l attention de M. E. De Bonte, Manager, rue de France 85, 1060 Bruxelles, sous pli recommandé (ou par porteur à l adresse : rue Ravenstein 60, 3 ème étage, 1000 Bruxelles. c) Langues : néerlandais ou français Conditions minimales : les soumissionnaires démontreront qu ils satisfont aux conditions suivantes : assureur apériteur : possibilité de souscrire au minimum 20 % du contrat; autorisation de pratiquer en Belgique la branche d assurance visée par le présent avis; solidité financière (certificat de solvabilité) ou tout autre document en tenant lieu (rating, etc.); expérience dans la souscription des garanties demandées : les candidats sont invités à renseigner l entité adjudicatrice sur : les éventuelles polices d assurances couvrant des risques similaires; le volume annuel d encaissement de primes pour ces polices qui couvrent des risques similaire en Europe. Les soumissionnaires qui auraient déjà démontré vis-à-vis de la S.N.C.B. dans le cadre d une candidature pour les marchés d assurances, qu ils satisfont aux trois conditions qui précèdent sont dispensés de produire à nouveau les documents et renseignements demandés. Disponibilité et compétence du personnel (production/contentieux) : les candidats communiqueront les noms et qualifications professionnelles des responsables qui seront chargés de réaliser le service demandé, tant pour la phase de négociation de la police que pour la gestion des sinistres éventuels, couverts par cette police; possibilité de négocier et de souscrire, à Bruxelles, une police sur mesure, et cela dans le délai de quinze jours à dater de la réception des offres par la S.N.C.B.; disposition à conclure avec l entité adjudicatrice un protocole de règlement susceptible de garantir l indemnisation souple et rapide des dommages; possibilité d être contacté à tout moment et d être représenté en permanence en Belgique; tous les contacts verbaux et écrits entre l assureur et l entité adjudicatrice sont établis en langue française ou néerlandaise; b) Wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen : onverminderd de toepassing van het recht van de Europese Unie, zijn ook het Belgisch recht en de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken van toepassing op de onderhandelingen voorafgaand aan het gunnen van de opdracht, het gunnen, de uitvoering, de opzegging of ontbinding van de opdracht zelf en hun gevolgen. c) Verplichting de namen en beroepskwalificaties van het personeel te vermelden : zie punt 13 hierna. d) Mogelijkheid om zich voor een gedeelte van de diensten in te schrijven : neen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om enkel te onderhandelen met de kandidaten die zich inschrijven voor het geheel. De kandidaten hebben de mogelijkheid zich zowel als leidende maatschappij of als medeverzekeraar in te schrijven en het is hen toegelaten een voorstel van risicoverdeling te doen Looptijd van de opdracht voor dienstverlening : de verzekeringsdekking moet een aanvang nemen op 1 januari 2002, te 0 uur. De polis zal onderschreven worden voor achttien maanden a) Uiterste datum van ontvangst der aanvragen tot deelneming : 19 november b) Adres : Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.), CCE Juridische Zaken (JZ), sectie 28, toewijzing van opdrachten in verband met verzekeringen, ter attentie van de heer E. De Bonte, manager, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, per aangetekend schrijven (of per drager op het adres : Ravensteinstraat 60, 3 de verdieping, 1000 Brussel. c) Talen : Nederlands of Frans Minimumeisen : de inschrijvers zullen aantonen dat zij aan volgende voorwaarden voldoen : leidende maatschappij : de capaciteit om tenminste 20 % van het contract te onderschrijven; toelating om de door dit bericht bedoelde verzekeringstak in België uit te oefenen; financiële draagkracht (solvabiliteitsattest) of elk ander document waaruit dit blijkt (rating, en dgl); ervaring met betrekking tot het afsluiten van de gevraagde waarborgen : de kandidaten worden uitgenodigd om de aanbestedende overheid in te lichten over : de gebeurlijke verzekeringspolissen die ze in portefeuille hebben en die soortgelijke risico s dekken; het jaarlijks volume van geïnde premies m.b.t. polissen die in Europa dergelijke risico s dekken. De kandidaten die in het raam van een kandidatuur voor een opdracht op het vlak van verzekeringsdiensten ten opzichte van de N.M.B.S. reeds aangetoond hebben dat zij aan de drie laatstgenoemde voorwaarden voldoen zijn vrijgesteld om deze documenten en inlichtingen opnieuw over te maken. Beschikbaarheid en bekwaamheid van het personeel (productie/geschillen) : de kandidaten zullen de namen en de professionele kwalificaties meedelen van de verantwoordelijken die belast zullen worden met de verwezenlijking van de gevraagde dienst, zowel in de onderhandelingsfase van de polis als voor het beheer van de gebeurlijke schadegevallen die gedekt zijn door deze polis; capaciteit om te Brussel een polis op maat te onderhandelen en op te stellen binnen de vijftien dagen vanaf de ontvangst door de N.M.B.S. van de voorstellen; bereidheid om met de aanbestedende overheid een protocol af te sluiten dat een snelle en vlotte vergoeding van de schade toelaat; mogelijkheid om op elk ogenblik bereikt te worden en permanent in België vertegenwoordigd te zijn; alle mondelinge en schriftelijke contacten tussen de verzekeraar en de aanbestedende overheid verlopen in het Nederlands of het Frans;

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8573 VLAAMS PARLEMENT N. 14617 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn bureau,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4059 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539 249 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 539 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, place de la Nation 1, 1009 Bruxelles, tél. 025 017 380, fax 025 017 372, e-mail : pm@senate.be.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 22.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1049 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9569 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16354 Avis pour information

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 22.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4261 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9775 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.01.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 169 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 344 Niet-gegunde

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 04.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2913 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 431 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1069 Appel d offres général

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3597 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 6369 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7019 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5615 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 9698

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 879 VLAAMS PARLEMENT N. 1734 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 2. Gekozen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7649 VLAAMS PARLEMENT N. 12931 Oproep tot gegadigden voor het deelnemen aan een onderhandelingsprocedure voor het leveren van informaticamateriaal

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1847 VLAAMS PARLEMENT N. 3364 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur voor het uitvoeren

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 31.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6211 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 10449 N. 10449 Adjudication

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6763 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER N. 11550 Institut royal météorologique de Belgique 1. Nom, adresse,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4621 VLAAMS PARLEMENT N. 8086 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14360

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14360 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8245 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Institut royal des Sciences naturelles de Belgique Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8797 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1327 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 2484 N. 2484 Procédure

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 689 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 12.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2327 VLAAMS PARLEMENT N. 3957 Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 9 van 1 maart 2002, blz. 1219, bericht 2113 Publicatieblad

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5031 VLAAMS PARLEMENT N. 8422 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 11.08.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 10024 1.

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 05.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 14.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9935 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16921 N. 16921 1. Pouvoir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 805 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 1631

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.03.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1379 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants N. 2685 1. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.03.2001 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1955 CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 3318 1. Le nom, l adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842 977 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1842 1. Pouvoir adjudicateur : Chambre des Représentants, Collège des questeurs, place de la Nation

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 08.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3899 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 6839 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2727 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 4792 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5853 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348 627 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1348 Appel d offres général pour un marché public de fournitures pour la livraison et l installation

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 99 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3169 VLAAMS PARLEMENT N. 5551 Algemene offerteaanvraag 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481 3267 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 5481 Procédure négociée avec publicité préalable pour un marché public de services pour l outtasking

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1669 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 2865 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, rue de Louvain 7, 1009

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie