file://c:\documents and Settings\Marja de Kinderen\Mijn documenten\huiselijk Gewe...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "file://c:\documents and Settings\Marja de Kinderen\Mijn documenten\huiselijk Gewe..."

Transcriptie

1 pagina 1 van 6 Nieuwsbrief printen? eerst opslaan als html - document, dan afdrukken Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 12 Juni 2010 Raak komt op stoom! Na het maken van startfoto en werkplan is de ontwikkeling van protocollen en nascholing nu in volle gang. Koploper in deze is de kinderopvang. Alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben nu een protocol kindermishandeling volgens de nieuwe richtlijnen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben aandachtsfunctionarissen aangesteld. Op dinsdagavond 22 juni a.s. vindt voor deze functionarissen de eerste bijeenkomst plaats, waarin verder inhoud wordt gegeven aan de functie. Met de inspectie van de kinderopvang is contact over een voorlichting voor de inspecteurs. Ook het voortgezet onderwijs en ROC s zijn bezig met het maken van een protocol. De gezondheidssector is eveneens actief: Gemini ziekenhuis, huisartsenorganisatie KNH (HKN) en Centrale Huisartsen Post (CHP) stellen gezamenlijk hun huidige protocol bij. Er zijn aandachtsfunctionarissen benoemd, er wordt scholing voor huisartsen uitgewerkt, in het najaar krijgen doktersassistenten een scholing en medewerkers van het ziekenhuis zullen instappen op de nascholing nextpage, een e- learning programma kindermishandeling. Diverse ketenpartners van het Steunpunt zijn begonnen met het updaten of maken van een instellingsprotocol. Voor de CJG s is een aparte richtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld CJG gemaakt. De richtlijn is te vinden op de website van het Steunpunt. In Noord-Holland Noord wordt in aansluiting op de ontwikkeling van websites over huiselijk geweld gewerkt aan een digitaal regionaal handelingsprotocol waarin de diverse protocollen, contactpersonen, scholing en de samenwerkingsafspraken kunnen worden vastgelegd. Op donderdag 25 november vindt de afsluitende werkconferentie van RAAK plaats in de Kampagne in Den Helder waar ook de RAAK-proof prijs zal worden uitgereikt. Informatie hierover volgt na de zomer. Informatie tijdens praktijkbezoek voor huisartsen en verloskundigen Op educatieve wijze worden binnenkort huisartsen en verloskundigen geïnformeerd over de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe verder te handelen in die situaties. In negen minuten geeft een medewerker van Steunpunt of AMK tijdens een praktijkconsult informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld. De bezoekcyclus wordt afgesloten met een nascholing op de werkconferentie RAAK van 25 november 2010 in De Kampanje in Den Helder. Op 28 mei 2010 ging dit project genaamd Van zwijgen tenzij.naar spreken tenzij 9 minuten praktijkbezoek van het Steunpunt in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK/BJZNH) en ZONH van start. GGD Hollands Noorden en subsidie van de negen kopgemeenten maken dit project mogelijk. Het

2 pagina 2 van 6 project loopt tot en met eind Huisartsenorganisatie (HKN) en Centrale Huisartsen Post (CHP)ondersteunen dit initiatief als verlengstuk op de ontwikkeling van een protocol huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie: Jeanet Heinen, ZONH, of Jaarrapportage Steunpunt Kop 2009 Het aantal hulpvragen bij het Steunpunt groeide van 157 in 2008 naar 235 in Dit blijkt uit de in maart verschenen zesde voortgangsrapportage van het Steunpunt Door netwerk meer dan de som der delen. Ook blijkt dat de functie van het Ambulant Team als coördinatiepunt van hulp zich sterk heeft ontwikkeld: Blijf van m n Lijf Den Helder bij het op gang brengen van hulp en zorgcoördinatie, AMW/De Wering door het inzetten van systeemgerichte hulp aan slachtoffers en plegers (200 hulptrajecten waarvan 51 korte en 149 lange)en de piketdienst (Blijf, Wering, Slachtofferhulp en GGD) door snelle hulp als een huisverbod werd afgegeven. Zeven maal werd een Eigen Kracht-conferentie met succes ingezet. In 2009 werden in totaal 36 huisverboden opgelegd, in 2010 tot op heden pas 9. Meer lezen klik hier. Steunpunten huiselijk geweld: druk en weinig sturing Steunpunten kampen met een gebrek aan landelijke sturing, capaciteitsproblemen en zij delen te weinig kennis. Dat zijn conclusies uit het onderzoek dat het Ministerie van VWS heeft laten doen in het kader van de landelijke kwaliteitsimpuls van de Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG s). Om de capaciteitsproblemen aan te pakken, moeten de Steunpunten bepalen wat ze wel en niet doen, vinden de onderzoekers. In het interview met Zorg+Welzijn zegt Sietske Dijkstra, een van de onderzoekers: 'Als je ook alles van onderwerpen als meisjesbesnijdenis, eergerelateerd geweld en oudermishandeling moet weten, dan wordt dat heel veel.' Lees het artikel op huiselijkgeweld.nl Eergerelateerd geweld in de Kop De twee ROC s, het Horizon College in Noord-Kennemerland en het ROC Kop van Noord-Holland, hebben over dit onderwerp ieder op een heel eigen wijze en passend bij de couleur locale voorlichting en trainingen voor het personeel georganiseerd, nu gevolgd door voorlichting aan leerlingen. Op het ROC Kop van Noord-Holland was afgelopen december de primeur voor de docenten van de afdeling economie. Het thema van de bijeenkomst was huiselijk geweld met speciale aandacht voor eergerelateerd geweld en loverboyproblematiek. In overleg met de opleidingsmanager van deze afdeling krijgen op 24 juni de cursisten een voorlichting. De afdelingen zorg en welzijn willen ook graag meewerken om binnen hun sectoren aandacht aan de aanpak van huiselijk geweld te geven. In april was er een voorlichtingsbijeenkomst voor twee groepen cursisten van de afdeling zorg en op 24 juni volgen wederom bijeenkomsten. Ook in juni volgt een tweede cyclus voor cursisten van de afdelingen zorg en welzijn en na de zomer zijn docenten van deze afdelingen en de cursisten van afdeling welzijn aan de beurt. In de eerste tussentijdse rapportage van het project Pilot Preventie Eergerelateerd Geweld voor jongeren en hun ouders dat in maart verscheen, worden alle activiteiten uitvoerig beschreven. In het kader van het project wordt ook een regionaal handelingsprotocol bij eergerelateerd geweld uitgewerkt. Platform eergerelateerd geweld migrantenorganisaties

3 pagina 3 van 6 Door inspanning van het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) in Den Helder is er nu een Platform van migrantenorganisaties over eergerelateerd geweld. Den Helder heeft een goed georganiseerd netwerk van (kerkelijke) zelforganisaties van migranten die bereid zijn om ook over moeilijke thema s als huiselijk geweld met elkaar in gesprek te gaan, zo is gebleken. Er zijn nu drie bijeenkomsten geweest die hebben geresulteerd in goede gesprekken over eergerelateerd geweld. Vanuit deze bijeenkomsten wordt de voorlichting aan de achterban (de ouders, jongeren en familie) in moskee en kerken verder vorm gegeven. ACB kenniscentrum heeft een opzet voor deze voorlichting uitgewerkt. Internationale Dag Bestrijding Ouderenmishandeling Op dinsdag 15 juni 2010 is de Internationale Dag Bestrijding Ouderenmishandeling. Op veel plaatsen in Nederland wordt inhoud gegeven aan deze dag en met een speciale bijeenkomst doet ook het Steunpunt hieraan mee. Het afgelopen jaar is binnen het Steunpunt al veel aandacht geweest voor ouderenmishandeling; naast voorlichting en training in signaleren is er nu ook het Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling. Toch heeft het niet geresulteerd in meer meldingen bij het Steunpunt (9 casussen in 2009 op een geschat aantal van 2.544). Op ouderenmishandeling rust nog steeds een taboe, het blijft iets verborgens. Nu is het tijd om een nieuwe stap te zetten: hoe kunnen vrijwilligers en werkers dit probleem aanpakken. De nieuwe meldcode en het eind 2009 verschenen Noord-Hollandse protocol bieden handvatten. Tijdens de bijeenkomst op dinsdagmiddag 15 juni wordt ruim aandacht aan deze handvatten besteed. De voorlichtingsbijeenkomst zal worden verzorgd door Marianne Reij van PRIMOnh. Aanmelden kan bij: Al 24 Eigen Kracht-conferenties voor kinderen in de knel Dat is een mooi resultaat van het project 'Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling dat eind 2008 van start is gegaan. Maar er gebeurt nog veel meer in dit project. Sinds begin 2010 zijn er aandachtsfunctionarissen Eigen Kracht actief vanuit de Steunpunten Huiselijk Geweld in de Kop (Joyce Duinen) en Noord-Kennemerland (Sandra Kooij), en de GGD Hollands Noorden (Ria Timmer). Zij hebben voor medewerkers en ketenpartners van de Steunpunt, CJG s en de JGZ diverse presentaties, trainingen en workshops georganiseerd. In april bijvoorbeeld namen zo n 20 professionals deel aan een gecombineerde training van Joyce Duinen en José Welten, de regiomanager Eigen Kracht. Zowel het hulpaanbod, de praktijk en de werkwijze van het Steunpunt bij het Tijdelijk Huisverbod en Eigen Kracht kwamen aan bod. Eveneens in april volgden diverse procesregisseurs van CJG s, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen een training over Eigen Kracht met medewerking van Ria Timmer van de GGD. Medewerkers van het Steunpunt Noord-Kennemerland volgden in dezelfde maand een workshop over de mogelijkheden van Eigen Kracht bij eergerelateerd geweld. Een aantal trainingen wordt wegens succes herhaald; zie de agenda. Instellingen die in hun teams voorlichting over het project willen, kunnen contact opnemen met Jose Welten via of Ook minster Rouvoet vraagt aandacht voor Eigen Kracht In de voortgangsrapportage 'Samenwerken voor de jeugd - voortgang projecten jeugd en gezin' staat Rouvoet stil bij wat in de afgelopen kabinetsperiode voor ouder en kinderen is bereikt. Hij noemt o.a. de CJG-ontwikkeling gekoppeld aan

4 pagina 4 van 6 Eigen Kracht. In dit kader bekostigt hij een effectiviteitonderzoek naar de Eigen Kracht-conferentie. In de Kop weten we uit ervaring dat Eigen Kracht werkt om problemen op te lossen. De brief van Rouvoet is te vinden op huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl. Eigen Kracht-conferentie in database Nederlands Jeugd Instituut De Eigen Kracht-conferentie is recent opgenomen in de database van het Nederlands Jeugdinstituut met effectieve interventies. Voor Eigen Kracht is een aparte categorie gemaakt omdat deze conferenties geen hulpverleningsinterventie zijn in de reguliere betekenis van het woord. Eigen Kracht-conferenties leveren een objectiever beeld op van het familieprobleem dan wanneer een hulpverlener vertrouwt op zijn eigen klinisch oordeel. Daarbij blijkt uit literatuur en ervaring dat hulp effectiever is wanneer gezinnen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces en zelf hierover besluiten nemen. In de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg wordt geconstateerd dat er nog nauwelijks sprake is van indicatiestelling in dialoog met ouders en kinderen. In dit kader is de Eigen Kracht-conferentie dan ook geplaatst. Meer lezen kijk op nji.nl. Nieuws Campagne Huwelijksdwang en achterlating van start Onder het motto stop dwang startte het ministerie van Justitie in mei deze landelijke campagne. De campagne wil bepaalde migrantenjongeren bewust maken van de risico s die ze (mogelijk) lopen en hen attent maken op voorzorgsmaatregelen om een gedwongen huwelijk of achterlating in het herkomstland van de ouder te voorkomen. Informatie voor jongeren is hier te vinden. Informatie voor hulpverleners, toolkit en campagnematerialen hier. Onderzoek naar haalbaarheid Kenniskring Eergerelateerd Geweld. ACB Kenniscentrum heeft onlangs voor Noord-Holland een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en haalbaarheid om één of meer kenniskringen eergerelateerd geweld op te zetten. Met medewerkers van 39 verschillende organisaties, waaronder Steunpunten en de ketenpartners, regionale politie en landelijk opererende instanties, zijn gesprekken gevoerd. Het onderzoeksverslag wordt binnenkort gepubliceerd op de website van ACB Kenniscentrum Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisa Arts en Renie van der Putte Beiden zijn ook bereikbaar via Dierenmishandeling als indicatie voor huiselijk geweld In januari verscheen de conceptnota dierenwelzijn van de gemeente Den Helder. Hierin vragen zij aandacht voor het gegeven dat dierenmishandeling vaak plaats vindt in een omgeving waar ook andere vormen van geweld voorkomen. In Engeland en de VS geldt dierenmishandeling al als indicator voor huiselijk geweld. Meer informatie en de conceptnota zijn hier te vinden. Boek: Verborgen schatten

5 pagina 5 van 6 Dit boek bevat portretten van professionals, cliënten en een literatuurverkenning naar verborgen, impliciete kennis (tacit knowledge) van professionals. Het blijkt dat vooral een lerende houding van de professional leidt tot kennisontwikkeling en het toegankelijk maken daarvan. Bij de specifieke aanpak van kindermishandeling en partnergeweld zijn veel professionele spelers actief. De kennisontwikkeling van professionals in en tussen organisatie vereist een blijvende inspanning. Dijkstra, S., Dartel, N. van, Verhoeven, W., & Veldkanp, T. (2010). Verborgen schatten. Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld. Tilburg: Avans Hogeschool, Lectoraat vrouwenopvang en huiselijk geweld in samenwerking met Valkenhorst. De publicatie is te bestellen via de Avans hogeschool: stuur een met een verzoek aan AGENDA Voor wie en inhoud Datum, tijd en plaats Voorlichingsmiddag aanpak ontspoorde zorg en ouderenmishandeling. Voor: Mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en belangstellenden Inhoud: Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg, signalen en risicofactoren, de nieuwe meldcode HG en het NH protocol ouderenmishandeling. Dinsdagmiddag 15 juni van tot uur in Schagen.Inschrijven bij o.v.v. aanmelding ouderenmishandeling, naam, functie/instelling en adres. Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen kindermishandeling kinderopvang. Training voor ketenpartners Steunpunt KNH Training voor medewerkers CJG s en JGZ GGD Hollands Noorden RAAK begeleidingsgroepbijeenkomst Voor: Aandachtsfunctionarissen kinderopvang KNH. Inhoud: wat houdt de functie in, wat heb je nodig om de functie vorm te geven en welke ondersteuning heb je hierbij nodig. Voor: Professionals binnen Steunpunt. Inhoud: Hulpaanbod, werkwijze Steunpunt, huisverbod en de praktijk van Eigen Kracht-conferenties. De praktijk van Eigen Krachtconferenties Voor instellingen die willen meedenken over de ontwikkelingen van RAAK in de regio. Dinsdagavond 22 juni van uur te Schagen. Inschrijven bij o.v.v. aanmelding kinderopvang, naam, functie/instelling en adres. Donderdag 9 september van uur in Veiligheidshuis Den Helder Aanmelden bij: Joyce Duinen vannoordholland.nl Dinsdag 14 september van uur. Aanmelden bij Ria Timmer Dinsdag 21 september van tot uur. Meer informatie en aanmelden geweldkopvannoordholland.nl Werkconferentie RAAK Afsluitende werkconferentie RAAK voor professionals. En de uitreiking van de RAAK-proof prijs. Werkconferentie op donderdag 25 november uur in de Kampagne in Den Helder Contactinformatie De volgende nieuwsbrief verschijnt in het najaar Er zijn al ruim 600 abonnees en met uw hulp kunnen dat er nog veel meer worden. Vertel uw collega's over deze nieuwsbrief of gebruik de inschrijfbutton onder aan deze nieuwsbrief! Voor meer informatie: Projectleider Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland:

6 pagina 6 van 6 Marja de Kinderen E Positief opvoeden draagt bij aan voorkomen van kindermishandeling Een Eigen Kracht-conferentie geeft de familie zelf de mogelijkheid een plan te maken als er zorgen zijn over hun kind Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven via onderstaande button

http://www.graphicmail.nl/new/en_newsletter_importexport2.aspx?sid=4

http://www.graphicmail.nl/new/en_newsletter_importexport2.aspx?sid=4 pagina 1 van 5 Nieuwsbrief printen? eerst opslaan als html - document, dan afdrukken Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 13 September 2010 25 november: Werkconferentie geraakt..en

Nadere informatie

file:///c:/users/leon/desktop/exportnewsletter.html

file:///c:/users/leon/desktop/exportnewsletter.html Page 1 of 5 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland September 2012 Toename meldingen en meer kinderen in beeld In de achtste voortgangsrapportage van het Steunpunt Vijf jaar Steunpunt Knooppunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Landelijke publiekscampagne op 16 april van start! Op maandag 16 april start de landelijke publiekscampagne over huiselijk geweld.

Nadere informatie

file://c:\documents and Settings\Marja de Kinderen\Mijn documenten\huiselijk Gewe...

file://c:\documents and Settings\Marja de Kinderen\Mijn documenten\huiselijk Gewe... pagina 1 van 5 Nieuwsbrief printen? Eerst opslaan als html - document, dan afdrukken Nieuwsbrief Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland November 2009 Al 35 huisverboden in de Kop Sinds afgelopen

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Door netwerk meer dan de som der delen! Zesde voortgangsrapportage 2009 Schagen, maart 2010 Inhoudsopgave 1. Activiteiten in vogelvlucht

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling Voor: Gemeenten Kop van Noord-Holland Van: Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld Kop van Noord-Holland Betreft: Voorstel deskundigheidsbevordering huiselijk geweld Datum: Deskundigheidsbevordering huiselijk

Nadere informatie

Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld

Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld Rapportage Van Huiselijk geweld, kom ermee naar buiten! naar Nu is het genoeg! Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld 2008 Schagen, maart 2009 Inhoudsopgave 1. Activiteiten in

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Positief opvoeden. haalt de druk van de ketel

Positief opvoeden. haalt de druk van de ketel Deelnemers pitch RAAK-proof prijs Werkconferentie GeRAAKt en nu doorgaan op 25 november 2010 in Den Helder 1 VoorZorg: Verpleegkundige ondersteuning voor jonge moeders bij zwangerschap en opvoeding Elly

Nadere informatie

"Je goat het pas zien als je het door hebt".

Je goat het pas zien als je het door hebt. Regionale aanpak kindermishandeling Nederlands 3eugdir5.tit.uut "Je goat het pas zien als je het door hebt". Resultaten tot nu toe, december 2008 - december 2010 Werkzaamheden, januari 2011 - november

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven 14-02-2011 De Startfoto Bijeenkomst beleidsambtenaren jeugd Bezoeken netwerken 12 en 12 + Gesprekken beleidsfunctionarissen

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Meer huiselijk geweld in beeld

Meer huiselijk geweld in beeld Meer huiselijk geweld in beeld Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Zevende voortgangsrapportage - 2010 Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De meldingen 1. Toename

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

i.s.m. Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen Projectperiode

i.s.m. Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen Projectperiode i.s.m. Blijf Den Helder Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling rondom kinderen Projectperiode 1 december 2008 t/m 31 oktober december 2011 Tweede tussentijdse rapportage

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Aan de Goede Kant van Eer 1 2 Doelstellingen project Deventer aan de goede kant van de eer Het project

Nadere informatie

Editie: December 2012

Editie: December 2012 Editie: December 2012 Nieuwe campagne Voor een veilig thuis De nieuwsbrief van Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland was altijd goed herkenbaar aan de slogan: Nu is het genoeg. Vanaf deze nieuwsbrief wordt

Nadere informatie

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016 2016 december 2016 [MELDCODE HG/KM MINTERS] [Voor een zorgvuldige afhandeling van (signalen van) vermoedens van Huiselijk geweld en Kindermishandeling heeft Minters een interne Meldcode opgesteld ] 1.

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

Wet meldcode van kracht:

Wet meldcode van kracht: Wet meldcode van kracht: Gemeenten aan zet! Claire Hostmann ministerie van VWS Karin Jentzsch - gemeente Hengelo 17 september 2013 2 Kennismaken Basisadministratie met Rijksbreed Persoonsgegevens 18 april

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Notitie. Huiselijk Geweld & kindermishandeling. Aanpak en aanbod een stand van zaken

Notitie. Huiselijk Geweld & kindermishandeling. Aanpak en aanbod een stand van zaken Notitie Huiselijk Geweld & kindermishandeling Aanpak en aanbod een stand van zaken RS/december 2011 1 Inleiding De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 juli 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00465 Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend Beknopte samenvatting Teylingen wil huiselijk geweld

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Een regio te winnen. Werkplan Regionale Aanpak Kindermishandeling Kop van Noord-Holland. RAAK-coördinator Kop van Noord-Holland Marja de Kinderen

Een regio te winnen. Werkplan Regionale Aanpak Kindermishandeling Kop van Noord-Holland. RAAK-coördinator Kop van Noord-Holland Marja de Kinderen Een regio te winnen Werkplan Regionale Aanpak Kindermishandeling Kop van Noord-Holland RAAK-coördinator Kop van Noord-Holland Marja de Kinderen Schagen, juli 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 1. RAAK in het

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Augustus 2013

Vraag & Antwoord Augustus 2013 Vraag & Antwoord Augustus 2013 1. Waarom is er een wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? 2. Waarom is er sprake van een meldrecht en geen meldplicht? 3. Wat verplicht de wet meldcode? 4.

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Vijf jaar Steunpunt - Knooppunt van samenwerking

Vijf jaar Steunpunt - Knooppunt van samenwerking Vijf jaar Steunpunt - Knooppunt van samenwerking Jaarrapportage 2011 Het Steunpunt dat zijn wij! In bovenstaande afbeelding zijn te zien van bovenaf met de klok mee: het Ambulant Team, het Platform Hulpverleninig

Nadere informatie

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling 23-06-2016 Topzorg voor ouderen Mw. M.E. van Houten, klinisch geriater Introductie Het begrip ouderenmishandeling is breed en kent vele

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Datum: November 2009 Project periode Mei 2009 - mei 2011 Van Nuray Kanik, Projectleider Eergerelateerd geweld Hera. Opdrachtgever Gemeente Arnhem Inhoudsopgave

Nadere informatie

RICHTLIJN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD CJG

RICHTLIJN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD CJG RICHTLIJN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD CJG Handboek CJG - Richtlijn Kindermishandeling en huiselijk geweld - Februari 2010 - Pagina 1 1. INLEIDING Ruim 107.000 kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Femmy Busscher f.busscher@cmogroningen.nl Marion Dral mariondral@planet.nl Hoe lang bestaat RAAK?

Nadere informatie

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen.

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen. Programma Rudy Bonnet Senior adviseur Trainer Coach Stade Advies Utrecht 1. Kennis maken 2. Opwarmer: Dilemma s 3. 4. De meldcode 5. in subgroepen 6. Pauze 7. Plenaire nabespreking 8. Conclusies 9. Evaluatie

Nadere informatie

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Ook u kunt vertrouwenspersoon zijn! Wilt u weten wat u te doen staat bij huwelijksdwang of achterlating? Informatiebrochure voor professionals

Ook u kunt vertrouwenspersoon zijn! Wilt u weten wat u te doen staat bij huwelijksdwang of achterlating? Informatiebrochure voor professionals Ook u kunt vertrouwenspersoon zijn! Wilt u weten wat u te doen staat bij huwelijksdwang of achterlating? Informatiebrochure voor professionals Signalen van huwelijksdwang, achterlating en (mogelijke) eerkwesties.

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Een project met een sneeuwbaleffect

Een project met een sneeuwbaleffect Een project met een sneeuwbaleffect Eigen Kracht binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Oplossen huiselijk geweld door zelf aan zet te zijn 1 december 2006 tot 1 juli 2009 September

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 Veilig Thuis NHN Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 2014: Landelijke samenvoeging functie AMK en SHG AMK: Aanmeldpunt Kindermishandeling Uitvoering door Bureau Jeugdzorg (nu: de Jeugd-

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak

Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak Conferentie : SAFE OP SCHOOL, WAT WE LEREN VAN INCIDENTEN Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak Datum: 14 april 2010 Programma workshop Introductie workshopleiders

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s De betrokkenen/ervaringsdeskundigen van het Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld zijn, net als vorig jaar, benaderd

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling Egelantierstraat 117, 1214 EC Hilversum, tel. 035-6218791, www.mallemolen.nl Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling September 2013 Peuterspeelzaal de Mallemolen 1 Het bevoegd

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Hulp na kindermishandeling

Hulp na kindermishandeling Hulp na kindermishandeling Ingrid ten Berge, Marjolein Knaap, Ilona Meuwissen, Cora Bartelink 27 september 2012 Jonge kinderen in de knel (2001) Systematische scholing en training van beroepskrachten Investeren

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Oplegvel Informatienota Onderwerp Regionale aanpak kindermishandeling, Rapportage september 2012 Portefeuille J. Van der Hoek Auteur Dhr. COA Wierda Telefoon 0235115099 E-mail: twierda@haarlem.nl STZ/Jeugd,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Burgemeesters op de bres Presentatie: Linda de Haas Nic Drion Sara Etty programmamedewerker Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik senior medewerker

Nadere informatie

Handboek Regionale aanpak eergerelateerd geweld. Stroomschema eergerelateerd geweld

Handboek Regionale aanpak eergerelateerd geweld. Stroomschema eergerelateerd geweld Handboek Regionale aanpak eergerelateerd geweld Stroomschema eergerelateerd geweld JUNI 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 5 Gebruik van het handboek 9 Betrekken ketenpartners 11 1.Samenstellen werkgroep

Nadere informatie

De meldcode werkt! Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

De meldcode werkt! Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland De meldcode werkt! Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Voorlichting en deskundigheidsbevordering Kop van Noord-Holland 2013 Voortgangsrapportage - Maart 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11 ` Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Mondia scholengroep Versie 2013 10 11 1 Deze meld code heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of verwaarlozing passende hulp

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Centrumgemeente Arnhem. Activiteitenverslag SHG Centrumgemeente Arnhem&Achterhoek 2010

Centrumgemeente Arnhem. Activiteitenverslag SHG Centrumgemeente Arnhem&Achterhoek 2010 Activiteitenverslag SHG Centrumgemeente Arnhem&Achterhoek januari 2011 1 1 Steunpunt Huiselijk Geweld Arnhem Prestatieafspraken met de gemeente Arnhem - Het verstrekken van advies, informatie en hulp/doorverwijzing

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op de Vijf Sterren basisschool maken we gebruik van het protocolkindermishandeling van BJAA en AMK Amsterdam. Het protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Op 1 januari 2016 is Veilig Thuis overgegaan op het registratiesysteem Clavis. De cijfers die uit deze rapportage voortkomen, komen uit de registratie

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling februari 2012 Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Het bevoegd gezag van Stichting INITIA Overwegende

Nadere informatie

Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Tweede voortgangsrapportage Periode: 1 januari t/m 31 december 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Samenvatting: Als school zijn we verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Deze code heeft tot doel medewerkers

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 345 Aanpak huiselijk geweld 31 015 Kindermishandeling 30 388 Eergerelateerd geweld Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie