OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur"

Transcriptie

1 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING Bouwadviseur.

2 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld door de architect samen met het Durabrik bouwteam. De materialen van de buitenafwerking zijn met zorg gekozen, in samenspraak met de architect en het hele bouwteam. ALGEMENE BEPALINGEN Deze beschrijving der werken en materialen maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. De koper verklaart akkoord te gaan met de hierin omschreven werkwijze en bouwplan. De werken kunnen aangevangen worden als de aannemer in het bezit is van de volgende documenten: voor gelezen en akkoord ondertekende en gedateerde plannen, beschrijving der werken en materialen, en verkoopovereenkomst; leningsdossier, akte grond en voor akkoord ondertekende materiaalkeuzes. ARCHITECTEN Het ereloon van de architecten is in de totaalprijs begrepen. Zij hebben de woningen ontworpen, de plannen opgemaakt en zorgen voor het bouwaanvraagdossier. Zij controleren de werken op de uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. Conform de wet Breyne kan de koper zelf een architect aanstellen voor de werfopvolging. De kost hiervoor is ten laste van de klant. De architect: Arch. Katleen Ramen ARA architecten Herkerstraat Hasselt Gsm: 0494 / Mail: Web: VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR De kost voor het werk van de veiligheidscoördinator is begrepen in de totaalprijs. De veiligheidscoördinator staat in voor de controle op de veiligheid op de werf maar ook de veiligheid van het gebruik van de woning daarna. Daarom wordt de veiligheidscoördinator ontwerp reeds bij de ontwerpfase betrokken. Hij detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids en gezondheidsplan ontwerp op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden. De veiligheidscoördinator uitvoering (doorgaans dezelfde persoon) zal nagaan of deze maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op een veilige manier gebeurt. Bovendien maakt de veiligheidscoördinator een postinterventiedossier op, dit wettelijk document bevat een aantal gegevens die nuttig zijn bij de eventuele latere uitvoering van herstellings-, onderhouds- of renovatiewerken aan het gebouw. U houdt dit postinterventiedossier bij want het vormt een noodzakelijk document als u ooit beslist uw woning te verkopen of verhuren. De veiligheidscoördinator is: Adviesbureau Dirk De Groof bvba Mechelbaan Putte Tel Mail: Web:

3 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 E.P.B.-VERSLAGGEVER De kost voor het verslag van EnergiePrestatie en Binnenklimaat (E.P.B.) is begrepen in de totaalprijs. De E.P.B.-verslaggever berekent het isolatiepeil van de woning conform de huidige energieregelgeving. Het K-peil van een woning is gelijk aan het totale isolatiepeil van de woning of het niveau van thermische isolatie. Het K-peil houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren, daken, vloeren, vensters en met de compactheid van het gebouw. Hoe lager het K-peil, hoe beter het gebouw geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. Het E-peil of ook genoemd energieprestatie van een woning is een maat voor het energieverbruik van de woning en haar vaste installaties in standaardomstandigheden. In de berekening van het E-peil worden volgende aandachtspunten in rekening gebracht: compact bouwen; thermisch isoleren; luchtdicht bouwen; ventileren; zonnewarmte benutten; een hoog renderende installatie plaatsen voor verwarming en warm water. Door aan deze punten voldoende aandacht te schenken, wordt een energiezuinige, gezonde woning gecreëerd met meer comfort. Voor elke woning afzonderlijk werd een EPB-berekening uitgevoerd (berekening volgens software versie september 2012). LOT K-peil E-peil Netto energiebehoefte LOT LOT Alle administratieve verplichtingen inzake E.P.B. worden uitgevoerd door de E.P.B.-verslaggever. De EPB-verslaggever controleert de uitvoering op conformiteit met het E.P.B.-verslag en na ingebruikname van de woning (binnen de 6 maand) maakt de hij de definitieve E.P.B.-berekening op conform de as-builtgegevens. Dit verslag wordt opgestuurd naar het Vlaams Energie Agentschap en de klant krijgt hiervan een kopij en een energiecertificaat van het VEA. De koper houdt dit verslag en het bijhorende energiecertificaat bij (nodig bij verkoop of verhuur woning, 10 jaar geldig). Op de website van het Vlaams energieagentschap (www.vea.be) vindt u nog meer informatie omtrent energiesparen en E.P.B. De E.P.B.-verslaggever is: Adviesbureau Dirk De Groof bvba Mechelbaan Putte Tel Mail: Web:

4 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 VERZEKERING Durabrik Bouwbedrijven NV heeft een ABR-polis afgesloten voor het ganse project. Deze Allle BouwplaatsRisico s Verzekering dekt bv. een gestutte muur die omvalt, ramen die besmeurd zijn door cement, schade aan de woning van de buur. Op deze manier worden discussies vermeden over wie verantwoordelijk is voor de schade. Deze polis is van toepassing voor de werken tot aan de voorlopige oplevering. Na deze voorlopige oplevering sluit u best een brandverzekering af.

5 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 DEEL 1 - RUWBOUW WINDDICHT Dit eerste deel beschrijft de werken nodig om de woningen te funderen, te metsen, dak te plaatsen, waterdicht af te werken en buitenschrijnwerk te plaatsen. De materialen hierin beschreven, zijn met zorg en in samenspraak met de architecten gekozen en kunnen niet gewijzigd worden. GRONDONDERZOEK Tijdens de ontwikkeling van de verkaveling werd een uitgebreid geotechnisch grondonderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit: een algemeen voorafgaande studie van de bestaande ondergrond voor de volledige verkaveling gebaseerd op geologische kaarten, kaarten van waterlopen, onderzoek ter plaatse, studie van luchtfoto s, studie van geotechnische gegevens afkomstig van gronddatabanken, ; een algemeen verkennend grondonderzoek van de volledige verkaveling bij middel van sonderingen ter bepaling van de conusweerstand, enkele boringen en opmeting van de terreinhoogtes; bijkomende grondonderzoeken die noodzakelijk blijken uit het eerste verkennend grondonderzoek voor het nauwkeurig onderzoek van afwijkende resultaten bij middel van bijkomende sonderingen en boringen. Dit maakt het mogelijk op voorhand de draagkracht van de ondergrond te bepalen en het juiste type fundering voor deze woning te voorzien. Dit biedt u zekerheid betreffende de stabiliteit van uw woning en vermijdt bijkomende onverwachte kosten. WERFINRICHTING EN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN Om de werf te kunnen aanvatten en een degelijke opstart te garanderen worden op de verkaveling specifieke plaatsen aangeduid voor stockeren van het materiaal en materieel en verwerking van bouwafval. Bovendien wordt een globale werfafsluiting voor een deel (per bouwfase) of geheel van de verkaveling geplaatst, worden enkele werftoiletten, werfketen, werfaansluitingen voor elektriciteit e.d. voorzien. Ook alle andere voorzieningen in het kader van veilig werken zoals valbeveiliging voor werken op hoogte, zijn inbegrepen. De kosten voor water- en elektriciteitsgebruik tijdens de bouwwerken zijn ten laste van Durabrik. Het kan gebeuren dat Durabrik water gebruikt uit de geplaatste regenputten. INPLANTING WONING & UITZETTEN VOORBOUWLIJN Om de woning in te planten op het perceel en om de voorbouwlijn te bepalen doet Durabrik beroep op een landmeter. De landmeter zorgt voor een gepaste inplanting van het gebouw, volgens de voorschriften van de gemeente. Hij zorgt ook voor een zekere en precieze uitvoering, en controleert de inplanting van het gebouw. GRONDWERKEN De teelaarde wordt afgegraven. Het graafwerk en de afvoer van de grond voor de fundering en de rioleringsputten zijn inbegrepen. De woningen worden ±30 cm boven de as van de weg ingeplant.

6 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 PUTTEN Het hemelwater wordt opgeslagen in de regenwaterput. Deze regenwaterput uit gewapend beton wordt opgemetst met prefabelementen en afgewerkt met een aluminium deksel. Het regenwater wordt hergebruikt in de woning via een aanzuigleiding (socarex = zwarte zware darm) op een regenwaterpomp. De put heeft een volume van 7500L. Bovendien wordt er een septische put (1500L, 5 personen, in beton) geplaatst. In de septische put komt alleen afvalwater van toiletten terecht, de overloop loopt rechtstreeks in de riolering. De vaste bestanddelen worden afgebroken door bacteriële werking. Ook deze put wordt opgemetst. RIOLERING Regen- en afvalwater worden via rioleringsbuizen verzameld voor de verdere afvoer naar de openbare riolering. Hierbij moet het regenwater steeds gescheiden blijven van het andere afvalwater. De rioleringen worden uitgevoerd in PVCbuizen (BENOR gekeurd), voorzien van de nodige hulpstukken met een aangepaste diameter voor elke afvoer. Voor iedere afvoer (spoeltafel, keuken, badkamer, garage, toilet, ) is een leiding met een diameter van 110 mm voorzien. Deze rioleringsbuizen bevinden zich onder de vloerplaat van de woning en worden geplaatst volgens het visgraatsysteem. Dit heeft een centrale buis van voor naar achter waarbij deze buis achteraan voorbij de woning komt. Op dit buisuiteinde wordt een bocht met pvc-dekseltje voorzien zodat bij eventuele verstopping gemakkelijk kan doorgespoten worden. Het afvalwater van de toiletten (fecaliën) wordt rechtstreeks naar de septische put afgevoerd. Voor de woning bevindt zich een sifonput. Hierop wordt de riolering van het afvalwater en de overloop van de septische put aangesloten. De overloop van de regenwaterput wordt afzonderlijk afgevoerd (gescheiden rioleringsstelsel) via een rioleringsbuis met sifon. Een sifon (al dan niet in combinatie met put) heeft een S-vorm waardoor er altijd water in blijft staan en zo wordt een waterslot gevormd waardoor vervelende geuren uit het leidingenstel niet terug kunnen dringen in de woning. Durabrik sluit de huisriolering aan op de openbare riolering conform de plaatselijke voorschriften. AANSLUITINGEN Tijdens de uitvoering van de fundering wordt de aansluitbocht voor de nutsvoorzieningen geplaatst. Durabrik verlengt de wachtbuizen voor de nutsaansluitingen tot aan de rooilijn. De aansluiting van de distributiekabel alsook de aansluitkosten van de andere nutsvoorzieningen, de inkomkabel en de teller zijn niet inbegrepen (dit is niet voorzien, omdat dit afhankelijk is van de distributienetbeheerder). De projectleider zal jullie hier in adviseren. FUNDERINGEN Het type van fundering is bepaald door het resultaat van het grondonderzoek en het advies van de stabiliteitsingenieur.

7 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 METSELWERKEN De dragende muren worden opgetrokken in isolerende snelbouwstenen, m.b. Porotherm Rendement Plus- Zonnebeke van Wienerberger (www.wienerberger.be). Bij Wienerberger hebben deze stenen het verplichte CE-label en bovendien voldoen zij aan de BENOR kwaliteitsnorm. In alle buitenmuren worden de nodige vochtkerende folies geplaatst. Deze situeren zich ter hoogte van de muuraanzet en boven de ramen en verhinderen dat water vanaf het maaiveld buiten en spouwwater kunnen indringen in de woning. Bovendien worden ook bij alle metselwerkmuren op de funderingsplaat de nodige folies geplaatst om het doordringen van opstijgend vocht te voorkomen. Om koudebruggen te vermijden wordt de onderste laag van de benedenverdieping in een cellenbeton voorzien. In de luchtspouw wordt 8cm spouwisolatie met een maximum -waarde van 0,023 W/mK geplaatst. De muurisolatie wordt verankerd met gegalvaniseerde spouwhaken aan de binnenmuur. Buiten de zeer goede isolatiewaarde is ze dampdoorlatend en vochtwerend. De resterende spouw fungeert als luchtspouw en garandeert een goede ventilatie van de buitenmuren. Het gevelmetselwerk van het hoofdvolume is voorzien in Cassis WF65 (Nelissen). Er zijn voldoende open stootvoegen met verluchtingsroosters. Boven de gevelopeningen wordt de gevelsteen ondersteunt door een L-profiel in gegalvaniseerd staal. Onderaan de spouw bevinden zich waterafvoerkanaaltjes voor de evacuatie van het spouwvocht. Het paramentwerk wordt verbonden met het binnenspouwblad d.m.v. spouwhaken. VOEGWERKEN GEVELMETSELWERK De gevels worden traditioneel gevoegd (met holle, geborstelde voeg) in een toon-op-toon kleur bepaald door de architect. Rondom de buitenrand van de ramen en aansluitend met het metselwerk wordt een elastische siliconenvoeg geplaatst. Beide materialen hebben een verschillende uitzetting en met deze siliconenvoeg wordt de waterdichting tussen raam en gevelmetselwerk gegarandeerd. De voeg tussen de bovenslag en het raam wordt niet opgekit, deze voeg zorgt voor de ventilatie van de spouw. PLAFONDOPBOUW - VLOEROPBOUW Het plafond boven het gelijkvloers bestaat uit holle gewapende betongewelven die geplaatst worden volgens aangeven van de ingenieur of architect, de dikte wordt bepaald in functie van de overspanning. Bovenop de gewelven wordt een druklaag van 5cm in vezelbeton gegoten zodat de platen zich als één monoliet geheel gedragen zodat er geen doorbuigingsverschillen optreden tussen de platen onderling. De plafondopbouw ter hoogte van het eerste verdiep bestaat uit een gyplatplaat gepleisterd, een houten roostering en een OSB plaat. De noodzakelijke betonbalken en stalen liggers zijn voorzien volgens berekeningen van de ingenieur. De zichtbare delen van de stalen liggers zijn beschilderd met roestwerende verf. In ruimtes met gepleisterd plafond worden deze mee gepleisterd met het plafond.

8 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 De draagvloeren en de liggers worden berekend rekening houdend met het eigen gewicht, de permanente last en de gebruiksbelasting. Deze gebruiksbelasting (variabele last) van 200 kg/m² conform de norm voor woonvloeren, omvat de belasting van meubels en het gebruik door personen. Indien de klant een specifieke ruimte wenst in te richten als archief of bibliotheek, dient hij dit duidelijk te vermelden gezien in dit geval de gebruiksbelastingen dienen verhoogd te worden volgens effectief gebruik. ZINK & LOODWERKEN De hanggoten en regenwaterafvoeren zijn uitgevoerd in zink, dikte 0.8mm. De degelijke materiaaleigenschappen van zink garanderen een lange levensduur. Hier wordt gekozen voor trapeziumvormige goten en vierkante afvoerpijpen. De spondeplank ter hoogte van de hanggoot is voorzien in Rockpanel in kleur benaderend RAL De dakonderbrekingen zijn waterdicht afgewerkt met loden slabben. De bakgoot aan de voorgevel wordt waterdicht afgewerkt met zink. De dakranden worden afgewerkt met een zinken dakrandprofiel. TIMMERWERKEN - DAKWERKEN De dakconstructie wordt uitgevoerd in spanten, vervaardigd uit Epicia (geïmpregneerd Europees naaldhout). Voor de dimensionering en de tussenafstand van de dakconstructie wordt rekening gehouden met de overspanning, het aantal steunpunten en volgende belastingen: sneeuw, wind (i.f.v. regio), dakbedekking, binnenafwerking en eigen gewicht. Tussen de spanten wordt een dakisolatie van 18 cm dikte m.b. glaswolplaat, bekleedt met een zacht vlies in polyester, nl. de Isover isoconfort 35 geplaatst (www.isover.be). De warmtegeleidingscoëfficient van deze glaswolplaat is λ = 0,035 W/mK. Deze isolatie wordt na plaatsing afgewerkt met een dampscherm (dient tevens als luchtscherm) voor het verzekeren van de lucht- en dampdichtheid. Het onderdak bestaat uit een gewapende folie met tengellatten, zo kunnen eventuele waterdruppels onmiddellijk afgevoerd worden naar de goot en is er ventilatie mogelijk. De dakpan is de Teewenpan effen leigrijs van Monier. (www.monierbelgium.be) Deze pan geeft door haar gegolfde vormgving een mooie textuur aan uw dakvlak. Afmetingen (l x b) 420 x 332 mm.

9 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 DAKTIMMERWERK AFWERKING Op het 1ste verdiep worden de schuine dakvlakken en plafond afgewerkt met gyplatplaten. De opbouw bestaat uit een houten kaderwerk aangebracht op het daktimmerwerk, waarop de gyplatplaten gevezen worden. De naden en vijsgaten worden geplamuurd. Deze pleisterdrager bestaat uit platen met een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden omhuld is met een speciaal, sterk grijs karton. Dit karton zorgt ervoor dat de gipspleister zich aan de platen bevestigt en niet loskomt. Deze gyplat zorgt voor een monoliet geheel met de aansluitende pleisterwerken op de gemetste wanden en de welfsels. VELUX De in het dak voorziene dakvlakramen van Velux type (114/118) GGL (www.velux.be) hebben een superisolerende beglazing. Dit type is een wentelend venster met grendel om het in ventilatieen schoonmaakstand vast te zetten. De dakvlakramen worden naar binnen toe schuin afgewerkt in gipskartonplaten. BLAUWE HARDSTEEN Onder de ramen, buitendeuren en garagepoort wordt een dorpel voorzien in blauwe hardsteen klasse Normaal gebouw (er zijn 3 categorieën: uitzonderlijk gebouw : voor decoratieve elementen; normaal gebouw : voor plinten, treden, gevelbekledingen, beplatingen, standaard ; technische keuze: voor boordstenen, goten, straattegels, ). De dorpels worden links en rechts 5 cm ingewerkt in de muur, aan de onderkant is een watergroef voorzien zodat het vocht niet langs de muur naar beneden loopt, de dorpels zijn vlak geschuurd. De dorpels aan de buitendeuren hebben een opstandje om het geheel beter af te sluiten. ZOLDER Er is een opklapbare geïsoleerde zoldertrap voorzien in de nachthal. Op de zolder is de daktunnel geïsoleerd met de Isover isoconfort 35, met een dikte van 18 cm. De daktunnel komt overeen met de omkadering van de nuttige ruimte, wat afgebakend wordt door de verticale stekers en de horizontale hanebalk. Op de zolder zijn de muren ook meegaand gevoegd. Verder is er een uitklapbare geïsoleerde zoldertrap naar de zolder voorzien.

10 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 BUITENSCHRIJNWERK Alle ramen en de achterdeur worden vervaardigd in PVC eenzijdige folie met een kleur benaderend antracietgrijs (benaderend RAL 7016), de binnenafwerking is wit in de massa. Dit onderhoudsvriendelijke materiaal is licht, sterk en duurzaam. Het systeem is zonder enige twijfel de nieuwe referentie voor een optimale combinatie van comfort en veiligheid. De ramen worden achter slag geplaatst en nadien vakkundig opgespoten met een elastische kit, teneinde een perfecte dichting te waarborgen. De raamslagen worden aan de binnenzijde geïsoleerd. Alle beglazing is superisolerend (kw 1,1), bovendien voldoet de voorziene beglazing aan de nieuwe glasnorm inzake veiligheid (NBN S ). Deze norm bepaalt de vereisten voor veiligheidsbeglazing die personen moeten beschermen. Zo moet een schuifraam, glazen of beglaasde deur, een raam tot op de grond, voorzien worden van veiligheidsglas, alsook alle ramen waarvan de bovenrand zich lager dan 90 cm van de vloer bevindt. De voordeur met een zijlicht is voorzien in gezandstraald glas met een vertikale klare boord van 2 cm, zoals te zien op deze schets. De garagepoort is een sectionaalpoort en heeft een breed profiel. De poort is afgewerkt met een kleur benaderend aan antracietgrijs (benaderend RAL 7016).

11 Lichtpunt enkel Lichtpunt dubbel Lichtpunt 3-voudig Stop contact Stop contact 2-voudig Stop contact 3-voudig UTP kabel Thermo staat OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 DEEL 2 TECHNIEKEN EN AFWERKING Dit tweede deel beschrijft de technieken en de afwerking, waar je als klant een groot deel zelf nog kan van bepalen (i.f.v. impact op de structuur en woning al dan niet reeds in aanbouw). ELEKTRICITEIT De elektriciteit voldoet aan het technisch reglement waaraan de elektrische installaties voor lage en gemiddelde spanning van de open of bewaakte lokalen moeten voldoen. De keuring is inbegrepen evenals de verliesstroomschakelaars en automatische zekeringen. De aansluitkabel en tellerkast zijn niet voorzien. De elektricien kan deze tegen een meerprijs plaatsen, in functie van de gekozen aansluiting. Het type wordt opgelegd door de distributienetbeheerder. Overzicht voorziene elektriciteit i.f.v. aanwezigheid ruimte: RUIMTE LIVING TOILET GLVL 1 KEUKEN 1 7(+1*) 1 INKOMHAL 1 1 NACHTHAL 1 1 GARAGE 1 1 BADKAMER 2 1 TOILET BOVEN 1 BUITEN 2 SLAAPKAMER 1 2 ZOLDER 1 1 In de garage zijn nog 2 extra stopcontacten voorzien op een afzonderlijk circuit voor de aansluiting van wasmachine en droogkast. In de keuken wordt tevens een specifiek stopcontact (*) op afzonderlijk circuit voorzien voor de kookplaat. Dit alles kunnen jullie nog naar eigen wens aanvullen. Enkel stopcontact: 32,12 excl. B.T.W. Tweevoudig stopcontact: 48,18 excl. B.T.W. Drievoudig stopcontact: excl. B.T.W. Lichtpunt enkel: 29,20 excl. B.T.W. Lichtpunt dubbel: excl. B.T.W. Wachtbuis tel of distributie of boxen of internet: 29,20 excl. B.T.W. kabel+contactdoos tel of distributie of boxen of internet: excl. B.T.W.

12 Warm water Koud water (RW) Koud water (LW) Afvoer Afvoer WC OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 SANITAIRE LEIDINGEN De sanitaire toevoerleidingen in de vloer worden uitgevoerd in kunststofbuizen vanaf de collector tot de kraan of het toestel. Dubbel dienstkranen zijn voorzien aan wasmachine, uitgietbak en een kraantje vrij te kiezen in de garage. Voor het hergebruik van het regenwater wordt een verbinding voorzien met een socarex. De regenwaterpomp zorgt dat het water opgezogen wordt, een filter zorgt dat grof vuil niet in de leidingen terecht komt. Deze compacte pomp heeft een geruisarme werking. Overzicht voorziene sanitaire toestellen en installatie i.f.v. aanwezigheid ruimte: RUIMTE Toestel BADKAMER Bad Lavabo s Douche TOILET WC 1 1 KEUKEN Spoelbak TOILET WC 1 1 Handwasbakje 1 1 ANDERE Wasmachine 1 1 Buitenkraan 1 Uitgietbak 1 1 Cv ketel 1 1 De plaatsing van volgende sanitaire toestellen is voorzien: 2 hangtoiletten, 1 handwasbakje, 1 ligbad, 1 douchetub + douchedeur, 1 badkamermeubel met dubbele lavabo en 2 spiegels (zonder extra kasten) en 1 uitgietbak. Indien er toestellen of meubelen bijkomen wordt een extra plaatsingskost gerekend. Het bad en de douche worden uitgemetst, een schap is voorzien aan het bad volgens plan architect.

13 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 Handwasbakje Het handwasbakje van Ideal Standard combineert een vloeiende boog met een zachthellende binnenzijde tot een praktisch handwasbakje. Door de compacte afmeting (35x26) is het handwasbakje perfect geschikt voor in kleinere ruimtes. Het kraanwerk van Ideal Standard sluit perfect aan bij het ontwerp.

14 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 Toilet hangend Het inbouwsysteem van Geberit is voorzien van een bedieningsplaat Sigma, kleur wit. Dit is betrouwbaar en met een aantrekkelijk design. Dit systeem is tevens waterbesparend en heeft een bijzonder milieuvriendelijke spoeltechniek. Het hangtoilet Star is tegelijkertijd esthetisch, praktisch en innovatief. Het past bij elke badkamer stijl. Douche 90/90 Creativiteit en technologie gaan samen om alle oplossingen voor lichaam en geest te kunnen bieden. De douchetub Eden streeft naar globale functionaliteit. Welzijn, hygiëne, veiligheid, alles werd bestudeerd om het ontwerp van materialen en ruimten nog meer te verfijnen. De pivoterende douchedeur Classic Alu in klaar glas laat gemak combineren met een grote instapmogelijkheid. Deze sobere uitvoering met een profiel in mat aluminium kleur oogt bijzonder mooi in elke badkamer. Het kraanwerk van Ideal Standard sluit perfect aan bij het ontwerp. Hier wordt een glijstangcombinatie van 600 mm voorzien. Bad Het ligbad Ulysse 2 (afmetingen 170x75) is een mooi ergonomisch bad, waar u uzelf kan onderdompelen voor een zuivere ontspanning. Het ligbad is uitgevoerd in acryl, wat lekker warm aanvoelt voor de huid en het behoudt de watertemperatuur een langere tijd. Het kraanwerk van Ideal Standard sluit perfect aan bij het ontwerp. Hier is gekozen voor de badset Senses.

15 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 Meubel Luiro in mokka met spiegels Het Luiro badkamermeubel combineert ruimte, praktisch comfort en onderhoudsvriendelijkheid. Dit is een modern en jong meubel met veel opbergmogelijkheden. Het integrale tablet met 2 ingewerkte rechthoekige wastafels met overloop wordt u aangeboden met onderkast met twee deuren en twee vlakke spiegels. Het kraanwerk van Ideal Standard sluit perfect aan bij het ontwerp. Hier zijn twee wastafelmengkranen van het model Slimline voorzien. Dit kan perfect gecombineerd worden met meubels van de series Multi, Matrix en Louis. Spoelbak De uitgietbak is voorzien in geglazuurd staal (van binnen en buiten geglazuurd) en is handig voor grof werk in de garage. Het emmerrooster is te verkrijgen in optie.

16 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 CENTRALE VERWARMING De centrale verwarming gebeurt d.m.v. een condensatieketel op aardgas Thema Condens F25/30 van Bulex (www.bulex.be). Deze 25 kw sterke combiketel met doorstromer voorziet tevens de warmwaterproductie (rechtstreeks volgens het doorstroomprincipe). Deze ketel heeft een hoog rendement en groot modulerend vermogen wat hem tot een van de meest performante toestellen op de markt maakt. Verder wordt het ketelvermogen voornamelijk bepaald door het gewenst sanitair comfort (een regendouche zal veel meer warm water verbruiken dan een gewone douche met spaarknop). De dimensionering van de ketel en de radiatoren houdt rekening met een normaal gebruik van de woning, m.b. een aangename warmte voor de leefruimtes en keuken (22 C), een hogere temperatuur voor de badkamer (24 C) en een frissere temperatuur voor de slaapkamers (20 C). Indien slaapkamers ook als studeer- of speelkamer gebruikt worden, raden wij aan voor een grotere radiator te kiezen. Als basis worden Henrad Premium Eco radiatoren gekozen. Deze radiatoren hebben een naadloze en stevige omkasting, een voorzijde met profiel, een thermostatisch ventiel en een geïntegreerde aansluiting. Alle leidingen zijn perfect verwerkt in de radiator waardoor de aansluiting uit de muur kan komen. Dankzij het geïntegreerde thermostaatventiel regelt deze radiator zelf de warmte. De nieuwe Eco modellen hebben een grotere warmte afgifte aan de voorzijde van de radiator en een snellere opwarming. Een programmeerbare modulerende klokthermostaat zorgt voor automatische tijd- en temperatuurregeling. Het systeem biedt de mogelijkheid om een verwarmingsprogramma van 7 dagen in te stellen, en is dus aanpasbaar aan elke levensstijl. Overzicht voorziene radiatoren i.f.v. aanwezigheid ruimte: RUIMTE Aantal Type Living 2 Radiator met naadloze omkasting Keuken 1 Radiator met naadloze omkasting Slaapkamer 1 Radiator met naadloze omkasting Badkamer 1 Radiator met naadloze omkasting

17 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 VENTILATIE Conform de EPB-norm is er gecontroleerde ventilatie voorzien. Minimaal en voldoende ventileren is noodzakelijk voor de gezondheid van de bewoners en voor een hoger wooncomfort. Daarom mag in een goed geïsoleerde en luchtdichte woning een minimale en zo gecontroleerd mogelijke luchtverversing of ventilatie niet ontbreken. Hier is gekozen voor ventilatiesysteem D (mechanische toevoer en mechanische afvoer), waarbij er minimum 81% warmteterugwinning is (volgens norm EN 308 bijlage G). Dit ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatie-unit met geïntegreerde warmtewisselaar. Op deze unit wordt een kanalennet aangesloten die de ventilator verbindt met de zogenaamde natte ruimtes zoals keuken, toilet en badkamer (tot 4 afvoerpunten). Afblaas gebeurt via een ventilatiekap in het dak. De toevoer gebeurt eveneens op een mechanische manier via een tweede kanalennet naar de slaap- en leefruimtes (4 toevoerpunten), wat toevoerroosters in de ramen overbodig maakt. Voor de doorstroming wordt gewerkt met spleten onder de deuren. In de ruimtes worden stalen wit gelakte ventilatieroosters voorzien met regelbare kern, geschikt voor muur en plafondmontage. Toevoer en afvoer worden in balans ingeregeld. Dit komt het rendement van het toestel en het E-peil van uw woning ten goede. LUCHTDICHTHEIDSTEST Samen met de technieken en een luchtdichtheidstest na de uitvoering, zorgen de gebruikte materialen voor een bepaald K-peil en E-peil. Hiervoor wordt per woning de EPB-berekening uitgevoerd. Eens de woning is afgewerkt, wordt deze onderworpen aan een luchtdichtheidstest. Om het uiteindelijke E-peil op voorhand in te schatten, werd bij deze woning met een realistische waarde van luchtlekdebiet : 5 m³/hm² (ipv waarde zonder test, forfaitair = 12) gerekend. PLEISTERWERKEN Alle muren en plafonds worden gepleisterd. De muren van de garage en zolder worden meegaand gevoegd en de gewelven ter hoogte van de garage zijn voorzien in glad beton zonder bepleistering. Op alle buitenhoeken worden gegalvaniseerde hoekprofielen geplaatst. Om een betere vochtbescherming te garanderen worden de muren rond douche en bad gecementeerd. De dagkanten van het buitenschrijnwerk worden gepleisterd, tenzij in de ruimtes die meegaand zijn gevoegd. Daar wordt een afwerking in hout voorzien.

18 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 VLOEREN De vloer op volle grond wordt geïsoleerd met 10cm gespoten PU-schuim op de vloerplaat, isolatiewaarde met ATGkeuring. Bovenop de gespoten vloerisolatie (gelijkvloers) en druklaag (verdieping) wordt een chape voorzien waarop de vloerafwerkingen kunnen worden verlijmd. Deze chape zorgt voor een stevige, egale vloer met minimaal risico op barsten en scheuren. Voor de afwerking zijn keramische tegels voorzien, welke worden gekozen bij de materiaalkeuze. Voor living, keuken, inkomhal, toilet gelijkvloers, toilet verdiep en badkamer is een budget van 30 /m² vloer en 10 /m plint voorzien. Voor de garage is een budget van 15 /m² vloer en 8 /m plint voorzien. Deze aangegeven prijzen zijn zonder plaatsing of B.T.W. De slaapkamers en nachthal zijn voorzien in gladde chape. In de badkamer is 15m² wandbetegeling voorzien (exclusief snijverlies), met een budget van 25 /m². Aan de ramen op hoogte wordt een venstertablet voorzien in Moleanos. Ook hier kan bij materiaalkeuze voor een andere natuursteen gekozen worden. TRAP De trap van gelijkvloers naar verdieping is een gesloten dubbele kwartdraaitrap, uitgevoerd in beuk, 1 ste keus of rubberwood. Het materiaal en model van de trap en leuning kunt u kiezen binnen ons gamma. BINNENDEUREN Bij de schilderdeuren met celroostervulling zijn de zichtvlakken voorgeverfd en zijn de kanten onbehandeld. Deze deuren zijn voorzien van een omlijsting in MDF om te schilderen, opgeclipste deklijsten met rechte voeg, scharnieren en kruk in aluminium natuurkleur, dag/nacht slot met voorplaat in inox-kleur. In de showroom van de leverancier kunnen ook andere deuren gekozen worden.

19 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 OPTIE: KEUKEN De inrichting van uw keuken is niet voorzien in de basis offerte. Deze kunt u kiezen in optie. Voor elke woning wordt naargelang uw wensen een aangepaste keukeninrichting voorzien. De verschillende keukenplannen worden uitgewerkt door onze leverancier Kvik Geel. Het voorziene keukenbudget bedraagt (leveren en plaatsen) exclusief B.T.W. Dit budget omvat inbouwapparatuur van het merk Siemens: Multifunctionele oven HB23AB520E 7 kookfuncties: klassiek boven- en onderwarmte, hetelucht, onderwarmte, geventileerde grill, variabele grill op volle breedte, variabele grill op halve breedte, ontdooien Inclusief: elektronische klok, binnenverlichting in oven Afwerking: inox Klasse: A Vitrokeramische kookplaat EH651TE11E U-Facette design 60 cm brede inductiekookplaat - vitrokeramiek zonder decor - hoge snelheid keramisch glas - 4 inductie kookzones - touchcontrol sensor bediening - 17 niveaus - timer met aan/uit schakelaar voor iedere zone - countdown-fuctie - Elektronisch display symmetrische plaatsing van displays - automatische kookpotherkenning - kinderbeveiliging - veiligheidsuitschakeling

20 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 Dampkap LC954BA10 90 cm brede wanddampkap geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking. Afwerking: roestvrij staal Verlichting: 2 halogeenlampen van 40 W Metalen vetvanger is vaatwasbestendig Luchtafvoer volgens EN 61591: max. 400 m³/h - Geluidsniveau volgens EN 60 Vaatwasser SL65E332EU 60 cm brede vaatwasser, volledig geïntegreerd 86 cm 5 wasprogramma s Waterverbruik: 13 liter Geluidsniveau: 49 db Klasse: AAA Koelkast KI24RV21FF 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar Groentelade met gegolfde bodem Variabele binnendeur met grote flessenhouder Netto capaciteit van gekoelde zone: 224 liter Energieklasse: A+ Klimaatklasse SN-ST Spoeltafel met kraan Franke ARGO AOX ½ spoelbak met verleg Geschikt voor onderkast van 60cm Grohe Eurosmart kraan

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN INHOUD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 4 IDENTIFICEER DE ENERGIEVRETERS 5 De energiemeter 5 HUISHOUDTOESTELLEN 6 Wasmachine en droogkast 6 Koelkast en diepvriezer

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ 1 Voorwoord Welkom in het passiefhuistijdperk / / 03 / 04 1/ Het passiefhuis van onder tot boven Een hart voor het milieu / Laat uw geld niet in rook opgaan / Op

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1 Je spouwmuren na-isoleren? Nu doen! p. 4 Energieprestatiecertificaat. Wat is dat? p. 16 De nieuwste trends voor je huis. p. 12-15 BATIBOUW krant Gratis bijlage

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie