OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur"

Transcriptie

1 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING Bouwadviseur.

2 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld door de architect samen met het Durabrik bouwteam. De materialen van de buitenafwerking zijn met zorg gekozen, in samenspraak met de architect en het hele bouwteam. ALGEMENE BEPALINGEN Deze beschrijving der werken en materialen maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. De koper verklaart akkoord te gaan met de hierin omschreven werkwijze en bouwplan. De werken kunnen aangevangen worden als de aannemer in het bezit is van de volgende documenten: voor gelezen en akkoord ondertekende en gedateerde plannen, beschrijving der werken en materialen, en verkoopovereenkomst; leningsdossier, akte grond en voor akkoord ondertekende materiaalkeuzes. ARCHITECTEN Het ereloon van de architecten is in de totaalprijs begrepen. Zij hebben de woningen ontworpen, de plannen opgemaakt en zorgen voor het bouwaanvraagdossier. Zij controleren de werken op de uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. Conform de wet Breyne kan de koper zelf een architect aanstellen voor de werfopvolging. De kost hiervoor is ten laste van de klant. De architect: Arch. Katleen Ramen ARA architecten Herkerstraat Hasselt Gsm: 0494 / Mail: Web: VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR De kost voor het werk van de veiligheidscoördinator is begrepen in de totaalprijs. De veiligheidscoördinator staat in voor de controle op de veiligheid op de werf maar ook de veiligheid van het gebruik van de woning daarna. Daarom wordt de veiligheidscoördinator ontwerp reeds bij de ontwerpfase betrokken. Hij detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids en gezondheidsplan ontwerp op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden. De veiligheidscoördinator uitvoering (doorgaans dezelfde persoon) zal nagaan of deze maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op een veilige manier gebeurt. Bovendien maakt de veiligheidscoördinator een postinterventiedossier op, dit wettelijk document bevat een aantal gegevens die nuttig zijn bij de eventuele latere uitvoering van herstellings-, onderhouds- of renovatiewerken aan het gebouw. U houdt dit postinterventiedossier bij want het vormt een noodzakelijk document als u ooit beslist uw woning te verkopen of verhuren. De veiligheidscoördinator is: Adviesbureau Dirk De Groof bvba Mechelbaan Putte Tel Mail: Web:

3 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 E.P.B.-VERSLAGGEVER De kost voor het verslag van EnergiePrestatie en Binnenklimaat (E.P.B.) is begrepen in de totaalprijs. De E.P.B.-verslaggever berekent het isolatiepeil van de woning conform de huidige energieregelgeving. Het K-peil van een woning is gelijk aan het totale isolatiepeil van de woning of het niveau van thermische isolatie. Het K-peil houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren, daken, vloeren, vensters en met de compactheid van het gebouw. Hoe lager het K-peil, hoe beter het gebouw geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. Het E-peil of ook genoemd energieprestatie van een woning is een maat voor het energieverbruik van de woning en haar vaste installaties in standaardomstandigheden. In de berekening van het E-peil worden volgende aandachtspunten in rekening gebracht: compact bouwen; thermisch isoleren; luchtdicht bouwen; ventileren; zonnewarmte benutten; een hoog renderende installatie plaatsen voor verwarming en warm water. Door aan deze punten voldoende aandacht te schenken, wordt een energiezuinige, gezonde woning gecreëerd met meer comfort. Voor elke woning afzonderlijk werd een EPB-berekening uitgevoerd (berekening volgens software versie september 2012). LOT K-peil E-peil Netto energiebehoefte LOT LOT Alle administratieve verplichtingen inzake E.P.B. worden uitgevoerd door de E.P.B.-verslaggever. De EPB-verslaggever controleert de uitvoering op conformiteit met het E.P.B.-verslag en na ingebruikname van de woning (binnen de 6 maand) maakt de hij de definitieve E.P.B.-berekening op conform de as-builtgegevens. Dit verslag wordt opgestuurd naar het Vlaams Energie Agentschap en de klant krijgt hiervan een kopij en een energiecertificaat van het VEA. De koper houdt dit verslag en het bijhorende energiecertificaat bij (nodig bij verkoop of verhuur woning, 10 jaar geldig). Op de website van het Vlaams energieagentschap (www.vea.be) vindt u nog meer informatie omtrent energiesparen en E.P.B. De E.P.B.-verslaggever is: Adviesbureau Dirk De Groof bvba Mechelbaan Putte Tel Mail: Web:

4 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 VERZEKERING Durabrik Bouwbedrijven NV heeft een ABR-polis afgesloten voor het ganse project. Deze Allle BouwplaatsRisico s Verzekering dekt bv. een gestutte muur die omvalt, ramen die besmeurd zijn door cement, schade aan de woning van de buur. Op deze manier worden discussies vermeden over wie verantwoordelijk is voor de schade. Deze polis is van toepassing voor de werken tot aan de voorlopige oplevering. Na deze voorlopige oplevering sluit u best een brandverzekering af.

5 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 DEEL 1 - RUWBOUW WINDDICHT Dit eerste deel beschrijft de werken nodig om de woningen te funderen, te metsen, dak te plaatsen, waterdicht af te werken en buitenschrijnwerk te plaatsen. De materialen hierin beschreven, zijn met zorg en in samenspraak met de architecten gekozen en kunnen niet gewijzigd worden. GRONDONDERZOEK Tijdens de ontwikkeling van de verkaveling werd een uitgebreid geotechnisch grondonderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit: een algemeen voorafgaande studie van de bestaande ondergrond voor de volledige verkaveling gebaseerd op geologische kaarten, kaarten van waterlopen, onderzoek ter plaatse, studie van luchtfoto s, studie van geotechnische gegevens afkomstig van gronddatabanken, ; een algemeen verkennend grondonderzoek van de volledige verkaveling bij middel van sonderingen ter bepaling van de conusweerstand, enkele boringen en opmeting van de terreinhoogtes; bijkomende grondonderzoeken die noodzakelijk blijken uit het eerste verkennend grondonderzoek voor het nauwkeurig onderzoek van afwijkende resultaten bij middel van bijkomende sonderingen en boringen. Dit maakt het mogelijk op voorhand de draagkracht van de ondergrond te bepalen en het juiste type fundering voor deze woning te voorzien. Dit biedt u zekerheid betreffende de stabiliteit van uw woning en vermijdt bijkomende onverwachte kosten. WERFINRICHTING EN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN Om de werf te kunnen aanvatten en een degelijke opstart te garanderen worden op de verkaveling specifieke plaatsen aangeduid voor stockeren van het materiaal en materieel en verwerking van bouwafval. Bovendien wordt een globale werfafsluiting voor een deel (per bouwfase) of geheel van de verkaveling geplaatst, worden enkele werftoiletten, werfketen, werfaansluitingen voor elektriciteit e.d. voorzien. Ook alle andere voorzieningen in het kader van veilig werken zoals valbeveiliging voor werken op hoogte, zijn inbegrepen. De kosten voor water- en elektriciteitsgebruik tijdens de bouwwerken zijn ten laste van Durabrik. Het kan gebeuren dat Durabrik water gebruikt uit de geplaatste regenputten. INPLANTING WONING & UITZETTEN VOORBOUWLIJN Om de woning in te planten op het perceel en om de voorbouwlijn te bepalen doet Durabrik beroep op een landmeter. De landmeter zorgt voor een gepaste inplanting van het gebouw, volgens de voorschriften van de gemeente. Hij zorgt ook voor een zekere en precieze uitvoering, en controleert de inplanting van het gebouw. GRONDWERKEN De teelaarde wordt afgegraven. Het graafwerk en de afvoer van de grond voor de fundering en de rioleringsputten zijn inbegrepen. De woningen worden ±30 cm boven de as van de weg ingeplant.

6 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 PUTTEN Het hemelwater wordt opgeslagen in de regenwaterput. Deze regenwaterput uit gewapend beton wordt opgemetst met prefabelementen en afgewerkt met een aluminium deksel. Het regenwater wordt hergebruikt in de woning via een aanzuigleiding (socarex = zwarte zware darm) op een regenwaterpomp. De put heeft een volume van 7500L. Bovendien wordt er een septische put (1500L, 5 personen, in beton) geplaatst. In de septische put komt alleen afvalwater van toiletten terecht, de overloop loopt rechtstreeks in de riolering. De vaste bestanddelen worden afgebroken door bacteriële werking. Ook deze put wordt opgemetst. RIOLERING Regen- en afvalwater worden via rioleringsbuizen verzameld voor de verdere afvoer naar de openbare riolering. Hierbij moet het regenwater steeds gescheiden blijven van het andere afvalwater. De rioleringen worden uitgevoerd in PVCbuizen (BENOR gekeurd), voorzien van de nodige hulpstukken met een aangepaste diameter voor elke afvoer. Voor iedere afvoer (spoeltafel, keuken, badkamer, garage, toilet, ) is een leiding met een diameter van 110 mm voorzien. Deze rioleringsbuizen bevinden zich onder de vloerplaat van de woning en worden geplaatst volgens het visgraatsysteem. Dit heeft een centrale buis van voor naar achter waarbij deze buis achteraan voorbij de woning komt. Op dit buisuiteinde wordt een bocht met pvc-dekseltje voorzien zodat bij eventuele verstopping gemakkelijk kan doorgespoten worden. Het afvalwater van de toiletten (fecaliën) wordt rechtstreeks naar de septische put afgevoerd. Voor de woning bevindt zich een sifonput. Hierop wordt de riolering van het afvalwater en de overloop van de septische put aangesloten. De overloop van de regenwaterput wordt afzonderlijk afgevoerd (gescheiden rioleringsstelsel) via een rioleringsbuis met sifon. Een sifon (al dan niet in combinatie met put) heeft een S-vorm waardoor er altijd water in blijft staan en zo wordt een waterslot gevormd waardoor vervelende geuren uit het leidingenstel niet terug kunnen dringen in de woning. Durabrik sluit de huisriolering aan op de openbare riolering conform de plaatselijke voorschriften. AANSLUITINGEN Tijdens de uitvoering van de fundering wordt de aansluitbocht voor de nutsvoorzieningen geplaatst. Durabrik verlengt de wachtbuizen voor de nutsaansluitingen tot aan de rooilijn. De aansluiting van de distributiekabel alsook de aansluitkosten van de andere nutsvoorzieningen, de inkomkabel en de teller zijn niet inbegrepen (dit is niet voorzien, omdat dit afhankelijk is van de distributienetbeheerder). De projectleider zal jullie hier in adviseren. FUNDERINGEN Het type van fundering is bepaald door het resultaat van het grondonderzoek en het advies van de stabiliteitsingenieur.

7 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 METSELWERKEN De dragende muren worden opgetrokken in isolerende snelbouwstenen, m.b. Porotherm Rendement Plus- Zonnebeke van Wienerberger (www.wienerberger.be). Bij Wienerberger hebben deze stenen het verplichte CE-label en bovendien voldoen zij aan de BENOR kwaliteitsnorm. In alle buitenmuren worden de nodige vochtkerende folies geplaatst. Deze situeren zich ter hoogte van de muuraanzet en boven de ramen en verhinderen dat water vanaf het maaiveld buiten en spouwwater kunnen indringen in de woning. Bovendien worden ook bij alle metselwerkmuren op de funderingsplaat de nodige folies geplaatst om het doordringen van opstijgend vocht te voorkomen. Om koudebruggen te vermijden wordt de onderste laag van de benedenverdieping in een cellenbeton voorzien. In de luchtspouw wordt 8cm spouwisolatie met een maximum -waarde van 0,023 W/mK geplaatst. De muurisolatie wordt verankerd met gegalvaniseerde spouwhaken aan de binnenmuur. Buiten de zeer goede isolatiewaarde is ze dampdoorlatend en vochtwerend. De resterende spouw fungeert als luchtspouw en garandeert een goede ventilatie van de buitenmuren. Het gevelmetselwerk van het hoofdvolume is voorzien in Cassis WF65 (Nelissen). Er zijn voldoende open stootvoegen met verluchtingsroosters. Boven de gevelopeningen wordt de gevelsteen ondersteunt door een L-profiel in gegalvaniseerd staal. Onderaan de spouw bevinden zich waterafvoerkanaaltjes voor de evacuatie van het spouwvocht. Het paramentwerk wordt verbonden met het binnenspouwblad d.m.v. spouwhaken. VOEGWERKEN GEVELMETSELWERK De gevels worden traditioneel gevoegd (met holle, geborstelde voeg) in een toon-op-toon kleur bepaald door de architect. Rondom de buitenrand van de ramen en aansluitend met het metselwerk wordt een elastische siliconenvoeg geplaatst. Beide materialen hebben een verschillende uitzetting en met deze siliconenvoeg wordt de waterdichting tussen raam en gevelmetselwerk gegarandeerd. De voeg tussen de bovenslag en het raam wordt niet opgekit, deze voeg zorgt voor de ventilatie van de spouw. PLAFONDOPBOUW - VLOEROPBOUW Het plafond boven het gelijkvloers bestaat uit holle gewapende betongewelven die geplaatst worden volgens aangeven van de ingenieur of architect, de dikte wordt bepaald in functie van de overspanning. Bovenop de gewelven wordt een druklaag van 5cm in vezelbeton gegoten zodat de platen zich als één monoliet geheel gedragen zodat er geen doorbuigingsverschillen optreden tussen de platen onderling. De plafondopbouw ter hoogte van het eerste verdiep bestaat uit een gyplatplaat gepleisterd, een houten roostering en een OSB plaat. De noodzakelijke betonbalken en stalen liggers zijn voorzien volgens berekeningen van de ingenieur. De zichtbare delen van de stalen liggers zijn beschilderd met roestwerende verf. In ruimtes met gepleisterd plafond worden deze mee gepleisterd met het plafond.

8 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 De draagvloeren en de liggers worden berekend rekening houdend met het eigen gewicht, de permanente last en de gebruiksbelasting. Deze gebruiksbelasting (variabele last) van 200 kg/m² conform de norm voor woonvloeren, omvat de belasting van meubels en het gebruik door personen. Indien de klant een specifieke ruimte wenst in te richten als archief of bibliotheek, dient hij dit duidelijk te vermelden gezien in dit geval de gebruiksbelastingen dienen verhoogd te worden volgens effectief gebruik. ZINK & LOODWERKEN De hanggoten en regenwaterafvoeren zijn uitgevoerd in zink, dikte 0.8mm. De degelijke materiaaleigenschappen van zink garanderen een lange levensduur. Hier wordt gekozen voor trapeziumvormige goten en vierkante afvoerpijpen. De spondeplank ter hoogte van de hanggoot is voorzien in Rockpanel in kleur benaderend RAL De dakonderbrekingen zijn waterdicht afgewerkt met loden slabben. De bakgoot aan de voorgevel wordt waterdicht afgewerkt met zink. De dakranden worden afgewerkt met een zinken dakrandprofiel. TIMMERWERKEN - DAKWERKEN De dakconstructie wordt uitgevoerd in spanten, vervaardigd uit Epicia (geïmpregneerd Europees naaldhout). Voor de dimensionering en de tussenafstand van de dakconstructie wordt rekening gehouden met de overspanning, het aantal steunpunten en volgende belastingen: sneeuw, wind (i.f.v. regio), dakbedekking, binnenafwerking en eigen gewicht. Tussen de spanten wordt een dakisolatie van 18 cm dikte m.b. glaswolplaat, bekleedt met een zacht vlies in polyester, nl. de Isover isoconfort 35 geplaatst (www.isover.be). De warmtegeleidingscoëfficient van deze glaswolplaat is λ = 0,035 W/mK. Deze isolatie wordt na plaatsing afgewerkt met een dampscherm (dient tevens als luchtscherm) voor het verzekeren van de lucht- en dampdichtheid. Het onderdak bestaat uit een gewapende folie met tengellatten, zo kunnen eventuele waterdruppels onmiddellijk afgevoerd worden naar de goot en is er ventilatie mogelijk. De dakpan is de Teewenpan effen leigrijs van Monier. (www.monierbelgium.be) Deze pan geeft door haar gegolfde vormgving een mooie textuur aan uw dakvlak. Afmetingen (l x b) 420 x 332 mm.

9 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 DAKTIMMERWERK AFWERKING Op het 1ste verdiep worden de schuine dakvlakken en plafond afgewerkt met gyplatplaten. De opbouw bestaat uit een houten kaderwerk aangebracht op het daktimmerwerk, waarop de gyplatplaten gevezen worden. De naden en vijsgaten worden geplamuurd. Deze pleisterdrager bestaat uit platen met een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden omhuld is met een speciaal, sterk grijs karton. Dit karton zorgt ervoor dat de gipspleister zich aan de platen bevestigt en niet loskomt. Deze gyplat zorgt voor een monoliet geheel met de aansluitende pleisterwerken op de gemetste wanden en de welfsels. VELUX De in het dak voorziene dakvlakramen van Velux type (114/118) GGL (www.velux.be) hebben een superisolerende beglazing. Dit type is een wentelend venster met grendel om het in ventilatieen schoonmaakstand vast te zetten. De dakvlakramen worden naar binnen toe schuin afgewerkt in gipskartonplaten. BLAUWE HARDSTEEN Onder de ramen, buitendeuren en garagepoort wordt een dorpel voorzien in blauwe hardsteen klasse Normaal gebouw (er zijn 3 categorieën: uitzonderlijk gebouw : voor decoratieve elementen; normaal gebouw : voor plinten, treden, gevelbekledingen, beplatingen, standaard ; technische keuze: voor boordstenen, goten, straattegels, ). De dorpels worden links en rechts 5 cm ingewerkt in de muur, aan de onderkant is een watergroef voorzien zodat het vocht niet langs de muur naar beneden loopt, de dorpels zijn vlak geschuurd. De dorpels aan de buitendeuren hebben een opstandje om het geheel beter af te sluiten. ZOLDER Er is een opklapbare geïsoleerde zoldertrap voorzien in de nachthal. Op de zolder is de daktunnel geïsoleerd met de Isover isoconfort 35, met een dikte van 18 cm. De daktunnel komt overeen met de omkadering van de nuttige ruimte, wat afgebakend wordt door de verticale stekers en de horizontale hanebalk. Op de zolder zijn de muren ook meegaand gevoegd. Verder is er een uitklapbare geïsoleerde zoldertrap naar de zolder voorzien.

10 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 BUITENSCHRIJNWERK Alle ramen en de achterdeur worden vervaardigd in PVC eenzijdige folie met een kleur benaderend antracietgrijs (benaderend RAL 7016), de binnenafwerking is wit in de massa. Dit onderhoudsvriendelijke materiaal is licht, sterk en duurzaam. Het systeem is zonder enige twijfel de nieuwe referentie voor een optimale combinatie van comfort en veiligheid. De ramen worden achter slag geplaatst en nadien vakkundig opgespoten met een elastische kit, teneinde een perfecte dichting te waarborgen. De raamslagen worden aan de binnenzijde geïsoleerd. Alle beglazing is superisolerend (kw 1,1), bovendien voldoet de voorziene beglazing aan de nieuwe glasnorm inzake veiligheid (NBN S ). Deze norm bepaalt de vereisten voor veiligheidsbeglazing die personen moeten beschermen. Zo moet een schuifraam, glazen of beglaasde deur, een raam tot op de grond, voorzien worden van veiligheidsglas, alsook alle ramen waarvan de bovenrand zich lager dan 90 cm van de vloer bevindt. De voordeur met een zijlicht is voorzien in gezandstraald glas met een vertikale klare boord van 2 cm, zoals te zien op deze schets. De garagepoort is een sectionaalpoort en heeft een breed profiel. De poort is afgewerkt met een kleur benaderend aan antracietgrijs (benaderend RAL 7016).

11 Lichtpunt enkel Lichtpunt dubbel Lichtpunt 3-voudig Stop contact Stop contact 2-voudig Stop contact 3-voudig UTP kabel Thermo staat OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 DEEL 2 TECHNIEKEN EN AFWERKING Dit tweede deel beschrijft de technieken en de afwerking, waar je als klant een groot deel zelf nog kan van bepalen (i.f.v. impact op de structuur en woning al dan niet reeds in aanbouw). ELEKTRICITEIT De elektriciteit voldoet aan het technisch reglement waaraan de elektrische installaties voor lage en gemiddelde spanning van de open of bewaakte lokalen moeten voldoen. De keuring is inbegrepen evenals de verliesstroomschakelaars en automatische zekeringen. De aansluitkabel en tellerkast zijn niet voorzien. De elektricien kan deze tegen een meerprijs plaatsen, in functie van de gekozen aansluiting. Het type wordt opgelegd door de distributienetbeheerder. Overzicht voorziene elektriciteit i.f.v. aanwezigheid ruimte: RUIMTE LIVING TOILET GLVL 1 KEUKEN 1 7(+1*) 1 INKOMHAL 1 1 NACHTHAL 1 1 GARAGE 1 1 BADKAMER 2 1 TOILET BOVEN 1 BUITEN 2 SLAAPKAMER 1 2 ZOLDER 1 1 In de garage zijn nog 2 extra stopcontacten voorzien op een afzonderlijk circuit voor de aansluiting van wasmachine en droogkast. In de keuken wordt tevens een specifiek stopcontact (*) op afzonderlijk circuit voorzien voor de kookplaat. Dit alles kunnen jullie nog naar eigen wens aanvullen. Enkel stopcontact: 32,12 excl. B.T.W. Tweevoudig stopcontact: 48,18 excl. B.T.W. Drievoudig stopcontact: excl. B.T.W. Lichtpunt enkel: 29,20 excl. B.T.W. Lichtpunt dubbel: excl. B.T.W. Wachtbuis tel of distributie of boxen of internet: 29,20 excl. B.T.W. kabel+contactdoos tel of distributie of boxen of internet: excl. B.T.W.

12 Warm water Koud water (RW) Koud water (LW) Afvoer Afvoer WC OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 SANITAIRE LEIDINGEN De sanitaire toevoerleidingen in de vloer worden uitgevoerd in kunststofbuizen vanaf de collector tot de kraan of het toestel. Dubbel dienstkranen zijn voorzien aan wasmachine, uitgietbak en een kraantje vrij te kiezen in de garage. Voor het hergebruik van het regenwater wordt een verbinding voorzien met een socarex. De regenwaterpomp zorgt dat het water opgezogen wordt, een filter zorgt dat grof vuil niet in de leidingen terecht komt. Deze compacte pomp heeft een geruisarme werking. Overzicht voorziene sanitaire toestellen en installatie i.f.v. aanwezigheid ruimte: RUIMTE Toestel BADKAMER Bad Lavabo s Douche TOILET WC 1 1 KEUKEN Spoelbak TOILET WC 1 1 Handwasbakje 1 1 ANDERE Wasmachine 1 1 Buitenkraan 1 Uitgietbak 1 1 Cv ketel 1 1 De plaatsing van volgende sanitaire toestellen is voorzien: 2 hangtoiletten, 1 handwasbakje, 1 ligbad, 1 douchetub + douchedeur, 1 badkamermeubel met dubbele lavabo en 2 spiegels (zonder extra kasten) en 1 uitgietbak. Indien er toestellen of meubelen bijkomen wordt een extra plaatsingskost gerekend. Het bad en de douche worden uitgemetst, een schap is voorzien aan het bad volgens plan architect.

13 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 Handwasbakje Het handwasbakje van Ideal Standard combineert een vloeiende boog met een zachthellende binnenzijde tot een praktisch handwasbakje. Door de compacte afmeting (35x26) is het handwasbakje perfect geschikt voor in kleinere ruimtes. Het kraanwerk van Ideal Standard sluit perfect aan bij het ontwerp.

14 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 Toilet hangend Het inbouwsysteem van Geberit is voorzien van een bedieningsplaat Sigma, kleur wit. Dit is betrouwbaar en met een aantrekkelijk design. Dit systeem is tevens waterbesparend en heeft een bijzonder milieuvriendelijke spoeltechniek. Het hangtoilet Star is tegelijkertijd esthetisch, praktisch en innovatief. Het past bij elke badkamer stijl. Douche 90/90 Creativiteit en technologie gaan samen om alle oplossingen voor lichaam en geest te kunnen bieden. De douchetub Eden streeft naar globale functionaliteit. Welzijn, hygiëne, veiligheid, alles werd bestudeerd om het ontwerp van materialen en ruimten nog meer te verfijnen. De pivoterende douchedeur Classic Alu in klaar glas laat gemak combineren met een grote instapmogelijkheid. Deze sobere uitvoering met een profiel in mat aluminium kleur oogt bijzonder mooi in elke badkamer. Het kraanwerk van Ideal Standard sluit perfect aan bij het ontwerp. Hier wordt een glijstangcombinatie van 600 mm voorzien. Bad Het ligbad Ulysse 2 (afmetingen 170x75) is een mooi ergonomisch bad, waar u uzelf kan onderdompelen voor een zuivere ontspanning. Het ligbad is uitgevoerd in acryl, wat lekker warm aanvoelt voor de huid en het behoudt de watertemperatuur een langere tijd. Het kraanwerk van Ideal Standard sluit perfect aan bij het ontwerp. Hier is gekozen voor de badset Senses.

15 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 Meubel Luiro in mokka met spiegels Het Luiro badkamermeubel combineert ruimte, praktisch comfort en onderhoudsvriendelijkheid. Dit is een modern en jong meubel met veel opbergmogelijkheden. Het integrale tablet met 2 ingewerkte rechthoekige wastafels met overloop wordt u aangeboden met onderkast met twee deuren en twee vlakke spiegels. Het kraanwerk van Ideal Standard sluit perfect aan bij het ontwerp. Hier zijn twee wastafelmengkranen van het model Slimline voorzien. Dit kan perfect gecombineerd worden met meubels van de series Multi, Matrix en Louis. Spoelbak De uitgietbak is voorzien in geglazuurd staal (van binnen en buiten geglazuurd) en is handig voor grof werk in de garage. Het emmerrooster is te verkrijgen in optie.

16 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 CENTRALE VERWARMING De centrale verwarming gebeurt d.m.v. een condensatieketel op aardgas Thema Condens F25/30 van Bulex (www.bulex.be). Deze 25 kw sterke combiketel met doorstromer voorziet tevens de warmwaterproductie (rechtstreeks volgens het doorstroomprincipe). Deze ketel heeft een hoog rendement en groot modulerend vermogen wat hem tot een van de meest performante toestellen op de markt maakt. Verder wordt het ketelvermogen voornamelijk bepaald door het gewenst sanitair comfort (een regendouche zal veel meer warm water verbruiken dan een gewone douche met spaarknop). De dimensionering van de ketel en de radiatoren houdt rekening met een normaal gebruik van de woning, m.b. een aangename warmte voor de leefruimtes en keuken (22 C), een hogere temperatuur voor de badkamer (24 C) en een frissere temperatuur voor de slaapkamers (20 C). Indien slaapkamers ook als studeer- of speelkamer gebruikt worden, raden wij aan voor een grotere radiator te kiezen. Als basis worden Henrad Premium Eco radiatoren gekozen. Deze radiatoren hebben een naadloze en stevige omkasting, een voorzijde met profiel, een thermostatisch ventiel en een geïntegreerde aansluiting. Alle leidingen zijn perfect verwerkt in de radiator waardoor de aansluiting uit de muur kan komen. Dankzij het geïntegreerde thermostaatventiel regelt deze radiator zelf de warmte. De nieuwe Eco modellen hebben een grotere warmte afgifte aan de voorzijde van de radiator en een snellere opwarming. Een programmeerbare modulerende klokthermostaat zorgt voor automatische tijd- en temperatuurregeling. Het systeem biedt de mogelijkheid om een verwarmingsprogramma van 7 dagen in te stellen, en is dus aanpasbaar aan elke levensstijl. Overzicht voorziene radiatoren i.f.v. aanwezigheid ruimte: RUIMTE Aantal Type Living 2 Radiator met naadloze omkasting Keuken 1 Radiator met naadloze omkasting Slaapkamer 1 Radiator met naadloze omkasting Badkamer 1 Radiator met naadloze omkasting

17 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 VENTILATIE Conform de EPB-norm is er gecontroleerde ventilatie voorzien. Minimaal en voldoende ventileren is noodzakelijk voor de gezondheid van de bewoners en voor een hoger wooncomfort. Daarom mag in een goed geïsoleerde en luchtdichte woning een minimale en zo gecontroleerd mogelijke luchtverversing of ventilatie niet ontbreken. Hier is gekozen voor ventilatiesysteem D (mechanische toevoer en mechanische afvoer), waarbij er minimum 81% warmteterugwinning is (volgens norm EN 308 bijlage G). Dit ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatie-unit met geïntegreerde warmtewisselaar. Op deze unit wordt een kanalennet aangesloten die de ventilator verbindt met de zogenaamde natte ruimtes zoals keuken, toilet en badkamer (tot 4 afvoerpunten). Afblaas gebeurt via een ventilatiekap in het dak. De toevoer gebeurt eveneens op een mechanische manier via een tweede kanalennet naar de slaap- en leefruimtes (4 toevoerpunten), wat toevoerroosters in de ramen overbodig maakt. Voor de doorstroming wordt gewerkt met spleten onder de deuren. In de ruimtes worden stalen wit gelakte ventilatieroosters voorzien met regelbare kern, geschikt voor muur en plafondmontage. Toevoer en afvoer worden in balans ingeregeld. Dit komt het rendement van het toestel en het E-peil van uw woning ten goede. LUCHTDICHTHEIDSTEST Samen met de technieken en een luchtdichtheidstest na de uitvoering, zorgen de gebruikte materialen voor een bepaald K-peil en E-peil. Hiervoor wordt per woning de EPB-berekening uitgevoerd. Eens de woning is afgewerkt, wordt deze onderworpen aan een luchtdichtheidstest. Om het uiteindelijke E-peil op voorhand in te schatten, werd bij deze woning met een realistische waarde van luchtlekdebiet : 5 m³/hm² (ipv waarde zonder test, forfaitair = 12) gerekend. PLEISTERWERKEN Alle muren en plafonds worden gepleisterd. De muren van de garage en zolder worden meegaand gevoegd en de gewelven ter hoogte van de garage zijn voorzien in glad beton zonder bepleistering. Op alle buitenhoeken worden gegalvaniseerde hoekprofielen geplaatst. Om een betere vochtbescherming te garanderen worden de muren rond douche en bad gecementeerd. De dagkanten van het buitenschrijnwerk worden gepleisterd, tenzij in de ruimtes die meegaand zijn gevoegd. Daar wordt een afwerking in hout voorzien.

18 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 VLOEREN De vloer op volle grond wordt geïsoleerd met 10cm gespoten PU-schuim op de vloerplaat, isolatiewaarde met ATGkeuring. Bovenop de gespoten vloerisolatie (gelijkvloers) en druklaag (verdieping) wordt een chape voorzien waarop de vloerafwerkingen kunnen worden verlijmd. Deze chape zorgt voor een stevige, egale vloer met minimaal risico op barsten en scheuren. Voor de afwerking zijn keramische tegels voorzien, welke worden gekozen bij de materiaalkeuze. Voor living, keuken, inkomhal, toilet gelijkvloers, toilet verdiep en badkamer is een budget van 30 /m² vloer en 10 /m plint voorzien. Voor de garage is een budget van 15 /m² vloer en 8 /m plint voorzien. Deze aangegeven prijzen zijn zonder plaatsing of B.T.W. De slaapkamers en nachthal zijn voorzien in gladde chape. In de badkamer is 15m² wandbetegeling voorzien (exclusief snijverlies), met een budget van 25 /m². Aan de ramen op hoogte wordt een venstertablet voorzien in Moleanos. Ook hier kan bij materiaalkeuze voor een andere natuursteen gekozen worden. TRAP De trap van gelijkvloers naar verdieping is een gesloten dubbele kwartdraaitrap, uitgevoerd in beuk, 1 ste keus of rubberwood. Het materiaal en model van de trap en leuning kunt u kiezen binnen ons gamma. BINNENDEUREN Bij de schilderdeuren met celroostervulling zijn de zichtvlakken voorgeverfd en zijn de kanten onbehandeld. Deze deuren zijn voorzien van een omlijsting in MDF om te schilderen, opgeclipste deklijsten met rechte voeg, scharnieren en kruk in aluminium natuurkleur, dag/nacht slot met voorplaat in inox-kleur. In de showroom van de leverancier kunnen ook andere deuren gekozen worden.

19 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 OPTIE: KEUKEN De inrichting van uw keuken is niet voorzien in de basis offerte. Deze kunt u kiezen in optie. Voor elke woning wordt naargelang uw wensen een aangepaste keukeninrichting voorzien. De verschillende keukenplannen worden uitgewerkt door onze leverancier Kvik Geel. Het voorziene keukenbudget bedraagt (leveren en plaatsen) exclusief B.T.W. Dit budget omvat inbouwapparatuur van het merk Siemens: Multifunctionele oven HB23AB520E 7 kookfuncties: klassiek boven- en onderwarmte, hetelucht, onderwarmte, geventileerde grill, variabele grill op volle breedte, variabele grill op halve breedte, ontdooien Inclusief: elektronische klok, binnenverlichting in oven Afwerking: inox Klasse: A Vitrokeramische kookplaat EH651TE11E U-Facette design 60 cm brede inductiekookplaat - vitrokeramiek zonder decor - hoge snelheid keramisch glas - 4 inductie kookzones - touchcontrol sensor bediening - 17 niveaus - timer met aan/uit schakelaar voor iedere zone - countdown-fuctie - Elektronisch display symmetrische plaatsing van displays - automatische kookpotherkenning - kinderbeveiliging - veiligheidsuitschakeling

20 OVERPELT RINGLAAN LOT / 22 Dampkap LC954BA10 90 cm brede wanddampkap geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking. Afwerking: roestvrij staal Verlichting: 2 halogeenlampen van 40 W Metalen vetvanger is vaatwasbestendig Luchtafvoer volgens EN 61591: max. 400 m³/h - Geluidsniveau volgens EN 60 Vaatwasser SL65E332EU 60 cm brede vaatwasser, volledig geïntegreerd 86 cm 5 wasprogramma s Waterverbruik: 13 liter Geluidsniveau: 49 db Klasse: AAA Koelkast KI24RV21FF 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar Groentelade met gegolfde bodem Variabele binnendeur met grote flessenhouder Netto capaciteit van gekoelde zone: 224 liter Energieklasse: A+ Klimaatklasse SN-ST Spoeltafel met kraan Franke ARGO AOX ½ spoelbak met verleg Geschikt voor onderkast van 60cm Grohe Eurosmart kraan

OVERPELT RINGLAAN LOT 36-37 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 36-37. Bouwadviseur

OVERPELT RINGLAAN LOT 36-37 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 36-37. Bouwadviseur OVERPELT RINGLAAN LOT 36-37 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 36-37... Bouwadviseur. OVERPELT RINGLAAN LOT 36-37 2 / 22 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld door de architect

Nadere informatie

BOCHOLT BIERKENSVELD

BOCHOLT BIERKENSVELD Woonproject Durabrik Oost BOCHOLT BIERKENSVELD LOT 25 1 / 18 BOCHOLT BIERKENSVELD LOT 25 PROJECT DURABRIK OOST VERKOOPSOFFERTE WONING. Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur. Woonproject Durabrik Oost BOCHOLT BIERKENSVELD

Nadere informatie

OVERPELT, KAPELSTRAAT

OVERPELT, KAPELSTRAAT OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 1 / 17 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 VERKOOPSOFFERTE WONING Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur. OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 2 / 17 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld

Nadere informatie

OVERPELT, KAPELSTRAAT

OVERPELT, KAPELSTRAAT Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 1 / 18 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 PROJECT NESTAS 2 VERKOOPSOFFERTE WONING Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur. Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

BOCHOLT BIERKENSVELD

BOCHOLT BIERKENSVELD Woonproject Durabrik Oost BOCHOLT BIERKENSVELD LOT 59-61 1 / 18 BOCHOLT BIERKENSVELD LOT 59-61 PROJECT DURABRIK OOST VERKOOPSOFFERTE WONING. Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur. Woonproject Durabrik Oost BOCHOLT

Nadere informatie

LANAKEN, HESERSTRAAT-VELDWEZELT

LANAKEN, HESERSTRAAT-VELDWEZELT Woonproject Nestas2 LANAKEN, HESERSTRAAT VELDWEZELT LOT 1 1 / 20 LANAKEN, HESERSTRAAT-VELDWEZELT LOT 1 PROJECT NESTAS 2 VERKOOPSOFFERTE WONING. Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur. Woonproject Nestas2 LANAKEN,

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 2 Voorblad 7 wc 47 112 schroefdop 600 265 handenwasser 399 standl. wc +1 25 160 29 300 497 305 29 39 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten volgens

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL LOT 4 Lot 4 Voorblad 46 wm 7 wc 47 112 schroefdop handenwasser 399 300 497 305 3 600 265 standl. wc +1 14 39 160 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE MATERIALEN

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 5 Voorblad 97 900 39 265 schroefdop 2 wc 47 60 A 25 25 25 200 standl. wc + 9cm funderingsmuur 298 9 9 25 4 600 299 300 9 497 9 399 0 handenwasser 29 29 39 0 789 Socarex Septische

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages DE BRABANT NV Brugstraat 33 8720 Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT 5 woningen & 1 studio & garages LASTENBOEK WATER- EN WINDDICHT Algemeen Architect Ingenieursstudie Veiligheidscoördinatie EPB-verslaggeving

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER 60 350 100 100 350 60 20 LEEFRUIMTE CV CV vent. gasketel uitlaat volgens voorschriften fabrikant WM DK DK KEUKEN 20 368 10 368 416 316 17 17 316 416 WM TERRS 300 300 TERRS RW RW 12,4m² KEUKEN 12,4m² LEEFRUIMTE

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT 1 I VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN RUWBOUW Voorafgaande werken Het uitzetten van de woning gebeurt overeenkomstig de gegevens van de uitvoeringsplannen

Nadere informatie

MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014

MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014 Veldstraat 11, 8760 Meulebeke Tel. 051-48 85 48 Fax. 051-48 86 16 e-mail: info@gc-a.eu MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014 Dossiernaam 079-13 Decock - Vanbiervliet Werfadres Eeckhoutstraat z/n, 8850 Ardooie

Nadere informatie

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens

Nadere informatie

MEETSTAAT - PRIJSBEREKENING

MEETSTAAT - PRIJSBEREKENING DURABRIK NV Landegemstraat 10-9031 Drongen Tel.: 09/280.60.60 - Fax: 09/280.60.90 MEETSTAAT - PRIJSBEREKENING Bouwheer: Adres:.. Adviseur: Architect:.. INPROVICS ism. AR-CO Prijsofferte nieuw te bouwen

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/ B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Genk: G. Lambertlaan BESCHRIJVING DER WERKEN VOOR DE BOUW VAN 20 APPARTEMENTEN MET ONDERGRONDSE GARAGE: -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp 1. WIND- EN WATERDICHTE UITVOERING APPARTEMENTSGEBOUW: Radier-funderingsplaat onafhankelijk van bestaande muurfundering Binnenmuren en binnendeel der buitenmuren in

Nadere informatie

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel Algemeen lastenboek Woonproject Achel Bouwpromotor: Groep Kunnen Weertersteenweg 135 3640 Kinrooi Tel 089/621 600 Gsm 0032/494 63 48 38 www.groepkunnen.be groepkunnen@skynet.be Architect: Architectenburo

Nadere informatie

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120 LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT Mantawijk LOT LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 8 LOT 9 LOT. Paramentsteen: licht buin-rood 2. Crepi: wit 3. Paramentsteen: lichtgrijs 4. Paramentsteen: donkergrijs 5: Paramentsteen:

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

Recente half open villa te Moorsele Uitnodigende half open villa.

Recente half open villa te Moorsele Uitnodigende half open villa. Recente half open villa te Moorsele Uitnodigende half open villa. Op het einde van deze doodlopende straat ontmoet u deze perfect instapklare woning. De drie slaapkamers zijn reeds volledig afgewerkt en

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. appartementen. Algemene inleiding

VERKOOPLASTENBOEK. appartementen. Algemene inleiding VERKOOPLASTENBOEK appartementen Algemene inleiding Voor het ontwerp van het Schoolhof werd een samenwerkingsverband aangegaan tussen verschillende architecten, een bureau voor landschapsarchitectuur en

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

OVERPELT RINGLAAN LOT / 21 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 3-4. Bouwadviseur

OVERPELT RINGLAAN LOT / 21 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 3-4. Bouwadviseur OVERPELT RINGLAAN LOT 3-4 1 / 21 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 3-4... Bouwadviseur. OVERPELT RINGLAAN LOT 3-4 2 / 21 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld door de architect samen

Nadere informatie

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting Uw contactpersoon: Naam Neyt Petra Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be Email pikwadraat@telenet.be Met de meeste hoogachting Het Huysmanbouw Verkoopsteam Destelbergen,

Nadere informatie

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage.

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage. Project onkstraat Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele. Bouwheer : Kleine Landeigendom Klein-Brabant Architect : ARCHITECTENBUREAU ARCHIPROF bvba

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

Project te Genk: HEELDSTRAAT

Project te Genk: HEELDSTRAAT Project te Genk: HEELDSTRAAT BESCHRIJVING DER WERKEN --------------------------------- A. RUWBOUWWERKEN Grondwerken De teelaarde wordt afgestoken en ter plaatse gestockeerd,dit geld eveneens voor de grond

Nadere informatie

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten Lijst in aanmerking komende werken premie duurzaam wonen 1. Dak- of zoldervloerisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid; b. Verwijderen van de bestaande dakbedekking; c. Afbraak van de schouw of

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK CASCO-VERKOOP

VERKOOPSLASTENBOEK CASCO-VERKOOP 8 KOPPELWONINGEN St.-Jorisstraat 3570 ALKEN (St.-Joris) VERKOOPSLASTENBOEK CASCO-VERKOOP Vandebos Algemene Bouwonderneming NV DIGITALE IMPRESSIES: Achterzijde gebouwen: Voorzijde woningen: 2 3 PROJECTONTWIKKELING:

Nadere informatie

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009 MARKANT + VENNOOTSCHAP VOOR STUDIE EN ONTWIKKELING VAN MARKANTE WOON & LEEFKERNEN PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN aanvang der werken maart 2009 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering.

TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. ALGEMENE AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de

Nadere informatie

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen VERSLAG DOORREKENING EPB dd.15.05.11 In het kader van de geplande werken zijn de volgende eisen betreffende de EPB-wetgeving van toepassing : Aard van

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

SAMENVATTENDE MEETSTAAT

SAMENVATTENDE MEETSTAAT Samenvattende meetstaat 1//6 Aanpassingswerken sanitair blok kleuters Sint-Franciscus Basisschool / Kloosterstraat 79-9910 Knesselare - Architectenbureau Eric Lefebure Burg. J. Chalmetlaan 12-9060 Zelzate

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Achitect. Bouwen van een ééngezinswoning volgens het passiefhuispricipe. Funderingsplan Gelijkvloersplan

Achitect. Bouwen van een ééngezinswoning volgens het passiefhuispricipe. Funderingsplan Gelijkvloersplan aanzuigleiding buitenlucht helling 2% regenwaterput 5000 liter 300 buitenkraan 186 17 5 0 17 81 ventialtiekanaal mm in de vloer 345 120 3 60 85 2 1 18 458 3 3 sept put 4-6 pers. aanzuigleiding RW D150mm

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

Uw contactpersoon: Lampers Freddy wbb@telenet.be GSM 0475 25 29 72 Telefoon 03 775 04 90 Fax 03 775 33 24. Met de meeste hoogachting

Uw contactpersoon: Lampers Freddy wbb@telenet.be GSM 0475 25 29 72 Telefoon 03 775 04 90 Fax 03 775 33 24. Met de meeste hoogachting Uw contactpersoon: Naam Lampers Freddy Email wbb@telenet.be GSM 0475 25 29 72 Telefoon 03 775 04 90 Fax 03 775 33 24 Met de meeste hoogachting Het Huysmanbouw Verkoopsteam Kieldrecht Ganzendries LOT OPPERVLAKTE

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK Casco Plus Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar met uitzondering van de werken

Nadere informatie

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 PROJECT : Poperinge Wielewaalstraat 58 Bruggestraat 107/109 8902 Hollebeke Poperinge BE 0435.448.440 BE 0833 377 478 BE 0825 716 656 verkoop : appartement nr. 5 FUNDERINGEN

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

BA-OMGEVING HET BETREFT DIT PERCEEL. Schaal :

BA-OMGEVING HET BETREFT DIT PERCEEL. Schaal : HET BETREFT DIT PERCEEL BA-OMGEVING PROJECT 300 nr.: 21r3 NIEUWBOUW EENGEZINSWONING BOUWHEER IMMO TOP INVEST GULDENSPORENPLEIN.1.01 300 0032 (0)11 22 22 9 HERKENRODESINGEL 8D/.0.1 300 - BELGIUM +32 (0)11

Nadere informatie

Technische beschrijving

Technische beschrijving Technische beschrijving NV DUPONT- KOR - IMMO Doorniksesteenweg 81b 7 8500 Kortrijk T. 056 / 20 54 10 F. 056 / 20 54 10 BTW 0408.161.350 RPR Kortrijk Klant Adres Bouwplaats Deerlijk, Vrijeigen lot 35-36

Nadere informatie