QUOTE-questionnaire for disabled persons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUOTE-questionnaire for disabled persons"

Transcriptie

1 QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding literature Read more about quote Sixma, H.J., Campen C. van, Kerssens, J.J, Peters, L. De QUOTE-vragenlijsten. Kwaliteit van zorg vanuit patientenperspectief; vier nieuwe meetinstrumenten. Onderzoeksprogramma kwaliteit van zorg. Utrecht, NIVEL/ NWO /VWS, go to English site>instruments>quote

2 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL Drieharingstraat 6 Postbus BN Utrecht QUOTE - Gehandicapten Vragenlijst ' Kwaliteit van Zorg vanuit het perspectief van Gehandicapten ' H.J. Sixma - C. van Campen - J.J. Kerssens - L. Peters Copyright NIVEL - Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Postbus BN Utrecht - Nederland. Tel.: , fax: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL.

3 Toelichting bij de vragenlijst Deze vragenlijst bestaat uit een serie vragen over: A B aspecten van de zorg die u belangrijk of niet belangrijk vindt uw ervaringen met de verleende zorg Bij de vragen naar het belang van de verschillende zorgaspecten gaat het erom wat ù verwacht van hulpverleners en zorginstellingen met wie u te maken heeft. Wat ù belangrijk vindt. Bij de vragen naar ervaringen staan uw contacten met huisartsen, medisch-specialisten, fysio- en ergotherapeuten, de thuishulp en andere medewerkers van instellingen voor gezins- of thuiszorg centraal. Hulpverleners met wie u het afgelopen jaar te maken heeft gehad. Beide series vragen worden ingeleid met een voorbeeld. Leest u alstublieft de aanwijzingen en de voorbeelden goed door. Bij de meeste vragen kunt u een hokje aankruisen. Soms is het mogelijk een antwoord in uw eigen woorden te omschrijven. Hoewel sommige vragen op elkaar lijken, is het voor het onderzoek erg belangrijk dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat. Er zijn geen goede of foute antwoorden; het gaat om ùw mening en ùw ervaringen.

4 DEEL A WEL OF NIET BELANGRIJK Sommige mensen verwachten van hun huisarts dat hij goed kan luisteren. Anderen vinden dat niet zo belangrijk. Zij willen liever dat zij op elk moment van de dag bij hem terecht kunnen. Niet iedereen denkt dus hetzelfde over de kwaliteit van de zorg. Dat geldt voor de huisarts, maar ook voor de fysiotherapeut, de wijkverpleging, de gezinsverzorging, de specialist enzovoorts. Wij willen graag weten wat ù verwacht van de hulpverleners en instellingen met wie u te maken heeft. Het gaat dus om wat ù belangrijk vindt. Goede en foute antwoorden zijn er niet. Wilt u eerst het voorbeeld goed doorlezen. Voorbeeld Hulpverleners of zorginstellingen waarmee ik te maken heb,... niet eigenlijk belang- van het belang- wel rijk allergrootste rijk belangrijk belang moeten telefonisch altijd goed bereikbaar zijn G G G G In dit voorbeeld heeft u het tweede vakje aangekruist. Dat betekent dat u er even over moet nadenken, maar dat u het eigenlijk wel belangrijk vindt dat hulpverleners en instellingen waarmee u te maken heeft, telefonisch altijd goed bereikbaar zijn. 1 Hieronder staat een aantal zinnen, die allemaal beginnen met: 'Hulpverleners en zorginstellingen waarmee ik te maken heb,...'. Sommige zaken zult u meteen belangrijk vinden en sommige juist niet. Over andere zinnen zult u misschien even moeten nadenken. Wij vragen u achter iedere zin aan te geven hoe belangrijk u hetgeen vindt dat hierin wordt genoemd. Hulpverleners en zorginstellingen niet eigenlijk belang- van het waarmee ik te maken heb,... belang- wel rijk allergrootste rijk belangrijk belang 1 moeten mijn problemen goed kennen G G G G 2 moeten doelmatig werken G G G G 3 moeten mij mee laten beslissen over de behandeling of de hulp die ik krijg G G G G 4 moeten mij altijd serieus nemen G G G G 5 moeten gemaakte afspraken altijd stipt nakomen G G G G 6 moeten mij mijn dossier met patiëntgegevens laten inzien, als ik dat wil G G G G Deze vraag gaat op de volgende bladzijde verder 1

5 (vervolg wel/niet belangrijke aspecten) Hulpverleners of zorginstellingen niet eigenlijk belang- van het waarmee ik te maken heb,... belang- wel rijk allergrootste rijk belangrijk belang 7 moeten mij een andere hulpverlener laten kiezen, als het niet 'klikt' G G G G 8 moeten mij niet langer dan 15 minuten in de wachtkamer laten wachten G G G G 9 moeten zeggen wat ik moet doen als ik naast de voorgeschreven medicijnen ook andere medicijnen gebruik G G G G 10 moeten medicijnen voorschrijven die volledig door het ziekenfonds of mijn verzekering worden vergoed G G G G 11 moeten vergoedingen voor gemaakte ziektekosten binnen twee maanden aan mij terugbetalen G G G G 12 moeten telefonisch altijd goed bereikbaar zijn G G G G 13 moeten er voor zorgen dat ik na een verwijzing snel (binnen 2 weken) bij de specialist terecht kan G G G G 14 moeten er voor zorgen dat ik direct thuishulp krijg als ik uit het ziekenhuis word ontslagen G G G G 15 moeten de zorg die aan mij wordt verleend onderling op elkaar afstemmen G G G G 16 moeten de financiële kosten en baten van een behandeling zorgvuldig tegen elkaar afwegen G G G G 2 In de vorige vraag ging het om zaken waarmee alle patiënten en cliënten te maken kunnen krijgen. Wij zijn echter ook benieuwd naar uw oordeel over zaken die juist voor u, als lichamelijk gehandicapte, belangrijk kunnen zijn. Opnieuw treft u een aantal zinnen aan. Wilt u weer achter ieder van deze zinnen één kruisje zetten, namelijk in het vakje van uw keuze? niet eigenlijk belang- van het belang- wel rijk allergrootste rijk belangrijk belang 1 De gezinshulp moet haar werkzaamheden zelfstandig verrichten G G G G 2 De wacht- en praktijkruimtes van ziekenhuizen, huisartsen en andere hulpverleners moeten goed toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten G G G G Deze vraag gaat op de volgende bladzijde verder 2

6 (vervolg wel/niet belangrijke aspecten) niet eigenlijk belang- van het belang- wel rijk allergrootste rijk belangrijk belang 3 Bij de aanschaf van hulpmiddelen moet mijn stem de doorslag geven G G G G 4 Hulpverleners en instellingen moeten mij nooit het gevoel geven dat ik de maatschappij tot last ben G G G G 5 Als mijn vaste hulp ziek is, moet de instelling voor gezinszorg mij dat direct laten weten G G G G 6 Hulpverleners en instellingen moeten met mij afspreken wat ik moet doen in geval van nood G G G G 7 Hulpmiddelen moeten direct beschikbaar zijn G G G G 8 Ik moet zelf kunnen beslissen welke hulp ik nodig heb G G G G 9 Aangepast vervoer moet op elk moment van de dag beschikbaar zijn G G G G 10 Uitgaven die te maken hebben met het feit dat ik gehandicapt ben, moet ik volledig vergoed krijgen G G G G 11 Ik moet precies het aantal uren hulp krijgen dat ik nodig heb G G G G 12 Bij ziekte of vakantie van mijn 'vaste hulp' moet altijd direct vervanging beschikbaar zijn G G G G 13 Hulpverleners en instellingen waarmee ik te maken heb, moeten beschikken over een aangepast toilet G G G G 14 Hulpverleners en instellingen moeten altijd voldoende tijd voor mij hebben G G G G 15 Hulpverleners en instellingen moeten makkelijk bereikbaar zijn als ik er naar toe moet G G G G 16 Hulpverleners en instellingen moeten mij zelf laten bepalen hoe ik mijn budget voor zorg besteed G G G G 3 In de vragen 1 en 2 zijn veel onderwerpen aan de orde gesteld die te maken hebben met de kwaliteit van de zorg. Toch hebben wij misschien nog onderwerpen vergeten die juist voor u als lichamelijk gehandicapte erg belangrijk zijn. Als dat zo is, wilt u die dan hieronder in uw eigen woorden opschrijven? Andere, voor mij belangrijke aspecten van de kwaliteit van de zorg zijn:

7 4

8 DEEL B ERVARINGEN EN KNELPUNTEN Hiervoor, in deel A, hebben wij u gevraagd naar uw verwachtingen van de zorg. In dit deel van de vragenlijst gaat het om uw eigen ervaringen. Onderstaande vragen gaan over huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten en medewerkers van instellingen voor gezinszorg of thuiszorg met wie u in het afgelopen jaar te maken heeft gehad. Misschien heeft in het afgelopen jaar geen contact gehad met deze hulpverleners. In dat geval kunt u sommige vragen overslaan. Dat staat in de tekst aangegeven. De vragen zijn iets anders gesteld dan in het vorige deel van de vragenlijst. Daarom geven wij eerst een voorbeeld. Voorbeeld De huisarts, met wie ik het afgelopen jaar contact heb gehad,... eigenlijk eigenlijk nee niet wel ja staat mij altijd vriendelijk te woord G G G G In dit voorbeeld heeft u het tweede vakje aangekruist. Dat betekent dat u er even over moet nadenken, maar dat u eigenlijk niet vindt dat deze huisarts u altijd vriendelijk te woord staat. 1 Heeft u in het afgelopen jaar - dus tussen... en... - contact gehad met een huisarts of huisartspraktijk? (Het gaat om alle contacten, dus ook om contacten die niets met uw handicap te maken hebben). G neen dan kunt u door naar vraag 3 G ja wilt u dan achter ieder van de onderstaande zinnen één kruisje zetten, namelijk in het vakje van uw keuze? Als u met meer dan één huisarts contact heeft gehad, kies dan de huisarts met wie u het meest te maken heeft gehad. De huisarts met wie ik eigenlijk eigenlijk het afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 1 kent mijn problemen goed G G G G 2 werkt doelmatig G G G G 3 laat mij meebeslissen over de behandeling of de hulp die ik krijg G G G G 4 neemt mij altijd serieus G G G G 5 komt gemaakte afspraken altijd stipt na G G G G 6 laat mij mijn dossier met patiëntgegevens inzien als ik dat wil G G G G Deze vraag gaat op de volgende bladzijde verder 5

9 (vervolg 'ervaringen met de huisarts') De huisarts met wie ik eigenlijk eigenlijk het afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 7 laat mij een andere huisarts kiezen als het niet 'klikt' G G G G 8 laat mij niet langer dan 15 minuten in de wachtkamer wachten G G G G 9 zegt wat ik moet doen als ik naast de voorgeschreven medicijnen ook andere medicijnen gebruik G G G G 10 schrijft medicijnen voor die volledig door het ziekenfonds of mijn verzekering worden vergoed G G G G 11 is telefonisch altijd goed bereikbaar G G G G 12 zorgt er voor dat ik na een verwijzing snel (binnen 2 weken) bij de specialist terecht kan G G G G 13 stemt de zorg die aan mij wordt verleend af op de zorg die ik van andere hulpverleners krijg G G G G 14 weegt de financiële kosten en baten van een behandeling zorgvuldig tegen elkaar af G G G G 15 heeft een wacht- en praktijkruimte die goed toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten G G G G 16 geeft mij het gevoel dat ik de maatschappij tot last ben G G G G 17 heeft met mij afspraken gemaakt wat ik moet doen in geval van nood G G G G 18 laat mij zelf beslissen welke hulp ik nodig heb G G G G 19 heeft een aangepast toilet in de praktijk G G G G 20 heeft altijd voldoende tijd voor mij G G G G 21 is makkelijk bereikbaar, als ik er naar toe moet G G G G 6

10 2 Misschien ervaart u (ook) andere, nog niet genoemde knelpunten in uw contacten met de huisarts of de huisartspraktijk. Als dat zo is, wilt u die dan hieronder in uw eigen woorden opschrijven? In mijn contacten met de huisarts of de huisartspraktijk ervaar ik (ook) de volgende knelpunten: Heeft u in het afgelopen jaar - dus tussen... en... - contact gehad met een of meerdere medisch specialisten? G nee dan kunt u door naar vraag 5 G ja wilt u dan achter ieder van de onderstaande zinnen één kruisje zetten, namelijk in het vakje van uw keuze. Als u met meer dan één specialist contact heeft gehad, kies dan de specialist met wie u het meest te maken heeft gehad. De specialist met wie ik eigenlijk eigenlijk het afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 1 kent mijn problemen goed G G G G 2 werkt doelmatig G G G G 3 laat mij meebeslissen over de behandeling of de hulp die ik krijg G G G G 4 neemt mij altijd serieus G G G G 5 komt gemaakte afspraken altijd stipt na G G G G 6 laat mij mijn dossier met patiëntgegevens inzien als ik dat wil G G G G 7 laat mij een andere specialist kiezen als het niet 'klikt' G G G G 8 laat mij niet langer dan 15 minuten in de wachtkamer wachten G G G G 9 zegt wat ik moet doen als ik naast de voorgeschreven medicijnen ook andere medicijnen gebruik G G G G 10 schrijft medicijnen die volledig door het ziekenfonds of mijn verzekering woren vergoed G G G G Deze vraag gaat op de volgende bladzijde verder 7

11 (vervolg 'ervaringen met de specialist') De specialist met wie ik eigenlijk eigenlijk het afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 11 is telefonisch altijd goed bereikbaar G G G G 12 zorgt er voor dat ik bij een doorverwijzing snel (binnen 2 weken) bij een andere specialist terecht kan G G G G 13 zorgt er voor dat er, na onslag uit het ziekenhuis, direct thuishulp beschikbaar is G G G G 14 stemt de zorg die aan mij wordt verleend af op de zorg die ik van andere hulpverleners krijg G G G G 15 weegt de financiële kosten en baten van een behandeling zorgvuldig tegen elkaar af G G G G 16 heeft een wacht- en praktijkruimte die goed toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten G G G G 17 geeft mij het gevoel dat ik de maatschappij tot last ben G G G G 18 heeft met mij afspraken gemaakt wat ik moet doen in geval van nood G G G G 19 laat mij zelf beslissen welke hulp ik nodig heb geeft G G G G 20 heeft een aangepast toilet in de praktijk of afdeling G G G G 21 heeft altijd voldoende tijd voor mij G G G G 22 is makkelijk bereikbaar, als ik er naar toe moet G G G G Wilt u aangeven voor welke specialist (vakgebied) u vraag 3 heeft beantwoord? Mijn oordelen over de medisch specialist hebben betrekking op: (invullen) 8

12 4 Misschien ervaart u (ook) andere, nog niet genoemde knelpunten in uw contacten met medisch specialisten, of het ziekenhuis/polikliniek waar zij spreekuur houden? Als dat zo is, wilt u die dan hieronder in uw eigen woorden opschrijven? In mijn contacten met specialisten ervaar ik (ook) de volgende knelpunten: Heeft u het afgelopen jaar - dus tussen... en... - contact gehad met een fysiotherapeut of een ergotherapeut? G nee naar vraag 7 G ja wilt u dan achter ieder van de onderstaande zinnen één kruisje zetten, namelijk in het vakje van uw keuze. Als u met meer dan één fysio- of ergotherapeut contact hebt gehad, kies dan degene met wie u het meest contact hebt gehad. De fysio- of ergotherapeut, met wie ik het eigenlijk eigenlijk afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 1 kent mijn problemen goed G G G G 2 werkt doelmatig G G G G 3 laat mij meebeslissen over de behandeling of hulp die ik krijg G G G G 4 neemt mij altijd serieus G G G G 5 komt gemaakte afspraken altijd stipt na G G G G 6 laat mij mijn dossier met patiëntgegevens inzien als ik dat wil G G G G 7 laat mij een andere fysio- of ergotherapeut kiezen als het niet 'klikt' G G G G 8 laat mij niet langer dan 15 minuten in de wachtkamer wachten G G G G 9 is telefonisch altijd goed bereikbaar G G G G 10 stemt de zorg die aan mij wordt verleend af op de zorg die ik van andere hulpverleners krijg G G G G Deze vraag gaat op de volgende bladzijde verder 9

13 (vervolg 'ervaringen met fysio- of ergotherapeut') De fysio- of ergotherapeut, met wie ik het eigenlijk eigenlijk afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 11 weegt de financiële kosten en baten van een behandeling zorgvuldig tegen elkaar af G G G G 12 geeft mij het gevoel dat ik de maatschappij tot last ben G G G G 13 heeft met mij afspraken gemaakt over wat ik moet doen in geval van nood G G G G 14 laat mij zelf beslissen welke hulp of behandeling ik krijg G G G G 15 heeft een aangepast toilet in de praktijk G G G G 16 heeft altijd voldoende tijd voor mij G G G G 17 is makkelijk bereikbaar als ik er naar toe moet G G G G 7 Heeft u in het afgelopen jaar - dus tussen... en... - gebruik gemaakt van de diensten van een (betaalde) huishoudelijke hulp of iemand die u helpt bij uw lichamelijke verzorging? U kunt denken hulp bij het schoonhouden van het huis, het aan- en uitkleden of het douchen of baden. U mag meer dan één hokje aankruisen. G nee, geen betaalde hulp dan kunt u door naar 9 G ja, betaalde hulp via de gezinsverzorging of de thuiszorg G ja, betaalde huishoudelijke hulp die ik zelf heb geregeld G anders, nl.:... Als u gebruik heeft gemaakt van een (betaalde) hulp of iemand die u heeft geholpen met uw lichamelijke verzorging, wilt u dan achter ieder van de onderstaande zinnen één kruisje zetten, namelijk in het vakje van uw keuze? Als u met meer dan één hulp contact heeft gehad, dan graag een oordeel over de hulp waarmee u het meeste te maken had. De gezins- of huishoudelijke hulp, waarmee ik eigenlijk eigenlijk het afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 1 kent mijn problemen goed G G G G 2 werkt doelmatig G G G G 3 laat mij meebeslissen over de hulp die ik krijg G G G G 4 neemt mij altijd serieus G G G G 5 komt gemaakte afspraken altijd stipt na G G G G Deze vraag gaat op de volgende bladzijde verder 10

14 (vervolg 'ervaringen met de gezins- of huishoudelijke hulp') De gezins- of huishoudelijke hulp, waarmee ik eigenlijk eigenlijk het afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 6 heeft altijd voldoende tijd voor mij G G G G 7 stemt de hulp die aan mij wordt verleend af op de hulp die ik van anderen krijg G G G G 8 doet haar werk zelfstandig G G G G 9 geeft mij het gevoel dat ik de maatschappij tot last ben G G G G 10 werkt precies zoveel uren als ik nodig heb G G G G 11 zorgt er voor dat er bij ziekte of vakantie altijd direct een vervangende hulp beschikbaar is G G G G 12 heeft altijd voldoende tijd voor mij G G G G 8 Misschien ervaart u (ook) andere, nog niet genoemde knelpunten in uw contacten met de gezins- of huishoudelijke hulp. Als dat zo is, wilt u die dan hieronder in uw eigen woorden opschrijven? In mijn contacten met de gezin- of huishoudelijke hulp ervaar ik (ook) de volgende knelpunten: Heeft u het afgelopen jaar - dus tussen... en... - contact gehad met een wijkverpleegkundige? G nee naar vraag 10 G ja Heeft u, naar aanleiding van uw wijkverpleegkundige knelpunten ervaren of zaken die naar uw mening voor verbetering in aanmerking komen? Zo ja, wilt u deze hieronder in uw eigen woorden omschrijven. G ja, nl

15 10 Heeft u in het afgelopen jaar - dus tussen... en... - wel eens mondeling of telefonisch contact gehad met een instelling voor gezinszorg, met een kruisvereniging of met een instelling voor thuiszorg? G nee, geen contact met een instelling voor gezinszorg, met een kruisvereniging of met een instelling voor thuiszorg door naar 12 G ja, wel contact met een instelling voor gezinszorg, met een kruisvereniging of met een instelling voor thuiszorg wilt u dan achter ieder van de onderstaande zinnen één kruisje zetten, namelijk in het vakje van uw keuze? De instelling waarmee ik het eigenlijk eigenlijk afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 1 kent mijn problemen goed G G G G 2 werkt doelmatig G G G G 3 laat mij meebeslissen over de hulp die ik krijg G G G G 4 neemt mij altijd serieus G G G G 5 komt gemaakte afspraken altijd stipt na G G G G 6 laat mij mijn dossier met cliëntgegevens inzien als ik dat wil G G G G 7 laat mij een andere gezins- of thuishulp of wijkverpleegkundige kiezen als het niet 'klikt' G G G G 8 is telefonisch altijd goed bereikbaar G G G G 9 zorgt er voor dat ik direct thuishulp krijg als ik uit het ziekenhuis word ontslagen G G G G 10 stemt de hulp die vanuit de instelling aan mij wordt verleend af op de zorg die ik van anderen krijg G G G G 11 laat mijn stem de doorslag geven bij de aanschaf van hulpmiddelen G G G G 12 geeft mij als instelling het gevoel dat ik de maatschappij tot last ben G G G G 13 laat mij direct weten als mijn vaste hulp ziek is G G G G 14 heeft met mij afspraken gemaakt wat ik moet doen in geval van nood G G G G 15 zorgt er voor dat hulpmiddelen direct beschikbaar zijn G G G G 16 laat mij zelf beslissen welke hulp ik nodig heb G G G G Deze vraag gaat op de volgende bladzijde verder 12

16 (vervolg 'ervaringen met de instelling voor gezins- of thuiszorg') De instelling waarmee ik het eigenlijk eigenlijk afgelopen jaar contact heb gehad,... nee niet wel ja 17 geeft mij precies het aantal uren hulp dat ik nodig heb G G G G 18 zorgt er voor, dat bij ziekte of vakantie van mijn vaste hulp, er altijd direct vervanging beschikbaar is G G G G 19 heeft als instelling altijd voldoende tijd voor mij 20 laat mij zelf bepalen hoe ik mijn budget voor zorg besteed G G G G 11 Misschien ervaart u (ook) andere, nog niet genoemde knelpunten in uw contacten met instellingen voor gezins- en thuiszorg of de kruisvereniging. Als dat zo is, wilt u die dan hieronder in uw eigen woorden opschrijven? In mijn contacten met instellingen voor gezins- en thuiszorg of kruisverenigingen ervaar ik (ook) de volgende knelpunten: Heeft u het afgelopen jaar - dus tussen... en... - naast contacten met de huisarts, medisch specialisten, de fysiotherapeut, de thuishulp en de wijkverpleegkundige, contact gehad met andere, voor u belangrijke, zorgverleners? G nee, naar vraag 13 G ja, ook erg belangrijk voor mij is de (invullen) Heeft u knelpunten ervaren in contacten met deze zorgverlener(s), of zaken die naar uw mening voor verbetering in aanmerking komen? Zo ja, wilt u deze hieronder in uw eigen woorden omschrijven. G ja, nl

17 13 Tenslotte nog een paar specifieke uitspraken waarover wij graag uw oordeel zouden weten. Het is mijn ervaring, dat... eigenlijk eigenlijk nee niet wel ja 1 bij de aanschaf van hulpmiddelen, mijn stem doorslaggevend is G G G G 2 hulpmiddelen direct beschikbaar zijn G G G G 3 op elk moment van de dag, aangepast vervoer beschikbaar is G G G G 4 uitgaven, die te maken hebben met het feit dat ik gehandicapt ben, volledig worden vergoed G G G G 5 voorgeschreven medicijnen volledig worden vergoed G G G G 6 vergoedingen voor gemaakte ziektekosten binnen twee maanden aan mij worden terugbetaald G G G G 7 bij de apotheek wordt gezegd wat ik moet doen als ik naast de voorgeschreven medicijnen ook andere medicijnen gebruik G G G G 14 In dit deel van de vragenlijst heeft u kunnen aangeven wat uw ervaringen als lichamelijk gehandicapte zijn met gezondheidszorginstellingen en hulpverleners. Mogelijk heeft u een aantal voor u belangrijke knelpunten, of zaken die naar uw mening voor verbetering in aanmerking komen, gemist. Graag willen wij u in de gelegenheid stellen deze punten in uw eigen woorden te omschrijven. Andere knelpunten,of dingen die beter kunnen, zijn :

QUOTE-questionnaire for elderly people

QUOTE-questionnaire for elderly people QUOTE-questionnaire for elderly people Name Language Number of items Developed by QUOTE-elderly Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NWO Year 1997 Corresponding literature

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for patients with cataract

QUOTE-questionnaire for patients with cataract QUOTE-questionnaire for patients with cataract Name Language QUOTE-cataract Dutch Number of items 31 Developed by Eye Research Institute Maastricht, NIVEL Year 2001 Corresponding literature Nijkamp, MD,

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for patients with rheumatism

QUOTE-questionnaire for patients with rheumatism QUOTE-questionnaire for patients with rheumatism Name Language Number of items Developed by QUOTE-rheumatism Dutch Focus on P-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NWO Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Questionnaire for patients with HIV

Questionnaire for patients with HIV Questionnaire for patients with HIV Name QUOTE-HIV Language Dutch Number of items 27 Developed by Academic Medical Centre. University of Amsterdam, NIVEL Year 1998 Corresponding literature Hekkink CF,

Nadere informatie

QUOTE- EEE. QUOTE- Occupational Therapy. Number of items 21, 38

QUOTE- EEE. QUOTE- Occupational Therapy. Number of items 21, 38 QUOTE- EEE Name QUOTE- Occupational Therapy Language Dutch Number of items 21, 38 Developed by NIVEL, NVE Year 2003 Corresponding literature B.M Janssen, H.J Sixma. QUOTE-EEE; kwaliteit van zorg vanuit

Nadere informatie

QUOTE- EEE. QUOTE- Occupational Therapy. Number of items 21, 38

QUOTE- EEE. QUOTE- Occupational Therapy. Number of items 21, 38 QUOTE- EEE Name QUOTE- Occupational Therapy Language Dutch Number of items 21, 38 Developed by NIVEL, NVE Year 2003 Corresponding literature B.M Janssen, H.J Sixma. QUOTE-EEE; kwaliteit van zorg vanuit

Nadere informatie

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease Name Language Number of items Developed by QUOTE-IBD Available in Dutch, Danish, English, Greek, Italian, Norwegian and Portuguese Focus

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for patients with cara

QUOTE-questionnaire for patients with cara QUOTE-questionnaire for patients with cara Name QUOTE-cara Language Number of items Developed by Dutch Focus on P-care, lung specialist, paediatrician, pharmacy and home care NIVEL, NWO Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Questionnaire for patients with diabetes - 22

Questionnaire for patients with diabetes - 22 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Diabetesvereniging Nederland Drieharingstraat 6 Fokkerstraat 17 postbus 1568 Postbus 470 3500 BN Utrecht 3833 LD Leusden Questionnaire for patients

Nadere informatie

Questionnaire for patients with diabetes - 45

Questionnaire for patients with diabetes - 45 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Diabetesvereniging Nederland Drieharingstraat 6 Fokkerstraat 17 postbus 1568 Postbus 470 3500 BN Utrecht 3833 LD Leusden Questionnaire for patients

Nadere informatie

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een A. VRAGENLIJST ZORGKOSTEN Instructies voor het invullen van de vragenlijst: - De vragenlijst betreft de periode van uw ontslag uit het ziekenhuis tot 6 maanden na het krijgen van de hersenbloeding. Dus,

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten 3 Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Voorbeeldvragenlijst COK

Voorbeeldvragenlijst COK Voorbeeldvragenlijst COK Vragen over de kwaliteit van wonen (Selectie van vragen uit de vragenlijst behorend bij Clienten over Kwaliteit ) Kanaalweg 17c, gebouw B2 3526 KL Utrecht Postbus 8224 3503 RE

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Economische Vragenlijst. VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m m j j j j

Economische Vragenlijst. VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m m j j j j Economische Vragenlijst VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m m j j j j Zet per vraag één kruisje in het hokje voor de zin die vandaag het best bij u past 1. Mobiliteit

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk vs. eigen locatie Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties Huisarts - landelijk vs. organisatie & locaties Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Weer naar huis, wat wil ik nog weten?

Weer naar huis, wat wil ik nog weten? Weer naar huis, wat wil ik nog weten? Informatie voor patiënten die na opname het ziekenhuis verlaten. Algemeen Binnenkort mag u het ziekenhuis weer verlaten. Voordat u het ziekenhuis verlaat, is het belangrijk

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Opname Ontslag 1 maand na ontslag 3 maanden na ontslag Contactpersoon: Marijke Timmermans Bianca Meijne Irma Maassen Afdeling IQ healthcare 114 Radboudumc WA,114

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek. J. Noordman, C. van Dijk, P. Verhaak. Utrecht: NIVEL, 2008) worden gebruikt.

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Uitleg Deze vragenlijst gaat over de mate waarin u vindt dat u de regie heeft als u gebruik maakt van zorg. Zorg: Met gebruik maken van zorg bedoelen we dat u gedurende

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar.

Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar. praktijkstempel Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar. Vragenlijst bestemd voor ouder(s) / verzorger(s) van patiënten jonger dan12 jaar, die een logopedisch

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Wanneer u behandeld wordt in het ziekenhuis is identificatie heel belangrijk. Onze medewerkers moeten zeker weten dat zij de juiste persoon voor zich hebben, dat

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Rapport voor: - Koningslaan Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger U bent voor een medische behandeling opgenomen in Meander Medisch Centrum. Het is van belang om zo snel mogelijk na

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Onderwerp: In gesprek over chemotherapie

Onderwerp: In gesprek over chemotherapie Onderwerp: Binnenkort heeft u een voorlichtingsgesprek met een verpleegkundige over de behandeling met chemotherapie. Deze folder geeft u een overzicht van hoe dit gesprek eruit zal zien. U kunt deze folder

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling?. uren per week Over hoeveel dagen zijn deze uren verdeeld?. dagen. Wat is uw beroep?...

Voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling?. uren per week Over hoeveel dagen zijn deze uren verdeeld?. dagen. Wat is uw beroep?... Datum van invullen: / / De volgende vragen gaan over de gevolgen van gezondheidsproblemen voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Deze vragen hebben steeds betrekking op de afgelopen

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch) P 2 2 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 3. De huisarts

Thema Gezondheid. Lesbrief 3. De huisarts Thema Gezondheid Lesbrief 3. De huisarts Inleiding Deze les gaat over praten bij de huisarts. Een man, meneer Wong, is aan de beurt. Hij praat met de huisarts over zijn probleem. Wat leert u in deze les?

Nadere informatie

Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl

Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl Samenvatting Medicijngebruik In een inventarisatie betreffende medicijngebruik onder nierpatiënten is gevraagd naar de volgende

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch) P 3 3 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Een tweede mening (second opinion) 3

Een tweede mening (second opinion) 3 Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Wat vinden migranten belangrijk in de huisartsenzorg?

Wat vinden migranten belangrijk in de huisartsenzorg? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2000. De gegevens mogen met bronvermelding( Wat vinden migranten belangrijk in de huisartsenzorg?, Hanneke van Lindert, Roland Friele, Herman Sixma ) worden

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Cliënten Ervaren Ergotherapie 1/

Cliënten Ervaren Ergotherapie 1/ Vragenlijst Cliënten Ervaren Ergotherapie - Kinderen Wat vond u van uw behandeling bij de ergotherapeut? Nr Uw eigen ergotherapeut en de beroepsvereniging van ergotherapeuten zijn geïnteresseerd in uw

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Les 3. De huisarts

Thema Gezondheid. Les 3. De huisarts http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 3. De huisarts Inleiding Deze les gaat over praten bij de huisarts. Een man, meneer Bashir, is aan de beurt. Hij praat met de huisarts over zijn probleem. Wat

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie