OVERPELT, KAPELSTRAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERPELT, KAPELSTRAAT"

Transcriptie

1 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 1 / 18 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 PROJECT NESTAS 2 VERKOOPSOFFERTE WONING Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur.

2 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 2 / 18 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld door de architect samen met het Durabrik bouwteam. De materialen van de buitenafwerking zijn met zorg gekozen, in samenspraak met de architect en het hele bouwteam. ALGEMENE BEPALINGEN Deze beschrijving der werken en materialen maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. De koper verklaart akkoord te gaan met de hierin omschreven werkwijze en bouwplan. De werken kunnen aangevangen worden als de aannemer in het bezit is van de volgende documenten: voor gelezen en akkoord ondertekende en gedateerde plannen, beschrijving der werken en materialen, en verkoopovereenkomst; leningsdossier, akte grond en voor akkoord ondertekende materiaalkeuzes. ARCHITECTEN Het ereloon van de architect is in de totaalprijs begrepen. Zij hebben de woningen ontworpen, de plannen opgemaakt en zorgen voor het bouwaanvraagdossier. Zij controleren de werken op de uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. De architect: Ools Johan Rode Kruisweg 13 te 3520 Zonhoven Tel: 011/ VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR De kost voor het werk van de veiligheidscoördinator is inbegrepen in de totaalprijs. De veiligheidscoördinator staat in voor de controle op de veiligheid op de werf maar ook de veiligheid van het gebruik van de woning daarna. Daarom wordt de veiligheidscoördinator ontwerp reeds bij de ontwerpfase betrokken. Hij detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids en gezondheidsplan ontwerp op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden. De veiligheidscoördinator uitvoering (doorgaans zelfde persoon) zal nagaan of deze maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op een veilige manier gebeurt. Bovendien maakt de veiligheidscoördinator een postinterventiedossier op, dit wettelijk document bevat een aantal gegevens die nuttig zijn bij de eventuele latere uitvoering van herstellings-, onderhouds- of renovatiewerken aan het gebouw. U houdt dit postinterventiedossier bij want het vormt een noodzakelijk document als u ooit beslist uw woning te verkopen of verhuren. De veiligheidscoördinator is: PREVEBO Albert I-laan 68 te 8630 Veurne Tel: 0498/

3 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 3 / 18 E.P.B.-VERSLAGGEVER De kost voor het verslag van EnergiePrestatie en Binnenklimaat (E.P.B.) is inbegrepen in de totaalprijs. De E.P.B.-verslaggever berekent het isolatiepeil van de woning conform de huidige energieregelgeving. Voor Vlaanderen legt deze norm op heden een maximum op van E-peil 80 en K-peil 45. Het K-peil van een woning is gelijk aan het totale isolatiepeil van de woning of het niveau van thermische isolatie. Het K-peil houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren, daken, vloeren, vensters en met de compactheid van het gebouw. Hoe lager het K-peil, hoe beter het gebouw geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. Het E-peil of ook genoemd energieprestatie van een woning is een maat voor het energieverbruik van de woning en haar vaste installaties in standaardomstandigheden. In de berekening van het E-peil worden volgende aandachtspunten in rekening gebracht: compact bouwen; thermisch isoleren; luchtdicht bouwen; ventileren; zonnewarmte benutten; een hoog renderende installatie plaatsen voor verwarming en warm water. Door met aan deze punten voldoende aandacht te schenken, wordt een energiezuinige, gezonde woning gecreëerd met meer comfort. Alle administratieve verplichtingen inzake E.P.B. worden uitgevoerd door de E.P.B.-verslaggever. De EPB-verslaggever controleert de uitvoering op conformiteit met het E.P.B.-verslag en na ingebruikname van de woning (binnen de 6 maand) maakt de hij de definitieve E.P.B.-berekening op conform de as-builtgegevens. Dit verslag wordt opgestuurd naar het Vlaams Energie Agentschap en de klant krijgt hiervan een kopij en een energiecertificaat van het VEA. De koper houdt dit verslag en het bijhorende energiecertificaat bij (nodig bij verkoop of verhuur woning, 10 jaar geldig). Op de website van het Vlaams energieagentschap (www.vea.be) vindt u nog meer informatie omtrent energiesparen en E.P.B. De E.P.B.-verslaggever is: IVEK BVBA Albert I-laan 68 te 8630 Veurne Tel: 058/ VERZEKERING Durabrik Bouwbedrijven NV heeft een ABR-polis afgesloten voor het ganse project. Deze Algemene BouwplaatsRisico verzekering dekt bv. een gestutte muur die omvalt, ramen die besmeurd zijn door cement, schade aan de woning van de buur. Op deze manier worden discussies vermeden over wie verantwoordelijk is voor de schade. Deze polis is van toepassing voor de werken tot aan de voorlopige oplevering. Na deze voorlopige oplevering sluit u best een brandverzekering af.

4 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 4 / 18 DEEL 1 - RUWBOUW WINDDICHT Dit eerste deel beschrijft de werken nodig om de woningen te funderen, te metsen, dak te plaatsen en waterdicht af te werken, buitenschrijnwerk te plaatsen. De materialen hierin beschreven, zijn met zorg en in samenspraak met de architecten gekozen en kunnen niet gewijzigd worden. GRONDONDERZOEK Tijdens de ontwikkeling van de verkaveling werd een uitgebreid geotechnisch grondonderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit: een algemeen voorafgaande studie van de bestaande ondergrond voor de volledige verkaveling gebaseerd op geologische kaarten, kaarten van waterlopen, onderzoek ter plaatse, studie van luchtfoto s, studie van geotechnische gegevens afkomstig van gronddatabanken, ; een algemeen verkennend grondonderzoek van de volledige verkaveling bij middel van sonderingen ter bepaling van de conusweerstand, enkele boringen en opmeting van de terreinhoogtes; bijkomende grondonderzoeken die noodzakelijk blijken uit het eerste verkennend grondonderzoek voor het nauwkeurig onderzoek van afwijkende resultaten bij middel van bijkomende sonderingen en boringen. Dit maakt het mogelijk op voorhand de draagkracht van de ondergrond te bepalen en het juiste type fundering voor deze woning te voorzien. Dit biedt u zekerheid betreft de stabiliteit van uw woning en vermijdt bijkomende onverwachte kosten. WERFINRICHTING EN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN Om de werf te kunnen aanvatten en een degelijke opstart te garanderen worden op de verkaveling specifieke plaatsen aangeduid voor stockeren van het materiaal en materieel en verwerking van bouwafval. Bovendien wordt een globale werfafsluiting voor een deel (per bouwfase) of geheel van de verkaveling geplaatst, worden enkele werftoiletten, werfketen(s), werfaansluitingen voor elektriciteit e.d. voorzien. Ook alle andere voorzieningen in het kader van veilig werken zoals valbeveiliging voor werken op hoogte, zijn inbegrepen. De kosten voor water- en elektriciteitsgebruik tijdens de bouwwerken zijn ten laste van Durabrik. Het kan gebeuren dat Durabrik water gebruikt uit de geplaatste regenputten. INPLANTING WONING & UITZETTEN VOORBOUWLIJN Om de woning in te planten op het perceel en om de voorbouwlijn te bepalen doet Durabrik beroep op een landmeter. De landmeter zorgt voor een gepaste inplanting van het gebouw, volgens de voorschriften van de gemeente. Hij zorgt ook voor een zekere en precieze uitvoering, en controleert de inplanting van het gebouw. GRONDWERKEN De teelaarde wordt afgegraven. Ook het graafwerk voor de fundering en de rioleringsputten zijn hierbij inbegrepen. De overtollige aarde wordt afgevoerd. De woningen worden +-30 cm boven de as van de weg ingeplant.

5 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 5 / 18 PUTTEN Het hemelwater wordt opgeslagen in de regenwaterput. Deze regenwaterput uit gewapend beton wordt opgemetst met prefabelementen en afgewerkt met een aluminium deksel. Het regenwater wordt hergebruikt in de woning via een aanzuigleiding (socarex = zwarte zware darm) op een regenwaterpomp. De put heeft een volume van 5000L. Bovendien wordt er een septische put (1500L, 5 personen, in beton) geplaatst. In de septische put komt alleen afvalwater van toiletten terecht, de overloop loopt rechtstreeks in de riolering. De vaste bestanddelen worden afgebroken door bacteriële werking. Ook deze put wordt opgemetst. RIOLERING Regen- en afvalwater worden via rioleringsbuizen verzameld voor de verdere afvoer naar de openbare riolering. Hierbij moet het regenwater steeds gescheiden blijven van het andere afvalwater. De rioleringen worden uitgevoerd in PVCbuizen (BENOR gekeurd), voorzien van de nodige hulpstukken met een aangepaste diameter voor elke afvoer. Voor iedere afvoer (spoeltafel, keuken, badkamer, garage, toilet, ) is een leiding met een diameter van 110 mm voorzien. Deze rioleringsbuizen bevinden zich onder de vloerplaat van de woning en worden geplaatst volgens het visgraatsysteem. Dit heeft een centrale buis van voor naar achter waarbij deze buis achteraan voorbij de woning komt. Op dit buisuiteinde wordt een bocht met pvc-dekseltje voorzien zodat bij eventuele verstopping gemakkelijk kan doorgespoten worden. Het afvalwater van de toiletten (fecaliën) wordt rechtstreeks naar de septische put afgevoerd. Voor de woning bevindt zich een sifonput. Hierop wordt de riolering van het afvalwater en de overloop van de septische put aangesloten. De overloop van de regenwaterput wordt afzonderlijk afgevoerd (gescheiden rioleringsstelsel) via een rioleringsbuis met sifon. Een sifon (al dan niet in combinatie met put) heeft een S-vorm waardoor er altijd water in blijft staan en zo wordt een waterslot gevormd waardoor vervelende geuren uit het leidingenstel niet terug kunnen dringen in de woning. Durabrik sluit de huisriolering aan op de openbare riolering conform de plaatselijke voorschriften. AANSLUITINGEN Tijdens de uitvoering van de fundering wordt de aansluitbocht voor de nutsvoorzieningen geplaatst. Durabrik verlengt de wachtbuizen voor de nutsaansluitingen tot aan de rooilijn. De aansluiting van de distributiekabel alsook de aansluitkosten van de andere nutsvoorzieningen (overeenkomst met nutsmaatschappijen), de inkomkabel en de teller zijn niet inbegrepen, de projectleider zal jullie hier in adviseren. FUNDERINGEN Het type van fundering is bepaald door het resultaat van het grondonderzoek en het advies van de stabiliteitsingenieur. De volledige opbouw van de fundering (vloer op volle grond) bedraagt 33 cm onder de vloerpas, van boven naar onder: Vloerafwerking 1 cm Chape 7 cm PU-isolatie 10 cm Vloerplaat in 15 cm gewapend beton met onderaan plastic folie Vorstrand 80 cm (diepte) 60cm (breedte) Aardingslus

6 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 6 / 18 METSELWERKEN De dragende muren worden opgetrokken in isolerende snelbouwstenen, m.b. Porotherm Rendement Plus- Zonnebeke van Wienerberger (www.wienerberger.be). Bij Wienerberger hebben deze stenen het verplichte CE-label en bovendien voldoen zij aan de BENOR kwaliteitsnorm. In alle buitenmuren worden de nodige vochtkerende folies geplaatst. Deze situeren zich ter hoogte van de muuraanzet en boven de ramen en verhinderen dat water vanaf het maaiveld buiten en spouwwater kunnen indringen in de woning. Bovendien worden ook bij alle metselwerkmuren op de funderingsplaat de nodige folies geplaatst om het doordringen van opstijgend vocht te voorkomen. In de luchtspouw wordt 8cm spouwisolatie m.b. stijve glaswol Isover Mupan Façade geplaatst met tweezijdige glasvliesbekleding (www.isover.be). Deze muurisolatie wordt verankerd met gegalvaniseerde spouwhaken aan de binnenmuur. Ze is rot- en vochtbestendig. Buiten de zeer goede isolatiewaarde ( =0,032 W/mK volgens ATG/H557 thermische weerstand van R= 1,52 m²k/w) is ze dampdoorlatend en vochtwerend. De resterende spouw fungeert als luchtspouw en garandeert een goede ventilatie van de buitenmuren. Het gevelmetselwerk is voorzien in Forum Prata WDF 65, de uitbouwen in Forum Cromo (www.wienerberger.be). Er zijn voldoende open stootvoegen met verluchtingsroosters. Boven de gevelopeningen wordt de gevelsteen ondersteund door een L-profiel in gegalvaniseerd staal. Onderaan de spouw bevinden zich waterafvoerkanaaltjes voor de evacuatie van het spouwvocht. Het paramentwerk wordt verbonden met het binnenspouwblad d.m.v. spouwhaken à rato van 6 stuks/m². Ook worden streklagen voorzien boven de ramen (zie plan). De steen is gekozen in formaat 65 (afmetingen: 215x102x63) en wordt vermetst in halfsteensverband. VOEGWERKEN GEVELMETSELWERK De gevels worden traditioneel gevoegd (met holle, geborstelde voeg) in een beige tint, de kleur wordt bepaald door de architect. Rondom de buitenrand van de ramen en aansluitend met het metselwerk wordt een elastische siliconenvoeg geplaatst. Beide materialen hebben een verschillende uitzetting en met deze siliconenvoeg wordt de waterdichting tussen raam en gevelmetselwerk gegarandeerd. BLAUWE HARDSTEEN Onder de ramen, buitendeuren en garagepoort wordt een dorpel voorzien in blauwe hardsteen klasse Normaal gebouw (er zijn 3 categorieën: uitzonderlijk gebouw : voor decoratieve elementen; normaal gebouw : voor plinten, treden, gevelbekledingen, beplatingen, standaard ; technische keuze: voor boordstenen, goten, straattegels, ). De dorpels worden links en rechts 5 cm ingewerkt in de muur, aan de onderkant is een watergroef voorzien zodat het vocht niet langs de muur naar beneden loopt, de dorpels zijn vlak geschuurd. De dorpels aan de buitendeuren hebben een opstandje om het geheel beter af te sluiten, de dorpel aan de garage is afgeschuind om makkelijker op te rijden.

7 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 7 / 18 PLAFONDOPBOUW - VLOEROPBOUW Het plafond boven het gelijkvloers en boven het eerste verdiep bestaat uit holle gewapende betongewelven die geplaatst worden volgens aangeven van de ingenieur of architect, de dikte wordt bepaald in functie van de overspanning en is hier telkens 13cm. Bovenop de gewelven wordt een druklaag van 5cm in vezelbeton gegoten zodat de platen zich als één monoliet geheel gedragen en er geen doorbuigingsverschillen optreden tussen de platen onderling. De noodzakelijke balken en stalen liggers zijn voorzien volgens berekeningen van de ingenieur. De zichtbare delen van de stalen liggers zijn beschilderd met roestwerende verf. In ruimtes met gepleisterd plafond worden deze mee gepleisterd met het plafond. De berekening van de draagvloeren en de liggers worden berekend rekening houdend met het eigen gewicht, de permanente last en de gebruikbelasting. Deze gebruiksbelasting (variabele last) van 200 kg/m² conform de norm voor woonvloeren, omvat de belasting van meubels en het gebruik door personen. Indien de klant een specifieke ruimte wenst in te richten als archief of bibliotheek,dient hij dit duidelijk te vermelden gezien in dit geval de gebruiksbelastingen dienen verhoogd volgens effectief gebruik. ZINK & LOODWERKEN De regenwaterafvoeren zijn uitgevoerd in zink, dikte 0.8mm. De degelijke materiaaleigenschappen van zink garanderen een lange levensduur. Passend bij de moderne stijl van de woningen, wordt gekozen voor vierkante afvoeren. PLAT DAK Het plat dak wordt gevormd door de welfselvloer. Op de druklaag komt een dampscherm met daarop 12cm harde isolatie Recticel Eurothane Bi-3, met als isolatiewaarde =0,027 W/mK. Dit wordt waterdicht afgewerkt met een platdak- afwerking bestaande uit 2- laags bitumen. De dakranden worden afgewerkt met aluminium dakranden in natuurkleur.

8 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 8 / 18 BUITENSCHRIJNWERK Alle ramen en achterdeur worden vervaardigd uit een vijfkamersysteem met thermisch onderbreking. De kleur is wit in de massa aan de binnenzijde, de buitenzijde wordt afgewerkt met een gladde folie in steengrijs (RAL 7030). Dit onderhoudsvriendelijke materiaal is licht, sterk en duurzaam. Het systeem is zonder enige twijfel de nieuwe referentie voor een optimale combinatie van comfort en veiligheid. De ramen worden achter slag geplaatst en nadien vakkundig opgespoten met een elastische kit, teneinde een perfecte dichting te waarborgen. De raamslagen worden aan de binnenzijde geïsoleerd. Alle beglazing is superisolerend (kw 1,1), bovendien voldoet de voorziene beglazing aan de nieuwe glasnorm inzake veiligheid (NBN S ). Deze norm bepaalt de vereisten voor veiligheidsbeglazing die personen moeten beschermen. Zo moet een schuifraam, een glazen deur, een raam tot op de grond, voorzien worden van veiligheidsglas, alsook alle ramen waarvan de bovenrand zich lager dan 90 cm van de vloer bevindt. De garagepoort is een sectionaalpoort en heeft een breed profiel, silkgrain. De poort is afgewerkt met een laklaag in RAL 7030.

9 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 9 / 18 DEEL 2 TECHNIEKEN EN AFWERKING Dit tweede deel beschrijft de technieken en de afwerking, waar je als klant een groot deel zelf nog kan van bepalen (i.f.v. impact op de structuur en woning al dan niet reeds in aanbouw). ELEKTRICITEIT De elektriciteit voldoet aan het technisch reglement waaraan de elektrische installaties voor lage en gemiddelde spanning van de open of bewaakte lokalen moeten voldoen. De keuring is inbegrepen evenals de verliesstroomschakelaars en automatische zekeringen. De aansluitkabel en teller worden geplaatst door de nutsmaatschappij (niet voorzien, afhankelijk van energieleverancier). De tellerkast wordt nog gerekend in functie van het gekozen tellertype. Overzicht voorziene elektriciteit i.f.v. aanwezigheid ruimte in uw woning: Lichtpunt enkel Lichtpunt dubbel Lichtpunt 3-voudig Stop contact Stop contact 2-voudig Stop contact 3-voudig Wachtbuis tel/ distri/ box Thermo staat RUIMTE LIVING TOILET 1 KEUKEN 1 7(*) 1 GARAGE 1 1 BADKAMER 2 1 BUITEN 2 SLAAPKAMER 1 2 INKOMHAL 1 1 NACHTHAL 1 1 BERGING/DRESSING 1 1 In de berging zijn nog 2 extra stopcontacten voorzien op een afzonderlijk circuit voor de aansluiting van wasmachine en droogkast. In de keuken wordt tevens een specifiek stopcontact (*) op afzonderlijk circuit voorzien voor de kookplaat. Dit alles kunnen jullie nog naar eigen wens aanvullen. Enkel stopcontact: 32,59 excl. B.T.W. Tweevoudig stopcontact: 48,89 excl. B.T.W. Drievoudig stopcontact: 65,19 excl. B.T.W. Lichtpunt enkel: 29,63 excl. B.T.W. Lichtpunt dubbel: 42,22 excl. B.T.W. Wachtbuis tel of distributie of boxen of internet: 29,63 excl. B.T.W. Meeprijs kabel+contactdoos tel of distributie of boxen of internet: 45,37 excl. B.T.W.

10 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT / 18 SANITAIRE LEIDINGEN De sanitaire toevoerleidingen in de vloer worden uitgevoerd in kunststofbuizen (buis in buis) vanaf de collector tot de kraan of het toestel. Er is een dubbele dienstkraan voorzien aan teller, uitgietbak, wasmachine en verwarmingsketel. Voor het hergebruik van het regenwater wordt een verbinding voorzien met een socarex. De regenwaterpomp (type Wilo-Multicargo type FMC) zorgt dat het water opgezogen wordt, een filter zorgt dat grof vuil niet in de leidingen terecht komt. Deze compacte pomp heeft een geruisarme werking. Overzicht voorziene sanitaire toestellen en installatie i.f.v. aanwezigheid ruimte: RUIMTE Toestel Warm water Koud water (RW) Koud water (SW) Afvoer BADKAMER Bad Douche Lavabo s Afvoer WC WC 1 1 KEUKEN Spoelbak AFZONDERLIJK TOILET WC 1 1 Handwasbakje 1 1 ANDERE Cv ketel 1 1 Wasmachine 1 1 Uitgietbak 1 1 Buitenkraan 1 Regenwaterpomp 1 De plaatsing van volgende sanitaire toestellen is voorzien: 2 hangtoiletten, bad, douche + douchedeur, 2 lavabo s (zonder kasten), handwasbakje en uitgietbak. Indien er toestellen of meubelen bijkomen wordt een extra plaatsingkost gerekend. Het bad en de douche worden uitgemetst.

11 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT / 18 Handwasbakje Het handwasbakje combineert een vloeiende boog met een zachthellende diepe binnenzijde, perfect voor zijn functie van handen wassen. Door de compacte afmeting (36 x 25 cm) is het handwasbakje perfect geschikt voor in kleinere ruimtes. Hangtoilet Het inbouwsysteem van Geberit is voorzien van een bedieningsplaat Samba, kleur wit. Dit is betrouwbaar en met een aantrekkelijk design. Dit systeem is tevens waterbesparend en heeft een bijzonder milieuvriendelijke spoeltechniek. Het hangtoilet van Ideal Standard is tegelijkertijd esthetisch, praktisch en innovatief. Het past bij elke badkamer stijl. Lavabo Prachtig eenvoudige lijnen resulteren in een eigentijdse look, perfect in evenwicht dankzij de typische zachte Connect-binnenrand. Deze wastafel (40cm/60cm) is mooi in zijn eenvoud en geeft zo aan elke badkamer een opvallende meerwaarde. De wastafels worden stabiel en horizontaal geplaatst, de plaatsingshoogte (bovenkant) bedraagt ongeveer 83cm.

12 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT / 18 Douchetub Creativiteit en technologie gaan samen om alle oplossingen voor lichaam en geest te kunnen bieden. Ideal Standard streeft naar globale functionaliteit. Welzijn, hygiëne, veiligheid, alles werd bestudeerd om het ontwerp van materialen en ruimten nog meer te verfijnen. Ligbad Het ligbad van Ideal Standard Aida (afmetingen 170x75) is een prachtig gestroomlijnd bad, waar u uzelf kan onderdompelen voor een zuivere ontspanning. De pivoterende douchedeur in klaar glas laat gemak combineren met een grote instapmogelijkheid. Deze sobere uitvoering met een profiel in mat aluminium kleur oogt bijzonder mooi in elke badkamer.

13 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT / 18 CENTRALE VERWARMING De verwarming gebeurt d.m.v. een condensatieketel op aardgas THEMACONDENS F25/30 VAN BULEX (www.bulex.be). Deze 23,5kW sterke combiketel met doorstromer voorziet tevens de warmwaterproductie (rechtstreeks volgens het doorstroomprincipe). Deze ketel heeft een hoog rendement en groot modulerend vermogen wat hem tot een van de meest performante toestellen maakt. Verder wordt het ketelvermogen voornamelijk bepaald door het gewenst sanitair comfort (een douche met rainshower zal veel meer warm water verbruiken dan een gewone douche met spaarknop). De dimensionering van de ketel en de radiatoren houdt rekening met een normaal gebruik van de woning, m.b. een aangename warmte voor de leefruimtes en keuken (22 C), een hogere temperatuur voor de badkamer (24 C) en een frissere temperatuur voor de slaapkamers (18 C). Indien slaapkamers ook als studeer- of speelkamer gebruikt worden, raden wij aan voor een grotere radiator te kiezen. Als basis voor de radiatoren wordt de Henrad Premium radiator gekozen. Deze radiatoren hebben een naadloze en stevige omkasting, voorzijde met profiel, met thermostatisch ventiel en geïntegreerde aansluiting. Alle leidingen zijn perfect verwerkt in de radiator waardoor de aansluiting uit de muur kan komen. Dankzij het geïntegreerde thermostaatventiel regelt deze radiator zelf de warmte. Een programmeerbare modulerende kamerthermostaat (type Exacontrol E7 van Bulex) zorgt voor automatische tijden temperatuurregeling. Deze thermostaat met 3 instelbare programma s en 3 verwarmingsperiodes waarbij je bovendien kan kiezen tussen 3 regelbare temperatuurniveau s van dag, nacht en vakantie, is dus aangepast aan elke levensstijl. Overzicht voorziene radiatoren i.f.v. aanwezigheid ruimte in uw woning: RUIMTE Aantal Type Living 2 Premium Keuken 1 Premium Slaapkamer 1 Premium Badkamer 1 Premium

14 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT / 18 VENTILATIE Conform de nieuwe EPB-norm is er ventilatie voorzien. Minimaal en voldoende ventileren is noodzakelijk voor de gezondheid van de bewoners en voor een hoger wooncomfort. Daarom mag in een goed geïsoleerde en luchtdichte woning een minimale en zo gecontroleerd mogelijke luchtverversing of ventilatie niet ontbreken. Hier is gekozen voor ventilatiesysteem D ( mechanische toevoer en mechanische afvoer), m.b. D Comfort, waarbij er 90% warmteterugwinning is. Dit ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatie-unit met geïntegreerde warmtewisselaar die op de zolder wordt geplaatst. Op deze unit wordt een kanalennet aangesloten die de ventilator verbindt met de zogenaamde natte ruimtes zoals keuken, berging, toilet en badkamer. Afblaas gebeurt via een ventilatiekap met loodstuk in het hellend vlak. De toevoer gebeurt eveneens op een mechanische manier via een tweede kanalennet naar de slaap- en leefruimtes (4 toevoerpunten), wat de toevoerroosters in de ramen overbodig maakt. Voor de doorstroming kan gewerkt worden met spleten onder de deuren of doorvoerroosters. In de ruimtes worden stalen wit gelakte ventilatieroosters voorzien met regelbare kern, geschikt voor muur en plafondmontage. De kanalisatie bestaat uit galvaspiraliet kanalen, voorzien van dempers en geluidsisolerende componenten om een zo comfortabel mogelijk werkend systeem te garanderen. De aansturing van de groep gebeurt door middel van een digitale display. LUCHTDICHTHEIDSTEST Samen met de technieken en een luchtdichtheidstest na de uitvoering, zorgen de gebruikte materialen voor een bepaald K-peil en E-peil (zie tabel EPB-verslaggever). Hiervoor wordt per woning de EPB-berekening uitgevoerd. Eens de woning is afgewerkt wordt de uiteindelijke EPB-berekening opgemaakt incl. het uitvoeren van de luchtdichtheidstest. De effectieve waarde van deze test verlaagt nog het E-peil t.o.v. de waarde bij ontstentenis bij de berekening voor uitvoering.

15 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT / 18 PLEISTERWERKEN Alle muren en plafonds worden gepleisterd. De muren van de garage en een eventueel aanpalende berging worden meegaand gevoegd en de gewelven zijn voorzien in glad beton zonder bepleistering. Op alle buitenhoeken worden gegalvaniseerde hoekprofielen geplaatst. Om een betere vochtbescherming te garanderen worden de muren rond douche en bad gecementeerd. De dagkanten van het buitenschrijnwerk worden gepleisterd, tenzij in de ruimtes die meegaand zijn gevoegd. Daar wordt een afwerking in hout voorzien. VLOEREN De vloer op volle grond wordt geïsoleerd met 10cm gespoten PU-schuim op de vloerplaat, isolatiewaarde met ATGkeuring. Bovenop de gespoten vloerisolatie (gelijkvloers) en druklaag (verdiepingen) wordt een gewapende chape voorzien waarop de vloerafwerkingen kunnen worden verlijmd. Deze chape met wapening zorgt voor een stevige, egale vloer met minimaal risico op barsten en scheuren. Alle vloeren zijn keramische tegels en worden gekozen bij de materiaalkeuze. Voor living, keuken, hall, bureau, toilet gelijkvloers, toilet verdiep en badkamer is een budget van 30 /m² vloer en 10 /m plintvloer voorzien. Voor garage en berging is een budget van 15 /m² vloer en 8 /m plintvloer voorzien. Deze aangegeven prijzen zijn zonder plaatsing of B.T.W. De slaapkamers en overloop zijn voorzien in gladde chape. In de badkamer is 15m² muurbetegeling voorzien, met een budget van 25 /m². Aan de ramen op hoogte wordt een venstertablet voorzien in Carrara of Moleanos. Ook hier kan bij materiaalkeuze voor een andere natuursteen gekozen worden. TRAP De trap van gelijkvloers naar verdieping is voorzien zoals op plan en uitgevoerd in beuk 1 ste keus of rubberwood. Er is keuze uit een balustrade met horizontale balken of met verticale balkjes. BINNENDEUREN De schilderbare binnendeuren zijn voorzien in hardboarduitvoering met een houten omlijsting van de deuropening. De binnendeuren hebben het nodige hangen sluitwerk en zijn voorzien van een kruk in aluminium.

16 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT / 18 KEUKEN Het voorziene keukenbudget bedraagt 7500 (leveren en plaatsen) exclusief B.T.W.

17 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT / 18 OVERZICHT KEUZEBUDGETTEN IN EURO EXCL. B.T.W.: KEUZEBUDGETTEN Vloeren Living, keuken, hall, toilet gelijkvloers, toilet verdieping en badkamer 30 /m² vloer en 10 /m plint garage en berging Muurbetegeling Binnendeuren 15 /m² vloer en 8 /m plint 15m² met handelswaarde 25 /m² 200 /deur Keuken Sanitaire toestellen 3.070

18 Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT / 18 VERKOOPPRIJS WONING EXCL. GROND EN B.T.W. Wij hopen u met deze prijsopgave van dienst te zijn en rekenen op een verdere positieve samenwerking. Deze beschrijving der werken en materialen en de vermelde prijzen zijn geldig tot "geldigheidsdatum prijslijst (bijlage)", datum waarop ze van rechtswege komt te vervallen indien alsdan geen aannemingsovereenkomst voor de in de meetstaat omschreven woning is ondertekend door de bouwheer enerzijds en twee leden van het directiecomité van DURABRIK anderzijds. AANPASSINGEN AAN AFWERKING: excl. B.T.W. TOTAAL: excl. B.T.W. Datum: Voor akkoord, Koper Durabrik nv. Bouwadviseur...

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN INHOUD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 4 IDENTIFICEER DE ENERGIEVRETERS 5 De energiemeter 5 HUISHOUDTOESTELLEN 6 Wasmachine en droogkast 6 Koelkast en diepvriezer

Nadere informatie

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ 1 Voorwoord Welkom in het passiefhuistijdperk / / 03 / 04 1/ Het passiefhuis van onder tot boven Een hart voor het milieu / Laat uw geld niet in rook opgaan / Op

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1 Je spouwmuren na-isoleren? Nu doen! p. 4 Energieprestatiecertificaat. Wat is dat? p. 16 De nieuwste trends voor je huis. p. 12-15 BATIBOUW krant Gratis bijlage

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie