Communicatievisie Gemeente Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn"

Transcriptie

1 Communicatievisie Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr:

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2 Nieuw bestuur, nieuwe wensen 1.3 Digitalisering samenleving 1.4 Nieuwe kansen digitale dienstverlening 1.5 Het nieuwe werken 2 Communicatiespeerpunten 2.1 De basis gewoon goed 2.2 Interactie 2.3 Maatwerk 3 Wat moet er gebeuren? 3.1 Communicatiestrategie, innovatie en ontwikkeling tools 3.2 Symbolen, corporate communicatie en beelden 3.3 Gedrag, leiderschap, training en kennis 3.4 Ontwikkelen communicatiemix 4 Rolverdeling 4.1 Gemeenteraad 4.2 College van B en W 4.3 Directie en management 4.4 Ambtelijke organisatie 4.5 Afdeling Publieke Dienstverlening 4.6 Bureau Communicatie 2

3 SAMENVATTING Real progress lies not in enhancing what is, but in advancing towards what will be ( Echte vooruitgang is niet verbeteren wat al bestaat, maar vooruitgaan naar wat moet zijn ) Kahlil Gibran De afgelopen jaren hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden, zowel binnen de organisatie als in de buitenwereld. Ontwikkelingen op het gebied van techniek, internet en nieuwe media volgen elkaar in snel tempo op en beïnvloeden de rol van de gemeente en de relatie met haar inwoners. De wil om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren is in deze tijd versterkt en de mogelijkheden daarvoor zijn groter geworden. Zo wees de gemeente Excellente dienstverlening aan als één van de hoofddoelen voor de gemeentelijke organisatie. Ook buiten de gemeente Hoorn zijn er veel veranderingen geweest. De digitale revolutie zorgt ervoor dat mensen interactie en maatwerk verwachten en geen genoegen meer nemen met alleen het ontvangen van informatie. Sleutelrol Binnen al deze veranderingen heeft communicatie een sleutelrol. Het bestaande beleid is grotendeels nog van toepassing, maar houdt nog geen rekening met een aantal belangrijke veranderingen. Reden genoeg om het bestaande communicatiebeleid tegen het licht te houden en nieuw beleid te ontwikkelen dat past bij de veranderende behoeftes van inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers. Een communicatiebeleid dat beter past bij de organisatie en bij de gemeente die Hoorn wil zijn. Ambities Wat wil de gemeente Hoorn nu bereiken, wat zijn onze ambities? Hoorn wil in 2015 op het gebied van dienstverlening tot de 10 procent beste Nederlandse gemeenten horen. Wat houdt dat in? En wat kunnen mensen verwachten? Een gemeente die dingen mogelijk maakt. Een gemeente die snel en duidelijk informeert en snel en duidelijk antwoord geeft. Een gemeente waar je via het digitale kanaal 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunt voor de basisdienstverlening. Een gemeente die zoveel mogelijk op maat informeert en communiceert, passend bij de persoon, zijn wensen en mogelijkheden. Een gemeente die mensen betrekt bij wat er in de stad leeft, die luistert naar haar inwoners en met hen samenwerkt. Een gemeente die het gesprek aangaat en mensen uitnodigt om mee te doen. Een gemeente die open staat voor inbreng van buiten af en die investeert in relaties met inwoners, bedrijven en bezoekers. En een gemeente die gebruik maakt van de kennis, ervaring en expertise van deze relaties. Kortom, een gemeente waar je terecht kunt en waar inwoners en medewerkers trots op kunnen zijn. Speerpunten De volgende drie speerpunten staan centraal in deze communicatievisie: 1) de basis gewoon goed 2) interactie en 3) maatwerk. Het eerste speerpunt is om de basis informatievoorziening gewoon goed te doen. De gemeentelijke informatievoorziening en dienstverlening moeten klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, snel, betrouwbaar en herkenbaar zijn. Vervolgens kunnen wij inzetten op meer interactie met inwoners, bedrijven en bezoekers. Participatie, kennisuitwisseling en samenwerking horen daarbij. Tot slot wil de gemeente meer maatwerk leveren. De burger bestaat niet. Communicatiebeleid In deze communicatievisie staat het communicatiebeleid tot 2015 op hoofdlijnen vastgelegd. Verwacht geen concrete activiteiten. Deze staan in een onderliggend uitvoeringsprogramma. Het is ook geen statisch beleid, maar beleid dat meegroeit met nieuwe ontwikkelingen, trends en behoeftes van mensen. In dit document staat op welke ontwikkelingen de organisatie zich de komende jaren gaat richten en hoe zij daar vorm aan geeft. Dit altijd met het uitgangspunt van excellente dienstverlening in het achterhoofd. 3

4 Samen communiceren Communicatie is van ons allemaal. Iedereen in de gemeentelijke organisatie heeft daarin een rol, van groenvoorziening tot directie, van beleidsambtenaar tot collegelid. Allemaal leveren wij een bijdrage aan een meer open, klantgerichte gemeente, die handelt in het belang van en samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Samen communiceren. 4

5 1 WAAROM DEZE VISIE? 1.1 TIJD VOOR INNOVATIE Bestaand beleid Het communicatiebeleid waarmee de gemeente Hoorn op dit moment werkt bestaat uit de volgende documenten: Communicatienota Gemeente Hoorn (2000) geeft inzicht in de opgave en ambities op communicatiegebied en de benodigde middelen. Communicatie leidraad (2003) is een checklist voor communicatie in de verschillende fasen van beleid (van verkenning tot uitvoering) en de daarvoor beschikbare middelen. Het instrumentarium interactieve planvorming (2003) geeft de uitgangspunten voor interactieve planvorming, de verschillende vormen en mate van interactie, mogelijke onderwerpen en deelnemers en de beschikbare communicatiemiddelen. Persbeleid gemeente Hoorn (2005) gaat in op doelstellingen, uitgangspunten, randvoorwaarden en middelen voor een succesvol persbeleid. Notitie Beginspraak van inspraak naar beginspraak (2007) gaat in op een specifieke vorm van interactieve beleidsvorming, namelijk het zo vroeg mogelijk betrekken van belanghebbenden bij beleidsvorming of beleidsuitvoering. De notitie gaat in op de verschillende rollen van de deelnemers en bevat een afwegingsschema. Relatiebeheer met Kamer- en Statenleden (2008) Actualisatie relatiegeschenkenbeleid (2008) Evaluatie communicatiebeleid De bestaande documenten zijn voor een deel nog bruikbaar. Maar het veranderende denken over de rol van de overheid, de groeiende wensen en eisen van burgers over overheidsdienstverlening en communicatie en de explosieve opkomst van sociale media vragen om vernieuwing en een nieuwe visie. De Communicatienota uit 2000 is door de raad vastgesteld. Deze heeft ervoor gezorgd dat de afdeling communicatie beter georganiseerd is en dat publieksinformatie beter tot zijn recht komt. Communicatie heeft daardoor een duidelijker plek binnen de organisatie gekregen. Duidelijke afspraken over perscontacten en nieuwe middelen als de gemeentelijke informatiepagina en het digitaal stadspanel zijn een aanwinst. Toch blijkt uit een onderzoek 1 uit 2008 dat een deel van de ambities van toen niet helemaal zijn waargemaakt. Inwoners zien in de gemeente Hoorn nog niet de klantgerichte organisatie die zij wil zijn. Ook vindt 30 procent van de inwoners dat zij te weinig betrokken worden bij plannen van de gemeente. Inwoners geven met een gemiddeld rapportcijfer van een 6,5 aan dat zij niet helemaal tevreden zijn met de communicatie van de gemeente Hoorn. Zeventien procent van de inwoners geeft een onvoldoende; een rapportcijfer van een 5 of lager. Ook de betrokkenheid van de gemeente bij haar inwoners is een aandachtspunt. Volgens ruim de helft van de inwoners moeten lokale politici meer in contact treden met inwoners om een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de bevolking. Veel mensen willen informatie meer digitaal. Ook bureau Communicatie constateert dat er ruimte is voor verbetering van de gemeentelijke communicatie. De gemeente verstuurt nog regelmatig onduidelijke brieven en documenten en ook de teksten van de website kunnen veel korter, duidelijker en doelgerichter. Lang niet alle voorstellen aan college en raad zijn voorzien van een communicatieparagraaf en uit de notitie over beginspraak zijn te weinig interactieve processen voortgekomen. Van co-creatie is nog maar heel zelden sprake. Vaak wordt een gebrek aan tijd genoemd als struikelblok. Dit komt uiteindelijk neer op het stellen van prioriteiten en dat is ook een publiek-bestuurlijke keuze. Acties bestaand beleid Bij het aannemen van de Communicatievisie door de raad vervalt de Communicatienota gemeente Hoorn (2000). De overige documenten blijven bestaan. Wel 1 Communicatie en interactie met de gemeente Hoorn (2008) 5

6 verwacht het college de documenten Het instrumentarium interactieve planvorming (2003) en Notitie Beginspraak van inspraak naar beginspraak (2007) aan te vullen met richtlijnen voor e- participatie en een campagne om interactie en participatie beter in te bedden in plannen en nieuw beleid. Het doel is dan dat elke afdeling bij het maken van het jaarplan aangeeft bij welke projecten zij een interactief proces met inwoners, ondernemers of instellingen in wil zetten. Criteria zijn plannen met een grote impact op een grote groep mensen of projecten waarbij veel kennis aanwezig is in de samenleving. 1.2 NIEUW BESTUUR, NIEUWE WENSEN Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 is in Hoorn een nieuw college gestart. Ook de gemeenteraad heeft een nieuwe samenstelling. In het coalitieakkoord maakten de coalitiepartijen duidelijk dat zij communicatie met en dienstverlening aan inwoners en ondernemers als speerpunt zien. De gemeente moet efficiënt en klantgericht zijn en moet ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving. De burger is partner en is samen met de gemeente verantwoordelijk voor zijn omgeving. Het college wil duidelijke keuzes maken en deze duidelijk motiveren. Ook wil het college jongeren meer betrekken bij beleid en keuzes die hen aangaan. Daarnaast moet de gemeente meer gebruik maken van online media en sociale media, om zo open en direct te kunnen communiceren met inwoners en ondernemers. De gemeenteraad heeft via diverse moties al laten zien graag mee te gaan in de ontwikkeling van de communicatie van de gemeente met de buitenwereld. 1.3 DIGITALISERING SAMENLEVING Onze wereld is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Onze individuele wensen zijn steeds belangrijker, we hebben snellere contacten en verwachten steeds sneller geholpen te worden. De impact van internet, online media en sociale media op onze levens en ons denken is enorm. We leven in tijden waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, met een stortvloed aan informatie, interactiemogelijkheden en internetgebruikers. Digitale nieuwsbronnen winnen het van kranten. Beïnvloeders zijn aanwezig op het internet, waar discussies openlijk plaatsvinden en alles en iedereen zendt uit. Gemeente staat voor een trend op Internet. Web 2.0 verandert van een verzameling websites naar een platform voor interactie. Het betekent ook dat de eigenaar niet meer alleen de inhoud bepaalt. Nu kunnen ook gebruikers van websites bepalen wat de inhoud is. Door de opkomst van user generated content 2 moeten gebruikers zichzelf steeds meer trainen in het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie. 2.0 betekent ook dat de gemeente een nauwere relatie moet aangaan met haar inwoners en bedrijven. Hoorn moet investeren in vertrouwen en sneller en makkelijker reageren op vragen en geluiden uit de samenleving. Sociale media Sociaal medium Facebook had binnen één jaar meer dan 200 miljoen gebruikers. Als Facebook een land zou zijn, zou het nu met bijna 600 miljoen gebruikers op plaats drie van de grootste landen ter wereld komen, na China en India en voor de Verenigde Staten en Brazilië. Dit laat de immense populariteit van sociale media zien. En ook bedrijven springen in op deze ontwikkelingen. Ze vinden personeel via deze weg, ontwikkelen samen met klanten nieuwe producten en bouwen een band op met hun klanten. Ook als gemeente moet je inspelen op deze veranderende manier van communiceren en diensten verlenen. 2 6

7 1.4 NIEUWE KANSEN DIGITALE DIENSTVERLENING De vraag om digitale dienstverlening neemt toe. Uit onderzoek 3 blijkt echter dat digitalisering op dit moment nog niet betekent dat er minder druk komt te liggen op oude kanalen, zoals loket en telefoon. Er zal dus een overgangsperiode zijn waarin oude en nieuwe kanalen naast elkaar bestaan. De gemeente Hoorn heeft excellente dienstverlening als één van de speerpunten voor de komende jaren aangewezen. Digitale kanalen bieden veel voordelen, voor zowel klanten als voor de organisatie zelf. Daarom zal het belangrijk zijn om klantstromen te trechteren door te investeren in de meerwaarde van digitale kanalen (snelheid, gemak, maatwerk). 1.5 HET NIEUWE WERKEN De gemeente Hoorn wil gaan werken volgens de principes van het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is een middel om tot excellente dienstverlening te komen, een van de hoofddoelen van de gemeente Hoorn. Het idee is om werken effectiever, efficiënter, maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Ook hierin zien we het belang van onze individuele wensen terug. Die visie wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te stellen en hem binnen bepaalde grenzen - de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt. Het is niet de aanwezigheid die telt, maar het resultaat. Dit betekent concreet dat veel medewerkers minder vaak op kantoor aanwezig zullen zijn. Daardoor groeit de behoefte om informatie met elkaar te delen en contact en binding met elkaar te houden. Ook hiervoor moet de komende jaren een oplossing gevonden worden. 3 7

8 2 COMMUNICATIESPEERPUNTEN In de onderstaande paragrafen staan de drie speerpunten voor de periode : de basis gewoon goed, interactie en maatwerk. 2.1 DE BASIS GEWOON GOED De basis gewoon goed is een term uit het coalitieakkoord. Het betekent dat we als gemeente de basisdienstverlening gewoon op orde moeten hebben. Het betekent dat gemeentelijke informatie klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, snel, betrouwbaar en herkenbaar moet zijn. Klantgericht Excellente dienstverlening is een van de hoofddoelen van de gemeente Hoorn. Een klantgerichte houding is dan cruciaal. Denken en doen met als basis inleving in de ander hoort daar ook bij. Dit moet in alle communicatie, maar vooral ook het doen van de gemeentelijke organisatie terug te vinden zijn. Kort gezegd: omgaan met anderen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Toegankelijk Hoorn wil een toegankelijke gemeente zijn. Klanten verwachten dat zij niet alleen via de digitale weg, maar ook via de ouderwetse kanalen informatie kunnen vinden. De verwachting is wel dat het gebruik van het digitale kanaal (internet, social media, etc.) de komende jaren enorm gaat groeien. Een belangrijk onderwerp voor de komende jaren is daarom laaggeletterdheid. Niet iedereen kan lezen en schrijven, wat de toegankelijkheid van dienstverlening in de weg staat. Begrijpelijk Burgers vinden dat informatie en brieven van overheden vaak onnodig moeilijk zijn. Daarom is de gemeente Hoorn in 2009 gestart met het project Helder Hoorns. Het doel is dat alle medewerkers van de gemeente Hoorn op B1 taalniveau 4 kunnen en gaan schrijven. Ongeveer 95% van de bevolking kan dit taalniveau begrijpen, ook mensen die geen hoge opleiding hebben gehad en voor hun werk nooit hoeven te lezen. Vaak schrijven wij onze teksten op C1 taalniveau 5, wat ongeveer 40% van onze bevolking goed begrijpt. Alle medewerkers moeten de komende jaren Helder Hoorns gaan gebruiken. Het is belangrijk dat ook het middel en hoger management en het college van B en W en de gemeenteraad scherp zijn op begrijpelijke taal. Snel Hoorn wil sneller communiceren. Nieuwe media hebben ook eigen regels en verwachtingen. Het beantwoorden van een brief is iets anders dan het beantwoorden van een , sms of tweet. We moeten sneller en meer proactief informeren en communiceren. Dit past bij het streven naar excellente dienstverlening en een professionele communicatieve gemeente. Betrouwbaar Burgers verwachten dat de informatie die zij van de overheid krijgen klopt. Het spreekt dus voor zich dat de informatie die de gemeente geeft betrouwbaar moet zijn. Daarom werkt de gemeente Hoorn op de website met een proclaimer in plaats van een disclaimer. Een disclaimer staat voor Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Met een proclaimer zeg je Deze informatie klopt. Zo niet, dan kunt u ons daarop aanspreken. Transparant De gemeente Hoorn is zich bewust van het feit dat mensen soms wantrouwend tegenover de gemeente staan. Transparantie, open en eerlijk communiceren, staat daarom voorop. Daarbij staat de gemeente open voor de mening van haar inwoners

9 Herkenbaar De gemeente Hoorn profileert zich als één organisatie, één geheel. Een sterk merk heeft een eigen gezicht. Want aan een gezicht herken je iemand. De gemeente verandert en de wensen van bewoners ook. Het is belangrijk dat de gemeente Hoorn blijft investeren in de herkenbaarheid van haar uitingen. Het doorontwikkelen en bewaken van de huisstijl is daarbij heel belangrijk. Ook is het belangrijk dat alle uitingen dezelfde herkenbare uitstraling hebben. Hoe consequenter de uitingen, hoe krachtiger het merk en gezicht. 2.2 INTERACTIE De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe en sociale media veranderen wensen en eisen van burgers. Mensen zijn steeds meer gewend om mee te denken en willen meer gehoord worden en ook meedoen. De gemeente Hoorn juicht dit toe en wil dit stimuleren. Participatie De rol van de overheid verandert. Mede door de kredietcrisis en de bezuinigingsnoodzaak bij de overheid komt een kerntakendiscussie op. Wat moet een gemeente wel of niet doen? En wat kunnen of moeten burgers zelf wel of niet? Ook het Hoornse collegeuitvoeringsprogramma refereert hieraan in haar rode draad samen verantwoordelijk. Initiatieven als en vragen van inwoners en ondernemers een actieve bijdrage en geven invulling aan samen verantwoordelijk. Kennisuitwisseling en samenwerking Onderaan de participatieladder staat het informeren en het raadplegen van burgers. Bovenaan staat het meebeslissen. Wat vaak niet genoemd wordt is zelf doen, als hoogste trede. Participatie staat bij de gemeente Hoorn nog op de eerste twee treden. Het doel is om dit te ontwikkelen naar de hoogste treden op de ladder. Niet altijd (want het is geen doel op zich), maar daar waar het impact heeft en mensen betrokken willen worden. Daar komt een andere communicatiestijl bij kijken: open, minder formeel, persoonlijk en meer interactief dan tot nu toe het geval is bij beleidsontwikkeling. De basis is vertrouwen in kennis buiten de organisatie. Het doel is om tot beter en breder gedragen beleid en oplossingen te komen. Samen beleid ontwikkelen. Dit kan in bestaande vormen, zoals expert meetings en bewonersbijeenkomsten, maar ook nieuwe, sociale media zijn hiervoor uitermate geschikt. Dit mee helpen maken van beleid heet crowdsourcing 6. Interactieve communicatie Overheidscommunicatie 1.0 bestaat voornamelijk uit het zenden van informatie naar burgers. Communicatie 2.0 is gericht op interactie, tweerichtingsverkeer. Deze communicatiestijl past bij de huidige ontwikkelingen van online media en de participatiedoelstellingen. Hierin staat niet het zenden voorop, maar het luisteren naar, analyseren van en reageren op sentimenten uit de samenleving via de juiste kanalen. Hier ligt de komende jaren een belangrijke taak voor de gemeente Hoorn. Verwachtingsmanagement over en weer is bij participatie cruciaal. Burgers moeten duidelijk weten wat hun bijdrage kan zijn. Zijn de verwachtingen te hoog, dan bestaat het risico dat de gemeente imagoschade oploopt en dat burgers afhaken bij het meedenken en ontwikkelen van 6 9

10 beleid. Het is ook belangrijk om te weten dat slechts 28% van de burgers 7 interesse heeft in participatie. Van deze groep wil ongeveer tweederde online participeren. 2.3 MAATWERK De burger bestaat niet. Uit onderzoek 8 blijkt dat burgers de voorkeur geven aan een persoonlijke benadering. Ook door de ontwikkelingen op het gebied van online media raken mensen steeds meer gewend om alleen voor hen relevante informatie te filteren uit de grote bulk aan informatie die dagelijks op hen afkomt. Een beweging van mainstream (voor iedereen) naar mystream (voor mij relevant). Onlangs deed een artikel in Wired ( The Web is Dead. Long Live the Internet 9 ) veel stof opwaaien. Hierin stelden de schrijvers dat apps (programma s voor producten en diensten voor mobiele telefoon, ipad, etc.) in de nabije toekomst belangrijker worden dan het web zelf. De behoefte van gebruikers zal dan meer gericht zijn op het ontvangen dan op het zelf zoeken. Mensen willen snel kunnen vinden wat ze nodig hebben. Door informatie meer op maat aan te bieden, kun je mensen gerichter informeren en betrekken. Hierdoor vergroot ook de effectiviteit van de boodschap. Dit betekent dat de gemeente Hoorn moet investeren in het personaliseren van informatiestromen. Informeer niet Hoorn, en zelfs ook geen doelgroepen meer, maar laat mensen kiezen uit het gemeentelijke informatieaanbod. Voorbeelden hiervan zijn de persoonlijke informatiepagina en informatieabonnementen (bijvoorbeeld op thema, onderwerp of wijkniveau). Communicatiespeerpunten in het kort - Communicatie van de gemeente Hoorn moet klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, snel, betrouwbaar, transparant en herkenbaar zijn. - De gemeente Hoorn juicht interactieve beleidsontwikkeling toe en breidt kennisuitwisseling, samenwerking met burgers uit. - De gemeente Hoorn maakt tweerichtingsverkeer in communicatie met burgers mogelijk. - De gemeente Hoorn gaat communicatie op maat leveren; passend op persoonlijke informatiebehoefte van mensen

11 3 WAT MOET ER GEBEUREN? 3.1 COMMUNICATIESTRATEGIE, INNOVATIE EN ONTWIKKELING TOOLS Om mee te kunnen veranderen en te komen tot een communicatiebeleid dat klaar is voor de toekomst zijn strategie, innovatie en tools nodig. Strategie De gemeente Hoorn wil nieuwe informatiekanalen gebruiken om mensen te kunnen informeren en met hen in gesprek te gaan over Hoorn. Sociale media, web 2.0 (interactie) en web 3.0 (samen ontwikkelen) kunnen daarvoor ingezet worden. Via de verbetering van analoge en digitale kanalen kan informatie ook beter op maat bij de ontvanger gebracht worden. Door te investeren in relaties en netwerken wil de gemeente inzetten op meer interactie en samenwerking. Dat betekent meer luisteren, sneller reageren en samenwerken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Innovatie De gemeente Hoorn heeft excellente dienstverlening als topprioriteit gekozen. Dat legt een goede basis voor innovatie op het gebied van klantrelaties en communicatie. Een van de innovatierichtingen op het gebied van communicatie is die van persoonlijk contact en persoonlijke informatieservices via nieuwe kanalen. Ook samenwerking en participatie via oude en nieuwe kanalen vallen daaronder. Ontwikkeling tools Op het gebied van tools richten wij ons op het versterken van bestaande kanalen (Internet, digitaal loket, informatiepagina, etc.). Daarnaast gaat het om het vinden van de juiste communicatiemix via deze kanalen (zie 3.4). Dit houdt in dat wij gaan investeren in workshops 11

12 en trainingen voor de organisatie, in social media, crowdsourcing platforms en andere web 2.0 en 3.0 tools. Daarnaast gaat onze aandacht uit naar het ontwikkelen van maatwerk in de gemeentelijke informatievoorziening. 3.2 SYMBOLEN, CORPORATE COMMUNICATIE EN BEELDEN Communicatie is niets zonder een duidelijk organisatieverhaal. Het gaat om het laten zien wat je doet om mensen duidelijk te maken wat zij wanneer van de gemeente kunnen verwachten. Tekst is daarin een onderdeel, maar ook beelden (foto s, afbeeldingen) en symbolen (logo, de eenhoorn) moeten hierop aansluiten. Wat wil de gemeente Hoorn uitstralen? Wat past bij het organisatieverhaal? Ook huisstijlbewaking past hierbij. De huisstijl moet consequent in alle kanalen worden doorgevoerd voor een eenduidig, krachtig en herkenbaar beeld en ter ondersteuning van het organisatieverhaal. De gemeente als één veelzijdige organisatie is daarbij het uitgangspunt. 3.3 GEDRAG, LEIDERSCHAP, TRAINING EN KENNIS Gedrag Communicatie is onderdeel van de gemeentelijke topprioriteit excellente dienstverlening. Dit betekent dat van medewerkers verwacht wordt dat zij klantgericht zijn. Een persoonlijke benadering en het leveren van maatwerk in dienstverlening en informatie staan daarbij voorop. Kennisdelen en samenwerken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden horen daar ook bij. Leiderschap / management Ook in leiderschap staan er nieuwe uitdagingen voor de gemeente: dienstverlening prioriteit nr. 1 sturen op resultaat leidinggeven op basis van vertrouwen communicatie als integraal onderdeel van alle beleid en adviezen ruimte voor de hele organisatie om te communiceren Training en kennis Een levenlang leren is een term die het nieuwe college heeft geïntroduceerd. Deze is ook van toepassing op de gemeentelijke organisatie. De West-Friesland Academie (WFA) heeft daarin een belangrijke rol. Blijven ontwikkelen, dat is het credo. In 2010 heeft de WFA in samenwerking met bureau Communicatie een aantal communicatietrainingen geïntroduceerd, waaronder Helder Hoorns en de training Digitale Vaardigheden. Naarmate de organisatie op het gebied van dienstverlening en communicatie meer van haar medewerkers gaat verwachten, is het belangrijk om te blijven investeren in dit soort ontwikkeltrajecten. Bureau Communicatie signaleert behoeftes binnen de gemeentelijke organisatie en adviseert de WFA over nieuwe trainingen op maat. Het delen van best practices en kennis via interne kanalen is daarin een speerpunt. 3.4 ONTWIKKELEN COMMUNICATIEMIX Voorlopers, volgers en achterblijvers De nieuwe media ontwikkelen zich snel, maar dat betekent niet dat iedereen ze ook gebruikt. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde in september 2010 het onderzoek Alle kanalen staan open 10, naar het gebruik van nieuwe media. Hierin staat dat er voorlopers, volgers en achterblijvers zijn. Voorlopers zijn jongeren, hoogopgeleiden, autochtonen en betaald werkenden

13 In een blik op de toekomst voorspelt het SCP drie patronen voor ontwikkelingen tot 2015: (nagenoeg) volledige adoptie Dit geldt voor de basisuitrusting, zoals toegang tot Internet thuis en het bezit van een mobiele telefoon. Hieronder vallen ook de basisvaardigheden in het zoeken naar informatie en het gebruiken van vermaakstoepassingen. tijdelijk verschil tussen voorlopers en volgers (maximale adoptie volgers 70%) in 2015 Dit zal eerder opgaan voor randapparatuur (dvd speler, mp3/mp4 spelers, ipads), sociale netwerksites (Hyves, Facebook en Twitter) en gebruik van nieuwe media voor specifieke interessegebieden, zoals kunst, sport en politiek. blijvend verschil tussen voorlopers en volgers op de langere termijn Dit verwacht het SCP vooral bij moeilijkere internettoepassingen die meer tijd en energie kosten, of meer vaardigheden verlangen, zoals websites maken, user generated content plaatsen (Wikipedia, etc). Hier blijft een groot verschil tussen voorlopers (ca. 100% in 2015) en achterblijvers (ca. 40% in 2015). Ook de Universiteit Twente deed in 2008 onderzoek naar Digitale vaardigheden van Nederlandse burgers 11. Hierin staat dat vooral opleidingsniveau en in mindere mate leeftijd een rol spelen bij digitale vaardigheden. Dat betekent dat het digitale vaardigheidsprobleem niet vanzelf wordt opgelost met het uitsterven van de oudere generaties. De gemeente Hoorn zal rekening moeten houden met de adoptiepatronen van burgers. Participatie, samenwerken en informeren zullen daardoor de komende jaren nog steeds digitaal (online) én analoog (offline) moeten plaatsvinden. Alleen op die manier kan de gemeente ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen; oud en jong, laag en hoog opgeleid. Wel kan de gemeente onderscheid maken in doelgroepen. Persoonlijk contact Persoonlijk contact blijft als het gaat om beleidsontwikkeling en planvorming. Juist omdat de gemeente in de toekomst steeds meer een verbindende rol heeft als netwerkorganisatie is het belangrijk om nu al te investeren in contacten en netwerken. Voorbeelden zijn: - stadsgesprek (over thema s of projecten) - luisteravond (bewoners en/of ondernemers aan het woord) - expert meeting (uitwisselen van ideeën met specifieke doelgroepen) - persoonlijk gesprek - netwerk events (investeren in relaties, bv. Open coffee, stadsreceptie, Dag van de West- Friese Ondernemers) - nieuwe inwonersavond - nieuw te starten: ondernemersavond/open coffee meetings Digitaal Ook digitaal moeten de lijnen open staan. Zo vinden onze klanten de nodige informatie op hun eigen manier. Voor de organisatie als dienstverlener levert het meer interactie met doelgroepen op, nieuwe ideeën, een hechtere relatie met inwoners en een betere manier om je reputatie te bewaken op: Website - zoveel mogelijk volgens webrichtlijnen - digitale dienstverlening verbeteren - interactie en informatie op maat (maatwerk informatiedienst - nieuwe heldere structuur en heldere teksten Sociale media - alle kanalen open (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube)

14 - niet beperken tot bureau Communicatie, maar juist hele organisatie - workshops + richtlijnen intern opstellen Persberichten - nieuws ook via andere digitale kanalen verspreiden Digitale nieuwsbrief - op maat (abonnementen op thema of wijkniveau) - aantal aanmeldingen uitbreiden (campagne) Digitaal stadspanel - blijven inzetten voor vooronderzoek en evaluatie Intranet - co-creatie: organisatie vult samen intranet, geen leidende rol meer voor bureau Communicatie - interne organisatie informeren voordat externen informatie krijgen - interne dienstverlening - ook ruimte voor binding Interne nieuwsbrief - digitale nieuwsbrief laten vervangen door intern digitaal platform dat door iedereen gevuld kan worden (co-creatie) en ook van buiten toegankelijk is - 1 of 2 keer per jaar een geprinte nieuwsbrief (voor binding met personeel en achterban) TV / video - vaker inzetten intern en extern, want laagdrempelig en snel Print Het is duidelijk dat in 2015 nog lang niet alle inwoners voor al hun informatie gebruik maken van het internet. Daarom blijven fysieke communicatiemiddelen voorlopig naast de digitale middelen bestaan. Wel zoeken wij naar mogelijkheden om deze te beperken en te kanaliseren: Stadsnieuws - Gemeentelijke informatiepagina uitbreiden en versterken als kanaal (meer ruimte voor human interest, verdieping en achtergronden). Aantrekkelijker, meer een eigen gezicht (full colour). Uitbreiding van wensen is duurder, dus minder frequent, maar wel meer pagina s. - Voorkeur: als onderdeel van een bestaand weekblad, eigen stadskrant zou te duur worden. - Dit versterkt de mogelijkheden voor de gemeente om bewoners te informeren en te laten zien wat je doet. Nieuwsbrieven - beperken tot hoogst noodzakelijk Folders - huisstijlverfrissing toepassen bij vervanging - in toekomst beperken - digitaal (PDF) aanbieden - printen naar behoefte (printing-on-demand) Bewonersbrieven - over besluitvorming, alleen praktische info over directe omgeving - uitnodigingen voor bijeenkomsten of gesprekken 14

15 4 ROLVERDELING 4.1 GEMEENTERAAD De gemeenteraad controleert en geeft in hoofdlijnen opdracht aan het college van B en W. Daarin heeft zij de taak om communicatie met inwoners en ondernemers op de agenda te zetten. Vragen om nieuw beleid (waar nodig), meedenken en het controleren van de uitwerking door het college van B en W horen bij deze taak. Daarnaast is de raad verantwoordelijk voor het formuleren van eigen communicatieambities, in samenspraak met de griffie. 4.2 COLLEGE VAN B EN W Het college van B en W geeft opdracht aan de ambtelijke organisatie en stelt prioriteiten. Het college is dan ook medeverantwoordelijk voor het uitdragen van het belang van communicatie. Het college heeft een voorbeeldfunctie. In hun rol zetten burgemeester en wethouders communicatie op de agenda en zorgen zij ervoor dat communicatie en participatie een vaste plaats hebben binnen het beleid in hun portefeuilles. De wethouder communicatie heeft een extra signalerende rol en zorgt ook voor passende beleidskaders. Het college van B en W heeft ook een uitvoerende rol, namelijk het deelnemen aan politieke discussies en de voorlichting over politiek gevoelige onderwerpen. 4.3 DIRECTIE EN MANAGEMENT TEAM Directie en management van de gemeente Hoorn zorgen ervoor dat communicatie en participatie binnen de gemeentelijke organisatie integraal onderdeel uitmaken van beleidsontwikkeling. Dit sluit aan op de gestelde beleidskaders. Zij zorgen ervoor dat er aandacht voor communicatie is en dat er ook budgettaire ruimte is voor het ontwikkelen van communicatieplannen en middelen. Daarnaast zijn zij opdrachtgever voor interne communicatieontwikkelingen, zoals communicatietrainingen en intern communicatiebeleid en uitvoering en het verder doorvoeren van Helder Hoorns. 4.4 AMBTELIJKE ORGANISATIE De gemeentelijke organisatie hanteert het principe van integraal management. Dit betekent dat de afdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor communicatie voor en met bewoners en ondernemers. Afdelingshoofden, bureauhoofden én ambtelijke medewerkers moeten dus zelf aan de slag met het toepassen van communicatiedoelen in dienstverlening en beleidsontwikkeling. Bureau Communicatie adviseert en signaleert. 4.5 AFDELING PUBLIEKSZAKEN De nieuwe afdeling Publiekszaken heeft een belangrijke taak waar het gaat om communicatie met en naar inwoners en ondernemers. Publiekszaken is beheerder van de kanalen balie, telefonie en internet. Ontwikkelingen en beleid op dit vlak komen in nauw overleg tussen Publiekszaken en bureau Communicatie tot stand. Een voorbeeld is de nieuwe Webvisie, die begin 2011 klaar zal zijn. 15

16 4.6 BUREAU COMMUNICATIE Bureau Communicatie is op hoofdlijnen verantwoordelijk voor een aantal vaste activiteiten. Dan gaat het onder andere om: Strategie en advies - adviseren college B en W, gemeenteraad en afdelingen - strategisch communicatiebeleid - innovatie (ontwikkeling communicatiemiddelen en -strategieën) - reputatiemanagement / risicoanalyse - huisstijlbeheer - crisiscommunicatie Actieve voorlichting - informatievoorziening over voorzieningen, diensten en beleid - interne communicatie Buitenwereld binnenhalen (omgevingsanalyse) - conversatiemanagement (volgen van en adviseren over discussies op internet) - mediawatching Ondersteuning en uitvoering - workshops / trainingen op gebied van communicatie - checklists en richtlijnen - eindredactie 16

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Gemeente Geertruidenberg December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is het kader? 4 3. Wat weten we van social media? 5 4. Strategie en

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Programma Op weg naar een netwerkoverheid Wat wil de

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels.

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. 06 Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. tekst: Erik van co- Laar en Therèse van t Westende-de Bijl 26 vm juni 2013 creatie

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Visie social media gemeente Zeist

Visie social media gemeente Zeist Visie social media gemeente Zeist Team Communicatie, Chris Huiden, 29 augustus 2013 Een parallel digitaal universum. Zo zou je social media kunnen zien. Een universum waar gesprekken plaatsvinden, informatie

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

COMMUNICATIE LAB WEST Nr. 2 #GEDEELDEBUURT

COMMUNICATIE LAB WEST Nr. 2 #GEDEELDEBUURT COMMUNICATIE LAB WEST Nr. 2 19.30 19.45 Korte terugkijk op 1 e LAB van 25 november 19.45 20.00 Rondje spontane pitches 20.00 20.15 Beeld van communicatiestrategie van stadsdeel West (door stadsdeel West)

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Inhoud Inleiding... 3 1 Visie op communicatie... 4 1.1 Kernwaarden... 4 2 Communicatiedoelstellingen... 7 2.1 Resultaten doelstellingen... 9 3 Organisatie

Nadere informatie

(c) / /KBO Facebook 1

(c) / /KBO Facebook 1 Rol in de communicatie van de KBO Noord-Holland (c) G.Mondriaan@gmail.com /30102013 /KBO Facebook 1 Inhoud inleiding op hoofdlijnen: Geen (mini)cursus Facebook Waarom is KBO NH met Facebook gestart: trends

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude Communicatiebeleidsplan Datum 12 juni 2014 Uitgave Gemeente Zoeterwoude Projectleiding Lisette Roosing

Gemeente Zoeterwoude Communicatiebeleidsplan Datum 12 juni 2014 Uitgave Gemeente Zoeterwoude Projectleiding Lisette Roosing 12 juni 2014 Gemeente Zoeterwoude Communicatiebeleidsplan 2014-2018 Datum 12 juni 2014 Uitgave Gemeente Zoeterwoude Projectleiding Lisette Roosing 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...5 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE ter bevordering van de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de stadsdeelorganisatie in stadsdeel Amsterdam-West CONCEPT VERSIE 0.1 Onderdeel van projectplan Coproductie

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Inleiding Zo veel mogelijk inwoners van Midden-Delfland, en in het bijzonder inwoners van Den Hoorn, moeten de gelegenheid krijgen om mee te denken bij de verdere

Nadere informatie

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet)

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Ruim 200 tweets van ongeveer 35 deelnemers, uitgeschreven door @davidkok Een hoofdstuk over hoe we om zouden moeten gaan met de (niet) twitterende ambtenaar.

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij

Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij Door: Ewoud de Voogd en David Kok In de zomer van 2013 is voor de derde keer onderzocht hoe gemeenten in Nederland sociale media gebruiken. De titel van

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Communicatiebeleidsplan februari 2015

Gemeente Zoeterwoude. Communicatiebeleidsplan februari 2015 Gemeente Zoeterwoude Communicatiebeleidsplan 2015-2019 3 februari 2015 Gemeente Zoeterwoude Communicatiebeleidsplan 2015-2019 Datum 3 februari 2015 Uitgave Gemeente Zoeterwoude Projectleiding Lisette Roosing

Nadere informatie

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper Communicatiebeleid Ruud Raats Bas Kemper Versie definitief 22 juni 2016 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Waarom een communicatiebeleidsplan? 4 Overall doel communicatie 4 Communicatiedoelstellingen 4 Voor wie

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 april 2011) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 april 2011) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Twitterrichtlijnen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Doordat er geen richtlijnen zijn dreigt

Nadere informatie

3-stappenplan voor het versterken van uw lokale democratie en voor een hogere opkomst op 21 maart 2018

3-stappenplan voor het versterken van uw lokale democratie en voor een hogere opkomst op 21 maart 2018 3-stappenplan voor het versterken van uw lokale democratie en voor een hogere opkomst op 21 maart 2018 Versterkdedemocratie.nl BETREK BURGERS, VERGROOT DE OPKOMST Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Communicatie

Uitvoeringsplan Communicatie Uitvoeringsplan Communicatie 2014-2015 Wouter Steen, SSNT 30 september 2014 (gebaseerd op plan van aanpak 2012) Pagina 1 van 5 1. Inleiding Na een intensieve periode van voorbereiding is de fase aangebroken

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Onderzoek bij een ambulancedienst

Onderzoek bij een ambulancedienst THEMA Sibrenne Wagenaar & Joitske Hulsebosch Hoe kan communicatietechnologie organisaties ondersteunen? Onderzoek bij een ambulancedienst In ons privéleven is technologie overal binnengedrongen. We gaan

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Een beter imago begint bij jezelf

Een beter imago begint bij jezelf Een beter imago begint bij jezelf David Kok in gesprek met Thomas Marzano Gemeenten, ambtenaren, de politiek, de overheid als geheel: we kampen met een imagoprobleem. We doen ons werk (vaak) niet goed,

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Iedereen die bij gemeente Loon op Zand werkt is een ambassadeur van onze organisatie.

Iedereen die bij gemeente Loon op Zand werkt is een ambassadeur van onze organisatie. RICHTLIJNEN VOOR COMMUNICATIE BIJ GEMEENTE LOON OP ZAND Wat is communicatie? Als we het over communicatie hebben, kan het over alle vormen van communicatie gaan. Interne communicatie (gericht op en binnen

Nadere informatie

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld!

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Op 10 maart 2014 ben ik gestart met de opleiding LCP. Tijdens de presentatie kregen wij tips over het vinden van een onderwerp voor het essay. Ik heb mijn

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Participatie en social media Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Futurawonen E: info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl 21 april 2011 1 Inhoud

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Aanleiding

MEMO. 1. Inleiding. 2. Aanleiding MEMO Aan : Presidium Afdeling : Publiekszaken - KCC - communicatie Van : A. Jacobs, pbz-kcc-communicatie Datum : 08-12-2011 Onderwerp : Motie communicatie 1. Inleiding Voor de inwoners veranderen wereld

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Visie op dienstverlening

Visie op dienstverlening Datum: 27-04-2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel document 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Visie op dienstverlening 4 3 Doelstellingen voor dienstverlening 5 4 Ontwikkellijn dienstverlening

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Terugblik 2011 3. Communicatiestrategie en doelgroepen 2012 4. Communicatiemiddelen 5. Direct en indirect publieksbereik

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Communicatie@Breda. Herijking communicatiebeleid gemeente Breda

Communicatie@Breda. Herijking communicatiebeleid gemeente Breda Communicatie@Breda Herijking communicatiebeleid gemeente Breda Gemeente Breda/september 2011 Voorwoord Zakelijk, transparant en dienstverlenend! Dat is de rode draad in het communicatiebeleid van de gemeente

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Lokale overheden in digitale vertwijfeling: communicatieuitdagingen voor de volgende legislatuur

Lokale overheden in digitale vertwijfeling: communicatieuitdagingen voor de volgende legislatuur Lokale overheden in digitale vertwijfeling: communicatieuitdagingen voor de volgende legislatuur Eric Goubin Geel, 26 juni 2012 1 In digitale vertwijfeling: 1. Hoeveel digitale kloof rest er nog? 2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Communicatieplan op weg naar Samenleving Voorop

Communicatieplan op weg naar Samenleving Voorop Communicatieplan op weg naar Samenleving Voorop Afdeling communicatie Juni 2012 Communicatieplan op weg naar Samenleving voorop De gemeente Leusden oriënteert zich op een andere rol in relatie tot de samenleving.

Nadere informatie