Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland"

Transcriptie

1 Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Definitie bed & breakfast W ettelijke kaders Jurisprudentie Raad van State Bestemmingsplan / W et op de Ruimtelijke Ordening Bouwverordening en Bouwbesluit Drank- en horecawet Milieu Parkeren en verkeersstrom en Gem eent ewet Voorwaarden en procedur e Voorwaarden Slotbepaling Procedure... 9 Colofon

3 1. Inleiding Een bed & breakfast is een im puls voor het aantrekken van dagrecreant en (en toeristen) m et een kortdurend verblijf. Dagrecreant en worden aangetrokken door recreatieve voorzi eningen, zoals aantrekkelijke wandel-, fiets- en vaarrouten, strand en bezi enswaardigheden. Ook worden er evenem enten, zoals bijvoorbeeld het Varend Cor so, georganiseerd waar veel dagrecreant en op af kom en. Dit sluit aan bij de beleidsvisie toerism e en recr eatie Bel eef W estland. De bed & breakfast sector in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid. Gem eenten krijgen steeds vaker ver zoeken voor het starten van een bed & breakfast binnen een woonfunctie. Ook in de gem eent e W estland kom en er steeds m eer aanvragen binnen voor het vestigen van een bed & breakfast. Binnen de gem eent e W estland is het aantal verblijfs-accomodaties beperkt in verhouding m et omliggende gem eent en. De wens is ontstaan om beleid te form uleren waarbij wordt aangegeven in welke gevallen een dergelijke activiteit binnen een woonfunctie kan worden toegelaten. Dit om duidelijkheid te bieden aan alle betrokken partijen. Het opstellen van een beleidsnotitie bed & breakfast in de eerste helft 2013 is besloten in de bel eidsvisie Bel eef W estland en de bijbehorende uitvoeringsagenda. De beleidsnotitie bed & breakfast schept voorwaarden voor bed & breakfast initiatieven. Op deze m anier worden kaders geboden aan kleinschalige verblijfsrecreatie. 3

4 2. Definitie bed & breakfast De term bed & breakfast betekent letterlijk bed en ontbijt. Het begrip bed & breakfast is afkom stig uit Engelstalige landen. Hier bestaat al jaren een volledig ger eguleerde bed & breakfast sector m et bijbehorend classificatiesysteem. Hoewel de sector in Nederland nog niet te vergelijken is m et die in Engelstalige landen, vindt er mom enteel wel een inhaalslag plaats. Zo is tussen 2000 en 2009 m aar liefst 85% van de huidige bed & breakfast voorzieningen gestart en heeft de sector sinds eind 2006 een eigen classificatiesysteem. Op basis van onderzoeksresultaten zijn er in Nederland naar schatting tussen de en bed & breakfast voorzieningen; de helft daarvan ligt binnen de bebouwde kom en de ander e helft in het buitengebied. De definitie van een bed & breakfast luidt als volgt: Bed & breakfast is een kleinschalige overnachtings- en verblijfsaccommodat ie ger icht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woning, niet zijnde vrijstaand bijgebouw, en wordt gerund door de eigenaar/gebruiker van de betreffende woning. Onder een bed & breakfast voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur. Br on: b es t emmin gs pl an G l as tu i nb ou wg eb i ed W estlan d Toelicht ing kleinschalige overnachtingaccommodatie Een bed & breakfast is een kleinschalige overnachtingaccommodatie die tot de kleinschalige verblijfsrecreatie gerekend wordt. Dit betekent dat de bed & breakfast een nevenfunctie is naast het wonen. Voor het uitoefenen van een bed & breakfast m ag maxim aal 40% van de brutovloeroppervlakte, inclusief aan-en uitbouwen, tot een m axim um van 75m 2 worden gebruikt. De ruim tes die gem eenschappelijk worden gebruikt worden buiten beschouwing gelaten. Daarnaast wordt het m axim ale aantal gasten dat gelijktijdig gebruik mag maken van een bed & breakfast in de gem eente W estland gesteld op zeven. Dit aantal is gebruikelijk bij de genoem de maxim ale oppervlakte. De kam ers m ogen door de bouwkundige opzet, indeling en m aatvoering niet functioneren als een zelfstandige woning. Dit betekent dat een zelfstandige kookgelegenheid in de kam er niet is toegestaan. Toelicht ing toer ist isch en veelal kortdurend verblijf : Het gaat in dit verband om een toeristisch verblijf, hierm ee wordt nadrukkelijk ook zakelijk verblijf bedoeld. Het begrip veelal kortdurend is verder in de definitie al benadrukt door het opnem en dat onder een bed & breakfast niet wordt verstaan overnachting, noodzakelijk in verband m et het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaam heden en/of arbeid of perm anente kam erverhuur. Om dit concreet te m aken is in de voorwaarden (hoofdstuk 4) een maxim um verblijfsduur van 1 week aangehouden. Door de vaststelling van de beleidsnotitie bed & breakfast wordt een im puls gegeven aan het aantrekken van dagrecreant en (en toeristen) m et een kortdurend verblijf. De keuze voor een m axim ale verblijfsduur van één week (en niet langer) sluit hierbij aan. 4

5 Toelicht ing woonhuis : Met woonhuis wordt geen bedrijfswoning bedoeld. Als het gaat om een woning in het buitengebi ed moet deze gel egen zijn aan een route m et toeristische waarde. Hierbij dient m et nam e aangesloten te worden op de toeristische infrastructuur bestaande uit toeristische watergangen (zoals benoem d in de nota vaarrecreatie in W estland ) of recreatieve fietsroutes. Ook de nabijheid van zee en strand of de recreatieve (groene) zones zoals de Zweth, het Staelduinse Bos of de gem eent egr ens m et Midden-Delfland zijn voorbeelden van gebi eden m et toeristische waarde. Een woning in het m idden van een bedrijvent errein of glastuinbouwgebied komt daardoor niet in aanm erking. Daarnaast is het van belang dat de bed & breakfast eigenaar in hetzelfde gebouw woont. De hoofdfunctie van het pand is wonen, de nevenactiviteit is het verstrekken van logies. 5

6 3. Wettelijke kaders In dit hoofdstuk worden de wettelijke kaders betr effende een bed & breakfast weergegeven. Achtereenvolgens kom en aan bod: Jurisprudentie Raad van State, Bestemm ingsplannen, Bouwverordening en Bouwbesluit, Drank- en Horecawet, Milieu, Parkeren en Gem eentewet. De initiatiefnem er en exploitant van een bed & breakfast zal zich daarnaast nog m oeten houden aan de landelijke wetgeving en Gem eentelijke regels die van toepassing zijn. 3.1 Jurisprudentie Raad van State Uit een uitspraak van de Raad van State 1 is op te m aken dat het aanbieden van bed & breakfast strijdig is m et een woonbestemm ing indien regelmatig een aantal personen tegen betaling gebruik maakt van de aangeboden m ogelijkheid van bed & breakfast in het pand. Daarbij gaat het om steeds wisselend publiek dat voor een korte periode, nam elijk één tot enkel e nachten, ter plaatse verblijft. Een bed & breakfast is een activiteit m et een bedrijfsmatig karakter, die niet binnen een woonbest emming past. 3.2 Bestemmingsplan / Wet op de Ruimtelijke Ordening De viger ende bestemmingsplannen in de gem eente W estland bieden onvoldoende grondslag om een bed & breakfast te realiseren. Zolang dit nog niet is vastgesteld in de best emmingsplannen kan een bed & breakfast alleen worden ger ealiseerd door middel van een om gevingsvergunning op grond van art eerste lid onder a van de W et Algem ene Bepalingen Om gevingsrecht (Wabo). Bij de herziening van bestemmingsplannen wordt m eegenom en dat er onder voorwaarden op basis van deze notitie een binnenplanse ontheffing m ogelijk is voor het hebben van een bed & breakfast. 3.3 Bouwverordening en Bouwbesluit De ruim te die voor het bieden van bed & breakfast wordt gebruikt, moet voldoen aan de bepalingen van de Bouwverordening W estland 2005 en het Bouwbesluit Een bestaande woning zal hier m eestal aan voldoen. Voor event uel e bouwkundige aanpassingen is m ogelijk een om gevingsvergunning voor de bouwactiviteit nodig. Uitgangspunt is dat een bed & breakfast binnen de bestaande bebouwing wordt gerealiseerd. De woning zal hiervoor niet extra uitgebreid kunnen worden, behoudens uitbreidingen welke binnen de bepalingen van het best emmingsplan passen. Ten aanzien van de brandveiligheid is voor het kleinschalig aanbieden van een bed & breakfast geen gebruiksvergunning dan wel gebruiksm elding nodig. Een gebruiksvergunning is slechts nodig wanneer sprake is van "het bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan m eer dan tien personen". Gelet op de in hoofdstuk 4 gegeven voorwaarden is daarvan bij bed & breakfast geen sprake. De voor bed & breakfast bestem de ruimte(n) zullen moeten voldoen aan de in het Bouwbesluit 2012 voorgeschreven brandveiligheidseisen. 1 ABRS, 2 ju l i , / 1 LJN n r ) 6

7 3.4 Drank- en horecawet Voor een bed & breakfast die alleen logies en ontbijt verstrekt is geen drank- en horecavergunning nodig. De bed & breakfast m ag dan geen alcoholhoudende drank tegen betaling verstrekken. 3.5 Milieu De W et milieubeheer blijft buiten beschouwing bij inrichtingen waar voorzieningen aanwezig zijn voor het gelijktijdig kunnen verstrekken van uitsluitend logies en ontbijt aan ten hoogste 15 personen (Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer categorie 18.2). Uit de voorwaarden, die zijn opgenom en in hoofdstuk 4 van deze notitie, blijkt dat maxim aal zeven personen tegelijkertijd van de bed & breakfast gebruik m ogen m aken. Op een bed & breakfast in deze vorm is de W et milieubeheer (Wm) niet van toepassing. De vestiging van een bed & breakfast m ag echter geen negatieve effect en hebben op de milieuzonering voor de omliggende bedrijven. Een om liggend bedrijf dient dus geen extra maatregelen te m oeten nem en, om dat er in een nabij gelegen woning een bed & breakfast gevestigd wordt. 3.6 Parkeren en verkeersstromen De extra parkeerdruk die voortkomt uit het toegevoegde gebruik dient opgevangen te worden op eigen terrein. Dit mag er dus niet toe leiden dat de initiatiefnem er/gebruiker zelf niet m eer op eigen terrein kan parkeren. Alleen binnen de (ver keerskundige) bebouwde kom kan van het bovenstaande in sommige gevallen worden afgeweken. Hier dient rekening gehouden te worden m et de gegevens m et betrekking tot de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in de gem eente W estland. Voor de parkeernorm wordt aangesloten bij het W estlands verkeers- en vervoersplan (WVVP), eventueel aangevuld m et de parkeercijfers van CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbar e ruimte). Op dit mom ent is er in het WVVP geen specifieke norm ering opgenom en voor een bed & breakfast. In de parkeercijfers van CROW is kleinschalige verblijfsrecreatie (2* hotel, m atig stedelijk) wel beschreven. Indien er nieuw parkeerbeleid voor de gem eente W estland wordt beschreven, wordt de norm ering voor bed & breakfast m eegenom en. Voor woningen gelegen aan de rand van een bedrijventerrein of glastuinbouwgebied dient de ontsluiting niet te verlopen over het bedrijvent errein of het glastuinbouwgebied. De m enging van verkeersstrom en wordt daarm ee verm eden. 3.7 Gemeentewet In de gem eent e W estland wordt toeristenbelasting geheven. De belasting wordt per persoon geheven naar het aantal overnachtingen. De eigenaar van de bed & breakfast m oet van zijn/haar gasten een nachtregister bijhouden en draagt de toeristenbelasting af aan de gem eent e. De eigenaar van de bed & breakfast is verplicht voordat hij voor de eerste m aal gelegenheid biedt tot overnachting, dit schriftelijk te m elden aan de verantwoordelijke heffingsam btenaar. 7

8 4. Voorwaarden en procedure 4.1 Voorwaarden Het is van belang beperkende voorwaarden op te nem en om de leefbaarheid van de wijken te behouden en eventuele overlast van een bed & breakfast voorzieningen voor om wonenden (incl. naastgelegen ondernemingen) te voorkom en. Het college van burgem eester en wethouders kan m edewerking verlenen aan het vestigen van een bed & breakfast in de gem eent e W estland onder de volgende voorwaarden: 1. voor aanvang van een bed & breakfast m oeten deze worden gem eld bij het bedrijvenloket van de gem eente W estland. Er mag geen bed & breakfast ontplooid worden zonder om gevingsvergunning. 2. de activiteiten zijn kleinschalig van omvang en passen bij de kwaliteit en de schaal van het plangebied en zijn van ondergeschikt belang ten opzichte van de hoofdfunctie wonen; 3. indien de woning gelegen is in het buitengebi ed moet deze gel egen zijn aan een route m et toeristische waarde (zie toelichting in hoofdstuk 2). Dit betekent dat een woning in het midden van een bedrijventerrein of glastuinbouwgebi ed niet aan deze voorwaarde voldoet; 4. de eigenaar van de bed & breakfast dient zelf de hoofdbewoner van de woning te zijn; 5. de verblijfsruimte m oet voldoen aan de bepalingen van de Bouwverordening W estland 2005 en het Bouwbesluit 2012; 6. de voorzi ening m ag door de bouwkundige opzet, indeling en m aatvoering niet functioneren als een zelfstandige woning. Dit betekent dat een zelfstandige kookgelegenheid in de kam er niet is toegestaan; 7. maxim aal 40% van de brutovloeroppervlakte, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, tot een m axim um van 75m 2 m ag worden gebruikt ten behoeve van bed & breakfast. De ruimtes die gem eenschappelijk worden gebruikt worden buiten beschouwing gelaten; 8. het m aximale aantal gasten dat gelijktijdig gebruik m ag maken van de bed & breakfast is gest eld op zeven; 9. ter voorkoming van perm anente bewoning wordt een m axim umverblijfsduur gehanteerd van één week; 10. gasten zijn toeristenbelasting verschuldigd; 11. controle op het verblijf vindt plaats door middel van een nachtregister dat de gem eent e kan opvragen bij de bed & breakfast eigenaar; 12. de vestiging van een bed & breakfast m ag geen negatieve effecten (m et nam e m et betrekking tot de m ilieuzonering) hebben voor de omliggende bedrijven; 13. voor woningen gelegen aan de rand van een bedrijventerrein of glastuinbouwgebied dient de ontsluiting niet te verlopen over het bedrijventerrein of het glastuinbouwgebied; 14. de extra parkeerdruk die voortkomt uit het toegevoegde gebruik dient opgevangen te worden op eigen terrein. Dit mag er dus niet toe leiden dat de initiatiefnem er/gebruiker van de woning zelf niet m eer op eigen terr ein kan parker en. Alleen binnen het centrum gebied per kern kan van het bovenstaande in sommige gevallen worden afgeweken. Hier dient rekening gehouden te worden m et de gegevens met betrekking tot de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in de gem eente W estland. Voor de parkeernorm wordt aangesloten bij het W estlands verkeers- en vervoersplan (WVVP), eventueel aangevuld m et de parkeercijfers van CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). 8

9 Het is voorstelbaar dat de voorwaarden voor bepaalde situaties te beperkend zijn. Daarom kan in uitzonderlijke gevallen, na een zorgvuldige afweging, gem otiveerd afgeweken worden van de voorwaarden zoals in deze beleidsnotitie zijn opgenom en. 4.2 Slotbepaling Deze beleidsnotitie treedt in werking na vaststelling de dag na de dag van bekendm aking in het huis aan huisblad Groot W estland. 4.3 Procedure Inwoners van de gem eente W estland, die van plan zijn om een bed & breakfast te starten, kunnen contact opnem en m et het Bedrijvenloket van de gem eente W estland. Zo nodig kan er een om gevingsvergunning worden aangevraagd. Ter beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning vindt een belangenafweging plaats. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan kan het bestuur besluiten af te wijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van een bed & breakfast. Daarnaast wordt de afdeling Belastingen van gem eente W estland op de hoogte gesteld van het initiatief ten behoeve van de m ogelijke heffing toeristenbelasting. 9

10 Colofon Deze beleidsnotitie is vastgesteld op 2 juli Status: Definitief Sam enstelling en coördinatie Team Ruimte, Economie en Duurzaam heid Mirjan Zonneveld Meer inform atie: Voor nadere inform atie over de bel eidsnotitie bed & breakfast kunt u contact opnem en m et de gem eent e W estland. T E eentewestland.nl I eent ewestland.nl Deze beleidsnotitie is te downloaden via de website van de gem eent e W estland. 10

Bed and Breakfast 2010

Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Gemeente Renkum, september 2010 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 DEFINITIE BED AND BREAKFAST... 1 JURISPRUDENTIE RAAD VAN STATE... 1 BESTEMMINGSPLANNEN... 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast in de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen.

Beleidsnotitie Bed & Breakfast in de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen. Beleidsnotitie Bed & Breakfast in de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen. Inleiding Met deze beleidsnotitie willen we duidelijkheid scheppen met betrekking tot de mogelijkheden voor het opstarten van

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie Bed and Breakfast 3 2. Wettelijke kaders 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

Beleidsnotitie BED & BREAKFAST

Beleidsnotitie BED & BREAKFAST Beleidsnotitie BED & BREAKFAST Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het Besluit

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008 Bed & Breakfast 1 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008 2 Inhoudsopgave pag. 3 Algemeen pag. 4 Hoofdstuk 1 Definitie en voorwaarden

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Beleidsregels Bed & Breakfast Gemeente Gorinchem -bebouwde kom- 13 december 2012

Beleidsregels Bed & Breakfast Gemeente Gorinchem -bebouwde kom- 13 december 2012 Beleidsregels Bed & Breakfast Gemeente Gorinchem -bebouwde kom- 13 december 2012 Gemeente Gorinchem Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Gorinchem 24-12-2012 Inhoudsopgave 1 Beleidsregels...

Nadere informatie

BED AND BREAKFAST BELEID CASTRICUM 2009

BED AND BREAKFAST BELEID CASTRICUM 2009 BED AND BREAKFAST BELEID CASTRICUM 2009 Mei 2015 1 Inleiding In deze notitie zijn de kaders opgenomen, die zijn verbonden aan de start van een Bed & Breakfast-accommodatie. Deze notitie vloeit voort uit

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 1. Aanleiding Het verschijnsel bed and breakfast mag zich verheugen in een toenemende populariteit. De gemeente Valkenburg

Nadere informatie

CONCEPT. Beleidsnotitie Bed & Breakfast Gemeente Velsen

CONCEPT. Beleidsnotitie Bed & Breakfast Gemeente Velsen CONCEPT Beleidsnotitie Bed & Breakfast Gemeente Velsen ROE/Economische Zaken september 2010 1. Inleiding Het bed & breakfast beleid (vastgesteld 2002) is toe aan een up date. Het aantal verzoeken om een

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast versie: november 2012

Beleidsnotitie Bed & Breakfast versie: november 2012 Beleidsnotitie Bed & Breakfast versie: november 2012 In 2009 is de Beleidsnotitie Bed & Breakfast vastgesteld omdat de gemeente de ontwikkeling van deze kleinschalige voorzieningen toejuicht. In 2012 heeft

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfastvoorzieningen

Beleidsregel Bed & Breakfastvoorzieningen Beleidsregel Bed & Breakfastvoorzieningen Gemeente Brummen Beleidsregel Bed & Breakfastvoorzieningen Kenmerk :BR10.0007 Vastgesteld : bij B&W-besluit BW10.0079/MA van.. Inwerkingtreding: Publicatiedatum

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Versie: 9 mei 2007

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Versie: 9 mei 2007 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Versie: 9 mei 2007 Pagina 42 van 64 1. Aanleiding Het verschijnsel bed and breakfast mag zich verheugen in een toenemende populariteit.

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland i 26 AUGUSTUS 2014 1"~ 1 ~ ~ f Gemeente Molenwaard O 1"~ WESTLAND Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland WESTLAND Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. D efinitie bed & b re a kfa st... 4 3. Wettelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST BESTEMMINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST BESTEMMINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST BESTEMMINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM Burgemeester en wethouders hebben op 6 september 2011 de "Beleidsregels Bed & Breakfast bestemmingsplannen bebouwde kom" vastgesteld. Deze

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast

Beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleidsnotitie Bed & Breakfast Gemeente Lingewaal Herziening 2013 Asperen, vastgesteld op 1 oktober 2013 1. Inleiding De bed & breakfast sector in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid. Gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014 Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus 2014 Bekendgemaakt op 3 september 2014 Inwerkingtreding op 4 september 2014 Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Nota Bed and Breakfast in de gemeente Zundert 2008

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Nota Bed and Breakfast in de gemeente Zundert 2008 Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Citeertitel Nota Bed and Breakfast in de gemeente Zundert 2008 Nota Bed and Breakfast in de gemeente Zundert 2008 Wettelijke grondslag Wet

Nadere informatie

Voorwaarden en beleidsregels voor Bed & Breakfast voorzieningen bij woningen, gemeente Ermelo

Voorwaarden en beleidsregels voor Bed & Breakfast voorzieningen bij woningen, gemeente Ermelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ermelo Nr. 90896 31 mei 2017 Voorwaarden en beleidsregels voor Bed & Breakfast voorzieningen bij woningen, gemeente Ermelo 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De populariteit

Nadere informatie

Afweging: Voor de inhoud van de beleidsnotitie verwijs ik u naar de bijlage (zie bijlage 1 bij dit voorstel).

Afweging: Voor de inhoud van de beleidsnotitie verwijs ik u naar de bijlage (zie bijlage 1 bij dit voorstel). College Onderwerp: Beleidsnotitie Bed en breakfast V200900940 Inleiding: Op 7 juli 2009 nam u het besluit om de concept-beleidsnotitie Bed & Breakfast ter inzage te leggen. Tijdens de inzagetermijn van

Nadere informatie

Beleidskader Bed&Breakfast voorzieningen

Beleidskader Bed&Breakfast voorzieningen Beleidskader Bed&Breakfast voorzieningen GEMEENTE NOORDENVELD Roden, vastgesteld door de Raad d.d. 27 januari 2010 Gemeente Noordenveld afdeling Ruimte en Samenleving Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 9301

Nadere informatie

BED & BREAKFAST DRECHTERLAND

BED & BREAKFAST DRECHTERLAND C O N C E P T NOTA BELEID BED & BREAKFAST DRECHTERLAND April 2013 Afdeling Beleid & Projecten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is een Bed & Breakfast 2.1 Begripsomschrijving 2.2 Toelichting op de begripsomschrijving

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast (vaststelling)

Beleidsnotitie Bed & Breakfast (vaststelling) Beleidsnotitie Bed & Breakfast (vaststelling) De gemeente Heusden ontvangt regelmatig verzoeken voor het starten van een B&B-accommodatie, en juicht deze ontwikkeling toe. Nog niet alle bestemmingsplannen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OOPPL09. gewijzigde Beleidsnotitie Bed & Breakfast

Collegevoorstel. Zaaknummer: OOPPL09. gewijzigde Beleidsnotitie Bed & Breakfast Zaaknummer: OOPPL09 Onderwerp: gewijzigde Beleidsnotitie Bed & Breakfast Collegevoorstel Inleiding In het voorjaar 2012 is een dromenactie uitgezet om de nieuwe branding van de gemeente Heusden, Dromen.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK en ambtshalve aanpassingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand

Nadere informatie

Recreatief nachtverblijf in Borsele

Recreatief nachtverblijf in Borsele Recreatief nachtverblijf in Borsele Wegwijs in gemeentelijke regelgeving 2016 Deze brochure is ter informatie. U kunt hier geen rechten en/of plichten aan ontlenen. Meer informatie Gemeente Borsele Bed

Nadere informatie

Advies Bed & Breakfast in vrijstaande bijgebouwen binnen de komgebieden gemeente Maasdriel

Advies Bed & Breakfast in vrijstaande bijgebouwen binnen de komgebieden gemeente Maasdriel Advies Bed & Breakfast in vrijstaande bijgebouwen binnen de komgebieden gemeente Maasdriel status: definitief datum: 7 maart 2016 projectnummer: 202630R.2022 adviseur: RNU VONDERWEG 14, 5616 RM EINDHOVEN

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : RvE Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: 2010005933 Onderwerp : Voorstel tot evaluatie van de Beleidsnotitie Bed and Breakfast Programma : 3. Cultuurbehoud, natuur

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed-and-breakfast

Beleidsnotitie Bed-and-breakfast Beleidsnotitie Bed-and-breakfast KuiperCompagnons 15-2-2013 HOE NU VERDER? CRITERIA WAT TE DOEN BIJ HET STARTEN VAN UW EIGEN BED-AND-BREAKFAST? U wilt een bed-and-breakfast starten. Wat zijn de randvoorwaarden

Nadere informatie

Bed & Breakfast accomodaties Aa en Hunze

Bed & Breakfast accomodaties Aa en Hunze Bed & Breakfast accomodaties Aa en Hunze Beleidsnotitie Inhoudsopgave 1. Samenvatting. blz. 3 2. Aanleiding en doel... blz. 4 2.1. Procedure en status beleidsnotitie... blz. 4 2.2. Leeswijzer blz. 4 3.

Nadere informatie

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Inleiding Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Deze nota gaat over de ontwikkelingen in de internetdetailhandel. Dit afgelopen jaar zijn er meerdere verzoeken binnengekomen voor de uitoefening

Nadere informatie

Regiegroep Regeldruk T.a.v. de heer P.E.B.M. Ooms en mevrouw T.K.C Petronia Postbus 20201 2500 EE Den Haag. Bladel, 23 oktober 2009

Regiegroep Regeldruk T.a.v. de heer P.E.B.M. Ooms en mevrouw T.K.C Petronia Postbus 20201 2500 EE Den Haag. Bladel, 23 oktober 2009 Regiegroep Regeldruk T.a.v. de heer P.E.B.M. Ooms en mevrouw T.K.C Petronia Postbus 20201 2500 EE Den Haag Bladel, 23 oktober 2009 Onderwerp: Verzoek om afschaffing wettelijke registratie en heffing door

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Geen Nieuwe regeling Hofgeest/Jutter Hofgeest/Jutter. datum ondertekening; bron bekendmaking

Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Geen Nieuwe regeling Hofgeest/Jutter Hofgeest/Jutter. datum ondertekening; bron bekendmaking Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Beleidsregel gebruik onzelfstandige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 Inleiding In deze beleidsregel wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van beroep en bedrijf aan huis beschreven.

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen svoorstel Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen 2013-2018 Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Ruimtelijk Beleid Reina Beijering,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast 2015

Beleidsnotitie Bed & Breakfast 2015 Beleidsnotitie Bed & Breakfast 2015 Conform besloten B en W d.d. 15 september 2015 INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Wat is een Bed & Breakfast? Beleid Bed &

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onzelfstandige woonruimte Beleidsuitgangspunt Belangenafweging Toets op leefbaarheid

Onzelfstandige woonruimte Beleidsuitgangspunt Belangenafweging Toets op leefbaarheid Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Beleidsregel gebruik onzelfstandige

Nadere informatie

Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard Opstellers: W. Jacobs en N. Boortman

Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard Opstellers: W. Jacobs en N. Boortman Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard 2015 Opstellers: W. Jacobs en N. Boortman 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Accommodatievormen van verblijfsrecreatie... 5 1.1 Algemene voorwaarden...

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

uw brief van/kenmerk Beleidsnota Bed&Breakfast fax (0591)

uw brief van/kenmerk Beleidsnota Bed&Breakfast fax (0591) Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen &K»',tfte öe^es X*** * O 9. 0 8 4 5 3 0 *?m Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Beleid \J ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Bed & Breakfast-accommodaties 2013

Beleidsnotitie. Bed & Breakfast-accommodaties 2013 Bed & Breakfast-accommodaties 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel...1 1.1 Aanleiding actualisatie beleid...1 1.2 Procedure en status beleidsnotitie...1 1.3 leeswijzer...1 2. Bed & Breakfast...2 2.1

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 366312 Dossier: OV17139 Documentnummer: 366312BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 augustus 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan Bed and breakfast

Paraplubestemmingsplan Bed and breakfast Paraplubestemmingsplan Bed and breakfast Gemeente Beesel Paraplubestemmingsplan Bed and breakfast Inhoud: 1. toelichting 2. regels 2 TOELICHTING 3 4 INLEIDING 1.1 Aanleiding Op verschillende locaties in

Nadere informatie

Bed & Breakfast-accommodaties in Aa en Hunze CONCEPT BELEIDSNOTITIE

Bed & Breakfast-accommodaties in Aa en Hunze CONCEPT BELEIDSNOTITIE Bed & Breakfast-accommodaties in Aa en Hunze CONCEPT BELEIDSNOTITIE Inhoudsopgave 1. Samenvatting. blz. 3 2. Aanleiding en doel... blz. 4 2.1. Procedure en status beleidsnotitie... blz. 4 2.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2007 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen beleidsnotitie Bed and Breakfastvoorziening gemeente Valkenburg aan de Geul

Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2007 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen beleidsnotitie Bed and Breakfastvoorziening gemeente Valkenburg aan de Geul Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2007 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen beleidsnotitie Bed and Breakfastvoorziening gemeente Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en

Nadere informatie

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo Beleidsregels toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo, gemeente Cranendonck 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE HULST

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE HULST CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR26016_1 15 maart 2016 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE HULST Bed & Breakfast Algemeen Het verschijnsel bed & breakfast kent een toenemende populariteit.

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

De Cocksdorp Postweg 2

De Cocksdorp Postweg 2 De Cocksdorp Postweg 2 Kogerstraat 57 - Den Burg www.texelvastgoed.nl 0222-313025 D e C o cksdo r p Po st we g 2 Kadastrale gegevens: Gemeente Texel, sectie S nummer 530 Perceelgrootte: 645 m² eigen grond

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS AAN HUIS GEBONDEN BEROEPEN EN BEDRIJVEN

BELEIDSREGELS AAN HUIS GEBONDEN BEROEPEN EN BEDRIJVEN BELEIDSREGELS AAN HUIS GEBONDEN BEROEPEN EN BEDRIJVEN G E M E E N T E S I M P E L V E L D M A A R T 2009 K E L L Y L I T J E N S 1 INHOUD PAG. 1. INLEIDING 3 2. REIKWIJDTE 4 3. BEGRIPSBEPALINGEN 5 4. BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Cafetaria Friet & zo, gevestigd aan de Engstraat 8 Heusden heeft het verzoek ingediend om de bestemming van het pand waarin de caftaria is gevestigd, om te zetten van detailhandel naar horeca. Samenvatting:

Nadere informatie

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling.

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling. 2 e wijziging 2.12 Beleid De Bilt 2014 Artikel 6 Tekst artikel 4 lid 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht Een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Wanneer een aanvraag voor het starten van een bedrijf aan huis wordt ingediend, moet deze in eerste instantie worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009. Agenda nr: 17 Onderwerp: evaluatie en aanpassing beleidsnotitie bed & breakfastvoorziening gemeente Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel,

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Beleidsnotitie recreatief gebruik

Beleidsnotitie recreatief gebruik Beleidsnotitie recreatief gebruik 1. Probleemstelling Op 17 april 2008 is door de gemeenteraad van Beemster de Beleidsnota verblijfsrecreatie in het Land van Leeghwater vastgesteld. Deze beleidsnotitie

Nadere informatie

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn Gelezen het voorstel xxx van XXX 2015, Gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Notitie beleid recreatieve appartementen in en bij woningen

Notitie beleid recreatieve appartementen in en bij woningen Notitie beleid recreatieve appartementen in en bij woningen Inleiding In 1983 heeft het gemeentebestuur besloten het gebruik van bestaande vrijstaande recreatieve bijgebouwen te gedogen zolang dit gebruik

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

In eerste plaats willen wij ons verontschuldigen voor het feit dat wij niet eerder op uw vraag hebben gereageerd.

In eerste plaats willen wij ons verontschuldigen voor het feit dat wij niet eerder op uw vraag hebben gereageerd. Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan CDA fractie t.a.v. de heer L.T. Pekelsma Vaart ZZ 31 7833 AB Nieuw-Amsterdam Dienst Beleid ons

Nadere informatie

Wonen. 1.2 Bouwregels

Wonen. 1.2 Bouwregels 1 Wonen 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg

Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg 29 januari 2013 Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg Versie Gemeente Venray Inhoudsopgave blz 1. Achtergrond 3 2. Doelgroep van beleid 3 3. Huisvestingsmogelijkheden binnen het

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFAST

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFAST BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFAST MEI 2010 Gemeente Elburg Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdstuk 1. Algemeen 2 Aanleiding 2 Hoofdstuk 2. Wat moet onder bed & breakfast worden

Nadere informatie

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015 Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015 Aanleiding Op 11 november 2008 is door de toenmalige gemeente Bodegraven beleid vastgesteld voor kamerbewoning. De aanleiding hiervoor

Nadere informatie

verblijfsruimte: ruimte voor het verblijven van mensen;

verblijfsruimte: ruimte voor het verblijven van mensen; ARTIKEL A. BESTEMMINGSPLAN Dit bestemmingsplan Partiële herziening huisvesting arbeidsmigranten betreft een partiële herziening van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008, zoals vastgesteld

Nadere informatie

In werking getreden op 01 oktober 2010. moerdijk. Beleid planologisch strijdig gebruik

In werking getreden op 01 oktober 2010. moerdijk. Beleid planologisch strijdig gebruik moerdijk Beleid planologisch strijdig gebruik 09 juni Inhoud 1 1. Inleiding 3 2. Het beleid 5 2.1. Buitengebied 5 2.2. Woningen en erfbebouwing in de bebouwde kom van de kernen. 6 2.2.1. Definities 6 2.2.2.

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Samenvatting

Nadere informatie

Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2006 Vastgesteld bij raadsbesluit 22 juni 2010

Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2006 Vastgesteld bij raadsbesluit 22 juni 2010 Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2006 Vastgesteld bij raadsbesluit 22 juni 2010 Incl. aanwijzingsbesluit GS GS-besluit 3 augustus 2010 Eerste partiële herziening bestemmingsplan

Nadere informatie

Beleidsnotitie bed & breakfast 1. Inleiding

Beleidsnotitie bed & breakfast 1. Inleiding Pagina: 1 van 15 Beleidsnotitie bed & breakfast Indeling 1. Inleiding 2. Wat is een bed & breakfast (B&B)? 3. B&B in Capelle aan den IJssel: waar willen we B& B s in Capelle mogelijk maken en onder welke

Nadere informatie

ONTWERP Paraplubestemmingsplan

ONTWERP Paraplubestemmingsplan ONTWERP Paraplubestemmingsplan Gebruiksregels woningen en Procedureregel gemeente Noordwijkerhout Toelichting en Regels Ontwerp : 14 december 2009 Vaststelling gemeenteraad : Onherroepelijk : Toelichting

Nadere informatie

Notitie. niet-woonactiviteiten aan huis

Notitie. niet-woonactiviteiten aan huis Notitie niet-woonactiviteiten aan huis afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling R. de Graauw 22 december 2011 Inhoudsopgave 1.Inleiding...3 2.Doel...4 3.Definities...5 3.1 Het vrije beroep

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Bed & breakfast voorzieningen en recreatieappartementen

Bed & breakfast voorzieningen en recreatieappartementen Beleidsnota Bed & breakfast voorzieningen en recreatieappartementen Gemeente Borger-Odoorn Vastgesteld door het college van B&W d.d. Gepubliceerd in Week in Week uit op d.d. In werking getreden op d.d.

Nadere informatie

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: GEMEENTE HEUMEN Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg 213 6581 EK MALDEN Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Rijksweg 213 te MALDEN Malden, Ons kenmerk: Behandeld door: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst gemeente HORST A/D MAA? 17-0039188......ii III iiiii iiiii iiii im Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst datum B&W-besluit 28 maart 2017

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast in Alkmaar 2010 t/m 2015

Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast in Alkmaar 2010 t/m 2015 Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast in Alkmaar 2010 t/m 2015 BELEIDSNOTA HOTELS EN BED & BREAKFAST IN ALKMAAR 2010-2015 Gemeente Alkmaar Afdeling Economische Zaken april 2010 1 1 BELEIDSNOTA HOTELS EN

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Mantelzorg en ruimtelijk ontwikkelingen. 26 juli 2006, gewijzigd 17 november 2009, vastgesteld 1 december 2009

Mantelzorg en ruimtelijk ontwikkelingen. 26 juli 2006, gewijzigd 17 november 2009, vastgesteld 1 december 2009 Mantelzorg en ruimtelijk ontwikkelingen 26 juli 2006, gewijzigd 17 november 2009, vastgesteld 1 december 2009 1. Inleiding Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden

Nadere informatie