Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57"

Transcriptie

1 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

2 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2. Bovenbouw Afbraakwerken Vloerplaten Binnenmuren Werken in metaal Gevels Voegwerken Behandeling tegen opstijgend vocht Nieuw opgaand metselwerk Nieuwe vloerplaten Trappen 1.3. Dakwerken Platte daken Koepels 1.4. Isolatie Thermisch Akoestisch 1.5. Buitenschrijnwerk 1.6. Borstweringen terras 1.7. Dorpels 1.8. Afvoeren, rioleringen en aflopen Rioleringen Regenafvoeren en (hang)goten 1.9. Terrassen 1.10 Vierde verdieping Tabaksvest 1.11 Privacy lamellen 2. TECHNISCHE UITRUSTING 2.1. Brandveiligheid 2.2. Nutsvoorzieningen en aansluitingen 2.3. Lift 3. BASISAFWERKING VAN DE LOFTEN/APPARTEMENTEN 3.1. Pleisterwerken Muren Plafonds 3.2. Chapewerken 3.3. Raamtabletten 3.4. Vloerafwerking Keuken, wc, badkamer, berging Living, slaapkamer(s), dressing Tussendeurdorpels 3.5. Wandbetegeling 3.6. Binnenschrijnwerk Gordijnkasten Binnendeuren Inkomdeur 3.7. Keukeninrichting 3.8. Badkamer- en wc-inrichting 3.9. Elektrische installatie Algemeen Opbouw 3.10 Centrale verwarming 3.11 Sanitaire installatie 3.12 Ventilatie Type C 4. AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 4.1. gemeenschappelijke traphallen installaties gemeenschappelijke gangen, kelders, parkeerplaatsen

3 0. ALGEMENE VOORWAARDEN Plannen Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast, de promotor echter kan te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. De plannen van het appartement welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoop overeenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit of technische redenen. De plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het bestaand gebouw door een erkende landmeter. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere manier zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als circa maten. De vermelde oppervlaktes van de appartementen zijn gemeten vanaf de buitenzijde van het binnenspouwblad. Schachten en binnenmuren werden niet afgetrokken. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen De koper stelt de promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op het verzoek door de promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de promotor inzake keuze van materialen, kleuren, enz. De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek vermeld zijn, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door een architect, ingenieur, bevoegde overheid, verzekeringsmaatschappij, nutsvoorziening maatschappij of omdat de promotor meent dat deze wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers, enz. In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming handelswaarde gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, incl. BTW afhankelijk van materiaal 6% of 21%, van de materialen. De plaatsingskosten zijn begrepen in de verkoopprijs. De vermelde stelposten en budgetprijzen worden geacht door de koper volledig afgenomen te worden en er zijn geen verrekening mogelijk indien minder afgenomen zou worden. Wijzigingen door de kopers/oplevering Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen, kan dit slechts in de mate dat de promotor/architect hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen t.o.v. de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk. Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Het is de koper of door hem aangestelde werklui niet toegelaten ook maar enig werk uit te voeren voor de voorlopige oplevering. Indien de koper, zonder weten van de promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De promotor/aannemer wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk. Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.

4 Termijn voor het maken van de keuzes De koper is verplicht zijn keuzes van de afwerkingsmaterialen, plaats van elektrische voorzieningen, plaats sanitaire voorzieningen, wijzigingen aan ruwbouw en draairichting en uitvoering deuren bekend te maken binnen de 10 kalenderdagen na ondertekening van de verkoopsovereenkomst voor zover dat de uitvoeringsplanning van het gebouw het nog toelaat en mits naleving van de algemene administratieve bepalingen. Indien deze termijn overschreden wordt kan de promotor de uitvoeringstermijn verlengen en eventuele administratieve kosten die hieruit voortvloeien doorrekenen aan de koper. De prestaties van de architect, studiebureaus en promotor voor het uittekenen en wijzigen van de plannen, het uitwerken van alle technische gevolgen ervan en coördinatie wordt in regie aangerekend aan de koper. Wijzigingen aan ruwbouw en aan de elektrische en sanitaire installatie kunnen niet meer uitgevoerd worden vanaf de opname van de uitvoeringstermijn voor de chape en akoestische isolatie in de planning. Gezien het hier verbouwingen en renovatie betreft, zijn de mogelijkheden voor wijzigingen beperkt. Wanneer bepaalde wijzigingen, aangevraagd door de koper, technisch niet mogelijk zijn, zal de promotor en/of zijn afgevaardigde samen met de koper een technisch mogelijk alternatief uitzoeken. Alle meerkosten, inclusief studieen administratieve kosten, vallen ten laste van de koper. Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijke akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijziging. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de promotor. Mondeling toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven, zonder verdere uitzonderingen, tenzij expliciet in het gesprek genoteerd werd en door de promotor ondertekend. Veiligheid / Afsluiten / Bezoeken van de bouwplaats Het betreden van de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij of zij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van de architect of van de vertegenwoordiger van de promotor, dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaats reglement. De bouwers wijzen alle aansprakelijkheden af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. Enkele aandachtspunten: * Helm verplicht * Veiligheidsschoenen * Niet onder de last lopen * Geen doorgangen versperren * Respect voor materieel en materiaal van derden * Geen derden in gevaar brengen Zettingsverschijnselen Krimp- of zettingsbarsten of haarscheuren veroorzaakt door temperatuursschommelingen of door zetting van het gebouw, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Het gaat immers om verschijnselen inherent aan de structuur van het gebouw en/of bouwproces. Garantiebewijzen Er wordt een bewijs afgeleverd van de 10-jarige garantie voor de nieuwe dakdichting.

5 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) De parking, fietsenstalling, technische lokalen zijn gelegen in de bestaande ondergrondse verdieping van het complex en zijn aangeduid op het verkoopsplan. De bestaande ruimte wordt volledig opgekuist en ontruimd van alle vreemde materialen en bouwstoffen. De binnenwanden in de ondergrondse parking zijn uitgevoerd in beton en metselwerk, achter de hand opgevoegd. Deze ruimte is voorzien van een bestaande kantelpoort in metaal. Kantelpoort wordt geschilderd en afgesteld, er is tevens een werkend badge-systeem gemonteerd, deze zal aangepast worden naar noden van het complex, per staanplaats wordt er één afstandsbediening aangeleverd. De parking is bereikbaar via een afrit met breedte van 2.45m. De staanplaatsen worden afgetekend d.m.v. belijning en voorzien van een nummering. De fietsstalling gebeurt in fietsrekken, deze worden aangebracht op de voorziene plaatsen. Nieuwe technische lokalen worden opgetrokken volgens plan, alle lokalen worden voorzien van brandwerende deuren, cfr. bouwvergunning en brandweeradvies. Alle deuren op de ondergrondse verdieping worden in dezelfde kleur geschilderd en deze wordt bepaald door de promotor. De ondergrondse verdieping is voorzien van een uitrusting elektriciteit: bestaande uit een lichtpunten, lichtsensoren en stopcontacten. Het geheel is uitgevoerd in opbouw. Verlichting en stopcontacten zullen aangepast worden waar nodig en aangesloten worden op de elektriciteitsteller van de algemene delen. De muren worden ontstoft en eventuele losse voegen uitgehaald, hervoegd waar nodig geacht door de promotor. De onderzijden van de platen boven de kelder zijn glad en blijven in het zicht, de voegen tussen de platen blijven zichtbaar. De trap tussen het gelijkvloers en de ondergrondse verdieping worden uitgevoerd in ter plaatse gestort beton met ingestorte antislip-trapneuzen. Noch de muren noch het plafond worden geschilderd. De vloer blijft behouden zoals hij in zijn huidige toestand is, het is een gepolierde betonvloer, gezien dit een cementgebonden vloer is zijn kleurverschillen inherent, ook niveauverschillen zijn niet uit te sluiten. Er worden geen bijkomende beveiligingen voorzien. Het deurslot van de ondergrondse verdieping naar het gelijkvloers is een gewoon binnendeurslot. Beveiligde sloten kunnen als optie worden aangevraagd. Het is de promotor toegestaan de ondergrondse verdieping te voorzien van doorgaande leidingen, zowel valleidingen als opgehangen leidingen aan het plafond en dit volgens het nodig geacht wordt om het geheel een perfect aanvoer- en afvoersysteem te bezorgen. De aanduiding van het rioleringstracé (inclusief verluchtingen) op de plannen is enkel indicatief en wordt definitief bepaald door de studie van architect of de verantwoordelijke onderaannemer technieken. Het ophangen/doorvoeren van leidingen voor technieken, riolerings en verluchtingsleidingen ter hoogte van staanplaatsen kan geen aanleiding geven tot discussies. De ondergrondse verdieping wordt beschouwd als zijnde in droge toestand met normale keldervochtigheid. Het stapelen van ontplofbare stoffen is te alle tijde verboden Bovenbouw Afbraakwerken Het gebouw heeft zijn eigen karakteristieken. De meeste dragende wanden en de dragende vloerstructuren blijven behouden. Alle aanwezige leidingen van elektriciteit, water en dergelijke worden verwijderd. Verder zijn mede voorzien: het verwijderen van alle aanwezige sanitaire toestellen en bijbehoren; het uitbreken van alle bestaande binnendeuren; het uitbreken van bestaand ingebouwd meubilair; afkappen van bestaande muurbekleding en bepleistering. Tevens alle nodige breekwerken in de muren met de nodige tijdelijke onderstutting en schoringen om het geheel tot een goed einde te brengen. Nieuwe steunbalken en kolommen zijn inbegrepen, daar waar nodig en volgens de berekeningen van een

6 gespecialiseerd stabiliteitsbureau. De muren blijven verder in de toestand zoals ze zijn. Bestaande openingen in metselmuren worden indien nodig en voorzien gedicht met metselwerkblokken in soortgelijk materiaal als de bestaande muren, het formaat kan verschillend zijn. Er worden enkel sleuven gemaakt voor leidingen en kabels Vloerplaten Alle bestaande vloerplaten blijven volledig behouden, oude schachtopeningen worden aangestort met beton cfr. stabiliteitsstudie, deze reparaties zullen zichtbaar blijven aan de onderzijde van vloerplaten. kleine reparaties worden uitgevoerd aan de bloot liggende wapeningen, deze reparaties worden uitgevoerd met herstelmortel voor beton en zullen ook zichtbaar blijven aan de onderzijde van de vloerplaten, deze herstellingen kunnen geen aanleiding geven tot discussies Binnenmuren De scheidingswanden worden geplaatst in Gyproc structuur, voorzien van de nodige verstevigingen voor de ophanging van sanitaire toestellen en rekening houdend met de brandweerstand en de normen opgelegd in geldende EPB verslag. De scheidingsmuren tussen de appartementen worden gebouwd als ontdubbelde muren met hiertussen minerale wol. Bovenaan wordt een elastische voeg voorzien, tegen de plafonds. Eventuele zettingsscheurtjes tussen de verschillende materialen kunnen, gezien de natuurlijke werking tussen verschillende materialen en de bestaande draagconstructie, niet ten laste van de promotor gelegd worden Werken in metaal Waar nodig, volgens aanduiding op de plannen, volgens de voorschriften van het studiebureau en i.f.v. de bestaande toestand na afbraak, worden metalen liggers geplaatst. Deze worden behandeld tegen roestvorming en voorzien van een brandwerende bescherming Gevels Volgens aanduiding op de plannen worden sommige raamopeningen aangepast. De gevels aan de binnengebied en de voorgevel van de Tabaksvest 57 worden gereinigd en wit geschilderd. Deze buitenmuren zijn opgetrokken in metselwerk, deze blijven in dezelfde toestand behouden. Er is geen bijkomende isolatie voorzien. De voorgevel zijde Frankrijklei 136 wordt verbouwd met kwalitatief hoogwaardige materialen. De materiaalkeuzes voor de gevels zijn bepaald om tot een harmonieus geheel te komen over de totaliteit van het project. In hoofdzaak wordt er vlakke gevelpleister toegepast. De gevelisolatie zal voorzien worden qua dikte en type berekend door de EPB-coördinator zodat de minimumeisen van de EPB-normgeving zullen worden gehaald. Het is de koper niet toegestaan wijzigingen door te voeren aan de gevels Voegwerken De bestaande voegwerken worden beschouwd als zijnde in goede toestand, daar waar nodig zullen de voegen bijgewerkt worden (dit wordt uitsluitend beslist door de promotor). Wanneer de voegwerken moeten aangepast worden en bijgewerkt zal dit gebeuren door een gespecialiseerde firma na voorlegging van enkele stalen aan de promotor Behandeling tegen opstijgend vocht Waar nodig, worden de bestaande wanden behandeld tegen opstijgend vocht Nieuw opgaand metselwerk De nieuwe dragende binnenmuren zijn uitgevoerd in betonblokken, silicaatsteen, snelbouw of gelijkwaardig, deze worden uitgevoerd cfr. tekeningen architect voornamelijk in de liftschacht, trappenhal, inkom gelijkvloerse verdieping en op de ondergrondse verdieping Nieuwe vloerplaten Voor het uitbreidingsgedeelte van appartement F1.3 wordt een nieuwe vloerplaat voorzien uit ter plaatse gestorte

7 beton, volgens de gegevens van het studiebureau, er worden tevens nieuwe ter plaatse gestorte betonvloerelementen gebouwd ter hoogte van de nieuwe trap en bij de liftschacht, deze nieuwe vloerplaten zullen de oude schachten op elke verdieping dichten Trappen Bestaande trap aan de zijde van Frankrijklei wordt gesloopt en een nieuwe trap wordt geplaatst in ter plaatse gestort beton met ingestorte antislip-trapneuzen, de nieuwe trap wordt doorgetrokken tot op de ondergrondse verdieping. Bestaande trap aan de zijde van Tabaksvest wordt bekleed met traptreden uit natuursteen. Bestaande brandtrappen worden gesloopt en vervangen door brandladders Dakwerken Platte daken De bestaande platte daken worden vernieuwd in EPDM. Op deze daken wordt thermische isolatie aangebracht en daarop komt een nieuwe dakdichting te liggen Koepels De bestaande koepels blijven behouden; ze worden nagezien op waterdichtheid en, indien nodig, hersteld. Er worden nieuwe rookkoepels geplaats boven elke van de twee trapzalen dit cfr. brandweervoorschriften Isolatie Thermisch Het betreft een bestaand gebouw met bestaande buitenmuren die een volle uitvoering hebben. Bijkomende isolatie van deze muren is niet voorzien. Op platte daken wordt nieuwe thermische PUR isolatie voorzien volgens de geldende EPB normering. Alle platte daken van de inpandige terrassen worden voorzien van nieuwe thermische PUR isolatie volgens de geldende EPB verslag. De vloeren van de verdiepingen worden voorzien van een isolerende mortel volgens de geldende EPB verslag Akoestisch Het betreft hier een bestaand gebouw, met bestaande muren en vloerplaten. De vloeren van de verdiepingen worden voorzien van een akoestische scherm, geplaatst op de isolerende mortel en afgewerkt met een vloeichape. Langs de wanden wordt de akoestische scherm omhoog gebracht tot op het niveau van de afgewerkte vloer zodat een zwevende vloer ontstaat. De vloerplinten worden eveneens voorzien met een elastische voeg tussen de vloeren en de plinten om zo de overdracht van de contactgeluiden te onderbreken. Tussen de wooneenheden wordt, volgens aanduiding op de plannen, voor de bestaande wand een voorzetwand geplaatst bestaande uit een dubbele gyprocplaat op een metalen constructie met isolatie ertussen Buitenschrijnwerk Alle buitenschrijnwerk, exlc. voorgevel Frankrijklei, de penthouse op Frankrijklei en Tabaksvest en de loggia s wordt behouden, het is een recente ALU buitenschrijnwerk met dubbel isolerende beglazing vervangen in het jaar Buitenschrijnwerk op de voorgevel Frankrijklei, de penthouse op Frankrijklei en Tabaksvest en de loggia s wordt vervangen door nieuwe buitenschrijnwerk in ALU. Alle nieuwe raamgehelen worden voorzien van de nodige opengaande delen teneinde alle ramen te kunnen kuisen en teneinde alle ruimten te kunnen verluchten Borstweringen terrassen De borstweringen (leuningen) van de terrassen op de verdiepingen worden uitgevoerd in glas, uitvoeringswijze en kleur worden bepaald door de promotor.

8 1.7. Dorpels Alle bestaande raamdorpels worden behouden. De nieuwe raamdorpels in de voorgevel Frankrijklei worden voorzien in glad geschuurde blauwe steen; vlak, licht naar buiten afwaterend gelegd Afvoeren, rioleringen en aflopen Rioleringen De riolering wordt uitgevoerd met buizen in PVC, volgens de voorschriften van de gemeentelijke diensten en aangesloten op de straatriolering. De diameters van de buizen worden aangepast aan het debiet van het afvalwater. In de schachten worden enkel aansluitingen voor dampkappen toegelaten van dia. 125, dit wil zeggen maximaal debiet van 300m³. Op de ondergrondse verdieping worden de leidingen opgehangen aan het plafond van de ondergrondse verdieping. Dit betekent dat er leidingen kunnen opgehangen worden doorheen de parkeerplaatsen en dit met het doel een zo vlot mogelijk tracé te bekomen. De opgehangen riolering wordt eveneens voorzien van de nodige elementen met kijkopeningen en waterdichte schroefdeksels. Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige toezichtputten en/of controleputten, uitgerust met de vereiste reukafsluiters. De buizen dragen het BENOR-merk. Het geheel wordt met voldoende afhelling geplaatst om verstoppingen te vermijden Regenafvoeren en (hang)goten Regenafvoeren en galen worden vernieuwd. Nieuwe regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink Terrassen De terrassen op de platte daken (daar waar voorzien) en de inpandige terrassen worden uitgevoerd in terrastegels (maatvoering 60/60) op tegeldragers, waarvan kleur en structuur worden bepaald door de architect Vierde verdieping Tabaksvest Vierde verdieping aan de zijde van Tabaksvest is een uitbreiding, de ruwbouw constructie wordt opgetrokken in hout skelet bouw Privacy lamellen Op vierde verdieping Tabaksvest zullen privacy lamellen worden geïnstalleerd vanuit grote raam in de leefruimte naar terras. Deze lamellen worden uitgevoerd in hout en zijn vast, ze kunnen niet bewegen. 2. TECHNISCHE UITRUSTING 2.1. Brandveiligheid Het complex wordt uitgerust met de nodige technische voorzieningen voor de brandveiligheid volgens de voorschriften van de brandweer. Noodverlichting: in alle ondergrondse ruimten, boven de nooddeuren, in de trappenhall en sassen. Brandweg: een brandladder zal geplaatst worden op de achtergevels van Frankrijklei en Tabaksvest, dit om de evacuatie van de appartementen gelegen aan het binnengebied mogelijk te maken.

9 2.2. Nutsvoorzieningen en aansluitingen Elke loft/appartement wordt aangesloten op individuele meters voor gas, elektriciteit en water. Voor de gemeenschappelijke ruimten worden er verschillende meters geplaatst, volgens afrekening van de gemeenschappelijke kosten. De individuele aansluitingen van alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, telefoon en Tv- distributie) worden uitgevoerd, maar vallen ten laste van de kopers Lift De lift zal worden uitgevoerd volgens de geldende normen en veiligheidsvoorschriften. De automatische bediening gebeurt door middel van drukknoppen. 3. BASISAFWERKING VAN DE LOFTEN/APPARTEMENTEN 3.1. Pleisterwerken Muren De muren in metselwerk worden afgewerkt met een pleisterlaag indien gewenst, de lichte scheidingswanden in Gyproc worden klaar voor de schilder afgewerkt. Alle muren worden klaar voor de schilder afgewerkt. De uitspringende verticale en horizontale hoeken van bepleisterde muren en dagkanten van ramen worden over de volledige lengte beschermd met hoekbeschermers, uitgezonderd de plaatsen waar een tablet voorzien wordt. Met klaar voor de schilder wordt bedoeld dat de schilder echter de muren nog moet puimen (lichtjes afschuren met schuurpapier) en de oneffenheden moet bijplamuren vooraleer hij zijn definitieve schilderwerken kan uitvoeren. In de natte cellen wordt een cementbepleistering geplaatst op de gemetste muren Plafonds De bestaande betonnen plafonds blijven behouden in de toestand zoals ze zijn, losse delen worden weggehaald, hier wordt dus geen bepleistering aangebracht. Daar waar nodig, volgens aanduiding op de plannen, worden verlaagde plafonds geplaatst in Gyproc. In de HSB uitbreiding op vierde verdieping Tabaksvest, worden verlaagde plafonds geplaatst in Gyproc De nieuwe verlaagde plafonds worden uitgeplamuurd aan de naden met de nodige voegbanden. Het geheel wordt klaar voor de schilder afgeleverd. Met klaar voor de schilder wordt bedoeld dat de plafonds nog te puimen zijn en de oneffenheden nog moeten bijgeplamuurd worden vooraleer de definitieve schilderwerken kunnen aangevangen worden. Alle lichtpunten op de plafonds zijn zo geplaatst dat ze opbouwarmaturen kunnen bedienen Chapewerken Op de bestaande vloeren wordt een vloeichape voorzien met daaronder een thermisch en akoestisch isolerende mortel. De nieuwe vloerplaten en de vroegere ruimtes waar sanitaire cellen zich bevonden in gebouw Frankrijklei worden volledig gechaped Raamtabletten Er worden geen raamtabletten voorzien Vloerafwerking De vloer-en wandtegels, parket dient gekozen te worden in een toonzaal van firma Van Calster, zie laatste blad.

10 In geval van speciale legpatronen, verschillende tegelformaten, hele kleine tegelformaten (kleiner dan 10x10), gerectificeerde tegels of metrotegels, listel in wandbetegeling, natuursteen of formaten met veel snijverlies of voegwerken in een andere kleur van grijs voor de vloertegels en wit voor de wandtegels wordt er een meerkost aangerekend voor de plaatsing. Alle prijzen zijn vermeld als aankoopwaarde en zijn inclusief 21%BTW tenzij anders vermeld. In het basisbestek zijn alle hieronder vermelde prijzen vervat evenals alle normale plaatsingsprijzen. Om een extra akoestische isolatie te bekomen, wordt er tussen de chape/vloertegels en de muren een randisolatie voorzien en de plinten geplaatst op een elastische voeg Keuken, wc, badkamer, berging Standaardkeuze: Keramische tegel met een aankoopwaarde van 35,- Euro/m2 excl. BTW Plinten met een aankoopwaarde van 7,- Euro/lm excl.btw Voegen: cement/zand, kleur grijs Een andere materiaalkeuze is steeds mogelijk mits het betalen van een meerprijs: OPTIE 1: PU gietvloer met een aankoopwaarde van 48,- Euro/m2 excl. BTW OPTIE 2: PU gietvloer UV bestendig met een aankoopwaarde van 56,- Euro/m2 excl. BTW Plint RVS voor PU vloer met een aankoopwaarde van 13,22 Euro/lm excl. BTW Living, slaapkamer(s), dressing Standaardkeuze: Samengesteld parket 19cm breed en 14mm dik, met een aankoopwaarde van 48,- Euro/m² excl. BTW. Sierplinten MDF, met een aankoopwaarde van 4,25 Euro/lm. excl. BTW Een andere materiaalkeuze is steeds mogelijk mits het betalen van een meerprijs: OPTIE 1: PU gietvloer met een aankoopwaarde van 48,- Euro/m2 excl. BTW OPTIE 2: PU gietvloer UV bestendig met een aankoopwaarde van 56,- Euro/m2 excl. BTW Plint RVS voor PU vloer met een aankoopwaarde van 13,22 Euro/lm i excl. BTW Tussendeurdorpels Er worden geen tussendeurdorpels voorzien. In de plaats van vloertegels of parket kan er worden gekozen voor een gietvloer als hoogwaardige afwerking van Uw vloer. Deze hoogwaardige kwaliteit kan enkel gehaald worden als deze delicate materialen op een adequate en gepaste manier worden verwerkt. De totale dikte van parket en onderparket is begrensd in functie van de totale vloeropbouw en de minimum diktes van de verschillende lagen. De uiteindelijke opleveringsdatum bij keuze van parket of gietvloer is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals de dikte van de onderliggende chapes, de vochtigheid van het klimaat buiten (seizoen, weersomstandigheden, wind, ), het klimaat in het gebouw (vochtigheidsgraad, temperatuur en ventilatie) die op zijn beurt sterk afhankelijk is van de al dan niet in gebruik zijnde verwarming in de aanpalende appartementen en de graad van afwerking aldaar. Bij de keuze van parket of gietvloer is de uiteindelijke opleveringsdatum dan ook enkel vast te leggen na het vaststellen van een aanvaardbare vochtigheidsgraad van de chappe. Door de delicate karakter van de gietvloer zal deze pas geplaatst worden na oplevering van het appartement aan de koper. Het appartement dient dan volledig afgewerkt te zijn.

11 3.5. Wandbetegeling In de keuken wordt er een kunststof achterwand voorzien tussen het werkblad en de hangkasten. In de volledige badkamer wordt faience voorzien tot op hoogte 2.6m. De voorziene wandtegels hebben een formaat 20/20 of 30/30. Indien hier wordt van afgeweken kunnen er meerwerken worden aangerekend. Tegel met een aankoopwaarde van 35,- Euro/m2 excl. BTW 3.6. Binnenschrijnwerk Gordijnkasten Gordijnkasten zijn niet voorzien Binnendeuren De standaard binnendeuren (deurblad cm hoog) zijn schilderdeuren met tubespaanvulling, voorzien van een standaard beslag en worden opgehangen aan een houten deuromlijsting in MDF met 3 scharnieren. Ze zijn voorzien van een degelijk insteekslot met sleutel en een standaard aluminiumkruk. Standaard binnendeurbladen worden geplaatst met een speling van minimum 10 mm tussen onderzijde deurblad en vloer, dit om te voldoen aan de ventilatienorm, ten nadele van het akoestische comfort binnen in één appartement Inkomdeur De inkomdeur van de appartementen (deurblad cm hoog) wordt voorzien van een cilinderslot en aluminium deurbeslag met éénpuntssluiting. De brandweerstand van deze deuren wordt uitgevoerd conform het brandweerverslag Keukeninrichting Voor de aankoop van keukenmeubilair en toestellen wordt volgend budget voorzien: - voor de appartementen F1.1, F2.1, F3.1, F ,00 (excl. BTW) - voor de appartementen F1.2, F2.2, F3.2, F ,00 (excl. BTW) - voor de appartementen F1.3, F2.3, F3.3, F ,00 (excl. BTW) - voor de appartementen F5.1, F6.1, F ,00 (excl. BTW) - voor de appartementen F5.2, F6.2, F ,00 (excl. BTW) - voor penthouse F ,00 (excl. BTW) - voor de appartementen T1.1, T2.1, T ,00 (excl. BTW) - voor de appartementen T1.2, T2.2, T ,00 (excl. BTW) - voor penthouse T ,00 (excl. BTW) Er is standaard elektrische kookplaat voorzien. Een gasaansluiting met gaskookplaat kan wel voorzien worden, mits de goedkeuring van de koper met de meerkost. Omwille van het toegepaste ventilatiesysteem dient de dampkap gelimiteerd te zijn tot een afzuigdebiet van 350 m³/uur. Indien men toch kiest voor een hoger afzuigdebiet, dient men over te gaan tot een recirculatiedampkap middels toepassing van koolstoffilters. Het aansluitpunt van de dampkap in de schacht kan niet gewijzigd worden Badkamer- en wc-inrichting De sanitaire toestellen dienen gekozen te worden in een toonzaal van firma Desco, zie laatste blad. Voor de badkamer, inclusief toilet, is een budget (enkel materiaal) voorzien met particuliere handelswaarde van: - voor de appartementen F1.1, F1.2, F2.1, F2.2, F3.1, F3.2, F4.1, F ,- (excl. BTW)

12 - voor de appartementen F1.3, F2.3, F3.3, F ,- (excl. BTW) - voor de appartementen F5.1, F6.1, F ,- (excl. BTW) - voor de appartementen F5.2, F6.2, F ,- (excl. BTW) - voor penthouse F ,- (excl. BTW) - voor de appartementen T1.1, T1.2, T2.1, T2.2, T3.1, T ,- (excl. BTW) - voor penthouse T ,- (excl. BTW) Wanneer de koper meer of andere toestellen dan op de plannen vermeld wenst te plaatsen, kan er een extra offerte volgen voor de plaatsing indien dit meer leidingwerk en aansluitingswerk betreft. Het sanitair warm water en warm water voor de keuken wordt geleverd door de private verwarmingsinstallatie op aardgas. Indien een aansluitmogelijkheid voorzien voor een wasmachine en droogkast voorzien is, dient de eventuele droogkasten van het type condensatiedroogkast te zijn. De afvoerleidingen zijn uitgevoerd in PVC of PE, de toevoerleidingen zijn uitgevoerd in koper, polyethyleen of buisin-buis systeem Elektrische installatie Algemeen De laatste uitgave van het technische reglement van de Vereniging der Elektriciteitsbedrijven van België is van toepassing. De installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de elektriciteitsbedeling zorgt en zal goedgekeurd worden door een erkend organisme. Voor alle loften zijn afzonderlijke elektriciteitsmeters voorzien. Deze worden opgesteld in het meterlokaal dat voorzien is in de ondergrondse verdieping. Een installatieschema met lichtpunten, stopcontacten, Tv-aansluiting, videofoon- en telefoonaftakpunten is ter beschikking van iedere koper Opbouw Opmerking: in elk lokaal worden lichtpunten voorzien. Dit zullen niet overal plafondlichtpunten kunnen zijn. Afhankelijk van de technische mogelijkheden zal dit besproken worden tussen de promotor en/of zijn afgevaardigd en de koper. Volgende elektrische installaties worden voorzien per loft: Algemeen 1 schakelkast met automatische zekeringen 1 aarding Keuring van de installatie 1 voedingskabel tot de tellerkast Living 1 voeding voor lichtpunt salon met twee schakelaars 1 voeding voor lichtpunt eetplaats met 2 schakelaars 6 stopcontacten met aarding 1 aansluiting TV 1 aansluiting telefoon 1 aansluiting thermostaat 1 videofoon met deuropener en bel (behalve in geval van inkomhall) Keuken 1 voeding voor lichtpunt met 1 schakelaar 2 voedingen voor wandlichtpunten onder kasten met 1 schakelaar 1 stopcontact koelkast 1 stopcontact dampkap 1 stopcontact oven (3-fazig)

13 1 stopcontact kookplaat (3-fazige voeding) 1 stopcontact microgolf 1 stopcontact vaatwasmachine 2 stopcontacten boven werktablet Inkomhall (indien aanwezig) 2 voedingen voor lichtpunten (opbouw) met 3 schakelaars (aantal afh.van de hall zie plan) 1 stopcontact 1 videofoon met deuropener en bel 1 Brandmelder (altijd aanwezig) Terrassen (indien aanwezig) 1 voeding voor wandlichtpunt met schakelaar Toilet 1 voeding voor lichtpunt met schakelaar Badkamer 1 voeding voor lichtpunt met schakelaar 1 stopcontact 1 voeding voor meubel Berging/cv 1 voeding voor lichtpunt met 1 schakelaar 1 stopcontact 1 stopcontact voor wasautomaat 1 stopcontact voor droogkast (enkel condensdroogkasten kunnen geplaatst worden) 1 voeding CV Douche (indien voorzien) 1 voeding voor lichtpunt met schakelaar 1 stopcontact Grote slaapkamer 1 voeding voor lichtpunt met 1 schakelaar 4 stopcontacten Kleine slaapkamers 1voeding voor lichtpunt met 1 schakelaar 3 stopcontacten Nachthall/ traphall (indien aanwezig) 2 voedingen voor lichtpunten met 3 schakelaars (aantal is afhankelijk van de grootte van de nachthall zie plan) 1 stopcontact Dressing (indien voorzien) 1 voeding voor lichtpunt met schakelaar Videofoon en deuropeners Een volledige videofooninstallatie verbindt de loften met de desbetreffende inkomhall. Iedere loft beschikt over een binneninstallatie met scherm, parlofoon, drukknop voor openen van het elektrische slot van de inkomdeur.

14 Oplaadpunt fiets / wagen In de ondergrondse parkeergarage zijn optionele oplaadpunten voorzien voor elektrische auto s en elektrische fietsen 3.10 Centrale verwarming Per loft is er een individuele verwarmingsinstallatie voorzien, op aardgas, met een ketel van het gesloten type (CLV= gedwongen afvoer), individuele tellers, doorstroom systeem voor het warmwater, circulatiepomp en overloopventiel en condensafvoer. De radiatoren zijn in plaatstaal in witte kleur en voorzien van een regelknop. De installatie wordt bestuurd door een digitale kamerthermostaat in de woonkamer. De individuele wandketel op aardgas is van het type Vaillant of Renova Bulex of gelijkwaardig. Er wordt gebruik gemaakt van een tweepijpsysteem d.m.v. een buis in buis systeem dat, waar mogelijk, voorzien wordt onder de chape. In alle andere gevallen wordt het systeem in opbouw geplaatst. Het warm water wordt geleverd door het doorstroom principe van de verwarmingsketel. Onder de verwarmingsketel wordt er een afsluitkraan voor de gas voorzien. De warmte verdeling per kamer is als volgt berekend door het studiebureau technieken (bij een buitentemperatuur van 10 C ) Woonkamer en keuken: 22 C Badkamer: 22 C Slaapkamers: 18 C Inkomhall en nachthall: 18 C Thermostatische kranen kunnen worden voorzien op alle radiatoren, behalve in de ruimte waar de thermostaat geplaatst wordt, dit tegen een meerprijs. In geval van wijzigingen aan de indeling van de loft dient er een nieuwe berekening gemaakt te worden voor de warmteverdeling van de gewijzigde ruimtes. De kosten verbonden aan deze nieuwe berekening evenals de meerkosten voor de installatie zullen aangerekend worden aan de koper. De rookkanalen worden voorzien volgens de voorschriften van de huidige regelgeving Sanitaire installatie De afvoerleidingen zijn in PVC. De koud- en warmwaterleidingen zijn in koper of polyethyleen. De leidingen zijn aangesloten op een individuele teller of tussenmeter per loft. In de berging wordt een aansluiting voorzien voor de wasmachine en droogkast (zie planaanduidingen) Voor alle sanitaire toestellen (uitgezonderd toiletten en handwasbakjes), volgens plaatsaanduiding op de plannen wordt toevoer voor warm en koud water voorzien Ventilatie type C Alle ingesloten ruimten zoals bergingen, wc s en badkamers worden voorzien van een statische verluchting. Alle dampkappen worden individueel afgevoerd. In de nieuw geplaatste ramen zijn raamroosters voorzien, in de bestaande ramen worden geen raamroosters voorzien. 4. AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 4.1. gemeenschappelijke traphallen installaties De installatie voor het gemeenschappelijk gedeelte omvat : *Gemeenschappelijke buitenverlichting is aangesloten op de gemeenschappelijke elektriciteitsmeter. *Leidingen voor de gemeenschappelijke ruimten, de liftinstallatie en brand-technische voorzieningen. *Aangepaste verlichtingsarmaturen voor de gemeenschappelijke toegangen en ondergrondse parking, bediend door

15 schakelaars op minuterie of met bewegingsdetectoren op minuterie. *Noodverlichtingstoestellen cfr. voorschriften brandweer. *Elektrische aandrijving van de brandkoepel. *De verlichting van de gemene delen wordt gekozen door de promotor. *De meterkasten en de hoofdschakelaars bevinden zich in de kelder of op de plannen voorziene technische ruimte. *De kosten van het gemeenschappelijke elektrische verbruik met de inhuurname van de meters worden vastgesteld door de distributiemaatschappij inzake elektriciteit en verrekend door de syndicus gemeenschappelijke gangen, kelders, parkeerplaatsen Bestaande ketels, opslagtanks, elektrische installaties worden verwijderd. Muren en plafonds worden gereinigd. De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens aanduiding op de plannen. De verlichting werkt op drukschakelaars met relais. De pictogrammen, evacuatieplannen, muurhaspels en noodverlichting worden aangebracht volgens de richtlijnen van de brandweer. Bij ondertekening van de aannemingsovereenkomst uiterlijk 14 dagen voor de geplande start van de uitvoering van de afwerkingfase, kan de koper geen wijzigingen meer laten uitvoeren aan de uitvoeringsplannen en/of kan de koper geen keuzes meer maken die impact hebben op de in dit bestek voorziene uitrustingen(cfr.: sanitair, centrale verwarming, elektriciteit, afwerkingdiktes e.d.). In deze situatie en voor zover de uitvoering niet in die mate gevorderd is, is het de koper echter wel toegestaan alle afwerkingmaterialen en toestellen te kiezen in de aangeduide toonzalen, op voorwaarde dat deze keuzes verenigbaar zijn met de door de promotor voorziene afwerkingspecificaties en uitrustingen. De koper dient zich bij het maken van deze keuzes in de verschillende toonzalen hiervan te vergewissen. De koper dient deze keuzes uiterlijk 10 kalenderdagen na ondertekening van de aannemingsovereenkomst bekend te maken. Dit lastenboek werd opgemaakt op 23/07/2015 en het bevat 14 pagina s. De hier beschreven afwerking heeft voorrang op alle aanduidingen op de plannen, welke slechts indicatief zijn. Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de promotor. Elke partij verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van wat in dit bestek vermeld is. De koper en de promotor verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze welke hier vermeld werden. DE KOPER DE PROMOTOR

16 PARTNERS VLOER-EN WANDTEGELS - PARKET Toonzaal Antwerpen Boomsesteenweg Aartselaar tel fax Openingsuren Toonzaal Aartselaar Dinsdag t.e.m. Zaterdag van 10-18uur Zondag en maandag gesloten Toonzaal Geel Grote Steenweg Geel tel fax Openingsuren Toonzaal Geel Dinsdag t.e.m. Zaterdag van 10-18uur Zondag en maandag gesloten SANITAIR Toonzaal Antwerpen 2110 Wijnegem Bijkhoevelaan 2-4 T F Openingsuren - Toonzaal badkamers ma - za: 9u - 18u wo: 9u - 20u KEUKEN Toonzaal Eindhoven 5652 AM Eindhoven Dillenburgstraat 25B Nederland T +31 (0) Openingsuren - Toonzaal keukens dinsdag t.e.m. donderdag: 9u - 17u30 vrijdag: 9u - 21u Zaterdag: 9u30 17u Zondag en maandag gesloten

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te

Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te Adres te beschrijven pand 1 PROCES-VERBAAL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ INGAAN HUURCEEL. Het jaar twee duizend en acht, negenentwintig mei. Ik, ondergetekende

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie