goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen."

Transcriptie

1 Bouwconstructies Facilitair manager: goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Funderingen: deelconstructies die de belastingen van de constructie overbrengen op de draagkrachtige grond 1. Bouwrijp maken van het terrein inrichten van de bouwplaats 2. Opmaken staten van bevinding 3. Verlagen van het freatisch oppervlak (grondwaterbemaling) Uitvoeren van kelders en funderingen gebeuren in droge bouwputten Systemen om putten droog te houden? Bemalingssysteem Twee groepen: Permanente systemen: Verticale en horizontale drainage: systemen waarbij de grondwaterverlaging na beëindiging van bouwwerken blijven bestaan verwijderd) Tijdelijke systemen: Open en gesloten bemaling (worden OPEN BEMALING Bij slecht drainerende (slecht waterdoorlatende) gronden = om grond- en hemelwater weg te pompen. Bestaat uit sleuven die langs de zijkanten van de bouwput worden gegraven en die het water afvoeren naar de pompputten lozingspunt GESLOTEN BEMALING Bij minder goed doorlatende tot goed doorlatende grondlagen = Aantal buizen met filterkop in de grond aangebracht en aangesloten op centrale pomp pompen en dan lozen Risico s: Taluds kunnen inkalven, bodems van bouwputten kunnen openbarsten, keldersopdrijven

2 MV Filterbuis FO Minder doorlatende grond Niveau grondwater Verhanglijn Meer doorlatende grond FO= freatisch oppervlak: niveau van het grondvlak(water) Verhang: De vorm of de lijn waar naar het water gebracht wordt door het pompen FUNDERINGEN beste bouwgrond is zand en grind Veen, klei en leem = slechte ondergrond (men moet opletten met water) Wat zijn funderingen? Deelconstructies die de belastingen van de constructie overbrengen op de draagkrachtige grond Grondsoorten Verschillende lagen Verschillende eigenschappen Grondwaterstand Draagkrachtig? Samendrukbaar? Zetting? Waterdoorlatend? Funderingen goedkoop/duur? Zand/grind Ja/goede Weinig Weinig Ja Vrij goedkoop bouwgrond of geen Klei/leem Redelijk betrouwbaar Tamelijk Gering Watervasthoudend Betaalbaar Veen Absoluut niet Enorm! Veel! Gevarieerd Duur! Rots Absoluut als rots consistent is Neen Nihil Neen Geen funderingen nodig bij consistente rots Veel voorkomende begrippen en termen: Maaiveld Opp. vd grond waarop gebouwd wordt

3 Bouwrijpe grond AMV of TMV OMV: Oorspronkelijke maaiveld AMV: afgewerkte maaiveld TMV: Toekomstig maaiveld Grond geschikt gemaakt om te kunnen bouwen Ongeroerde grond Grond in natuurlijke staat waarin nog nooit werd gegraven Grondwerk Graafwerkzaamheden om het aangegeven funderingsvlak voor een bouwwerk te ontgraven Bouwput Ontgraven put vanaf het maaiveld teneinde het funderingsvlak klaar te leggen Natuurtalud Natuurlijke hellingshoek De hoek waaronder de grond blijft staan als hij aan zicht zelf wordt overgelaten Funderingsaanzet Uitleveren Onderkant van de fundering van een bouwwerk rustend op het funderingsvlak Diepte van graafwerk In volume toenemen van de grond door de pakking losser te maken Uitlevering van zand: 10 a 15% Klei: 20 a 30 % Inklinken In volume afnemen van de grond door verdichting Pakking Wijze waarop de grondkorrels gestapeld zijn: Losse pakking Dichte pakking veel of weinig lucht tussen

4 Zetting Neerwaartse verplaatsing van een gebouw t.g.v. het samendrukken van de grond onder de funderingsaanzet Door het ongelijkmatig zetten van een gebouw kunnen barsten optreden in het gebouw Ongelijkmatig zetten van een gebouw: Differentiële zetting Als men hier zeker van is : zettingsvoegen gebruiken Bewegen apart van elkaar Grondonderzoek vroeg tijdens het ontwerpproces Twee stadia in het grondonderzoek: Manueel tot geringe diepte Mechanische tot grote diepte komt men tot: Aard van de grondlagen Grondwaterstand Dikte van de grondlagen Verloop van de weerstand van de grondlagen De aardingslus A.R.E.I = algemeen reglement op de elektrische inrichtingen Wat als de lus geen beschermmantel heeft? Dan mag ze geen contact hebben met beton of cement en moet ze onder de fundering worden ingegraven en worden beschermd waar ze doorheen het beton wordt doorgevoerd; het cement in het beton zou de koperleiding aanvreten Max: spreidingsweerstand: 30 ohm Boven de 100 ohm: installatie afgekeurd Tussen 30 & 100: Meer differentieelstroominrichtingen voorzien Grondverbeteringen(= pakking groter maken)

5 Waarom grondverbeteringen? Als de draagkrachtige vloeren dieper zitten dan 1m kan men een kruipkelder of een echte kelder overwegen: Goedkoper Als de draagkrachtige vloeren dieper dan 3-4 m onder de grond zit grond onder de keldervloer verbeteren 2 basissystemen: Grondvernieuwing: Uitgraven van de grond en vervangen door nieuwe grond of aanvulmateriaal (duur) gestabiliseerd zand( zand met cement) Grondverbetering: Diepte verdichten, injecteren van zandmengsels met harsen FUNDERING STEENSE MUUR: 20 cm muur: 15 cm fundering sleuf: Fundering op staal = eenvoudigst en goedkoopst, meestgebruikte een gracht wordt gegraven tot op bouwvaste en vorstvrije diepte (-80 cm) die vervolgens wordt opgevuld met beton. Beletten dat betonzool breekt: Gewapend of minimale hoogte van 40 cm Bovenop beton een muur metselen V.H= vermoedelijke hoeveelheid Funderingssleuf: weerszijden 15 cm breder den de muur die erboven staat Aannemer tegensprakelijk: Bewijzen via Gsm, foto s en architect Opm. Onder de funderingen ligt de aardingslus, die het teveel aan elektriciteit van binnen onschadelijk maakt Wat is de aansluitingsbocht? Gefabriceerde bocht van 5 buizen voor de aansluiting van diverse nutsleidingen. De volgorde is zo dat het water zo diep mogelijk in de grond zit om vorstschade te voorkomen Wat is een lastendaling? Dit is nodig om te berekenen hoeveel gewicht op de fundering terechtkomt

6 Waarom fundering op staal? Gelijkmatig worden belast, maar afhankelijk van ontwerp is de verdeling niet altijd gelijkmatig--> ingenieur berekent via 2 factoren waar die last het grootst is Q in N: Belasting Q per meter + O het toelaatbaar vermogen Fundering op algemene funderingsplaat In gevallen van weinig weerstandbiedende gronden en grote belastingen Woningen funderen op een doorlopende gewapende betonplaat die het gewicht gelijkmatig verdeeld, onder deze fundering zit zand Wat is een vorstrand? Een plaatselijke verdikking van de buitenrand van de funderingsplaat tot op een vorsvrije diepte van 70 tot 80 cm Geen funderingszool + geen wapening + draagt niet bij tot versterking van fundering funderingsplaat dicht bij het maaiveld wordt uigevoerd. 80 cm diepte Belasting van de funderingsplaat? Deze wordt zowel naar beneden als naar boven belast en bijgevolg zowel in de onderste als in de bovenste vezel trek- en buigspanningen kunnen voordoen Oplossing: Bovenaan en onderaan gewapend Kolomfunderingsvoeten Funderingsvoeten: nodig bij puntbelasting en onregelmatige belasting gebruikt bij industriegebouwen, waarbij de funderingsvoeten ook worden geprefrabriceerd als prefabfunderingsbakken die na plaatsing volgestort worden met beton Betonkolommen kunnen: Ter plaatse gestort worden en verankerd via wachtwapening in de kolomvoet Prefab geleverd worden en bv ook via wachtwapening of ankerbouten verankerd worden gebruikt bij pilaar

7 Funderingen op putten= fundering op kolomvoeten Cilindrische putten: diameter van 80 tot 220 cm Grond niet stabiel bij graafwerk: Stalen buizen in de put om grond tijdelijk tegen te houden Het gewicht van het gebouw wordt verdeeld over een stelsel van balken, meestal in gewapend beton. De putten worden meestal gevuld met beton Grote diepte 2 tot 6 meter Duur net zoals gewapend beton(balken) dat per volume-eenheid ong. 3 x duurder is dan metselwerk Funderingen op palen kan op druk en trek belast worden Zoals op putten maar in plaats van putten worden palen gebruikt, deze kunnen tot tientallen meters diep zitten. Diameter van 30 tot 60 cm diepte In de grond gevormde palen : Grond uit boren/ staalbuis in grond brengen beton in storten, al dan niet wapeningskorven recuperatie van stalen mantelbuis Geprefabriceerde palen : Door heien, trillen of grondverdringing Heipalen en trilpalen schade aan omliggende constructies Paalkoppen blootkappen zodat de blootgelegde wapening kan verbonden worden met wapening van de ringbalken Wat is de kleef? De kleefkracht van de grond wordt in rekening gebracht( druk en trek) KELDERCONSTRUCTIES Wet van Archimedes: de druk van het water neemt evenredig toe met de diepte Hoe dieper, hoe hoger de druk druk op de kelderwand en de keldervloer is grootst langs de onderzijde Kelders 1. Gemetselde kelders 2. Geprefabriceerde kelders 3. Kelders in ter plaatse gestort gewapend beton

8 1. Gemetselde kelders = af te raden bij hoog freatische wisselstand Bouwsteen: baksteen, betonsteen of kalkzandsteen ( niet waterdicht) Probleem: Stootvoegen(verticale) tussen de stenen vol en zat (=dwz volledig vol met mortel) uit te metselen Waterdichtheid bekomen door: 1. Aan binnenzijde waterdichte cementering Voordeel: achteraf de dichting zien, controleren en desnoods repareren. 2. Waterdichte laag aan brengen aan buitenzijde Nadeel: moeilijk te repareren 3. Drainage aanbrengen Combinatie met een van voorgaande methodes Systeem van constante bemaling 2. Geprefabriceerde kelders Goede garantie op waterdichtheid Niet bedoeld om bijkomende bouwlasten op te nemen bovenop hun eigen gewicht Dragende prefabkelders In grote precisie plaatsen Zeer hoge freatische waterstand Goedkoop maar!! Gebonden aan de aangeboden afmetingen en beperkingen van het vervoer Uitvergroting van waterputten( waterdicht) maar niet bedoeld bijkomende bouwlasten op te nemen bovenop eigen gewicht kunnen drijven Hoge freatische waterstand: Water tussen plafond van kelder en onderkant van de vloerplaat om langs de trapopening in de kelder te vloeien

9 3. Kelders in ter plaatse gestort gewapend beton Ook als wet van Archimedes, enorme druk Meest betrouwbare methode om kelders te construeren Waterdicht gewapend beton POSITIEF NEGATIEF Maatwerk Garantie op waterdichtheid Betaalbare kostprijs Doorvoeropeningen naar wens Direct afgewerkt door slechts 1 aannemer Overgang van vloerplaat naar wanden: Haarscheur (bijna niet zichtbaar) a.g.v. differentiële krimp water binnen Wat is differentiële krimp? Beton die krimpt door chemisch afgestoten aanmaakwater tijdens het uitharden van de betonmortel watermoleculen uit het mengsel verwijden en mengsel wordt in volume kleiner =Krimp van enerzijds de vloerplaat en dag erna krimp van de wanden Oplossing: Kimplaat Dit is een rechtopstaande staalplaat die ongeveer 10 cm wordt ingestort in de vloerplaat en 10 cm in de wand. Het beton hecht goed aan staal Water: moet 2 x 10 cm via de vloerplaat en 2 x10 cm langs de wand waterdichtheid Hoe kunnen kelderwanden nog worden gemaakt? Principe van de holle wanden De wanden worden gewapend en bekist door 2 breedplaatvloeren tegenover elkaar te plaatsen en tussenruimte op te vullen met beton MUREN EN WANDEN = stapelbouw Materialen: Baksteen, betonsteen, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken. Gipsblokken en kalksteen: Voordeel meer massa te hebben Metselmortel: mengeling van zand, een bindmiddel en water. Bindmiddel: Cement Verschil kalk en cement? Kalk herstelt zichzelf Wat is bastaardmortel?

10 Cement en kalk als bindmiddel Voordeel? Mortel is smeuiger en is achteraf beter bestand tegen zuren Hoe kunnen de eigenschappen van mortel worden verbeterd( sterkte, waterdichtheid,..) Toeveging van kunst harsen Bespreek de voegdikte van metselwerk Normale voegdikte voor traditioneel: 10 mm Verlijmen: dunnere voegen( enkel mm) + opvoegen achteraf niet meer nodig Mestelsteen maatvast Weerstand: Voegen niet corrigeren in de dikte van de mortel: PRECISIEWERK Tussenoplossing: Dunbedmortel: voegdikte 5mm, voordelen van beide systemen OVERZICHT MARERIALEN VOOR MUREN Specifiek Gewicht Metselen Lijmen Pleisteren Plamuren materieel Akoestiek kg/m3 Isol. Baksteen Ja Soms Ja Neen Neen Zwak 1500 Zwak Betonsteen Ja Neen Ja Neen Neen Zwak 1800 Slecht Cellenbeton Ja Ja Overbodig Ja Ja Beter 1000 Goed Kalkzandsteen Ja Ja Overbodig Ja Ja Goed 2500 Slecht Gipsblokken Neen Ja Overbodig Ja Ja Goed slecht Hoe zwaarder materiaal hoe beter akoestiek Steenformaten (alleen voor baksteen) NEN 2489 = maattoleranties voor lengte breedte en dikte Lange zijde baksteen = strek Korte kant = kop Hoogte = moduul Soorten afmetingen: Nominale = afmetingen van blote steen(diktes: 90,140 en 190mm) Modulaire = afmetingen van het mestelwerk + mortelvoeg van 10 cm

11 Wat zijn courante afmetingen Gevel: Moduul 50: 190/90/ 50= 83,3 m² Gevel: Moduul 65: 190/90/65= 66,6 m² Binnen: Moduul 50: 290/90/90 Binnen: Moduul 65: 290/90/140 Opmerkingen: 3 diktes: 90,140,190 mm 9 enkel scheidingsmuur Prijsbepaling? Via aantal stenen per m2 Steenverbanden Wat is een steenverband? De manier waarop de stenen elkaar onderling overlappen Paramentvlakke = stenen die zichtbaar blijven Halfsteenverband staand verband kruisverband Klezorenverband, lopend klezorenverband, staand wildverband

12 Noors of kettingverband vlaams verband Frans verband Engels tuinmuurverband koppenverband Meest gebruikte = halfsteenverband = makkelijkst uit te voeren Ondergronds metselwerk Wat is ondergronds metselwerk? Het metselwerk waarmee kelders worden opgetrokken en waarmee funderingsmuren worden gemaakt massieve steenmaterialen Ondergrondse muren worden ter bescherming tegen wortels eerder dan tegen vocht bezet met een laag cementmortel = beraping Hierna ingestreken met een wortelwerende laag = betering Hoogteverschillen van fundering corrigeren zodat men bovenaan uitkomt met een perfect horizontaal vlak. Afvoerbuizen doorheen metselwerk = Zettingsmogelijkheid!!! Ruimte rondom de buizen Begrippen over de meetstaat: V.H. = vermoedelijke hoeveelheid P.M. = pro memorie ( markttype) F.H. = forfaitaire hoeveelheid ( opgaand metselwerk)

13 Bij afrekening mag de aannemer geen grotere hoeveelheden aanrekenen dan diegene die in de meetstaaf waren voorzien Wat zijn vochtbruggen? Plaatsen in een constructie waar de kans bestaat tot wateroverdracht van de buitenomgeving naar binnen Warmteverliezen: Koude bruggen Vaak tussen overgang van ondergronds en opgaand Oplossing: Waterkerende folies( DPC-folies: zwart) Wat is capillaire werking? Water in een zeer fijn buisje hoger stijgt dan het omringende vloeistofniveau, en zo een concaaf oppervlak vormt. Opgaand metselwerk binnenmuren Binnenmuren = muren die de scheiding tussen 2 lokalen (+ dragende functie) vervullen Dikte: Niet dragende muur: 9 cm Dragende muur: 14-19cm DPC-folie = om opstijgend vocht te vermijden Deze laat men tot op 1cm van de vloer uitkomen voor de stukadoor het pleisterwerk afsnijdt ten hoogte van deze folie Wat gebeurt er als de folie te laag zit(=lager dan het vloerpeil)? De folie doorloopt het pleisterwerk tot onder het vloerpeil en is de kans op vochtopneming groter Pleisterwerk neemt veel water op stijgt op uitzetten maar niet krimpen Oplossing goeie plint: Schuurwater!! Opgaand metselwerk buitenmuren Scheiding tussen het binnenklimaat en het buitenklimaat Bepalen uitzicht van het gebouw Beschermen tegen regen, wind en koude

14 KLASSIEKE SPOUWMUUR Wat is een spouwmuur? Methode om buitenmuren te concipiëren bestaat er in de muur te ontdubbelen ontstaan van luchtruimte( spouw) tussen 2 muren Verschillende onderdelen: Buitenspouwblad 1. Binnenbepleistering =Esthetische functie :Elektrische leidingen worden ingekapt Vochtregulerende: Tijdelijk waterdamp opnemen Voorkomen van tochtverschijnselen Luchtspouw 2. Binnenspouwblad =Dragende snelbouwbaksteen(14/19) draagvloer eerste verdiep Overbrengen gewicht van gebouw en zijn lasten naar de funderingsmuren Binnenspouwblad 3. Spouwisolatie Spouwisolatie = Thermische isolatie 4. Spouwhaken = Spouwankers ingemetseld en isolatie overheen geschoven Platen op hun plaats houden door bevestigingsclips = Spouwhaken worden ingemetseld in buitenspouwblad : halve steen 9 cm dik en zonder de ankers niet bestand tegen druk zuigkrachten van de wind Op plaats houden van isolatie en opvangen van wind 5. Buitenspouwblad = Binnenmuur droog houden en beschermen tegen regendoorslag = Het uizicht en esthetische functie 6. Voegwerken = Het opvoegen gebeurt met mortel die kwalitatief beter is dan gewone metselmortel beschermen tegen uitloging( aantasting door zure regen) + esthetische functie en uitzicht, kleur mortel, textuur, manier van voegen Regen: Via DPC-folies en open stootvoegen naar buiten Wat zijn stootvoegen? Verticale voegen tussen 2 stenen

15 Uitwateringsfolies: Altijd schuin oplopen zodat het water nooit een vochtbrug kan voormen door af te lopen richting van binnenspouwblad Voorzien aan: Funderingsvoet (onderaan spouw) + bobven lateien van gevelopeningen ANDERE TYPES VAN BUITENMUREN Massieve isolerende muren met waterdichte buitenbepleistering Massieve muren met mechanisch bevestigde isolatieplaten en waterdichte bepleistering renovatie van bestaande gebouwen Spouwmuren met bredere spouw Lichte gevelbekledingen als alternatief buitenspouwblad + gewonnen ruimte ( meer isolatie) Opbouw klassieke spouw: 14 cm buiten, 7 cm spouw, 9 cm binnen + 5 a 6 cm isolatie Opgaand metselwerk muuropeningen OPENING IN BINNENMUREN Boven openingen in binnenmuren: gedragen door een balk in gewapend beton Boven deuropeningen of andere kleine overspanningen: geprefabriceerde balken Voorgespannen balkjes: Minder hoog en vaak voorzien van buitenmantel in gebakken aarde makkelijk hechten aan latere bepleistering minder kans op scheurtjes Vijsblokjes: Blokjes binnen deuropeningen: Blokjes die goed hechten aan mortel maar zacht zijn van structuur om te nagelen en te vijzen Schrijnwerk In de andere gevallen: Multiplexplaatjes inmetselen OPENINGEN IN BUITENMUREN Meestal: raamopeningen of deuropeningen Letten op: Bovenliggende constructies dragen: Balk in binnenspouwblad noodzakelijk Er mogen geen vochtbruggen ontstaan: spouw moet uitgewaterd worden Er mogen geen koudebruggen ontstaan Er mag geen tocht zijn Regenwater moet onderaan opgevangen worden Wat zijn dagmaten? Ruwbouwafmetingen van de openingen aangegeven op het buitenspouwblad

16 Wat is de aanslag of slag? De opening in het binnenspouwblad bovenaan en zijdelings een 5-tal cm groter maakt, die 5 cm Raam: Wordt tegen buitenspouwblad geplaatst Van binnen naar buiten en bevestigd met metalen beugels aan het binnenspouwblad( vijsblokjes Beugels beletten dat raam naar binnen wordt geduwd door de wind Tussen raam en buitenspouwblad ontstaat een voeg waarlangs nog wind en water kan passeren Voeg dichten met violet bestendige schuimstrips of met verzonken schuimstrip(compriband)+ plastische blijvende voeg kit Kit op basis van siliconenrubber ofwel op basis van polyurethaan of acryl Raam sluit niet aan op spouwisolatie: traagzwellend polyurethaanschuim De hele bevestigingsconstructie verdwijnt achter de bepleistering Pagina 142: detailplan aansluiting raam ruwbouw! Opgaand metselwerk scheidingsmuren Muren die een scheidingvormen tussen 2 verschillende panden Specifieke eisen aan geluidsisolatie Twee soorten geluidshinder: Geluidshinder door luchtgeluid: akoestiek geluid door lucht overgebracht Door gaten en kieren, in trilling brengen Oplossing: Luchtdicht bouwen+ gebruik van zware materialen Geluidshinder door contactgeluid Verschil luchtgeluid en contactgeluid? Bij contactgeluid worden de geluidsgolven direct via de constructie overgebracht Goed presterende scheidingsmuur: Minstens 1 steen dikte (20cm) Muur moet ontdubbeld zijn Goede isolatie Twee muren mogen onderling niet verbonden zijn door spouwankers FIGUUR P 144

17 VLOERPLATEN Wat zijn vloeren? Vlakke, horizontale of licht hellende bouwelementen waarop circulatie van personen mogelijk is. Zij kunnen ook de verschillende bouwlagen van een gebouw scheiden Wat zijn draagvloeren? Vloeren die belastingen overbrengen op de grond of op de verticale elementen Eigen gewicht Gewicht van constructie zelf( ruwe vloer) Nuttige last De belasting die vloer moet verdragen ( gewicht van afwerkingen+ gebruikslast + constructiedelen) Sneeuwbelasting Gewicht van eventuele sneeuw Klimaatsbelasting Sneeuwbelasting + belasting door wind Berekeningslast Totaal van alle voorgaande De belasting waarmee men rekening moet houden bij het bereken van draagvloeren Vloeren op volle grond Wat zijn vloeren op volle grond? Vloeren die mede ondersteund worden door de ondergrond Vloeren die alleen nuttige last opnemen Mager beton Onderwapening: Staalnet Dikte vloerplaat minstens 10 CM Wat moet er gebeuren bij fundering van een gebouw? Funderingsmuren uitgemetsled tot het niveau gelijk is aan de onderkant van de vloerplaat Blijft er tussen de funderingsmuren een ruimte vrij die eerst moet opgevuld worden Opvulling: Gestabiliseerd zand of zand Na opvulling: Plasticfolie om te beletten dat de onderliggende grond het beton zou deshydrateren. Wapennet wordt op afstandhouders geplaatst. Wapennet volledig in het beton is opgenomen Daags nadien verder werken

18 VRIJDRAGENDE VLOEREN Wat is een vrijdragende vloer? Vormt de draagconstructie van de vloer die de vloerbelasting overbrengt naar wanden, kolommen en/of balken Belangrijke rol in de algemene stabiliteit van het gebouw(dwarskrachten) VOORBEELDEN VRIJDRAGENDE VLOEREN 1. Houten draagvloeren Balkenlaag: Houten roostering Roosterbalken verbonden door kettingen Uiteinden worden ingemetseld of aan andere constructie delen verbonden door stalen hulpstukken Tussen afstand 40 a 50 cm Opening in vloer: Dwarsbalk of een raveelbalk Geschaafd en ongeschaafd Nadeel: Contactgeluid 2. Stalen trapeziumplaatvloeren Staal: Trek als drukspanningen opnemen Kan bepaalde nuttige belasting opnemen In combinatie met staalskeletten als draagstructuur Nadeel: Contactgeluid en geen brandweerstand 3. Staalbeton Bijzondere vorm van gewapend beton Stalen trampezium plaat gebruikt als onderbekisting: Plaat dient dan gelijktijdig als trekwapening terwijl het beton de drukkrachten opneemt 4. VLOERPLATEN IN GEWAPEND BETON IN SITU Vloerplaten in ter plaatste gestort beton Genomen om zichtbaar beton en esthetische eisen Ofwel als de vorm zodanig ingewikkeld is dat men ze op de klassieke wijze bekist Bouwplaats zeker moeilijk bereikbaar vloerplaat volledig terplaatse uit te voeren Andere gevallen geprefabriceerde systemen goedkoper Vloerplaat onderwapening(trek) + bovenwapening(druk)

19 Voordeel: Plaat kan in 2 richtingen dragen plaat minder dik Prefab: 1 richting 5. Holle weefsels Geprefabriceerde holle betonnen elementen van 30/60 cm breedte Dikte is afhankelijk van overspanning: min 12 cm. V-vormige ruimten tussen de afzonderlijke elementen worden dichtgegoten met boten Extra druklaag + extra wapening indien nodig Kruipkelders Prijsgunstig maar zonder extra druklaag kan plafondbarsten Grote overspanning 6. Breedplaatvloeren (predal) Geprefabriceerde betonnen platen die op de werf een soort bekisting met vooraf ingestorte wapening gaan vormen Bij aanbrenging van nodige bijwapening volgestort worden met beton Ideaal voor overspanning van <6 meter Enorme diversiteit Goeie geluidsisolatie Egaal: Makkelijk schilderen+ bespleistering(primer) 7. Ribvloeren Geprefabariceerde betonnen elementen die ondersteund worden door ribben in de lengterichting van het elementen Draagt in 1 richting Voor zeer grote overspanningen bv parking In de ribben zit wapening, lengte als breedte In vloerplaat: Isolatielaag met piepschuim verwerkt geen tijdverlies Over betonelementen wordt een afwerkvloer gestort naden verdwijnen + glad oppervlak Ribcassettevloer: ter plaatse van oplegging ook een rib heeft puntvormige ondersteuning(kolommen)

20 8. Cassettevloeren Betonnen vloer die bestaat uit dunnen betonnen plaat, die in 2 richtingen door ribben ondersteund wordt. Cassetteplafond: Cassettevloer als verdiepingsvloer gebruikt word en de ribstructuur zichtbaar blijft Gemaakt op de bouwplaats: Beton storten over prefab elementen Verloren bekisting: Bekisting kan niet meer opnieuw gebruikt worden in ander bouwproject Draagkracht verhogen: Wapeningstaal in de ribben verwerkt 9. Paddestoelvloeren Een betonvloer die rust op kolommen waarvan de bovenkant breed uitloopt Geen balken aanwezig, enkel kolommen en een vloerplaat 10. Combinatievloeren Op de werf samengestelde systeemvloeren Bestaan uit prefab betonnen voorgespannen balkjes met daartussen opvulelementen Vulpotten: Allerlei materialen en dienen als verloren bekisting voor het drukbeton Drukbeton bovenop het onderstutte(gestempelde) geheel wordt gestort. Na verharding alle onderdelen :draagvloer en onderzijde bedoeld voor bepleistering Wat is de hart op hartafstand? Het is de afstand tussen het middelpunt (het hart) van bijvoorbeeld een kolom en het middelpunt (het hart) van een andere kolom TRAPPEN Enkele Soorten: Rechte steektrap spiltrap

21 Engelse trap: lijkt op spiltrap maar centrale ruimte is open Trappen pagina kunnen tekenen Doorloophoogte trappen: 210 cm! Vanaf 17 optreden een tussenborders of palier Wat is een open trap? Trap zonder stootborden Wat is een luie trap? Een trap waarvan de helling gering is ( kleine optrede, grote aantrede) Trapformule: 2x optrede + 1 x aantrede= cm Wat is de aantrede? De horizontale afstand tussen 2 opeenvolgende traptreden Wat is de optrede? De verticale afstand tussen 2 opeenvolgende traptreden Wat is de neus? Het overstek van de aantrede Wat is de weltree of wel? De bovenste trede van een houten trap, die meestal half zo breed is als de overige treden, bij een rechte steekstrap Wat is de bloktrede? De eerst of onderste trede van een trap Wat is de trapboom? De zijkant van een trap waarin of waarop de treden en eventuele stootborden dragen. Trap heeft meestal 2 trapbomen

22 Houten trap Trapboom is ingefreesd zodat treden en stootborden erin vallen Wat is de loop of klimlijn? De denkbeeldige lijn waarop de trap het veiligst en comfortabelst wordt belopen. Spiltrap: 300 mm vanaf de bovenkant liggen Wat is het trapgat? Een sparing in de vloer om de trap door te voeren Een steek? Een ononderbroken opeenvolging van tenminste 3 treden bij een rechte trap Wat is het bordes? Een platform dat 2 steken of traparmen van een trap onderbreekt en waar de trap vaak van richting veranderd Wat is het schalmgat? Het opengedeelte in een trappenhuis dat zich binnen de binnenbomen van een rondlopende bordestrap bevindt Wat is de trapformule? Formule die wordt gebruikt om een goed beloopbare trap te maken. Richtlijn of vuistregel en dient ter controle of de juiste maten zijn. 2x optrede +1 x aantrede= 570 à 630 mm Woningbouw iets steiler dan openbare gebouwen Wat is een verdreven trap of trap met verdreven treden? Een trap waarbij de treden volgens een bepaalde methode verdreven zijn om de trap een vlotter beloop te geven Aantreden gelijk, maar geen enkele aantrede is evenwijdig duurder en moeilijker te maken P !

23 DAKEN Gebouwen: hogere luchtvochtigheid dan in het buitenklimaat hierdoor ontstaat een zekere druk (de dampspanning) op de wanden van die ruimte Inwendige condensatie: condensatie binnen in de constructie = schadelijk voor gebouw(schimmel) + schadelijk voor bewoners Oppervlaktecondensatie: condensatie op het oppervlak van de constructie =kan schadelijk zijn Koudebrugvorming = meest voorkomende oorzaak van oppervlaktecondensatie Bij daken vooral inwendige condensatie waarom.? Dakstructuur hout en/of andere organische en rotbare materialen Condensatie treedt op binnen in de thermische isolatie en deze verliest daardoor deels haar isolerende eigenschappen Platte daken: Condensatie leidt tot grote drukverschijnselen Zon op plat dak Water verdampt sterk in volume uitzetten Druk kan niet ontsnappen blaas en scheurvorming Vandaag: Beter geïsoleerd en alsmaar winddichter Luchtkwaliteit wordt geregeld door ventilatiesystemen EPB-regelgeving Gecontroleerde ventilatie (goede energiezuinigheid) Remedie tegen damptransport = dampscherm Dampscherm= laag binnen een constructie die waterdamp tegenhoudt beste van glas en metaal Dampremmende laag = het damptransport vertragen!voedsel: AL verpakking of lotus verpakking

24 TWEE BASISREGELS VOOR DAKEN: Volgorde van opbouw in acht nemen, ongeacht constructiewijze Binnen Volgorde Functie Dampscherm Beletten dat waterdamp tot in de isolatie door kan dringen Isolatie Warmteverliezen beperken buiten Waterdichting Regenwater buiten houden Dampscherm: AL, Polyethyleenfolie met bepaalde dampweerstand Dampscherm moet bouwkundig gezien altijd homogeen gesloten zijn en ononderbroken doorlopen Hellende daken TRADITIONELE DRAAGSTRUCTUUR IN HOUT Hozitontale gordingsbalken ondersteund door dakspanten ofwel muren Dakspanten tussen afstand van 4 m opdat de gordingen niet zouden doorbuigen en kepers op 40 à 50 cm Vurenhout, Douglas, Oregonspar Vurenhout: Verduurzamen tegen aanstasting Douglas: Zelfde houtsoort als Oregonspar,,maar in Europa gekweekt, beter dan vuren maar nog altijd verduurzamen Oregonspar: Kouder, houtsoort met duurzaamheidsklasse 3 geen verduurzaming Timmerhout: Naaldbomen Schrijnwerkhout: Loofhout Nadelen: Beperkte isolatiemogelijkheden Veel houtverbruik Onderhoud

25 Spanten kunnen in de weg staan en de binneninrichting bemoeilijken MODERNE DRAAGSTRUCTUUR IN HOUT: HET KEPERSPANT Wat zijn kepers met sectie? Balken kunnen ook verticaal in 2 worden gezaagd Door hun hoogte kunnen dergelijke kepers veel traagheidsmoment opnemen en bij moderne timmert men de oorspronkelijke spantvorm uit, gebruik maken van deze kepers en plaatst deze op keperafstand Voordelen: Grotere hoogte Minder materiaalverbruik Effen plafondvlakken Geen stofvangende onderstructuren Wat zijn triangulaties? Onvervormbare driehoeken Muurplaat: Balk boven op gemetselde muur Waarom keperspanten? Om te voorkomen dat het dak zou wegwaaien Verankering: Eerst balken aan ruwbouw te verankeren waaraan de keperspanten kunnen worden vastgenageld. Tussen de keperspanten worden dwarsklossen genageld(kettingen) die meer dwarse stabiliteit geven en vaak worden ook over het dakvlak(dakstoel) heen bandijzers gespannen en vastgenageld VERDERE AFWERKING VAN EEN HELLEND DAK (KEPERSPANT) Waterdichting Thermische isolatie en het dampscherm Binnenafwerking

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen 2 R. Gérard C> W. Van Laecke e> Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen INHOUD 1. Types buitenmuren en termische buitenmuurisolatie 2. Mogelijkheden bij nieuwbouw en bij bestaande gebouwen 3. Mogelijkheden

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN Gebouwschil Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil Inhoud IV WERKWIJZE VOOR HET BEPALEN VAN DE U-WAARDEN VAN DE GEBOUWSCHIL

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

warmteverlies berekenen theoretische uitwerking

warmteverlies berekenen theoretische uitwerking Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid modulair handboek centrale verwarming MODULE 4.1A warmteverlies berekenen theoretische uitwerking 2 Depotnummer: D/2013/1698/05 module 4: Boekdeel 1A Voorwoord

Nadere informatie

pro clima Systeem Binnendichting

pro clima Systeem Binnendichting pro clima Systeem Binnendichting Inhoud Principe luchtdichting 2-5 Dichtingsbanen 6-8 Verbindingsmiddelen 8-11 Detailoplossingen / verwerking 12-21 Kwaliteitsgarantiesysteem 22-23 Dakrenovatie 24-25 Gebruiksmatrix

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie.

Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie. Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie. Sven Vonck Promotor: prof. dr. ir. Arnold Janssens Begeleider: ir.-arch. Joachim Rummens Scriptie ingediend tot het

Nadere informatie

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1 Je spouwmuren na-isoleren? Nu doen! p. 4 Energieprestatiecertificaat. Wat is dat? p. 16 De nieuwste trends voor je huis. p. 12-15 BATIBOUW krant Gratis bijlage

Nadere informatie

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng

Nadere informatie

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN INHOUD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 4 IDENTIFICEER DE ENERGIEVRETERS 5 De energiemeter 5 HUISHOUDTOESTELLEN 6 Wasmachine en droogkast 6 Koelkast en diepvriezer

Nadere informatie

AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND OPTIE 1 OPTIE 2

AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND OPTIE 1 OPTIE 2 BOUWCONCEPT : BETONMETSELBLOKKEN Sch.: 1/10 DOORSNEDE DETAIL STANDAARD EPB-AANVAARD AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND LAGE ENERGIE JA continuïteit? indien d > d min / 2 tussenvoeging? verlenging?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1.

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1. Colofon De 'vereniging eigen huis': Inhoudsopgave Inleiding De 'vereniging eigen huis' is 1 mei 1974 opgericht als Consumentenorganisatie en service-instituut voor (a.s.) bewoners van een eigen huis. Als

Nadere informatie

Isolatiewijzer. Knauf Insulation. Isolatiewijzer. Duurzame totaaloplossingen. voor woningbouw & utiliteitsbouw in nieuwbouw & renovatie

Isolatiewijzer. Knauf Insulation. Isolatiewijzer. Duurzame totaaloplossingen. voor woningbouw & utiliteitsbouw in nieuwbouw & renovatie Isolatiewijzer Knauf Insulation Isolatiewijzer Duurzame totaaloplossingen voor woningbouw & utiliteitsbouw in nieuwbouw & renovatie Inleiding Inleiding Woorden zoals duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover Renovatie en na-isolatie Comfortabel isoleren met Isover Isolatie en ons klimaat De gevolgen van een veranderend klimaat De zeespiegel stijgt, de ijskap van de Noordpool is kleiner geworden en de gemiddelde

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie