VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW"

Transcriptie

1 VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE DE OFFERTE MEETSTAAT EN DE TECHNISCHE BESPREKING HEBBEN VOORRANG OP DIT STANDAARD LASTENBOEK AFBRAAKWERKEN ZIJN NIET VOORZIEN IN DE AANNEMING BOUWHEER: WERF: AANNEMER: LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV ACHTERSTENHOEK LILLE TEL: +32 (0) FAX: +32 (0) E MAIL: WEBSITE: BTW: BE

2 1 WERFINRICHTING LivingWood Bouwbedrijven NV zal steeds instaan voor water en/of elektriciteit indien deze niet voorhanden is op de bouwgrond voor de werken uitgevoerd door LivingWood Bouwbedrijven NV. Werfsanitair wordt geplaatst. Na het beëindigen van de werken wordt de werf ontruimd van alle puin en afval voorko mend u it d e werkza amheden u it gevo erd doo r LivingWood Bouwbedrijven NV. LivingWood is verzekerd door haar BA uitbating. Evenwel bouwheren die in hob of gesloten bebouwing naast een bestaande woning bouwen wordt gevraagd om een ABR polis af te sluiten en een plaatsbeschrijving bij de buren te laten uitvoeren. 2 BOUWTERREIN De bouwzone van het bouwterrein wordt verondersteld vlak en horizontaal te liggen. Zijn niveau is gelijk aan de kruin van de weg. Het dient bovendien vrij te zijn van alle boven- en ondergrondse hindernissen. Indien deze hindernissen extra kraanwerk of andere werken vergen worden deze verrekend. LivingWood deelt de bouwheer de startdatum mee, de bouwheer verwittigt de architect en de gemeentelijke ambtenaar. In opdracht van de bouwheer duidt de landmeter de perceelgrenzen en de bouwlijn aan. Vervolgens wordt de woning uitgezet door de aannemer. LivingWood vergewist zich van de bereikbaarheid van het terrein, de bouwheer samen met de architect vergewissen zich van de juistheid van zijn bouwgrond en de juistheid van de inplanting van zijn woning op deze bouwgrond en dat voor de aanvang der graafwerken. Het nivelleren en het verhogen van het bouwterrein tot het niveau van de as van de rijweg behoort niet tot de werken van LivingWood. De uitgegraven aarde uit de kruipruimte kan dienen om de rest van het terrein aan te vullen en blijft eigendom van de bouwheer. LivingWood Bouwbedrijven NV verzorgt de nivellering in een straal van 3m rondom de woning. Tevens wordt verondersteld dat de draagkrachtige grond (met een draagkracht van 2 kg/cm²) op een diepte van 80 cm onder de nulpas ligt, de nulpas wordt door de architect op het plan weergegeven of bij de aanvang der werken ter plaatse bepaald. Indien dit niet het geval is zal er een aangepaste funderingswijze toegepast worden, eventuele extra koste zullen verrekend worden Eventueel noodzakelijke bronbemaling (= droogzuiging) of onderschoeiingen van de aangebouwde woning van de buur zijn ten laste van de klant. De werf moet steeds toegankelijk gehouden worden voor zwaar verkeer tot maximum 30 ton. Eventuele verharding, waar dit noodzakelijk is, is ten laste van de klant en kan eveneens mits verrekening door LivingWood Bouwbedrijven NV uitgevoerd worden. 3 GRONDSONDERING 2

3 De bouwheer bepaalt samen met de architect of er een sondering plaatsvindt, hij deelt de resultaten mee aan LivingWood. Een sondering is slechts een puntsgewijze doorlichting van de grond, controle op de bouwgrond zelf naar de draagkrachtige samenstelling van de grond is altijd nodig. 4 GRONDWERKEN Op de oppervlakte van het gebouw wordt de bouwput uitgegraven. Hierop wordt een bed van 15 cm dik bestaande uit zand of gestabiliseerd zand aangebracht. De vorstrand aan de vrijliggende zijden wordt machinaal circa 60 cm diep uitgegraven. De sleuf voor de wachtleidingen van aan de woning tot aan de straat met een beperking tot 12 m (voor elektriciteit, gas, water, etc.) wordt eveneens uitgegraven. De nutsvoorzieningen moeten door de klant aangevraagd worden bij de betreffende maatschappijen. Op de bodem van de sleuf wordt een aardingslus geplaatst omhuld met lood van 35 mm², conform de normen. Overtollige uitgegraven aarde wordt achter de woning gestapeld. De heraanvullingen door LivingWood beperken zich tot 3 m rondom de woning en worden uitgevoerd voor de aanvang van de houtskeletstruktuur. Afvoer van de grond of verspreiden van de aarde op het bouwperceel zijn ten laste van de bouwheer. 5 FUNDERINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE BEBOUWDE OPPERVLAKTEN FUNDERING OP GEWAPENDE BETONPLAAT De vorstranden (= 40 cm breed en 60 cm hoog) worden volgestort met funderingsbeton, afkomstig van een Belgische betoncentrale met een samenstelling conform de normen. Een 15 cm dik bed van gestabiliseerd zand of zand wordt machinaal aangedrukt en geëgaliseerd. Hierop wordt een PE- folie geplaatst. Hierop wordt een 22 cm dikke betonplaat gestort gewapend met 30 kg/m³ staalvezel en 350 kg cement per m³. Opbouw betonplaat Hoogte vorstrand: 60 cm Bed gestabiliseerd zand : 15 cm PE - Folie Gewapende betonplaat : 22 cm Dikte isolatiechape = Thermogran Super+ : 14 cm Afwerkingschape: minimaal 7 cm Dikte tegel = vloerpas : 1 cm 3

4 LivingWood Bouwbedrijven NV biedt zonder meerprijs een kruipruimte aan van 1,3 meter hoogte van onderkant funderingsvoet tot pas vloer (zijnde betonnen voet 25 cm, vrije ruimte 75 cm, vloer 30 cm. 6 RIOLERING De riolering omvat alle nodige afvoerleidingen, de speciale verbindingsstukken en een toezichtput met reukafsluiter. Als de aansluitputjes voor regenwater en vuil water zichtbaar aanwezig zijn op het bouwperceel zal LivingWood deze aansluiten. Is dit niet het geval zal LivingWood in optie 2 aansluitputjes plaatsen. De bouwheer contacteert de gemeente voor de aansluitvoorwaarden en sluit zelf aan op de openbare riool. De leidingen zijn in PVC, hebben een diameter van minimum 110mm en zijn Benor goedgekeurd. Zij worden geplaatst met een voldoende afwatering en uitgerust met alle nodige ellebogen, T- en Y-stukken, verbindings- en overgansmoffen. Deze buizen worden in het zandbed onder de betonnen plaat geplaatst en liggen onder een bepaalde helling om waterafvoer in de leidingen te bevorderen. Voor het binnenbrengen van de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, telefoon, teledistributie) wordt een speciale nutsvoorzieningenbocht geplaatst en de wachtleidingen met aangepaste diameter worden gelegd van in de woning tot aan de straat. (maximum 12 lm). Bepaalde streken bepalen andere diameters voor nutsleidingen. Het behoort tot de taak van de architect en de bouwheer, deze gegevens correct en tijdig aan de aannemer door te geven. De aansluitkosten van de bovenvermelde nutsvoorzieningen en meterkasten Polypropyleenfolie 14 cm isolatie zijn niet in de basisprijs opgenomen. Een regenwaterput van liter is voorzien. De regenwaterpomp en de verplichte infiltratieput zijn eveneens voorzien in de offerte. Skeletmuur van 14 cm De septische put, indien verplicht door de gemeente is uitgevoerd in Om de 36 cm gewapend trilbeton en heeft een inhoud van minstens liter (gezin van 5 personen). Hij is uitgerust met een tussenschot en een deksel in beton. 7 OPBOUW VAN DE HOUTSKELETWANDEN OSB plaat van 11mm Het gebruikte hout voor de constructie van de houtskeletwanden is SPRUCE PINE, m e t a f m e t i n g e n v o l g e n s d e Scandinavian Lumber Standard (SLS), 14 cm breed voor de buitenwanden, 9 cm breed voo r d e b innenwand en, geschaafd. Alle hout is op voorhand behandeld tegen verrotting en insecten, door 6 cm spouwisol. 3 cm luchtspouw 9 cm gevelmetselwerk 4

5 vacuümimpregnatie in een bad van mensvriendelijke houtbeschermingspoducten. Op eenvoudige vraag van de klant kan er ook gekozen worden v o o r andere houtsoorten en afmetingen mits verrekening. E e n grondbalk, omwikkeld met e e n P E - f o l i e om opstijgend vocht te vermijden, wordt horizontaal uitgelijnd op de betonplaat e n verankerd met metaalraampluggen die voorzien zijn van een konus. De buitenmuurpanelen worden op de grondbalk vastgemaakt met behulp van houtdraadbouten. Deze wanden zijn opgebouwd uit verticale stijlen, die om de 36 cm geplaatst worden, en dubbele horizontale regels, langs de buitenzijde (spouwzijde) afgesloten en verstijfd door een OSB beplating van 11 mm, welke met een wandbeschieting is bevestigd. D e b u i t e n m u u r p a n e l e n w o r d e n extra beschermd dampdoorlatende, maar waterkerende polypropyleenfolie. door een De binnenzijde wordt in een latere fase afgewerkt volgens het door de bouwheer gekozen en in deze offerte verrekende houtskeletbouwsysteem. Men heeft bij LivingWood Bouwbedrijven NV de keuze tussen het Scandinavische en het Canadese Houtskeletbouwsysteem. Boven de ramen en deuren wordt steeds een draagbalk van 14 cm breed met aangepaste hoogte geplaatst om de verticale belasting boven de openingen (= buitendeuren en ramen) op te vangen. D e binnenmuurpanelen zijn zoals de buitenmuurpanelen opgebouwd uit verticale stijlen en horizontale regels van 9 cm breed (de onder- en bovenregel) die in een verdere fase aan beide zijden bekleed worden volgens het gekozen houtskeletbouwsysteem. Over de wandelementen wordt een dubbele koppelregel aangebracht om in elkaars verlengde of haaks op elkaar geplaatste elementen onderling te verbinden. Om een optimale isolatie te verkrijgen is er gekozen voor een isolatie in de binnenmuren van ca. 9 cm. 5

6 Opbouw buitenskeletmuur van 14cm Canadese Houtskeletbouwsysteem 9 cm gevelsteen 3 cm luchtspouw 10 cm ISOVER MUPAN spouwisolatie Dampdoorlatende, waterkerende polypropyleenfolie OSB plaat van 11 mm Skeletmuur van 14cm met 14cm isolatie Dampscherm OSB plaat van 11 mm Gipsbeplating Opbouw binnenskeletmuur van 9 cm Canadese Houtskeletbouwsysteem Gipsbeplating OSB plaat van 11 mm Skeletmuur van 9 cm met 9 cm isolatie OSB plaat van 11 mm Gipsbeplating Andere opbouwmogelijkheden kunnen besproken met de architect, bouwheer en aannemer, waarbij dan ook een eventuele verrekening zal gebeuren. Voor de plafonds van de bewoonde verdieping of in een laagbouw met afwerkbaar verdiep zal een afzonderlijke draagstructuur uit balklagen (= roostering) worden aangebracht, dit in tegenstelling tot de meeste van onze concurrenten die een veel goedkopere en zwakkere opbouw gebruiken (zie verder). 6

7 Deze balklaag bestaat uit balken van 3,5 x 22 cm en geplaatst op een afstand van 36 cm. De draagstructuur wordt op de buitenmuur samengehouden door een randbalk van eveneens 3,5 x 22 cm of in een stalen draagbalk met een dikte, in functie van de te overbruggen afstand. Op deze draagstructuur wordt een waterwerende vezelplaat van 22 mm vastgenageld, welke dient als ondervloer. Indien men kiest voor het systeem kamers onder dak zal men op deze structuur de A - dakspanten plaatsen. De spantconstructie wordt dus niet gebruikt als draagvloer voor deze verdieping. De gebruikte materialen, zoals drenkingsmiddelen, bevestigingsmaterialen, enz zijn voorzien van de nodige ATG - attesten. Zowel voor de wanden als voor de roosteringen wordt een uitvoeringsplan opgesteld, dit plan wordt aan bouwheer en architect voorgelegd en gaat na goedkeuring alzo in produktie. 8 DAKCONSTRUCTIE VOLGENS DE GEVELPLANNEN IN BIJLAGE Zadeldaken met A - spanten De opbouw van de dakconstructie bestaat uit A - dakspanten en worden o p g e b o u w d u i t gedrenkte epicea planken ( = g a n g - n a i l s y s t e e m ATG r. 02/1893 ). Indien nodig wordt een gelameleerde ligger geplaatst zodat de spanten extra ondersteund worden. De dakvorm (vb zadeldak), dakhellingen, kroonlijsthoogte hoofdbouw en aangebouwde gedeelten zijn volgens het ondertekend werfplan. D e spantenbouwer maakt een technisch plan van de spantconstructie, doet de nodige berekeningen en studies ivm wind- en sneeuwbelasting. De uitgetekende plannen worden aan bouwheer en architect bezorgd. A l s onderdak w o r d t e e n gewapende delta-vent, vastgenageld op tengellatten gebruikt. Andere onderdakmaterialen zoals CELITH 3D, menuiserite, enz kunnen eventueel geplaatst worden mits verrekening. 9 DAKEN Alle nodige hulpstukken, van dezelfde herkomst als de pannen, worden verwerkt om het dak uit te voeren volgens de regels der kunst, zoals vorstpannen, gevelpannen, noordbomen, enz De dakdoorbraken van schouwen, dakkapellen en dergelijke worden afgewerkt met loketten in bladlood of titaanzink. Standaard wordt de Sneldek van Eternit voorzien in de offerte. Naar keuze van de klant kunnen ook andere dakpannen aangeboden worden mits verrekening. Dakvlakvensters. De dakvlakvensters zijn van het type Velux, herkenbaar aan de exclusieve ventilatieklep, ingebouwd in de handgreep. Het raam is in hout (RND), aan de buitenzijde bekleed met een amberkleuring aluminium. Zij worden 7

8 aangewerkt aan de dakbedekking door middel van de specifieke gootstukken in aluminium en/of lood. Platte daken Volgens de gevelplannen wordt er eveneens gebruik gemaakt van een plat dak. Deze dakwerken worden voorzien van 2 x 8 cm polyurethaanplaten die geschrankt geplaatst worden om een warmteverlies via de naden (= bij 8 cm) te beperken. We gebruiken eveneens een dampscherm en als eindafwerking gebruiken we 2 lagen bitumen dat u een waterdicht dak garandeert. Voor de platte daken z a l een afzonderlijke draagstructuur uit balklagen (= roostering) worden aangebracht zoals tussen de verdiepingen. Deze balklaag bestaat eveneens uit balken van 3,5 x 22 cm en geplaatst met een hart op hart- afstand van 40 cm. Deze draagstructuur wordt op de buitenmuur samengehouden door een randbalk van eveneens 3,5 x 22 cm of in een stalen draagbalk met een dikte, in functie van de te overbruggen afstand. Op deze draagstructuur wordt een waterwerende vezelplaat van 22 mm vastgenageld, welke dient als ondervloer voor de afwerking van het platte dak. Opbouw plat dak vertrekkende vanop de waterwerende vezelplaat: 1 laag Debobase 3 mm F/T V50 partieel gekleefd 2 lagen isolatie 8 cm polyurethaanplaten geschrankt geplaatst om een warmteverlies via de naden te beperken. 1 laag Debobase 3 mm F/T V50 partieel gekleefd Duo High Tech 4 mm AGR/F C180 volledig gelast Er wordt eveneens een zwarte dakrand met referentie polyprofil 65/70 voorzien om het geheel af te werken en om een waterdicht dak te garanderen. 10 HANGGOTEN EN WATERAFVOEREN De goten zijn in Alu en de waterafvoeren in PVC. 11 METSELWERKEN Gevelmetselwerk Het gevelmetselwerk wordt opgetrokken in een handvorm gevelsteen met een steenformaat waalvorm aan 75 stenen per m². De handelswaarde is 0,40 euro per stuk. U kunt voor bovenstaand budget een keuze maken uit het uitgebreide gamma van gevelstenen bij onze leverancier ( zie materialenlijst). Het volledige gamma van VANDERSANDEN, TERCA, HEYLEN, SVK, enz is er terug te vinden. 8

9 De stenen worden vermetst met mortel bestaande uit kunstmatig Portlandcement aan 350 kg/m³ en zuiver rivierzand, conform de normen. Er wordt 1 of 2 lagen boven het uiteindelijke maaiveld in het gevelmetselwerk ee n vochtscherm (PE-folie) ingemetseld, zodat opstijgend vocht geen kans maakt. De gevelmuur wordt op circa 9 cm van de houten skeletwand geplaatst zodat er een geventileerde spouw ontstaat. Het metselwerk wordt verankerd aan de houten wanden d.m.v. gegalvaniseerde spouwnagels. Waar het metselwerk boven de ramen doorgaat wordt een gegalvaniseerde stalen Lprofiel ingewerkt. De voegen van het gevelmetselwerk worden uitgekrabd om achteraf gevoegd te worden. Onderaan de spouw en boven de ramen wordt een waterkerende laag aangebracht in dpc-folie: deze slab wordt omhoog geplooid en vastgehecht aan de houten wand. In de laag boven de waterkering worden open stootvoegen gelaten (ca 1 per meter) als ventilatie en drainage van spouwvocht. Onder de ramen wordt eveneens een vochtwerende laag geplaatst en omgeplooid tot onder de dorpels zodat de spouwisolatie niet nat kan worden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het metselwerk dat steeds zelfstandig en vrijdragend is, zodat er geen zettingen tussen het metselwerk en de houten constructie kunnen optreden. Er is bij de metselwerken rekening gehouden met de gevelplannen in bijlage. Indien er strekken en/of strekken in waaiervorm voorkomen, zullen deze steeds in de offerte verrekend zijn. Isolatie in de spouw. Er wordt 10 cm ISOVER MUPAN in de spouw geplaatst. Andere diktes zijn mogelijk. Dit is een duurzame, uiterst weerbestendige verharde glaswolplaat, bekleed aan de ene kant met een zwart glasvlies en aan de achterzijde met een geel glasvlies. Voegwerken Het gevelmetselwerk wordt opgevoegd met voegmortel bestaande uit cement, wit zand en rijnzand (mengverhoudingen naargelang de gewenste kleur). Het voegwerk wordt platvol uitgevoerd. Voor de aanvang van deze werken worden drie kleurstalen gezet. Er kan ook gekozen worden voor voegwerk toon op toon of dezelfde kleur als de gevelsteen. Let wel, kleur voeg kan nooit identiek zijn aan steen, daarom wordt hiervan ook steeds een staal geplaatst. Dit voegsel is een duurdere vorm, hiervoor zal dan ook de nodige verrekening gebeuren. Dorpels Aan alle ramen, buitendeuren en eventuele garagepoorten worden dorpels geplaatst in geschuurde blauwe hardsteen. De stenen zijn minimum 5 cm dik en zijn steeds voorzien van een drupvoeg. Zij worden gelegd in een mortelbed. Eventuele hoeken worden in verstek afgewerkt. 12 VENTILATIESYSTEEM MET WARMTE - TERUGWINNING Vanaf 1 januari 2006 is in België de nieuwe EPB regelgeving (= Energie Prestatie en Binnenklimaat) van toepassing. 9

10 Deze regelgeving bevat ondermeer de module ventilatievoorzieningen in woongebouwen en in niet residentiële gebouwen, en geeft ons mee dat men vanaf heden een verplichte ventilatie dient te voorzien in geval van een nieuwbouw, herbouw, renovatie of functiewijziging. Wij passen één van volgende systemen toe (zie in uw gepersonaliseerde offerte-meetstaat) Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Systeem C+ : natuurlijke toevoer, mechanische gecontroleerde afvoer Systeem D: mechanische toevoer en mechanische afvoer De woning zal worden opgesplitst in de volgende ruimten: Natte ruimten: badkamer(s), toilet(ten), keuken, bergruimte en/of wasplaats Doorvoerruimten: gang(en) en traphal(len) Droge ruimten: slaapkamer(s), studeerkamer(s) en woonruimte Het algemene principe van ventilatie in woningen is het afvoeren van de vervuilde lucht via de natte en/of vervuilde ruimten en het doorvoeren van verse licht via de droge ruimten. In deze offerte wordt ventilatiesysteem D voorzien met een budget ter waarde van euro (excl.btw). 13 HET BUITENSCHRIJNWERK Ramen en deuren De levering en plaatsing van ramen en deuren is volgens de detaillering van het ondertekend ramenplan en zal uitgevoerd worden in PVC/hout/ALU RAL kleur naar keuze. Het op maat gemaakte buitenschrijnwerk is gevat in een speciaal kader van grenenmultiplex om zo in de openingen in de ruwbouwwanden gemonteerd te worden. Op deze kader komt de klassieke gipsbekleding (dus zeker geen houten afwerking). De opengaande delen zijn met een dubbele aanslag en zijn voorzien van een dichting voor het realiseren van de water- en winddichting. Het buitenschrijnwerk is voorzien zoals op de gevelplannen in bijlage. De voeg tussen schrijnwerk en metselwerk wordt opgevoegd met siliconen. Omwille van de korte totale afwerktijd (ca 5 maand) worden de ramen op voorhand besteld. Daarom worden de ramen en deuren indien technisch mogelijk op voorhand besteld. Het gedetailleerde ramenplan met vermelding van kleur, draairichtingen, raamopbouw wordt ter ondertekening voorgelegd, dan gaan de ramen in produktie en kan er niet meer gewijzigd worden, tenzij mits verrekening. Beglazing In alle ruimten wordt dubbele beglazing van 4/16/4 voorzien. Superisolerende beglazing met lage emissie is voorzien. Dan wordt in de spouw een lichtdoorlatende metaaloxidelaag aangebracht die warmtestraling weerkaatst. Andere beglazing zoals extra akoestische isolatie, gezandstraald glas, enz. zijn mogelijk mits verrekening. 10

11 De schuine zijden van eventuele veranda s worden voorzien in gelaagd veiligheidsglas. Het glas wordt ingezet met glaslatten en afgekit met siliconenmastiek. Garagepoorten De garagepoort(en) is (zijn) voorzien indien ze vermeld en verrekend zijn in de meetstaat. 14 CHAPEWERKEN OP HET GELIJKVLOERS EN VERDIEPING De vloer van de begane grond wordt geïsoleerd met een vloerisolatie Thermogran Super+ die een dikte heeft van 14 cm. Bovenop deze isolatie wordt een gewapende chape met een dikte van minimum 7 cm geplaatst. I n alle lokalen op het verdieping wordt een vloerisolatie Thermogran Super+ geplaatst met een dikte van ong. 6 cm. Hierop wordt een gewapende afwerkingschape geplaatst van ong. 6 cm dikte. De wapening bestaat uit een glasvezel bewapening. Deze wordt in de massa aangebracht en bezit hierdoor een grotere stabiliteit dan een versterking met draadwapening. De samenstelling van de chape bestaat uit: 300kg portlandcement op 1m³ zand, conform de normen. De oppervlakte wordt vlak afgestreken en is zonder egalisatie klaar om bevloerd te worden. Natuurlijk moet rekening gehouden worden met het droogproces van de chape, ongeveer 1 week voor 1 cm. Bij een ingericht verdiep wordt de chape van minimum 6 cm dikte zwevend geplaatst omwille van de plintstroken en de akoestische isolatielaag. Dit geeft een optimale geluidsdemping evenals een vrije zetting van de chape waardoor zetscheuren worden vermeden. Overal waar nodig worden bovendien zetvoegen gesneden in de verse strijkvloer. 15 MUURBEKLEDING EN ISOLATIE VAN TOEPASSING OP GELIJKVLOERS EN VERDIEPING Wandisolatie D e buitenmuren worden geïsoleerd met Knauf Ecose Naturoll 035 met een dikte van 140 mm. Deze matten zijn waterafstotend, rotvrij en vormvast, en zijn geen voedingsbodem voor ongedierte. Deze matten hebben een breedte van 37cm zodat zij perfect in de houtstructuur zitten en geen verzakking mogelijk is. D e binnenmuren op gelijkvloers, verdieping en zolder worden eveneens geïsoleerd met Knauf Ecose Naturoll 035 met een dikte van ca. 90 mm, zij hebben eveneens een breedte van 37cm. D e spantendaken worden geïsoleerd met dekens die een dikte hebben van 22 cm. De dekens zijn aan één zijde bekleed met een dampscherm dat met spijkerflenzen wordt vastgeniet aan de dakconstructie. Spouwisolatie Om aan de geldende eisen van de EPB regelgeving te voldoen wordt er 10 cm spouw isolatie voorzien in de spouwmuur. 11

12 De totale spouwbreedte zal zodanig zijn dat aan de zijde van het buitenspouwblad op plan nog minimaal 20 mm luchtspouw beschikbaar is. Binnenmuurafwerking MUREN OSB- beplating Op alle wanden worden eerst OSB3 zero platen genageld. Deze platen zijn formaldehidevrij en zijn waterbestendig. Gyprocplaten Op deze OSB-beplating worden de natuurgipsplaten gevezen. Overal worden zij glad afgewerkt, in het bijzonder de vijsgaten en naden worden gedicht. De muren zijn klaar voor de schilder. De wanden van WC, badkamer, douchecellen worden bekleed met waterwerende natuurgipsplaten waarop muurbetegeling zal voorzien worden. PLAFONDS Uitlatting Op de spantconstructie of op de ribben van de plafondroostering wordt eerst een uitlatting aangebracht om de 40 cm. De natuurgipsplaten worden gevezen op deze houten uitlatting en vlak uitgewerkt, in het bijzonder de vijsgaten en de naden worden gedicht. De plafonds zijn zo klaar voor de schilder. De leverancier Gyproc schrijft zowel voor wanden als voor plafonds op een houten struktuur voor om als beste montagewijze altijd eerst een uitlatting te plaatsen op de houtskeletstruktuur. De gyproc rechtstreeks op de houten struktuur van het skelet vijzen is absoluut not done en geeft het meeste kans op scheurvorming. Voor de plafonds volgt LivingWood de voorgeschreven werkwijze van leverancier Gyproc. Voor de muren hebben wij geopteerd om onder de gipsplaten eest een osb3 zero beplating te plaatsen. De reden voor deze werkwijze ligt voor de hand, door de beplating met OSB krijgen we een veel stijvere wand wat de stabiliteit ten goede komt, door de extra plaat krijgen we een betere akoestische isolatie van ruimte naar ruimte en naar gebruikscomfort heeft het als grote voordeel dat de bouwheer niet alleen kaders, hangkasten maar ook keukenkasten, badkamerkasten kan monteren met een gewone schroef in plaats van die onhandige gyprocpluggen. Leverancier Gyproc beklemtoont dat bij een juiste plaatsing in de correcte omstandigheden van de OSB met hierop gyproc er steeds een beter resultaat verkregen wordt dan bij de montage van gipsplaten rechtstreeks op houten struktuur van het skelet. Dampscherm Op alle wanden die de buitenschil van het afgewerkte volume vormen wordt een dampscherm aangebracht. In optie kan een leidingenspouw geplaatst worden of kan het materiaal hiervoor geleverd worden. 16 BINNENSCHRIJNWERK 12

13 Binnendeuren Binnendeuren zijn standaard voorzien als vlakke MDF volkernschilderdeuren met als afmetingen: 73x201 of 78x201 of 83x201 cm. De deuren worden gevat in een houten omlijsting met aanslaglat. Ze hangen aan drie scharnieren en zijn uitgerust met een dag- en nachtslot. Op iedere deur zijn klinken in aluminium voorzien. Op vraag van de bouwheer kan er ook worden gekozen voor glazen deuren, schuifdeuren, pivoterende deuren, enz Vensterbanken binnenzijde De vensterbanken aan de binnenzijde worden afgewerkt met MDF, breedte ca. 18 cm. Bij ramen tot op de grond worden er geen vensterbanken voorzien omdat de bevloering tot tegen het raam zal lopen. Mits meerprijs kan er ook gekozen worden voor marmer of andere. Trappen De trappen zijn in 1ste keuze beuk. Voor de trappen wordt een budget voorzien. Op vraag van de bouwheer is het eveneens mogelijk om andere houtsoorten, of in een bepaalde gekozen RAL kleur te verkrijgen. De bouwheer kan steeds zijn keuze verfijnen, het budget wordt dan verrekend aan de hand van zijn keuze. 17 ELEKTRISCHE BINNENHUISINSTALLATIE Algemeenheden De installatie moet worden uitgevoerd volgens het algemene reglement op de elektrische installatie, conform de Europese normen. Alle eventuele wijzigingen en uitvoeringen om de installatie aan bovengenoemde voorwaarden te laten voldoen, vallen ten laste van LivingWood Bouwbedrijven NV. De installateur staat in voor de volledige inwerkstelling en regeling van de installatie. Indien de werken volledig voltooid zijn en wanneer de installateur van oordeel is dat zij kunnen worden aangevraagd, onderneemt de bouwheer de nodige stappen bij de verdeler van de elektrische energie opdat de installatie definitief zou goedgekeurd worden. De onkosten voor de aanvaarding zijn ten laste van installateur. Het aanvragen van de elektriciteitsaansluiting gebeurt door de bouwheer. Aansluitingen De voeding van het verdeelbord is voor rekening van de aannemer. De aansluitingskosten voor de nutsvoorzieningen zoals de aansluitkabel zijn voor rekening van de bouwheer. Verdeelbord Als hoofdschakelaar worden geblindeerde schakeldozen gebruikt. De aannemer voorziet een verdeelbord in de meterkast. De verdeelkast met de nodige groepsindelingen moet geblindeerd zijn en uitgevoerd zijn in bakeliet of pvc. 13

14 De automatische zekeringen moeten een aangepaste sterkte hebben, per omloop afhankelijk van de apparaten, conform de normen. Differentieelschakelaars Een algemene differentieelschakelaar dient voorzien met een gevoeligheid van 300 ma. Deze schakelaar wordt verzegeld nadat de elektrische installatie i s goedgekeurd door het nutsbedrijf. Bijkomende differentieelschakelaar van 30 ma voor wasmachine en badkamer zijn voorzien. Aardingselektrode Een aardlus is voorzien bij de funderingswerken. Alle stroombanen voor contactdozen en verlichtingstoestellen voeren een beschermgeleider met zich mee. Geleidende delen van het gebouw worden door middel van een geleider met elkaar verbonden, zodat de leidingen van centrale verwarming, water, gas, bewapening, enz op hetzelfde potentiaal gebracht worden. Inwerkdozen De gebruikte inwerkdozen voldoen aan de normen. De installateur voorziet zijn installatie zodanig dat alle nodige verbindingen en aftakkingen gebeuren in bouwdozen van schakelaars en stopcontacten met aarding. De schakelaars worden aangebracht op een hoogte van ongeveer mm, wandcontactdozen (= stopcontacten) op een hoogte van ongeveer 300 mm, voor zover niet anders vermeld. Leidingen Voor alle leidingen kiest de installateur een voldoende sectie, aangepast aan het verbruik van de geplaatste apparaten. Indeling der leidingen De juiste plaatsing van de elektrische componenten zoals schakelaars en wandcontactdozen wordt op de werf besproken in samenspraak met de installateur en de bouwheer, op deze manier kunt u zich een perfect beeld vormen van uw toekomstige woning. De juiste hoeveelheden voor Uw offerte staan vermeld in de meetstaat-offerte. Het leveren en aansluiten van armaturen en apparaten, zowel binnen als buiten in de woning, voor zover niet anders genoemd, is niet in de aannemingsovereenkomst begrepen. Volgende basispakket electriciteit is voorzien: zie lastenboek elektriciteit. De woning wordt eveneens voorzien van een belinstallatie. Op eenvoudige vraag kunt u meerdere lichtpunten, wandcontactdozen, domotica, enz verkrijgen mits verrekening. De manier waarop LivingWood zijn skelet bouwt laat toe om de plaatsing van de stopcontacten en schakelaars pas te detailleren en te beslissen wanneer het skelet op de werf gemonteerd staat. Dit laat toe aan de bouwheer om zich perfect in zijn woning in te leven en zal ervoor zorgen dat alles perfect staat zoals de bouwheer dat wil. 14

15 18 VERWARMINGSINSTALLATIE Een woning opgebouwd volgens het houtskeletbouwsysteem biedt een zeer hoge thermische isolatie in v er g e l i j k i ng m e t t r a d i t io ne l e b o u w, houtmassiefbouw of andere bouwmethodes. Dit is een belangrijk pluspunt met de geldende strenge EPB norm en K waarde van 45 die momenteel van kracht is in België. Het energieverbruik ligt zeer laag. Beschrijving van de installatie De aanneming bevat het leveren en plaatsen van een volledige centrale verwarmingsinstallatie wat gebeurd door een erkende installateur, in overeenstemming met de hierna volgende specificaties. Een condenserende doorstroom gaswandketel met muurdoorvoer ofwel met een dakdoorvoer wordt voorzien. Als richtmerk wordt Junkers gebruikt. Standaard wordt de ketel Cerapur Top 42-3zwb voorzien. In samenspraak met de loodgieter kan hiervan afgeweken worden in functie van vloerverwarming of andere eisen. Buiten deze ketel zijn natuurlijk voorzien alle toebehoren om een efficiënte werking toe te laten: ketelaquastaat, ketelthermometer, rookbuis, trekonderbreker, vul- en aftapkraan, isolerende mantel, volledige gasstraat met automatische beveiliging. Verwarmingselementen De radiatoren zijn in plaatstaal gebroken wit. Als basis wordt het type Radson Compact met bovenrooster en zijrooster aangeboden. De radiatoren zijn te bedienen met thermostatische kranen en een digitale klokthermostaat met week- en weekendmenu. De verwarmingselementen worden steeds geplaatst met muuraansluiting ipv vloeraansluiting. Mits verrekening kan er ook gekozen worden voor andere types van verwarmingselementen zoals Radson Integra, Radson Planora, Sierradiatoren, enz Leidingen- hulpstukken en isolatie De aanvoerleidingen worden vanaf de collector in een tweepijpsysteem gelegd in aluminiumbuis met een beschermmantel, waarvan de inwendige leidingdiameter minstens 10 mm bedraagt. Temperaturen De centrale verwarming en met gevolg ook het type van de HR Combi verwarmingsketel is berekend op een buitentemperatuur van -10 C De verwarmingsinstallatie is berekend op volgende binnentemperaturen: Hal 18 C Leefruimte 22 C Keuken 22 C Slaapkamers 18 C Badkamer 24 C Op eenvoudige vraag van de bouwheer kan er mits verrekening ook overgeschakeld worden op andere verwarmingssystemen zoals op elektriciteit, pellets, enz 15

16 SANITAIRE INSTALLATIE 19 De eigenaar zal voorzien in de aansluiting van het gebouw op het openbare waternet van nutsbedrijf voor het begin der werken en op zijn kosten. De sanitaire aanvoerleidingen worden uitgevoerd in het persfitting systeem van het type alpex/henco in aluminiumbuis met een beschermmantel. De afvoerleidingen worden uitgevoerd in pvc-buizen en hulpstukken die BENOR goedgekeurd zijn. Het aanvragen van de wateraansluiting gebeurt door de eigenaar. Bij gasverwarming zit de warmwaterbediening in de HR - Combiketel ingebouwd. Hierop sluit de installateur het warmwaternet aan. Indeling van de waterleidingen en aansluiting van de sanitaire toestellen: Zie offerte-meetstaat De plaatsing van de aansluitpunten worden op de werf aangeduid. Het is overzichtelijker wanneer u zelf in uw toekomstige woning rondwandelt om een beeld van de verschillende ruimtes te krijgen. KEUKENINRICHTING 20 In de offerte is een keuken voorzien met een budget van euro ex btw. Indien de keuken door de bouwheer zelf wordt geplaatst, geldt het volgende: - - De aansluitpunten van gas, water, elektra en afvoeren worden afgedopt opgeleverd door LivingWood Bouwbedrijven NV Afvoer van de dampkap wordt door de bouwheer geplaatst vooraleer de plafonds afgewerkt worden door LivingWood Bouwbedrijven NV. Mits verrekening kan deze afvoer voorzien worden door LivingWood Bouwbedrijven NV, tenzij de keukeninstallatie door LivingWood geleverd wordt, dan is de afvoer uiteraard ook voorzien. LivingWood aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van een, door derden geïnstalleerde keuken. 21 SANITAIRE UITRUSTING Er wordt in de offerte een stelpost opgenomen van euro excl. BTW voor het leveren en aanbrengen van de sanitaire materialen zoals toiletten, douche, enz Bij plaatsing van hangtoiletten dient er een meerprijs van 150,00 euro excl. BTW per hangtoilet bijgerekend bij de aankoopprijs te worden voor afkasting en afwerking. In Uw offerte werden reeds 2 uitkastingen voorzien. Hetzelfde principe wordt toegepast als bij de eerder vermelde keukeninrichting. De uiteindelijke offerte bij onze leverancier zal doorgerekend worden in het bouwcontract. U krijgt dus vooraf uw prijs voor de materialen die u wenst. Indien u wenst kunnen we deze stelpost verhogen of verlagen mits verrekening. 16

17 22 VLOERBEKLEDING Vloertegels Alle tegelvloeren worden gekozen door de bouwheer, in de door de firma aangeduide toonzaal, waarbij rekening gehouden moet worden met de aard en het gebruik en de onderhoudseisen van elke vloerbekleding. De vloeren worden verlijmd gelegd naargelang de door u gekozen vloer het noodzaakt. Grootte van de tegel is beperkt tot 60 x 60, in gewoon verband geplaatst. Volgende stelposten zijn voorzien, excl.btw Volledige gelijkvloers (behalve berging) Berging Badkamer(s) op verdieping Plinten (aantal lm ) Tegelvloer 40,00 euro /m² Tegelvloer Tegelvloer 25,00 euro /m² 40,00 EURO/m² Idem als tegel 09,00 EURO/lm Keramisch e tegel 30,00 euro/m² Wandtegels Badkamer en toilet (20 m²) Op eenvoudige vraag van de bouwheer kunnen er ook andere vloerbekledingmaterialen zoals parket, laminaat, enz voorzien worden mits verrekening. 23 MATERIAALKEUZE De materialen worden bij onderstaande leveranciers gekozen waarbij er steeds voor deskundige begeleiding gezorgd wordt, zowel door de verschillende leveranciers als door LivingWood Bouwbedrijven NV Maak voor alle zekerheid, alvorens de verschillende bedrijven te bezoeken, een telefonische afspraak. U zal onnodige wachttijden vermijden. 17

18 VAN PELT BOUWMATERIALEN Gevelstenen en dakpannen Kapellei Sint-Antonius-Zoersel Telefoon: +32 (0) Website: Mail: Contactpersonen: Wilfried Van Pelt 18

19 GILBO Vloer en tegelwerken Karel Oomstraat Turnhout Telefoon: Fax: Mail: Website: Contactpersoon: Marcel Gillis Bart Gillis +32 (0) (0) Openingsuren: Weekdagen: 7.00u en 12.00u zaterdag: 10.00u en 12.00u zondag gesloten 13.00u en 19.00u Wegbeschrijving: Bovenstaande openingsuren zijn afhankelijk van de vakantieregelingen in België. Maak eventueel telefonisch een afspraak met één van bovenvermelde contactpersonen. 19

20 WELDIMO Ramen, binnendeuren en trappen Vostert Bree Contactpersoon: Gunter Keustermans GSM: +32 (0) Telefonisch waarschuwen, minimum 2 weken vooraf! Openingsuren: Dinsdag tot vrijdag: 10.00u tot 17.30u zaterdag en zondag: 13.00u tot 17.30u maandag en feestdagen gesloten Wegbeschrijving: Bovenstaande openingsuren zijn afhankelijk van de vakantieregelingen in België. Weldimo heeft ook andere vestigingsplaatsen, zowel in België als in Nederland die men kan bezoeken. 20

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN Gebouwschil Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil Inhoud IV WERKWIJZE VOOR HET BEPALEN VAN DE U-WAARDEN VAN DE GEBOUWSCHIL

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1 Je spouwmuren na-isoleren? Nu doen! p. 4 Energieprestatiecertificaat. Wat is dat? p. 16 De nieuwste trends voor je huis. p. 12-15 BATIBOUW krant Gratis bijlage

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie