VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW"

Transcriptie

1 VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE DE OFFERTE MEETSTAAT EN DE TECHNISCHE BESPREKING HEBBEN VOORRANG OP DIT STANDAARD LASTENBOEK AFBRAAKWERKEN ZIJN NIET VOORZIEN IN DE AANNEMING BOUWHEER: WERF: AANNEMER: LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV ACHTERSTENHOEK LILLE TEL: +32 (0) FAX: +32 (0) E MAIL: WEBSITE: BTW: BE

2 1 WERFINRICHTING LivingWood Bouwbedrijven NV zal steeds instaan voor water en/of elektriciteit indien deze niet voorhanden is op de bouwgrond voor de werken uitgevoerd door LivingWood Bouwbedrijven NV. Werfsanitair wordt geplaatst. Na het beëindigen van de werken wordt de werf ontruimd van alle puin en afval voorko mend u it d e werkza amheden u it gevo erd doo r LivingWood Bouwbedrijven NV. LivingWood is verzekerd door haar BA uitbating. Evenwel bouwheren die in hob of gesloten bebouwing naast een bestaande woning bouwen wordt gevraagd om een ABR polis af te sluiten en een plaatsbeschrijving bij de buren te laten uitvoeren. 2 BOUWTERREIN De bouwzone van het bouwterrein wordt verondersteld vlak en horizontaal te liggen. Zijn niveau is gelijk aan de kruin van de weg. Het dient bovendien vrij te zijn van alle boven- en ondergrondse hindernissen. Indien deze hindernissen extra kraanwerk of andere werken vergen worden deze verrekend. LivingWood deelt de bouwheer de startdatum mee, de bouwheer verwittigt de architect en de gemeentelijke ambtenaar. In opdracht van de bouwheer duidt de landmeter de perceelgrenzen en de bouwlijn aan. Vervolgens wordt de woning uitgezet door de aannemer. LivingWood vergewist zich van de bereikbaarheid van het terrein, de bouwheer samen met de architect vergewissen zich van de juistheid van zijn bouwgrond en de juistheid van de inplanting van zijn woning op deze bouwgrond en dat voor de aanvang der graafwerken. Het nivelleren en het verhogen van het bouwterrein tot het niveau van de as van de rijweg behoort niet tot de werken van LivingWood. De uitgegraven aarde uit de kruipruimte kan dienen om de rest van het terrein aan te vullen en blijft eigendom van de bouwheer. LivingWood Bouwbedrijven NV verzorgt de nivellering in een straal van 3m rondom de woning. Tevens wordt verondersteld dat de draagkrachtige grond (met een draagkracht van 2 kg/cm²) op een diepte van 80 cm onder de nulpas ligt, de nulpas wordt door de architect op het plan weergegeven of bij de aanvang der werken ter plaatse bepaald. Indien dit niet het geval is zal er een aangepaste funderingswijze toegepast worden, eventuele extra koste zullen verrekend worden Eventueel noodzakelijke bronbemaling (= droogzuiging) of onderschoeiingen van de aangebouwde woning van de buur zijn ten laste van de klant. De werf moet steeds toegankelijk gehouden worden voor zwaar verkeer tot maximum 30 ton. Eventuele verharding, waar dit noodzakelijk is, is ten laste van de klant en kan eveneens mits verrekening door LivingWood Bouwbedrijven NV uitgevoerd worden. 3 GRONDSONDERING 2

3 De bouwheer bepaalt samen met de architect of er een sondering plaatsvindt, hij deelt de resultaten mee aan LivingWood. Een sondering is slechts een puntsgewijze doorlichting van de grond, controle op de bouwgrond zelf naar de draagkrachtige samenstelling van de grond is altijd nodig. 4 GRONDWERKEN Op de oppervlakte van het gebouw wordt de bouwput uitgegraven. Hierop wordt een bed van 15 cm dik bestaande uit zand of gestabiliseerd zand aangebracht. De vorstrand aan de vrijliggende zijden wordt machinaal circa 60 cm diep uitgegraven. De sleuf voor de wachtleidingen van aan de woning tot aan de straat met een beperking tot 12 m (voor elektriciteit, gas, water, etc.) wordt eveneens uitgegraven. De nutsvoorzieningen moeten door de klant aangevraagd worden bij de betreffende maatschappijen. Op de bodem van de sleuf wordt een aardingslus geplaatst omhuld met lood van 35 mm², conform de normen. Overtollige uitgegraven aarde wordt achter de woning gestapeld. De heraanvullingen door LivingWood beperken zich tot 3 m rondom de woning en worden uitgevoerd voor de aanvang van de houtskeletstruktuur. Afvoer van de grond of verspreiden van de aarde op het bouwperceel zijn ten laste van de bouwheer. 5 FUNDERINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE BEBOUWDE OPPERVLAKTEN FUNDERING OP GEWAPENDE BETONPLAAT De vorstranden (= 40 cm breed en 60 cm hoog) worden volgestort met funderingsbeton, afkomstig van een Belgische betoncentrale met een samenstelling conform de normen. Een 15 cm dik bed van gestabiliseerd zand of zand wordt machinaal aangedrukt en geëgaliseerd. Hierop wordt een PE- folie geplaatst. Hierop wordt een 22 cm dikke betonplaat gestort gewapend met 30 kg/m³ staalvezel en 350 kg cement per m³. Opbouw betonplaat Hoogte vorstrand: 60 cm Bed gestabiliseerd zand : 15 cm PE - Folie Gewapende betonplaat : 22 cm Dikte isolatiechape = Thermogran Super+ : 14 cm Afwerkingschape: minimaal 7 cm Dikte tegel = vloerpas : 1 cm 3

4 LivingWood Bouwbedrijven NV biedt zonder meerprijs een kruipruimte aan van 1,3 meter hoogte van onderkant funderingsvoet tot pas vloer (zijnde betonnen voet 25 cm, vrije ruimte 75 cm, vloer 30 cm. 6 RIOLERING De riolering omvat alle nodige afvoerleidingen, de speciale verbindingsstukken en een toezichtput met reukafsluiter. Als de aansluitputjes voor regenwater en vuil water zichtbaar aanwezig zijn op het bouwperceel zal LivingWood deze aansluiten. Is dit niet het geval zal LivingWood in optie 2 aansluitputjes plaatsen. De bouwheer contacteert de gemeente voor de aansluitvoorwaarden en sluit zelf aan op de openbare riool. De leidingen zijn in PVC, hebben een diameter van minimum 110mm en zijn Benor goedgekeurd. Zij worden geplaatst met een voldoende afwatering en uitgerust met alle nodige ellebogen, T- en Y-stukken, verbindings- en overgansmoffen. Deze buizen worden in het zandbed onder de betonnen plaat geplaatst en liggen onder een bepaalde helling om waterafvoer in de leidingen te bevorderen. Voor het binnenbrengen van de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, telefoon, teledistributie) wordt een speciale nutsvoorzieningenbocht geplaatst en de wachtleidingen met aangepaste diameter worden gelegd van in de woning tot aan de straat. (maximum 12 lm). Bepaalde streken bepalen andere diameters voor nutsleidingen. Het behoort tot de taak van de architect en de bouwheer, deze gegevens correct en tijdig aan de aannemer door te geven. De aansluitkosten van de bovenvermelde nutsvoorzieningen en meterkasten Polypropyleenfolie 14 cm isolatie zijn niet in de basisprijs opgenomen. Een regenwaterput van liter is voorzien. De regenwaterpomp en de verplichte infiltratieput zijn eveneens voorzien in de offerte. Skeletmuur van 14 cm De septische put, indien verplicht door de gemeente is uitgevoerd in Om de 36 cm gewapend trilbeton en heeft een inhoud van minstens liter (gezin van 5 personen). Hij is uitgerust met een tussenschot en een deksel in beton. 7 OPBOUW VAN DE HOUTSKELETWANDEN OSB plaat van 11mm Het gebruikte hout voor de constructie van de houtskeletwanden is SPRUCE PINE, m e t a f m e t i n g e n v o l g e n s d e Scandinavian Lumber Standard (SLS), 14 cm breed voor de buitenwanden, 9 cm breed voo r d e b innenwand en, geschaafd. Alle hout is op voorhand behandeld tegen verrotting en insecten, door 6 cm spouwisol. 3 cm luchtspouw 9 cm gevelmetselwerk 4

5 vacuümimpregnatie in een bad van mensvriendelijke houtbeschermingspoducten. Op eenvoudige vraag van de klant kan er ook gekozen worden v o o r andere houtsoorten en afmetingen mits verrekening. E e n grondbalk, omwikkeld met e e n P E - f o l i e om opstijgend vocht te vermijden, wordt horizontaal uitgelijnd op de betonplaat e n verankerd met metaalraampluggen die voorzien zijn van een konus. De buitenmuurpanelen worden op de grondbalk vastgemaakt met behulp van houtdraadbouten. Deze wanden zijn opgebouwd uit verticale stijlen, die om de 36 cm geplaatst worden, en dubbele horizontale regels, langs de buitenzijde (spouwzijde) afgesloten en verstijfd door een OSB beplating van 11 mm, welke met een wandbeschieting is bevestigd. D e b u i t e n m u u r p a n e l e n w o r d e n extra beschermd dampdoorlatende, maar waterkerende polypropyleenfolie. door een De binnenzijde wordt in een latere fase afgewerkt volgens het door de bouwheer gekozen en in deze offerte verrekende houtskeletbouwsysteem. Men heeft bij LivingWood Bouwbedrijven NV de keuze tussen het Scandinavische en het Canadese Houtskeletbouwsysteem. Boven de ramen en deuren wordt steeds een draagbalk van 14 cm breed met aangepaste hoogte geplaatst om de verticale belasting boven de openingen (= buitendeuren en ramen) op te vangen. D e binnenmuurpanelen zijn zoals de buitenmuurpanelen opgebouwd uit verticale stijlen en horizontale regels van 9 cm breed (de onder- en bovenregel) die in een verdere fase aan beide zijden bekleed worden volgens het gekozen houtskeletbouwsysteem. Over de wandelementen wordt een dubbele koppelregel aangebracht om in elkaars verlengde of haaks op elkaar geplaatste elementen onderling te verbinden. Om een optimale isolatie te verkrijgen is er gekozen voor een isolatie in de binnenmuren van ca. 9 cm. 5

6 Opbouw buitenskeletmuur van 14cm Canadese Houtskeletbouwsysteem 9 cm gevelsteen 3 cm luchtspouw 10 cm ISOVER MUPAN spouwisolatie Dampdoorlatende, waterkerende polypropyleenfolie OSB plaat van 11 mm Skeletmuur van 14cm met 14cm isolatie Dampscherm OSB plaat van 11 mm Gipsbeplating Opbouw binnenskeletmuur van 9 cm Canadese Houtskeletbouwsysteem Gipsbeplating OSB plaat van 11 mm Skeletmuur van 9 cm met 9 cm isolatie OSB plaat van 11 mm Gipsbeplating Andere opbouwmogelijkheden kunnen besproken met de architect, bouwheer en aannemer, waarbij dan ook een eventuele verrekening zal gebeuren. Voor de plafonds van de bewoonde verdieping of in een laagbouw met afwerkbaar verdiep zal een afzonderlijke draagstructuur uit balklagen (= roostering) worden aangebracht, dit in tegenstelling tot de meeste van onze concurrenten die een veel goedkopere en zwakkere opbouw gebruiken (zie verder). 6

7 Deze balklaag bestaat uit balken van 3,5 x 22 cm en geplaatst op een afstand van 36 cm. De draagstructuur wordt op de buitenmuur samengehouden door een randbalk van eveneens 3,5 x 22 cm of in een stalen draagbalk met een dikte, in functie van de te overbruggen afstand. Op deze draagstructuur wordt een waterwerende vezelplaat van 22 mm vastgenageld, welke dient als ondervloer. Indien men kiest voor het systeem kamers onder dak zal men op deze structuur de A - dakspanten plaatsen. De spantconstructie wordt dus niet gebruikt als draagvloer voor deze verdieping. De gebruikte materialen, zoals drenkingsmiddelen, bevestigingsmaterialen, enz zijn voorzien van de nodige ATG - attesten. Zowel voor de wanden als voor de roosteringen wordt een uitvoeringsplan opgesteld, dit plan wordt aan bouwheer en architect voorgelegd en gaat na goedkeuring alzo in produktie. 8 DAKCONSTRUCTIE VOLGENS DE GEVELPLANNEN IN BIJLAGE Zadeldaken met A - spanten De opbouw van de dakconstructie bestaat uit A - dakspanten en worden o p g e b o u w d u i t gedrenkte epicea planken ( = g a n g - n a i l s y s t e e m ATG r. 02/1893 ). Indien nodig wordt een gelameleerde ligger geplaatst zodat de spanten extra ondersteund worden. De dakvorm (vb zadeldak), dakhellingen, kroonlijsthoogte hoofdbouw en aangebouwde gedeelten zijn volgens het ondertekend werfplan. D e spantenbouwer maakt een technisch plan van de spantconstructie, doet de nodige berekeningen en studies ivm wind- en sneeuwbelasting. De uitgetekende plannen worden aan bouwheer en architect bezorgd. A l s onderdak w o r d t e e n gewapende delta-vent, vastgenageld op tengellatten gebruikt. Andere onderdakmaterialen zoals CELITH 3D, menuiserite, enz kunnen eventueel geplaatst worden mits verrekening. 9 DAKEN Alle nodige hulpstukken, van dezelfde herkomst als de pannen, worden verwerkt om het dak uit te voeren volgens de regels der kunst, zoals vorstpannen, gevelpannen, noordbomen, enz De dakdoorbraken van schouwen, dakkapellen en dergelijke worden afgewerkt met loketten in bladlood of titaanzink. Standaard wordt de Sneldek van Eternit voorzien in de offerte. Naar keuze van de klant kunnen ook andere dakpannen aangeboden worden mits verrekening. Dakvlakvensters. De dakvlakvensters zijn van het type Velux, herkenbaar aan de exclusieve ventilatieklep, ingebouwd in de handgreep. Het raam is in hout (RND), aan de buitenzijde bekleed met een amberkleuring aluminium. Zij worden 7

8 aangewerkt aan de dakbedekking door middel van de specifieke gootstukken in aluminium en/of lood. Platte daken Volgens de gevelplannen wordt er eveneens gebruik gemaakt van een plat dak. Deze dakwerken worden voorzien van 2 x 8 cm polyurethaanplaten die geschrankt geplaatst worden om een warmteverlies via de naden (= bij 8 cm) te beperken. We gebruiken eveneens een dampscherm en als eindafwerking gebruiken we 2 lagen bitumen dat u een waterdicht dak garandeert. Voor de platte daken z a l een afzonderlijke draagstructuur uit balklagen (= roostering) worden aangebracht zoals tussen de verdiepingen. Deze balklaag bestaat eveneens uit balken van 3,5 x 22 cm en geplaatst met een hart op hart- afstand van 40 cm. Deze draagstructuur wordt op de buitenmuur samengehouden door een randbalk van eveneens 3,5 x 22 cm of in een stalen draagbalk met een dikte, in functie van de te overbruggen afstand. Op deze draagstructuur wordt een waterwerende vezelplaat van 22 mm vastgenageld, welke dient als ondervloer voor de afwerking van het platte dak. Opbouw plat dak vertrekkende vanop de waterwerende vezelplaat: 1 laag Debobase 3 mm F/T V50 partieel gekleefd 2 lagen isolatie 8 cm polyurethaanplaten geschrankt geplaatst om een warmteverlies via de naden te beperken. 1 laag Debobase 3 mm F/T V50 partieel gekleefd Duo High Tech 4 mm AGR/F C180 volledig gelast Er wordt eveneens een zwarte dakrand met referentie polyprofil 65/70 voorzien om het geheel af te werken en om een waterdicht dak te garanderen. 10 HANGGOTEN EN WATERAFVOEREN De goten zijn in Alu en de waterafvoeren in PVC. 11 METSELWERKEN Gevelmetselwerk Het gevelmetselwerk wordt opgetrokken in een handvorm gevelsteen met een steenformaat waalvorm aan 75 stenen per m². De handelswaarde is 0,40 euro per stuk. U kunt voor bovenstaand budget een keuze maken uit het uitgebreide gamma van gevelstenen bij onze leverancier ( zie materialenlijst). Het volledige gamma van VANDERSANDEN, TERCA, HEYLEN, SVK, enz is er terug te vinden. 8

9 De stenen worden vermetst met mortel bestaande uit kunstmatig Portlandcement aan 350 kg/m³ en zuiver rivierzand, conform de normen. Er wordt 1 of 2 lagen boven het uiteindelijke maaiveld in het gevelmetselwerk ee n vochtscherm (PE-folie) ingemetseld, zodat opstijgend vocht geen kans maakt. De gevelmuur wordt op circa 9 cm van de houten skeletwand geplaatst zodat er een geventileerde spouw ontstaat. Het metselwerk wordt verankerd aan de houten wanden d.m.v. gegalvaniseerde spouwnagels. Waar het metselwerk boven de ramen doorgaat wordt een gegalvaniseerde stalen Lprofiel ingewerkt. De voegen van het gevelmetselwerk worden uitgekrabd om achteraf gevoegd te worden. Onderaan de spouw en boven de ramen wordt een waterkerende laag aangebracht in dpc-folie: deze slab wordt omhoog geplooid en vastgehecht aan de houten wand. In de laag boven de waterkering worden open stootvoegen gelaten (ca 1 per meter) als ventilatie en drainage van spouwvocht. Onder de ramen wordt eveneens een vochtwerende laag geplaatst en omgeplooid tot onder de dorpels zodat de spouwisolatie niet nat kan worden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het metselwerk dat steeds zelfstandig en vrijdragend is, zodat er geen zettingen tussen het metselwerk en de houten constructie kunnen optreden. Er is bij de metselwerken rekening gehouden met de gevelplannen in bijlage. Indien er strekken en/of strekken in waaiervorm voorkomen, zullen deze steeds in de offerte verrekend zijn. Isolatie in de spouw. Er wordt 10 cm ISOVER MUPAN in de spouw geplaatst. Andere diktes zijn mogelijk. Dit is een duurzame, uiterst weerbestendige verharde glaswolplaat, bekleed aan de ene kant met een zwart glasvlies en aan de achterzijde met een geel glasvlies. Voegwerken Het gevelmetselwerk wordt opgevoegd met voegmortel bestaande uit cement, wit zand en rijnzand (mengverhoudingen naargelang de gewenste kleur). Het voegwerk wordt platvol uitgevoerd. Voor de aanvang van deze werken worden drie kleurstalen gezet. Er kan ook gekozen worden voor voegwerk toon op toon of dezelfde kleur als de gevelsteen. Let wel, kleur voeg kan nooit identiek zijn aan steen, daarom wordt hiervan ook steeds een staal geplaatst. Dit voegsel is een duurdere vorm, hiervoor zal dan ook de nodige verrekening gebeuren. Dorpels Aan alle ramen, buitendeuren en eventuele garagepoorten worden dorpels geplaatst in geschuurde blauwe hardsteen. De stenen zijn minimum 5 cm dik en zijn steeds voorzien van een drupvoeg. Zij worden gelegd in een mortelbed. Eventuele hoeken worden in verstek afgewerkt. 12 VENTILATIESYSTEEM MET WARMTE - TERUGWINNING Vanaf 1 januari 2006 is in België de nieuwe EPB regelgeving (= Energie Prestatie en Binnenklimaat) van toepassing. 9

10 Deze regelgeving bevat ondermeer de module ventilatievoorzieningen in woongebouwen en in niet residentiële gebouwen, en geeft ons mee dat men vanaf heden een verplichte ventilatie dient te voorzien in geval van een nieuwbouw, herbouw, renovatie of functiewijziging. Wij passen één van volgende systemen toe (zie in uw gepersonaliseerde offerte-meetstaat) Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Systeem C+ : natuurlijke toevoer, mechanische gecontroleerde afvoer Systeem D: mechanische toevoer en mechanische afvoer De woning zal worden opgesplitst in de volgende ruimten: Natte ruimten: badkamer(s), toilet(ten), keuken, bergruimte en/of wasplaats Doorvoerruimten: gang(en) en traphal(len) Droge ruimten: slaapkamer(s), studeerkamer(s) en woonruimte Het algemene principe van ventilatie in woningen is het afvoeren van de vervuilde lucht via de natte en/of vervuilde ruimten en het doorvoeren van verse licht via de droge ruimten. In deze offerte wordt ventilatiesysteem D voorzien met een budget ter waarde van euro (excl.btw). 13 HET BUITENSCHRIJNWERK Ramen en deuren De levering en plaatsing van ramen en deuren is volgens de detaillering van het ondertekend ramenplan en zal uitgevoerd worden in PVC/hout/ALU RAL kleur naar keuze. Het op maat gemaakte buitenschrijnwerk is gevat in een speciaal kader van grenenmultiplex om zo in de openingen in de ruwbouwwanden gemonteerd te worden. Op deze kader komt de klassieke gipsbekleding (dus zeker geen houten afwerking). De opengaande delen zijn met een dubbele aanslag en zijn voorzien van een dichting voor het realiseren van de water- en winddichting. Het buitenschrijnwerk is voorzien zoals op de gevelplannen in bijlage. De voeg tussen schrijnwerk en metselwerk wordt opgevoegd met siliconen. Omwille van de korte totale afwerktijd (ca 5 maand) worden de ramen op voorhand besteld. Daarom worden de ramen en deuren indien technisch mogelijk op voorhand besteld. Het gedetailleerde ramenplan met vermelding van kleur, draairichtingen, raamopbouw wordt ter ondertekening voorgelegd, dan gaan de ramen in produktie en kan er niet meer gewijzigd worden, tenzij mits verrekening. Beglazing In alle ruimten wordt dubbele beglazing van 4/16/4 voorzien. Superisolerende beglazing met lage emissie is voorzien. Dan wordt in de spouw een lichtdoorlatende metaaloxidelaag aangebracht die warmtestraling weerkaatst. Andere beglazing zoals extra akoestische isolatie, gezandstraald glas, enz. zijn mogelijk mits verrekening. 10

11 De schuine zijden van eventuele veranda s worden voorzien in gelaagd veiligheidsglas. Het glas wordt ingezet met glaslatten en afgekit met siliconenmastiek. Garagepoorten De garagepoort(en) is (zijn) voorzien indien ze vermeld en verrekend zijn in de meetstaat. 14 CHAPEWERKEN OP HET GELIJKVLOERS EN VERDIEPING De vloer van de begane grond wordt geïsoleerd met een vloerisolatie Thermogran Super+ die een dikte heeft van 14 cm. Bovenop deze isolatie wordt een gewapende chape met een dikte van minimum 7 cm geplaatst. I n alle lokalen op het verdieping wordt een vloerisolatie Thermogran Super+ geplaatst met een dikte van ong. 6 cm. Hierop wordt een gewapende afwerkingschape geplaatst van ong. 6 cm dikte. De wapening bestaat uit een glasvezel bewapening. Deze wordt in de massa aangebracht en bezit hierdoor een grotere stabiliteit dan een versterking met draadwapening. De samenstelling van de chape bestaat uit: 300kg portlandcement op 1m³ zand, conform de normen. De oppervlakte wordt vlak afgestreken en is zonder egalisatie klaar om bevloerd te worden. Natuurlijk moet rekening gehouden worden met het droogproces van de chape, ongeveer 1 week voor 1 cm. Bij een ingericht verdiep wordt de chape van minimum 6 cm dikte zwevend geplaatst omwille van de plintstroken en de akoestische isolatielaag. Dit geeft een optimale geluidsdemping evenals een vrije zetting van de chape waardoor zetscheuren worden vermeden. Overal waar nodig worden bovendien zetvoegen gesneden in de verse strijkvloer. 15 MUURBEKLEDING EN ISOLATIE VAN TOEPASSING OP GELIJKVLOERS EN VERDIEPING Wandisolatie D e buitenmuren worden geïsoleerd met Knauf Ecose Naturoll 035 met een dikte van 140 mm. Deze matten zijn waterafstotend, rotvrij en vormvast, en zijn geen voedingsbodem voor ongedierte. Deze matten hebben een breedte van 37cm zodat zij perfect in de houtstructuur zitten en geen verzakking mogelijk is. D e binnenmuren op gelijkvloers, verdieping en zolder worden eveneens geïsoleerd met Knauf Ecose Naturoll 035 met een dikte van ca. 90 mm, zij hebben eveneens een breedte van 37cm. D e spantendaken worden geïsoleerd met dekens die een dikte hebben van 22 cm. De dekens zijn aan één zijde bekleed met een dampscherm dat met spijkerflenzen wordt vastgeniet aan de dakconstructie. Spouwisolatie Om aan de geldende eisen van de EPB regelgeving te voldoen wordt er 10 cm spouw isolatie voorzien in de spouwmuur. 11

12 De totale spouwbreedte zal zodanig zijn dat aan de zijde van het buitenspouwblad op plan nog minimaal 20 mm luchtspouw beschikbaar is. Binnenmuurafwerking MUREN OSB- beplating Op alle wanden worden eerst OSB3 zero platen genageld. Deze platen zijn formaldehidevrij en zijn waterbestendig. Gyprocplaten Op deze OSB-beplating worden de natuurgipsplaten gevezen. Overal worden zij glad afgewerkt, in het bijzonder de vijsgaten en naden worden gedicht. De muren zijn klaar voor de schilder. De wanden van WC, badkamer, douchecellen worden bekleed met waterwerende natuurgipsplaten waarop muurbetegeling zal voorzien worden. PLAFONDS Uitlatting Op de spantconstructie of op de ribben van de plafondroostering wordt eerst een uitlatting aangebracht om de 40 cm. De natuurgipsplaten worden gevezen op deze houten uitlatting en vlak uitgewerkt, in het bijzonder de vijsgaten en de naden worden gedicht. De plafonds zijn zo klaar voor de schilder. De leverancier Gyproc schrijft zowel voor wanden als voor plafonds op een houten struktuur voor om als beste montagewijze altijd eerst een uitlatting te plaatsen op de houtskeletstruktuur. De gyproc rechtstreeks op de houten struktuur van het skelet vijzen is absoluut not done en geeft het meeste kans op scheurvorming. Voor de plafonds volgt LivingWood de voorgeschreven werkwijze van leverancier Gyproc. Voor de muren hebben wij geopteerd om onder de gipsplaten eest een osb3 zero beplating te plaatsen. De reden voor deze werkwijze ligt voor de hand, door de beplating met OSB krijgen we een veel stijvere wand wat de stabiliteit ten goede komt, door de extra plaat krijgen we een betere akoestische isolatie van ruimte naar ruimte en naar gebruikscomfort heeft het als grote voordeel dat de bouwheer niet alleen kaders, hangkasten maar ook keukenkasten, badkamerkasten kan monteren met een gewone schroef in plaats van die onhandige gyprocpluggen. Leverancier Gyproc beklemtoont dat bij een juiste plaatsing in de correcte omstandigheden van de OSB met hierop gyproc er steeds een beter resultaat verkregen wordt dan bij de montage van gipsplaten rechtstreeks op houten struktuur van het skelet. Dampscherm Op alle wanden die de buitenschil van het afgewerkte volume vormen wordt een dampscherm aangebracht. In optie kan een leidingenspouw geplaatst worden of kan het materiaal hiervoor geleverd worden. 16 BINNENSCHRIJNWERK 12

13 Binnendeuren Binnendeuren zijn standaard voorzien als vlakke MDF volkernschilderdeuren met als afmetingen: 73x201 of 78x201 of 83x201 cm. De deuren worden gevat in een houten omlijsting met aanslaglat. Ze hangen aan drie scharnieren en zijn uitgerust met een dag- en nachtslot. Op iedere deur zijn klinken in aluminium voorzien. Op vraag van de bouwheer kan er ook worden gekozen voor glazen deuren, schuifdeuren, pivoterende deuren, enz Vensterbanken binnenzijde De vensterbanken aan de binnenzijde worden afgewerkt met MDF, breedte ca. 18 cm. Bij ramen tot op de grond worden er geen vensterbanken voorzien omdat de bevloering tot tegen het raam zal lopen. Mits meerprijs kan er ook gekozen worden voor marmer of andere. Trappen De trappen zijn in 1ste keuze beuk. Voor de trappen wordt een budget voorzien. Op vraag van de bouwheer is het eveneens mogelijk om andere houtsoorten, of in een bepaalde gekozen RAL kleur te verkrijgen. De bouwheer kan steeds zijn keuze verfijnen, het budget wordt dan verrekend aan de hand van zijn keuze. 17 ELEKTRISCHE BINNENHUISINSTALLATIE Algemeenheden De installatie moet worden uitgevoerd volgens het algemene reglement op de elektrische installatie, conform de Europese normen. Alle eventuele wijzigingen en uitvoeringen om de installatie aan bovengenoemde voorwaarden te laten voldoen, vallen ten laste van LivingWood Bouwbedrijven NV. De installateur staat in voor de volledige inwerkstelling en regeling van de installatie. Indien de werken volledig voltooid zijn en wanneer de installateur van oordeel is dat zij kunnen worden aangevraagd, onderneemt de bouwheer de nodige stappen bij de verdeler van de elektrische energie opdat de installatie definitief zou goedgekeurd worden. De onkosten voor de aanvaarding zijn ten laste van installateur. Het aanvragen van de elektriciteitsaansluiting gebeurt door de bouwheer. Aansluitingen De voeding van het verdeelbord is voor rekening van de aannemer. De aansluitingskosten voor de nutsvoorzieningen zoals de aansluitkabel zijn voor rekening van de bouwheer. Verdeelbord Als hoofdschakelaar worden geblindeerde schakeldozen gebruikt. De aannemer voorziet een verdeelbord in de meterkast. De verdeelkast met de nodige groepsindelingen moet geblindeerd zijn en uitgevoerd zijn in bakeliet of pvc. 13

14 De automatische zekeringen moeten een aangepaste sterkte hebben, per omloop afhankelijk van de apparaten, conform de normen. Differentieelschakelaars Een algemene differentieelschakelaar dient voorzien met een gevoeligheid van 300 ma. Deze schakelaar wordt verzegeld nadat de elektrische installatie i s goedgekeurd door het nutsbedrijf. Bijkomende differentieelschakelaar van 30 ma voor wasmachine en badkamer zijn voorzien. Aardingselektrode Een aardlus is voorzien bij de funderingswerken. Alle stroombanen voor contactdozen en verlichtingstoestellen voeren een beschermgeleider met zich mee. Geleidende delen van het gebouw worden door middel van een geleider met elkaar verbonden, zodat de leidingen van centrale verwarming, water, gas, bewapening, enz op hetzelfde potentiaal gebracht worden. Inwerkdozen De gebruikte inwerkdozen voldoen aan de normen. De installateur voorziet zijn installatie zodanig dat alle nodige verbindingen en aftakkingen gebeuren in bouwdozen van schakelaars en stopcontacten met aarding. De schakelaars worden aangebracht op een hoogte van ongeveer mm, wandcontactdozen (= stopcontacten) op een hoogte van ongeveer 300 mm, voor zover niet anders vermeld. Leidingen Voor alle leidingen kiest de installateur een voldoende sectie, aangepast aan het verbruik van de geplaatste apparaten. Indeling der leidingen De juiste plaatsing van de elektrische componenten zoals schakelaars en wandcontactdozen wordt op de werf besproken in samenspraak met de installateur en de bouwheer, op deze manier kunt u zich een perfect beeld vormen van uw toekomstige woning. De juiste hoeveelheden voor Uw offerte staan vermeld in de meetstaat-offerte. Het leveren en aansluiten van armaturen en apparaten, zowel binnen als buiten in de woning, voor zover niet anders genoemd, is niet in de aannemingsovereenkomst begrepen. Volgende basispakket electriciteit is voorzien: zie lastenboek elektriciteit. De woning wordt eveneens voorzien van een belinstallatie. Op eenvoudige vraag kunt u meerdere lichtpunten, wandcontactdozen, domotica, enz verkrijgen mits verrekening. De manier waarop LivingWood zijn skelet bouwt laat toe om de plaatsing van de stopcontacten en schakelaars pas te detailleren en te beslissen wanneer het skelet op de werf gemonteerd staat. Dit laat toe aan de bouwheer om zich perfect in zijn woning in te leven en zal ervoor zorgen dat alles perfect staat zoals de bouwheer dat wil. 14

15 18 VERWARMINGSINSTALLATIE Een woning opgebouwd volgens het houtskeletbouwsysteem biedt een zeer hoge thermische isolatie in v er g e l i j k i ng m e t t r a d i t io ne l e b o u w, houtmassiefbouw of andere bouwmethodes. Dit is een belangrijk pluspunt met de geldende strenge EPB norm en K waarde van 45 die momenteel van kracht is in België. Het energieverbruik ligt zeer laag. Beschrijving van de installatie De aanneming bevat het leveren en plaatsen van een volledige centrale verwarmingsinstallatie wat gebeurd door een erkende installateur, in overeenstemming met de hierna volgende specificaties. Een condenserende doorstroom gaswandketel met muurdoorvoer ofwel met een dakdoorvoer wordt voorzien. Als richtmerk wordt Junkers gebruikt. Standaard wordt de ketel Cerapur Top 42-3zwb voorzien. In samenspraak met de loodgieter kan hiervan afgeweken worden in functie van vloerverwarming of andere eisen. Buiten deze ketel zijn natuurlijk voorzien alle toebehoren om een efficiënte werking toe te laten: ketelaquastaat, ketelthermometer, rookbuis, trekonderbreker, vul- en aftapkraan, isolerende mantel, volledige gasstraat met automatische beveiliging. Verwarmingselementen De radiatoren zijn in plaatstaal gebroken wit. Als basis wordt het type Radson Compact met bovenrooster en zijrooster aangeboden. De radiatoren zijn te bedienen met thermostatische kranen en een digitale klokthermostaat met week- en weekendmenu. De verwarmingselementen worden steeds geplaatst met muuraansluiting ipv vloeraansluiting. Mits verrekening kan er ook gekozen worden voor andere types van verwarmingselementen zoals Radson Integra, Radson Planora, Sierradiatoren, enz Leidingen- hulpstukken en isolatie De aanvoerleidingen worden vanaf de collector in een tweepijpsysteem gelegd in aluminiumbuis met een beschermmantel, waarvan de inwendige leidingdiameter minstens 10 mm bedraagt. Temperaturen De centrale verwarming en met gevolg ook het type van de HR Combi verwarmingsketel is berekend op een buitentemperatuur van -10 C De verwarmingsinstallatie is berekend op volgende binnentemperaturen: Hal 18 C Leefruimte 22 C Keuken 22 C Slaapkamers 18 C Badkamer 24 C Op eenvoudige vraag van de bouwheer kan er mits verrekening ook overgeschakeld worden op andere verwarmingssystemen zoals op elektriciteit, pellets, enz 15

16 SANITAIRE INSTALLATIE 19 De eigenaar zal voorzien in de aansluiting van het gebouw op het openbare waternet van nutsbedrijf voor het begin der werken en op zijn kosten. De sanitaire aanvoerleidingen worden uitgevoerd in het persfitting systeem van het type alpex/henco in aluminiumbuis met een beschermmantel. De afvoerleidingen worden uitgevoerd in pvc-buizen en hulpstukken die BENOR goedgekeurd zijn. Het aanvragen van de wateraansluiting gebeurt door de eigenaar. Bij gasverwarming zit de warmwaterbediening in de HR - Combiketel ingebouwd. Hierop sluit de installateur het warmwaternet aan. Indeling van de waterleidingen en aansluiting van de sanitaire toestellen: Zie offerte-meetstaat De plaatsing van de aansluitpunten worden op de werf aangeduid. Het is overzichtelijker wanneer u zelf in uw toekomstige woning rondwandelt om een beeld van de verschillende ruimtes te krijgen. KEUKENINRICHTING 20 In de offerte is een keuken voorzien met een budget van euro ex btw. Indien de keuken door de bouwheer zelf wordt geplaatst, geldt het volgende: - - De aansluitpunten van gas, water, elektra en afvoeren worden afgedopt opgeleverd door LivingWood Bouwbedrijven NV Afvoer van de dampkap wordt door de bouwheer geplaatst vooraleer de plafonds afgewerkt worden door LivingWood Bouwbedrijven NV. Mits verrekening kan deze afvoer voorzien worden door LivingWood Bouwbedrijven NV, tenzij de keukeninstallatie door LivingWood geleverd wordt, dan is de afvoer uiteraard ook voorzien. LivingWood aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van een, door derden geïnstalleerde keuken. 21 SANITAIRE UITRUSTING Er wordt in de offerte een stelpost opgenomen van euro excl. BTW voor het leveren en aanbrengen van de sanitaire materialen zoals toiletten, douche, enz Bij plaatsing van hangtoiletten dient er een meerprijs van 150,00 euro excl. BTW per hangtoilet bijgerekend bij de aankoopprijs te worden voor afkasting en afwerking. In Uw offerte werden reeds 2 uitkastingen voorzien. Hetzelfde principe wordt toegepast als bij de eerder vermelde keukeninrichting. De uiteindelijke offerte bij onze leverancier zal doorgerekend worden in het bouwcontract. U krijgt dus vooraf uw prijs voor de materialen die u wenst. Indien u wenst kunnen we deze stelpost verhogen of verlagen mits verrekening. 16

17 22 VLOERBEKLEDING Vloertegels Alle tegelvloeren worden gekozen door de bouwheer, in de door de firma aangeduide toonzaal, waarbij rekening gehouden moet worden met de aard en het gebruik en de onderhoudseisen van elke vloerbekleding. De vloeren worden verlijmd gelegd naargelang de door u gekozen vloer het noodzaakt. Grootte van de tegel is beperkt tot 60 x 60, in gewoon verband geplaatst. Volgende stelposten zijn voorzien, excl.btw Volledige gelijkvloers (behalve berging) Berging Badkamer(s) op verdieping Plinten (aantal lm ) Tegelvloer 40,00 euro /m² Tegelvloer Tegelvloer 25,00 euro /m² 40,00 EURO/m² Idem als tegel 09,00 EURO/lm Keramisch e tegel 30,00 euro/m² Wandtegels Badkamer en toilet (20 m²) Op eenvoudige vraag van de bouwheer kunnen er ook andere vloerbekledingmaterialen zoals parket, laminaat, enz voorzien worden mits verrekening. 23 MATERIAALKEUZE De materialen worden bij onderstaande leveranciers gekozen waarbij er steeds voor deskundige begeleiding gezorgd wordt, zowel door de verschillende leveranciers als door LivingWood Bouwbedrijven NV Maak voor alle zekerheid, alvorens de verschillende bedrijven te bezoeken, een telefonische afspraak. U zal onnodige wachttijden vermijden. 17

18 VAN PELT BOUWMATERIALEN Gevelstenen en dakpannen Kapellei Sint-Antonius-Zoersel Telefoon: +32 (0) Website: Mail: Contactpersonen: Wilfried Van Pelt 18

19 GILBO Vloer en tegelwerken Karel Oomstraat Turnhout Telefoon: Fax: Mail: Website: Contactpersoon: Marcel Gillis Bart Gillis +32 (0) (0) Openingsuren: Weekdagen: 7.00u en 12.00u zaterdag: 10.00u en 12.00u zondag gesloten 13.00u en 19.00u Wegbeschrijving: Bovenstaande openingsuren zijn afhankelijk van de vakantieregelingen in België. Maak eventueel telefonisch een afspraak met één van bovenvermelde contactpersonen. 19

20 WELDIMO Ramen, binnendeuren en trappen Vostert Bree Contactpersoon: Gunter Keustermans GSM: +32 (0) Telefonisch waarschuwen, minimum 2 weken vooraf! Openingsuren: Dinsdag tot vrijdag: 10.00u tot 17.30u zaterdag en zondag: 13.00u tot 17.30u maandag en feestdagen gesloten Wegbeschrijving: Bovenstaande openingsuren zijn afhankelijk van de vakantieregelingen in België. Weldimo heeft ook andere vestigingsplaatsen, zowel in België als in Nederland die men kan bezoeken. 20

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages DE BRABANT NV Brugstraat 33 8720 Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT 5 woningen & 1 studio & garages LASTENBOEK WATER- EN WINDDICHT Algemeen Architect Ingenieursstudie Veiligheidscoördinatie EPB-verslaggeving

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK RUWBOUW WINDDICHT

ALGEMEEN LASTENBOEK RUWBOUW WINDDICHT ALGEMEEN LASTENBOEK RUWBOUW WINDDICHT 1. Voorbereidende werken Bij de prijsvorming wordt uitgegaan van een bouwrijpe kavel. De werfinrichting en afsluiting voldoen aan de in voege zijnde voorschriften

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

SPECIFICATIE WONING Halfopen bebouwing met volledige verdieping. Buitenafmetingen 6,00m x 13,00m. Dakhelling 45

SPECIFICATIE WONING Halfopen bebouwing met volledige verdieping. Buitenafmetingen 6,00m x 13,00m. Dakhelling 45 SPECIFICATIE WONING Type woning Halfopen bebouwing met volledige verdieping Buitenafmetingen 6,00m x 13,00m Dakhelling 45 Kroonlijsthoogte 5,85m + 6,00m tov nulpas FUNDERINGSWERKEN Graafwerken voor de

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE MATERIALEN

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel Algemeen lastenboek Woonproject Achel Bouwpromotor: Groep Kunnen Weertersteenweg 135 3640 Kinrooi Tel 089/621 600 Gsm 0032/494 63 48 38 www.groepkunnen.be groepkunnen@skynet.be Architect: Architectenburo

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

2. Vloerlaag tekenen die akoestisch geïsoleerd is. blauwe lijn vlies om contactgeluid te voorkomen Rode lijn isolatie om luchtgeluid te voorkomen

2. Vloerlaag tekenen die akoestisch geïsoleerd is. blauwe lijn vlies om contactgeluid te voorkomen Rode lijn isolatie om luchtgeluid te voorkomen 1. Elementaire verschillen in principes barok en moderne periodes. Barok veel detail en versiering. Maakt gebruik van ovale en ellipsvormige toepassingen Moderne periodes abstract, versiering buitensluiten.

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 2 Voorblad 7 wc 47 112 schroefdop 600 265 handenwasser 399 standl. wc +1 25 160 29 300 497 305 29 39 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten volgens

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp 1. WIND- EN WATERDICHTE UITVOERING APPARTEMENTSGEBOUW: Radier-funderingsplaat onafhankelijk van bestaande muurfundering Binnenmuren en binnendeel der buitenmuren in

Nadere informatie

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 INTRODUCTIE Om toekomstige eigenaars van een woning een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de woning werd dit beschrijvend lastenboek

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting Uw contactpersoon: Naam Neyt Petra Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be Email pikwadraat@telenet.be Met de meeste hoogachting Het Huysmanbouw Verkoopsteam Destelbergen,

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Project Alfa Plaza Lange Violettestraat - Gent

Project Alfa Plaza Lange Violettestraat - Gent Project Alfa Plaza Lange Violettestraat - Gent Bouwheer: Kanaal Lofting nv Keizer Karelstraat 103, 9000 Gent T 09/233 15 30 F 09/233 17 29 info@lofting.be Hoofdaannemer: Mevaco Bouwbedrijf NV Durmelaan

Nadere informatie

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM..

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM.. Hiermee geef ik TEPTEC de opdracht om de warmteverliezen te berekenen van het hierna omschreven gebouw. De berekening is volgens de norm NBN EN 12831. De informatie in de bijlage heb ik gelezen. Uw gegevens

Nadere informatie

Regenwaterput 10.000L voorzien in machinaal getrild en gewapend beton.

Regenwaterput 10.000L voorzien in machinaal getrild en gewapend beton. SPECIFICATIE WONING Type woning Buitenafmetingen Rijwoning met volledige verdieping 6,00m x 15,20m volgens bijgevoegde plannen Dakhelling 35 Kroonlijsthoogte 3,40m + 6,00m vanaf maaiveld FUNDERINGSWERKEN

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

PROFIEL ONGEWIJZIGD T E R R E I N S N E D E S C H A A L 1/ 200 I N P L A N T I N G S P L A N S C H A A L 1/ 200 INPLANTINGSPLAN SCHAAL 1/200

PROFIEL ONGEWIJZIGD T E R R E I N S N E D E S C H A A L 1/ 200 I N P L A N T I N G S P L A N S C H A A L 1/ 200 INPLANTINGSPLAN SCHAAL 1/200 FOTO 4 FOTO 5 FOTO 6 3,8 ZONSOPGANG MAARTSEPTEMBER bouwzone ZONSONDERGANG MAARTSEPTEMBER 3,6. LINKERBUUR ONBEBOUWD 4,58,8 5,46 AS VAN DE WEG MOLENBERG NR GEMEENTEWEG BETONVERHARDING ALLE NUTSVOORZIENINGEN;

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 5 Voorblad 97 900 39 265 schroefdop 2 wc 47 60 A 25 25 25 200 standl. wc + 9cm funderingsmuur 298 9 9 25 4 600 299 300 9 497 9 399 0 handenwasser 29 29 39 0 789 Socarex Septische

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL LOT 4 Lot 4 Voorblad 46 wm 7 wc 47 112 schroefdop handenwasser 399 300 497 305 3 600 265 standl. wc +1 14 39 160 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten

Nadere informatie

LASTENBOEK. 5 energiezuinige nieuwbouwwoningen BOOM, NIELSESTRAAT

LASTENBOEK. 5 energiezuinige nieuwbouwwoningen BOOM, NIELSESTRAAT LASTENBOEK 5 energiezuinige nieuwbouwwoningen BOOM, NIELSESTRAAT 1 OMSCHRIJVING: Werf: oprichten van 5 woningen met 3 slaapkamers, berging, ruime zolder (eventueel bijkomend in te richten) en garage langs

Nadere informatie

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK Casco Plus Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar met uitzondering van de werken

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

Aangifteplichtige : WoninGent. Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg. App 2.4 Resultaat : K-peil : geen (*) E-peil : geen (*)

Aangifteplichtige : WoninGent. Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg. App 2.4 Resultaat : K-peil : geen (*) E-peil : geen (*) Aangifteplichtige : WoninGent Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg Woord vooraf : Dit verslag (startberekening) geeft alle materialen/installaties weer die noodzakelijk zijn voor het behalen

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens de regels van de kunst. De gebruikte

Nadere informatie

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles.

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. EVERGEM - ERTVELDE / Lot 1-2 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. Bouwonderneming Arnou - Gentstraat 68 bus 1 - Tel. 09 386 43 11 - Fax 09 386 93 34 - info@arnou.be - www.arnou.be

Nadere informatie

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr.

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr. Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 Kavel Soort Kavel VON prijs VON prijs Status nr. (ca. m²) stadsvilla Frits (550 m³) stadsvilla Hub (575 m³) 1 vrijstaand 333 459.000 beschikbaar

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. De werken

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Plannen 4. Verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie