Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag"

Transcriptie

1 Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag

2 DOCdata N.V. Energieweg NW Waalwijk The Netherlands Phone Fax Website: Trade register number at the Dutch Chamber of Commerce in Tilburg. DOCdata N.V. is listed at the stock market of Euronext Amsterdam under ticker symbol DOCD. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer te Tilburg. DOCdata N.V. is genoteerd aan de Effectenmarkt van Euronext Amsterdam met ticker symbool DOCD.

3 2003 Annual Report Jaarverslag 1

4 2 The Annual Report 2003 appears in the Dutch and the English language. Het Jaarverslag 2003 is opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal. Only the Dutch text is legally binding, as it represents the authentic text. The English text is included as translation for convenience purposes only. Alleen de Nederlandstalige tekst is wettelijk bindend, aangezien dit de authentieke tekst betreft. De Engelstalige tekst is uitsluitend opgenomen als vertaling ten behoeve van gemaksdoeleinden. Amounts in thousands as included in the tables should be read in Dutch with decimal points instead of commas. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen dienen in het Nederlands te worden gelezen met een punt in plaats van met een komma. DOCdata Jaarverslag 2003

5 3 Contents Inhoud Summary Financial Information 4 Meerjarenoverzicht Key Figures and Ratios 6 Kerncijfers en ratio s Company Profile 8 Bedrijfsprofiel Supervisory Board and Management Board 16 Raad van Commissarissen en Directie Report of the Supervisory Board 18 Verslag van de Raad van Commissarissen Report of the Management Board 21 Verslag van de Directie 2003 Financial Statements 41 Jaarrekening 2003 Consolidated Financial Statements of DOCdata Consolidated Balance Sheets Consolidated Statements of Income Consolidated Statements of Cash Flows Consolidated Statements of Shareholders Equity Notes to the Consolidated Financial Statements Geconsolideerde jaarrekening van DOCdata Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd overzicht eigen vermogen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Company Financial Statements of DOCdata N.V. Company Balance Sheets of DOCdata N.V. Company Statements of Income of DOCdata N.V. Notes to the Company Financial Statements Vennootschappelijke jaarrekening van DOCdata N.V. Vennootschappelijke balans van DOCdata N.V. Vennootschappelijke winst- en verliesrekening van DOCdata N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Other Information 79 Overige gegevens Auditors Report Statutory Regulations concerning profit appropriation Appropriation of Result Management of DOCdata Preference Share Foundation Holdings in DOCdata N.V. Important dates Publications in 2003 and 2004 Group Companies Accountantsverklaring Statutaire bepalingen omtrent de winstverdeling Voorstel tot resultaatbestemming Bestuur van Stichting Preferente Aandelen DOCdata Belangen in DOCdata N.V. Belangrijke data Publicaties in 2003 en 2004 Groepsmaatschappijen DOCdata Annual Report 2003

6 4 Summary Financial Information Meerjarenoverzicht Consolidated figures for the years ended December 31 Geconsolideerde cijfers voor de jaren geëindigd op 31 december (EUR X 1,000) (*) 2003 (*) (EUR x 1.000) Consolidated Statements Geconsolideerde winstof Income: en verliesrekening: Net sales 99, ,634 94,396 73,381 72,933 Netto-omzet Cost of goods sold 74,021 86,335 75,323 59,471 57,236 Kostprijs van de omzet Gross profit 25,332 23,299 19,073 13,910 15,697 Bruto-omzetresultaat Selling, general and Verkoopkosten en algemene administrative expenses 17,702 19,287 16,081 12,061 14,148 beheerkosten Operating income before Bedrijfsresultaat voor amortisation goodwill afschrijving goodwill (EBITA) 7,630 4,012 2,992 (EBITA) Amortisation goodwill 1,687 3,398 8,916 Afschrijving goodwill Operating income/(loss) 5, (5,924) 1,849 1,549 Bedrijfsresultaat Net financial expenses 913 1, Netto financiële lasten Other income 16 Overige bedrijfsopbrengsten Income/(loss) before extraordinary income and Resultaat voor buitengewone expenses and taxes 5,046 (787) (6,487) 1,565 1,295 baten en lasten en belasting Extraordinary income and expenses (270) (3,190) (10,898) Buitengewone baten en lasten Income/(loss) before taxes 4,776 (3,977) (17,385) 1,565 1,295 Resultaat voor belasting Income taxes (2,297) 198 (934) Vennootschapsbelasting Third party share (56) 38 Aandeel derden Net income/(loss) 2,479 (3,779) (18,375) 2,182 1,778 Nettoresultaat Operating income before amortisation Bedrijfsresultaat voor goodwill (EBITA) 7,630 4,012 2,992 2,530 3,122 afschrijving goodwill (EBITA) Earnings before interest, Resultaat voor interest, belasting, taxes, depreciation and afschrijving materiële vaste activa amortisation (EBITDA) 14,444 12,010 11,188 8,912 8,689 en afschrijving goodwill (EBITDA) Consolidated Balance Sheets: Geconsolideerde balans: Working capital 15,507 16,168 9,140 7,825 7,097 Werkkapitaal Net operating assets 66,110 59,156 27,461 22,562 19,097 Netto-bedrijfskapitaal Net debt 13,944 11,330 (383) (5,339) (6,077) Netto rentedragende schuld Total debt 15,143 12,034 5, Totaal leningen Total assets 89,953 83,347 67,113 48,680 44,308 Totaal activa Shareholders equity 52,017 47,675 27,635 27,879 24,983 Eigen vermogen Solvency 57.8% 57.2% 41.2% 57.3% 56.4% Solvabiliteit (*) See Note on the following page (*) Zie Noot op de volgende pagina Definitions: Working capital: current assets excluding cash and cash equivalents, less non-interest bearing current liabilities Net operating assets: fixed assets and current assets excluding cash and cash equivalents, less provisions (except pension provisions) and other non-interest bearing liabilities Net debt: interest bearing liabilities less cash and cash equivalents Solvency: equity as a percentage of total assets Definities: Werkkapitaal: vlottende activa exclusief liquide middelen verminderd met niet-rentedragende kortlopende verplichtingen Netto-bedrijfskapitaal: vaste activa en vlottende activa exclusief liquide middelen, verminderd met voorzieningen (exclusief pensioenverplichtingen) en overige niet-rentedragende verplichtingen Netto rentedragende schuld: rentedragende schulden verminderd met liquide middelen Solvabiliteit: eigen vermogen als een percentage van totaal activa DOCdata Jaarverslag 2003

7 5 Note: Since 1997, the Company applied a format for the presentation of the consolidated income statement wherein the amortisation goodwill and the extraordinary income and expenses were presented separately. This presentation is different from the format that is required by present Dutch regulations. Starting the financial year 2003, the Company applies the required presentation format for the consolidated income statement and the comparative figures for the financial year 2002 have been adapted accordingly. In the overview with summary financial information, the comparative figures for the financial years 1999 up till and including 2001 have not been adapted, but are presented in accordance with the original applied format for presentation. Noot: Sinds 1997 hanteerde DOCdata N.V. een presentatievorm voor haar geconsolideerde winst- en verliesrekening, waarin de afschrijving goodwill en de buitengewone baten en lasten separaat werden gepresenteerd. Deze presentatie wijkt echter af van het model dat volgens de huidige Nederlandse richtlijnen is voorgeschreven. Met ingang van boekjaar 2003 wordt het voorgeschreven model voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening gevolgd, waarbij de vergelijkende cijfers voor boekjaar 2002 overeenkomstig zijn aangepast. In het meerjarenoverzicht zijn de vergelijkende cijfers voor de boekjaren 1999 tot en met 2001 niet aangepast en derhalve weergegeven volgens de oorspronkelijk gehanteerde presentatievorm. 109,634 99,353 7,7% 94,396 73,381 72,933 7,630 4,3% 3,7% 3,4% 3,2% 4,012 2,992 3,122 2, Net sales (eur x 1,000) Operating income before amortisation goodwill (EBITA) (eur x 1,000) EBITA margin (%) Netto-omzet (eur x 1.000) Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) (eur x 1.000) EBITA marge (%) DOCdata Annual Report 2003

8 6 Key Figures and Ratios Kerncijfers en ratio s Consolidated figures for the years ended December 31 Geconsolideerde cijfers voor de jaren geëindigd op 31 december (EUR X 1,000 unless (EUR x tenzij anders stated otherwise) (*) 2003 (*) aangegeven) General information: Algemene gegevens: Average number of employees Gemiddeld aantal werknemers Turnover rate of Omloopsnelheid van het net operating assets netto-bedrijfskapitaal Return on net Bedrijfsresultaat in % van het operating assets (RONA) 9.2% 1.0% (13.7%) 8.2% 7.4% netto-bedrijfskapitaal (RONA) Return on Nettoresultaat in % van het equity (ROE) 4.9% (7.6%) (48.8%) 7.9% 6.7% eigen vermogen (ROE) Result: Resultaat: Year-on-year Jaarlijkse ontwikkeling van development net sales (4.1%) 10.3% (13.9%) (22.3%) (0.6%) de netto-omzet Gross profit in Bruto-omzetresultaat in % of net sales 25.5% 21.3% 20.2% 19.0% 21.5% % van de netto-omzet Operating income before Bedrijfsresultaat voor amortisation goodwill in afschrijving goodwill in % of net sales 7.7% 3.7% 3.2% 3.4% 4.3% % van de netto-omzet Net income/(loss) in Nettoresultaat in % of net sales 2.5% (3.4%) (19.5%) 3.0% 2.4% % van de netto-omzet Tangible Fixed Assets/ Materiële vaste activa/ Capital usage: Kapitaalgebruik: Capital expenditure 10,497 9,585 2,254 4,015 3,987 Investeringen Depreciation 6,814 7,998 8,196 6,382 5,567 Afschrijvingen Capital expenditure/ Depreciation Investeringen/Afschrijvingen Liquidity: Liquiditeit: Current ratio Current ratio Quick ratio Quick ratio Per share information Per gewoon aandeel (in EUR): (in EUR): Earnings (EPS) 0.32 (0.50) (2.57) Nettoresultaat Earnings from Nettoresultaat uit normal operations 0.32 (0.19) (1.15) gewone bedrijfsuitoefening Shareholders equity Eigen vermogen Share price (in EUR): Aandelenkoers (in EUR): Highest Hoogste Lowest Laagste At year-end Op jaareinde (*) See Note on the following page (*) Zie Noot op de volgende pagina Definitions: RONA: operating result in % of the average net operating assets ROE: net result in % of the average shareholders equity Current ratio: total current assets divided by total current liabilities Quick ratio: total current assets less inventory divided by total current liabilities Definities: RONA: bedrijfsresultaat in % van het gemiddelde netto-bedrijfskapitaal ROE: nettoresultaat in % van het gemiddelde eigen vermogen Current ratio: totaal vlottende activa gedeeld door totaal kortlopende schulden Quick ratio: totaal vlottende activa verminderd met voorraden gedeeld door totaal kortlopende schulden DOCdata Jaarverslag 2003

9 7 Note: Since 1997, the Company applied a format for the presentation of the consolidated income statement wherein the amortisation goodwill and the extraordinary income and expenses were presented separately. This presentation is different from the format that is required by present Dutch regulations. Starting the financial year 2003, the Company applies the required presentation format for the consolidated income statement and the comparative figures for the financial year 2002 have been adapted accordingly. In the overview with key figures and ratios, the comparative figures for the financial years 1999 up till and including 2001 have not been adapted, but are presented in accordance with the original applied format for presentation. Noot: Sinds 1997 hanteerde DOCdata N.V. een presentatievorm voor haar geconsolideerde winst- en verliesrekening, waarin de afschrijving goodwill en de buitengewone baten en lasten separaat werden gepresenteerd. Deze presentatie wijkt echter af van het model dat volgens de huidige Nederlandse richtlijnen is voorgeschreven. Met ingang van boekjaar 2003 wordt het voorgeschreven model voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening gevolgd, waarbij de vergelijkende cijfers voor boekjaar 2002 overeenkomstig zijn aangepast. In het overzicht met kerncijfers en ratio s zijn de vergelijkende cijfers voor de boekjaren 1999 tot en met 2001 niet aangepast en derhalve weergegeven volgens de oorspronkelijk gehanteerde presentatievorm. Index Jan Febr Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar DOCdata MIDKAP AEX Index base 100 = January 2, 2003 basis 100 = 2 januari 2003 jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec jan feb mrt Amount in eur Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar Closing price Cumulative distribution Slotkoers Cumulatieve uitkering Bedrag in eur jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep nov jan mrt distribution of eur 0.13 per share from share 2 distribution of eur 0.13 per share from share 3 premium reserve at May 20, 2002 premium reserve at May 20, repaid share capital of eur 0.50 per share at November 20, mei 2002: eur 0,13 per aandeel 2 20 mei 2003: eur 0,13 per aandeel 3 uitkering uit agioreserve uitkering uit agioreserve 20 november 2003: eur 0,50 per aandeel terugbetaling van kapitaal DOCdata Annual Report 2003

10 8 DOCdata Jaarverslag 2003

11 9 Company Profile DOCdata Media Group is a leading independent provider of supply chain management services to content owners: movie, audio, multimedia and software publishers in Europe. DOCdata E-commerce Fulfillment business specialises in fine meshed logistics and personalised distribution for amongst others Internet shops, film companies, retail chains and hard- and software companies, predominantly for the European market. In addition, related IT services are offered. Industrial Automation Integrators currently designs and builds production systems, which utilise optical and laser Bedrijfsprofiel DOCdata Media Groep is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor media uitgevers op het gebied van film, audio, multimedia en software in Europa. technology for application in amongst others document security systems for high security printers and equipment for processing of packaging materials. Industrial Automation Integrators also provides security features for authentication. DOCdata E-commerce Fulfillment houdt zich bezig met fijnmazige logistiek en gepersonaliseerde distributie voor onder andere Internetwinkels, film-companies, detailhandel ketens en hard- en software bedrijven, voornamelijk voor de Europese markt. Tevens worden gerelateerde diensten op het gebied van IT aangeboden. Industrial Automation Integrators ontwerpt, bouwt en levert enerzijds productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor toepassing in onder andere documentbeveiligingssystemen voor veiligheidsdrukkers en bewerkingssystemen voor verpakkingsmaterialen. Anderzijds biedt Industrial Automation Integrators beveiligingskenmerken ten behoeve van authenticatie aan. Supply Chain Management Order fulfillment services to: Laser Equipment for: Services for publishers of: E-commerce companies Document security Audio Retail Chains Packaging Software Hard- and software Motion Picture Subtitling Multimedia companies Film Film companies Media Group E-commerce Fulfillment DOCdata Media Services DOCdata N.V. Industrial Automation Integrators Committed to delivering quality on time DOCdata Annual Report 2003

12 10 DOCdata UK DOCdata BENELUX DOCdata GERMANY DOCdata FRANCE EUROPE DOCdata Jaarverslag 2003

13 11 Media Group The Media Group s business consists predominantly of Media Groep Deze bedrijfsactiviteit bestaat voornamelijk uit de fabricage van CD s, CD-ROM s en DVD s (Audio, ROM en Video) ten behoeve van uitgevers. Via haar werkmaatschappijen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk levert DOCdata aan uitgevers authoring, (pre)productie, kopieerbeveiliging, verpakking, ontwerp en andere toegevoegde waarde diensten. Onze klanten zijn hoofdzakelijk onafhankelijke muziek-, spelletjes- en filmmaatschappijen, gespecialiseerde softwareontwikkelaars en leveranciers van digitale informatie. Daarnaast levert DOCdata productiecapaciteit aan grote film- en muziekuitgevers indien zij zelf met hun eigen capaciteit niet aan de vraag kunnen voldoen. DOCdata is in staat op korte termijn te voorzien in CD- en DVD-productieservices en hieraan gerelateerde diensten. Dit stelt onze klanten in staat te voldoen aan de wisselende vraag van de consument. De vier landenorganisaties binnen de Media Groep bevinden zich in belangrijke pre-recorded mediamarkten en hebben een gezamenlijke productiecapaciteit van meer dan een half miljoen discs per dag. Software services like data base retrieval systems, DVD and CD-ROM pre-mastering, CD extra design and copy protection. manufacturing of CDs, CD-ROMs and DVDs (Audio, ROM and Video) for content owners. Through its operating companies in the Netherlands, France, Germany and the United Kingdom, DOCdata provides authoring, data handling, media manufacturing, copy protection, product fulfillment and other value-added services to content owners. The content owners are principally independent film and record companies and record labels, games and specialised software developers, and digital information suppliers. In addition, DOCdata supplies manufacturing capacity to major film and record companies when their own capacity cannot meet the demand. DOCdata s ability to provide the full range of high quality CD and DVD production and related value-added services at short notice enables its customers to satisfy shifting consumer demands for their products. Media Group s four country business units are located in its principal geographic markets and have an aggregate average daily production capacity of more than half a million discs. Mastering of CD, CD-ROM, DVD 5-10 and 9. Production and standard packaging of all CD, DVD, cassette and diskette formats. Supplying all other data-, sound-, movie- and multimedia-carriers. Product fulfillment. Complex packaging, product assembly. Order fulfillment. Warehousing, order picking, packaging and personalised shipment to wholesalers and retailers. Financial services. Invoicing and credit control to professionals. Invoicing and payment handling for customers. Media and Supply Chain Management for Content Owners DOCdata Annual Report 2003

14 12 Customers Warehouses E-commerce fulfillment center E-commerce BackOffice System DOCdata Jaarverslag 2003

15 13 E-commerce Fulfillment DOCdata s e-commerce fulfillment business specialises in fine meshed logistics and personalised distribution. Services offered include procurement, allocation, picking, sorting, warehousing, personalisation, packing, shipping, invoicing and support of credit card collection. The fulfillment center in Waalwijk, the Netherlands, processes goods like small electronics, books, CDs, DVDs, videotapes, software, games, premiums and related products for e-commerce, retail and direct marketing companies. Orders are shipped predominantly in Europe. E-commerce Fulfillment DOCdata s e-commerce fulfillment activiteit houdt zich bezig met fijnmazige logistiek en gepersonaliseerde distributie. De aangeboden diensten omvatten onder meer inkoop, ontvangst en opslag, orderpikken, sorteren, personaliseren, verpakken, verzenden, facturering en het ondersteunen van creditcard betalingen. Het fulfillment centrum in Waalwijk, Nederland, kan goederen als kleine elektronica, boeken, CD s, DVD s, videobanden, software, spelletjes, premiums en aanverwante producten verwerken voor e-commerce bedrijven, detailhandel en direct marketing bedrijven. De orders worden voornamelijk binnen Europa verzonden. Many companies require a logistics partner that is capable of handling a large amount of small orders in a fast and efficient way. DOCdata s IT systems make the fulfillment process fully transparent for its customers. DOCdata has an automated sorting system, which is able to process more than 20,000 shipments to individual consumers per day. Vele bedrijven hebben een logistieke partner nodig die een groot aantal kleine orders snel en efficiënt kan verwerken. De IT-systemen van DOCdata maken haar proces volledig transparant voor haar klanten. DOCdata beschikt over een geautomatiseerd sorteersysteem dat per dag meer dan zendingen aan individuele consumenten kan verwerken. Converting virtual orders to physical deliveries DOCdata Annual Report 2003

16 14 DOCdata Jaarverslag 2003

17 ImagePerf Verification at a glance Industrial Automation Integrators Industrial Automation Integrators (IAI) is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor een breed spectrum aan industriële gebruikers. IAI concentreert zich op drie belangrijke aandachtsgebieden: documentbeveiliging, ondertiteling van films en bewerkingsprocessen voor verpakkingsmateriaal. In aanvulling daarop is IAI actief als partner in gevallen waar specifieke knowhow van klanten kan worden gecombineerd met de eigen expertise van IAI op het gebied van optische- en lasertechnologie. Beveiliging IAI brengt documentbeveiliging naar een hoger niveau met innovatieve antifraude maatregelen gebaseerd op lasertechnologie. Voor internationaal opererende veiligheidsdrukkers, financiële instellingen en overheidsinstellingen ontwikkelt IAI documentbeveiligingsconcepten die zijn gebaseerd op de kracht van lasertechnologie. De natuurkundige eigenschappen van een laserstraal maken perforatie en/of gravering mogelijk welke duidelijk te onderscheiden is van allerlei soorten mechanisch aangebrachte perforatie en/of gravering. De beveiligingskenmerken van IAI zijn eerstelijns kenmerken, welke met behulp van slechts het blote oog zijn te verifiëren. Ondertiteling IAI levert volledig geautomatiseerde laserondertitelingsystemen ten behoeve van de filmindustrie. Verpakkingen IAI heeft in nauwe samenwerking met de belangrijkste fabrikanten van verpakkingen, en door gebruik te maken van een nieuwe geavanceerde lasertechnologie, systemen voor Easy Opening by Laser ontwikkeld voor de verpakkingsindustrie. Door toepassing van de kracht van lasertechnologie kunnen ontwerpers en bewerkers van verpakkingsmaterialen het openen van een verpakking zo makkelijk maken als het omslaan van een bladzijde, zonder dat dit afbreuk doet aan de bescherming van de inhoud daarvan. Nieuwe ontwikkelingen Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen werkt IAI intensief samen met opdrachtgevers zodat de verzamelde kennis en ervaring van beide partijen het systeemontwerp ten goede komen. Industrial Automation Integrators Industrial Automation Integrators (IAI) is specialised in design and building of production systems which utilise optical and laser technology for a broad spectrum of industrial users. IAI focuses on three major areas: Document Security, Motion Picture Subtitling and Processing of Packaging Materials. In addition, IAI is active in co-makership arrangements in which the specific customer s know-how is combined with our own expertise in laser and optical technology. Security IAI takes document security into a new age with anti-fraud innovation based on laser technology. For international operating security printers, financial institutions and government authorities, IAI created document security concepts based on the power of laser technology. The physical characteristics of a laser beam enable a perforation and/or engravure, which is clearly distinguishable from the mechanically punched or etched variety. IAI s security features are first line features, which are easy to check with only the help of the naked eye. Subtitling IAI provides fully automated Laser Subtitling Systems to the motion picture industry. Packaging Working in close co-operation with major packaging companies and using a new advanced laser process, IAI developed systems for Easy Opening by Laser for the packaging industry. By applying the power of laser technology, packaging designers and converters can engineer an opening device that makes access to the contents as easy as turning a page without compromise to protection of the contained product. Innovations During the design of new systems, IAI co-operates intensely with customers to make sure that the system design profits from the combined know-how and experience of both parties. 15 DOCdata Annual Report 2003

18 16 Supervisory Board Raad van Commissarissen Emiel van Veen EMIEL F. VAN VEEN, CHAIRMAN (DUTCH, 1939) Member of the Supervisory Board since 1998, current term until Former Vice President of Koninklijke Numico N.V. Member of the Supervisory Board of Beter Bed Holding N.V. (Vice Chairman), Blokker Holding B.V., Budelpack International B.V., Koninklijke Numico N.V. en Nabuurs Groep Haps B.V. Member of the Listing and Issuing Rules Advisory Committee of Euronext Amsterdam N.V. Chairman of the Board of Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding. Member of the Board of Stichting Administratiekantoor CSM. EMIEL F. VAN VEEN, VOORZITTER (NEDERLANDER, 1939) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 1998, huidige termijn tot Voormalig vice-president van Koninklijke Numico N.V. Lid van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V. (vice-voorzitter), Blokker Holding B.V., Budelpack International B.V., Koninklijke Numico N.V. en Nabuurs Groep Haps B.V. Lid van de Adviescommissie Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V. Voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding. Bestuurslid van Stichting Administratiekantoor CSM. Henk Knuvers HENK C.G.F. KNUVERS (DUTCH, 1946) Member of the Supervisory Board since 2002, current term until Director trust company. Treasurer for the Foundation for Research and Education in Real Estate. HENK C.G.F. KNUVERS (NEDERLANDER, 1946) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2002, huidige termijn tot Directeur trustbedrijf. Penningmeester van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde. DOCdata Jaarverslag 2003

19 17 Koos de Vreeze JACOBUS (KOOS) A. DE VREEZE (DUTCH, 1945) Member of the Supervisory Board since 2002, current term until Chief Executive Officer and shareholder of Hermans Holding B.V. Member of the Supervisory Board of De Zeilvaart B.V. Director and shareholder of Pro-Vision B.V. JACOBUS (KOOS) A. DE VREEZE (NEDERLANDER, 1945) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2002, huidige termijn tot Algemeen directeur en aandeelhouder van Hermans Holding B.V. Lid van de Raad van Commissarissen van De Zeilvaart B.V. Directeur en aandeelhouder van Pro-Vision B.V. Management Board Directie Michiel Alting von Geusau MICHIEL F.P.M. ALTING VON GEUSAU (DUTCH, 1964) Chief Executive Officer MICHIEL F.P.M. ALTING VON GEUSAU (NEDERLANDER, 1964) Chief Executive Officer DOCdata Annual Report 2003

20 18 Report of the Supervisory Board Verslag van de Raad van Commissarissen Financial Statements and Dividend Proposal Jaarrekening en dividendvoorstel The financial statements of DOCdata N.V. for 2003, as prepared by the Management Board, have been audited by KPMG Accountants N.V., independent public auditors. Their report appears on page 79. The Audit Committee and the Supervisory Board have discussed in the annual meeting with the independent public auditors and the Management Board the outcome and findings of the independent audit. We have approved the financial statements of DOCdata N.V. for 2003 and we recommend the General Meeting of Shareholders to adopt these financial statements in accordance with the proposal of the Management Board. Also, we recommend the General Meeting of Shareholders to adopt the Management Board s dividend proposal of EUR 0.25 per Ordinary Share. Furthermore, we request that the General Meeting of Shareholders discharges the Management Board for the management and the Supervisory Board for the supervision in De door de Directie opgestelde jaarrekening 2003 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Deze accountantsverklaring is opgenomen op pagina 79. De bevindingen van de externe accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zijn door de audit commissie en de Raad van Commissarissen in de jaarlijkse bijeenkomst met de externe accountant en de Directie besproken. Wij hebben de jaarrekening 2003 van DOCdata N.V. goedgekeurd en wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze jaarrekening in overeenstemming met het voorstel van de Directie vast te stellen. Tevens adviseren wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel van de Directie te aanvaarden om een dividend van EUR 0,25 per gewoon aandeel vast te stellen. Verder verzoeken wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in The Supervisory Board is satisfied with the achieved result in 2003 and would like to thank the Management Board and personnel of DOCdata for their efforts in 2003, which have lead to the presented result. De Raad van Commissarissen is tevreden met het in 2003 behaalde resultaat en dankt de Directie en het personeel van DOCdata voor hun inzet in 2003 die heeft geleid tot het gepresenteerde resultaat. Meetings of the Supervisory Board Vergaderingen van de Raad van Commissarissen The Supervisory Board, acting in the interest of all the stakeholders of the DOCdata-group, supervises and advises the Management Board in performing its management tasks and the affairs of the group. Major management decisions, including the strategy, require the approval of the Supervisory Board. The Supervisory Board determines the remuneration of the members of the Management Board. De Raad van Commissarissen, handelend in het belang van alle belanghebbenden van de DOCdata-groep, adviseert en ziet toe op de Directie inzake het bestuur en de gang van zaken van de groep. Voor belangrijke directiebeslissingen inclusief strategische besluiten is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist. De beloning van de leden van de Directie wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. The Supervisory Board met six times during 2003 in presence of the Management Board and had two telephone conferences. The Supervisory Board has not met in absence of the Management Board in 2003, as this appointment was rescheduled to January At the meetings, the Supervisory Board discussed, amongst other things, business strategy, business development, internal control systems, budgets, remuneration, management development, intermediate reporting and partnership forms. The Supervisory Board was duly informed and consulted by the Management Board with respect to the policies, activities, important decisions and the strategy of DOCdata. De Raad van Commissarissen kwam in 2003 zesmaal met de Directie bijeen. Verder werd tweemaal telefonisch overleg gevoerd met de Directie. In 2003 heeft geen overleg door de Commissarissen plaatsgevonden zonder de aanwezigheid van de Directie, aangezien dit overleg is verzet naar januari In de vergaderingen is onder andere gesproken over strategie, activiteitenontwikkeling, interne beheersingssystemen, begrotingen, beloning, management development, tussentijdse rapportages en samenwerkingsvormen. De Raad van Commissarissen werd door de Directie gedurende het jaar geïnformeerd over het beleid, de gang van zaken, belangrijke beslissingen en de strategie van DOCdata. DOCdata Jaarverslag 2003

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Annual Report Jaarverslag. Annual Report/Jaarverslag 2002 DOCdata

Annual Report Jaarverslag. Annual Report/Jaarverslag 2002 DOCdata 2002 Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2002 DOCdata DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2000 DOCdata. 2000 Annual Report. Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2000 DOCdata. 2000 Annual Report. Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2000 DOCdata 2000 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Helvoirtseweg 9 5261 CA Vught The Netherlands Phone +31 73 684 7000 Fax +31 73 684 0122 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

DOCdata N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hotel Queen Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag 11 mei 2006

DOCdata N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hotel Queen Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag 11 mei 2006 Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCdata N.V. Hotel Queen Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag Deze presentatie is beschikbaar via www.docdata.com. 1 Agenda 1 Opening 2 Verslag van de Directie

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur) Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com AGENDA 1. Opening

Nadere informatie

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 persbericht Te verspreiden op dinsdag 5 april 2016 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 15 februari 2007 U.S. Eastern Standard Time 02.30h. U.K. 07.30h. Continental Time 08.30h. P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt cijfers over eerste overgangsjaar 2006 bekend

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op donderdag 21 mei om 14.30 uur in NH Hotel, Stationsstraat 75 te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht

De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht In publicaties betreffende waarderingen van ondernemingen worden we vaak geconfronteerd met diverse Engelse termen, al dan niet eenvoudig te plaatsen

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V.

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. CORPORATE EVENT NOTICE: Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20141201_06101_EUR DATUM: 01/12/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM WERELDHAVE

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 1 AGENDA 1 Opening 2 AGENDA 2 Discussion of the Annual Report of the Board of Management relating to the Company s affairs and management

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Te verspreiden op donderdag 19 juli 2012 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Sterke groei omzet en winst

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Voorwoord. Mededelingen Aureus:

Voorwoord. Mededelingen Aureus: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Finance. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met M bestaat uit de verplichte literatuur van het hoofdboek. Dit

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

SomethingOld. SomethingBlue

SomethingOld. SomethingBlue Financiële Analyse voor Credit Managers SomethingOld Something New SomethingBorrowed SomethingBlue... and a sixpence for luck in your shoe! 3 We are living in a world of bounded rationality, based on

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Te verspreiden op 29 juli 2008 U.S. Eastern Standard Time 01.30h. U.K. 06.30h. Continental Time 07.30h. DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Omzet stijgt

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43 (1964) Nr. 1 TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN JAARGANG 1964 Nr. 43 A. TITEL Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië;

Nadere informatie

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt Live Webinar IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt DIRK BROUNEN JAY TAHTAH 28 AUGUSTUS 2013, 13:00 Agenda Welkom, een korte uitleg Dirk Brounen - Hoogleraar vastgoedeconomie, TiasNimbas Business School

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Lagere winst DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2015

Lagere winst DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2015 Te verspreiden op donderdag 16 juli 2015 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Lagere winst DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2015 Omzet stijgt 11% tot 85 miljoen Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

http://company.info/id/280340550000

http://company.info/id/280340550000 pagina 1 van 8 'Mavom' B.V. Main branch Address Route Organisation 'Mavom' B.V. Handelsweg 6 2404 CD ALPHEN AAN DEN RIJN P.O. Box 5 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN The Netherlands tel: 0172-436361 fax: 0172-420310

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V.

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. Amsterdam, 19 maart 2010 Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. In 2009 is DPA geraakt door de economische recessie. Deze negatieve ontwikkeling leidde direct tot teruglopende omzet in een verslechterende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Hoe meet u echte groei? GROEIDILEMMA. NCD Drs. Jean Gieskens AC CCM QT

Hoe meet u echte groei? GROEIDILEMMA. NCD Drs. Jean Gieskens AC CCM QT Hoe meet u echte groei? GROEIDILEMMA NCD 2017 - Drs. Jean Gieskens AC CCM QT Inhoud Groei en Stakeholders 5-K Klassiek groeiperspectief: Omzet, bruto winst, EBITDA, EBIT, NE The Value Network / B2-UCR

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie