Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag"

Transcriptie

1 Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag

2 DOCdata N.V. Energieweg NW Waalwijk The Netherlands Phone Fax Website: Trade register number at the Dutch Chamber of Commerce in Tilburg. DOCdata N.V. is listed at the stock market of Euronext Amsterdam under ticker symbol DOCD. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer te Tilburg. DOCdata N.V. is genoteerd aan de Effectenmarkt van Euronext Amsterdam met ticker symbool DOCD.

3 2003 Annual Report Jaarverslag 1

4 2 The Annual Report 2003 appears in the Dutch and the English language. Het Jaarverslag 2003 is opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal. Only the Dutch text is legally binding, as it represents the authentic text. The English text is included as translation for convenience purposes only. Alleen de Nederlandstalige tekst is wettelijk bindend, aangezien dit de authentieke tekst betreft. De Engelstalige tekst is uitsluitend opgenomen als vertaling ten behoeve van gemaksdoeleinden. Amounts in thousands as included in the tables should be read in Dutch with decimal points instead of commas. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen dienen in het Nederlands te worden gelezen met een punt in plaats van met een komma. DOCdata Jaarverslag 2003

5 3 Contents Inhoud Summary Financial Information 4 Meerjarenoverzicht Key Figures and Ratios 6 Kerncijfers en ratio s Company Profile 8 Bedrijfsprofiel Supervisory Board and Management Board 16 Raad van Commissarissen en Directie Report of the Supervisory Board 18 Verslag van de Raad van Commissarissen Report of the Management Board 21 Verslag van de Directie 2003 Financial Statements 41 Jaarrekening 2003 Consolidated Financial Statements of DOCdata Consolidated Balance Sheets Consolidated Statements of Income Consolidated Statements of Cash Flows Consolidated Statements of Shareholders Equity Notes to the Consolidated Financial Statements Geconsolideerde jaarrekening van DOCdata Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd overzicht eigen vermogen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Company Financial Statements of DOCdata N.V. Company Balance Sheets of DOCdata N.V. Company Statements of Income of DOCdata N.V. Notes to the Company Financial Statements Vennootschappelijke jaarrekening van DOCdata N.V. Vennootschappelijke balans van DOCdata N.V. Vennootschappelijke winst- en verliesrekening van DOCdata N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Other Information 79 Overige gegevens Auditors Report Statutory Regulations concerning profit appropriation Appropriation of Result Management of DOCdata Preference Share Foundation Holdings in DOCdata N.V. Important dates Publications in 2003 and 2004 Group Companies Accountantsverklaring Statutaire bepalingen omtrent de winstverdeling Voorstel tot resultaatbestemming Bestuur van Stichting Preferente Aandelen DOCdata Belangen in DOCdata N.V. Belangrijke data Publicaties in 2003 en 2004 Groepsmaatschappijen DOCdata Annual Report 2003

6 4 Summary Financial Information Meerjarenoverzicht Consolidated figures for the years ended December 31 Geconsolideerde cijfers voor de jaren geëindigd op 31 december (EUR X 1,000) (*) 2003 (*) (EUR x 1.000) Consolidated Statements Geconsolideerde winstof Income: en verliesrekening: Net sales 99, ,634 94,396 73,381 72,933 Netto-omzet Cost of goods sold 74,021 86,335 75,323 59,471 57,236 Kostprijs van de omzet Gross profit 25,332 23,299 19,073 13,910 15,697 Bruto-omzetresultaat Selling, general and Verkoopkosten en algemene administrative expenses 17,702 19,287 16,081 12,061 14,148 beheerkosten Operating income before Bedrijfsresultaat voor amortisation goodwill afschrijving goodwill (EBITA) 7,630 4,012 2,992 (EBITA) Amortisation goodwill 1,687 3,398 8,916 Afschrijving goodwill Operating income/(loss) 5, (5,924) 1,849 1,549 Bedrijfsresultaat Net financial expenses 913 1, Netto financiële lasten Other income 16 Overige bedrijfsopbrengsten Income/(loss) before extraordinary income and Resultaat voor buitengewone expenses and taxes 5,046 (787) (6,487) 1,565 1,295 baten en lasten en belasting Extraordinary income and expenses (270) (3,190) (10,898) Buitengewone baten en lasten Income/(loss) before taxes 4,776 (3,977) (17,385) 1,565 1,295 Resultaat voor belasting Income taxes (2,297) 198 (934) Vennootschapsbelasting Third party share (56) 38 Aandeel derden Net income/(loss) 2,479 (3,779) (18,375) 2,182 1,778 Nettoresultaat Operating income before amortisation Bedrijfsresultaat voor goodwill (EBITA) 7,630 4,012 2,992 2,530 3,122 afschrijving goodwill (EBITA) Earnings before interest, Resultaat voor interest, belasting, taxes, depreciation and afschrijving materiële vaste activa amortisation (EBITDA) 14,444 12,010 11,188 8,912 8,689 en afschrijving goodwill (EBITDA) Consolidated Balance Sheets: Geconsolideerde balans: Working capital 15,507 16,168 9,140 7,825 7,097 Werkkapitaal Net operating assets 66,110 59,156 27,461 22,562 19,097 Netto-bedrijfskapitaal Net debt 13,944 11,330 (383) (5,339) (6,077) Netto rentedragende schuld Total debt 15,143 12,034 5, Totaal leningen Total assets 89,953 83,347 67,113 48,680 44,308 Totaal activa Shareholders equity 52,017 47,675 27,635 27,879 24,983 Eigen vermogen Solvency 57.8% 57.2% 41.2% 57.3% 56.4% Solvabiliteit (*) See Note on the following page (*) Zie Noot op de volgende pagina Definitions: Working capital: current assets excluding cash and cash equivalents, less non-interest bearing current liabilities Net operating assets: fixed assets and current assets excluding cash and cash equivalents, less provisions (except pension provisions) and other non-interest bearing liabilities Net debt: interest bearing liabilities less cash and cash equivalents Solvency: equity as a percentage of total assets Definities: Werkkapitaal: vlottende activa exclusief liquide middelen verminderd met niet-rentedragende kortlopende verplichtingen Netto-bedrijfskapitaal: vaste activa en vlottende activa exclusief liquide middelen, verminderd met voorzieningen (exclusief pensioenverplichtingen) en overige niet-rentedragende verplichtingen Netto rentedragende schuld: rentedragende schulden verminderd met liquide middelen Solvabiliteit: eigen vermogen als een percentage van totaal activa DOCdata Jaarverslag 2003

7 5 Note: Since 1997, the Company applied a format for the presentation of the consolidated income statement wherein the amortisation goodwill and the extraordinary income and expenses were presented separately. This presentation is different from the format that is required by present Dutch regulations. Starting the financial year 2003, the Company applies the required presentation format for the consolidated income statement and the comparative figures for the financial year 2002 have been adapted accordingly. In the overview with summary financial information, the comparative figures for the financial years 1999 up till and including 2001 have not been adapted, but are presented in accordance with the original applied format for presentation. Noot: Sinds 1997 hanteerde DOCdata N.V. een presentatievorm voor haar geconsolideerde winst- en verliesrekening, waarin de afschrijving goodwill en de buitengewone baten en lasten separaat werden gepresenteerd. Deze presentatie wijkt echter af van het model dat volgens de huidige Nederlandse richtlijnen is voorgeschreven. Met ingang van boekjaar 2003 wordt het voorgeschreven model voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening gevolgd, waarbij de vergelijkende cijfers voor boekjaar 2002 overeenkomstig zijn aangepast. In het meerjarenoverzicht zijn de vergelijkende cijfers voor de boekjaren 1999 tot en met 2001 niet aangepast en derhalve weergegeven volgens de oorspronkelijk gehanteerde presentatievorm. 109,634 99,353 7,7% 94,396 73,381 72,933 7,630 4,3% 3,7% 3,4% 3,2% 4,012 2,992 3,122 2, Net sales (eur x 1,000) Operating income before amortisation goodwill (EBITA) (eur x 1,000) EBITA margin (%) Netto-omzet (eur x 1.000) Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) (eur x 1.000) EBITA marge (%) DOCdata Annual Report 2003

8 6 Key Figures and Ratios Kerncijfers en ratio s Consolidated figures for the years ended December 31 Geconsolideerde cijfers voor de jaren geëindigd op 31 december (EUR X 1,000 unless (EUR x tenzij anders stated otherwise) (*) 2003 (*) aangegeven) General information: Algemene gegevens: Average number of employees Gemiddeld aantal werknemers Turnover rate of Omloopsnelheid van het net operating assets netto-bedrijfskapitaal Return on net Bedrijfsresultaat in % van het operating assets (RONA) 9.2% 1.0% (13.7%) 8.2% 7.4% netto-bedrijfskapitaal (RONA) Return on Nettoresultaat in % van het equity (ROE) 4.9% (7.6%) (48.8%) 7.9% 6.7% eigen vermogen (ROE) Result: Resultaat: Year-on-year Jaarlijkse ontwikkeling van development net sales (4.1%) 10.3% (13.9%) (22.3%) (0.6%) de netto-omzet Gross profit in Bruto-omzetresultaat in % of net sales 25.5% 21.3% 20.2% 19.0% 21.5% % van de netto-omzet Operating income before Bedrijfsresultaat voor amortisation goodwill in afschrijving goodwill in % of net sales 7.7% 3.7% 3.2% 3.4% 4.3% % van de netto-omzet Net income/(loss) in Nettoresultaat in % of net sales 2.5% (3.4%) (19.5%) 3.0% 2.4% % van de netto-omzet Tangible Fixed Assets/ Materiële vaste activa/ Capital usage: Kapitaalgebruik: Capital expenditure 10,497 9,585 2,254 4,015 3,987 Investeringen Depreciation 6,814 7,998 8,196 6,382 5,567 Afschrijvingen Capital expenditure/ Depreciation Investeringen/Afschrijvingen Liquidity: Liquiditeit: Current ratio Current ratio Quick ratio Quick ratio Per share information Per gewoon aandeel (in EUR): (in EUR): Earnings (EPS) 0.32 (0.50) (2.57) Nettoresultaat Earnings from Nettoresultaat uit normal operations 0.32 (0.19) (1.15) gewone bedrijfsuitoefening Shareholders equity Eigen vermogen Share price (in EUR): Aandelenkoers (in EUR): Highest Hoogste Lowest Laagste At year-end Op jaareinde (*) See Note on the following page (*) Zie Noot op de volgende pagina Definitions: RONA: operating result in % of the average net operating assets ROE: net result in % of the average shareholders equity Current ratio: total current assets divided by total current liabilities Quick ratio: total current assets less inventory divided by total current liabilities Definities: RONA: bedrijfsresultaat in % van het gemiddelde netto-bedrijfskapitaal ROE: nettoresultaat in % van het gemiddelde eigen vermogen Current ratio: totaal vlottende activa gedeeld door totaal kortlopende schulden Quick ratio: totaal vlottende activa verminderd met voorraden gedeeld door totaal kortlopende schulden DOCdata Jaarverslag 2003

9 7 Note: Since 1997, the Company applied a format for the presentation of the consolidated income statement wherein the amortisation goodwill and the extraordinary income and expenses were presented separately. This presentation is different from the format that is required by present Dutch regulations. Starting the financial year 2003, the Company applies the required presentation format for the consolidated income statement and the comparative figures for the financial year 2002 have been adapted accordingly. In the overview with key figures and ratios, the comparative figures for the financial years 1999 up till and including 2001 have not been adapted, but are presented in accordance with the original applied format for presentation. Noot: Sinds 1997 hanteerde DOCdata N.V. een presentatievorm voor haar geconsolideerde winst- en verliesrekening, waarin de afschrijving goodwill en de buitengewone baten en lasten separaat werden gepresenteerd. Deze presentatie wijkt echter af van het model dat volgens de huidige Nederlandse richtlijnen is voorgeschreven. Met ingang van boekjaar 2003 wordt het voorgeschreven model voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening gevolgd, waarbij de vergelijkende cijfers voor boekjaar 2002 overeenkomstig zijn aangepast. In het overzicht met kerncijfers en ratio s zijn de vergelijkende cijfers voor de boekjaren 1999 tot en met 2001 niet aangepast en derhalve weergegeven volgens de oorspronkelijk gehanteerde presentatievorm. Index Jan Febr Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar DOCdata MIDKAP AEX Index base 100 = January 2, 2003 basis 100 = 2 januari 2003 jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec jan feb mrt Amount in eur Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar Closing price Cumulative distribution Slotkoers Cumulatieve uitkering Bedrag in eur jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep nov jan mrt distribution of eur 0.13 per share from share 2 distribution of eur 0.13 per share from share 3 premium reserve at May 20, 2002 premium reserve at May 20, repaid share capital of eur 0.50 per share at November 20, mei 2002: eur 0,13 per aandeel 2 20 mei 2003: eur 0,13 per aandeel 3 uitkering uit agioreserve uitkering uit agioreserve 20 november 2003: eur 0,50 per aandeel terugbetaling van kapitaal DOCdata Annual Report 2003

10 8 DOCdata Jaarverslag 2003

11 9 Company Profile DOCdata Media Group is a leading independent provider of supply chain management services to content owners: movie, audio, multimedia and software publishers in Europe. DOCdata E-commerce Fulfillment business specialises in fine meshed logistics and personalised distribution for amongst others Internet shops, film companies, retail chains and hard- and software companies, predominantly for the European market. In addition, related IT services are offered. Industrial Automation Integrators currently designs and builds production systems, which utilise optical and laser Bedrijfsprofiel DOCdata Media Groep is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor media uitgevers op het gebied van film, audio, multimedia en software in Europa. technology for application in amongst others document security systems for high security printers and equipment for processing of packaging materials. Industrial Automation Integrators also provides security features for authentication. DOCdata E-commerce Fulfillment houdt zich bezig met fijnmazige logistiek en gepersonaliseerde distributie voor onder andere Internetwinkels, film-companies, detailhandel ketens en hard- en software bedrijven, voornamelijk voor de Europese markt. Tevens worden gerelateerde diensten op het gebied van IT aangeboden. Industrial Automation Integrators ontwerpt, bouwt en levert enerzijds productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor toepassing in onder andere documentbeveiligingssystemen voor veiligheidsdrukkers en bewerkingssystemen voor verpakkingsmaterialen. Anderzijds biedt Industrial Automation Integrators beveiligingskenmerken ten behoeve van authenticatie aan. Supply Chain Management Order fulfillment services to: Laser Equipment for: Services for publishers of: E-commerce companies Document security Audio Retail Chains Packaging Software Hard- and software Motion Picture Subtitling Multimedia companies Film Film companies Media Group E-commerce Fulfillment DOCdata Media Services DOCdata N.V. Industrial Automation Integrators Committed to delivering quality on time DOCdata Annual Report 2003

12 10 DOCdata UK DOCdata BENELUX DOCdata GERMANY DOCdata FRANCE EUROPE DOCdata Jaarverslag 2003

13 11 Media Group The Media Group s business consists predominantly of Media Groep Deze bedrijfsactiviteit bestaat voornamelijk uit de fabricage van CD s, CD-ROM s en DVD s (Audio, ROM en Video) ten behoeve van uitgevers. Via haar werkmaatschappijen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk levert DOCdata aan uitgevers authoring, (pre)productie, kopieerbeveiliging, verpakking, ontwerp en andere toegevoegde waarde diensten. Onze klanten zijn hoofdzakelijk onafhankelijke muziek-, spelletjes- en filmmaatschappijen, gespecialiseerde softwareontwikkelaars en leveranciers van digitale informatie. Daarnaast levert DOCdata productiecapaciteit aan grote film- en muziekuitgevers indien zij zelf met hun eigen capaciteit niet aan de vraag kunnen voldoen. DOCdata is in staat op korte termijn te voorzien in CD- en DVD-productieservices en hieraan gerelateerde diensten. Dit stelt onze klanten in staat te voldoen aan de wisselende vraag van de consument. De vier landenorganisaties binnen de Media Groep bevinden zich in belangrijke pre-recorded mediamarkten en hebben een gezamenlijke productiecapaciteit van meer dan een half miljoen discs per dag. Software services like data base retrieval systems, DVD and CD-ROM pre-mastering, CD extra design and copy protection. manufacturing of CDs, CD-ROMs and DVDs (Audio, ROM and Video) for content owners. Through its operating companies in the Netherlands, France, Germany and the United Kingdom, DOCdata provides authoring, data handling, media manufacturing, copy protection, product fulfillment and other value-added services to content owners. The content owners are principally independent film and record companies and record labels, games and specialised software developers, and digital information suppliers. In addition, DOCdata supplies manufacturing capacity to major film and record companies when their own capacity cannot meet the demand. DOCdata s ability to provide the full range of high quality CD and DVD production and related value-added services at short notice enables its customers to satisfy shifting consumer demands for their products. Media Group s four country business units are located in its principal geographic markets and have an aggregate average daily production capacity of more than half a million discs. Mastering of CD, CD-ROM, DVD 5-10 and 9. Production and standard packaging of all CD, DVD, cassette and diskette formats. Supplying all other data-, sound-, movie- and multimedia-carriers. Product fulfillment. Complex packaging, product assembly. Order fulfillment. Warehousing, order picking, packaging and personalised shipment to wholesalers and retailers. Financial services. Invoicing and credit control to professionals. Invoicing and payment handling for customers. Media and Supply Chain Management for Content Owners DOCdata Annual Report 2003

14 12 Customers Warehouses E-commerce fulfillment center E-commerce BackOffice System DOCdata Jaarverslag 2003

15 13 E-commerce Fulfillment DOCdata s e-commerce fulfillment business specialises in fine meshed logistics and personalised distribution. Services offered include procurement, allocation, picking, sorting, warehousing, personalisation, packing, shipping, invoicing and support of credit card collection. The fulfillment center in Waalwijk, the Netherlands, processes goods like small electronics, books, CDs, DVDs, videotapes, software, games, premiums and related products for e-commerce, retail and direct marketing companies. Orders are shipped predominantly in Europe. E-commerce Fulfillment DOCdata s e-commerce fulfillment activiteit houdt zich bezig met fijnmazige logistiek en gepersonaliseerde distributie. De aangeboden diensten omvatten onder meer inkoop, ontvangst en opslag, orderpikken, sorteren, personaliseren, verpakken, verzenden, facturering en het ondersteunen van creditcard betalingen. Het fulfillment centrum in Waalwijk, Nederland, kan goederen als kleine elektronica, boeken, CD s, DVD s, videobanden, software, spelletjes, premiums en aanverwante producten verwerken voor e-commerce bedrijven, detailhandel en direct marketing bedrijven. De orders worden voornamelijk binnen Europa verzonden. Many companies require a logistics partner that is capable of handling a large amount of small orders in a fast and efficient way. DOCdata s IT systems make the fulfillment process fully transparent for its customers. DOCdata has an automated sorting system, which is able to process more than 20,000 shipments to individual consumers per day. Vele bedrijven hebben een logistieke partner nodig die een groot aantal kleine orders snel en efficiënt kan verwerken. De IT-systemen van DOCdata maken haar proces volledig transparant voor haar klanten. DOCdata beschikt over een geautomatiseerd sorteersysteem dat per dag meer dan zendingen aan individuele consumenten kan verwerken. Converting virtual orders to physical deliveries DOCdata Annual Report 2003

16 14 DOCdata Jaarverslag 2003

17 ImagePerf Verification at a glance Industrial Automation Integrators Industrial Automation Integrators (IAI) is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor een breed spectrum aan industriële gebruikers. IAI concentreert zich op drie belangrijke aandachtsgebieden: documentbeveiliging, ondertiteling van films en bewerkingsprocessen voor verpakkingsmateriaal. In aanvulling daarop is IAI actief als partner in gevallen waar specifieke knowhow van klanten kan worden gecombineerd met de eigen expertise van IAI op het gebied van optische- en lasertechnologie. Beveiliging IAI brengt documentbeveiliging naar een hoger niveau met innovatieve antifraude maatregelen gebaseerd op lasertechnologie. Voor internationaal opererende veiligheidsdrukkers, financiële instellingen en overheidsinstellingen ontwikkelt IAI documentbeveiligingsconcepten die zijn gebaseerd op de kracht van lasertechnologie. De natuurkundige eigenschappen van een laserstraal maken perforatie en/of gravering mogelijk welke duidelijk te onderscheiden is van allerlei soorten mechanisch aangebrachte perforatie en/of gravering. De beveiligingskenmerken van IAI zijn eerstelijns kenmerken, welke met behulp van slechts het blote oog zijn te verifiëren. Ondertiteling IAI levert volledig geautomatiseerde laserondertitelingsystemen ten behoeve van de filmindustrie. Verpakkingen IAI heeft in nauwe samenwerking met de belangrijkste fabrikanten van verpakkingen, en door gebruik te maken van een nieuwe geavanceerde lasertechnologie, systemen voor Easy Opening by Laser ontwikkeld voor de verpakkingsindustrie. Door toepassing van de kracht van lasertechnologie kunnen ontwerpers en bewerkers van verpakkingsmaterialen het openen van een verpakking zo makkelijk maken als het omslaan van een bladzijde, zonder dat dit afbreuk doet aan de bescherming van de inhoud daarvan. Nieuwe ontwikkelingen Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen werkt IAI intensief samen met opdrachtgevers zodat de verzamelde kennis en ervaring van beide partijen het systeemontwerp ten goede komen. Industrial Automation Integrators Industrial Automation Integrators (IAI) is specialised in design and building of production systems which utilise optical and laser technology for a broad spectrum of industrial users. IAI focuses on three major areas: Document Security, Motion Picture Subtitling and Processing of Packaging Materials. In addition, IAI is active in co-makership arrangements in which the specific customer s know-how is combined with our own expertise in laser and optical technology. Security IAI takes document security into a new age with anti-fraud innovation based on laser technology. For international operating security printers, financial institutions and government authorities, IAI created document security concepts based on the power of laser technology. The physical characteristics of a laser beam enable a perforation and/or engravure, which is clearly distinguishable from the mechanically punched or etched variety. IAI s security features are first line features, which are easy to check with only the help of the naked eye. Subtitling IAI provides fully automated Laser Subtitling Systems to the motion picture industry. Packaging Working in close co-operation with major packaging companies and using a new advanced laser process, IAI developed systems for Easy Opening by Laser for the packaging industry. By applying the power of laser technology, packaging designers and converters can engineer an opening device that makes access to the contents as easy as turning a page without compromise to protection of the contained product. Innovations During the design of new systems, IAI co-operates intensely with customers to make sure that the system design profits from the combined know-how and experience of both parties. 15 DOCdata Annual Report 2003

18 16 Supervisory Board Raad van Commissarissen Emiel van Veen EMIEL F. VAN VEEN, CHAIRMAN (DUTCH, 1939) Member of the Supervisory Board since 1998, current term until Former Vice President of Koninklijke Numico N.V. Member of the Supervisory Board of Beter Bed Holding N.V. (Vice Chairman), Blokker Holding B.V., Budelpack International B.V., Koninklijke Numico N.V. en Nabuurs Groep Haps B.V. Member of the Listing and Issuing Rules Advisory Committee of Euronext Amsterdam N.V. Chairman of the Board of Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding. Member of the Board of Stichting Administratiekantoor CSM. EMIEL F. VAN VEEN, VOORZITTER (NEDERLANDER, 1939) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 1998, huidige termijn tot Voormalig vice-president van Koninklijke Numico N.V. Lid van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V. (vice-voorzitter), Blokker Holding B.V., Budelpack International B.V., Koninklijke Numico N.V. en Nabuurs Groep Haps B.V. Lid van de Adviescommissie Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V. Voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding. Bestuurslid van Stichting Administratiekantoor CSM. Henk Knuvers HENK C.G.F. KNUVERS (DUTCH, 1946) Member of the Supervisory Board since 2002, current term until Director trust company. Treasurer for the Foundation for Research and Education in Real Estate. HENK C.G.F. KNUVERS (NEDERLANDER, 1946) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2002, huidige termijn tot Directeur trustbedrijf. Penningmeester van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde. DOCdata Jaarverslag 2003

19 17 Koos de Vreeze JACOBUS (KOOS) A. DE VREEZE (DUTCH, 1945) Member of the Supervisory Board since 2002, current term until Chief Executive Officer and shareholder of Hermans Holding B.V. Member of the Supervisory Board of De Zeilvaart B.V. Director and shareholder of Pro-Vision B.V. JACOBUS (KOOS) A. DE VREEZE (NEDERLANDER, 1945) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2002, huidige termijn tot Algemeen directeur en aandeelhouder van Hermans Holding B.V. Lid van de Raad van Commissarissen van De Zeilvaart B.V. Directeur en aandeelhouder van Pro-Vision B.V. Management Board Directie Michiel Alting von Geusau MICHIEL F.P.M. ALTING VON GEUSAU (DUTCH, 1964) Chief Executive Officer MICHIEL F.P.M. ALTING VON GEUSAU (NEDERLANDER, 1964) Chief Executive Officer DOCdata Annual Report 2003

20 18 Report of the Supervisory Board Verslag van de Raad van Commissarissen Financial Statements and Dividend Proposal Jaarrekening en dividendvoorstel The financial statements of DOCdata N.V. for 2003, as prepared by the Management Board, have been audited by KPMG Accountants N.V., independent public auditors. Their report appears on page 79. The Audit Committee and the Supervisory Board have discussed in the annual meeting with the independent public auditors and the Management Board the outcome and findings of the independent audit. We have approved the financial statements of DOCdata N.V. for 2003 and we recommend the General Meeting of Shareholders to adopt these financial statements in accordance with the proposal of the Management Board. Also, we recommend the General Meeting of Shareholders to adopt the Management Board s dividend proposal of EUR 0.25 per Ordinary Share. Furthermore, we request that the General Meeting of Shareholders discharges the Management Board for the management and the Supervisory Board for the supervision in De door de Directie opgestelde jaarrekening 2003 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Deze accountantsverklaring is opgenomen op pagina 79. De bevindingen van de externe accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zijn door de audit commissie en de Raad van Commissarissen in de jaarlijkse bijeenkomst met de externe accountant en de Directie besproken. Wij hebben de jaarrekening 2003 van DOCdata N.V. goedgekeurd en wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze jaarrekening in overeenstemming met het voorstel van de Directie vast te stellen. Tevens adviseren wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel van de Directie te aanvaarden om een dividend van EUR 0,25 per gewoon aandeel vast te stellen. Verder verzoeken wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in The Supervisory Board is satisfied with the achieved result in 2003 and would like to thank the Management Board and personnel of DOCdata for their efforts in 2003, which have lead to the presented result. De Raad van Commissarissen is tevreden met het in 2003 behaalde resultaat en dankt de Directie en het personeel van DOCdata voor hun inzet in 2003 die heeft geleid tot het gepresenteerde resultaat. Meetings of the Supervisory Board Vergaderingen van de Raad van Commissarissen The Supervisory Board, acting in the interest of all the stakeholders of the DOCdata-group, supervises and advises the Management Board in performing its management tasks and the affairs of the group. Major management decisions, including the strategy, require the approval of the Supervisory Board. The Supervisory Board determines the remuneration of the members of the Management Board. De Raad van Commissarissen, handelend in het belang van alle belanghebbenden van de DOCdata-groep, adviseert en ziet toe op de Directie inzake het bestuur en de gang van zaken van de groep. Voor belangrijke directiebeslissingen inclusief strategische besluiten is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist. De beloning van de leden van de Directie wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. The Supervisory Board met six times during 2003 in presence of the Management Board and had two telephone conferences. The Supervisory Board has not met in absence of the Management Board in 2003, as this appointment was rescheduled to January At the meetings, the Supervisory Board discussed, amongst other things, business strategy, business development, internal control systems, budgets, remuneration, management development, intermediate reporting and partnership forms. The Supervisory Board was duly informed and consulted by the Management Board with respect to the policies, activities, important decisions and the strategy of DOCdata. De Raad van Commissarissen kwam in 2003 zesmaal met de Directie bijeen. Verder werd tweemaal telefonisch overleg gevoerd met de Directie. In 2003 heeft geen overleg door de Commissarissen plaatsgevonden zonder de aanwezigheid van de Directie, aangezien dit overleg is verzet naar januari In de vergaderingen is onder andere gesproken over strategie, activiteitenontwikkeling, interne beheersingssystemen, begrotingen, beloning, management development, tussentijdse rapportages en samenwerkingsvormen. De Raad van Commissarissen werd door de Directie gedurende het jaar geïnformeerd over het beleid, de gang van zaken, belangrijke beslissingen en de strategie van DOCdata. DOCdata Jaarverslag 2003

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. De nettowinst van Amsterdam Commodities N.V. over het eerste halfjaar 2012 bedroeg 13,0 miljoen (HJ 2011: 11,7 miljoen). De winst

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V.

jaarverslag 2014 Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V. jaarverslag 2014 Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V. Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V. Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 2014 in één oogopslag 3 Kerncijfers 3 MVO kerngegevens

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

BOUWEN AAN VERTROUWEN

BOUWEN AAN VERTROUWEN BOUWEN AAN VERTROUWEN Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties ( Wta ) September 2014 E.V.A. Eijkelenboom J.B.S. Hijink (kernred.) Instituut voor Ondernemingsrecht / IvO Center for Financial

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Marijn van Daelen en Jos de Groot Samenvatting Sinds 2004 vraagt de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna Code) beursgenoteerde organisaties

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007 This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM dated 15 March 2007 RECOMMENDED CASH OFFER o 00 ui O vo o Rkket ROCKET SOFTWARE EUROPE HOLDING

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Voorzitter: de heer mr. A.R. baron van Heemstra Verslaglegging: mevrouw E.J. Smit

Voorzitter: de heer mr. A.R. baron van Heemstra Verslaglegging: mevrouw E.J. Smit Verslag en besluitenlijst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill N.V, gehouden op donderdag 16 mei 2013 om 14.30 uur ten kantore van de Vennootschap. Voorzitter: de heer mr.

Nadere informatie

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie