Beantwoording vragen informatieavond Amstelronde passend onderwijs 5 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beantwoording vragen informatieavond Amstelronde passend onderwijs 5 juni 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsflitsen TWEEDE JAARGANG JULI 2014 NR 3 Zoals u in de vorige nieuwsflits (nr. 2 van juni 2014) heeft kunnen lezen, was er op donderdag 15 mei 2014 een informatiebijeenkomst voor ouders en leerkrachten over passend onderwijs en de ontwikkelingen van Amstelronde. De vragen die toen door de aanwezigen zijn gesteld, hebben we in nieuwsflits nr.2 beantwoord. De belangstelling voor die bijeenkomst was zo groot dat de directie van Amstelronde een tweede informatieavond heeft georganiseerd op donderdag 5 juni De belangstelling was opnieuw zeer groot en ook toen zijn er vragen gesteld. Sommige van die vragen zijn op de avond zelf beantwoord maar de meeste zijn blijven liggen. Beloofd is om voor de zomervakantie alle deelnemers maar ook alle scholen van Amstelronde de antwoorden op deze vragen te sturen. In het vervolg van deze nieuwsflits, treft u de vragen en antwoorden aan. Voor meer info: Beantwoording vragen informatieavond Amstelronde passend onderwijs 5 juni 2014 Op 5 juni 2014 was er een tweede informatiebijeenkomst voor ouders en leerkrachten over Passend onderwijs en over de manier waarop Amstelronde passend onderwijs 1 invulling geeft aan dit beleid. In het tweede deel van de avond was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hieronder zijn de ruim 40 vragen verzameld en voorzien van een antwoord. De antwoorden zijn geformuleerd met de kennis van nu. Passend onderwijs is blijvend in ontwikkeling, ook binnen Amstelronde. 1. Is er een leerlingenmaximum per klas? Antwoord: De gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs ligt rond de 23 leerlingen, maar op dat getal valt veel af te dingen. Het gemiddelde wordt namelijk berekend op basis van het geld dat een school via de lumpsum krijgt. Die lumpsum is mede gebaseerd op het aantal leerlingen per leerkracht. Zo ontvangt een school 0,0595 FTE leerkracht per leerling onderbouw en 0, 0414 FTE leerkracht per leerling bovenbouw. Hier moeten deels ook directie 1 Amstelronde passend onderwijs is het samenwerkingsverband van ruim 45 scholen, dat verantwoordelijk is voor beleid en organisatie van Passend onderwijs voor de scholen van primair onderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder- Amstel en Uithoorn

2 (daar is ook een directietoeslag voor) en onderwijsondersteunend personeel uit worden betaald. Schoolbesturen mogen het geld uit de lumpsum naar eigen inzichten inzetten. De één zet zijn geld in voor meer ondersteuning in en om de klas, de ander kiest voor kleinere klassen. Het is daarom ook lastig om een landelijk gemiddelde groepsgrootte te geven, aangezien de grootte van een klas sterk afhankelijk is van het beleid op school. In werkelijkheid bepaalt het type kinderen op een school en de visie van de school op onderwijs eigenlijk hoe groot een klas is. 2. De leerkracht kan gebruik maken van een netwerk. Wordt de ouder als eerste benaderd? En een vergelijkbare vraag: De leerkracht signaleert. Vaak signaleert de ouder al eerder een probleem. Wanneer wordt de ouder erbij betrokken (en naar geluisterd)? Antwoord: Ouders zijn erg belangrijk en het contact met ouders wordt door de meeste scholen gezien als een wezenlijke voorwaarde om goed onderwijs te kunnen bieden aan uw kind. Scholen zullen dan ook snel met ouders contact zoeken, zeker als het vragen betreft over de ontwikkeling van uw kind of de voortgang en vorderingen wat betreft het onderwijs aan uw kind. Overigens bent u als ouder ook zelf in de gelegenheid om bij de leerkracht of directeur van de school uw vragen over het onderwijs aan uw kind voor te leggen. 3. Is er controle of de leerkracht de verandering kan managen? Antwoord: Deze controle vindt allereerst op het niveau van de school zelf plaats. De directie van de school heeft onder meer tot taak om te controleren over leerkrachten voldoende kwaliteit in huis hebben om datgene te doen waarvoor ze zijn aangesteld. Als daar iets aan schort is de directie van de school (in overleg met het schoolbestuur) in de eerste plaats verantwoordelijk om door scholing en professionalisering van leerkrachten ervoor te zorgen dat de kwaliteit goed is. Vanuit de overheid wordt de kwaliteit van scholen bewaakt door de onderwijsinspectie. Zij beoordelen regelmatig de kwaliteit van het onderwijs van elke school afzonderlijk. 4. Als mijn school ondermaats presteert in passend onderwijs bieden; waar klop ik dan aan? Antwoord: Zie het antwoord op de vorige vraag. In eerste instantie is de schooldirectie daarvoor het eerst aangewezen aanspreekpunt. Indien dat onvoldoende oplevert kunt u zich wenden tot de MR (medezeggenschapsraad) van de school. Zij zijn het medezeggenschapsorgaan van de school en houden zich ook bezig met de kwaliteit van het onderwijs op de school. Ook kunt u terecht bij het schoolbestuur (bevoegd gezag) van de school met uw vragen hierover. 5. Is een school een beetje dom wanneer er veel zorgleerlingen geaccepteerd worden? Antwoord: Het beleid van Amstelronde en van veel schoolbesturen is dat een school een afspiegeling dient te zijn van de buurt waarin de school staat. Het is prettig als kinderen naar school kunnen vlakbij waar ze wonen. Dat betekent dat scholen per definitie van elkaar verschillen zowel wat betreft populatie als wat betreft wat ze aan kunnen c.q. te bieden hebben op het gebied van ondersteuning van kinderen. Er zijn scholen waar meer zorgleerlingen zitten dan op andere scholen. Daarnaast hebben scholen zorgplicht en sommige scholen vatten dit op door in principe alle kinderen die zich melden ook aan te nemen. Feitelijk betekent zorgplicht niet anders dan dat een school ouders ondersteunt bij het zoeken naar de meest passende onderwijsplek, zo mogelijk op de school zelf of anders op een andere school in de buurt. 6. Wie mag een ondersteuningsteam aanvragen voor een kind? Ouders ook? En wie bepaalt vervolgens dat het ondersteuningsteam er dan ook komt? Antwoord: Als school (leerkracht, ib, directie) er in overleg met ouders over de vragen hun kind niet uitkomt dan is de volgende stap om een ondersteuningsteam te organiseren. 2

3 Ouders kunnen die mogelijkheid ook zelf aangeven, alleen ook de school zal dit dan ook noodzakelijk moeten vinden. Het zou zo moeten zijn dat een ondersteuningsteam gezien wordt als een mogelijkheid om een volgende stap te zetten en antwoorden te krijgen op vragen die voorheen niet beantwoord konden worden. Voor alle partijen levert het organiseren van een ondersteuningsteam dan een win-win situatie op. 7. Wat als het ondersteuningsteam het niet met elkaar eens is? Antwoord: Dat kan voorkomen en als dat hardnekkig is dan zullen andere wegen bewandeld worden. Te denken valt aan: onafhankelijk voorzitter die met (deelnemers van) het ondersteuningsteam (opnieuw) in overleg gaat maar ook zijn hierin vormen van mediation denkbaar. 8. Wat zijn de voordelen voor het pedagogisch klimaat wanneer er in het reguliere bao meer kinderen komen met gedragsproblematiek? Antwoord: Er komen in principe niet meer kinderen met gedragsproblematiek in het reguliere basisonderwijs. De kinderen die het betreft zitten al in het reguliere basisonderwijs of in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Meer algemeen gesteld is het zo dat meer diversiteit in een klas en op een school voordelen oplevert voor de kwaliteit van leren en het pedagogisch klimaat. Kinderen zullen daarin meer dan op een school waar minder diversiteit is, leren dat kinderen veel van elkaar verschillen. Dit biedt mogelijkheden om een sterk pedagogisch klimaat te scheppen waarin iedereen tot optimaal leren komt. 9. Hoe zit het met de aanname van een kind, kun je weigeren als school? Antwoord: Zie ook het antwoord op vraag 5. Scholen kunnen een kind weigeren maar een school heeft wel zorgplicht (zie antwoord op vraag 5). 10. Wat te doen wanneer ouders consequent blijven weigeren hun kind te laten plaatsen op een SBO/SO school? Antwoord: zie ook het antwoord op vraag 7. We streven ernaar om in het ondersteuningsteam overeenstemming te bereiken over wat een kind nodig heeft op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die zijn vastgesteld. Soms kan het lang duren voordat ouders accepteren dat een SBO/SO school de meest passende onderwijsplek is voor hun kind. 11. Rugzak kind verlaat in 2015 de basisschool; wat voor ondersteuningsplan hebben de VO scholen? Antwoord: Voor het voortgezet onderwijs (VO) geldt ook Passend onderwijs. Dat betekent dat een VO school waar een kind met extra ondersteuning (want de rugzak bestaat niet meer) naar toe gaat ervoor moet zorgen dat dit kind de beste ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Zorgplicht geldt dus ook hier. Het samenwerkingsverband VO heeft een eigen ondersteuningsplan waarin beschreven staat hoe hiermee omgegaan wordt. 12. Is er bij Amstelronde bekend dat veel schooluitval op VO is gelinkt aan het gebrek aan Passend onderwijs aan de bovenkant op het basisonderwijs? Antwoord: Dat is bij Amstelronde niet bekend. Bekend is wel dat er veel oorzaken kunnen zijn waarom er een relatief hoge schooluitval is op het VO. 13. Is er een doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs (middelbare school)? Antwoord: In de overgang van het PO naar het VO is er een overdracht (soms zelfs een zogenaamde warme overdracht ). De basisschool heeft contact met de school voor VO, zeker in die gevallen dat er sprake is van extra ondersteuning van een kind op de basisschool. De bedoeling is dat deze doorgaande lijn wordt voortgezet in het voortgezet onderwijs. 3

4 14. Hoe gaat de overgang naar het VO? Is nu al zorgwekkend! Is er overleg van Amstelronde met het VO? Antwoord: zie ook het antwoord op vraag 13. Er zijn afspraken tussen Amstelronde en het samenwerkingsverband VO Amstelland en Meerlanden. Er is ook overleg om afspraken nader op elkaar af te stemmen. 15. Blijft bij VSO Lwoo bestaan? Is passend onderwijs ook bezig met vervolgonderwijs na SBO/SO? Antwoord: Lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) blijft vooralsnog ( ) bestaan. Passend onderwijs geldt ook voor het voortgezet onderwijs (zie antwoorden op vragen 13 en 14). 16. Hoe zit het met de veiligheid in een klas als daar meerdere 3 en 4 cluster kinderen in zitten? Antwoord: Zie ook de antwoorden op de vragen 5 en 8. Het ligt niet voor de hand dat er meerdere cluster 3 en 4 kinderen in een klas zitten. Dat is nu niet het geval en in de toekomst zullen er ook niet meer kinderen met extra ondersteuning met deze onderwijsbehoefte bij komen. 17. Er komt een loket? Wanneer? Door wie bemand? Wanneer en met wat ga ik naar het loket en wanneer naar school? Antwoord: met ingang van het schooljaar is er een onderwijsloket. Dit zal bereikbaar zijn via telefoon en via . In principe zoeken scholen (intern begeleiders, directeuren) contact met het onderwijsloket. Ouders kunnen daar in principe ook aankloppen maar het eerste aanspreekpunt voor ouders is de school van hun kind. 18. Zitten er regels waaraan je het geld moet besteden binnen het ondersteuningsplan? Vb school stopt al het geld in het maken van een +klas of we stoppen al het geld in onderwijsassistenten? Antwoord: Alle scholen moeten voldoen aan de basiskwaliteit van de inspectie (basisarrangement) en ook hebben scholen afgesproken te voldoen aan de basisondersteuning (netwerkschool) met als ambitie (in 2018) dat 80% van de scholen een smalle ondersteuningsschool zal zijn. Daarvoor zijn de ondersteuningsmiddelen die ze ontvangen vanuit Amstelronde bestemd. Daarnaast zijn scholen (schoolbesturen) autonoom om de middelen die hiervan over zijn te besteden aan zaken die te maken hebben met (aanvullende) extra ondersteuning en dat kan zijn een +klas of onderwijsassistenten, afhankelijk van de missie en visie en het onderwijsconcept van de school. 19. Voorlopig elk kind evenveel geld; en daarna? Waarom lost deze herverdeling het probleem van toename van kinderen met extra zorg op? (zie 1 e grafiek) Antwoord: De middelen per kind nemen toe vanaf Er wordt geen toename verwacht van kinderen met extra zorg. De verwachting is dat we komende jaren meer middelen kunnen inzetten om ongeveer evenveel ondersteuningsvragen als nu, te kunnen beantwoorden. 20. Door vertraging bij de VIA vorig jaar kreeg een groep kinderen na een rugzakje en daardoor komend jaar niet meer, buiten eigen schuld dus. Is coulance voor hen mogelijk? Antwoord: Nee dat is niet mogelijk. Er zijn meer kinderen die na nog een rugzak hebben gekregen. Voor deze kinderen met een rugzakje geldt dat ze niet vallen onder de compensatieregeling rugzakken van Amstelronde. Dus deze scholen ontvangen niet het schooldeel van de rugzak maar wel kan aanspraak gemaakt worden op de inzet van ambulante begeleiding vanuit cluster 3 of 4. 4

5 21. Hoe kan een IB-er nu een arrangement aanvragen voor komend schooljaar voor een kind dat geen rugzakje meer krijgt. Als ouder is de situatie erg onzeker. Antwoord: De intern begeleider organiseert samen met de onderwijsspecialist Amstelronde (Amstelrondespecialist) een ondersteuningsteam, waarin ouders en eventueel andere deskundigen uitgenodigd worden. Het ondersteuningsteam bepaalt op basis van het groeidocument de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind en bepaalt wat nodig is (arrangement) en stelt dit met elkaar vast. 22. Naast het bedrag dat je per leerling als school krijgt, ontvang je ook de middelen voor de zorgleerlingen (dus voor de rec 3 en rec 4 leerlingen). Indien nodig? Antwoord: Scholen ontvangen een bedrag per leerling en dat is voor ,- per leerling. Dat loopt de komende jaren op naar ongeveer 165,- per leerling. Daarvan financieren scholen dat wat nodig is voor de extra ondersteuning van kinderen. De huidige regeling leerlinggebonden financiering (rugzak) stopt per 1 augustus Het samenwerkingsverband ontvangt per die datum de middelen die horen bij het zogeheten schooldeel van de rugzak. Binnen Amstelronde is voor de overgang naar het nieuwe systeem voor een compensatieregeling rugzak afgesproken. Dit betekent dat scholen (schoolbesturen) voor kinderen met een rugzakje cluster 3 of 4, die op school zaten op en nog steeds op school zitten op 1 augustus 2014 (en bij ongewijzigd beleid ook nog een geldende rugzak zouden hebben), het schooldeel van de rugzak doorbetaald krijgen door Amstelronde. Het deel ambulante begeleiding (AB) van de rugzak blijft komend jaar nog in tact. De middelen voor de personeelskosten voor AB gaan in nog naar de SO schoolbesturen waar AB in dienst is. Met ingang van komen deze middelen ook naar het samenwerkingsverband en die heeft de verplichting om deze middelen her te besteden bij het SO voor de inzet van dit personeel. 23. Wie neemt de taak plus expertise over van de ambulant begeleider op school? Antwoord: Het komende jaar blijft de ambulant begeleider (AB) nog gewoon werkzaam en er kan gebruik gemaakt worden van deze expertise vanuit cluster 3 en 4. Zie ook het antwoord op vraag Is er een maximaal percentage aan SBO kinderen die op een basisschool mag komen? Antwoord: In passend onderwijs gaan we steeds meer uit van het denken in onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van kinderen. Dat betekent dat bovenstaande vraag niet te beantwoorden is. Gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft (onderwijs- en ondersteuningsbehoefte) en de school kijkt of zij de benodigde (extra) ondersteuning kan bieden op de eigen school. En wat eventueel nodig is om dat wel te kunnen. Ook kan de conclusie zijn dat de school het niet kan bieden en dat het kind de beste ondersteuning krijgt in het SBO. 25. Kan budget voor scholen ook gebruikt worden voor onderwijsassistenten of andere permanente begeleiders? Antwoord: dat bepaalt de school zelf. In het ondersteuningsteam op school (ouders, leerkracht, IB, directie en Amstelrondespecialist) wordt op grond van de in kaart gebrachte onderwijs- en ondersteuningsbehoefte (middels het groeidocument) wat nodig is. Dit kan extra handen zijn in de vorm van onderwijsassistenten of andere begeleiders. 26. Kinderen die nu op het SO zitten, blijven daar. Geldt dat ook voor het SBO? Antwoord: Ja dat geldt in principe ook voor het SBO. Er zal wel steeds meer gekeken worden of het nog steeds nodig is dat een kind gebruik maakt van SO of SBO. 27. Leidt voorgestelde werkwijze niet tot versnippering? Elke keer wiel uitvinden voor docenten per school. 5

6 Antwoord: Vanuit het samenwerkingsverband heeft de Amstelrondespecialist een goed overzicht van datgene wat op de scholen in de kern en in het hele gebied door afstemming met de collega Amstelrondespecialisten, aan arrangementen wordt bedacht en afgesproken. De voorgestelde werkwijze maakt het mogelijk dat er veel maatwerk mogelijk is. 28. Hoe worden docenten gespecialiseerd op dit gebied van kids met beperkingen? Antwoord: In de voorbereiding naar Passend onderwijs zijn veel scholen al enige tijd bezig om op een andere manier te gaan kijken naar kinderen. Deze andere manier van kijken naar kinderen vindt onder meer plaats door handelingsgericht werken. Hierbij wordt niet gekeken naar wat een kind heeft maar meer naar wat een kind nodig heeft. Wat zijn de onderwijsen ondersteuningsbehoeften van dit kind en wat is er voor nodig om daaraan tegemoet te komen. Het is een geleidelijk proces waarbij leerkrachten eigenlijk weer met nadruk gewezen worden op hun uiteindelijke opdracht. Namelijk goed kijken naar kinderen en op basis daarvan nagaan wat het onderwijs moet bieden om daaraan tegemoet te komen. De leerkracht doet er toe. 29. Op de website van Amstelronde en de informatie die u vanavond geeft, zit geen concreet beeld hoe passend onderwijs wordt gerealiseerd voor hoogbegaafde kinderen? Antwoord: Passend onderwijs gaat over de aanvullende onderwijsbehoeften van alle kinderen dus het gaat ook over kinderen die hoogbegaafd zijn. Als de onderwijsbehoeften liggen op het gebied van hoogbegaafdheid dan zal de school daarop een aanbod organiseren. In het ondersteuningsteam zal de vraag van het kind (en de ouders) aan de orde komen en nader worden onderzocht. Gekeken zal worden of de school hierop zelf de ondersteuning kan bieden of dat er iets anders nodig is (bijvoorbeeld door samenwerking met andere scholen of de inzet van expertise op dit gebied van elders). Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het ondersteuningsbudget van de school. Vanaf 1 augustus 2015 komen er vanuit overheidswege extra middelen beschikbaar voor samenwerkingsverbanden om passend onderwijs (meer) mogelijk te maken voor de doelgroep hoogbegaafde kinderen. In zal er binnen Amstelronde in overleg met de scholen en de schoolbesturen nagedacht worden om te komen tot een plan van aanpak hoe deze middelen adequaat en efficiënt ingezet kunnen worden. 30. Er verandert veel en er blijft veel veranderen. Hoe blijven we op de hoogte? Kunnen we ons inschrijven voor een soort nieuwsbrief met actieve infovoorziening vanuit Amstelronde? Antwoord: Scholen worden regelmatig geïnformeerd via zogeheten Nieuwsflitsen die ze vanuit Amstelronde ontvangen. Deze informatie is ook bedoeld voor ouders en andere belangstellenden. Verder is de website beschikbaar ( en deze site wordt de komende tijd verder gevuld en zal ook recente informatie bevatten zodat scholen, ouders en andere belangstellenden goed geïnformeerd blijven. 31. Kunnen wij een mail ontvangen met deze presentatie? Antwoord: Als het goed is heeft elke deelnemer aan deze bijeenkomst korte tijd na deze informatieavond de presentatie digitaal ontvangen. Zo niet laat het ons dan weten via: dan sturen we de presentatie alsnog toe. 32. Wie zijn de bestuurders en overige functionarissen van Amstelronde, de MR en de OPR? Hoe worden ze geselecteerd? Door wie? Wat zijn de criteria? Kan je je als ouder aanmelden voor functies? Antwoord: Het bestuur van Amstelronde bestaat uit vijf bestuursleden (een schoolbestuurder per gemeente en een bestuurder vanuit SBO/SO), de namen van deze functionarissen zullen binnenkort op de site komen. Ook die van de leden van de OPR (Ondersteuningsplanraad). Deze bestaat uit tien leden: per gemeente (Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn) een ouderlid en een personeelslid. Als ouder kun je je aanmelden voor de oudergeleding van 6

7 de OPR als er een vacature ontstaat in een bepaalde kern. Dit zal kenbaar worden gemaakt via een brief die via de MR van de scholen bij ouders komt. Amstelronde heeft nog geen MR. Deze is overigens alleen toegankelijk voor personeelsleden van Amstelronde. Aangezien we pas per 1 augustus 2014 meer dan 2 medewerkers in dienst hebben, is er nu nog geen MR. Als ouder kun je je aanmelden voor een plaats in de OPR (oudergeleding) 33. Is er een bewaking op de uitvoering van het behandelplan en plaatsing? Vanuit ouders hoor je vaak dat het niet werkt, terwijl de BO overtuigd is van haar aanpak. Antwoord: Als in het ondersteuningsteam, waarin ouders participeren, een besluit is genomen tot een bepaalde aanpak of behandelplan dan wordt dit na enige tijd geëvalueerd ook met ouders en andere betrokkenen. Als ouders niet tevreden zijn zullen zij dat aan de orde moeten stellen bij de school en in overleg met leerkracht, IB en directie nadere afspraken hierover maken. 34. Kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben ontvangen dat op de basisschool maar hoe valt dat te regelen op de naschoolse opvang waar ze naar toe gaan? Antwoord: Als die speciale ondersteuning ook moet plaatsvinden op naschoolse opvang dan zal in overleg getreden moeten worden met de leiding hiervan. Gekeken kan worden of en zo ja wat van die speciale ondersteuning ook op de naschoolse opvang kan plaatsvinden. 35. Welk lid van Amstelronde is geschoold in: talentmanagement? Screening, diagnostiek, passend onderwijs aan de bovenkant? Antwoord: Amstelrondespecialisten hebben kennis van bovengenoemde zaken maar zijn in principe niet de aangewezen functionarissen om diagnostiek te verrichten. Daarvoor maakt de school meestal gebruik van de inzet van de schoolbegeleidingsdienst. 36. Hoe worden leerkrachten concreet ondersteund? Antwoord: Dat is zeer uiteenlopend en afhankelijk van wat de leerkracht zelf aangeeft aan ondersteuning nodig te hebben. Dit kan bijvoorbeeld variëren van een collegiaal overleg tot coachingsgesprek na afloop van een observatie, school video interactie begeleiding of coteaching in de klas. Afhankelijk van wat de school aan expertise zelf in huis heeft of eventueel via andere deskundigen (andere basisschool, SBO, SO, ambulante begeleiding, etc.). 37. Wordt voorzien dat er uiteindelijk per samenwerkingsverband of regio objectieve criteria worden vastgesteld voor toelating of niet? Antwoord: Nee het is niet de bedoeling dat we naar objectieve criteria gaan voor toelating of niet. Aan die situatie komt met de invoering van passend onderwijs juist een einde. Er waren voor de toelating tot het speciaal onderwijs of voor toekenning van een rugzak, landelijke indicatiecriteria vastgelegd. Deze hebben er niet toe geleid dat het aantal plaatsen in het SO of het aantal rugzakjes in het land gelijk verdeeld zijn. Integendeel. 38. Wat zijn precies de taken van de Amstelronde onderwijsspecialist? En Welke specialisaties hebben de Amstelrondespecialisten? En: Waaraan voldoet de Amstelrondespecialist? Antwoord: Er is een uitgebreide functiebeschrijving van de Amstelrondespecialist opgesteld en deze is ook bij de werving van de kandidaten gebruikt en heeft toen enige tijd op de site gestaan. 39. Alle kinderen krijgen budget maar wie bepalen welke kinderen gebruik kunnen maken van dit budget? Antwoord: Als school of ouders zorgen hebben om een kind en denken dat er iets meer zou 7

8 moeten gebeuren dan gemiddeld dan kan school in overleg met ouders zelf over dit budget beschikken om te gebruiken voor de inzet van (extra) ondersteuning. Als school of ouders daar zelf niet uitkomen of de vraag ingewikkeld is voor de school dan wordt een ondersteuningsteam georganiseerd met ouders, leerkracht, IB, directie, Amstelrondespecialist en eventuele andere deskundige(n). Zij bepalen op grond van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind en op grond van wat in het groeidocument is beschreven wat nodig is (arrangement). Voor de realisering van dit arrangement kan budget nodig zijn. Dit wordt in principe betaald uit het eigen ondersteuningsbudget van de school. 40. Gezegd werd: niet alle scholen kunnen alle zorg leveren. Komt er vanuit Amstelronde een menukaart van scholen die inzicht geeft in wie waarin wel goed is? Antwoord: Die menukaart is er al. Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. Daarin beschrijven ze wat ze kunnen bieden aan (extra) ondersteuning. Daarin geven scholen ook aan wat hun ambitie is en wat ze op dit moment (nog) niet kunnen c.q. waar hun grens ligt. Een profiel van een school kan veranderen, bijvoorbeeld omdat er wisselingen zijn van het personeel en mensen met veel ervaring op een bepaald gebied niet meer werkzaam zijn. Scholen zullen hun schoolondersteuningsprofiel dus regelmatig aanpassen aan de geldende realiteit. 41. Komen er specialisaties op het gebied van ondersteuning bij de basisscholen? Antwoord: Het beleid van Amstelronde is er niet op gericht om scholen te krijgen die zich gaan specialiseren, bijvoorbeeld een school voor dyslectische kinderen, voor kinderen die hoogbegaafd zijn of kinderen met autisme. Eigenlijk krijg je dan weer vormen van speciaal onderwijs en dat staat haaks op thuisnabij organiseren van goed onderwijs. We streven ernaar dat scholen een smalle ondersteuningsschool worden dat betekent dat ze een vrij grote range aan verschillende onderwijsbehoeften op een goede manier aan kunnen. 42. Komt er op alle scholen ook eindelijk hulp van specialisten op/in school tijdens schooltijd (logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, etc)? Antwoord: Scholen kunnen met de eigen ondersteuningsmiddelen en afgestemd op wat nodig is voor de onderwijsbehoefte van kinderen veel organiseren. Daar zijn natuurlijk ook grenzen aan. Het onderwijs heeft in principe geen geld voor logopedie, ergotherapie en fysiotherapie. Het onderwijs wordt betaald door de Rijksoverheid om goed onderwijs te geven en daarvoor is het geld bedoeld. 43. Hoe weet ik wie er in het ondersteuningsteam van onze BO zit? Bijvoorbeeld wie is de Amstelrondespecialist? Antwoord: Dat kunt u navragen op uw school. Daar weet men ook de naam van de Amstelrondespecialist die actief is in de kern waar uw school zich bevindt. 44. Is er voldoende kennis bij de scholen over welke BO geschikt is voor ieder kind? Antwoord: Daarvoor is het onder meer nodig dat scholen niet alleen hun eigen schoolondersteuningsprofiel maar ook dat van andere scholen leren kennen. Dat zal in de komende periode, waarin veel meer dan voorheen het accent komt op samenwerken, steeds duidelijker worden. Scholen zullen in de toekomst elkaar beter kennen, ook inhoudelijk. Zie ook antwoord op vraag 40. 8

Raadswebbericht Passend Onderwijs

Raadswebbericht Passend Onderwijs Raadswebbericht Passend Onderwijs In februari 2014 is de raad geïnformeerd over de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Inmiddels is het zo ver. Het benutten van talent, de professionalisering

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs?

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs? Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs Wat merk ik daarvan in de groep op school Wat merkt mijn kind daarvan Ehm... Wat is dat Passend Onderwijs SWV de Eem legt in deze brochure uit hoe er wordt

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet?

U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet? U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet? Passend Onderwijs & OndersteuningsPlanRaad Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is m.i.v. 1 augustus 2014 de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen,

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014 Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014 Invoering 1 augustus 2014 Bijeenkomst ouders 1. Opening 2. Doel:» ouders meenemen in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs.» Gelegenheid om vragen te stellen

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie

op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs

op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs historie Verklaring Salamanca 1994 Those with special educational needs must have

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

InFORMATIE VOOR OUDERS

InFORMATIE VOOR OUDERS Samenwerkingsverband VO REGIO UTRECHT WEST Passend Onderwijs InFORMATIE VOOR OUDERS Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West mei 2014 1 Inleiding Uw kind volgt of gaat onderwijs volgen

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

DERDE JAARGANG FEBRUARI 2015 NR.1 Nieuwsflitsen verschijnen vier keer per jaar en zijn ook terug te vinden op www.amstelronde.nl

DERDE JAARGANG FEBRUARI 2015 NR.1 Nieuwsflitsen verschijnen vier keer per jaar en zijn ook terug te vinden op www.amstelronde.nl Nieuwsflitsen DERDE JAARGANG FEBRUARI 2015 NR.1 Nieuwsflitsen verschijnen vier keer per jaar en zijn ook terug te vinden op www.amstelronde.nl Dit is de eerste nieuwsbrief van 2015 voor alle scholen, ouders,

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012

welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012 welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012 programma 1. welkom 2. presentatie: wat is Passend Onderwijs? 3. presentatie: koersnotitie 4. vragen? VRAGENBRIEFJES historie

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Pastoor Tijssenstraat 18A 5971VW Grubbenvorst Postbus 8516 5970 AA Grubbenvorst website email locatie Inleiding Vastgelegd is dat het School Ondersteuningsprofiel (verder

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam Werkwijze 2016-2017 Definitieve versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Arrangementen 2016-2017 3 Individueel arrangement

Nadere informatie

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers Handreiking steunpunt Ouders, schoolondersteuningsprofiel en Floor Kaspers December 2013 Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder schoolondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 Nieuwsbrief voor scholen en ouders die zijn aangesloten bij de Onderwijszorgkoepel Noord- Veluwe (OZKNV) Passend Onderwijs, het eerste jaar Het eerste jaar Passend

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Clara Fabriciusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Clara Fabricius. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord.

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website  onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord. Het is zover: Passend onderwijs is van start. Onze scholen en samenwerkingsverband Plein 013 zijn er klaar voor. In de loop van dit schooljaar wordt naar verwachting pas echt duidelijk hoe alles in de

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking september 2016 Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-7 C. Speciaal onderwijs pag. 8-11 D. Aanmelding rechtstreeks

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 106975 ADVIES in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, en het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor ouders 14 mei 2014. Vragen en antwoorden 1

Informatiebijeenkomst voor ouders 14 mei 2014. Vragen en antwoorden 1 Informatiebijeenkomst voor ouders 14 mei 2014 Vragen en antwoorden 1 Op woensdagavond 14 mei 2014 heeft het samenwerkingsverband Passenderwijs een informatiebijeenkomst verzorgd voor ouders over Passend

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Bijeenkomst Directeuren en IB-ers Veenendaal

Bijeenkomst Directeuren en IB-ers Veenendaal Bijeenkomst Directeuren en IB-ers 16-10-2014 Veenendaal Programma Inrichting SWV Rijn & Gelderse Vallei Stand van zaken Veel gestelde vragen Verwachtingen Inrichting SWV Rijn & Gelderse Vallei Kernbegrippen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van 1. Inleiding De Zwaluw ligt aan de rand van het dorp Nes aan de Amstel. De school telt rond de 100 leerlingen, die zijn verdeeld over 5 groepen. In het gebouw zijn ook een

Nadere informatie

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 Bijlage 9 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen in de

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Communicatieplan. Organisatievraagstuk

Communicatieplan. Organisatievraagstuk communicatieplan Communicatieplan Vooraf De wet Passend Onderwijs schrijft geen voorwaarden voor met betrekking tot de inrichting van de communicatie. Profi Pendi hecht belang aan een goede communicatie,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Het Tweespan Schelluinen

Schoolondersteuningsprofiel. Het Tweespan Schelluinen Schoolondersteuningsprofiel Het Tweespan Schelluinen 2015-2016 Stg. O2A5 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie