EventHands*2014*resultatenverslag***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EventHands*2014*resultatenverslag***"

Transcriptie

1 EventHands2014resultatenverslag B4Challenged Amsterdam,31maart

2 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 Voorwoord AllereerstdanktB7Challengedallefinanciersenpartnersdieafgelopenseizoenhebbenbijgedragen aandebehaalderesultaten.metdezesteunenhetgesteldevertrouwenisereengefundeerdebasis gelegd,waarlangshetarbeidstoeleidingstrajectverderontwikkeld,enhetprogrammauitgerold wordt. VoorEventHands zijndevolgendedoelstellingengeformuleerd: 7 TwintignieuwedeelnemerswordenbegeleidbinnenhetEventHandstraject. 7 Zestig procent van de deelnemers stroomt positief uit na deelname, wat inhoudt dat zij actiefbetrokkenblijven,opleidingvolgen,werkhebben,ofanderszinseenmaatschappelijke bijdrageleveren. 7 Deelnemers doorlopen twee trajecten, waarna ondersteunend organisatorische taken wordenopgepakt. 7 PerseizoenwordtEventHandsingezetopminimaaltwaalfevenementen. 7 Erwordentwaalfworkshopsaangebodendoordiverseprofessionals. 7 Deelnemersorganiserenzelfdiverseactiviteitenenééngroteeindactiviteit. Ondanks het turbulente jaar (verhuizing, nieuw geïmplementeerde wervingswijzen, publicatie handboek, uitvoering pilots) heeft B7Challenged afgelopen seizoen haar doelstellingen kunnen realiseren. EengrotegroepdeelnemersisdoorgestroomdalsPlusserofblijftinhetvolgendeseizoenactiefals Senior;dedeelnemersraadisgeïnstalleerd,welkenadervormgegevenwordt;detussenrapportage van de proces en resultatenevaluatie (NoordaCo) laat een positief resultaat zien, namelijk een stijgendeontwikkelings7 enparticipatielijnbijdeonderzochtegroepdeelnemers;dealliantiemet welzijnsorganisatie IJdockzz biedt nieuwe perspectieven voor komend, en de daarop volgende seizoenen. Hopende met dit rapport inzage te geven in de huidige ontwikkelingen, lopende processen, behaalderesultatenendeplannenvoordetoekomst,zieikuitnaarkomendseizoen. Vriendelijkgroetend, NamensB7Challenged WimHaveman 1

3 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inleiding...3 Resultaten Bibliografie...7 Aanvullendetoelichting...8 Partners...8 Indemedia...9 Vervolg...15 Metspecialedankaan...15 BijlageBJChallengedjaarrekening

4 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 Inleiding DitrapportpresenteertbehaalderesultatenbinnenhetEventHandsseizoen2014,geeftinzagein lopende processen en blikt vooruit naar verdere ontwikkelingen rondom het EventHands7 programma.ookwordtertoelichtinggegevenopdecijfers. EventHandsdoorStichtingB4Challenged Eenperspectiefgerichtbegeleidingsprogrammavoorjongerenmeteenheftigverledenenaffiniteit met cultuur die verandering willen in hun leven, nieuwe mensen willen leren kennen en (werk)ervaringopwillendoenindeevenementenbranche. DooruitvoeringvanEventHands2014verwezenlijkteStichtingB7Challengedhaarmissie; B7Challengedisdespringplankvoorjongvolwassenennaareeneigenrolindesamenleving. Zijgeeftdezemissievormvanuithaarvisie; B7Challenged stimuleert en bereikt jongeren door aan te sluiten bij hun belevingswereld en hen actief te benaderen in hun eigen (leef)omgeving. Daarin zoekt B7Challenged naar kansen om jongeren positieve ervaringen te laten opdoen, te blijven uitdagen en zelfvertrouwen te geven. Hiermee ontwikkelen jongeren een sterk zelfbeeld en tonen ze initiatief in hun leven en in de samenleving. Hierinwerktzijvanuithaarkernwaarden; Uitdaging Testjezelf,gadeuitdagingaan Samenwerken Metelkaarsterker,vanelkaarleren Meedoen Niemandlatenvallen,niemanduitsluiten Ondernemen Pro7actief,aanpakken Respect Voorelkaar,voorjezelf Identiteit Leerjezelfbeterkennen,wiejebent,watjekuntenwatjewilt Gelijkwaardig Niemandachterstellen,iedersrolenbijdrageisbelangrijk Bestaansrecht Vanuit deze visie biedt B7Challenged haar kernactiviteit EventHands aan en geeft zij haar missie gestalte.eenmoeilijktebereikendoelgroepwordtgeactiveerdendoet(weer)mee.aandehand vandebehaalderesultatenheeftb7challengedhetbestaansrechtvaneventhandsgetoond. Ditvertaaltzichindepraktijkalsvolgt; 1 Nu heb ik iets wat ik echt leuk vind, echt iets van mijzelf, samen met de anderen. Als ik het op schoolofindebuurtvertel,reageertiedereenheelpositiefendatdoetmegoed.ikbenlossergeworden entrotsophetfeitdatikdeelneem. 2 eerdergamedeik24/7,maarsindsikbijeventhandszitkomikweerbuiten,hebikeenbaantjeen gaathetgoedopschool.ikdurfweercontactteleggenenkomvoormezelfop 3 BesteBHChallenged,Ikwiljulliehartelijkdankenvoordekennisdieikbijjullietussen2011H2013heb mogenopdoen.ikzouelkejongerendiegeendagofvrijetijdbestedinghebaanradenmeetedelenaan ditinitiatief.bhchallengedheeftmijinzichtgegeveninwatikleukvindenwaarikgoedinben.enik vinddatallejongerenindehulpverleningdiekansmoetenkrijgen 1 Quote, deelnemer Quote, deelnemer Facebook bericht oud deelnemer - gepost maart

5 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 Resultaten Om inzicht te verschaffen in gerealiseerde resultaten, en in de groei en ontwikkeling van het programma,wordenderesultatenvaneventhands naastelkaarweergegeven. Deresultaatverslagen zijndigitaaloptevragen. EventHandsresultaten DeelnemersleerJervaringsplekken 45 43# 41# EventHands#gestart## 21# 11# 14# Plussers# 5# 6# 6# Seniors# 5# 5# 8# Uitstroom# 9# 12# 8# Gestopt# 5# 9# 11# ## Deelnemersraad 2 3 J Festivalnetwerk 45 21# 16# Werkzaam#op# 21# 26# 20# ## Ingezetopevenementen 98 98# 61# Eventhands# 69# 60# 39# Plussers#/#Seniors# 25# 28# 14# Individueel#en#zelfstandig# 4# 10# 8# ## EventHandsresultaten # 2012# Stages/leerwerktrajecten 22 # 15# # 5# HBO 9# 9# 5# MBO 5# 2# 6# Maatschappelijk 4# 2# 6# Reintegratie/dagbesteding 4# 2# 6# ## Ondersteund 18 9 Arbeid# 6 2 nbk Opleiding# 7 4 nbk Beide# 5 3 4

6 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 EventHandsresultaten # 2012# ## Activiteiten Aangeboden# 8# 10# 8# Eigen#initiatief#deelnemers# 4# 4# 2# Workshops# 14# 16# 13# Eigen#evenementen# 3# 2# 1# Excursies# 3# 2# 2# Pop6Up#huiskamer#events# 12# 6# 6# Trainingen# 8# 7# 6# Bereiktejongeren # 60+# Netwerkbenadering 40 33# 35# Ambulantenactiviteiten # 25# Viavia 9 2# 6# Geinteresseerdejongeren 70 6# 6# Netwerkbenadering 24# 6# 6# Ambulantenactiviteiten 30# 6# 6# Viavia 6# 6# 6# WoonomgevingdeelnemersA'dam ## West# 15# 6# 6# Zuid# 13# 6# 6# Oost# 4# 6# 6# Noord# 4# 6# 6# Centrum# 0# 6# 6# Overig# 9# 6# 6# Partners Hulpverlening# 10# 5# 3# Jeugdwelzijn# 4# 6# 6# Arbeidparticipatie#en#toeleiding# 4# 1# 6# Veiligheid# 4# 6# 6# Overige# 10# 7# 6# Vrijwilligers 21 15# 11# Bestuur 3# 3# 3# Trainer(s) 2# 2# 6# Deelnemersraad(supevisor) 1# 6# 7# Chauffeurs 3# 2# 2 Workshopleiders 12# 8# 6# 5

7 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 EventHandsresultaten # 2012# Ontwikkeld Excursies# 6# # 6# # X Workshops# 6# X X EventHands#van#de#Maand#programma# 6# X 6# Sociale#media#strategie# 6# X 6# Digitale#platforms# 6# X 6# Trainingen# X X 6# Culturele#zorginterventie# X X 6# EVENTHANDS#handboek#(hard#copy,#oplage#500)# X 6# 6# EventHands#website# X 6# 6# Handboek#outreachend#6#ambulant#werven# X 6# 6# Pop6Up#huiskamer#6#wervingsmethode# X 6# 6# Wijkgerichte#werkmethode# X 6# 6# EQ6uitzendbureau# X 6# 6# Meldcode# X 6# 6# ## Financiers ## # # DMO#Amsterdam# #28.500,00## #36.500,00## #35.000,00## Oranje#Fonds# #35.000,00## #35.000,00## #35.000,00## VSBfonds# #30.000,00## #30.000,00## #35.000,00## Ymere# ## ## #10.000,00## Opdrachtgevers# #5.260,00## #13.574,00## #1.313,00## Stichting#Boschuysen# ## ## #5.000,00## Stadsdeel#Oost# ## ## #2.500,00## Spirit# ## ## #500,00## SNSReaalfonds#/#Fonds#21# #30.000,00## #30.000,00## ## NUT#Fonds#Amsterdam# #2.500,00## #2.500,00## ## Fundatie#van#den#Santheuvel,#Sobbe# #2.500,00## #4.500,00## ## ## ## ## ## Stadsdeel#West# #3.000,00## ## ## Voor#de#Kunst#6#crowdfunding# #4.037,00## ## ## Totaal , , ,00 6

8 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 Bibliografie Publicaties 2012 Nederlands#Jeugdinstituut#6#Gouden'kans'voor'gemeenten'bij'transformatie'jeugdstelsel# 2014 Europese#Commissie#6#Working'with'young'people:'the'value'of'youth'work'in'the'European'Union.'Country'Report' Netherlands# Pedagogiek#in#Praktijk#magazine##79#/#4##6#van'schoonmaker'tot'fondsenwerver# NoordaCo#6#Tussenrapportage#proces'en'resultaat'evaluatie'EventHands'2013'H'2015''# B6Challenged#6##EVENT HANDS' 'van'zorgvraag'naar'zelfregie# 2015 'Hogeschool#van#Amsterdam#6#Twee'oren'één'mond,'op'zoek'naar'nieuwe'woorden'en'wegen'in'ene'veranderend'sociaal' cultureel'domein,'lectoralerede'dr.'e.'bos GeïnitieerdeverdiepingsJennetwerkmomenten 2012 Symposium#6#TalentZorg,'Uitgedaagd' ism'spirit,'ikpodium,'fifteen,','4dsound,'stadsdeel'west,'nederlands'jeugdinstituut,'noordaco,'improbattle,'uncinc# Internationale#uitwisseling#6#Social'Work'studenten'en'docenten,'' ism#hogeschool#van#amsterdam# 2013 Internationale#uitwisseling#6#Social'Work'studenten'en'docenten,'' ism#hogeschool#van#amsterdam# Plenaire#verkenning#6#Culturele'zorgHinterventie'ism'DMO,'Spirit,'Engel'Nieuw'West,'Stadsdeel'Nieuw'West,' Improbattle,'Ikpodium# 2014 Internationale#uitwisseling#6#Social'Work'studenten'en'docenten,'' ism#hogeschool#van#amsterdam# EventHands#Big#Pop6Up#event# ism:#ijdockzz,#stadsdeel#west,#improbattle,#kempenaerstudio## Masterclass#en#boekpresentatie#6## ism#hogeschool#van#amsterdam,#stadsdeel#west,#ideeja,#noordaco,#opvoedpoli,#ijdockzz,#spirit,#kaboem#producties,#magneet#festival## Presentaties,panelgesprekken,lezingen,interviews 2012 HvA#minor#gastcolleges#6#integraal'werken,'events'en'beleven,'social'ondernemen# 2013 Movisie#6#participatieprijs'2013# 2014 Panelgesprek#6#jongerenparticipatie'Delft# Blog#OPBLOEIEN#interview##6#vertrouwen'en'focus'op'mogelijkheden# FunX#6#interview'EventHands'programma# 7

9 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 Indemedia Europese#Commissie#6#Working'with'young'people:'the'value'of'youth'work'in'the'European'Union.'Country'Report'Netherlands# Red Cross Student Desk students organise events and activities in nine university cities in the Netherlands to raise-awareness about the Red Cross and its work in the Netherlands and the rest of the world. The purpose is not only awareness raising but also aims to increase students involvement Red Cross activities 61. Jongeren in de Natuur is a youth organisation for young people between years interested in nature. The volunteers of the organisation organise excursions and camps to national parks in the Netherlands and Europe. Through participation in the camps and excursions, young people learn about nature in a fun and playful manner while being exposed to a group-setting. It is seen as an excellent way to complement the teaching in formal education as young people explore animals and plants in real life Creativity and culture With a view to the increased focus on talent development of young people, more consideration has been given to developing creativity and cultural aspects among young people. Youth work has been working on supporting sub-cultures (e.g. hip hop, rap, urban, dance) as well as arts (e.g. drama) by developing community arts and culture projects. Talent development is an important driver for investing in creativity, culture and arts. The following two examples demonstrate how creativity and culture are part of youth work. EventHands is carried out in Amsterdam by the welfare organisation B- Challenged. Young people at risk in the age range work at cultural and music events such as Mysteryland, Mundial or Over het IJ Festival. Young people undertake varied and easy-to-do tasks (e.g. selling tickets). They are supported by youth workers and the aim is to activate young people and have them participate in society. It also allows young people to work together with their peers and learn not only how to work in teams but also independently. Young people discover their talents, which they would not necessarily learn in formal education 63. UCee Station media is used in this project as a tool for young people to discover their talents, increase their tenability and involvement in society. Young people learn how to produce movies, radio shows, articles and photographs. They receive support by youth workers and trained media coaches. It is also a means to connect to the community; their work is by and for young people in the neighbourhood and covers topics that are of concern to young people. The project ensures that young people are more involved and feel responsible for their neighbourhood. An impact assessment by the University of Applied Sciences in Amsterdam concluded that the project helped young people to stimulate language development, learn about different presentation methods which are useful for educational and employment purposes See: 62 See: 63 See: 64 Ibid 18 9

10

11

12 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 # 12

13

14 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 Online https://www.hva.nl/binaries/content/assets/.../lectorale6rede6eltje6bos.pdf# innovatieve6jeugdwelzijnsproject6eventhands# https://www.ser.nl/nl/actueel/werkprogramma/arbeidspotentieel6 migrantenjongeren/project6op6kaart/overzicht6projecten.aspx# van6beuningenplein.aspx# # Eigen#online#platforms# https://www.facebook.com/stichtingbchallenged# https://www.facebook.com/eventhands# https://www.youtube.com/user/eventhandsamsterdam# 14

15 Resultatenverslag EventHands4seizoen2014 Financiën# MetbijdragenvanSNSReaal,VSB,OranjeFonds,DMOAmsterdam,StadsdeelWest,van Santheuvel Sobbe, NUT fonds, opdrachtgevers en enkele particuliere bijdragen zijn de begroteexploitatiekosten2014gedektendedoelengerealiseerd. Vervolg Doorbehaalderesultaten iszoweldeWelzijnscomponentalsdeZorgcomponentbinnen hethuidigeprogrammavoldoendeontwikkeltenbeschreven.dezebeschrijvingdientalskapstok voordeverdereuitwerkingvaneenmethodiek,welkealszodanigviahetnederlandsjeugdinstituut alserkendeinterventiegecertificeerdmoetgaanworden.b7challengedinventariseertmomenteel welkepartnerskomendjaarwillenbijdragenensamenwerkeninhetbeschrijvenvandemethodiek. Daarnaastzal komend seizoen de Arbeidscomponent verder worden ontwikkeld. Met name onze Wajong deelnemers en deelnemers zonder werk of startkwalificatie worden intensiever ondersteundinhetvindenenbehoudenvaneenstageplaats,opleidingen,ofarbeidsplaats.zoals afgelopen seizoenen al organisch is gerealiseerd, zal B7Challenged zelf stageplaatsen in gaan richten. DaarnaastwordtonderzochtopwelkewijzehethuidigeprogrammaingangenbiedtopMBOniveau 12,watMKBAmsterdamvooronskanbetekenenopnetwerkgebiedenarbeidsplaatsen,ennaar welkepartijennogmeerdoorverwezenkanworden. Metspecialedankaan Bijlageopaanvraag:jaarrekeningB4Challenged

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

Joos Vandewalle. wiskunde voor iedereen

Joos Vandewalle. wiskunde voor iedereen Joos Vandewalle wiskunde voor iedereen Hoe kan je het wiskundig denken laten groeien en bloeien bij alle leerlingen? Joos Vandewalle Op basis van de ideeën van Jo Boaler Youcubed Mythes over wiskunde Mythes

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Creativiteit / Onderwijs

Creativiteit / Onderwijs Creativiteit / Onderwijs Relevantiegericht onderwijs voor de creatieve student Budy Mokoginta Albeda Muzikant / Producer Creativiteit Creativiteit: proces van het ontwikkelen van originele ideeën die waarde

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

PRESCHOOL. For more information please visit www.swazoom.nl

PRESCHOOL. For more information please visit www.swazoom.nl PRESCHOOL For more information please visit www.swazoom.nl WHAT IS A PRESCHOOL? The preschool is a place where toddlers are learning by playing and where parents can meet. At preschool toddlers from 2,5

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Zingeving en suïcide. Jessie Dezutter (PhD) KULeuven

Zingeving en suïcide. Jessie Dezutter (PhD) KULeuven Zingeving en suïcide Jessie Dezutter (PhD) KULeuven UP Zomerschool 2016 Zingeving en suicide Wat is betekenis zin in het leven (meaning in life)? Is betekenis in het leven belangrijk? Kan betekenis in

Nadere informatie

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F.

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F. Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding Relation between Cyberbullying and Parenting D.J.A. Steggink Eerste begeleider: Dr. F. Dehue Tweede begeleider: Drs. I. Stevelmans April, 2011 Faculteit Psychologie

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Sint-Joost-Aan-Zee

Gemeentelijke Basisschool Sint-Joost-Aan-Zee Gemeentelijke Basisschool Sint-Joost-Aan-Zee Algemene situering. General setting Sint-Joost-ten-Node 23557 inwoners inhabitants 1,1 vierkante kilometer groot square km Gemiddeld inkomen van 6000 per jaar.

Nadere informatie

Presentation Slides Author Teacher Date Time. # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It

Presentation Slides Author Teacher Date Time. # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It Presentation Slides Author Teacher Date Time Focus groups UDL (2) 11 Ron Barendsen Ron Barendsen 05/15 12:22 # of Students Student Participation Quizzes Correct Answers 16 58% 0% Student List # Nickname

Nadere informatie

Nicolas Mpotos MD PhD FERC

Nicolas Mpotos MD PhD FERC Scholen engageren in reanimatie: jullie handen kunnen levens redden! Nicolas Mpotos MD PhD FERC Emergency Physician AZ St Lucas Gent Academic consultant Ghent and Antwerp University Adult basic life support

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Profileren met open en online onderwijs

Profileren met open en online onderwijs Profileren met open en online onderwijs Keuze MOOC platform - op weg naar succes Ulrike Wild, WageningenUR If we will speak of MOOCs over 5 years, we don't know. But there will be a legacy and lasting

Nadere informatie

Peer feedback on complex tasks by tutors trained in content knowledge or tutoring skills

Peer feedback on complex tasks by tutors trained in content knowledge or tutoring skills Peer feedback on complex tasks by tutors trained in content knowledge or tutoring skills Ya Ping (Amy) Hsiao, Francis Brouns, Jan van Bruggen and Peter B. Sloep amy.hsiao@ou.nl Centre for Learning Sciences

Nadere informatie

VerlichtDeWereld. KERSTACTIE november 25 december 2017

VerlichtDeWereld. KERSTACTIE november 25 december 2017 De KERSTACTIE 2017 24 november 25 december 2017 THEMA Als we het voorbeeld van de Heiland volgen en leven zoals Hij leefde en zoals Hij ons leerde, zal dat licht in ons branden en de weg voor anderen verlichten.

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar:

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: is er een relatie met een verkorte versie van de NVP-J? Personality Characteristics and Cyberbullying among youngsters of 11

Nadere informatie

Portfolio. art direction & graphic design in brand activation. freelance art direction graphic design creative works

Portfolio. art direction & graphic design in brand activation. freelance art direction graphic design creative works freelance art direction graphic design creative works art direction & graphic design in brand activation freelance artdirection graphicdesign creativework Portfolio art direction & art direction & graphic

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

De nieuwe start. Samenwerken over grenzen heen. Real life opdrachten. Mission impossible? IVCF 2010 Een kans om te excelleren

De nieuwe start. Samenwerken over grenzen heen. Real life opdrachten. Mission impossible? IVCF 2010 Een kans om te excelleren De oorsprong De International Virtual Consultancy Firm werkt al sinds 2006 aan projecten om in opdracht van internationale bedrijven en organisaties onze eigen stedelijke omgeving te verkennen en te vergelijken

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks?

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Over de rol van de Operational Auditor in sturen op kernwaarden, cultuur en gedrag Olof Bik Behavioral & Cultural Governance Trophy Games, 28 nov 2013, Hilversum

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 The Role of Sense of Coherence in Glucose regulation among People with Diabetes Type 1 Marja Wiersma Studentnummer:

Nadere informatie

BEVORDERING KLAS 1 t/m

BEVORDERING KLAS 1 t/m BEVORDERING KLAS 1 t/m 3 2013-2014 1 Verklaring van enkele veel voorkomende begrippen bij de bevorderingsregels. (Onvoorwaardelijke) bevordering Een leerling heeft het recht plaats te nemen in het volgende

Nadere informatie

AVOND COLLEGE. Belemmering voor student

AVOND COLLEGE. Belemmering voor student AVOND COLLEGE Belemmering voor student 10-04-2017 English summary Soft Skills and personal development become more and more important these days. Companies expect students to differentiate themselves from

Nadere informatie

Bouwen aan goed onderwijs voor elke student. Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk. SIHO en Universiteit Hasselt

Bouwen aan goed onderwijs voor elke student. Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk. SIHO en Universiteit Hasselt Bouwen aan goed onderwijs voor elke student Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk SIHO en Universiteit Hasselt Op 18/10/2011 sloegen het SIHO en de Universiteit Hasselt de handen in

Nadere informatie