Clusterregeling Metropoolregio Amsterdam. Gehonoreerde projecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clusterregeling Metropoolregio Amsterdam. Gehonoreerde projecten"

Transcriptie

1 Clusterregeling Metropoolregio Amsterdam Gehonoreerde projecten September 2013

2 Samenvatting Deze notitie bevat een beschrijving van de toegekende subsidies in het kader van de Clusterregeling Metropoolregio Amsterdam zoals deze is uitgevoerd door de provincie Noord-Holland in de eerste helft van De projecten sluiten aan bij de doelstelling van zowel de Amsterdam Economic Board als die van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze Clusterregeling brengt deze doelen samen door het versterken van de economische clusters van de Amsterdam Economic Board. De regeling stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijfsleven en kennisinstellingen (eventueel met overheidspartijen) om innovatieve projecten op te starten, en zodoende leiden tot een versterking van het concurrentievermogen van de regio. Er zijn 11 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van 4,18 miljoen euro. De totale investering in de Metropoolregio Amsterdam is meer dan 11 miljoen euro. Tot de gehonoreerde projecten behoren de projecten Seamless Connections, waarbij de logistieke keten rondom Schiphol wordt ondersteund en MRA als Grondstofbron, waarbij een 3D-reactor met LED-verlichting wordt gebouwd. Bij de uitvoering van de regeling werkt de provincie Noord-Holland nauw samen met de gemeente Amsterdam. 1. Achtergrond In april hebben Gedeputeerde Staten besloten een subsidieaanvraag in te dienen bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2, inzake de Clusterregeling voor de economische clusters in de Metropoolregio Amsterdam. Deze subsidieaanvraag (ter hoogte van ,-) is in oktober 2012 gehonoreerd, waardoor de Uitvoeringsregeling subsidie Clusters in de Metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 (Clusterregeling) kon worden opengesteld 3. Link met de Amsterdam Economic Board (Board) en de Kennis- & Innovatieagenda (KIA) De Clusterregeling sluit aan bij de doelen van de Amsterdam Economic Board (hierna: Board) en de bijbehorende Kennis- & Innovatieagenda (KIA). De provincie is lid van de Board en onderschrijft de geformuleerde doelen in deze agenda, onder andere in de provinciale Economische Agenda Kenmerk De subsidieaanvraag is ingediend binnen het programma Kansen voor West. Dit programma omvat het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. 3 GS besluit d.d. 13 november

3 Doelstelling van de Clusterregeling is het stimuleren van samenwerkingsverbanden van bedrijfsleven en kennisinstellingen om innovatieve projecten op te starten die bijdragen aan de Kennis- & Innovatieagenda, en zodoende leiden tot een versterking van het concurrentievermogen van de regio. De clusters waar de regeling (en de KIA) zich op richt zijn: Life sciences, Logistiek, Creatieve industrie, ICT, Food & Flowers, Toerisme en congressen en Zakelijk en financiële dienstverlening. Redenen waarom deze regeling in het leven wordt geroepen zijn onder meer: - het wegvallen van een aantal vergelijkbare (landelijke) stimuleringsregelingen, zoals Pieken in de Delta, waardoor er een beperkt instrumentarium overblijft voor innovatiestimulering; - de lijn vanuit het kabinet en vooral het ministerie EZ om het ruimtelijk economisch beleid te decentraliseren naar de provincies en lokale overheden, waardoor regionaal economisch stimuleringsbeleid nog belangrijker wordt; - de wens om juist voor het bedrijfsleven meer faciliteiten te creëren; - een regeling biedt de mogelijkheid om makkelijker verschillende geldstromen vanuit de regio als cofinanciering in te zetten. Regioafbakening De regio is afgebakend tot de Metropoolregio Amsterdam: Dit heeft een aantal redenen: - het werkingsgebied van de Board beperkt zich tot de Amsterdam Economic Board en dus de Metropoolregio Amsterdam; 2

4 - de herkomst van het EFRO-budget is alleen bestemd voor projecten in de Amsterdamse regio ( gelabeld Amsterdam ). Samenwerking De Provincie Noord-Holland werkt nauw en goed samen met de gemeente Amsterdam bij het uitvoeren van de Clusterregeling 4. Hoewel de Provincie Noord-Holland penvoerder is van de regeling en alle administratieve en juridische eisen op zich neemt, adviseert het EFRO-Programmabureau van de Gemeente Amsterdam de provincie bij in het indienen van de voortgangs- en eindrapportages. Ook hebben het secretariaat van de Board en de Dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam een belangrijke rol bij de communicatie over de regeling en de rangschikking van de aanvragen. Verloop en communicatie De tender van de Clusterreling was geopend van 19 november 2012 tot en met 18 januari Voorafgaand aan de tender en tijdens de tender heeft een communicatietraject richting potentiele aanvragers plaatsgevonden: - op 19 november 2012 is een pers- en nieuwsbericht uitgebracht, wat is opgepikt door diverse digitale magazines (de Board en de Metropoolregio Amsterdam) en enkele websites (www.innovationconnect.nl, en - een goed opgepikt twitterbericht; - speciale pagina s voor de Clusterregeling op de provinciale website; - en een presentatie voor de Clusterondersteuners van de Amsterdam Economic Board. Bij deze bijeenkomst waren circa 30 mensen aanwezig. Na sluiting van de tender zijn de aanvragen financieel, juridisch en inhoudelijk beoordeeld en op een prioriteitenlijst geplaatst. Alle projecten hebben in april van 2013 uitsluitsel over honorering ontvangen. 4 Deze afspraken zijn vastgelegd in een briefwisseling tussen de Provincie Noord-Holland en de Dienst Economische Zaken van de gemeente Amsterdam (kenmerk / 68295). 3

5 2. Cijfers en grafieken Er zijn in totaal 20 aanvragen ingediend, waarvan er uiteindelijk 11 zijn gehonoreerd. Van de negen aanvragen die zijn afgewezen, ging het in een aantal gevallen om aanvragen die niet door de ontvankelijkheidstoets kwamen. Deze waren bijvoorbeeld niet volledig of voldeden niet aan de doelgroep. Cluster Aantal verleende subsidies Totaal verleend subsidiebedrag ICT/e-science ,56 Creatieve industrie ,- Rode life sciences ,- Logistiek ,- Flowers en food ,- Totaal ,56 In dit onderstaand schema zijn de private- en publieke bijdragen en de EFRO subsidie afgezet ten opzichte van de totale investering per cluster. Alle aanvragen zijn uitgegaan van 40% EFRO subsidie. Van de totale investeringen is gemiddeld 34% private bijdrage en 26% publieke bijdrage. Cluster Totale investering Private bijdrage % Publieke bijdrage (kennisinstut en) % EFRO (40%) ICT/escience Creatieve industrie Rode life sciences , ,80 29% ,80 31% , , ,00 53% ,00 7% , , ,00 22% ,00 38% ,00 Logistiek , ,00 57% ,00 3% ,00 Flowers & food , ,00 35% ,00 25% ,00 Totaal , ,80 34% % ,56 4

6 3. De gehonoreerde projecten 1. Biobased Connections - Amsterdamse Innovatie Motor Financiële en inhoudelijke partners: Stichting Amsterdamse Innovatie Motor, Schiphol NV, SADC GEM A4Zone West, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Amstelveen en Gemeente Amsterdam/Westpoort. Inhoudelijke partners: Afval Energie Bedrijf, Jagran BV, Haven Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam/ UvA. Subsidie: ,- Cluster: Food&Flowers Een biobased economy is een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende natuur (biomassa, 'groene grondstoffen'), als onderdeel van een groene of duurzame economie. Het project biobased connections wil direct en indirect bijdragen aan het verbeteren van het energiegebruik en vergroten van de duurzaamheid in de regio. Het project kent drie onderdelen: a) Het ecosysteem Biobased Connections; verbindingen tussen de triple helix -partners (overheden, onderzoeksinstellingen en ondernemers) optimaal gemaakt kunnen worden. Activiteiten: inzet personele capaciteit en organisatie, bijeenkomsten, roundtables en het opzetten van een kansenkaart voor de metropoolregio. b) Het projectportfolio; Partijen en kennis uit deze projecten vormen de input voor het ecosysteem. c) Communicatie: De regio positioneren als biobased economy. 5

7 2. Circulaire Economie voor ICT Hardware - Haskoning BV Partners: HaskoningDHV Nederland B.V., Siso Computers B.V., ReSteel International B.V. en TU Delft Valorisatie Center. Subsidie: ,36 Cluster: ICT Het ICT-cluster is een krachtig economische cluster binnen de Metropoolregio Amsterdam. Omdat de ICT-markt blijft groeien, worden apparaten sneller vervangen en is afgedankte ICT-apparatuur ('Ewaste') de snelst groeiende bron van afval. Doelstellingen van het project zijn: het inrichten van een nieuw 'keten-arrangement' en ontwikkeling van een smart system voor de sturing van ICT hardware stromen uit de Metropoolregio, gericht op het (pro-)actief duurzaam sluiten van kringlopen en stimuleren van een circulaire economie; het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve technologieën voor recycling- en terugwinning van waardevolle materialen. Hiervoor worden de volgende activiteiten uitgevoerd: a) Opzet en ontwikkeling stichting en monitoringsmodel; b) Business model leertraject; c) Kennisinnovatie recycling en recovery; d) Ontwikkeling en demonstratie recycling en recovery technologie; e) Sustainable design ICT hardware; f) Kennisoverdracht en communicatie; g) Project- en ketenmanagement. 3. GO West! Amsterdam Center for Entrepeneurship / Stichting the StartUp Network Partners: Stichting The Start Up Network en Universiteit van Amsterdam. Subsidie: ,20 Cluster: ICT De hoofddoelstelling van GO West! is het verstevigen van de regionale economische groei door het stimuleren van (door)groei van ICT-bedrijven en het bevorderen van (internationale) samenwerking binnen de triple helix. GO West! richt zich op de doelgroep van innovatieve groeiende ondernemers in de ICT sector met internationale potentie. Deze groeiende ondernemingen zijn belangrijk voor de regionale 6

8 ontwikkeling en toekomstige groei en werkgelegenheid in de metropoolregio Amsterdam. Anderzijds hebben deze ondernemers, zeker in deze omstandigheden op de kapitaalmarkt, onvoldoende toegang tot financiering en tevens vaak een te beperkt netwerk voor de juiste strategische samenwerkingsverbanden en/of internationale groei. Professionele ondersteuning voor deze doelgroep zijn veelal te duur of onvoldoende op de doelgroep afgestemd. Het innovatieplatform van GO West! biedt het netwerk en faciliteiten om de groei van de kansrijke ondernemingen te verbeteren en versnellen. Het innovatieplatform biedt een programma met negen onderdelen: a) Scouten groeiondernemers. b) Screenen groeiondernemers. c) Voorleggen innovaties aan innovatiecomité voor het maatwerkprogramma. d) Maatwerkprogramma. e) De organisatie van 3 growth summits. f) Silicon Valley business & funding mission. g) Meet-ups. h) Matching studenten en ondernemers. i) Matching met financiers, business partners en succesvolle ondernemers. 4. Grand Societal Challenges Stichting THNK Partners: Stichting THNK, Shell, Bernard van Leer Foundation en Waag Society. Subsidie: ,- Cluster: Creatieve Industrie THNK wil door middel van haar kennis en expertise een gezamenlijke uitdaging aangaan met haar partners om te komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij wordt door internationale teams van professionals gewerkt aan nieuwe inzichten, kennisverbreding en concrete resultaten. De Grand Challenges van Metropoolregio Amsterdam zijn onder andere: Onderwijs, Gezondheid & Gezondheidszorg, Infrastructuur & Mobiliteit, Kantorenleegstand, Kwaliteit van Leven, Voedsel. Voor deze challenges worden de volgende activiteiten ondernomen: a. Per jaar worden twee multidisciplinaire teams bijeengebracht, bestaande uit: - minimaal 15 streng geselecteerde, internationale studenten, academici, - minimaal 15 geselecteerde personen uit het bedrijfsleven. Bestuursleden van o.a. sociale en publieke organisaties, onderzoeksinstituten, - Het team heeft de taak om in maximaal 9 maanden op ongebonden en originele wijze 7

9 uitvoerbare oplossingen te ontwikkelen voor een van de genoemde maatschappelijke problemen. b. Het team wordt begeleid door experts van THNK en externe partijen (o.a. Waag Society, NDT, Shell, Van Leer Foundation en Mc Kinsey) afhankelijk van specifieke challenge. c. De jaarlijkse challenges worden voorgesteld aan het THNK Stichtingsbestuur. De challenges zullen voldoen aan de thema's van de MRA. d. THNK organiseert een Event waarbij mogelijke bedrijven/partners worden uitgenodigd om mee te doen en bij te dragen aan een challenge; 5. Herkomstbepaling tuinbouwproducten - Universiteit van Amsterdam Partners: Universiteit van Amsterdam, Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw en Kwekerij Helderman VOF. Subsidie: ,- Cluster: Food&Flowers Het project geeft de sector en de (detail)handel een instrument in handen om de herkomst en de samenstelling van een tuinbouwproduct te bepalen. Met herkomstbepaling op basis van isotopen kan snel bepaald worden waar een product geteeld wordt. Hiermee heeft de sector in de toekomst een middel in handen om onafhankelijk de oorsprong van producten geborgd worden en kan eventuele bijmenging met andere (goedkopere of inferieure) kwaliteiten worden aangetoond. Dit kan onder andere bijdragen aan het vermarkten van lokaal of regionaal geproduceerde producten ( local for local ). En is een instrument om door veredeling ontwikkelde rassen te beschermen. Ten behoeve van tracking en tracing in de tuinbouwsector wordt technologie ontsloten voor herkomstbepaling van producten op basis van natuurlijke isotoopsamenstelling. Het beoogde resultaat is een tweetal producten die beschikbaar worden gesteld aan het cluster: een Uniformity Tracer en een Origin Tracer. 6. IMPAct - InnoSer BV Partners: InnoSer, NKI, AMC, KNAW Herseninstituut, UMCU, UU, UvA, VUmc en Sylics. Subsidie: ,- Cluster: Rode Life Sciences Veel aandoeningen en ziekten vinden hun oorsprong in genetische veranderingen of afwijkingen. Het begrijpen van deze aandoeningen en ziekten, het nabootsen van het ziekteprocessen, het ontwikkelen van interventie en therapie vraagt om goede en realistische onderzoekmodellen die het humane proces op een betrouwbare en overeenkomstige wijze na bootsen. Het IMPAct-initiatief richt zich op het maken een hoogwaardig platform voor Genetically Engineered Mouse Models (GEMMs). 8

10 7. MRA als grondstofbron - Photanol BV Partners: Photanol B.V, Universiteit van Amsterdam en Partners for Innovation B.V. Subsidie: ,- Cluster: Food&Flowers De doelstelling van het project is om te demonstreren dat C02-afvang en de vastlegging van de CO2 met behulp van toepassing van genetisch aangepaste cyanobacteriën in een 3D-reactor met LEDverlichting, een proces oplevert dat (zowel qua duurzaamheid als qua economisch rendement) een grote verbetering laat zien. Dit ten opzichte van de nu beschikbare alternatieve methoden voor duurzame CO2 opslag en groene productie van waardevolle grondstoffen voor food, pharma en chemie. Voor deze doelstelling worden een aantal activiteiten uitgevoerd: a) Reactor ontwerp; b) Ontwerp en constructie van additionele productiestammen; c) Marktverkenning en uitwerken business case; d) Reactor constructie (drie m3); e) Testruns grootschalige productie; f) Product opwerking; g) Projectmanagement en communicatie. 8. MRA Cluster Groene software Software Improvement Group Partners: Software Improvement Group B.V, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, SURFsara B.V., Stichting Green IT Consortium Regio Amsterdam, Schuberg Philis B.V, Equinix (Netherlands) B.V, EvoSwitch Netherlands B.V. Subsidie: ,- Cluster: ICT Doel is het vormen van een regionaal technisch-wetenschappelijk Cluster rondom: - Het in kaart brengen van het energieverbruik dat in grote systemen wordt veroorzaakt door het gebruik van software en het zoeken naar mogelijkheden om het energieverbruik dat software veroorzaakt terug te brengen. - Het ontwikkelen van tools waarmee gebruikers van grote systemen kunnen sturen op een (energie)kostenmodel. - Het definiëren en invullen van een toekomststrategie voor dit Cluster. 9

11 9. Open Data Exchange II Amsterdamse Innovatie Motor Partners: Amsterdamse Innovatie Motor, Waag Society, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, 2CoolMonkeys. Subsidie: ,- Cluster: ICT Het project ODE II heeft tot doel om 300 data sets te ontsluiten op een manier die repliceerbaar is naar andere datasets. Kennis van kennisinstellingen wordt daarbij ter beschikking gesteld aan ontwikkelaars. Om dit zo praktisch mogelijk te doen wordt een drietal showcases te ontwikkeld die de kracht van open data toepassingen laten zien en de basis leggen voor duurzame implementatie van open data in Amsterdam. 10. PET Tracers - VU Medisch Centrum Partners: BV Cyclotron VU, VU Medisch Centrum en EATRIS. Subsidie: ,- Cluster: Rode Life Sciences Het project omvat de aanschaf van een zuurstofcyclotron ten behoeve van de productie van een nieuwe categorie tracers en vier tracer synthese modules voor de automatische synthese van tracers. De synthese modules zijn noodzakelijk om de stralingsbelasting van personeel te reduceren en om de kwaliteit en kwantiteit van tracerproductie binnen TCA en Cyclotron BV op een nog hoger plan te brengen, in een hogere versnelling te laten komen en vervolgens te optimaliseren. Het project draagt hiermee bij aan de verdere ontwikkeling en vernieuwing van een succesvolle medische technologie van bewezen toegevoegde waarde voor de diagnose van verschillende grote ziekten als kanker en hartafwijkingen, maar ook voor medisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. 11. Seamless Connections - Schiphol Area Development Company Partners: Schiphol Area Development Company Management BV, Air Cargo Netherlands, Schiphol Group, Cargonaut Nederland B.V., Hogeschool InHolland, Dinalog, Workshop to Go B.V. en Hogeschool van Amsterdam. Subsidie: ,- Cluster: Logistiek De doelen van het project Seamless Connections zijn: 10

12 - Bestaande verbindingen beter benutten door het letterlijk en figuurlijk weghalen van hekken en obstakels tussen bedrijven in de logistieke keten, zowel business-to-government als business-to-business; - De planning en aansturing van de totale afhandeling keten verbeteren door slimme innovatie (geleiding)aanpassingen aan het infrastructuurnetwerk te combineren met bestaande informatiesystemen. - Betere afstemming en koppeling tussen planningsystemen waardoor het transport efficiënter (kortere rijtijden, hogere belading) wordt en C02-emissies worden gereduceerd. Dit verhoogt de capaciteit van het bestaande netwerk. Minder congestie draagt bij aan een lagere C02-uitstoot. 4. De toekomst Met het toekennen van de subsidies is het project Clusterregeling nog niet ten einde. De beheerfase van voortgang, verantwoording en eindverantwoording begint nu. Als penvoerder moet de provincie voldoen aan de EFRO-verantwoordingseisen. Deze EFRO-vereisten zijn ook opgelegd aan de subsidieontvangers (de projecten). Zo moeten de projecten voldoen aan de Europese verplichtingen met betrekking tot promotie en publiciteit, worden dezelfde verantwoordingseisen opgelegd en zijn de subsidiabele kosten gelijkgesteld met die van EFRO. Om dit traject in goede banen te leiden laat de provincie een Algemene Projecten Keuring uitvoeren op de meeste projecten. Deze APK brengt per project de verbeteringen van de projectorganisatie en dossiervorming in beeld, hetgeen voor een soepeler verloop van het toekomstige verantwoordingsproces kan zorgen. Hiermee kunnen de projecten hun beheersproces optimaliseren en dit komt ten goede aan de verantwoording die wij als provincie moeten afleggen over de besteding van de EFRO subsidie. 11

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR230907_2 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Pieken in Oost-Nederland. Brochure voor subsidieaanvragers 2010

Pieken in Oost-Nederland. Brochure voor subsidieaanvragers 2010 Pieken in Oost-Nederland Brochure voor subsidieaanvragers 2010 1 Pieken in de Delta In het voorjaar en najaar van 2010 worden de Pieken in de Delta subsidietenders voor Oost-Nederland geopend. Met Pieken

Nadere informatie

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid Circulaire Economie Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid John Nederstigt Inleider Hoe maken we de MRA Circulair? Jacqueline Cramer Ambassadeur

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15825 20 maart 2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 2017, nr. WJZ/17031858, tot wijziging

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013 MIT-regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Tweede tranche, 2013 9 september 2013 Regeling MKB Innovatiestimulering Topsector T&U Proces: Topteam T&U stelde een plan op voor Innovatiestimulering

Nadere informatie

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter.

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. building better// De filosofie die bepalend is voor het denken en doen van dutch. Met een prikkelende kijk op

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011 Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H Datum 05 april 2011 kiemt KANSEN CREËREN EN BENUTTEN Thecogas Binnenstadservice.nl Sidcon Ingrepro Bredenoord Nuon Helianthos Ubbink Solar Solesta

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG

SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 84692 27 juni 2016 SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de aanwezigheid

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen.

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen. EI SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE die innoverende organisaties niet mogen missen. DE DEI IN HET KORT WAAROM DEI? DEI-SUBSIDIE IS BEDOELD OM: 1. Nederlandse energie-innovaties (internationaal)

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

De Transitie naar een Circulaire Economie in Flevoland: Kansen voor People, Planet en Profit. Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie

De Transitie naar een Circulaire Economie in Flevoland: Kansen voor People, Planet en Profit. Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie De Transitie naar een Circulaire Economie in Flevoland: Kansen voor People, Planet en Profit Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie PEOPLE People, Planet, Profit (PPP) Van een lineaire naar

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Realiseer jouw groeiambities met FastForward. Omzetvergroter voor ambitieuze ondernemers

Realiseer jouw groeiambities met FastForward. Omzetvergroter voor ambitieuze ondernemers Realiseer jouw groeiambities met FastForward Omzetvergroter voor ambitieuze ondernemers Waarom deelnemen aan FastForward? Je bent een ambitieuze ondernemer. Je ziet kansen en jouw bedrijf heeft de potentie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN)

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) Behorende bij Budget 4, Kennis Werkt P-4.2 Landbouw, 440179 Landbouw structuurversterking 1, Inleiding De primaire agrarische

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Uitvoering lange termijn onderzoek call for proposals cyber security research NWO 2012 Jan Piet Barthel (NWO) Programma coördinator

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

VEEL CROSS-SECTORALE INNOVATIES IN DE REGIO GRONINGEN ASSEN

VEEL CROSS-SECTORALE INNOVATIES IN DE REGIO GRONINGEN ASSEN VEEL CROSS-SECTORALE INNOVATIES IN DE REGIO GRONINGEN ASSEN De meeste innovaties ontstaan buiten de traditionele sectoren. Dat is de opvallendste uitkomst van de Regioanalyse die in opdracht van de Regio

Nadere informatie

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding Informatiesessie OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Pieter Liebregts, programmamanager Stimulus Programmamanagement Terneuzen, 3 maart 2015 Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces

Nadere informatie

Tweede call voor offertes voor projecten

Tweede call voor offertes voor projecten Tweede call voor offertes voor projecten Thema : kleur- geur- en smaakstoffen uit planten Inleiding Het Kenniscentrum heeft tot doel om doorbraken te bewerkstelligen voor de valorisatie van werkzame stoffen

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

Workshop Projectvoorbereiding

Workshop Projectvoorbereiding Regionale voorlichtingsbijeenkomst OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces Subsidieaanvraag in detail Uit welke documenten bestaat de aanvraag?

Nadere informatie

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend MIT2015 beknopte toelichting Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 1 update dd 6 mei 2015 Afspraken MKB samenwerkingsagenda gezamenlijke instrumentenkoffer

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak 1. Wat willen wij: Visie op Velsen Met het vaststellen van de Visie op Velsen

Nadere informatie

http://deorkaan.nl/hoe-e-21-miljoen-subsidie-verdampte-bij-house-of-food

http://deorkaan.nl/hoe-e-21-miljoen-subsidie-verdampte-bij-house-of-food Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 9 juni 2015 Vragen nr. 30 Vragen van mevrouw J.M.E. de Groot (SP) over House of Food De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

SOFTWARE ENERGY FOOTPRINT LAB

SOFTWARE ENERGY FOOTPRINT LAB SOFTWARE ENERGY FOOTPRINT LAB Bo Merkus (CleanTech onderzoeker) Eric Hoekstra (E-tech docent / CleanTech onderzoeker) Robert van den Hoed (Lector Energie & Innovatie) 15 mei 2012 1 HVA FACTS Totaal HvA:

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Ontdek onze kennis en kracht in groen onderzoek. Biotechnologie

Ontdek onze kennis en kracht in groen onderzoek. Biotechnologie Ontdek onze kennis en kracht in groen onderzoek Biotechnologie Uw uitdagingen Bent u werkzaam in de siergewas- of groenteveredeling? Dan wilt u tot in het allerkleinste detail uw bestaande producten kunnen

Nadere informatie

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Economische Agenda voor Zeeland 2017-2021 Digitale versie: http://voor.zeeland.nl/economischeagenda 1. Prioritaire

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Duurzame kennis door publiek-private samenwerking. Annet Zweep Directie Agrokennis

Duurzame kennis door publiek-private samenwerking. Annet Zweep Directie Agrokennis Duurzame kennis door publiek-private samenwerking Annet Zweep Directie Agrokennis Opbouw van mijn verhaal 1. Introductie van mijzelf 2. Topsector en proces 3. Per PPS van vandaag: doel, opzet en wijze

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Mest: de melkkoe voor de productie van grondstoffen. A. Visser Maart 2015

Mest: de melkkoe voor de productie van grondstoffen. A. Visser Maart 2015 Mest: de melkkoe voor de productie van grondstoffen A. Visser Maart 2015 André Visser Sinds 1999 bij Royal HaskoningDHV Actief op het vlak duurzaamheid en circulaire economie - energiefabriek - grondstoffenfabriek

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst René Wijffels Inhoud Wat is Biobased Economy? De bio-economy in de VS Behoefte aan professionals in bio-based economy Een groene generatie met energie

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Jaarplan Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam juni 2016 juni warmtekoude. metropoolregio amsterdam

Jaarplan Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam juni 2016 juni warmtekoude. metropoolregio amsterdam Jaarplan Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam juni 2016 juni 2017 warmtekoude metropoolregio amsterdam INLEIDING teken stond van de technische en organisatorische rondes met Grand Design

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikbaar stellen middelen SIOF t.b.v. het vormen van een innovatie en kennisplatform Emmen

Onderwerp: Beschikbaar stellen middelen SIOF t.b.v. het vormen van een innovatie en kennisplatform Emmen svoorstel Onderwerp: Beschikbaar stellen middelen SIOF t.b.v. het vormen van een innovatie en kennisplatform Emmen Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Programma Centrumvernieuwing Emmen Roel Kwant, telefoon

Nadere informatie

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases Mei 18, 2011 Waarom koploper? Zuidwest-Nederland: Aanwezigheid grondstoffen Hoogwaardige bedrijven in agro,

Nadere informatie

Subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven in Amsterdam(3B, 2016, 92)

Subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven in Amsterdam(3B, 2016, 92) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 58786 9 mei 2016 Subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven in Amsterdam(3B, 2016, 92) Afdeling 3B Nummer 92 Publicatiedatum

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie