$OJHPHHQ (HQYRXGLJHFRQRPLVFKFRPSOHHWHQVXSHUVQHO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$OJHPHHQ (HQYRXGLJHFRQRPLVFKFRPSOHHWHQVXSHUVQHO"

Transcriptie

1 '(23/266,1* $/((;3(',7,( (175$163257$8720$7,6(5,1*

2 $OJHPHHQ 6SULQWHU is het software pakket voor epeditie- en transportbedrijven. Snel en eenvoudig zendingen registreren, docum enten en facturen printen is m aar een kleine greep uit de grote groep m ogelijkheden die 6SULQWHU te bieden heeft. Door het gebruik van standaard Windows software en bijbehorende hardware en de toegepaste prijsstelling is Sprinter 2000 zeer interessant voor kleine, m iddelgrote en startende bedrijven. 6SULQWHU wordt sinds 2000 gebruikt door honderden tevreden gebruikers. Meer dan 15 jaar vakkennis, ervaring en enthousiasm e staan garant voor een snel, gem akkelijk en com pleet software systeem. (HQYRXGLJHFRQRPLVFKFRPSOHHWHQVXSHUVQHO Tegen zeer concurrerende tarieven DO YDQDI (85 SHU PDDQG kunnen bedrijven m et 6SULQWHU eenvoudig en snel alle wegtransport, luchtvracht- en zeevracht-zendingen (direkt, groupage/ consol of full-load) registreren. 6SULQWHUheeft veel voordelen zoals: de gebruikersvriendelijkheid van het pakket de m ogelijkheid om alle benodigde docum enten af te drukken onm iddellijke winst/ verlies cijfers (zowel voor een enkele zending als voor groupage/ consol zendingen) autom atische tariefsberekening directe facturatie eenvoudige conversie naar de boekhouding elektronische com m unicatie (em ail en EDI) het m aken van talloze rapporten m et m anagem ent inform atie digitaal archief en nog veel m eer belangrijke toepassingen 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 2

3 $OJHPHQH0RGXOHV 6SULQWHUbeschikt over m odules voor de volgende m odaliteiten: Wegtransport en epeditie Luchtvracht Zeevracht Rail transport (tankwagons) Deze m odules kunnen tezam en of afzonderlijk worden gebruikt. $OJHPHQH.HQPHUNHQ Voor alle m odalit eit en heeft u een uit gebreide hoev eelheid funct ies t ot uw beschikking, zoals: Snelle invoer van zendingen Eenvoudig sam enstellen van consolidaties/ groupages Printen en em ailen van alle benodigde docum enten Reserveren van kosten en opbrengsten Maken en printen van verkoopfacturen Accorderen van inkoopfacturen Autom atische tariefsberekening Winst per zending en consolidatie/ groupage Afleverinform atie Managem ent rapportage Uiteraard heeft elke m odaliteit zijn eigen specifieke functies. Zie voor een overzicht de volgende paragrafen Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 3

4 :HJWUDQVSRUWHQ([SHGLWLH Voor wegtransport- en epeditiezendingen kunt u veel inform atie vastleggen, zoals: Verzender en ontvanger Eén of m eerdere laad en losadressen Vervoerders, kentekens, chauffeurs, voor-, hoofd- en natransport Colli, afm eting, gewicht, laadm eters en volum es Gevaarlijke stoffen Tem peraturen Klantreferenties U heeft de beschikking over o.a. de volgende docum enten: CMR Afleverdocum enten (BVA) Transportbevestiging voor uw klant Transportopdracht Manifest Dossierkaft Labels Aankom stm elding Zendingscertificaat Verzoek voor retourneren van een getekende CMR 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 4

5 /XFKWYUDFKW De luchtvrachtm odule geeft u de m ogelijkheid om o.a. de volgende gegevens en functies vast te leggen en te gebruiken: Afzender en ontvanger Laadadres (eport) of losadres (im port) Notify Colli, afm eting, gewicht, laadm eters en volum es Gevaarlijke stoffen Tem peraturen Klantreferenties AWB Stock per airlines (eport) IATA-, inkoop en verkooptarieven (eport) Vluchtgegevens Versturen van elektronisch AWB, HAWB en m anifest (eport) Profit share (im port) U heeft de beschikking ov er o.a. de v olgende docum enten: AWB HAWB Manifest Afhaal- of afleveropdracht Transportbevestiging IATA cargo labels m et barcode Airline boekingsform ulier Dossierkaft Cargo security declaratie ACN form ulier Airport aanleveropdracht Waardeverklaring Loodsinstructies Shipper certificaat voor levende dieren 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 5

6 =HHYUDFKW De zeevrachtm odule geeft u de m ogelijkheid om o.a. de volgende gegevens en functies vast te leggen en te gebruiken: Afzender en ontvanger Laadadres (eport) of losadres (im port) Colli, afm eting, gewicht, laadm eters en volum es Gevaarlijke stoffen Containers Tem peraturen Klantreferenties U heeft de beschikking over o.a. de volgende docum enten: Bill of Lading Afhaal en afleverdocum enten voor containers CMR voor containers Afhaal- of afleveropdracht Transportbevestiging Dossierkaft Waardeverklaring Loodsinstructies 5DLOWUDQVSRUW Met behulp van de rail m odule kunt u op eenvoudige wijze zendingen sam enstellen uit verschillende treinwagons m aar ook com plete treinen. Door m iddel van de autom atische facturatie kunt u facturen snel en accuraat m aken en printen. Doordat deze m odule is gekoppeld aan diverse treinoperatoren heeft u direct inzicht in waar uw wagons zich bevinden. Deze inform atie is ook via de Tracking and Tracing m odule beschikbaar te stellen aan uw klanten. Vanuit Sprinter 2000 beheert u alle wagons voor uw klanten. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van de wagons, locatiebeheer m aar ook aan schoonm aak en reparaties Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 6

7 2YHULJH0RGXOHV 6SULQWHUbevat standaard de volgende m odules: Klachtenadministratie Met deze module kunt u alle klachten van u zelf of van uw klanten in een database zetten. U kunt meer dan 1 klacht per zending invoeren of u kunt een klacht invoeren die niet direct sam enhangt m et een zending. Deze module is speciaal ontworpen voor I SO 9002 gecertificeerde bedrijven. Schadeadm inistratie Adm inistreer uw schades zodat u een beter inzicht krijgt in de kosten, frequenties en oorzaken van schades aan materiaal en goederen. Managem ent rapportage Door middel van de Management I nformatie module kunt u verschillende soorten rapporten opstellen, zoals winstrapporten, zendingen per periode of klant en opbrengsten per klant. Alle rapporten kunnen gemaakt worden op basis van specifieke wensen. Bijvoorbeeld alleen voor eportzendingen, of alleen voor import zendingen (of welke combinatie u ook wenst). Bijna alle rapporten zijn te eporteren naar Microsoft Ecel, zodat u iedere rapportage geheel aan uw wensen kunt aanpassen. Fleet m anager (weg- en rail transport) Beheer uw wagenpark bestaande uit trekkers, trailers en tankwagons. Door middel van een planning van periodieke onderhouds en keuringsafspraken voorkom t u dat bepaalde vervoersmiddelen niet beschikbaar zijn tijdens het plannen van zendingen. Tevens krijgt u beter inzicht in allerlei kosten variërend van brandstof- tot onderhoudskosten. Bellen I s uw telefoon gekoppeld aan uw computer (TAPI ) dan heeft u de mogelijkheid te bellen vanuit. Om kosten te besparen kunt u ook bellen via een VOI P oplossing zoals Skype of Voipbuster. Agenda U en uw collega s boeken alle afspraken in één Outlook-achtige agenda, zodat u beter inzicht heeft in alle afspraken binnen uw bedrijf. Tevens is 6SULQWHUnog uit te breiden m et de volgende optionele m odules: Docum ent Manager Barcode Herkenning Elektronische Facturen Planning en Truckboard Warehouse m odule Em ballage m odule Credit Control (debiteurenbewaking) Tracking en Tracing (Standard/ Advanced) Custom s Link Message Server Client/ Server Deze m odules worden op de volgende pagina s verder uitgelicht Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 7

8 'RFXPHQW0DQDJHU Met de Docum ent Manager m odule kunt u een digitaal archief opbouwen voor al uw zendingen. Per zending kunnen alle docum enten die u print of em ailt worden opgeslagen in het archief van de zending. U kunt ook docum enten inscannen en deze dan toevoegen aan het archief. Wanneer u em ails ontvangt kunt u deze en/ of de bijbehorende bijlagen in het archief van de desbetreffende zending slepen. Alle docum enten zijn in een later stadium te em ailen. Docum enten vanuit andere system en (zoals Sagitta, NCTS, Cargonaut) kunnen rechtstreeks en autom atisch worden gekoppeld aan de juiste zendingen via de Message server. Docum enten die u opslaat in het archief van de zending kunnen m et behulp van de Tracking en Tracing Advanced m odule op uw website beschikbaar worden gesteld aan al uw klant en. De docum ent en kunnen ook per em ail door m iddel van de Elekt ronische Facturen m odule worden m eegestuurd. Met behulp van deze Docum ent Manager m odule kunt u ook docum enten opslaan op klant-, truck-, trailer en pallet niveau. Met de m odule heeft u snel toegang tot alle docum enten ook al betreft het docum enten van zendingen die al jaren geleden plaats hebben gevonden. %DUFRGH+HUNHQQLQJ Docum ent en ( zoals CMR s en afleverbonnen) worden v oorzien van een bar code. I n- dien u deze docum enten later (nadat ze getekend retour kom en) weer inscant dan worden deze docum enten autom atisch in het archief van de juiste zending geplaatst. Deze m odule vereist het gebruik van de Docum ent Manager m odule. Gebruikt u een handscanner dan kunt u de barcodes op de docum enten ook gebruiken om snel de zendingen te openen. (OHNWURQLVFKH)DFWXUHQ Met behulp van deze m odule kunt u uw facturen per em ail versturen in plaats van per post. De facturen worden als bijlage in PDF form aat per em ail verstuurd. De m ogelijkheid bestaat om standaard uw leveringsvoorwaarden m ee te sturen. Gebruikt u ook de Docum ent Manager m odule dan kunnen ook diverse docum enten (bijvoorbeeld CMR of AWB) worden m eegestuurd m et de factuur. Per klant kunt u aangeven of deze de factuur per em ail wenst te ontvangen. Voor een klant waar deze optie staat uitgeschakeld wordt de factuur uitgeprint en kunt u deze vervolgens per reguliere post versturen. Deze m odule zal u veel tijd en geld (briefpapier, enveloppen en postzegels) besparen Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 8

9 3ODQQLQJDQG7UXFN%RDUG Deze m odule bestaat uit drie onderdelen, nam elijk Planning, Planning Advanced en Truck Board. Deze m odule is alleen beschikbaar in com binatie m et de wegtransport (Road) m odule. Het onderdeel Planning geeft u de m ogelijkheid om op eenvoudige m anier via slepen van zendingen een consol/ groupage op te bouwen. Een groupage kan gezien worden als een volledige autolading of rondrit. Het onderdeel Planning Advanced is een planbord waarin u zendingen sleept naar auto s. Zendingen kunnen van auto naar auto worden gesleept en net zo lang tot dat de zending op de eindlocatie is aangekom en. Deze m odule is uiterm ate geschikt indien u over verschillende loodsen beschikt en een zending vaak door verschillende auto s wordt vervoerd voordat deze op de eindbestem m ing aankom t. Het onderdeel Truckboard is een elekt ronische versie van een whit eboard of bur eauonderlegger waarm ee u een soort kalender heeft waarop u per auto kunt aangeven wat deze gaat doen. :DUHKRXVH0RGXOH De Warehouse m odule stelt u in staat om een pallet-administratie te voeren. Vanuit elke zending kunt u pallets inslaan of uitslaan uit de loods. Een pallet kan bestaan uit 1 of m eerdere colli. Tevens wordt er per loods bijgehouden op welke loods-locatie de pallet staat en van welke klant deze pallet is. Voor elke pallet kan er een pallet label worden geprint. Wanneer u beschikt over de Docum ent Manager heeft u eveneens de m ogelijkheid om uw docum enten, em ails en scans op te slaan per pallet. Beschikt u ook ov er de Tracking en Tracing m odule dan kunnen ook de pallet gegevens op uw websit e door uw klant en worden opgev raagd. Met behulp van het ingebouwde tarievensysteem kan het systeem autom atisch de kosten voor inslag en opslag uitrekenen. (PEDOODJH0RGXOH Adm inistreer alle transacties m et betrekking tot pallets (blok/ euro), CC karren en andere verpakkingen voor uw klanten. Accessoires van verpakkingen (zoals platen en opzetstukken voor CC karren) kunnen ook geadm inistreerd worden. 'HELWHXUHQEHZDNLQJ Met deze m odule kunt u aanm aningen/ herinneringen versturen per em ail of post. Ook zal het systeem u waarschuwen wanneer een klant zijn kredietlimiet overschrijdt. Met behulp van de Credit Control action points kunt u al uw gegevens om trent debiteurenbewaking vastleggen en wordt u tijdig op de hoogte gesteld wanneer u actie m oet ondernem en Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 9

10 7UDFNLQJDQG7UDFLQJ Tracking en Tracing voorziet uw klanten van belangrijke zendinginform atie online op uw eigen websit e. Met een gebruikerscode en wacht woord geeft u uw klant en t oegang tot inform atie over al zijn zendingen. De website kan geheel in uw eigen huisstijl worden opgem aakt. Met de Advanced variant van deze m odule kunt u ook docum enten (bijvoorbeeld CMR, AWB en facturen) uit de Docum ent Manager m odule uploaden naar de website en beschikbaar stellen aan uw klanten. &XVWRPV/LQN Met behulp van deze m odule kunt u Sagitta, NCTS, RVV en PD aangiften sam enstellen en versturen naar m yunidoc van Minhouse. De aangiften worden sam engesteld uit de operationele zendinggegevens en wordt via com m unicatie software naar m yunidoc verzonden. m yunidoc verwerkt de aangiften en stuurt deze door naar de douane. Eventuele retourinform atie (bijvoorbeeld DMA en VMA) van de douane kan weer naar 6SULQWHU worden verzonden en verwerkt worden in de 6SULQWHU database (dit vereist de Message Server m odule). Indien retourinform atie wordt ontvangen kan bij de facturatie autom atisch de bedragen voor invoerrechten en btw bij invoer worden opgenom en. Deze m odule zelf verzorgt geen aangift en en/ of com m unicat ie m et de douane. U heeft hierv oor m yunidoc van Minihouse nodig. Zie voor m eer inform atie over m yunidoc, de website inihouse.nl. Van deze m odule is zowel een standaard als een advanced versie beschikbaar. 0HVVDJH6HUYHU De Message Serv er zal zorg dragen voor het bericht enverk eer t ussen diverse sy st e- m en. Voorbeelden: versturen van berichten en docum enten naar de Tracking en Tracing Server het verwerken van retourinform atie vanuit m yunidoc van Minihouse het verwerken van statusberichten van Cargonaut m.b.t E-AWB door middel van het gebruik van plugins is de Message Server in staat diverse berichten te verwerken, bijvoorbeeld afleverberichten van transportbedrijven &OLHQW6HUYHU Indien u gebruik wilt maken van 6SULQWHUm et 5 of m eer gebruikers is het aan te bev elen om t e kiezen voor de Client/ Server v er sie van Sprint er Deze Client/ Server versie verhoogt de betrouwbaarheid en de snelheid. De Client/ Server versie is inclusief de DBISAM database server. De voordelen voor u: De Client/ Server versie is stabiel en betrouwbaar De Client/ Server versie is nog sneller De Client/ Server is m inder belastend voor uw netwerk 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 10

11 "3(0%"5"4:45&.4#7 3ULM]HQ (*),+.-0/ BASI S LI CENTI E, inclusief één gebruiker ( "!, Wegtransport (road) module Luchtvracht (air) module Zeevracht (sea) module Rail module %$ &' Etra gebruiker # "! Client/ Server module (te gebruiken bij 5 of meer gebruikers, inclusief Database Server software) Planning and Truck Board Warehouse module Emballage module Document Manager Barcode Herkenning (vereist Document Manager) Electronische Facturen Credit Control (debiteurenbewaking) Tracking en Tracing Standard Tracking en Tracing Advanced Customs Link (koppeling met Minihouse, Sagitta I nvoer, Uitvoer en NCTS) Customs Link Advanced (vereist Message Server) SMS Messaging Prijzen op aanvraag Message Server &RQGLWLHV Facturen worden voor 3 maanden vooruit gemaakt Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum Minimale huurperiode is één jaar Support wordt per , fa of telefoon gegeven Support op locatie is hier niet bij in begrepen en wordt apart berekend! Software wordt verhuurd AS I S Prijzen zijn in EURO eclusief BTW, installatie, training en eventuele aanpassingen Wij handelen volgens onze standaard leveringscondities (Fenit voorwaarden) Zie http: / / voorwaarden Cargo Data Systems bv kan de software specificaties en prijzen wijzigen zonder schriftelijke kennisgeving 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 11

12 &RQWDFW Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Graag geven wij u een persoonlijke en vrijblijvende dem onstratie waarin wij alle voordelen van 6SULQWHUop een rijtje kunnen zetten. Neem dus gerust contact m et ons op! 6SULQWHU²'HRSORVVLQJYRRUWRWDOHH[SHGLWLHHQWUDQVSRUWDXWRPDWLVHULQJ &DUJR'DWD6\VWHPV%9 De Stok SZ Roosendaal Nederland Tel: Fa: Em ail: Website: Helpdesk: 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 12

ByteGear? Inhoudelijk. Programma onderdelen. ByteGear is een Orthodontiepraktijk Management Systeem.

ByteGear? Inhoudelijk. Programma onderdelen. ByteGear is een Orthodontiepraktijk Management Systeem. ByteGear? ByteGear is een Orthodontiepraktijk Management Systeem. ByteGear wordt door ontwikkeld in opdracht van een groep collega-orthodontisten. In nauwe samenwerking met deze opdrachtgevers annex gebruikers

Nadere informatie

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS TAKE THE LEAD IN LOGISTICS NaviTrans: Uw oplossing voor voor de logistieke dienstverlener In een steeds competitiever wordende sector als de logistiek is het voor de hedendaagse ondernemers onontbeerlijk

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Algemene toelichting Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 4.0 19-09-2008 Tekstuele vernieuwingen document + nieuwe opmaak 4.1 06-01-2009

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

BaseNet Advocatuur. De online totaaloplossing voor de advocatuur. Bel ons: 020-6855031

BaseNet Advocatuur. De online totaaloplossing voor de advocatuur. Bel ons: 020-6855031 BaseNet Advocatuur, software voor advocaten BaseNet Advocatuur De online totaaloplossing voor de advocatuur Bel ons: 020-6855031 Over BaseNet Een solide partner met jarenlange ervaring Al sinds 1987 levert

Nadere informatie

Functies van Intramed

Functies van Intramed Functies van Intramed H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inhoud Doel van dit boekje 3 Het programma 5 Gegevensbeheer 9 Patiëntenkaart 11 Agenda 17 Declareren 19 Boekhouding 21 Servicecentrum 25 Extra

Nadere informatie

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument FreeSupplierPortal Informatiedocument Inhoud Inleiding...3 Elektronisch berichtenverkeer...4 Catalogi-beheer...5 Uitnodigen leveranciers op de FreeSupplierPortal...8 Aanmelden op de FreeSupplierPortal

Nadere informatie

Time to do business online

Time to do business online verkrijgbaar in 139 talen, aanpasbaar aan de nationale wetgeving voor 12,50 Time to do business online APDNet presenteert een totale oplossing voor administratieve software online! U kunt klein beginnen

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Credit management services

Credit management services Credit management services White paper Versie: 2.4 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 12-04-2008 Oplevering versie 1.0 van document ter

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Ontdek zelf de mogelijkheden:

Ontdek zelf de mogelijkheden: Content Management Systemen (internet) applicatie ontwikkeling Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Ontdek zelf de mogelijkheden: Unieke

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Online boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Online boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Online boekhouden Accountnet-Online is een nieuwe manier van boekhouden tegen een vaste lage prijs per maand. Waar en wanneer u maar wilt.

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU BTC TELECONSULT, DE MICHELINSTER IN DE TELECOMMARKT Als u lekker wilt gaan eten heeft u keuze uit een groot

Nadere informatie

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB Binnen ondernemingen gaat het onderdeel communicatie een steeds grotere rol spelen naarmate het aantal personeelsleden toeneemt en/of de structuur van het bedrijf

Nadere informatie

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce Voor de kantoorvakhandel betreft: sollicitatiegesprek Geachte ondernemer in de kantoorvakhandel, Mijn naam is Nina. Ik vernam dat uw kantoorvakhandel zoekt naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - SEPA... 7 1.1 Wat is SEPA?... 8 1.2 Wat is IBAN?... 8 1.3 Veranderingen... 8 Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie