$OJHPHHQ (HQYRXGLJHFRQRPLVFKFRPSOHHWHQVXSHUVQHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$OJHPHHQ (HQYRXGLJHFRQRPLVFKFRPSOHHWHQVXSHUVQHO"

Transcriptie

1 '(23/266,1* $/((;3(',7,( (175$163257$8720$7,6(5,1*

2 $OJHPHHQ 6SULQWHU is het software pakket voor epeditie- en transportbedrijven. Snel en eenvoudig zendingen registreren, docum enten en facturen printen is m aar een kleine greep uit de grote groep m ogelijkheden die 6SULQWHU te bieden heeft. Door het gebruik van standaard Windows software en bijbehorende hardware en de toegepaste prijsstelling is Sprinter 2000 zeer interessant voor kleine, m iddelgrote en startende bedrijven. 6SULQWHU wordt sinds 2000 gebruikt door honderden tevreden gebruikers. Meer dan 15 jaar vakkennis, ervaring en enthousiasm e staan garant voor een snel, gem akkelijk en com pleet software systeem. (HQYRXGLJHFRQRPLVFKFRPSOHHWHQVXSHUVQHO Tegen zeer concurrerende tarieven DO YDQDI (85 SHU PDDQG kunnen bedrijven m et 6SULQWHU eenvoudig en snel alle wegtransport, luchtvracht- en zeevracht-zendingen (direkt, groupage/ consol of full-load) registreren. 6SULQWHUheeft veel voordelen zoals: de gebruikersvriendelijkheid van het pakket de m ogelijkheid om alle benodigde docum enten af te drukken onm iddellijke winst/ verlies cijfers (zowel voor een enkele zending als voor groupage/ consol zendingen) autom atische tariefsberekening directe facturatie eenvoudige conversie naar de boekhouding elektronische com m unicatie (em ail en EDI) het m aken van talloze rapporten m et m anagem ent inform atie digitaal archief en nog veel m eer belangrijke toepassingen 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 2

3 $OJHPHQH0RGXOHV 6SULQWHUbeschikt over m odules voor de volgende m odaliteiten: Wegtransport en epeditie Luchtvracht Zeevracht Rail transport (tankwagons) Deze m odules kunnen tezam en of afzonderlijk worden gebruikt. $OJHPHQH.HQPHUNHQ Voor alle m odalit eit en heeft u een uit gebreide hoev eelheid funct ies t ot uw beschikking, zoals: Snelle invoer van zendingen Eenvoudig sam enstellen van consolidaties/ groupages Printen en em ailen van alle benodigde docum enten Reserveren van kosten en opbrengsten Maken en printen van verkoopfacturen Accorderen van inkoopfacturen Autom atische tariefsberekening Winst per zending en consolidatie/ groupage Afleverinform atie Managem ent rapportage Uiteraard heeft elke m odaliteit zijn eigen specifieke functies. Zie voor een overzicht de volgende paragrafen Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 3

4 :HJWUDQVSRUWHQ([SHGLWLH Voor wegtransport- en epeditiezendingen kunt u veel inform atie vastleggen, zoals: Verzender en ontvanger Eén of m eerdere laad en losadressen Vervoerders, kentekens, chauffeurs, voor-, hoofd- en natransport Colli, afm eting, gewicht, laadm eters en volum es Gevaarlijke stoffen Tem peraturen Klantreferenties U heeft de beschikking over o.a. de volgende docum enten: CMR Afleverdocum enten (BVA) Transportbevestiging voor uw klant Transportopdracht Manifest Dossierkaft Labels Aankom stm elding Zendingscertificaat Verzoek voor retourneren van een getekende CMR 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 4

5 /XFKWYUDFKW De luchtvrachtm odule geeft u de m ogelijkheid om o.a. de volgende gegevens en functies vast te leggen en te gebruiken: Afzender en ontvanger Laadadres (eport) of losadres (im port) Notify Colli, afm eting, gewicht, laadm eters en volum es Gevaarlijke stoffen Tem peraturen Klantreferenties AWB Stock per airlines (eport) IATA-, inkoop en verkooptarieven (eport) Vluchtgegevens Versturen van elektronisch AWB, HAWB en m anifest (eport) Profit share (im port) U heeft de beschikking ov er o.a. de v olgende docum enten: AWB HAWB Manifest Afhaal- of afleveropdracht Transportbevestiging IATA cargo labels m et barcode Airline boekingsform ulier Dossierkaft Cargo security declaratie ACN form ulier Airport aanleveropdracht Waardeverklaring Loodsinstructies Shipper certificaat voor levende dieren 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 5

6 =HHYUDFKW De zeevrachtm odule geeft u de m ogelijkheid om o.a. de volgende gegevens en functies vast te leggen en te gebruiken: Afzender en ontvanger Laadadres (eport) of losadres (im port) Colli, afm eting, gewicht, laadm eters en volum es Gevaarlijke stoffen Containers Tem peraturen Klantreferenties U heeft de beschikking over o.a. de volgende docum enten: Bill of Lading Afhaal en afleverdocum enten voor containers CMR voor containers Afhaal- of afleveropdracht Transportbevestiging Dossierkaft Waardeverklaring Loodsinstructies 5DLOWUDQVSRUW Met behulp van de rail m odule kunt u op eenvoudige wijze zendingen sam enstellen uit verschillende treinwagons m aar ook com plete treinen. Door m iddel van de autom atische facturatie kunt u facturen snel en accuraat m aken en printen. Doordat deze m odule is gekoppeld aan diverse treinoperatoren heeft u direct inzicht in waar uw wagons zich bevinden. Deze inform atie is ook via de Tracking and Tracing m odule beschikbaar te stellen aan uw klanten. Vanuit Sprinter 2000 beheert u alle wagons voor uw klanten. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van de wagons, locatiebeheer m aar ook aan schoonm aak en reparaties Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 6

7 2YHULJH0RGXOHV 6SULQWHUbevat standaard de volgende m odules: Klachtenadministratie Met deze module kunt u alle klachten van u zelf of van uw klanten in een database zetten. U kunt meer dan 1 klacht per zending invoeren of u kunt een klacht invoeren die niet direct sam enhangt m et een zending. Deze module is speciaal ontworpen voor I SO 9002 gecertificeerde bedrijven. Schadeadm inistratie Adm inistreer uw schades zodat u een beter inzicht krijgt in de kosten, frequenties en oorzaken van schades aan materiaal en goederen. Managem ent rapportage Door middel van de Management I nformatie module kunt u verschillende soorten rapporten opstellen, zoals winstrapporten, zendingen per periode of klant en opbrengsten per klant. Alle rapporten kunnen gemaakt worden op basis van specifieke wensen. Bijvoorbeeld alleen voor eportzendingen, of alleen voor import zendingen (of welke combinatie u ook wenst). Bijna alle rapporten zijn te eporteren naar Microsoft Ecel, zodat u iedere rapportage geheel aan uw wensen kunt aanpassen. Fleet m anager (weg- en rail transport) Beheer uw wagenpark bestaande uit trekkers, trailers en tankwagons. Door middel van een planning van periodieke onderhouds en keuringsafspraken voorkom t u dat bepaalde vervoersmiddelen niet beschikbaar zijn tijdens het plannen van zendingen. Tevens krijgt u beter inzicht in allerlei kosten variërend van brandstof- tot onderhoudskosten. Bellen I s uw telefoon gekoppeld aan uw computer (TAPI ) dan heeft u de mogelijkheid te bellen vanuit. Om kosten te besparen kunt u ook bellen via een VOI P oplossing zoals Skype of Voipbuster. Agenda U en uw collega s boeken alle afspraken in één Outlook-achtige agenda, zodat u beter inzicht heeft in alle afspraken binnen uw bedrijf. Tevens is 6SULQWHUnog uit te breiden m et de volgende optionele m odules: Docum ent Manager Barcode Herkenning Elektronische Facturen Planning en Truckboard Warehouse m odule Em ballage m odule Credit Control (debiteurenbewaking) Tracking en Tracing (Standard/ Advanced) Custom s Link Message Server Client/ Server Deze m odules worden op de volgende pagina s verder uitgelicht Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 7

8 'RFXPHQW0DQDJHU Met de Docum ent Manager m odule kunt u een digitaal archief opbouwen voor al uw zendingen. Per zending kunnen alle docum enten die u print of em ailt worden opgeslagen in het archief van de zending. U kunt ook docum enten inscannen en deze dan toevoegen aan het archief. Wanneer u em ails ontvangt kunt u deze en/ of de bijbehorende bijlagen in het archief van de desbetreffende zending slepen. Alle docum enten zijn in een later stadium te em ailen. Docum enten vanuit andere system en (zoals Sagitta, NCTS, Cargonaut) kunnen rechtstreeks en autom atisch worden gekoppeld aan de juiste zendingen via de Message server. Docum enten die u opslaat in het archief van de zending kunnen m et behulp van de Tracking en Tracing Advanced m odule op uw website beschikbaar worden gesteld aan al uw klant en. De docum ent en kunnen ook per em ail door m iddel van de Elekt ronische Facturen m odule worden m eegestuurd. Met behulp van deze Docum ent Manager m odule kunt u ook docum enten opslaan op klant-, truck-, trailer en pallet niveau. Met de m odule heeft u snel toegang tot alle docum enten ook al betreft het docum enten van zendingen die al jaren geleden plaats hebben gevonden. %DUFRGH+HUNHQQLQJ Docum ent en ( zoals CMR s en afleverbonnen) worden v oorzien van een bar code. I n- dien u deze docum enten later (nadat ze getekend retour kom en) weer inscant dan worden deze docum enten autom atisch in het archief van de juiste zending geplaatst. Deze m odule vereist het gebruik van de Docum ent Manager m odule. Gebruikt u een handscanner dan kunt u de barcodes op de docum enten ook gebruiken om snel de zendingen te openen. (OHNWURQLVFKH)DFWXUHQ Met behulp van deze m odule kunt u uw facturen per em ail versturen in plaats van per post. De facturen worden als bijlage in PDF form aat per em ail verstuurd. De m ogelijkheid bestaat om standaard uw leveringsvoorwaarden m ee te sturen. Gebruikt u ook de Docum ent Manager m odule dan kunnen ook diverse docum enten (bijvoorbeeld CMR of AWB) worden m eegestuurd m et de factuur. Per klant kunt u aangeven of deze de factuur per em ail wenst te ontvangen. Voor een klant waar deze optie staat uitgeschakeld wordt de factuur uitgeprint en kunt u deze vervolgens per reguliere post versturen. Deze m odule zal u veel tijd en geld (briefpapier, enveloppen en postzegels) besparen Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 8

9 3ODQQLQJDQG7UXFN%RDUG Deze m odule bestaat uit drie onderdelen, nam elijk Planning, Planning Advanced en Truck Board. Deze m odule is alleen beschikbaar in com binatie m et de wegtransport (Road) m odule. Het onderdeel Planning geeft u de m ogelijkheid om op eenvoudige m anier via slepen van zendingen een consol/ groupage op te bouwen. Een groupage kan gezien worden als een volledige autolading of rondrit. Het onderdeel Planning Advanced is een planbord waarin u zendingen sleept naar auto s. Zendingen kunnen van auto naar auto worden gesleept en net zo lang tot dat de zending op de eindlocatie is aangekom en. Deze m odule is uiterm ate geschikt indien u over verschillende loodsen beschikt en een zending vaak door verschillende auto s wordt vervoerd voordat deze op de eindbestem m ing aankom t. Het onderdeel Truckboard is een elekt ronische versie van een whit eboard of bur eauonderlegger waarm ee u een soort kalender heeft waarop u per auto kunt aangeven wat deze gaat doen. :DUHKRXVH0RGXOH De Warehouse m odule stelt u in staat om een pallet-administratie te voeren. Vanuit elke zending kunt u pallets inslaan of uitslaan uit de loods. Een pallet kan bestaan uit 1 of m eerdere colli. Tevens wordt er per loods bijgehouden op welke loods-locatie de pallet staat en van welke klant deze pallet is. Voor elke pallet kan er een pallet label worden geprint. Wanneer u beschikt over de Docum ent Manager heeft u eveneens de m ogelijkheid om uw docum enten, em ails en scans op te slaan per pallet. Beschikt u ook ov er de Tracking en Tracing m odule dan kunnen ook de pallet gegevens op uw websit e door uw klant en worden opgev raagd. Met behulp van het ingebouwde tarievensysteem kan het systeem autom atisch de kosten voor inslag en opslag uitrekenen. (PEDOODJH0RGXOH Adm inistreer alle transacties m et betrekking tot pallets (blok/ euro), CC karren en andere verpakkingen voor uw klanten. Accessoires van verpakkingen (zoals platen en opzetstukken voor CC karren) kunnen ook geadm inistreerd worden. 'HELWHXUHQEHZDNLQJ Met deze m odule kunt u aanm aningen/ herinneringen versturen per em ail of post. Ook zal het systeem u waarschuwen wanneer een klant zijn kredietlimiet overschrijdt. Met behulp van de Credit Control action points kunt u al uw gegevens om trent debiteurenbewaking vastleggen en wordt u tijdig op de hoogte gesteld wanneer u actie m oet ondernem en Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 9

10 7UDFNLQJDQG7UDFLQJ Tracking en Tracing voorziet uw klanten van belangrijke zendinginform atie online op uw eigen websit e. Met een gebruikerscode en wacht woord geeft u uw klant en t oegang tot inform atie over al zijn zendingen. De website kan geheel in uw eigen huisstijl worden opgem aakt. Met de Advanced variant van deze m odule kunt u ook docum enten (bijvoorbeeld CMR, AWB en facturen) uit de Docum ent Manager m odule uploaden naar de website en beschikbaar stellen aan uw klanten. &XVWRPV/LQN Met behulp van deze m odule kunt u Sagitta, NCTS, RVV en PD aangiften sam enstellen en versturen naar m yunidoc van Minhouse. De aangiften worden sam engesteld uit de operationele zendinggegevens en wordt via com m unicatie software naar m yunidoc verzonden. m yunidoc verwerkt de aangiften en stuurt deze door naar de douane. Eventuele retourinform atie (bijvoorbeeld DMA en VMA) van de douane kan weer naar 6SULQWHU worden verzonden en verwerkt worden in de 6SULQWHU database (dit vereist de Message Server m odule). Indien retourinform atie wordt ontvangen kan bij de facturatie autom atisch de bedragen voor invoerrechten en btw bij invoer worden opgenom en. Deze m odule zelf verzorgt geen aangift en en/ of com m unicat ie m et de douane. U heeft hierv oor m yunidoc van Minihouse nodig. Zie voor m eer inform atie over m yunidoc, de website inihouse.nl. Van deze m odule is zowel een standaard als een advanced versie beschikbaar. 0HVVDJH6HUYHU De Message Serv er zal zorg dragen voor het bericht enverk eer t ussen diverse sy st e- m en. Voorbeelden: versturen van berichten en docum enten naar de Tracking en Tracing Server het verwerken van retourinform atie vanuit m yunidoc van Minihouse het verwerken van statusberichten van Cargonaut m.b.t E-AWB door middel van het gebruik van plugins is de Message Server in staat diverse berichten te verwerken, bijvoorbeeld afleverberichten van transportbedrijven &OLHQW6HUYHU Indien u gebruik wilt maken van 6SULQWHUm et 5 of m eer gebruikers is het aan te bev elen om t e kiezen voor de Client/ Server v er sie van Sprint er Deze Client/ Server versie verhoogt de betrouwbaarheid en de snelheid. De Client/ Server versie is inclusief de DBISAM database server. De voordelen voor u: De Client/ Server versie is stabiel en betrouwbaar De Client/ Server versie is nog sneller De Client/ Server is m inder belastend voor uw netwerk 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 10

11 "3(0%"5"4:45&.4#7 3ULM]HQ (*),+.-0/ BASI S LI CENTI E, inclusief één gebruiker ( "!, Wegtransport (road) module Luchtvracht (air) module Zeevracht (sea) module Rail module %$ &' Etra gebruiker # "! Client/ Server module (te gebruiken bij 5 of meer gebruikers, inclusief Database Server software) Planning and Truck Board Warehouse module Emballage module Document Manager Barcode Herkenning (vereist Document Manager) Electronische Facturen Credit Control (debiteurenbewaking) Tracking en Tracing Standard Tracking en Tracing Advanced Customs Link (koppeling met Minihouse, Sagitta I nvoer, Uitvoer en NCTS) Customs Link Advanced (vereist Message Server) SMS Messaging Prijzen op aanvraag Message Server &RQGLWLHV Facturen worden voor 3 maanden vooruit gemaakt Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum Minimale huurperiode is één jaar Support wordt per , fa of telefoon gegeven Support op locatie is hier niet bij in begrepen en wordt apart berekend! Software wordt verhuurd AS I S Prijzen zijn in EURO eclusief BTW, installatie, training en eventuele aanpassingen Wij handelen volgens onze standaard leveringscondities (Fenit voorwaarden) Zie http: / / voorwaarden Cargo Data Systems bv kan de software specificaties en prijzen wijzigen zonder schriftelijke kennisgeving 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 11

12 &RQWDFW Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Graag geven wij u een persoonlijke en vrijblijvende dem onstratie waarin wij alle voordelen van 6SULQWHUop een rijtje kunnen zetten. Neem dus gerust contact m et ons op! 6SULQWHU²'HRSORVVLQJYRRUWRWDOHH[SHGLWLHHQWUDQVSRUWDXWRPDWLVHULQJ &DUJR'DWD6\VWHPV%9 De Stok SZ Roosendaal Nederland Tel: Fa: Em ail: Website: Helpdesk: 2011 Cargo Data Systems bv, All rights reserved. 12

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Inkoop en Verkooptarieven instellen Inkoop en verkooptarieven instellen Dit document beschrijft de mogelijkheden om

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Elektronisch factureren CDS

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Elektronisch factureren CDS CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Elektronisch factureren CDS Elektronisch factureren 1. Introductie Met de module elektronische facturen zal de gebruiker

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Handleiding Sprinter2000 CDS

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Handleiding Sprinter2000 CDS CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Handleiding Sprinter2000 CDS Sprinter2000 Handleiding Cargo Data Systems bv De Stok 24 4703 SZ Roosendaal Nederland

Nadere informatie

V B S M E T S Y S A Douaneloods en DGVS T A D O G R A C

V B S M E T S Y S A Douaneloods en DGVS T A D O G R A C Douaneloods en DGVS Douaneloods & DGVS Inleiding In dit document wordt beschreven hoe de gebruiker moet werken met de DGVS module in de CDS Douaneloods Software. Lees voordat je begint eerst dit document

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Emballage Administratie Emballage Administratie Dit document beschrijft de werking van de Emballage Administratie module

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Consols en Groupages Consols en Groupages Dit document beschrijft de werking van Consols en Groupages in Sprinter 2000.

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Document Manager Document Manager Dit Document beschrijft de werking van de Document manager en wat de mogelijkheden

Nadere informatie

ARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Adressen

ARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Adressen ARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Adressen Adressen Dit document beschrijft de werking van adressen voor lokale- en buitenlandse klanten, vervoerders en

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Bulk E-mailing Intro Het kan wel eens voorkomen dat u meerdere contacten op de hoogte wilt stellen. Dat kan slechts

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

BAS Online handleiding versie 2015.2.01

BAS Online handleiding versie 2015.2.01 BASonline Handleiding Versie 2015.2.01 Inhoudsopgave 1. Inlogscherm... 3 2. Menu... 4 3. Printerinstellingen... 5 4. Ontvangers en afwijkende afzenders... 6 4.1 Ontvangers... 6 4.2 Afwijkende afzenders...

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen **

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen ** AllSolutions 10.0.23 Online samenwerken Algemeen Basis Business monitoring alerts Meer flexibiliteit met extra instelling in alert Te fiatteren inkoopfacturen Met alerts kunt u personen automatisch attenderen

Nadere informatie

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a)

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. Middels ecustoms

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Verkoopfacturen Verkoopfacturen Dit document beschrijft het maken en printen van verkoopfacturen. 1. Introductie Facturen

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V.

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken. (EX-a, EU-a en CO-a) Sinds oktober 2016 aangesloten op de nieuwe software van de douane AGS uitvoer. ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie 2014 Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie STAFF Support B.V. ROI-Online 3-7-2014 In deze handleiding wordt de configuratie en inrichting beschreven van de software alvorens men gebruik kan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sira Logistics. V.O.F.

Algemene Voorwaarden Sira Logistics. V.O.F. Algemene Voorwaarden Sira Logistics. V.O.F. Prijzen Prijzen zijn gebaseerd op de door u aangegeven maten en gewichten. Indien deze in werkelijkheid na meting anders blijken te zijn, volgt een door Sira

Nadere informatie

Brochure Eazy Logistics. Wij doen wat anderen beloven

Brochure Eazy Logistics. Wij doen wat anderen beloven Brochure Eazy Logistics Wij doen wat anderen beloven Over ons Eazy Logistics is gestart in september 2014. Als snel heeft Eazy Logistics zich gemengd tussen de gevestigde orde binnen de koeriers. Momenteel

Nadere informatie

Betrouwbaar Eenvoud. Overzichtelijk. Privacy

Betrouwbaar Eenvoud. Overzichtelijk. Privacy Betrouwbaar Eenvoud Overzichtelijk Privacy Wilt u voor uw bedrijf: Efficiëntere inzet van uw medewerkers? Besparen op het brandstofverbruik en de onderhoudskosten? 24/7 beveiligde toegang tot de posities

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

AGS2 in Sprinter 2000

AGS2 in Sprinter 2000 AGS2 in Sprinter 2000 Overgang Sagitta Invoer naar AGS2 Versie 1.1 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Gebruikersonderhoud gebruikersonderhoud Waarschuwing: De gebruikers onderhoud module werkt NIET in de demo versie!!!

Nadere informatie

na 10 jaar een nieuwe koers uitbreiding met extra modules

na 10 jaar een nieuwe koers uitbreiding met extra modules VL nieuwe stijl VL nieuwe stijl na 10 jaar een nieuwe koers uitbreiding met extra modules routelijsten digi-planborden, werkinstructies vloer pakbonnen en facturatie koppeling boekhoudsoftware en VL op

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

WELKOM OP DHL EMAILSHIP HANDLEIDING

WELKOM OP DHL EMAILSHIP HANDLEIDING WELKOM OP DHL EMAILSHIP HANDLEIDING DHL EMAILSHIP IS SNEL EN EENVOUDIG DHL emailship is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke elektronische tool van DHL Express. Verzenden gaat snel en eenvoudig dankzij

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Specificaties en prijzen voor ZBC s (aanbiedingen voor huidige DiSy gebruikers, geldig t/m september 2013)

Specificaties en prijzen voor ZBC s (aanbiedingen voor huidige DiSy gebruikers, geldig t/m september 2013) en prijzen voor ZBC s (aanbiedingen voor huidige DiSy gebruikers, geldig t/m september 2013) Dixis Postbus 59 7390AB Twello tel. 0571-261444 fax 0571-261445 email info@dixis.nl Bezoekadres: Deventerweg

Nadere informatie

Controle over al uw importzendingen

Controle over al uw importzendingen Controle over al uw importzendingen Het Express Import systeem Met TNT Express heeft u uw importzendingen zelf in de hand. Express Import is een TNT Express systeem waarbij u alle touwtjes in handen heeft.

Nadere informatie

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs is een applicatie speciaal ontwikkeld om de complexe planning rondom het telen, verwerken, verkopen en exporteren van de bollen duidelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

DSV XPress. Global Transport & Logistics

DSV XPress. Global Transport & Logistics DSV XPress Global Transport & Logistics Inhoud Diensten in één oogopslag 03 Online software en wereldwijd volgen via het web 05 Aanvullende diensten en toeslagen 07 Maten en gewichten 07 Aanvullende producten

Nadere informatie

VWM :: Facturatie. Documentatie van het systeem. Danny van Wijk dannyvanwijk@gmail.com http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website:

VWM :: Facturatie. Documentatie van het systeem. Danny van Wijk dannyvanwijk@gmail.com http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website: VWM :: Facturatie Documentatie van het systeem Auteur: E-mail: Website: Danny van Wijk dannyvanwijk@gmail.com http://www.vwmedia.nl Inhoudsopgave Admin... 3 Mijn Account... 3 Crediteuren... 3 Debiteuren...

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Excel - elem entaire begrippen

Excel - elem entaire begrippen Excel - elem entaire begrippen W erkblad Na het starten van excel krijg je het volgende venster: We onderscheiden op het werkblad volgende com ponenten: de titelbalk de m enubalk de standaardwerkbalk de

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

HANDLEIDING MY DHL PARCEL

HANDLEIDING MY DHL PARCEL DHL PARCEL HANDLEIDING MY DHL PARCEL Pakket versturen Met My DHL Parcel verstuur je makkelijk en snel een pakket naar ontvangers in de Benelux. Geef als eerste aan wat voor een pakket je wilt versturen

Nadere informatie

Online Boekhouden. Welke mogelijkheid u ook kiest, u staat er bij ons niet alleen voor. U kunt bij ons altijd terecht voor ondersteuning.

Online Boekhouden. Welke mogelijkheid u ook kiest, u staat er bij ons niet alleen voor. U kunt bij ons altijd terecht voor ondersteuning. Online Boekhouden Online boekhouden is ideaal als u overal en altiid inzicht wilt in uw administratie. De rapportage die u krijgt bevat niet meer gegevens die drie maanden oud zijn. Het geeft u de kans

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Online boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Online boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Online boekhouden Accountnet-Online is een nieuwe manier van boekhouden tegen een vaste lage prijs per maand. Waar en wanneer u maar wilt.

Nadere informatie

Handleiding Stad alkmaar zendingen invoeren

Handleiding Stad alkmaar zendingen invoeren 2015 Handleiding Stad alkmaar zendingen invoeren Inhoud Voorwoord... 2 1.0 Inloggen op www.statusweb.nl... 3 2.0 Zendingen invoeren... 5 2.1 Stap 1... 5 2.2 Stap 2... 5 2.3 Stap 3... 6 2.4 Stap 4... 7

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van uw eigen design

Handleiding voor het maken van uw eigen design Handleiding voor het maken van uw eigen design U hebt zojuist via de website www.onderneem online.nl een tem plate uitgezocht en een dom einnaam voor uw website gereserveerd. Via de e-m ail hebt u hier

Nadere informatie

Handleiding Claassen web portal

Handleiding Claassen web portal Handleiding Claassen web portal Order- en informatiesysteem Claassen Logistics Claassen Logistics Tilburg Heliosstraat 6 5048 CB Tilburg T: +31 (0)13 572 05 00 F: +31 (0)13 572 06 55 E: planning@claassen.nu

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

CASH voor Microloon-klanten

CASH voor Microloon-klanten CASH voor Microloon-klanten Algemene informatie Cash Boekhouding, invoer, overzichten en output CASH Webservices en Connect Alles Automatisch Overige modules, van Boekhouden tot ERP CASH Waarom voor U?

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Dienstencatalogus voor de ontvangers van digitale facturen

Dienstencatalogus voor de ontvangers van digitale facturen Dienstencatalogus voor de ontvangers van digitale versie: FINAL pagina: 1 van 10 Z factuur: de online service Z factuur is de online service voor ondernemend Nederland. Z factuur wordt u aangeboden door

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

In dit document vindt u een uitleg van het systeem Cargo-Office waarin u orders aan kunt sturen naar Eijgenhuijsen.

In dit document vindt u een uitleg van het systeem Cargo-Office waarin u orders aan kunt sturen naar Eijgenhuijsen. Orderinvoer via logistic planet In dit document vindt u een uitleg van het systeem Cargo-Office waarin u orders aan kunt sturen naar Eijgenhuijsen. Inhoud instructie 1 Inloggen 2 2 Wijzigen gebruikersgegevens

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

Tools: Nieuwsbrieven

Tools: Nieuwsbrieven Tools: Nieuwsbrieven Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde topics een nieuwsbrief te ontvangen als er nieuwe berichten beschikbaar zijn. Deze nieuwsbrief bevat nieuwsartikelen,

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Conversie naar Imuis Conversie naar Imuis This document describes how the accounting conversion to imuis accounting

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

Starten met EasyTrans Starten met EasyTrans is eenvoudig. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding en moderne webbrowser.

Starten met EasyTrans Starten met EasyTrans is eenvoudig. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding en moderne webbrowser. Starten met EasyTrans Starten met EasyTrans is eenvoudig. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding en moderne webbrowser. Voor optimale veiligheid is het belangrijk dat uw besturingssysteem

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Releasenotes Parcelware Desktop 2.7

Releasenotes Parcelware Desktop 2.7 Releasenotes Parcelware Desktop 2.7 Beste Parcelware gebruiker, Er is een nieuwe versie van Parcelware ontwikkeld! Hieronder staat beschreven wat er nu precies allemaal nieuw is in deze versie. Er zijn

Nadere informatie

Dierenartsenpraktijk applicatie (DAP)

Dierenartsenpraktijk applicatie (DAP) Dierenartsenpraktijk applicatie (DAP) DAP is een professioneel softwarepakket voor u als dierenarts met als specialisatie gezelschapsdieren. DAP is ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen, zodat de

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee.

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee. 1-FashionBase Extra voor Small Fashion (locaal en Online) 2-FashionBase Premium en Basis online 3-Backoffice voor HioPOS-Cloud en Mijnwebwinkel.nl 1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac

Nadere informatie

eship 3.0 Handleiding

eship 3.0 Handleiding eship 3.0 Handleiding 1 Wat is eship? 3 1.2 Welke opties heeft eship? 4 1.2.2 Retouropdracht 4 1.2.3 Doorzendopdracht 5 2 Standaard zending 5 2.1 Opdrachtgever 5 2.1.1 Goederen versturen namens iemand

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving Versie 1.0 1 Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst...4 2.1 Verschillen tussen Prepaid en Advanced...5 2.2 Wat kost het?...6 3 Levering en Service...7 3.1 Servicedesk...7 3.2 Inhoudelijke

Nadere informatie

Sioges Voorraadbeheer

Sioges Voorraadbeheer Programmeren artikelen: Sioges Voorraadbeheer Druk op PRG Artikelen & Tarieven Artikelen In het scherm verschijnen de Hoofdgroepen en gekoppelde Artikelen: Druk aan de linkerkant van het scherm op de juiste

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane Presentatie AGS 2 Inleiding (1/2) In februari 2013 start de overgang van Sagitta DSI naar AGS 2 voor invoer. Na de implementatie van AGS 2 stopt Sagitta DSI. Gebruikers van Sagitta DSI moeten in het voorjaar

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

HANDLEIDING TRACK & 1. Track & Trace e-mails bewerken 2. 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5

HANDLEIDING TRACK & 1. Track & Trace e-mails bewerken 2. 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5 HANDLEIDING TRACK & INHOUDSOPGAVE Trigger Based Track & Trace e-mails 1. Track & Trace e-mails bewerken 2 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5 2. Track

Nadere informatie

Uitwerking webcase de papierwinkel

Uitwerking webcase de papierwinkel Uitwerking webcase de papierwinkel opdracht 2 Schrijf een andere naam op voor een vrachtbrief. Vervoeradres Wat verstaat men onder een vrachtbrief? Een vrachtbrief is de vastlegging van een vervoerovereenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EuroSprint 2014

Algemene Voorwaarden EuroSprint 2014 Algemene Voorwaarden EuroSprint 2014 Toepasselijke Regelgeving Op alle werkzaamheden en overeenkomsten van EuroSprint zijn naast deze bepalingen als hieronder genoemd, ook de volgende bepalingen van toepassing:

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Welkom bij ECC Online!

Welkom bij ECC Online! Welkom bij ECC Online! Vanaf nu kunt u uw douane aangiftes maken in softwareprogramma Scope. Deze handleiding vertelt u hoe u begint met Scope. Komt u er toch niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de

Nadere informatie

Handleiding Web Order Entry 2012

Handleiding Web Order Entry 2012 Distrilog Group Sinds 20 jaar uw logistieke serviceprovider met 600 werknemers en 215.000 m² opslagruimte Handleiding Web Order Entry 2012 1. Inleiding 1 2. Online Order Entry 1 2.1 Huidige orders 1 2.2

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

m!trace g p s t r a c k i n g & t r a c i n g m!truck t r a n s p o rt m a n a g e m e n t m!field m o b i e l e f i e l d o p e r at i e s

m!trace g p s t r a c k i n g & t r a c i n g m!truck t r a n s p o rt m a n a g e m e n t m!field m o b i e l e f i e l d o p e r at i e s m!trace g p s t r a c k i n g & t r a c i n g m!truck t r a n s p o rt m a n a g e m e n t m!field m o b i e l e f i e l d o p e r at i e s Sycada uw partner in mobility Sycada is een internationaal opererend

Nadere informatie

online contractbeheer volledige controle over alle contracten

online contractbeheer volledige controle over alle contracten online contractbeheer volledige controle over alle contracten De opzet, het idee Een veilige online oplossing om alle overeenkomsten (verplichtingen) eenvoudig en efficiënt te beheren en bewaken. Met beperkte

Nadere informatie

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro Perrit scant uw inkomende poststukken Post doorsturen naar PerPage Scanfaciliteit Openen, scanklaar maken en scannen van de bedrijfspost in een beveiligde omgeving door gescreende medewerkers. Post wordt

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

Connecsy 6.0 Features

Connecsy 6.0 Features Document versie: 1.0 Status: Final Datum: 13 March 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. CONNECSY DXS/BLF FUNCTIE...3 3. CONNECSY OUTLOOK INTEGRATIE...4 4. CONNECSY NOTITIEVELD...5 5. CONNECSY E-MAIL

Nadere informatie