cleantech Situering Eco2Profit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cleantech Situering Eco2Profit"

Transcriptie

1 clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug daabij bijzond aandacht aan d (h) ontwikkling van kwalititsvoll n duuzam bdijvntinn. Ht bgip duuzam bdijvntinn slaat ond m op aspctn van inichting, uimtgbuik, uimtlijk kwalitit, miliuvindlijk omgaan mt ststoffn, ngi n CO2-nutalitit. Niuw idën n innovativ concptn kunnn n got bijdag lvn aan n duuzam inichting van d bdijvntinn zodat d bstaand n niuw ond nmingn zich kunnn inschaln in d actul dolstllingn van duuzaam ondnmn. Zowl op niuw als op bstaand bdijvntinn nmt POM Limbug samn mt divs patns talijk initiativn om d duuzaamhid van ht tin n d gvstigd bdijvn t vhogn. Pojctn zoals Eco2Pofit lvn bijgvolg n aanzinlijk bijdag in ht stvn naa n klimaatnutaal Limbug. Eco2Pofit In ht Intg pojct Eco2Pofit willn d pojctpatns n bijdag lvn aan ht vmindn van d uitstoot van boikasgassn op niuw n bstaand bdijvntinn in d Gnsgio Vlaandn Ndland. Dit wodt gdaan doo bdijvn t stimuln CO 2 ducnd maatgln t nmn, d moglijkhdn van samnwkn t bnuttn, invulling t gvn aan ht bgip CO 2 nutalitit n d lokal poducti van gon stoom op bdijvntinn t stimuln. Dit pocs zal sultn in n aantal conct dmonstatipojctn. Ook ht blid van d vschillnd ovhdn op ht vlak van CO 2 ducti wodt in kaat gbacht zodat kan wodn gstfd naa n bt afstmming van d t nmn maatgln. Vanuit d pojctvaing kunnn conct aanbvlingn wodn gdaan i.v.m. ht t volgn blid. Volgnd patns hbbn d kachtn gbundld om dz dolstllingn t alisn: POM Limbug, POM Wst- n Oost-Vlaandn, POM Vlaams-Babant, POM Antwpn, NV Industibank LIOF, Pakmanagmnt BV, Opzokingscntum voo d wgnbouw, Intluvn n Rgional Miliudinst Wst-Babant. Activititn Ht Eco2Pofit pojct is opgdld in vschillnd activititn, di motn bijdagn aan ht bhaln van d dolstllingn. POM Limbug zt mt conct actis in op n aantal van dz activititn. In figuu 1 wodt d stuctuu van ht pojct schmatisch wggvn. Figuu 1: Schmatisch ovzicht pojct Eco2Pofit Dmonstati Invntaisati Studi Dmonstati Knnis- n vaingdissminati Invntaisatifas In d st fas van ht pojct, d invntaisatifas, willn d patns zicht kijgn op d kansn n op d hindpaln om daadwklijk CO 2 -ducti t alisn. D ggvns di in dz fas wodn vzamld zulln dinn als input voo d volgnd activititn ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI 2012

2 Duuzam bdijvntinn n clantch pojctn Studifas D studifas kan wodn ondvdld in n aantal activititn di zulln lidn tot niuw inzichtn, buikba sultatn n dmonstatipojctn. Voo POM Limbug btknt dit dat wodt ingzt op volgnd actis: Audits bouwplannn niuw bdijvn In één van d dlaspctn van ht Intg pojct ondstunt POM Limbug d Limbugs bdijvn, di zich op bdijvntinn willn vstign, om ngi-fficiënt t wkn via bgliding bij d bouw van CO 2 -luw vstigingn. Ht gaat om ingpn in ht bouw-ontwp pocs, aan d hand van ngi-audits van d niuwbouwplannn van d bdijvn di zich op dz bdijvntinn wnsn t vstign. POM Limbug bidt dz ngi-audits kostloos aan. Via n doolichting van d bouwplannn wodt inzichtlijk gmaakt in wlk mat bpaald facton in ht ontwp ht ngivbuik bpaln (bijvoobld matiaalgbuik, ngivbuik, inplanting, isolati, vntilati, vlichting, koling, ). Ht is d bdoling om voo bpaald ngipfomanti indicaton (o.a. vlichting, Isolati, E-pil, ) n vbting van minimaal 10% t.o.v. d wttlijk vplichting t bhaln. Op basis van dz audit wodn aanbvlingn gfomuld om ht ngivbuik n d uitstoot van boikasgassn t ducn. Ht st tin waaop POM Limbug n doolichting zal topassn én vplicht zal invon is ht niuw t ontwikkln tin Ravnshout-Nood t Bingn. Uitwissling stwamt In n studitajct op bstaand bdijvntinn mt poductibdijvn zal wodn naggaan of initiativn voo uitwissling van stwamt tussn bdijvn ondling maa ook tussn bdijvnzons n vntul mt nabuig woningbouw of tuinbouw moglijk zijn. Uit ondzok is gblkn dat zowl vags als aanbids van stwamt aanwzig zijn op ht bdijvntin Gnk-Zuid. E zal daaom n wamtkaat ontwikkld wodn di gbuikt zal wodn om n tchnisch dtailstudi t makn voo ht aanlggn van n wamtnt op Gnk-Zuid. Dit ondzok is n st stap naa d alisati van n wamtnt zoals opgnomn in ht tansititajct Limbug gaat klimaatnutaal. In ht pojct zijn tvns studis opgnomn doo and patns waain Limbug nit zal dlnmn, zoals in d thma s gon stoom poducti op slibstotn, duuzam opnba vlichting, audits bstaand tinn, tc. Dmonstatipojctn D sultatn van d invntaisati- n studifas zulln lidn tot conct topassingn op niuw n bstaand tinn. D dmonstatipojctn zijn voonamlijk bdold om bdijvn n instllingn t stimuln om, al dan nit in samnwkingsvband, CO 2 ducnd n ngibspand maatgln t nmn n uit t von. Ht pojct voozit dmonstatipojctn in volgnd dominn, di in één of md gio s al of nit gzamnlijk n gnsovschijdnd uitgvod kunnn wodn: op opnbaa domin wodn dmonstatipojctn opgstat omtnt duuzam vlichting n CO 2 nutal matialn; in ht kad van publik-pivat samnwking wodn pojctn opgstat mt als ondwp samnaankoop (gon stoom, PV-panln, ), ngicoödinaton n aanpassingn van GIS-softwa; in ht kad van individul bdijvn wodn tajctn opgstat ov hbnutting van ststomn, duuzam ngibonnn n topassing van innovativ tchnikn. D activititn van POM Limbug situn zich in ht domin van d samnaankoop-tajctn. POM Limbug zal in d nabij tokomst gopsaankopn oganisn van zonnpanln n gon stoom voo bdijvn glgn op Limbugs bdijvntinn. Extn buaus zulln d bgliding ov d vschillnd aankooptajctn, ond liding van POM Limbug, voo hun kning nmn. Hniuwba ngibonnn En st studitajct wodt opgstat ond d haalbaahid van potntiël WKK-pojctn. POM Limbug is op zok naa bdijvntinn mt voldond potnti voo n dglijk studi. En twd studitajct wodt opgstat ond potntiël windmolnpojctn. In dit tajct zal d haalbaahid, zowl conomisch als vgunning tchnisch, van d plaatsing van windmolns wodn naggaan. Ht povincibstuu van Limbug hft n studibuau d opdacht ggvn om n windkaat van d povinci op t makn. D dolstlling is om zons aan t duidn waa clusts (minimum 5) van windmolns moglijk zijn. Tnminst voo één van dz zons zal d haalbaahid binnn ht Eco2Pofit pojct nad ondzocht wodn. ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI

3 n n i h c t nt n v j a i cbld Bgliding n coödinati gopsaankoop zonnpanln Hibij zal n gzamnlijk aankoop gbun via n opdacht aan n xtn buau. Vvolgns kan lk gïntssd ondnming d tchnisch spcificatis n haalbaahid van n PV-installati op maat van zijn ondnming latn bpaln n inschijvn voo n gopsaan koop. D activitit wodt uitgvod op d tinn van POM Antwpn, POM Limbug n LIOF. D bgliding di POM Limbug voozit voo d Limbugs bdijvn bstaat uit volgnd fass: -- Infosssis n aming potntil: tijdns infosssis zulln gïnts sd bdijvn uitlg kijgn ov d gopsaankoop. E zulln intn tivklaingn van bdijvn wodn vzamld om op basis van dz vklaingn n inschatting van ht potntil op t stlln. -- Slcti van aanbids van PV-installatus: ht studibuau oganist n pijsvaag voo d alisati van PV-pojctn binnn d nvlopp van ht maximum potntil. D pijsvaag zal zowl d clausul omvattn voo d invsting in zonn panln als voo d dd patij invsting (n bdijf gft n opstalcht op ht dak n ontvangt n dakvgoding n n voodlig taif gon stoom, hibij is gn invsting van ht bdijf noodzaklijk). Op ba sis van d sultatn maakt ht studibuau n dfinitiv lijst op van gslctd aanbids van zonnpanln. -- Contactadvis n valuati offts: ht studibuau zal lk bdijf assistn bij d pijsvaag van d gslctd aanbids via n tchnisch pojctfich n bij d valuati van d offts. Ht staat lk bdijf vij om al dan nit in t gaan op ht aanbod van n gslc td aanbid. -- Pojctopvolging n appoting: ht studibuau staat ht bdijf bij in d wfopvolging, oplving, afgspokn timing, v koop van d ststoom, Dz acti kg uitvoing in ht najaa van 2011 n loopt tot n mt dcmb Gïntssd bdijvn kunnn contact opnmn mt POM Limbug ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI 2012 Bgliding n coödinati gospaankoop gon stoom En gzamnlijk aankoop van gon stoom zal gbun via n opdacht aan n xtn buau. Zij gaan na wat d optimal combi nati is van gon stoom n CO2 missichtn p bdijf. Elk b dijf kan dan aan d hand van n analys (pscning) van zijn factun of van zijn gschat vbuik bslissn om dl t nmn aan d gzamnlijk aankoop. D activitit wodt aangbodn aan d bdijvn op d bdijvntinn in Antwpn n Limbug. Campagn EngiREG POM Limbug is constant op zok naa niuw initiativn di zowl voo onz Limbugs ondnm, als voo d ghl samnlving voodln oplvn. Daaom wd, in samnwking mt ht Cntum Duuzaam Bouwn n ht Agntschap Ondnmn, op 22 sptmb d campag n Ho uw wknms snsibilisn tot ationl ngigbuik? glancd. In d aanwzighid van tal van Limbugs ondnms, wd op 22 sptmb in n ontbijtsssi n aantal intssant cass naa von gbacht omtnt ht snsibilisn van wknms tot ationl n gigbuik. Zo toondn Miill NV n BOSS Paints aan wat z hbbn kunnn bspan doo binnn ht bdijf n samn mt d wknms ationl om t gaan mt ngi. José Hndikx van Staight Businss Patns lichtt in n kot sssi paktisch tips to om als wkgv om t gaan mt n dglijk initiatif. Dz campagn kadt pfct in ht vhaal van Limbug gaat klimaat nutaal, waabij ht samnbngn van conomisch n cologisch winstn n vist is. Ht is imms d bdoling om d Limbugs ondnm van t ovtuign dat zuinig omspingn mt ngi z k n vast voodln bidt aan ht miliu, maa ook positif is voo d ngifactuu. Ook kadt dit initiatif in ht ghl van ht tansitimanagmnt naa n duuzam conomi. Ht is blangijk dat naast stuctul invst ingn in ht omgvingskad, ook d nodig actis wodn ondnomn om aan d vaagzijd n bwustwoding in ht omgaan mt natuulijk hulpbonnn n ngi t alisn. D snsibilisingscampagn inzak Rationaal Engigbuik di wd glancd, is pcis bdold om d ngivaag t vmindn doo ht stimuln van n duuzam ngiconsumpti bij bdijvn. En dit

4 Voobld duuzam matialn op bdijvntinn: TiO2 En duuzam wg in n duuzaam pojct Duuzaamhid van d wgvhadingn wodt stds blangijk. Hi bij wodt nit nkl op n lang lvnsduu gmikt, maa ook d impact op sociaal n cologisch vlak wodt in bschouwing gnomn. In ht pojct Eco2Pofit wodt voo n cologisch wgstuctuu gkozn. Naast n lang lvnsduu, mt bpkt ondhoud gft d kuz voo n twlaags platnbtonvhading aanliding tot CO2 vminding. In d ondlaag kunnn imms btonganulatn gbuikt wodn, afkomstig van d afbaak van n bstaand wg of gbouw. In d bovnlaag, di vl dunn is kunnn op n co nomisch wijz niuw matialn ingbacht wodn waadoo bijvoobld luchtzuivnd ignschappn vkgn wodn doo to voging van fotokatalytisch matiaal. Ht pincip van fotokatalys bstaat in dat vvuilnd n schad lijk stoffn wodn omgzt naa afspolba n mind schadlijk stoffn doo middl van foto katalytisch acti. TiO2 tdt ond invlod van licht (λ< 400 nm) op als katalysato t voming van adikaln aan ht oppvlak. Dz oxidn of ducn oganisch n anoganisch bstanddln in d lucht, bv. NOx tot HNO3. D voowaadn zijn: aanwzighid van TiO2 aan ht oppvlak van ht matiaal, aanwzighid van UV-licht, toganklijkhid voo polluntn n vwijding van ht omgztt poduct doo bijvoobld gn. is nit alln n zaak van d bdijfslids n ht managmnt maa in pincip van all wknms. Aangpast gdag n bwustwoding zijn hi d gpast instumntn. In dz campagn wdn pakkttn samngstld, bstaand uit n pos ts n stickvlln, di d ondnm bijstaan in ht topassn van ati onl ngigbuik in hun bdijf. Dz pakkttn zijn op aanvaag gatis t vkijgn bij POM Limbug. Dissminati Doohn ht hl pocs wodt doo d individul patns knnis v gaad di z ondling gaan uitwissln n gaan vspidn in d ign povinci. Dz componnt bidt d moglijkhid om tijdns d looptijd van ht pojct daadwklijk in t spln op d vaing van d patns zodat d individul dmonstatipojctn ook gnsovschijdnd sultaat hbbn. Boogd sultatn Bij d gslctd niuw bdijvntinn wodt gstfd naa CO2-nutalitit (bv. doo gbuik van gon stoom) mt inbgip van n pojct op vlak van hniuwba ngipoducti (windmolns, zonn-ngi, wamtkachtkoppling,...) gkoppld aan n fficiënt ngibh. Duuzam infastuctuu (TiO2- luchtzuivnd bton) Bij d ontwikkling van ht bdijvntin Dn Hok 3 t Wijngm is gkozn voo n twlaags btonvhading mt titaandioxid (TiO2) in d bovnlaag. Hidoo wodt d luchtvontiniging vmindd doo ond m d afbaak van NOx-n (stikstof componntn). D ondlaag mt btonpuinganulatn als dl van d gov ganulatn n d toplaag wodn nat-in-nat aanglgd waadoo n duuzam btonvhading bkomn wodt. D opti is gnomn om t wkn mt n uitgwassn bton waadoo d gluidpoducti stk vmindd wodt vglkn mt d klassik oud btonwgn. D studifas in ht laboatoium hft tot n optimalisati van ht matiaal glid. D uitvoing t Wijngm zogt voo dat d posi tiv sultatn van ht laboatoium omgzt kunnn wodn naa ël cijfs n zo d impact van d luchtzuiving doo d vhading op d algmn luchtkwalitit kan bpaald wodn. Tijdns d afglopn zommaandn wd n mtcampagn opgzt waavan d sultatn wlda gknd zulln zijn. Bij d gslctd bstaand bdijvntinn focussn w op conc t actis di lidn tot n substantiël vminding van d uitstoot van boikasgassn, n daling van ht ngivbuik n d intoducti van hniuwba ngipoducti. E wodt tvns gstfd naa n bt afstmming van ht blid i.v.m. gon stoom n boikasgasducti op industitinn in d ghl gio. Collctif Clantch Ralisatiplan op Gnk-Zuid Om d samnwking tussn Gnks bdijvn op ht vlak van duu zaamhid t bwkstllign, slogn in apil 2010 d stad Gnk, d Uni vsitit Hasslt n d POM Limbug d handn in mkaa. D dolstlling van ht pojct is d cati van win-win situatis zowl op vlak van duu zaamhid als op vlak van conomisch ntabilitit. D naduk ligt op d samnwking tussn bdijvn om zo nzijds voodln uit schaalv goting t cën n andzijds miliuwinst t bokn. Ht pojct bidt n kad waa bdijvn lkaa kunnn ontmotn n waabinnn sa mnwkingn moglijk wodn. ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI

5 n h c t n v j i a cbld i n t n Ht pojct wodt gfinancid doo ht Euops Fonds voo Rgional Ontwikkling (EFRO) ( )n doo d Vlaams ging (Hmstolag van ). Bottom-up appoach Ht bdijvntin tlt m dan 350 bdijvn waaond n aantal got spls zoals Fod Automotiv Company mt n ks tolvan cis, staalpoducnt Apam, Sikl, Elctocoat, Polyvision, Nobod spaandplatn, Nitto, IPTE, SABIC, Sadpan Chimica, Sumitomo, Chiy oda, ECHO Floo Solutions, EBEMA, d lkticititscntal Langlo van E.ON, n n aantal logistik bdijvn zoals Ewals, Edwads, WallonNllssn, Havn Gnk n ook ht niuw Mobility Cnt. Ook klin KMO s zijn op ht bdijvntin gvstigd. D uitdaging bstond in gmnschapplijk aakvlakkn t ontdk kn in n divsitit aan scton. Om d stat van ht pojct zo god moglijk in t zttn was ht nodig n bld t vkijgn van d thma s n oppotunititn waa zowl d got industiël spls als d klin KMO s op zoudn kunnn inzttn. D pojctlids idntificdn n psntativ st van 20 bdijvn voo d uitvoing van dipt-intviws. Om n zo psntatif moglijk st t bkomn wdn 8 citia ghantd: Locati, Dinstvlning of Poducti, Scto, Goott van ht bdijf aan d hand van aantal wknms, Cntal ol spilfiguu, Ni vau van implmntati Clan Tchnologis, Potntil voo samnw king ond duuzaamhid, Btokknhid bij d initiativn. Ht al of nit ds gïmplmntd hbbn van Clan Tchnolo gis, ht potntil voo samnwkingn ond duuzaamhid n d btokknhid bij d initiativn wdn mgnomn in d st van citia om op dz mani n zo volldig moglijk bld van all oppo tunititn t bkomn. Tijdns d maandn oktob n novmb 2010 wdn bij 16 van dz bdijvn d dipt-intviws afgnomn. D intviws hantdn n tansvsal aanpak waabij ov d vschillnd thma s hn st naa d huidig bdijfsvoing wd gpolst om nadin d moglijkh dn tot vduuzaming op t lijstn. Divs thma s wdn aangsndn, gaand van ontsluiting van ht bdijvntin n blidsvoing tot spcifik thma s zoals afval- n watbh, gondstoffnvbuik, ngi, gonbh n tanspot. Dz bottom-up aanpak onthuld n bd waai aan oppotuni titn wat in n lat fas d basis zou vomn voo ht opzttn van samnwkingn. Gdund dz opstatfas wd vnns intns gzocht naa afstm ming mt d divs wkgvsoganisatis, social twkstllingspo jctn, d Vniging Industiëln Gnk (VIG) n d pojctpatns. D combinati van zowl n afstmming mt dd patijn als d b vaging bij d industi lvd n duidlijk ovzicht van nzijds d intss in samnwking ond duuzaamhid n andzijds d initia tivn di ds glijklopnd wdn opgstat doo and patns n/ of oganisatis. Oppotunititn voo int-bdijfssamnwking D intviws lvdn n vlhid aan idën op. Ondstaand lijst psntt alvast nkl van d moglijkhdn: collctif wind molnpak, collctiv aankoop gon ngi, lving van st wamt, collctiv WKK, collctif afvalcontact, gzamnlijk watzuivingsinstallati mt lving van wat op maat, cologisch gonbh, vduuzaming godnvvo, paking mt fotovoltaï sch panln n laadpaln voo lktisch vvo, Bovnstaand oppotunititn vtonn ondling n got div sitit op vschillnd aspctn. E zijn pojctn di in aanmking komn om binnn d stnd pojctduu t wodn gïnitid, twijl and pojctn n lang implmntatifas visn. E zijn pojctn di vanwg hun spcificitit nkl voo n aantal bdijvn intssant zijn n and di moglijk intssant zijn voo ht hl bdijvntin. Ook vschilln bovnstaand oppotunititn van mkaa doo d vd mani van aanpak: waa voo ht n pojct d cati van n bd daagvlak noodzaklijk is, kan voo n and pojct gkozn wodn voo n spcifik samnwking mt n s lct club van bdijvn. Dz aspctn samn bpaln vd d afwikkling n uitindlijk im plmntati van d vschillnd pojctn ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI 2012

6 Lving van stwamt Tijdns poductipocssn of vbandingspocssn komn got ho vlhdn wamt vij. Dz wamt kan ov kot afstandn gtans potd wodn n gbuikt wodn voo d vwaming van kanton of poductihalln. Aan aanbodzijd btknt dit dat ovtollig wamt nuttig kan wodn ingzt n aan vaagzijd lvt dit n aanzinlijk ngibspaing n CO2 ducti op. Wat op maat Uit d intviws blk dat n unanim vaag was naa bij komnd watzuiving voo d got industi. Tijdns intn fysico-chmisch watzuivingn wodn ds n aantal stomn zoals bijvoobld zun n ontvttingspoductn gcupd. Ht bhandld wat knt cht nog stds n vhoogd ghalt aan o.a. sulfatn n nitatn. Doo ht bundln van dz ststomn zou n collctiv watzuivingsinstallati nit nkl kostn ffctif zijn maa ook bijdagn tot n vbting van d watkwalitit. Daanaast wodt samn mt d Vlaams Maatschappij voo Watvoo zining (VMW) d moglijkhid ondzocht om voo d vschillnd in dustiël pocssn wat op maat aan t lvn. Ht kan hi gaan om dminwat, kolwat, afhanklijk van d nodn van d industi. Vtical ktnintgati Cadl to Cadl Ht cadl to cadl pincip gaat uit van d visi dat afval d gondstof voo d tokomst is in n bijna onindig ktn van hgbuik. Ht voonaam st vschil tussn cyclag n cadl-to-cadl is dat cyclag mstal n mindwaadig indpoduct aflvt (downcycling) twijl cadl-to- cadl hoogwaadig topassingn naa voo schuift (upcycling). Niuw oganisatistuctun wodn h n d in ht bdijfsland schap gïntoducd om d tou van poductn naa d plaats van poducti t vzkn n zo wdom hoogwaadig niuw poductn af t lvn. Vl poducntn fungn cht als één schakl in d hl vtical ktn van poducti tot afgwkt poduct. En pilootpojct wd ingdind bij ht Miliu- n ngitch nologi Innovati Platfom (MIP) om d intgati van Cadl to Cadl in d vtical ktn t intoducn. Klantn n tolv ancis zulln hi samn n indpoduct aflvn dat Cadl to Cadl ctificbaa is. Collctif afvalcontact Uit d intviws mt d industi blk dat voo n bpaald aan tal ststomn zoals PMD, gonafval, plastic folis.d. ht afval nit gschidn wodt opghaald. Rdn hivoo is dat d hovlhid hivoo t klin is. En bundling van dz stomn in n collctif afvalcontact zou moglijk makn dat dz stomn gschidn kunnn wodn opghaald. Miliuconsultancy buau Bco bkijkt nu samn mt pakbh d Quas d voowaadn n bhoftn voo ht instlln van n collctif afvalcontact. Aan d bdijvn wd gvaagd om hun afvalstomn t idntificn n t kwantificn n om d bhoftn mt btkking tot fqunti van ophaling n voowaadn voo n collctif contact aan t gvn. ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI

7 n h c t n v j i a cbld i n t n Gopsaankoop gon ngi Indin n bdijf nit zlf kan inzttn op hniuwba ngi zoals ht plaatsn van fotovoltaïsch panln of windmolns, bidt ht aankopn van gon ngi n god altnatif. Analoog aan ht collctif afvalcontact bpaalt ook hi d total ngivaag d ondhandlingspositi van ht collctif. D total ngi vaag wodt bst zo uim moglijk aangpakt zoals in ht Eco2Pofit pojct zal gbun. Vduuzaming godntanspot In samnwking mt ht Logistik Platfom Limbug n ht clantchplatfom.b wodn doo d stad Gnk n aantal conct voostlln glancd aan d tanspotscto. D voostlln situ n zich nzijds op vlak van optimalisati n fficiëntivhoging n ichtn zich andzijds naa d voostlln tot n vsnld in toducti van hybid n lktisch votuign, vnals gdagswij zigingn. D dolstlling is fdback t ontvangn ov d haalbaa hid van d voostlln n n goodwill t cën bij d tanspotus zodat zij ht ptschap van n piloottajct zoudn opnmn. Collctif windmolnpak Windngi splt n blangijk ol in d divsificati van ht aanbod aan hniuwba ngibonnn. Zowl ht tchnisch aspct als ht vkijgn van d nodig vgunningn voo individul aanvagn stuit dikwijls op moilijkhdn. Aangzin ht aantal locatis voo ht plaatsn van windmolns g bpkt is, is ht aangadn n maximal inplan ting mt n zo goot moglijk aantal windmolns na t stvn. D collc tiv ontwikkling van n dglijk windpak splt in ht voodl van n dglijk maximalisati. En collctif initiatif duct vnns d ondling concunti voo ht plaatsn van n tubin vanwg n vnwichtig vdling van nit alln d batn maa ook d lastn. Vanwg d gwichtighid n d bnodigd inspanningn om n dg lijk initiatif aan t vattn wd gkozn voo ht opstatn van gspk kn mt maktspls, kning houdnd mt ht fit dat n lang tijdspiod dan dz aanggvn doo d pojctpiod vist is. Ecologisch gonbh Ht inichtn van gon buffzons tussn bdijvn n woon gbidn 40 - ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI 2012 of natuulandschappn n dit op n cologisch wijz houdt o.m. in dat gkozn wodt voo inhms plantn. Aangzin gdund d st jan n cologisch gonbh g abidsintnsif is, zijn social t wkstllingspojctn aangwzn. Na d st jan vmindt d a bidsintnsitit van n dglijk bh. Samn op wg naa implmntati Dat cologisch uitdagingn conomisch oppotunititn kunnn oplvn wodt ds sinds nkl jan ondschvn doo n goot aantal innovativ bdijvn di op hun but andn inspin ands om t gaan mt d huidig vooaad hulpbonnn. Ht uitzttn van n lang tmijn visi naa n duuzam samnlving n ht aangaan van d bstaand uitdagingn vist d in bng van all acton in d maatschappij. SIS pojct Duuzam conomisch ontwikkling vwijst naa ht samngaan van conomisch ontwikkling mt spct voo ht lfmiliu n voo ht wlzijn van d huidig n tokomstig gnatis. Ht bgip duuzam bdijvntinn slaat ondm op aspctn van inichting, uimtgbuik, uimtlijk kwalitit, miliuvindlijk om gaan mt ststoffn n ngi, n CO2 nutalitit. Niuw idën n innovativ concptn kunnn n got bijdag lvn aan n duuzam inichting van d bdijvntinn zodat d huidig n niuw ondnmingn zich kunnn inschaln in d actul dolstllingn van duuzaam ondnmn. Naast d duuzam inichting van niuw tinn gaat d aandacht ook stds m naa initiativn om bstaand bdijvnti nn op t waadn. Ook dz hontwikkling kadt in n duu zaam omgaan mt d bpkt conomisch uimt, zodat d huidig conomisch activititn kunnn wodn bstndigd n vntul knl puntn kunnn wodn aangpakt. D duuzam inichting van d conomisch uimt is n vant woodlijkhid van divs acton. POM Limbug stlt zich op dit vlak op in n ondstunnd ol voo d tinbhds (doo

8 Figuu 2: SIS-Mtoplan SIS-Mtoplan Duuzam Bdijvntinn KWALITATIEF Sociaal VOORBEREIDENDE FASE Duuzaam wkklimaat Communicati CONCEPTIE- OF ONTWERPFASE Duuzaam lfklimaat Samnwking bdijvn social conomi Infomn UITGIFTEFASE EXPLOITATIE- EN BEHEERSFASE Duuzam vvosmodi HANDHAVINGSFASE Duuzam matialn n bouwwijzn Tchnisch Visi duuzaamhid Ruimtlijk + ach. samnhang gbouwn CO2 nutaal Cadl-to-cadl Duuzaam locatiblid Ruimtlijk-visul vband tin-omgving Maatschapplijk vantwood ondnmn Limitn gondvooadn n stuimt Gonvooziningn Wgnsystm Gmnschapplijk pakings Buffzons Ruimtlijk Ovnkomstn Foml stuctuu Juidisch Intnsif uimtgbuik Handhavingsmaatgln Inzicht wnsn n bhoftn Economisch Mvoudig uimtgbuik + vwving functis Vlott togang Clustactis Ondnmsvniging Zlfbduipnd ovkoplnd managmnt gaans ht gmntbstuu) n d ondnmsclubs di d gvstigd bdijvn vtgnwoodign. Op d mst Limbugs bdijvn tinn hbbn d ondnmingn zich vnigd in n dglijk ondnmsclub. Sustainabl Industial Sits Mtn is wtn, ond dit motto ontwikklt POM Limbug samn mt ht Cntum Duuzaam Bouwn (Cdubo), in ht kad van ht pojct Sus tainabl Industial Sits (SIS), godgkud in ht kad van ht Intg IVA-pogamma van d Eugio Maas-Rijn, n paktisch instumnt om d duuzaamhid van n bdijvntin in kaat t bngn n om aan t duidn wlk puntn voo vbting vatbaa zijn. Ht instumnt bstaat uit n nvoudig, onlin in t vulln vagn lijst n n Mtoplan. Ht is n modulai systm op basis van kwantitativ n kwalitativ citia di d ontwikklaa bglidn in ht ontwikklingstajct. Kwalitativ mting Ondanks d stds goind intss voo duuzam bdijvn tinn n d implmntati van hl wat conct vduuzamingsac tis op industipakn blijft bij vl ondnms, lokal ovhdn n tinbhds nog stds d op naa d opationalising van ht duuzaamhidsbgip op bdijvntinn. In ht kad van ht SIS - pojct wodt aan d hand van n aantal tagts paktisch invulling g gvn aan d vduuzaming van bdijvntinn. D ondzoksgop Miliu- n uimtbh van d Univsitit Gnt bstudt al sdt n tintal jan ht concpt van d duuzam bdij vntinn n icht zich in dat kad ook op d studi van ht collctif ondnmn n ht managmnt van dglijk bdijvnpakn. Daa to ontwikkld d ondzoksgop n managmntkad waabij d thmatik van duuzam bdijvntinn n intbdijfssamnw king wodt bstudd vanuit vijf vschillnd invalshokn: juidisch, conomisch, uimtlijk, tchnisch n sociaal (JERTS). Ontgnspklijk splt lk van dz invalshokn n wznlijk ol bij d aanpak n d implmntati van clustinitiativn. Om n conomisch ndabl n tchnisch haalba samnwkingsvom op t statn is namlijk nood aan n zk juidisch daagvlak. Mt d uimtlijk andvoowaadn n ht social daagvlak als maatschapplijk invalshokn zijn dan d contoun gschtst voo duuzam actis op bdijvntinn mt n pvntif of poactif dol. Ht Mtoplan (figuu 2) wd ontwikkld in samnwking mt d Univsitit Gnt. Dit mtoplan is n oadmap ontwikkld voo bdijvntinontwik klaas n -bhds di hun bdijvntin willn vduuzamn of n niuw duuzaam bdijvntin willn ontwikkln. ECONOMISCH ECONOMISCHRAPPORT RAPPORTPOM-ERSV POM-ERSVLIMBURG LIMBURG FEBRUARI JANUARI

9 n h c t n v j i a cbld i n t n Ht is wl d bdoling van ht SIS-mtoplan om ontwikklaas n b hds van bdijvntinn t bglidn bij ht makn van duu zam kuzs in d vschillnd fass van d ontwikkling n ht bh van n bdijvntin. D citia ngi, wat, matialn, mobilitit n biodivsitit kunnn in dz tool als apat moduls wodn gtst. Kwantitativ mting Engi D antwoodn op d divs vagn wodn gbundld n hiuit wodt b paald ho duuzaam ht tin (of bdijf) is. Ht instumnt kan dan n zijds ingzt wodn voo n (zlf)tst van d duuzaamhid van ht tin maa lat kan ht uitgoin tot n labl of n citiast voo ht blid. AMBITIENIVEAUS INDICATORWAARDE DASHBOARD Company xy Ht kwantitativ valuati-instumnt is ontwikkld om ontwik klaas n bhds van bdijvntinn t ondstunn bij ht vduuzamn van n bstaand of ht duuzaam ontwikkln van n niuw bdijvntin. Ook ondnms zulln hi n handig instumnt ontdkkn om t kijkn ho v hun bdijf staat op vlak van duuzaamhid. Mobilitit Mobilitit gbouw woon-wk Wat Matialn Matialn Mobilitit Mobilitit Mobilitit Biodivsitit output gbouw pofssionl gbouw vacht gbouw DISTANCETO-TARGET zo gaat ht mis nivau 0 0% Poductn Matialn 100% Engi Bdijvntin X Wat nivau 1 nivau 2 25% Afval ambitinivau: distanc-to-tagt 75% Gon Engi 50% Nit-hniuwba matialn 3 75% Matialn 50% Bdijvntin X Fossil Engi nivau Hml- Hniuwba/ Hmlwat vaat gcycld 25% Hbuik Engi, Wat n Matialn Lidingwat Poductn Afval tagt = naa 0-impact 0-ngi / 0-wat / 0-matialn Gon Engi nivau 4 100% 0% Hml- Hniuwba/ Hmlgcycld vaat wat Matialn Bdijvntin X Hbuik Engi, Wat n Matialn Kinglopn! bonnn oogstn n gbuikn als niuw input 42 - ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI 2012 Poductn

10 Pojct dashboad Ht is d bdoling van d tool om d vschillnd citia naast lkaa t plaatsn, nit om n cumulatif sultaat t gvn van d vschillnd citia (doo bijvoobld wgingsfacton to t passn). Ht dashboad zal n ovzicht gvn van d duuzaamhidssco s op d vschillnd citia. Ht is duidlijk dat d focus nit lang mot liggn op ht vbt n van slcht concptn uit ht vldn maa dat voouit gk kn mot wodn: ho v staan w van d idal situati. In juli 2009 slotn d G8 n akkood ov 80% CO2 ducti tgn E is dus duid lijk nood aan ht xplon van d situati waa gbouwn n d gbouwd omgving 0 of bijna 0-impact hbbn. Via d splmodul, di ht instumnt t bschikking stlt, is ht mog lijk om na t gaan in wlk mat actis motn ondnomn wodn om ambitinivau 4 t bhaln. In dit voobld wodt uitggaan van nkl gon ngi. D ngi indicato zal vvolgns nivau 4 aangvn, waam ht maximal nivau bikt wodt. Om dit nivau t bikn zal ht bdijf in dit voobld dus 100 % gon lkticitit aankopn n xta invst n in zonnpanln. In dit voobld wd nkl d indicato lkticitit in kning gnomn. D tool zal cht nog bandstoffn n wamt uit wissling mt naastliggnd bdijvn in kning nmn om ht nivau voo ht citium ngi t bknn. Daaom is voo d vschillnd citia n kwantitativ mting uit gwkt di d mat van duuzaamhid tn opzicht van n vast glgd 0-tagt stlt. D sco wodt uitgdukt in ambitinivaus. Nivau 4 is d ultim tagt waa, doo ht gbuik van hniuw ba ngi, matialn, tc n ht sluitn van kinglopn, gn niuw input m nodig is. D conct topassing van ht instumnt: Blangijk is dat ht instumnt gtotst blijft aan d paktisch ali tit. Bhds van bdijvntinn kunnn n bpaald ambitini vau bhaln of vooopstlln n ign accntn lggn. D lat mag nit onhaalbaa hoog liggn, maa dint toch voldond ambiti uit t sta ln. E wodt ondschid gmaakt tussn niuw n h in t ichtn bdijvntinn. In d vagnlijst, voo ht citium ngi, dint ht bdijf of d bdijvntin ontwikklaa/bhd d coct ggvns in t vulln ov zijn ngivbuik p jaa (in dit voobld wodt gbuik gmaakt van fictiv ggvns). Ovzicht Engi Info D tstfas van ht pojct, waain d tool zal togpast wodn op bdij vntinn, gaat in d st hlft van 2012 van stat mt als piloot b dijvntin D Schacht in Husdn-Zold. Bdijvntin-ontwik klaas of -bhds di wnsn t paticipn in dz tstfas wodn vzocht contact op t nmn mt POM Limbug of Cntum Duuzaam Bouwn. Ht totsingsinstumnt zal najaa 2012 opationl zijn. Op basis van dz ggvns zal d ngi indicato nivau 1 aan gvn. Dz indicato boodlt in hov n bdijf ngi nutaal is. Ho lag ht ngivbuik van ht bdijf, ho makklijk dz ngi nutalitit bikt is. D stnd ngi mot zovl moglijk gon zijn. En bdijf dat stwamt afnmt van n an d bdijf of dd patij kan dit ook inbngn als gon. Duuzam mobilitit op Ravnshout Bgin 2010 ichtt POM Limbug n stuugop op mt ht oog op ht uitbouwn van n pojct ond duuzam mobilitit op ht industitin Ravnshout, ht twd gootst bdijvntin in Limbug. Patns in d stuugop wdn d Povinci Limbug (i.c. Mobidsk Limbug), d di btokkn gmntn (Bingn, Ham, Ts sndlo) n d vvosmaatschappij D Lijn Limbug. E wd n po jctvoostl ingdind bij ht EFRO fonds n wd n samnwkings potocol tussn d acton ondtknd. Op 20 oktob 2010 kud ht Comité van Tozicht van ht pogamma EFRO-Vlaandn ht pojct Ravnshout, -logisch op ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI

11 EN H C A N TE E CBLEDRIJV EIN RR E ENT wg god. Doo dz godkuing kunnn d pomoton knn op ondstunnd Euops middln voo d uitvoing van ht pojct dat d bikbaahid van dz industizon in WstLimbug wil vhogn. Ht pojct past in d uitvoing van ht fitspuntnplan dat in d planpiod van d Limbugovnkomst is opgmaakt n dat gicht is op ht alisn van n fficiënt n voldond fitsaan bod n dinstvlning om ht duuzaam woon-wkvk t bvodn. Dit plan is gbasd op ht systm van subgiona l fitspuntn n fitssatllitpuntn di mt bhulp van d social conomi wodn galisd. In ht kad van ht pojct Duuzaam bdijvntinmanag mnt wd in d loop van 2006 doo POM Limbug ds n bvaging uitgvod op n goot aantal bdijvntinn in Limbug. Dz bvaging, di goganisd wd in samnw king mt d lokal ondnmsclubs, had tot dol om d blangijk st knlpuntn op d bdijvntinn t ln knnn n om d bhoftn tot samnwkingsvbandn in kaat t bngn. Als acti op d sultatn van d bvaging wdn d bdijvn st doo Mobidsk op d hoogt gbacht ov haa wking n ov d mo glijk initiativn di dit povinciaal vkscoödinaticntum kan nmn. Zo wdn n aantal knlpuntn ds wggwkt. Vvolgns vondn POM Limbug, Mobidsk n d bstun van Bingn, Ham n Tssndlo lkaa als patns om n pojct t oganisn t vbt ing van d bikbaahid n mobilitit op Ravnshout. D patns van ht pojct willn d bikbaahidssituati van ht tin nit alln chttkkn, maa Ravnshout op lang tmijn omtovn tot n Vlaams koplop op vlak van duuzaam woon-wkvk. D ambitiuz dolstlling luidt : n daling van 10 % autosolistn tgn D uitdaging bstaat dus in om ht aandl van d auto solistn in ht woon-wkvk naa Ravnshout t vlagn doo m gbuik t makn van ht opnbaa vvo, doo m fits gbuik n doo m mnsn aan t modign om t capooln. Mobidsk is d pomoto van ht pojct, POM Limbug n D Lijn Lim bug zulln intnsif mwkn aan d uitvoing. Ht pojct gnit d stun van d lokal ondnmingsclubs, wkgvsoganisatis, d uit zndscto, ht ACV n ht ABVV. Eind 2010 wdn 2 bdijvn gslctd in functi van d uitg zondn bstkkn. Eén bdijf wd vkozn om d opmaak van n bikbaahids- n mobilititspofil t vzogn, d twd vnnoot schap wd vzocht d communicati van ht pojct t bhatign. D opmaak van bikbaahids- n mobilititspofiln is n blangijk stap in d ontwikkling van n bdijfsvvoplan voo n bdijvnzon. Dit plan hft tot dol t komn tot n ffi ciënt n duuzam mobilitit in ht woon-wkvk. Ht wodt opgmaakt aan d hand van bvagingn bij wkgvs n wk nms, n via n glmatig ovlg ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI 2012 D opdacht Communicati bstaat uit ht snsibilisn van wkgvs n wknms ov d voodln van duuzaam woonwkvk: financiël n fiscal voodln, bspaingn qua tijd, twkstlling, ationl uimtgbuik, d cologisch m waadn n ht gzondhidsvoodl. Mt ht oog op ht nthousiast uitdagn van dz boodschap in d vschillnd bdijvn wd inmiddls n Ravnshoutbigad opgicht: wknms van bdijvn op Ravnshout wdn uitgnodigd om in klin gopn t bainstomn ov moglijk actis. In mi 2011 gingn d st bainstomsssis van stat. Uit dz ss sis volgd n conct actiplan voo d hl piod van ht po jct. D communicati ond d Ravnshoutbigad gbut aan d hand van 6 actis. Eind juni 2011 wd d Ravnshoutbigad glancd mt d acti D Ravnshoutbigad olt d od lop voo j uit. In sptmb 2011 volgd dan n ludik guilla-acti 5 god dnn om nit... In d wint van wodt d ac ti w capooln vandaag uitgwkt. In d lnt 2012 komt D Ra vnshout fitsmap uit. In d zom van 2012 vdlt d bigad n ludik gadgt om d fitss t blonn. En in ht najaa van 2012 gft d Ravnshoutbigad n. Voo id acti wodt n apat communicatiplan voozin. EngiConvsiPak: cas ond hniuwba ngi poducti op bdijvntinn Blgisch-Limbug Inliding Biomassa vomt als ngibon n blangijk duuzaam altna tif voo ht gbuik van fossil bandstoffn. Momntl wodn voo d hand liggnd biomassa(st)stomn zoals GFT, maaisl n snoisl, bijpoductn van landbouw n industi (bv. dilijk mst of houtafval), slchts in bpkt mat gbuikt voo ngipoducti. D afztmoglijkhdn voo dz stomn zijn op dit momnt b pkt n ook vij duu. E is bijgvolg n stijgnd vaag naa oplos singn di n conomisch mwaad gnn voo dz lokaal bschikba biomassastomn. Mt financiël ondstuning van ht INTERREG-pogamma n ond m d Povinci Limbug tachtn d pojctpatns VITO, Wagnin gn Univsitit, Univsitit Hasslt, Avans Hogschool n Hogschool Zland d moglijkhdn voo hniuwba ngipoducti op basis van biomassa t vbdn. Ht Euops pojct is gstat op 1 apil 2010 mt n looptijd van 3 jaa. ECP concpt En oplossing voo bovnstaand poblm kan gbodn wodn doo d topassing van n EngiConvsiPak (ECP). En ECP is n combi nati van vschillnd biomassavwkingstchnologiën op één loca ti. Dankzij dz vschillnd tchnikn kunnn md vomn van biomassastomn vwkt wodn tot divs indpoductn (lktici tit, wamt, biobandstoffn, ). Dz aanpak maakt talijk kostnf

12 fctiv n ngtisch optimal combinatis moglijk. Voo d aanlving van input voo ht ECP wodt gkozn voo lokaal bschikba biomassa(st)stomn (binnn n staal van 30 km). Dit bpkt d logistik kostn n minimalist d CO2-uitstoot. Ook d indpoductn wodn zovl moglijk lokaal afgzt. Wamt-uitwissling mt omliggnd bdijvn/ wamtgids Biomassa 1 Elkticititsnt Convsitchn 1 Biomassa 2 Convsitchn 2 Biobandstoffn In ht ECP pojct zulln n tchnologisch concpt n businssplan uitgwkt wodn voo 5 pilots in Zuid-Ndland n Vlaandn. Op basis van dz vaing (tchnologisch concpt n businssplan uitwkn) zulln n handliding n knnissystm wodn ont wikkld, di d blangijkst achtgondggvns samnbngn n d bst aanpak omschijvn om n EngiConvsiPak uit t wkn, zodat ht concpt in d tokomst ook vd vspid kan wodn op and locatis. Limbugs cas Convsitchn.. Biomassa.. Afhanklijk van d gio zijn d lvant biomassastomn in Limbug vschillnd. In ht zuidn van Limbug zijn m stn van glastuin bouw bschikbaa. In ht noodn zijn got aaln bossn bschikbaa. Nad ondzok zal motn uitwijzn wlk biomassa(afval)stomn waa vij komn. In ht ECP pojct zulln dz gional stomn nad ondzocht wodn. Poductn, vodingslmntn, vvoding Om potntil intssant locatis t bpaln binnn d povin ci Limbug, wd st n maco-scning uitgvod. Hibij wdn vschillnd citia, bpaald doo n panl van xpts, gkoppld aan n Gogafisch infomati Systm (GIS). D hoofdcit ia di ghantd wdn zijn: -- Input: n scning van (potntil) bschikba input stomn (GFT, maaisl, mst, hout uit industi, hout uit bos, landbouwgwassn); -- Output: wlk potntiël wamtafnms zijn aanwzig; -- Biomassa-installati: installatis di op dit momnt (of in d nabij tokomst) gbuikt (zulln) wodn voo ht vwkn van b paald vomn van biomassa; ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI

13 EN H C A N TE E CBLEDRIJV EIN RR E ENT -- Maatschappij: gaat na of stdn n gmntn tolatn n ECP t plaatsn; Op basis van d totaalscos, di bpaald wdn via bovnstaand stappn, kondn d mst intssant locatis aangduid wodn. Hiuit wdn n bpkt aantal locatis gslctd, zijnd Lomml, Houthaln-Hlchtn, Gnk n Sint-Tuidn. Ho donkd d gmnt is ingklud op figuu 3, ho intssan t dz is om n ECP t alisn. D locatis wdn nit nkl gslctd op basis van input alln, maa op basis van all citia. P sit kan ht gaan ov d vwking van biomassa (dog massa) in d odgoott van tot ton. Hiuit wodt n combinati van lkticitit, wamt, biobandstoffn n and poductn gpoducd, afhanklijk van d lokal situati. Bij vwking van ton biomassa komt d output van zulk sit ovn mt ht lkticititsvbuik van gzinnn n d gmiddld wamt voozining van 7 middlgot ondnmingn, wat n bspaing van ton CO2 p jaa oplvt. Figuu 3: Potntil intssant locatis voo ECP in Limbug (ho donkd, ho intssant) HamontAchl Nplt Lomml Ovplt Bocholt Hchtl Eksl B Maasik Muwn Guitod Ham Bingn HouthalnHlchtn Tssndlo Opglabbk HusdnZold Maasmchln Gnk Hkd-Stad Hasslt Dipnbk NiuwAlkn kkn Zutndaal Lanakn Bilzn Kotssm Wlln St. Tuidn Dilsn Stokkm As Zonhovn Lummn Haln Kinooi P Lopoldsbug Hoslt Rimst Bogloon Tongn Hs Von Ginglom Hstapp In st instanti wodt n mico-scning uitgvod in Lomml. Ond and via intviws wodt ht conomisch biomassapotn til van d gio ond Lomml (staal 30 km) ingschat n wodt d vaag naa n ht aanbod van wamt in Lomml in kaat gbacht. Hiaan gkoppld zal naggaan wodn in wlk mat bdijvn op d Lommls bdijvntinn gïntssd zijn in n moglijk samnwking voo n m klimaatnutaal bdijvnpak. Glijk lopnd mt d mico-scning in Lomml, wodt voo n and pilootinstallati in d gnsgio Vlaandn-Ndland n cono misch analys vicht. Hito wodn st n aantal tchnisch concptn uitgwkt. Daana volgt d opstlling van d massa- n ngibalansn, waana d conomisch valuati kan doogvod wodn. E wodt ondzocht of n combinati van uni-dimnsional modlln tot n multi-dimnsionaal modl moglijk tchnisch n co nomisch voodln kan bidn. D Limbugs cas bvat n spcifik aandachtspunt, nl. biomassa in samnhang mt bodmsaning. Biomassastomn afkomstig van fyto-mdiati (ht gbuik van plantn om vvuild gondn t sann) zulln btokkn wodn in ht ECP pojct in Limbug, in combinati mt lokaal bschikba ststomn. Op n oppvlakt van hcta in d gnsovschijdnd Kmpns gio (po vincis Antwpn, Limbug n Nood-Babant in NL) is spak van vvuiling van zwa mtaln (voonamlijk cadmium). Enkl duizn dn hcta hivan kunnn in aanmking komn voo poducti van ngigwassn. Hiond wodt n pojct bschvn dat in Limbug wodt uitgwkt ond d valoisati van biomassastomn. Dit voobld is nit gbondn aan ht ECP dat hibovn wd bschvn ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI 2012

14 Tongn-Oost NPG Engy invstt in Tongn 11 miljon uo in n biovgistings installati di vooal op maïs zal daain. Docht bdijf Biopo w Tongn zal d cntal van 2,8 mgawatt uitbatn waa m gon stoom kan glvd wodn aan zo n 6500 gzinnn. Landbouws in d buut van Tongn kunnn n langtmijn contact aangaan om ngimaïs t tln voo d vgist. In d gslotn vgistingsinstallati zal oganisch matiaal, m b paald ngigwassn n landbouwafval, anaëoob wodn afgbokn n omgzt in biogas. Mt dat gas wodt dan gon stoom gpoducd. D cntal zal jaalijks tot ton maïs vbuikn, wat ov nkomt mt 500 tot 600 ha landbouwgond waa ngimaïs gtld gaat wodn. Ht contact lvt voo tin jaa stabilitit aan landbouws in d buut di ht nu toch moilijk hbbn om t ovlvn. E wodt gkozn om samn t wkn mt landbouws in d buut van Tongn, zo blijft ht tanspot tot n minimum bpkt wodt. Ht bdijf kg n vgunning om d capacitit van d vgis t t vdubbln naa 5,6 mgawatt. Op lang tmijn zulln xta invstingn wodn uitgvod n zulln all Tongs gzinnn van gon stoom voozin kunnn wodn. Onbnutt bdijvntinn In opdacht van d Vlaams Ovhid, di ht uimtgbuik op bdijvntinn wil optimalisn, vod POM Limbug van mdio 2005 tot bgin 2007 n Dtailondzok Onbnutt Bdijfs gondn uit. In dit ondzok wdn d onbnutt bdijfsgon dn van 1 hcta n got gïnvntaisd n wdn d ignaas gvaagd naa d dn van d on(d)bnutting. Bgin 2008 statt POM Limbug, in opdacht van ht Agntschap Ondnmn van d Vlaams Ovhid, ht pojct Ondhand lingstams Onbnutt Bdijfsgondn. Ht pojct bstaat uit ht von van ondhandlingn mt ignaas van onbnutt bdijfs pcln n loopt tot ind Mt dit initiatif komt POM Limbug tgmot aan d vaag van d Vlaams Ovhid om zovl mog lijk uitgust bdijvntinn bschikbaa t makn voo niuw invstingn. In ovlg mt ht Agntschap Ondnmn wd bslist om ook pcln klin dan 1 ha n got dan 0,5 ha op t nmn. In 2010 wdn doo POM Limbug divs gspkkn gvod mt i gnaas van onbnutt bdijfsgondn, mstal in nauw samnwking mt d spctivlijk gmntn. E wdn in totaal 74 ha gondn g activd. Ondvdld naa d divs stkn van Limbug, kunnn w volgnd vaststlln: in Wst-Limbug wd 23 ha gactivd, in Mid dn-limbug wd 5 ha vmakt, in ht Maasland wd 30 ha gactivd, in Zuid-Limbug wd 16 ha vmakt. Inspind is ht voobld van d gmnt Lanakn : ht AGB Lanakn hft m dan 7 ha onbnutt gond van d Cl ans nv aangkocht om spoo- n watgbondn pcln t gaan ontwikkln. Aan d noodzijd van d nv Sappi wodn v spid pcln aangkocht om n KMO-zon n n wat gbondn industizon t ontwikkln. Langshn ht kanaal komt n uitbiding van ht kaainbstand, in samnwking mt nv D Schpvaat. Eind 2010 bdog d onbnutt bdijfsgond in totaal 646 ha, van oo sponklijk 900 ha. Ondstaand tabl gft n ovzicht van ht aantal hctan onbnutt gond in divs Limbugs gmntn. Figuu 4: Onbnutt bdijfsgond p gmnt (>0,5 hcta) in 2010 Gmnt Bingn Bilzn Bocholt B Dilsn-Stokkm Gnk Haln Ham ha Gmnt Hamont-Achl Hasslt Husdn-Zold Houthaln-Hlchtn Lanakn Lopoldsbug Lomml Lummn ha Gmnt Maasik Maasmchln Opglabbk Ovplt Sint-Tuidn Tssndlo Tongn Zutndaal ha Bij ht catgoisn van d gondn wd ind dcmb 2010 vast gstld dat 26 % van d ondzocht pcln ds wd gactivd. Hiond valln tinn waaop ds wd gbouwd, di wdn aangkocht mt d intnti tot bouwn, waavoo n bouwaanvaag in bhandling is, waavoo n concssi is vlnd, n tinn di zich bvindn in n of and fas van activing. 35 % van d onbnutt gondn bvindt zich ond d nom gblokkd : d ignaas wnsn gn vd vmaktings initiativn t nmn. Van 24 % van d pcln kan gzgd wodn dat d situati acti vbaa is. Dz gop van activba onbnutt gondn bt knt n blangijk potntil waauit n ël vstigingsaanbod kan gpuud wodn. Figuu 5: Vdling onbnutt bdijfsgondn in Limbug in 2010 (in ha) Gactivd 9 Activbaa Gactivd Activbaa Vantwood sv Vantwood sv Blidsdnn Gdwongn sv Gblokkd Blidsdnn Gdwongn sv ECONOMISCH RAPPORT POM-ERSV LIMBURG FEBRUARI Gblokkd 215

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH.

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH. Vslag afonding van ht pojct Samnspl Foml n Infoml zog ondom mnsn mt Dmnti, LVB n NAH. D afondnd studidag vond plaats op 8 sptmb 2015 op d bijzond locati d Vnissag t Bussum, n voomalig fot. Voo dz middag

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties Hanbok Jan Solaat S Statkit voo stapsgwijs invon van pocsvbting Wkgop S in Klin Oganisatis Statkit: waaom, wat n ho Opzt psntati: Achtgon wkgop Waaom n Statkit? Ho tot stan gkomn? Wat bit Statkit? Wat

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Beschermingskasten Bewakingskasten Voor AED (Automatische Externe Defibrillators)

Beschermingskasten Bewakingskasten Voor AED (Automatische Externe Defibrillators) Bschmingskastn Bwakingskastn Voo AED (Automatisch Extn Dfibillatos) D hat- n admhalingsstilstand, bt bknd als «plotsling dood», is d blangijkst doodsoozaak in wsts landn. Daaom gaan ovhid n bdijvn ov tot

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012 Rtntimanagmnt Pvnti van tnov in d patiëntnzog naa n tk tntiblid in zog n and bdijvn Antwpn, dmb 202 Lzing nav. Laning EC Pyhih wlzijn in d patiëntnzog, initiatif Kal d Got-Hoghool Fank Vand Sijp, Dito

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NAJAAR 2014 Thuis in j huis! DE MOOISTE WOONWINKEL Twnt pogamma Zi pagina 3 BELEEF DE WARMTE THUIS MET DE KNUSSE WOON WEKEN! Shann Lux lifstyl stol Shann, lvbaa in divs stof-, ldkwalititn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago N Z ES T U D I E. N Z ET E K MS T. T I J DV RÉ C H T EI N S P R A A K! U n v s t a S t u d n t n a a d v k z n g n2 0 1 4-V k n g s p o g a mmav U S INHUD Inldng Kwaltt ndwjs & Studbgldng Faclttn & Communcat

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen Inhoud / Uit d dacti Inhoud Schiftwk / Wood van d voozitt Als d H ht huis nit bouwt blz. 3 Vij om t ghoozamn blz. 3 In ht vizi Hbbn Kkfabikn schoostnn blz. 4 Kapl t Luvn in d stigs blz. 6 En 1st induk

Nadere informatie

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD EN GROOT RIJNWIJK, ARNHEM Opdrachtgvr Gmnt Arnhm Dinst Stadsontwikkling Postbus 99 6800 AB Arnhm Bzokadrs: Eusbiusbuitnsingl

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4.

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4. DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Ik wil hun Dz kant is 700,- waad! Kijk snl op pagina 6 Ht pfct huuhuis in stappn p4 6 2 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING HUREN = Tijdn vandn.

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be 2013/2 0 1 4 Oplidingn Invnto Rvit 3ds Max TEC / CAD Collg HBO & MBO-Instituut 3xd Awa TEC/CAD Collg BV Kknbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollg.nl info@cadcollg.nl n 3x A d lux Bst

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Na n gslaag confnti blikkn w nog vn tug oo ht plaatsn van n atikl van Jns as. D foto s van confnti zijn t zin op: http://van-loon.xs4all.nl/album/pi+congs+2003. Hans assnbug gft infomati ov global outsoucing.

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n st Koi van 2003 n niuwjaaswns van ht bstuu, n kot atikl ov ol van ankpuntn in n vann oganisati, n n uitgbi atikl ov tatkit. n niuwsubik staat n call fo paps voo Euo confnc 2003, n bokvmling n n niuw

Nadere informatie

Economisch. beleidsontwikkeling ruimtelijke economie arbeidsmarktbeleid

Economisch. beleidsontwikkeling ruimtelijke economie arbeidsmarktbeleid Economisch 2010.3rapport blidsontwikkling ruimtlijk conomi arbidsmarktblid En uitgav van pom-rsv Limburg En uitgav van pom-rsv Limburg inhoud Voorwoord... 3 Blidsontwikkling... 4 Vijf Limburgs strkfoto

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

K o e r i e r. Zomereditie 2009

K o e r i e r. Zomereditie 2009 Numm 2009-2 K o i Zomiti 2009 www.st-.nl Ractionl D zomiti van Koi ligt hi voo j. ommig van ons zijn al mt vakanti gwst n ann hbbn vakanti nog t go. Glukkig val ik on laatst catgoi. Ofwl, Koi als lctuu

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

DNA middelburg. Chris Simons, wethouder. Namens het college van burgemeester en wethouders van Middelburg

DNA middelburg. Chris Simons, wethouder. Namens het college van burgemeester en wethouders van Middelburg DNA middelburg MIDDLBUGS ZIJN TOTS OP HUN STAD, D HOOFDSTAD VAN ZLAND! DAT IS WL DUIDLIJK GWODN TIJDNS D ZOKTOCHT NAA HT DNA. D VL MONUMNTN, D HISTOI, VNMNTN OP HT GBID VAN KUNST N CULTUU, DIT ALLS MAAKT

Nadere informatie

aanpak van leiderschap

aanpak van leiderschap 66 visi Actul tndnsn in lidrschap (11) Naar n gïntgrrd aanpak van lidrschap tkst kon marichal & jss sgrs (th futur ladrship initiativ) Tot slot van dz rks ovr d tndnsn in lidrschap n lidrschapsontwikkling

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Toebehoren voor bekisting Bekistingsafstandhouders

Toebehoren voor bekisting Bekistingsafstandhouders Tobhorn voor bkisting Bkistingsafstandhoudrs Buizn, conisch uitindn & stoppn in PVC Constructi voor ht btonnrn Rond buizn in PVC Ø Afwrking Ruw afwrking RS6602 14 19 Glad RS6406 20 24 Ruw RS6400 22 26

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen?

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen? M5 Opdachtn 1. Wlk 2 kffs kan hij tglijk dagn? Ja, ik bn g stk. Ik kan wl 48 kg. dagn!!. 24 kg. 26 kg. 25 kg. 27 kg E. 24 kg ntl j antwd : () 24 kg +. kg (wat j hbt gkzn) mag nit m dan 48 kg zijn. + +

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie