STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 47,50 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. PO/2008/5033 Levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de Stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, AG Vespa, Digipolis en de Lokale Politie Antwerpen Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking op 6 mei 2008 om 10.00u op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/Stafdienst/Aanbestedingen (gelijkvloers), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de voorzitter overgaan tot het openen van de offertes. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de offertes: bedrijf Patrimoniumonderhoud/Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: tel. 03/ wat betreft andere inlichtingen: de heer Dimi Hertoghs, tel: 0484/ ,

2 Inhoudsopgave Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas 1. ALGEMENE INLICHTINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VOORWERP VAN DE OPDRACHT WETGEVING EN REGLEMENTERING AARD VAN DE OPDRACHT GUNNINGSWIJZE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UITSLUITINGGRONDEN KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA GUNNINGCRITERIA WIJZE VAN PRIJSBEPALING VORMVEREISTEN TAAL WIJZE VAN INDIENEN OPENINGSZITTING DOCUMENTEN UITVOERINGSTERMIJN GESTANDDOENINGSTERMIJN VARIANTEN CONTRACTUELE BEPALINGEN CONTROLE EN TOEZICHT DIENSTVERLENING APPARTEMENTEN MET CALORIEMETERS BETALINGSMODALITEITEN BORG VERZEKERINGEN PLAATS VAN LEVERING WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTBANKEN PRIJSHERZIENING VERTROUWELIJKHEID IN HOOFDE VAN DE LEVERANCIER TECHNISCHE BEPALINGEN AFNAMEPUNTEN HOEVEELHEID VOLUMEMARGES (ELASTICITEIT VAN HET AFGENOMEN VOLUME) PRIJSFORMULES Inleiding Diensten vervat in de prijsformules Diensten niet vervat in de prijsformules Parameters gebruikt in de prijsformule Prijsformule MODELDOCUMENTEN AFNAMEPUNTEN...28 p. 2 / 28

3 1. ALGEMENE INLICHTINGEN 1.1. Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de burgemeester Patrick Janssens en de stadssecretaris Roel Verhaert Voorwerp van de opdracht Levering van aardgas conform de geldende wetgeving aan de afnamepunten van volgende besturen: Stad Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen (AG Vespa) Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen Digipolis Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen Lokale Politie Antwerpen Oudaan 5, 2000 Antwerpen Elk bestuur heeft haar eigen afnamepunten. Vermelde besturen doen beroep op artikel 19 van de wet van 24 december 1993 over de gezamenlijke uitvoering van werken, leveringen of diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden Wetgeving en reglementering Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen en aanvullingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten en latere wijzigingen en aanvullingen, evenals de uitvoeringsbesluiten. Decreet 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt en latere wijzigingen en aanvullingen, evenals de uitvoeringsbesluiten. p. 3 / 28

4 De inschrijver moet voldoen aan de wetgeving voor wat betreft de leveringsverguning in Vlaanderen uitgereikt door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en alle andere noodzakelijke vergunningen. De bepalingen omtrent de borgtocht en de vrijgave van de borgtocht wijken af van de Algemene Aannemingsvoorwaarden omwille van de specificiteit van de opdrachten voor de levering van energie Aard van de opdracht De opdracht behelst een aanneming van leveringen Gunningswijze De opdracht wordt gegund op basis van een algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. p. 4 / 28

5 2. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 2.1. Uitsluitinggronden De kandidaat kan uitgesloten worden van de verdere procedure, indien hij zich in één of meerdere van de volgende situaties bevindt: 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 4. bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. niet in orde zijn met bijdragen aan de sociale zekerheid; 6. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de inschrijver gevestigd is; 7. zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen Het bewijs van het tegendeel wordt door de inschrijver geleverd door voorlegging van de volgende stukken: voor 5): een origineel RSZ-attest met droogstempel van het voorlaatste kwartaal voor het indienen van de offerte; voor de andere punten : een verklaring op eer ondertekend door de inschrijver Aan de inschrijver wiens offerte in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht, zal voor de toewijzing, gevraagd worden om de bewijsstukken i.v.m. de punten 1), 2), 3) en 6) in te dienen tot staving van de verklaring op eer Kwalitatieve selectiecriteria De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële draagkracht van de kandidaten te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen Gunningcriteria De gunning gebeurt aan de inschrijver die de voor het bestuur voordeligste regelmatige offerte heeft neergelegd, rekening houdend met de volgende gunningcriteria: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 20 punten Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan beschreven worden als een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. MVO is een proces van continue verbetering. MVO is een vrijwillig engagement van de onderneming. MVO vereist een systematische integratie van economische, sociale en milieu overwegingen op geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering. p. 5 / 28 Bij MVO wordt gestreefd naar een meerwaardecreatie in drie dimensies: de economische, de sociale en de milieudimensie (Profit, People en Planet):

6 Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas Profit (de economische dimensie): de voortbrenging van goederen en diensten met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan. People (de sociale dimensie): de gevolgen van ondernemen voor mensen, zowel binnen als buiten de onderneming. Planet (de milieudimensie): de effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu. De drie dimensies moeten geïntegreerd worden, moeten op systematische wijze worden meegenomen in de bedrijfsvoering en moeten geïntegreerd worden in de gehele bedrijfsvoering. MVO gebeurt in overleg en dialoog met de stakeholders. Bedrijven kunnen op heel wat verschillende manieren invulling geven aan MVO, bijvoorbeeld via aandacht voor competentieontwikkeling, diversiteit, duurzaam aankoopbeleid, duurzame klantenrelaties, duurzaam investeren, employee involvement (werknemers zetten zich in voor goede doelen), corporate governance of goed bestuur, werknemersbetrokkenheid, filantropie of mecenaat, bescherming van het milieu, een veilige en gezonde werkomgeving, samenwerking met nonprofitorganisaties, De inschrijver geeft weer in welke mate zijn handelen aansluit bij deze omschrijving van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of welke andere handelingen en maatregelen hij in dit kader treft. Hij werkt dit uit aan de hand van concrete invullingen binnen het bedrijf. Indien langer dan 8 bladzijden A4, wordt gevraagd een managementsamenvatting bij te voegen op maximaal 8 bladzijden A4. Prijs: 80 punten De inschrijver geeft zijn prijs op zoals beschreven in het hoofdstuk Technische bepalingen Prijsformules. Voor de puntentoekenning zal volgende formule worden gebruikt: P = P max x ( L / X ) met: - P = Punten die toegekend worden voor het criterium prijs - P max = Maximaal aantal punten dat toegekend kan worden voor het criterium prijs - L = Prijs van de laagste bieding - X = Prijs van de bieding die gequoteerd wordt. De inschrijver geeft eveneens welke korting, uitgedrukt in een percentage tot 2 (twee) cijfers na de komma, hij geeft bij betaling binnen de 30 dagen. Voor de diensten inbegrepen in de prijs, wordt verwezen naar de technische bepalingen van dit bestek Wijze van prijsbepaling De inschrijver zal een prijsaanbod doen door de coëfficiënten van de prijsformules in te vullen. Hij heeft het recht om aan één of meerdere coëfficiënten een waarde 0 (nul) toe te kennen. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een historische tijdreeks op maandbasis voor de periode februari 2007 tot en met januari 2008 van alle parameters die gebruikt worden voor het bepalen van het proportionele deel van de energieprijs. Om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen, worden volgende elementen gebruikt: Voor afnamepunten met maandelijkse facturatie De historische verbruiksgegevens over de referentieperiode februari 2007 tot en met januari 2008, opgedeeld per maand De formules met de coëfficiënten ingediend door de inschrijver De historische tijdreeks van de parameters op maandbasis p. 6 / 28

7 Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas Voor afnamepunten met jaarlijkse facturatie De historische verbruiksgegevens over de referentieperiode februari 2007 tot en met januari 2008 De formules met de coëfficiënten ingediend door de inschrijver Het gewogen gemiddelde van de historische tijdreeks van de parameters op maandbasis op basis van de graaddagen 16,5 C. te Ukkel zoals gepubliceerd door Synergrid. Voor afnamepunten met caloriemeters De historische verbruiksgegevens over de referentieperiode februari 2007 tot en met januari 2008 De formules met de coëfficiënten ingediend door de inschrijver Het gewogen gemiddelde van de historische tijdreeks van de parameters op maandbasis op basis van de graaddagen 16,5 C. te Ukkel zoals gepubliceerd door Synergrid Vormvereisten De offerte wordt in 6 exemplaren ingediend, 1 origineel en 5 duplicaten. De volledige offerte wordt daarnaast ook elektronisch ingediend op CD, de inventaris en de historische tijdreeks van de parameters op maandbasis in een door Excel leesbaar formaat. Bij betwisting is alleen de originele offerte op papier rechtsgeldig. De kandidaat maakt gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de kandidaat op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document moet volgende formule vermelden: "Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier(en) en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend Taal De offerte moet in het Nederlands zijn opgesteld. De briefwisseling en alle andere contacten tussen het bestuur en de leverancier moeten gebeuren in het Nederlands Wijze van indienen p. 7 / 28 De offerte moet worden bezorgd aan: Het College van burgemeester en schepenen p/a Patrimoniumonderhoud, afdeling Aanbestedingen Desguinlei 33, Gelijkvloers, 2018 Antwerpen België De offerte wordt per brief of per bode aan het bestuur bezorgd, op voormeld adres. De offerte wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt: de datum waarop de offertes worden geopend het nummer van het bestek Bij verzending per post wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van bovenvermeld adres en met de vermelding offerte.

8 Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1) het bestuur aan de inschrijver nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, en 2) en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven Openingszitting De offertes worden geopend op volgend adres: Patrimoniumonderhoud, afdeling Aanbestedingen Desguinlei 33, Gelijkvloers, 2018 Antwerpen België Voor datum, uur en ten overstaan van: zie voorpagina Documenten De inschrijvers worden verzocht volgende indeling te respecteren: Offerteformulier Bewijs van ondertekeningbevoegdheid Documenten inzake uitsluitinggronden Origineel RSZ-attest met droogstempel Verklaring op eer Documenten inzake gunningcriteria Nota over maatschappelijk verantwoord ondernemen Inventaris Andere documenten Historische tijdreeks op maandbasis voor de periode februari 2007 tot en met januari 2008 van alle parameters die gebruikt worden voor het bepalen van het proportionele deel van de energieprijs. Beschrijving hoe de informatie beschreven onder Dienstverlening aangeleverd zal worden. Beschrijving welke andere diensten de inschrijver aanbiedt binnen zijn offerte Uitvoeringstermijn De opdracht vangt aan op 1 juli 2008 en heeft een looptijd van twee jaar. Na deze periode wordt de opdracht stilzwijgend verlengd voor een periode van één kalenderjaar, behoudens de opzegging per aangetekend schrijven uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het einde van het tweede jaar van de opdracht. De leveringen van aardgas aan de afnamepunten die het bestuur in de loop van de opdracht in gebruik neemt, beginnen op de datum die in onderling overleg tussen de leverancier en het bestuur wordt bepaald. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag, nl. uiterlijk drie jaar na de start van de opdracht. p. 8 / 28

9 2.11. Gestanddoeningstermijn Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 45 (vijfenveertig) kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes Varianten Niet toegelaten. p. 9 / 28

10 3. CONTRACTUELE BEPALINGEN 3.1. Controle en toezicht De leiding tot en met gunning berust bij het bedrijf Patrimoniumonderhoud, Desguinlei 33 te 2018 Antwerpen. De leidend ambtenaar is Jan Thysens. Voor de uitvoering zullen voor elk bestuur de identiteit en de bevoegdheden van de dossierbeheerders bij aanvang van de opdracht bekendgemaakt worden Dienstverlening Naast de levering van energie dient de inschrijver in staat te zijn volgende dienstverlening te geven: Coördinatie met de transport- en distributienetbeheerder(s), contacten met de regulatoren, met de invoerders van het aardgas, de verschillende overheden,... Alle contacten tussen het bestuur en de verschillende netbeheerders wat betreft nieuwe aansluitingen, wijzigingen van aansluitingen en afsluiten van aansluitingen evenals de coördinatie en opvolging ervan. Zesmaandelijks overleg tussen de inschrijver en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden. Het leveren van informatie: o Een jaarlijkse inventaris van alle afnamepunten, gerangschikt in een lijst met maandelijkse afrekening, jaarlijkse afrekening en meting via caloriemeters met vermelding van volgende gegevens: Identificatie van het afnamepunt door naam, adres en EAN-nummer. Gefactureerde bedragen per afnamepunt op maandbasis. Verbruiksgegevens per afnamepunt op maand/jaarbasis al naargelang de periode van meteropname. De gefactureerde kosten per afnamepunt, onderverdeeld in de verschillende kostprijselementen (kostprijs energie en transmissienetkosten / distributienetkosten / aangerekende taksen, heffingen, toeslagen en retributies / BTW / ) Deze informatie moet digitaal (Excel compatibel) ter beschikking worden gesteld. De inschrijver geeft weer in zijn offerte hoe dit aangeleverd kan worden. o Maandelijks een tijdreeks op maandbasis van alle parameters die gebruikt worden om de energieprijs te berekenen met als startdatum januari Deze informatie moet digitaal (Excel compatibel) ter beschikking worden gesteld. De inschrijver geeft weer in zijn offerte hoe dit aangeleverd kan worden. o Overzicht van alle facturatiegevens via een webtoepassing. Alle administratieve handelingen (aanmaken factuur,...). Voor bepaalde afnamepunten moet de leverancier in staat zijn een verdeelsleutel toe te passen waarbij de facturatie gedeeld wordt tussen twee of meer partijen. Het jaarlijks leveren van de nodige gegevens voor de opmaak van de begroting, het budget en de meerjarenplanning bestuur en de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het aardgasverbruik. p. 10 / 28

11 Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas Alle handelingen noodzakelijk om een mogelijke leverancierswissel op de zo kortst mogelijke termijn door te voeren voor alle afnamepunten. Het aanstellen van één aanspreekpunt (accountmanager) voor het verzorgen van alle contacten. De inschrijver geeft ook weer welke andere diensten hij aanbiedt binnen zijn offerte (webtoepassing met evolutie verbruik, ) 3.3. Appartementen met caloriemeters Het OCMW heeft afnamepunten waar telkens 1 centrale stookplaats zorgt voor de verwarming en warmwatervoorziening van de gebruikers. Gebruikers zijn zowel bewoners als het OCMW zelf dat in sommige gebouwen dienstencentra, sociale centra, preventiecentra en burelen van de dienst Thuiszorg heeft. Dit aardgasverbruik dient afgerekend te worden op basis van individuele caloriemeters. De inschrijver zal instaan voor de verwerking van de opnamegegevens en de verrekening van het individuele warmteverbruik aan de respectievelijke gebruikers. De gebruikers ontvangen maandelijks een voorschotfactuur. Éénmaal per jaar ontvangen zij via uitlezing van het totale calorische verbruik individueel een persoonlijke afrekening. In totaal gaat het om 14 sites met 460 wooneenheden, 5 dienstencentra, 2 sociale centra, 1 preventiecentrum en 2 sites met burelen van de dienst Thuiszorg. Het verbruik van de wooneenheden moet gefactureerd worden aan de individuele gebruikers. Het verbruik van de dienstencentra, sociale centra, preventiecentrum en burelen van de dienst Thuiszorg moet aan het OCMW worden gefactureerd. Alle sites, behalve Huize Berchem, beschikken over individuele caloriemeters voor verwarming en voor warm water. Deze meters kunnen automatisch worden uitgelezen en via modem doorgestuurd. Enkel Huize Berchem heeft voor warm water meters die het aantal liter tellen. Voor elk gebruiker wordt het individueel verbruik aangerekend op basis van de uitlezing van de caloriemeters. Het saldo met het totale gasverbruik (gemeenschappelijke ruimtes, verliezen, ) wordt verdeeld tussen de gebruikers op basis van kwotiteiten. Het gaat om volgende sites waarbij elke site 1 stookplaats heeft: Stappaerts - Grisar, Prof. Claraplein 2-3, 2018 Antwerpen 52 wooneenheden Harincrode, Prof. Clarapelein 4, 2018 Antwerpen 20 wooneenheden De Sterlingen, Montenstraat 6, 2140 Antwerpen 41 wooneenheden Essenhof Blok A-B, Trapstraat 17, 2060 Antwerpen 14 wooneenheden Essenhof Blok C, Dambruggestraat 308, 2060 Antwerpen 17 wooneenheden + Dienstencentrum Essenhof Blok E-F-G-H, Essenstraat 10-14, 2060 Antwerpen 19 wooneenheden Kronenburg, Van Duyststraat , 2100 Deurne 29 wooneenheden + Dienstencentrum Huize Berchem, Grote Steenweg 146, 2600 Berchem 44 wooneenheden + Dienstencentrum + Sociaal centrum p. 11 / 28

12 Van Straelenhof, Jaak De Boeckstraat 1 en Van Aertselaertstraat 19-21, 2170 Merskem 37 wooneenheden + Thuiszorg Noord Lindenhof, Haspengouwstraat 40, 2660 Hoboken 32 wooneenheden Fondatie De Koninck, Korte Ridderstraat 14-20, 2000 Antwerpen 52 wooneenheden + Dienstencentrum Waarlooshof, Sint-Bernardsesteenweg 185, 2020 Antwerpen 61 wooneenheden + Dienstencentrum + Sociaal Centrum + Thuiszorg Zuid + Preventiecentrum OLVAM, Vinkenstraat 44, Antwerpen 27 wooneenheden Leliepoort, Bogaardestraat 18-26, 2000 Antwerpen 14 wooneenheden 3.4. Betalingsmodaliteiten Zie art. 15 AAV. De leverancier moet zijn factuur in één exemplaar overmaken op papier voor Stad Antwerpen, AG Vespa, Digipolis en Lokale Politie Antwerpen en op twee exemplaren voor het OCMW. De facturen worden overgemaakt aan de betrokken besturen, voor ieders aandeel, als volgt: Voor de Stad Antwerpen: College van burgemeester en schepenen, p/a bedrijfseenheid financiën, Hofstraat 17, 2000 Antwerpen Voor het OCMW: OCMW Antwerpen, p/a departement financiën, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen Voor AG Vespa AG Vespa, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen Voor Digipolis Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen Voor Lokale Politie Antwerpen College van burgemeester en schepenen, p/a Lokale Politie Antwerpen, Hofstraat 17, 2000 Antwerpen De inschrijver moet op vraag van het bestuur in staat zijn tot elektronische facturatie volgens het platform Certipost. Per afnamepunt (EAN-nummer) wordt een aparte factuur opgesteld. De factuur bevat minimaal de volgende elementen: Identificatie van het afnamepunt door naam, adres en EAN-nummer Alle verbruiksgegevens gebruikt om de factuur te berekenen De periode waarop de facuur van toepassing is De berekening van de distributienetkosten De berekening van de aangerekende taksen, heffingen, toeslagen en retributies die wegen op het aardgasverbruik De BTW De waarden van alle parameters gebruikt om de energieprijs te berekenen Bij een afrekening naar aanleiding van opgenomen/uitgelezen meterstanden: meternummer, meterstand, periode van verbruik. Voor Digipolis wordt eveneens het pandnummer vermeld. Voor het OCMW wordt eveneens de kostenplaats vermeld. p. 12 / 28

13 3.5. Borg Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas Zie art. 5 AAV. De borgtocht dient als onderpand voor het nakomen van de verplichtingen van de opdrachtnemer tot de opdracht volledig is uitgevoerd. De borgstelling wordt gesteld op 5% (vijf) van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl.btw), herleid tot een bedrag van het geraamd verbruik op één jaar. Het bedrag wordt berekend volgens de ingediende prijzen op moment van inschrijving en aan de hand van de historische meetgegevens van de referentieperiode februari 2007 tot en met januari Het bewijs van borgstelling wordt ten laatste 30 kalenderdagen volgend op de gunning van de opdracht rechtstreeks ingezonden bij het bedrijf Patrimoniumonderhoud, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling geeft aanleiding tot het toepassen van maatregelen van ambtswege. De borgtocht wordt vrijgegeven één maand na de laatste levering, na aftrek van de sommen die de leverancier eventueel aan het bestuur verschuldigd is. De vrijgave van de borgtocht moet schriftelijk aangevraagd worden aan het bestuur Verzekeringen De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, hetzij aan personen, hetzij aan goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit zijn activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht. De leverancier zal het bestuur in dit verband vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden, vorderingen en geschillen van welke aard ook, geleden of ingesteld wegens of naar aanleiding van zijn activiteiten m.b.t. de uitvoering van de opdracht. De leverancier is verplicht om vanaf de toekenning van de opdracht de nodige verzekeringen af te sluiten en deze gedurende de gehele duur van de opdracht in stand te houden en/of te hernieuwen, waarbij zijn aansprakelijkheid zoals vermeld gedekt zal zijn. De leverancier zal het bestuur, op eenvoudig verzoek, een kopie bezorgen van de aldus onderschreven verzekeringspolissen. De leverancier is verplicht om op elke vervaldag de verzekeringspremies regelmatig te betalen die hem ten laste worden gelegd door de aldus onderschreven verzekeringspolissen. De leverancier zal hiervan het bewijs moeten leveren, telkens het bestuur daarom verzoekt. De door de leverancier te onderschrijven polissen zullen vermelden dat geen wijziging of opzegging van de polis en dat geen schorsing van de dekking kan worden toegepast vooraleer de verzekeraar het bestuur ten minste één maand voorafgaandelijk aan deze maatregel zal verwittigd hebben Plaats van levering Zie hoofdstuk Afnamepunten Wijzigingen aan de opdracht In het geval er wijzigingen van de in de bijlage(n) beschreven afnamepunten zouden ontstaan, kunnen deze in de opdracht worden aangepast. p. 13 / 28

14 3.9. rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd Prijsherziening Zie alinea's 2.4 'Wijze van prijsbepaling' en 4.4 'Prijsformules' Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier De leverancier zal de inlichtingen die hij krijgt en de vaststellingen die hij doet tijdens de uitvoering van de overeenkomst, als vertrouwelijke informatie beschouwen. Ze mogen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij na schriftelijke instemming van de besturen. De leverancier zal ook de privacy respecteren van de bewoners van de instellingen van het OCMW en AG Vespa en dit in de ruime zin. p. 14 / 28

15 4. TECHNISCHE BEPALINGEN Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas 4.1. Afnamepunten Hoofdstuk 6 van dit bestek bevat een lijst van afnamepunten met het EAN-nummer, de kenmerken en de historische meetgegevens van februari 2007 tot en met januari 2008 per afnamepunt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen afnamepunten: Afnamepunten met maandelijkse afrekening Afnamepunten met jaarlijkse afrekening Afnamepunten met caloriemeters De verbruiksprofielen zijn richtinggevend en niet bindend. Hoewel het bestuur zoveel mogelijk tracht correcte informatie te verlenen, kan het gebeuren dat er EAN-nummers opgenomen worden die fout zijn of die op het moment van de gunning, niet meer onder het beheer van het bestuur vallen. In dat geval zal de leverancier samen met het bestuur een oplossing zoeken voor deze toegangspunten. De leverancier zal hiertoe vlot samenwerken met het bestuur en desgevallend met de leverancier die actief was op het toegangspunt dat verkeerdelijk geswitcht werd. Zo moet de afnemer op de betrokken toegangspunten door de leverancier voldoende verwittigd worden van de vergissing en zo snel mogelijk terug geswitcht worden naar zijn eigen leverancier. Behoudens in geval van fout van het bestuur kan de leverancier geen schadevergoeding vorderen voor het feit dat deze toegangspunten niet kunnen worden beleverd. Voor de verschillende deelnemende besturen aan dit bestek kunnen wijzigingen optreden wat betreft: het aantal leveringspunten (uitbreiding, ontwikkelingen, herstructureringen, rationalisaties en optimalisaties van gebouwen door aankoop, verkoop, huur, verhuur, tijdelijke schorsing, nieuwbouw, renovatie, restauratie, participaties, ). Het gevraagde aardgasdebiet per leveringspunt (als gevolg van vernieuwing, renovatie, uitbreiding, optimalisaties, tarief leegstand, van de installaties in de gebouwen). Wijzigingen in het aantal leveringspunten en het gevraagde aardgasdebiet per leveringspunt kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor zover de volumemarges gerespecteerd worden. De levering aan nieuwe en aangepaste leveringspunten zal gebeuren volgens dezelfde leveringsvoorwaarden zoals beschreven in het bestek en ingediend door de inschrijver. Organisaties die hun hoofdactiviteiten uitvoeren in een gebouw dat deel uitmaakt van het patrimonium van de deelnemende besturen of door de besturen wordt gehuurd, kunnen gebruik maken van de aangeboden tarieven door de inschrijver. p. 15 / 28

16 4.2. Hoeveelheid Verbruik voor de periode februari 2007 tot en met januari Afnamepunten met jaarlijkse afrekening Afnamepunten met maandelijkse afrekening TOTAAL Stad Antwerpen kwh / jaar kwh / jaar kwh / jaar OCMW Antwerpen kwh / jaar kwh / jaar kwh / jaar AG Vespa kwh / jaar kwh / jaar kwh / jaar Digipolis kwh / jaar kwh / jaar Lokale Politie Antwerpen kwh / jaar kwh / jaar TOTAAL kwh / jaar kwh / jaar kwh / jaar Caloriemeters OCMW Antwerpen kwh / jaar 4.3. Volumemarges (elasticiteit van het afgenomen volume) De ingediende prijzen zijn geldig voor een verbruik op jaarbasis van minimaal 60% van het verbruik en maximaal 125% van het verbruik van een normaal jaar. Bij afwijkingen buiten de hierboven vastgestelde vork, verbinden de partijen zicht ertoe om over deze overeenkomst te onderhandelen teneinde het contractuele evenwicht te herstellen. De levering van aardgas wordt in elk geval gegarandeerd Prijsformules Inleiding Om een correcte prijsvergelijking mogelijk te maken worden door het bestuur prijsformules met opgegeven parameters gehanteerd. De inschrijver is verplicht een offerte te maken op basis van beschreven prijsformules. De wijze van prijsvergelijking werd besproken in hoofdstuk 2 Administratieve bepalingen in de paragraaf Wijze van prijsbepaling Diensten vervat in de prijsformules De prijsformule bevat volgende elementen: Transportnetkosten Alle kosten die de inschrijver moet maken voor het aankopen en het leveren van het aardgas Alle kosten voor de dienstverlening Diensten niet vervat in de prijsformules Niet inbegrepen in de prijsformules: De distributienetkosten Andere taksen, heffingen, toeslagen en retributies. BTW p. 16 / 28

17 Deze kostenelementen worden transparant doorgerekend door de inschrijver. De inschrijver mag hier geen marge op nemen Parameters gebruikt in de prijsformule HUB101 De index in EUR/MWh voor de forward aardgascontracten te Zeebrugge zoals gepubliceerd in pence per therm in de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, London SE8 3EY, UK, onder de titel van "Heren Monthly Indices" en de ondertitel van "Zeebrugge Hub". De index voor de maand van levering zal deze zijn die gepubliceerd wordt in ESGM op de eerste marktdag van diezelfde maand. De Zeebrugge Hub index voor het aardgas in pence per therm wordt omgezet in EUR/MWh op basis van het maandelijks gemiddelde van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de GBP van de maand die aan de maand van levering onmiddellijk voorafgaat, zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank en op basis van de omzettings-coëfficient 1 therm (15 C) = 0, MWh (25 C). Het eindresultaat wordt afgerond na 3 decimalen. GOL603 Het rekenkundig gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,2 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL603 wordt afgerond na 3 decimalen. GOL703 Het rekenkundig gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,2 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL703 wordt afgerond na 3 decimalen. HFO603 Het rekenkundig gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal.de maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank.De waarde van HFO603 wordt afgerond op 3 decimalen. HFO703 Het rekenkundig gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal.de maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank.De waarde van HFO703 wordt afgerond op 3 decimalen. BRENT703 De waarde in EUR/bbl op basis van het rekenkundig gemiddelde in USD/bbl van de maandgemiddelden van de noteringen van de "daily settlement of the first nearby futures Brent contract on IPE" van de zeven maanden die het leveringstrimester onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde in USD/bbl is van toepassing gedurende het hele leveringstrimester. De maandgemiddelden van de IPE Brent noteringen, uitgedrukt in USD/bbl, worden omgezet in EUR/bbl op basis van de overeenkomstige maandgemiddelden van de wisselkoersen van de Euro ten opzichte van de US Dollar zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. p. 17 / 28

18 In het geval bovenstaande noteringen niet meer beschikbaar zouden zijn of indien hun definities significant gewijzigd zouden worden, zullen deze vervangen worden op zodanige wijze dat de intentie van de bovenvermelde parameters wordt gerespecteerd Prijsformule Afnamepunten met maandelijkse facturatie De prijsformule is opgebouwd als volgt: De prijs bestaat uit: V m = een vaste maandelijkse vergoeding in euro P m = een vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie, in cent per KWh (c /kwh) Waarbij P m = a + b * HUB101 + c * GOL603 + d * GOL e * HFO603 + f * HFO703 + g * BRENT703 De coëfficiënten a, b, c, d, e, f en g worden opgegeven door de inschrijver tot 8 (acht) cijfers na de komma. Hij heeft het recht om aan de vaste maandelijkse vergoeding of aan één of meerdere coëfficiënten een waarde 0 (nul) toe te kennen. De inschrijver geeft een prijssimulatie voor P m voor de maand januari 2008 (prijs in c /kwh). Afnamepunten met jaarlijkse facturatie De prijsformule is opgebouwd als volgt: De prijs bestaat uit: V j = een vaste maandelijkse vergoeding in euro P j = een vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie, in cent per KWh (c /kwh) Waarbij P j = h + i * HUB101 + j * GOL603 + k * GOL l * HFO603 + m * HFO703 + n * BRENT703 De coëfficiënten h, i, j, k, l, m en n worden opgegeven door de inschrijver tot 8 (acht) cijfers na de komma. Hij heeft het recht om aan de vaste maandelijkse vergoeding of aan één of meerdere coëfficiënten een waarde 0 (nul) toe te kennen. De inschrijver geeft een prijssimulatie voor P j voor de maand januari 2008 (prijs in c /kwh). Afnamepunten met caloriemeters - wooneenheden (wordt gefactureerd aan de individuele gebruikers) De prijsformule is opgebouwd als volgt: De prijs bestaat uit: V we = een vaste maandelijkse vergoeding in euro P we = een vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie, in cent per KWh (c /kwh) Waarbij P we = o 1 + p 1 * HUB101 + q 1 * GOL603 + r 1 * GOL s 1 * HFO603 + t 1 * HFO703 + u 1 * BRENT703 De coëfficiënten o 1, p 1, q 1, r 1, s 1, t 1 en u 1 worden opgegeven door de inschrijver tot 8 (acht) cijfers na de komma. Hij heeft het recht om aan de vaste maandelijkse vergoeding of aan één of meerdere coëfficiënten een waarde 0 (nul) toe te kennen. De inschrijver geeft een prijssimulatie voor P we voor de maand januari 2008 (prijs in c /kwh). p. 18 / 28

19 Afnamepunten met caloriemeters OCMW (dienstencentra, sociale centra, preventiecentrum en burelen van de dienst Thuiszorg) (wordt gefactureerd aan het OCMW) De prijsformule is opgebouwd als volgt: De prijs bestaat uit: V ocmw = een vaste maandelijkse vergoeding in euro P ocmw = een vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie, in euro per kwh (c /kwh) Waarbij P ocmw = o 2 + p 2 * HUB101 + q 2 * GOL603 + r 2 * GOL s 2 * HFO603 + t 2 * HFO703 + u 2 * BRENT703 De coëfficiënten o 2, p 2, q 2, r 2, s 2, t 2 en u 2 worden opgegeven door de inschrijver tot 8 (acht) cijfers na de komma. Hij heeft het recht om aan de vaste maandelijkse vergoeding of aan één of meerdere coëfficiënten een waarde 0 (nul) toe te kennen. De inschrijver geeft een prijssimulatie voor P ocmw voor de maand januari 2008 (prijs in c /kwh). p. 19 / 28

20 5. MODELDOCUMENTEN Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas p. 20 / 28

21 STAD ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER BESTEK nr. PO/2008/5033 Levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de Stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, AG Vespa, Digipolis en de Lokale Politie Antwerpen Ik ondergetekende (naam, voornaam).... wonende te (straat)..... (nr). (postnummer)..(plaats) ofwel (indien het een vennootschap betreft) De ondergetekende vennootschap.... Nationaliteit:.. Maatschappelijke zetel: (straat)..... (nr). (postnummer)..(plaats) vertegenwoordigd door: (naam, voornaam en titel):.... ofwel (indien het een tijdelijke vereniging betreft waarvan allen hoofdelijk verbonden) voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven verbindt/verbinden zich bij deze op zijn/haar/hun roerende en onroerende goederen, de opdracht overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het bestek Levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de Stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, AG Vespa, Digipolis en de Lokale Politie Antwerpen uit te voeren aan de prijzen en coëfficiënten voor de prijsormules hierna opgegeven in de inventaris. Algemene inlichtingen Inschrijvingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid :... Ondernemingsnummer (alleen in België) : nr.(s):... Aantal werknemers (schrappen wat niet past): minder dan tien tien en meer Inlichtingen betreffende het personeel Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit :... p. 21 / 28

22 Betalingen Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op Rekeningnummer :.. Bij de volgende financiële instelling :. Geopend op naam van : Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris en offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop - of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek. Gedaan te. op De inschrijver(s) of gevolmachtigden (naam),.. Functie... Handtekening(en) Inlichtingen betreffende de inschrijver Contactpersoon 1: Tel. nr.: Contactpersoon 2: Tel. nr.: Fax. Nr.: Fax. Nr.: p. 22 / 28

23 STAD ANTWERPEN INVENTARIS BESTEK nr. PO/2008/5033 Levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de Stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, AG Vespa, Digipolis en de Lokale Politie Antwerpen Afnamepunten met maandelijkse facturatie V m (in euro) Coëfficiënt a Coëfficiënt b Coëfficiënt c Coëfficiënt d Coëfficiënt e Coëfficiënt f Coëfficiënt g Prijssimulatie P m voor januari 2008 Afnamepunten met jaarlijkse facturatie V j (in euro) Coëfficiënt h Coëfficiënt i Coëfficiënt j Coëfficiënt k Coëfficiënt l Coëfficiënt m Coëfficiënt n Prijssimulatie P j voor januari 2008 p. 23 / 28

24 Afnamepunten met caloriemeters - wooneenheden (wordt gefactureerd aan de individuele gebruikers) V we (in euro) Coëfficiënt o 1 Coëfficiënt p 1 Coëfficiënt q 1 Coëfficiënt r 1 Coëfficiënt s 1 Coëfficiënt t 1 Coëfficiënt u 1 Prijssimulatie P we voor januari 2008 Afnamepunten met caloriemeters OCMW (dienstencentra, sociale centra, preventiecentrum en burelen van de dienst Thuiszorg) (wordt gefactureerd aan het OCMW) V ocmw (in euro) Coëfficiënt o 2 Coëfficiënt p 2 Coëfficiënt q 2 Coëfficiënt r 2 Coëfficiënt s 2 Coëfficiënt t 2 Coëfficiënt u 2 Prijssimulatie P ocmw voor januari 2008 Korting, uitgedrukt in een percentage tot 2 (twee) cijfers na de komma, bij betaling binnen de 30 dagen Afnamepunten met maandelijkse facturatie Afnamepunten met jaarlijkse facturatie Afnamepunten met caloriemeters - wooneenheden Afnamepunten met caloriemeters OCMW p. 24 / 28

25 STAD ANTWERPEN VERPLICHTE INFORMATIE BESTEK nr. PO/2008/5033 Levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de Stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, AG Vespa, Digipolis en de Lokale Politie Antwerpen Historische tijdreeks van de gebruikte parameters op maandbasis voor de periode februari 2007 tot en met januari 2008 febr.2007 mrt 2007 apr.2007 mei 2007 juni 2007 juli 2007 aug.2007 sept okt nov dec jan HUB101 GOL603 GOL703 HFO603 HFO703 BRENT703 Gedaan te op de inschrijver(s), (handtekening) p. 25 / 28

26 STAD ANTWERPEN VERKLARING OP EER BESTEK nr. PO/2008/5033 Levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de Stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, AG Vespa, Digipolis en de Lokale Politie Antwerpen Ondergetekende(n),.. optredend in naam van de firma..... met maatschappelijke zetel te... verklaart op eer, met het oog op de kwalitatieve selectie: bij een vonnis in kracht van gewijsde niet veroordeeld te zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast, bij de beroepsuitoefening geen ernstige fout te hebben begaan niet in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen niet in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; geen aangifte te hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; in orde te zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de inschrijver gevestigd is; Ondergetekende gaat akkoord om, op het eerste verzoek van de aanbestedende overheid, de nodige originele bewijsstukken in verband met deze inlichtingen te overhandigen. Ik neem er kennis van dat iedere valse verklaring een uitsluitinggrond is voor deelneming aan onderhavige opdracht. Gedaan te op de inschrijver(s), (handtekening) p. 26 / 28

27 STAD ANTWERPEN VERKLARING LEVERINGSVERGUNNING BESTEK nr. PO/2008/5033 Levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de Stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, AG Vespa, Digipolis en de Lokale Politie Antwerpen Ondergetekende(n),.. optredend in naam van de firma..... met maatschappelijke zetel te... verklaart op eer: dat hij op het ogenblik van het indienen van de offerte beschikt over een leveringsverguning in Vlaanderen uitgereikt door De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en alle andere noodzakelijke vergunningen. Ondergetekende gaat akkoord om, op het eerste verzoek van de aanbestedende overheid, de nodige originele bewijsstukken in verband met deze inlichtingen te overhandigen. Ik neem er kennis van dat iedere valse verklaring een uitsluitinggrond is voor deelneming aan onderhavige opdracht. Gedaan te op de inschrijver(s), (handtekening) p. 27 / 28

28 6. AFNAMEPUNTEN Bestek PO/2008/5033 Levering van aardgas Zie bijlage (in Excel-formaat). Aanvulling bij OCMW Antwerpen Caloriemeters Verbruik (kwh/jr) Verlies (kwh/jr) Totaal (kwh/jr) Huize Berchem Leliepoort (geraamd) Lindenhof Deze totalen moeten bijgeteld worden bij de totalen in de bijlage en de totalen vermeld in 4.2 Hoeveelheid. p. 28 / 28

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 59,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. PO/2008/5107 Levering van 100% groene elektriciteit aan installaties en gebouwen van de Stad

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65 Overheidsopdracht van leveringen Openbare aanbesteding Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2009 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2011 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 10,00 OPENBARE AANBESTEDING MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. 2008/8150 Het drukken van het stedelijke infomagazine Antwerpen.be voor verschijning gedurende

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit

Nadere informatie

Organisatie van het evenement StuDay

Organisatie van het evenement StuDay STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 9,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8062 Organisatie van het

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA biedt, onder de vorm van een sportconcessieovereenkomst, de uitbating aan van de cafetaria gelegen op de sportsite Ruggeveld. Geïnteresseerde sportverenigingen,

Nadere informatie

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene offerte aanvraag. Leveren van porselein glaswerk en bestekken voor kantoorgebouw met bedrijfsrestaurant.

Algemene offerte aanvraag. Leveren van porselein glaswerk en bestekken voor kantoorgebouw met bedrijfsrestaurant. STAD ANTWERPEN Prijs 12,50 PATRIMONIUMONDERHOUD Algemene offerte aanvraag BESTEK nr. 2009/0127 Leveren van porselein glaswerk en bestekken voor kantoorgebouw met bedrijfsrestaurant. De offertes dienen

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2011 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2009 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding

BESTEK LEVERINGEN LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013 EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105 Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer algemene bouwwerken, dakwerken, elektriciteit, sanitair en centrale verwarming Aanbestedende Overheid aard van

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie