Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013"

Transcriptie

1 DL Strategy Financiële Infrmatiefiche vr niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fndsen met een interestvet gewaarbrgd dr de verzekeringsmaatschappij (Tak 21) en / f beleggingsfndsen znder kapitaalgarantie (Tak 23). Waarbrgen Bij leven: de waarde van het cntract. De waarde van het cntract is de sm van de waarde van het Tak 21 luik en/f de waarde van het Tak 23 luik. Tak 21: De waarde van het Tak 21 luik wrdt gevrmd dr het ttaal van de tekenningen, verhgd met de p het genblik van de tekenning tepasselijke basisrentes en de eventuele winstdeelname, en verminderd met de eventuele nttrekkingen. Tak 23: De waarde van het Tak 23 luik bestaat uit de sm van de respectieve waarden van elk van de gekzen beleggingsfndsen. De waarde van een beleggingsfnds wrdt berekend dr de eenheden van het cntract die tegekend zijn aan dat beleggingsfnds te vermenigvuldigen met de vereenkmstige eenheidswaarde. Het aantal eenheden van de gekzen Tak 23 fndsen wrdt gevrmd dr de mzetting van de tekenningen en nttrekkingen in eenheden. Bij verlijden: de maatschappij zal één van de vlgende bedragen aan de begunstigde(n) uitkeren: Znder ptinele en / f aanvullende waarbrg(en): De waarde van het cntract. Met de waarbrg minimumkapitaal verlijden : Het kapitaal minstens gelijk aan de waarde van het cntract f, in vrkmend geval, aan het in de bijzndere vrwaarden bepaalde minimumkapitaal verlijden. Met de waarbrg bijkmend kapitaal verlijden : Het kapitaal minstens gelijk aan de waarde van het cntract f, in vrkmend geval, aan het in de bijzndere vrwaarden bepaalde minimumkapitaal verlijden, verhgd met het bijkmende verzekerde kapitaal verlijden. Bij verlijden dr ngeval (f bij vlledige en blijvende invaliditeit ten gevlge van een ngeval): Met de waarbrg verlijden dr ngeval : Het in de bijzndere vrwaarden bepaalde kapitaal verlijden dr ngeval. Bij invaliditeit : Met de waarbrg premievrijstelling : De maatschappij neemt gedurende de invaliditeitsperide de betaling van de verzekeringspremies vr haar rekening in verhuding tt de invaliditeitsgraad. Met de aanvullende waarbrg invaliditeitsrente : De maatschappij betaalt gedurende de invaliditeitsperide een rente in verhuding tt de invaliditeitsgraad. De waarbrg premievrijstelling met verplicht nderschreven wrden. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 1/7

2 Delgrep Deze verzekering richt zich tt klanten die p zek zijn naar een belegging met een aantrekkelijk rendement en/f die hun naasten willen beschermen. DL Strategy kan eveneens gebruikt wrden vr successieplanning. Hiervr is het ten sterkste aangeraden dat de klant advies vraagt aan specialisten. Tak 21 luik Rendement gewaarbrgde interestvet De gewaarbrgde interestvet kan gekzen wrden tussen 2 fndsen (dit zijn geen gekantnneerde fndsen): DL Eternal (1,50%) DL Eternal Alpha (0%) De interestvet wrdt tegepast p de in het fnds belegde nettstrtingen. De interestvet wrdt per strting gewaarbrgd gedurende de vlledige lptijd van het cntract. Vr tekmstige strtingen is de gewaarbrgde interestvet deze die van tepassing is p het tijdstip van de strting. Interesten wrden gegenereerd vanaf de ntvangst van de strtingen p het cntract. winstdeelname Ieder jaar wrdt dr de maatschappij een winstdeelname verdeeld en tegekend vereenkmstig het plan dat werd neergelegd bij de Autriteit vr Financiële Diensten en Markten (FSMA) en vr zver het cntract in vege was p 31 december van het jaar dat aan de tekenning vrafgaat. Deze winstdeelname varieert vereenkmstig de resultaten van de maatschappij en de ntwikkeling van de financiële markten. De tekenning van een winstdeelname kan niet gewaarbrgd wrden vr de tekmst. Verleden rendementen (indien beschikbaar) Jaar Glbaal brutrendement van het fnds DL Eternal met gewaarbrgde interestvet 2,60% Glbaal brutrendement van het fnds DL Eternal Alpha met gewaarbrgde interestvet 0% ,15 % 3,15 % ,55 % 4,10 % ,10 % 3,65 % ,00 % 2,60 % Dit zijn glbale brutrendementen p jaarbasis, tegepast p de nett reserve (excl. eventuele taks, instapksten, beheersksten en risicpremies) Resultaten uit het verleden bieden geen garantie vr de tekmst. De Algemene Vergadering van de Aandeelhuders van Delta Llyd Life beslist ver het percentage van de winstdeelname. De kapitalisatiemethde is deze van samengestelde interesten p dagelijkse basis. Tak 23 luik Fndsen De kenmerken van ieder fnds zijn beschikbaar p de website Achteraan dit dcument vindt u een verzicht van de kenmerken. Rendement Het rendement van een Tak 23 beleggingsfnds is afhankelijk van de evlutie van de eenheidswaarde van het fnds. De verzekeringsmaatschappij biedt geen rendementsgarantie in Tak 23. Tak 23 beleggingsfndsen geven geen recht p winstdeelname. Het financiële risic wrdt vlledig gedragen dr de verzekeringnemer. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 2/7

3 Verleden rendementen (indien beschikbaar) Rendementen uit het verleden bieden geen garantie vr de tekmst. De histrische rendementen van de fndsen zijn beschikbaar p de website Achteraan dit dcument vindt u een verzicht van de rendementen. Tetreding / Inschrijving Tetreding is mgelijk p ieder mment. Inventariswaarde De eenheidswaarde is de waarde bepaald dr de fndsmanager na inhuding van alle beheersksten van de maatschappij en na eventuele tekenning van het dividend. De waarde van het cntract is gelijk aan het aantal eenheden van elk fnds vermenigvuldigd met hun respectieve waarde. De eenheidswaarde kan geraadpleegd wrden p de website de waarde wrdt wekelijks aangepast. De aan en verkp van eenheden gebeurt iedere dnderdag. Overdracht van Fndsen Algemeen Zie nder Switch. Ksten: instapksten De instapksten wrden tegepast p de strting na inhuding van de taks en/f de premies en taks van de aanvullende waarbrgen. De instapksten bedragen: nder / jaar 1 : maximaal 5%; vanaf / jaar 1 en minder dan 3 000/jaar 1 : maximaal 4,5%; vanaf / jaar 1 : maximaal 4%. uitstapksten Afkp p aanvraag: Per kalenderjaar 2, geen uitstapksten indien de sm van de afkpbedragen niet grter is dan 10% van de waarde van het cntract; p het gedeelte bven de 10%, uitstapksten van 4,8% die met 0,1% afnemen per verstreken maand te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het cntract; vanaf het 5 e jaar, geen uitstapksten meer. beheersksten die rechtstreeks p het cntract wrden aangerekend afkp / pnamevergeding ksten bij switch / verdracht (binnen hetzelfde luik f tussen verschillende luiken) Peridieke/geplande gedeeltelijke afkpen: Frfaitaire vergeding van 2,50 per pname. De beheersksten p het Tak 21 gedeelte bedragen maximaal 0,025%/maand. Ze wrden maandelijks ingehuden p de waarde van het Tak 21 luik gedurende de eerste 10 jaar van het cntract. De beheersksten p het Tak 23 gedeelte bedragen maximaal 0,08%/maand. Ze wrden ingehuden p de eenheidswaarde bepaald dr de fndsmanager. In geval van afkp p aanvraag van het Tak 21 luik binnen de eerste 8 jaar, kan een financiële vergeding ingehuden wrden. Switch p aanvraag: Kstels 1 keer per kalenderjaar 2 ; vervlgens: 0,5% van het vergedragen bedrag. In geval van verdracht van fndsen van het Tak 21 luik binnen de eerste 8 jaar, kan een financiële vergeding ingehuden wrden. Autmatische switch: De ksten verbnden aan de beleggingspties bedragen 0,5% van het vergedragen bedrag behalve in geval van dynamisering van de winstdeelname. 1 Het vermelde bedrag mvat de taks, maar niet de premies en taks van de aanvullende waarbrgen. 2 Een kalenderjaar lpt van 1 januari tt 31 december. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 3/7

4 Lptijd De lptijd bedraagt minimaal 5 jaar. Vr cntracten met aanvullende waarbrgen bedraagt de lptijd minimaal 10 jaar. Het cntract lpt ten laatste af p de 120 e verjaardag van de verzekerde. Gebeurtenissen die aanleiding geven tt uitkering van de waarde van het cntract zijn de pzegging van het cntract dr de verzekeringnemer, de vlledige afkp, het verlijden van de verzekerde f het bereiken van de einddatum van het cntract. Premie Indien de eerste strting een enige premie is, dan met ze minimaal (inclusief taks en instapksten) bedragen. Indien de eerste strting een recurrente premie is, dan met ze minimaal 480 / jaar (inclusief taks en instapksten, exclusief premies en taks van de aanvullende waarbrgen) bedragen. Bijkmende strtingen meten minimaal 500 (inclusief taks en instapksten) bedragen. Indexering met een vast percentage van 1% tt 5% is mgelijk. Aanvullende waarbrgen zijn alleen mgelijk met recurrente premies. De peridiciteit van de recurrente premies is vrij en mag maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks f jaarlijks zijn. Fiscaliteit Op de premies: De premiebetalingen genieten geen fiscaal vrdeel. Een taks van 2% is verschuldigd p iedere strting dr een natuurlijke persn. Een taks van 4,4% is verschuldigd p iedere strting dr een rechtspersn. Bij uitstap uit het Tak 21 gedeelte: Vr afkpen en switches p aanvraag: Vr natuurlijke persnen: Geen rerende vrheffing na een peride van 8 jaar en 1 maand. Om de rerende vrheffing te vermijden binnen de peride van 8 jaar en 1 maand, dienen 2 vrwaarden cumulatief vervuld te wrden: Een verlijdensdekking van minimaal 130% van de sm van de strtingen (exclusief taks en exclusief taks en premies van aanvullende waarbrgen) nderschrijven vanaf de aanvangsdatum EN verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde bij leven. Vr rechtspersnen: De rerende vrheffing is altijd verschuldigd. Vr peridieke gedeeltelijke afkpen en autmatische switches: Deze zijn altijd nderwrpen aan de rerende vrheffing. Op de einddatum van het cntract: Zie regeling nder afkpen en switches p aanvraag. In geval van verlijden: De rerende vrheffing is niet verschuldigd. In geval van uitstap uit het Tak 23 luik: De rerende vrheffing is niet verschuldigd. Bij switch binnen het Tak 21 luik: De rerende vrheffing is niet verschuldigd. Afkp: gedeeltelijke afkp Minimumsald: Het sald van de waarde van het cntract na afkp met minstens gelijk zijn aan met minimaal 250 per fnds. Gedeeltelijke afkp p aanvraag: Gedeeltelijke afkpen meten minstens 500 bedragen. Peridieke gedeeltelijke afkpen: De verzekeringnemer kan kiezen vr een jaarlijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse f maandelijkse afkp. De verzekeringnemer bepaalt het bedrag van de peridieke gedeeltelijke afkpen nder de vrm van een frfaitair nett bedrag. De peridieke gedeeltelijke afkpen bedragen minimaal per jaar en maximaal Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 4/7

5 15% van de waarde van het cntract. Dit percentage van 15% wrdt berekend p basis van de premie (inclusief taks en instapksten) vr de peridieke gedeeltelijke afkpen gepland bij de nderschrijving en p basis van de reserve vr de peridieke gedeeltelijke afkpen die aangevraagd wrden in de lp van het cntract Het percentage van kstelze afkpen p aanvraag en het maximale limietpercentage van peridieke gedeeltelijke afkpen zijn niet cumuleerbaar. Deze verschillende types afkpen zijn evenwel nderling cmbineerbaar. vlledige afkp De verzekeringnemer heeft het recht m de vlledige afkp van zijn cntract p ieder mment aan te vragen. Overdracht tussen Tak 21 en Tak 23 / Switch De waarde van het cntract die belegd werd in een f meerdere beleggingsfndsen kan gedeeltelijk f vlledig vergedragen wrden naar een f meerdere beleggingsfndsen beschikbaar in het kader van het cntract (binnen hetzelfde luik f tussen verschillende luiken). Na iedere switch dient de waarde van elk fnds minimaal 250 te bedragen. Eén van de vijf beleggingspties (autmatische switch) is mgelijk per cntract. Deze pties zijn de vlgende: Beveiliging van de meerwaarde (niet beschikbaar vr cntracten met peridieke strtingen): per Tak 23 fnds kan de klant een percentage van de meerwaarde kiezen (minimaal 5%) m ver te dragen naar het fnds DL Eternal. Dynamisering van de winstdeelname: een bedrag gelijk aan de eventuele winstdeelname wrdt gratis vergedragen naar een Tak 23 fnds. Herbalancering: wanneer de waarde van één van de gekzen fndsen minimaal 5% afwijkt van de rsprnkelijke verdeling, wrdt er een verdracht uitgeverd m naar de rsprnkelijke verdeling terug te keren. Drip Feed: na een eenmalige strting in een Tak 21 fnds gebeuren autmatische verdrachten naar vraf bepaalde Tak 23 fndsen. Het vergedragen bedrag met minstens 150 bedragen, en minstens 40 per fnds. Dynamische Stp Lss: vr ieder Tak 23 fnds kan de klant een percentage van waardevermindering bepalen (minimum 5%, maximum 50%, per schijven van 1%) waarbij het sald van het fnds vergedragen wrdt naar het fnds DL Eternal. Deze beleggingspties zijn beschikbaar vanaf , met uitzndering van de beleggingsptie Dynamische Stp Lss die beschikbaar is vanaf Infrmatie Een keer per jaar verstrekt de maatschappij de wettelijke infrmatie aan de verzekeringnemer ver de evlutie van het DL Strategy cntract. Het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfndsen van DL Strategy" is beschikbaar p de website Fnds Per cntract is een keuze van maximaal 6 fndsen mgelijk uit de lijst van de fndsen van het prduct DL Strategy (Tak 21 en Tak 23 al dan gecmbineerd). Per gekzen fnds dient minimaal 15% van de nettpremie belegd te wrden. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 5/7

6 Intern Fnds De delstelling 3 is m hfdzakelijk te beleggen in: Risicklasse 4 p 31/12/2011 Bestemd vr de belegger met risicprfiel Onderliggend fnds Delta Llyd BlackRck Wrld Gld Fund Aandelen sectr edele metalen 6 Full Equity BGF Wrld Gld Fund BlackRck Beheerder van het nderliggende fnds Delta Llyd Carmignac Cmmdities Aandelen grndstffensectr 5 Full Equity Carmignac Prtfli Cmmdities Carmignac Gestin Delta Llyd Carmignac Emergents Aandelen pkmende markten 5 Full Equity Carmignac Emergents Carmignac Gestin Delta Llyd Carmignac Patrimine Flexibel wereldwijd beheer 2 Cnservative Carmignac Patrimine part A Carmignac Gestin (min. 50% in bligaties) Delta Llyd Carmignac Prfil Réactif 100 Flexibel wereldwijd beheer 3 Balanced Carmignac Prfil Réactif 100 Carmignac Gestin (max 100% in aandelen) Delta Llyd Financière de l Echiquier Agressr Eurpese aandelen 5 Full Equity Agressr Financière de l'echiquier Delta Llyd Fnds Dnau Aandelen pkmend Eurpa 5 Full Equity Delta Llyd Dnau Fnds NV Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Fnds Select Dividend Eurpese aandelen 3 Balanced Delta Llyd Select Dividend Fnds N.V. Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life Bnd Fund Obligaties 2 Cnservative Delta Llyd Rente Fnds N.V. Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life Ethna Aktiv Fund Mix 3 Balanced Ethna Aktiv Fund Ethenea Independent Investrs Delta Llyd Life L Asian Participatin Fund Aandelen uit Azië Pacifische regi incl. Japan 5 Full Equity Delta Llyd L Asian Participatin Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Eurpean Participatin Fund Eurpese aandelen 5 Full Equity Delta Llyd L Eurpean Participatin Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Glbal Prperty Fund Aandelen vastgedsectr 3 Balanced Delta Llyd L Glbal Prperty Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Glbal Theme Fund Diversificatie wereldwijde aandelen 3 Balanced Delta Llyd L Glbal Theme Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Health Develpment Fund Aandelen vergrijzing & gezndheids sectr 3 Balanced Delta Llyd L Health Develpment Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L New Energy Fund Aandelen sectr alternatieve energieën 5 Full Equity Delta Llyd L New Energy Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Technlgy Trends Fund Aandelen technlgische sectr 4 Grwth Delta Llyd L Technlgy Trends Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Water & Climate Fund Aandelen eclgische sectr 5 Full Equity Delta Llyd L Water & Climate fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life Mix Fund Gevarieerde mix 2 Cnservative Delta Llyd Mix Fnds N.V. Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life Pictet EUR Liquidity Mnetaire in EUR 1 Cnservative Pictet EUR Liquidity Pictet Funds (Eurpe) S.A Delta Llyd Life Skagen Kn Tiki Fund Aandelen pkmende markten 5 Full Equity Skagen Kn Tiki Skagen AS Delta Llyd Life Trids Sustainable Bnd Fund Wereldwijde staats en bedrijfs bligaties die aan een 1 Cnservative Trids Sustainable Bnd Fund Delta Llyd Asset Management duurzame beleggingsstrategie vlden Delta Llyd Life Trids Sustainable Equity Fund Wereldwijde bedrijfsaandelen die aan een duurzame 4 Grwth Trids Sustainable Equity Fund Delta Llyd Asset Management beleggings strategie vlden Delta Llyd Petercam Real Estate Eurpe Aandelen Eurpese vastgedsectr 5 Full Equity Petercam Real Estate Eurpe Capitalisatin Petercam Capitalisatin Delta Llyd R Valr F Flexibel wereldwijd beheer 4 Grwth R Valr Actin F Rthschild et Cie Gestin (max 100% in aandelen) Delta Llyd Saint Hnré Cnvertibles Cnverteerbare bligaties EUR 2 Cnservative Edmnd de Rthschild Eurpe Cnvertibles (Ex Saint Hnré Cnvertibles) Edmnd de Rthschild Asset Management Delta Llyd Triclre Rendement C Aandelen Frankrijk 4 Grwth Edmnd de Rthschild Triclre Rendement (Ex Triclre Rendement) Edmnd de Rthschild Asset Management 3 Samenvatting van de beleggingsplitiek. Alleen de vlledige tekst van het Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfndsen van DL Strategy is rechtsgeldig. 4 De risicklassen in Tak 23 variëren van 0 tt 6, waarbij risicklasse 6 het hgste risic inhudt. De risicklasse van een fnds kan veranderen. De meest recente risicklasse wrdt vermeld in de laatste versie van het Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfndsen van DL Strategy. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 6/7

7 Intern Fnds Overeenstemmend jaarlijks brut rendement 5 van het intern fnds per 31/12/ jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Peride 2011 Peride Peride Peride Delta Llyd BlackRck Wrld Gld Fund 18,86% 20,92% Delta Llyd Carmignac Cmmdities 22,35% 25,00% Delta Llyd Carmignac Emergents 13,22% 25,47% Delta Llyd Carmignac Patrimine 2,02% 6,88% Delta Llyd Carmignac Prfil Réactif ,88% 9,66% Delta Llyd Financière de l Echiquier Agressr 19,99% 15,45% Delta Llyd Fnds Dnau 26,89% 16,63% Delta Llyd Fnds Select Dividend 10,03% 7,63% Delta Llyd Life Bnd Fund 3,59% 1,57% Delta Llyd Life Ethna Aktiv Fund Delta Llyd Life L Asian Participatin Fund Delta Llyd Life L Eurpean Participatin Fund Delta Llyd Life L Glbal Prperty Fund 3,53% Delta Llyd Life L Glbal Theme Fund 13,58% Delta Llyd Life L Health Develpment Fund 15,11% Delta Llyd Life L New Energy Fund 43,49% Delta Llyd Life L Technlgy Trends Fund 3,90% Delta Llyd Life L Water & Climate Fund 21,61% Delta Llyd Life Mix Fund 3,49% Delta Llyd Life Pictet EUR Liquidity Delta Llyd Life Skagen Kn Tiki Fund Delta Llyd Life Trids Sustainable Bnd Fund 2,73% Delta Llyd Life Trids Sustainable Equity Fund 7,10% Delta Llyd Petercam Real Estate Eurpe Capitalisatin 12,79% 11,29% Delta Llyd R Valr F 11,45% 15,95% Delta Llyd Saint Hnré Cnvertibles 12,93% 3,85% Delta Llyd Triclre Rendement C 18,92% 5 Glbaal jaarlijks brut rendement tegepast p de nett reserve (exclusief eventuele taks, instapksten en risicpremies) Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 7/7

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering 1.1. Inhoud beheersreglement Beleggingsvormen voor Beleggingsverzekering Beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...2 1.2. Situering...2 1.3. Intrestgekoppelde

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013 Belfius Pensin Fund Maandelijkse Reprting Januari 2013 Markten Aandelen Psitief nieuws ndersteunt risicappetijt Equity Indices - 1 mnth YTD (%, in EUR) MSCI Eurpe 3.25% 3.25% MSCI EMU 3.74% 3.74% MSCI

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie