Jaarverantwoording Stichting Lievegoed te Bilthoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven

2 INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013 I II III

3 Directieverslag bij jaarrekening 2013 Bilthoven, 9 januari Algemene informatie De juridische structuur Lievegoed is een statutaire stichting. De Stichting Lievegoed onderscheidt haar activiteiten in drie eenheden, namelijk; de divisie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ), de divisie VG (mensen met een verstandelijke beperking) en Lievegoed Bedrijven B.V. (Lievegoed is 100% aandeelhouder), waarin vooral de exploitatie van de behandelboerderijen zijn ondergebracht. Lievegoed Bedrijven B.V. kent een eigen jaarrekening. De resultaten van de B.V. worden geconsolideerd meegenomen in de jaarrekening van de Stichting Lievegoed (Lievegoed). Kernactiviteiten Lievegoed biedt vanuit een antroposofische grondslag zorg aan mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Wij zijn een niche speler en hebben de ambitie een specialist te zijn op de scheidslijnen van de Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg en de Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg. Binnen deze zorgterreinen kennen we diverse integratieve activiteiten. Daarnaast kennen wij diverse werkvormen, zoals: werkgebieden ( dagbesteding ) met of zonder woonvormen, klinische en ambulante zorg. Bijzonder is het integreren van het bieden van zinvol werk op de boerderijen als wezenlijk onderdeel van de behandeling of begeleiding. 1

4 Werkgebied Het werkgebied van Lievegoed is landelijk en kent een 25 locaties in eigendom en meerdere huurobjecten (vooral woningen). De ggz-zorg (psychiatrie en verslavingszorg) heeft een landelijke functie en omvat de gehele ggz-keten: van klinische zorg (opname in een introductiecentrum, kliniek of therapeutische (leef)werkgemeenschap), poliklinische zorg of deeltijdbehandeling tot en met nazorg en maatschappelijk herstel en begeleid kleinschalig wonen. De gehandicaptenzorg werkt geconcentreerd in vijf grootstedelijke regio s: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag (doelgroep kinderen; functies dagopvang, dagbesteding en ambulante begeleiding); Utrecht/ Driebergen/ Zeist en Breda (doelgroep volwassenen; functies wonen en werkgebieden). Kengetallen GGZ Het aanbod psychiatrie en verslavingszorg wordt geboden op 13 kleinschalige afdelingen, met een totale capaciteit van 147 klinische plaatsen, inclusief 42 plaatsen beschermd wonen. Er waren in totaal cliënten in zorg, waarvan nieuw in zorg in Er werden DBC s geopend en DBC s gesloten. Kengetallen gehandicaptenzorg Het aanbod gehandicaptenzorg betreft 142 intramurale cliënten. Er werd uur extramurale productie geleverd en dagdelen werkgebieden. Kengetallen personeel Het aantal directe medewerkers in loondienst was 691 (351 FTE). Hiervan werken 586 medewerkers in de directe zorg en 105 in management, ondersteunende diensten of in overig niet cliëntgebonden functies. De interne organisatiestructuur De topstructuur bestaat uit een éénhoofdige Raad van Bestuur, twee divisiedirecteuren (VG en GGZ) en een directeur Zorg, tevens eerste geneeskundige. Met het oprichten van de Lievegoed Bedrijven BV is eind 2012 een directeur benoemd. 2

5 De aansturing van de ondersteunende eenheden en staf is binnen het directieteam verdeeld. 2. Belangrijke elementen van het gevoerde beleid. Onze ambitie blijft gericht op het verder inhoudelijk ontwikkelen van ons gespecialiseerd zorgaanbod voor cliënten met specifieke en complexe zorgvragen in de doelgroepen psychiatrie, verslaving of verstandelijke beperking. Het investeren in kwaliteit van zorg in combinatie met wetenschappelijk onderzoek blijft een prioriteit. Ook is het profileren van Lievegoed als een kwaliteitsinstituut op gang gekomen. Wij zijn, ondanks het soms grillige overheidsbeleid, zelfbewust keuzes blijven maken, vanuit de kracht en de wendbaarheid van een niche - organisatie. Het strikte uitgavenbeleid uit voorgaande jaren is in 2013 voortgezet. Wel is er bewust gekozen om uitvoering te geven aan de strategie om de hoeveelheid locaties te centreren en de grootste knelpunten te renoveren. In 2013 zijn vier gerenoveerde nieuwe locaties opgeleverd. Dit betrof vooral het onderbrengen van acht oude locaties in drie nieuwe en het renoveren van de kliniek in Bilthoven. Eind van het verslagjaar hebben we een vijfde boerenbedrijf kunnen aankopen. De gerenoveerde locaties en het nieuwe boerenbedrijf zijn: Het medisch kinderdag centrum Marjatta verhuist naar het Hof van Eden in Den Haag. Het nieuwe huurpand werd casco opgeleverd en is geheel in eigen antroposofische stijl ingericht. De nieuwe locatie biedt ruimte aan 40 kinderen en aan uitbreiding van het aanbod voor kinderen met lichamelijke beperking en of bijkomende problematiek. Een (huur) boerderij in Ravenswoud is compleet verbouwd tot een nieuw introductiecentrum voor verslavingszorg, ter vervanging van Hamingen. Ravenswoud biedt plaats aan 18 cliënten, die hier hun eerste periode doorbrengen van de behandeling. 3

6 De boerderij aan de Portengen 6 te Kockengen is vanaf eind april 2013 de nieuwe locatie voor de RIBW de Kraal. De boerderij in Kockengen biedt plaats voor 20 bewoners die vanuit doorgemaakte verslaving en/of psychiatrische aandoening begeleiding nodig hebben. In Amsterdam is het gebouw aan de Klencke 109 omgebouwd tot locatie voor kinderen met een verstandelijke beperking. De nieuw locatie vervangt alle bestaande locaties in Amsterdam. Het aankopen van Hoeve Kraaiveld levert een volume uitbreiding op om Lievegoed Bedrijven B.V. meer renderend te maken. De hoeve past in onze zorgvisie aangezien hier ook plek is voor 14 verblijfscliënten. In nauwe samenwerking met anderen en frequent overleg met het ministerie hebben wij ons ingezet voor het opzetten van een gespecialiseerd behandelaanbod voor jong volwassenen met complexe psychiatrische problematiek (comorbiditeit ) en bijkomende gedragsproblemen, die niet in aanmerking komen voor begeleide woonvormen en zich niet zelfstandig in de maatschappij kunnen handhaven. Deze doelgroep zal op de nieuwe locatie Kraaiveld worden opgevangen. Aan de maatschappelijke wens tot ambulantisering in de GGZ hebben wij invulling gegeven door, in samenwerking met antroposofische huisartsenpraktijken, onze ambulante behandeling op diverse locaties in het land te gaan aanbieden. Vanuit onze ambitie ons te specialiseren in gehandicaptenzorg met bijkomende problematiek is er een locatie in Bilthoven opgezet voor cliënten met matige of lichte verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische gedragsproblematiek. Er is sprake van voortgaande professionalisering van ondersteunende organisatieonderdelen, zoals het invoeren van een EPD in de GGZ, het outsourcen van financiële en personeelsadministratie, het digitaliseren van verzuimmanagement 4

7 en Arbozorgsysteem, evenals het geven van een eerste aanzet tot het outsourcen van de ICT en het digitaliseren van de zorgplannen in de VG. De omvang en dus capaciteit van onze kleine organisatie dwingen ons deze keuze te maken. De ontwikkelingen op gebied van de digitalisering en informatievoorziening volgen elkaar in ras tempo op en zijn zo complex dat wij als kleine organisatie dit tempo niet bij kunnen houden. De tijd en energie die wij erin zouden moeten investeren om bij te blijven staat niet meer in verhouding tot de omvang van de totale organisatie. Uitbesteden bij een professionele organisaties geeft ons de ruimte ons optimaal op de kwaliteit van de zorg te richten. Rond het vastgoed is er een nauwe samenwerking met Volker/Wessels opgebouwd. Het medewerkers tevredenheidonderzoek (MTO) en een cliënt tevredenheidonderzoek (CTO) heeft plaatsgevonden. Vanuit deze bevindingen zijn enkele belangrijke verbeterpunten opgesteld. De verbeterpunten voortkomend uit het MTO zijn: Communicatie, Pauze/arbeidstijden en Werkdruk. De verbeterpunten uit het CTO zijn per locatie besproken met locale cliëntenraden. We hebben de strategie voor neergezet. De hoofdthema s hieruit zijn Kwaliteit verankeren, Profileren en Ondernemen, in aansluiting op ons motto je bent meer dan je denkt en onze kernwaardes: aandacht, gastvrijheid, ontmoeting en ontwikkeling binnen de ontwikkeling naar een bewuste organisatie. De voltallige directie heeft alle medewerkers op locatie bezocht. Medewerkers en directie gingen in gesprek over de strategienota en over hun eigen wensen en ideeën. Wij willen de komende jaren werken aan het vitaliseren van onze antroposofische identiteit. Intern hebben we een identiteitskring opgericht en werken we met maatjesproject om te bereiken dat op alle afdelingen een proces op gang komt van opnieuw en fris kijken naar de mogelijkheden van antroposofie voor het realiseren van hele goede zorg en behandeling. Met een aantal collega antroposofische instellingen hebben we de uitdaging opgepakt om te laten zien dat antroposofische zorg voor een grote groep mensen een relevante keuze is, passend in de tijdsgeest en bij ontwikkelingen in de samenleving. 5

8 3. Financiële informatie Binnen Lievegoed hebben we te maken met alle voorkomende financieringsvormen van de gezondheidszorg in Nederland. Lievegoed onderhandelt jaarlijks met 7 verzekeraars over de zorgverkoop. Voor een relatief kleine nichespeler is het niet eenvoudig op de huidige kapitaalmarkt eigen- en/of vreemd vermogen aan te trekken. Wel wordt Lievegoed beoordeeld in de gebruikelijke ratio s die vergelijkbaar worden met het bedrijfsleven. Dit vraagt om een hoog gehalte van ondernemerschap en creativiteit om te bewerkstelligen dat Lievegoed een interessante partner is voor investeerders. Afgelopen jaar is de omzet licht gedaald van 36,4 miljoen in 2012 naar 36,1 miljoen in De uitgaven zijn gestegen van 34,7 miljoen in 2012 naar 35,9 miljoen in Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat van 0,2 miljoen in 2013 (tegen 1,7 miljoen in 2012). In het directieverslag van 2012 werd nog uitgegaan van een nul-resultaat over De Raad van Bestuur heeft de omzet en daarbij behorende balansposten naar beste weten bepaald en daarbij rekening gehouden met belangrijke schattingsfactoren en onzekerheden die landelijk een rol spelen en ook bij Lievegoed van toepassing zijn. De genoemde sector brede onzekerheden cumuleren en leiden tot onzekerheden in de jaarrekening. De Raad van Bestuur kan het individuele effect van deze sector brede onzekerheden op de betrouwbaarheid van de omzetverantwoording in de jaarrekening 2013 van Lievegoed niet opheffen gegeven de landelijke systeemcomplexiteit. Deze landelijke systeemcomplexiteit is voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in april 2014 aanleiding geweest een NBA-Alert 32 af te geven. Dit Audit Alert is bedoeld voor accountants van zorgaanbieders van curatieve GGZ. Het alert heeft tot een intensief overleg geleid op nationaal niveau tussen alle betrokken partijen, zoals; VWS, NZA, GGZ NL, Banken, Accountants en Verzekeraars. In dit overleg is een uitstel van deponering van de jaarrekening overeen gekomen. Ook Lievegoed heeft zich verbonden aan dit overleg en zal de jaarrekening 6

9 deponeren op basis van het nationaal bestuurlijke akkoord, welke is overeengekomen op 1 december Lievegoed zal deponeren op vrijdag 16 januari De vertraging van deponering leidt er toe dat de gebeurtenissen na balansdatum in dit financieel jaarverslag uitgebreider aan de orde komen dan normaal en tevens leiden tot maatregelen die van invloed zijn op de bedrijfsprocessen in 2014 en Continuïteitsveronderstelling In de loop van 2014 werd Lievegoed geconfronteerd met 'breach' van de bankconvenanten en een oplopend financieel risico (significante druk op de liquiditeitspositie) divisie te weten: 1. Registratie-issues waardoor DBC s,als gevolg van de implementatie in het najaar 2012 van een nieuw productieregistratiesysteem, niet tijdig konden worden gevalideerd en gefactureerd aan de zorgverzekeraars. Dit heeft geleid tot een toenemende benutting van de bestaande kredietfaciliteiten; 2. Toenemende druk van zorgverzekeraars om te komen tot goedkopere (en daarmee in toenemende mate ambulante) behandeling voor hun cliënten; 3. Te lage productiviteit van ambulante behandelaren waardoor de exploitatie 2014 in onder druk kwam te staan. Naast de bovenstaande zaken wordt Stichting Lievegoed als GGZ aanbieder geconfronteerd met de landelijke onzekerheden ten aanzien van de DBC-bekostigings systematiek waardoor de jaarrekening 2013 niet binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar 2013 kon worden gedeponeerd met de door de financiers vereiste accountantsverklaring. Daarnaast wordt ultimo 2013 net niet voldaan aan de door de ING gestelde voorwaarde dat de omzetratio ten minste 15% moet bedragen. Hierdoor voldoet Stichting Lievegoed eind 2013 niet aan alle voorwaarden die gesteld zijn door de financiers waardoor sprake is van een breach van de bankconvenanten. De hiervoor beschreven gebeurtenissen en omstandigheden duiden op een onzekerheid van materieel belang dat er mogelijk twijfel kan doen ontstaan over het vermogen van Stichting Lievegoed om haar continuïteit te handhaven. Hierdoor is Stichting Lievegoed mogelijk niet in staat om haar activa te realiseren en haar verplichtingen af te wikkelen bij een normaal verloop van haar bedrijfsactiviteiten. 7

10 De Raad van Bestuur van Stichting Lievegoed heeft eind 2014 ingrijpende maatregelen getroffen om te komen tot een structurele verbetering. In oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur een portfolio-keuze (afbouw van klinische zorg en intensivering van ambulante zorg) gemaakt en geïntervenieerd op de bijbehorende kostenstructuur, inclusief verhogen van de productiviteit. Met het schrappen van 34 klinische verblijfsplaatsen en saneren van 27 FTE aan arbeidsplaatsen zijn maatregelen genomen om de benodigde ombuiging te kunnen realiseren leidend tot een gezonde financiële bedrijfsvoering. De verwachting hierbij is dat in 2015 weer sprake zal zijn van een gezonde bedrijfsvoering met positieve exploitatieresultaten. De aanvraag voor collectief ontslag op bedrijfseconomische gronden is inmiddels afgerond met de Vakbonden en de Ondernemingsraad. De ontslagaanvragen zijn eind 2014 bij UWV ingediend en afwikkeling zal eerste kwartaal 2015 worden afgerond. Daar waar het exploitatieresultaat uit de normale bedrijfsuitoefening over 2014 nog negatief bedraagt (indicatie: > negatief) is als gevolg van de hierboven beschreven maatregelen voor 2015 een positief exploitatieresultaat begroot van De door de Raad van Bestuur getroffen maatregelen zijn met de financiers (ING, Rabobank en Triodos) besproken. Met de banken vindt regelmatig overleg plaats op grond waarvan de Raad van Bestuur van Stichting Lievegoed afleidt dat de kredietfaciliteit niet eenzijdig zal worden opgezegd of zodanig zal worden verlaagd dat Stichting Lievegoed de komende 12 maanden niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Ook wordt met de banken gesproken over een aanvullende financiering welke moet bijdragen aan de financiering van de door de Raad van Bestuur in gang gezette ombuiging van de divisie GGZ. De kasstroomprognoses laten zien dat gedurende 2015 de bandbreedtes gering zijn. Ondanks dat ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 2013 de benodigde aanvullende financiering nog niet formeel is geëffectueerd verwacht de Raad van Bestuur dat dit begin 2015 zal worden gerealiseerd (op basis van de met de bankiers 8

11 gevoerde gesprekken) waardoor Lievegoed de komende 12 maanden aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Op basis hiervan concludeert de Raad van Bestuur van Stichting Lievegoed dat het hanteren van de continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 5. Informatie over financiële instrumenten Het nog niet geformaliseerde treasurybeleid kent een defensief karakter waarin gestreefd wordt naar lage en voorspelbare rentelasten. Complexe financiële producten met onvoorzienbare risico s worden niet ingezet. Eventuele overtollige financiële middelen worden niet risicodragend weggezet. 6. Informatie over onderzoek en ontwikkeling Er is een onderzoeksprotocol ontwikkeld voor een promotieonderzoek naar de ontwikkeling van herstellend vermogen (salutogenese) en van behandeluitkomsten (ROM) bij patiënten met dubbele diagnose (verslaving en psychiatrie). Lievegoed is geïnteresseerd in de mate waarin de behandeling bij Lievegoed bijdraagt aan het herstellend of zelfhelend vermogen van mensen, en zo een duurzaam effect heeft. Het plan behelst een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Twee promotoren van Erasmus MC en Wageningen UR hebben hieraan hun goedkeuring gegeven en hun medewerking toegezegd. Hiernaast is de Universiteit van Amsterdam betrokken via een adviseur. 7. Informatie over aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen We zien het als een uitdaging de komende jaren een beweging op gang brengen die de antroposofie weer een nieuw elan geeft. Mensen die er toe doen in de antroposofische 9

12 wereld, van onderwijs, politiek, zorg tot financiële instellingen en die vanuit de antroposofie een reactie hebben op maatschappelijke trends als financiële achteruitgang en vraag naar gemeenschapszin. Begrippen als duurzaamheid, integrale zorg en kleinschaligheid, vertrouwde begrippen uit de antroposofie, geven bij uitstek antwoord op de maatschappelijke vraagstukken van nu. 8. Informatie over toepassing gedragscode De Raad van Toezicht besteedt aandacht aan de heersende bepalingen rond health governancestructuur. Bezoldiging van de bestuurder en RvT vindt plaats conform de daarvoor gestelde landelijke normen. Door de toenemende onzekerheid van de externe bekostiging van de zorg streeft Lievegoed naar flexibilisering van de kostenstructuur. Lievegoed wil als antroposofisch georiënteerde zorgaanbieder een bijzondere positie in het Nederlandse zorglandschap behouden. Met inachtneming van voorgaande premisse sluiten wij toekomstige samenwerking met andere zorgaanbieders niet uit. 9. Toekomst Op grond van de vooruitzichten voor 2015 met afslankingen in de kostenstructuur, verbetering van de resultaten en bij het beschikbaar houden door de banken van en de verwachte uitbreiding van de kredietfaciliteiten, is sprake van een positieve bedrijfsvoering zoals ook in de voorgaande jaren het geval was. 10

13 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Bilthoven, 9 januari Aanbieding De Raad van Toezicht van Lievegoed biedt hierbij zijn verslag over het jaar 2013 aan. De jaarrekening is gecontroleerd door de externe accountant. De Raad van Toezicht heeft op 21 mei 2014 de voorlopige rekening 2013 behandeld en voorlopig goedgekeurd. De definitieve goedkeuring is verleend in de vergadering van 17 december Dit tijdsverloop is veroorzaakt door de landelijke discussie over het audit alert dat de accountants hebben gegeven voor de ggzsector. De verklaring van de extern accountant is toegevoegd aan de overige gegevens van de jaarrekening. 2. Positie Lievegoed Lievegoed biedt antroposofisch georiënteerde zorg aan mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Kwaliteit Kwaliteit van zorg is voor de Raad een belangrijk aandachtspunt. Zowel in de vergaderingen van de Raad als in de contacten met het management komt dit thema aan de orde. De Raad heeft in 2012 uit zijn midden een commissie Kwaliteit benoemd die in principe jaarlijks (op indicatie vaker) een zorginhoudelijke audit verricht. In 2013 hebben twee audits plaatsgevonden. De inspanningen van de commissie zijn erop gericht om kwaliteit van zorg te definiëren in de context van de missie van de Lievegoed, opdat er, gebaseerd op inhoudelijke indicatoren, nog explicieter op gestuurd kan worden. De commissie hoort ook vertegenwoordigers van de Centrale Cliëntenraad om hun visie op de inhoud van de zorg te vernemen. De cyclus gericht op het verbeteren van kwaliteit van zorg binnen Lievegoed is door deze audits geborgd. Aanvankelijk bestond er een plan tot wetenschappelijk onderzoek naar salutogenese; gezien echter de financiële situatie van Lievegoed in 2014 is dit onderwerp on hold gezet. Een nieuw EPD is sinds oktober 2012 geïmplementeerd en zal naar verwachting helpen om de kwaliteit van dossiervoering te verbeteren. In 2012 is organisatiebreed aandacht besteed aan de kernwaarden van de organisatie. Via drie medewerkersbijeenkomsten zijn de begrippen Aandacht, Gastvrijheid, Ontmoeting en Ontwikkelen intensief doorgesproken. In 2013 hebben deze waarden verdere aandacht en implementatie gekregen. Strategie In de loop van 2013 is de nota STRATEGIE vastgesteld. Kwaliteit verankeren, Profileren en Ondernemen zijn de drie hoofdthema s voor Lievegoed in de jaren Deze hoofdthema s zijn vertaald in een aantal verbindende doelstellingen. Met het woord verbinden wordt uitdrukking gegeven aan het belang dat een ieder die betrokken is bij Lievegoed deze verbindende doelstelling de komende jaren voelt, ervaart en overneemt. Aan het eind van deze strategische periode (2017) is de antroposofische zorg van Lievegoed een begrip aan het worden in Nederland (hoge kwaliteit van zorg, academische werkplaats, innovatief, financieel gezond, maatschappelijk geïntegreerd en ondernemend). Daarnaast wil Lievegoed een aantrekkelijke werkgever zijn en een organisatie met uitzonderlijke kwaliteiten op de kernwaarden: gastvrijheid, aandacht, ontmoeten en ontwikkelen. 1

14 Identiteit De antroposofische identiteit van Lievegoed ziet de Raad als een vaste factor voor de toekomst. Vanuit de inspiratie die de antroposofie biedt, en die mede door de naamgever Bernard Lievegoed verder is ontwikkeld, ziet de Raad uit naar een toekomst, waarin psychiatrie, verslavingszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit het antroposofisch gedachtegoed nieuwe impulsen kan ontvangen en geven. Belangrijke elementen zijn daarbij de wederkerigheid tussen cliënt en begeleider/behandelaar, de zingeving van iedere inspanning vanuit een biografisch perspectief en de ervaring dat geen ontmoeting voor niets is geweest. Een goede verhouding tussen individualiteit en gezamenlijkheid geeft mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en verdieping. Versterking van de antroposofische zorg binnen Lievegoed wordt mede door meer samenwerking tussen de onderdelen verstandelijk gehandicaptenzorg, psychiatrie en verslavingszorg met kracht ingezet. Financiën Over 2013 kon een positief exploitatieresultaat worden gerealiseerd van 0,2 miljoen, inclusief resultaat Lievegoed Bedrijven BV. Ook in 2013 is specifieke aandacht gegaan naar een verdere vergroting van een efficiënte bedrijfsvoering. De liquiditeitspositie vraagt voortdurend aandacht; in 2013 heeft deze niet tot problemen geleid. De ingrijpende veranderingen in de regelgeving en bezuinigingen in de sector laten echter ook Lievegoed niet onberoerd. Topstructuur organisatie De structuur van de organisatie bestaat uit een eenhoofdige Raad van Bestuur met drie divisiedirecteuren, verantwoordelijk voor respectievelijk de Gehandicaptenzorg, de GGZ/Verslavingszorg en Lievegoed Bedrijven bv, en daarnaast een eerste geneeskundige/directeur zorg. De controller rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder. Deze structuur functioneert adequaat. De Raad van Toezicht heeft in 2013 twee maal met het MT overleg gehad. 3. Health Governance Code De Raad van Toezicht besteedt aandacht aan de heersende bepalingen rond health governance structuur. De Raad beschikt over een reglement alsmede over reglementen voor de financiële auditcommissie en de auditcommissie zorg. De honorering van de Raad is gebaseerd op de adviesregeling van de NVTZ. Vanaf het begrotingsjaar 2010 is na een periodieke evaluatie - KMPG Accountants N.V. door de Raad aangewezen als controlerend accountant voor Lievegoed. Deze aanwijzing geldt in principe voor vijf jaar. De Raad van Toezicht kan statutair uit maximaal 7 personen bestaan. Door omstandigheden is de omvang van de raad de afgelopen periode beperkt tot 5 personen. De raad heeft geconstateerd dat deze omvang erg werkbaar is en continueert deze omvang. Uiteraard stelt dit eisen aan de betrokkenheid en aanwezigheid. In de loop van 2013 is op basis van een opnieuw geformuleerd profiel geworven voor de vacature- De Bot per ultimo De Raad heeft de open werving zelf ter hand genomen. Zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad hebben over de voorgedragen kandidaat advies uitgebracht. De Raad heeft in een informele setting zijn werkwijze en taakopvatting geëvalueerd en ter zake nadere afspraken gemaakt. Met de bestuurder is een jaargesprek gevoerd. De Raad heeft de nevenfuncties van de voorzitter en de leden geïnventariseerd en vastgesteld dat geen tegenstrijdige belangen aanwezig zijn. De Raad heeft expliciet stilgestaan bij de omstandigheid dat een lid van de Raad als hoogleraar betrokken is bij een promotieonderzoek 2

15 binnen Lievegoed. Deze heeft als taak het onderzoek te toetsen op kwaliteit en wetenschappelijke verantwoording. De Raad van Toezicht heeft aandacht geschonken aan het risico van belangenverstrengeling. Doordat openheid en transparantie uitgangspunt zijn wordt genoemd risico ondervangen. De Raad heeft enkele beleidsdiscussies gevoerd in aanwezigheid van het management en een werkbezoek gebracht aan een van de locaties (Marjatta te Den Haag). Voorts heeft een overleg van de voorzitter van de raad met de voltallige Ondernemingsraad plaatsgevonden alsmede een kennismakingsgesprek tussen de voorzitter en de voorzitter van de CCR. De Raad heeft het initiatief genomen om eens in de 1 à 2 jaar een gezamenlijke bijeenkomst van managementteam, ondernemingsraad en centrale cliëntenraad te beleggen om in algemene zin over onze zorginstelling van gedachten te wisselen. Op 14 november 2012 heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden. Uiteraard komt deze ontmoeting niet in de plaats van het gebruikelijke overleg tussen Raad van Toezicht met OR respectievelijk CCR afzonderlijk. In 2014 wordt wederom een dergelijke bijeenkomst gehouden. 4. Samenstelling van de Raad van Toezicht De Raad was per 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Mr. drs. A. J. (Arthur) Modderkolk, voorzitter, wonende te Driebergen Prof. dr. L.R.T. (Tjalling) van der Goot, wonende te Hoorn Prof. dr. C.L. (Niels) Mulder, wonende te Rotterdam Drs. K. (Kathelijne) Drenth, wonende te Amsterdam J.J. (Jacqueline) Joppe Msc, wonende te Vianen De heer Paul de Bot heeft per 31 december 2013 afscheid genomen van de Raad van Toezicht van Lievegoed. Hij was één van de founding fathers van de Bernard Lievegoed Kliniek en heeft voor de ontwikkeling van de stichting veel betekend. Mevrouw Jacqueline Joppe is per 1 januari 2014 toegetreden tot de raad. De raad heeft de heer Arthur Modderkolk herbenoemd als voorzitter voor een periode van vier jaar. Mevrouw Kathelijne Drenth is benoemd tot vice-voorzitter. 5. Vergaderingen van de Raad van Toezicht De Raad heeft in 2013 vijf maal plenair vergaderd. Daarnaast hebben de drie commissies van de raad hun eigen vergaderingen gehad. Financiële auditcommissie De auditcommissie is drie maal bijeen geweest, waarvan eenmaal met de externe accountant. Aan de orde waren o.a. de managementrapportages, de ontwikkeling van de liquiditeit en solvabiliteit, de jaarrekening 2012 en de begroting Ook werd de uitbesteding van de administratie aan AAG besproken en de investeringen in enkele nieuwe locaties. Met name wordt genoemd de aankoop van zorgboerderij Kraaiveld, die organisatorisch onder Lievegoed Bedrijven valt. Verder werd aandacht besteed aan de toedeling van de overheadkosten van de verschillende divisies. De zorginkoop is elk jaar weer een arbeidsintensief proces. Door de verspreide aanwezigheid van de verschillende zorglocaties van Lievegoed heeft zij te maken met verschillende zorgverzekeraars, die elk hun eigen normen hanteren voor overigens gelijke gevallen. Zorginhoudelijke auditcommissie De auditcommissie zorg heeft twee maal vergaderd. De eerste geneeskundige neemt standaard deel aan de vergadering van de commissie. Voor de vergaderingen worden representanten vanuit de organisatie uitgenodigd, zoals de orthopedagoog VG, voorzitter CCR Lievegoed en voorzitter CCR GGZ. Aan de orde waren o.a. thema s als Plan van Aanpak Kwaliteit, de uitkomsten van Zorgcontrol GGZ 3

16 resp. VGZ, de stand van zaken Suïcidebeleid en de aansluiting van de eerste geneeskundige bij kwaliteit divisie VG. Zie verder wat onder punt 2 onder kwaliteit is opgemerkt. Remuneratiecommissie De commissie heeft de werving en selectie van de opvolging van Paul de Bot ter hand genomen. De open werving heeft ca 150 reacties opgeleverd. Het traject heeft geleid tot de benoeming van mevrouw Jacqueline Joppe als lid van de raad ingaande 1 januari De commissie heeft voorts het jaargesprek met de raad van bestuur voorbereid en gevoerd. In zijn reguliere vergaderingen heeft de Raad o.a. aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen: Strategie ( Je bent meer dan je denkt ); Samenwerking met diverse zorgorganisaties; Jaarrekening 2012 en accountantsverslag; Aanpassing statuten Lievegoed; Financiële kwartaalrapportages controller; Lopende vastgoedprojecten; Pilot project Driebergen (herstructurering vastgoedlocaties); Concept-begroting 2014 Lievegoed, exclusief Bedrijven; Aankoop zorgboerderij Kraaiveld; 5. Toekomst De ontwikkelingen in de zorg zullen ook voor Lievegoed gevolgen hebben. Van overheidszijde en zorgverzekeraars worden ingrijpende beleidswijzigingen voorgenomen met grote financiële gevolgen voor de zorgverlenende instellingen. De transitie naar verdere ambulantisering van de zorg, met name in de GGZ, zal ook bij Lievegoed verdere aandacht moeten krijgen. In 2014 en volgende jaren zal sterk gestuurd worden op een gezonde liquiditeitspositie. De Raad ziet het als een belangrijk streven Lievegoed als antroposofisch georiënteerde zorgaanbieder zijn bijzondere positie in het Nederlandse zorglandschap te laten behouden. De nota Strategie biedt hiertoe richting. 4

17 Stichting Lievego Jaarrekening 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven geconsolideerde jaarrekening

18 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (geconsolideerd) Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Geconsolideerde specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten 29 en gereed gekomen projecten Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Enkelvoudige specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten 48 en gereed gekomen projecten Enkelvoudig overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring 60

19 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

20 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-12 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-12 PASSIVA Eigen vermogen 10 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Pagina 4

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 213 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Drukwerk: Drukkerij Hub. Tonnaer B.V. Stichting

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie