Jaarverantwoording Stichting Lievegoed te Bilthoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven

2 INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013 I II III

3 Directieverslag bij jaarrekening 2013 Bilthoven, 9 januari Algemene informatie De juridische structuur Lievegoed is een statutaire stichting. De Stichting Lievegoed onderscheidt haar activiteiten in drie eenheden, namelijk; de divisie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ), de divisie VG (mensen met een verstandelijke beperking) en Lievegoed Bedrijven B.V. (Lievegoed is 100% aandeelhouder), waarin vooral de exploitatie van de behandelboerderijen zijn ondergebracht. Lievegoed Bedrijven B.V. kent een eigen jaarrekening. De resultaten van de B.V. worden geconsolideerd meegenomen in de jaarrekening van de Stichting Lievegoed (Lievegoed). Kernactiviteiten Lievegoed biedt vanuit een antroposofische grondslag zorg aan mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Wij zijn een niche speler en hebben de ambitie een specialist te zijn op de scheidslijnen van de Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg en de Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg. Binnen deze zorgterreinen kennen we diverse integratieve activiteiten. Daarnaast kennen wij diverse werkvormen, zoals: werkgebieden ( dagbesteding ) met of zonder woonvormen, klinische en ambulante zorg. Bijzonder is het integreren van het bieden van zinvol werk op de boerderijen als wezenlijk onderdeel van de behandeling of begeleiding. 1

4 Werkgebied Het werkgebied van Lievegoed is landelijk en kent een 25 locaties in eigendom en meerdere huurobjecten (vooral woningen). De ggz-zorg (psychiatrie en verslavingszorg) heeft een landelijke functie en omvat de gehele ggz-keten: van klinische zorg (opname in een introductiecentrum, kliniek of therapeutische (leef)werkgemeenschap), poliklinische zorg of deeltijdbehandeling tot en met nazorg en maatschappelijk herstel en begeleid kleinschalig wonen. De gehandicaptenzorg werkt geconcentreerd in vijf grootstedelijke regio s: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag (doelgroep kinderen; functies dagopvang, dagbesteding en ambulante begeleiding); Utrecht/ Driebergen/ Zeist en Breda (doelgroep volwassenen; functies wonen en werkgebieden). Kengetallen GGZ Het aanbod psychiatrie en verslavingszorg wordt geboden op 13 kleinschalige afdelingen, met een totale capaciteit van 147 klinische plaatsen, inclusief 42 plaatsen beschermd wonen. Er waren in totaal cliënten in zorg, waarvan nieuw in zorg in Er werden DBC s geopend en DBC s gesloten. Kengetallen gehandicaptenzorg Het aanbod gehandicaptenzorg betreft 142 intramurale cliënten. Er werd uur extramurale productie geleverd en dagdelen werkgebieden. Kengetallen personeel Het aantal directe medewerkers in loondienst was 691 (351 FTE). Hiervan werken 586 medewerkers in de directe zorg en 105 in management, ondersteunende diensten of in overig niet cliëntgebonden functies. De interne organisatiestructuur De topstructuur bestaat uit een éénhoofdige Raad van Bestuur, twee divisiedirecteuren (VG en GGZ) en een directeur Zorg, tevens eerste geneeskundige. Met het oprichten van de Lievegoed Bedrijven BV is eind 2012 een directeur benoemd. 2

5 De aansturing van de ondersteunende eenheden en staf is binnen het directieteam verdeeld. 2. Belangrijke elementen van het gevoerde beleid. Onze ambitie blijft gericht op het verder inhoudelijk ontwikkelen van ons gespecialiseerd zorgaanbod voor cliënten met specifieke en complexe zorgvragen in de doelgroepen psychiatrie, verslaving of verstandelijke beperking. Het investeren in kwaliteit van zorg in combinatie met wetenschappelijk onderzoek blijft een prioriteit. Ook is het profileren van Lievegoed als een kwaliteitsinstituut op gang gekomen. Wij zijn, ondanks het soms grillige overheidsbeleid, zelfbewust keuzes blijven maken, vanuit de kracht en de wendbaarheid van een niche - organisatie. Het strikte uitgavenbeleid uit voorgaande jaren is in 2013 voortgezet. Wel is er bewust gekozen om uitvoering te geven aan de strategie om de hoeveelheid locaties te centreren en de grootste knelpunten te renoveren. In 2013 zijn vier gerenoveerde nieuwe locaties opgeleverd. Dit betrof vooral het onderbrengen van acht oude locaties in drie nieuwe en het renoveren van de kliniek in Bilthoven. Eind van het verslagjaar hebben we een vijfde boerenbedrijf kunnen aankopen. De gerenoveerde locaties en het nieuwe boerenbedrijf zijn: Het medisch kinderdag centrum Marjatta verhuist naar het Hof van Eden in Den Haag. Het nieuwe huurpand werd casco opgeleverd en is geheel in eigen antroposofische stijl ingericht. De nieuwe locatie biedt ruimte aan 40 kinderen en aan uitbreiding van het aanbod voor kinderen met lichamelijke beperking en of bijkomende problematiek. Een (huur) boerderij in Ravenswoud is compleet verbouwd tot een nieuw introductiecentrum voor verslavingszorg, ter vervanging van Hamingen. Ravenswoud biedt plaats aan 18 cliënten, die hier hun eerste periode doorbrengen van de behandeling. 3

6 De boerderij aan de Portengen 6 te Kockengen is vanaf eind april 2013 de nieuwe locatie voor de RIBW de Kraal. De boerderij in Kockengen biedt plaats voor 20 bewoners die vanuit doorgemaakte verslaving en/of psychiatrische aandoening begeleiding nodig hebben. In Amsterdam is het gebouw aan de Klencke 109 omgebouwd tot locatie voor kinderen met een verstandelijke beperking. De nieuw locatie vervangt alle bestaande locaties in Amsterdam. Het aankopen van Hoeve Kraaiveld levert een volume uitbreiding op om Lievegoed Bedrijven B.V. meer renderend te maken. De hoeve past in onze zorgvisie aangezien hier ook plek is voor 14 verblijfscliënten. In nauwe samenwerking met anderen en frequent overleg met het ministerie hebben wij ons ingezet voor het opzetten van een gespecialiseerd behandelaanbod voor jong volwassenen met complexe psychiatrische problematiek (comorbiditeit ) en bijkomende gedragsproblemen, die niet in aanmerking komen voor begeleide woonvormen en zich niet zelfstandig in de maatschappij kunnen handhaven. Deze doelgroep zal op de nieuwe locatie Kraaiveld worden opgevangen. Aan de maatschappelijke wens tot ambulantisering in de GGZ hebben wij invulling gegeven door, in samenwerking met antroposofische huisartsenpraktijken, onze ambulante behandeling op diverse locaties in het land te gaan aanbieden. Vanuit onze ambitie ons te specialiseren in gehandicaptenzorg met bijkomende problematiek is er een locatie in Bilthoven opgezet voor cliënten met matige of lichte verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische gedragsproblematiek. Er is sprake van voortgaande professionalisering van ondersteunende organisatieonderdelen, zoals het invoeren van een EPD in de GGZ, het outsourcen van financiële en personeelsadministratie, het digitaliseren van verzuimmanagement 4

7 en Arbozorgsysteem, evenals het geven van een eerste aanzet tot het outsourcen van de ICT en het digitaliseren van de zorgplannen in de VG. De omvang en dus capaciteit van onze kleine organisatie dwingen ons deze keuze te maken. De ontwikkelingen op gebied van de digitalisering en informatievoorziening volgen elkaar in ras tempo op en zijn zo complex dat wij als kleine organisatie dit tempo niet bij kunnen houden. De tijd en energie die wij erin zouden moeten investeren om bij te blijven staat niet meer in verhouding tot de omvang van de totale organisatie. Uitbesteden bij een professionele organisaties geeft ons de ruimte ons optimaal op de kwaliteit van de zorg te richten. Rond het vastgoed is er een nauwe samenwerking met Volker/Wessels opgebouwd. Het medewerkers tevredenheidonderzoek (MTO) en een cliënt tevredenheidonderzoek (CTO) heeft plaatsgevonden. Vanuit deze bevindingen zijn enkele belangrijke verbeterpunten opgesteld. De verbeterpunten voortkomend uit het MTO zijn: Communicatie, Pauze/arbeidstijden en Werkdruk. De verbeterpunten uit het CTO zijn per locatie besproken met locale cliëntenraden. We hebben de strategie voor neergezet. De hoofdthema s hieruit zijn Kwaliteit verankeren, Profileren en Ondernemen, in aansluiting op ons motto je bent meer dan je denkt en onze kernwaardes: aandacht, gastvrijheid, ontmoeting en ontwikkeling binnen de ontwikkeling naar een bewuste organisatie. De voltallige directie heeft alle medewerkers op locatie bezocht. Medewerkers en directie gingen in gesprek over de strategienota en over hun eigen wensen en ideeën. Wij willen de komende jaren werken aan het vitaliseren van onze antroposofische identiteit. Intern hebben we een identiteitskring opgericht en werken we met maatjesproject om te bereiken dat op alle afdelingen een proces op gang komt van opnieuw en fris kijken naar de mogelijkheden van antroposofie voor het realiseren van hele goede zorg en behandeling. Met een aantal collega antroposofische instellingen hebben we de uitdaging opgepakt om te laten zien dat antroposofische zorg voor een grote groep mensen een relevante keuze is, passend in de tijdsgeest en bij ontwikkelingen in de samenleving. 5

8 3. Financiële informatie Binnen Lievegoed hebben we te maken met alle voorkomende financieringsvormen van de gezondheidszorg in Nederland. Lievegoed onderhandelt jaarlijks met 7 verzekeraars over de zorgverkoop. Voor een relatief kleine nichespeler is het niet eenvoudig op de huidige kapitaalmarkt eigen- en/of vreemd vermogen aan te trekken. Wel wordt Lievegoed beoordeeld in de gebruikelijke ratio s die vergelijkbaar worden met het bedrijfsleven. Dit vraagt om een hoog gehalte van ondernemerschap en creativiteit om te bewerkstelligen dat Lievegoed een interessante partner is voor investeerders. Afgelopen jaar is de omzet licht gedaald van 36,4 miljoen in 2012 naar 36,1 miljoen in De uitgaven zijn gestegen van 34,7 miljoen in 2012 naar 35,9 miljoen in Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat van 0,2 miljoen in 2013 (tegen 1,7 miljoen in 2012). In het directieverslag van 2012 werd nog uitgegaan van een nul-resultaat over De Raad van Bestuur heeft de omzet en daarbij behorende balansposten naar beste weten bepaald en daarbij rekening gehouden met belangrijke schattingsfactoren en onzekerheden die landelijk een rol spelen en ook bij Lievegoed van toepassing zijn. De genoemde sector brede onzekerheden cumuleren en leiden tot onzekerheden in de jaarrekening. De Raad van Bestuur kan het individuele effect van deze sector brede onzekerheden op de betrouwbaarheid van de omzetverantwoording in de jaarrekening 2013 van Lievegoed niet opheffen gegeven de landelijke systeemcomplexiteit. Deze landelijke systeemcomplexiteit is voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in april 2014 aanleiding geweest een NBA-Alert 32 af te geven. Dit Audit Alert is bedoeld voor accountants van zorgaanbieders van curatieve GGZ. Het alert heeft tot een intensief overleg geleid op nationaal niveau tussen alle betrokken partijen, zoals; VWS, NZA, GGZ NL, Banken, Accountants en Verzekeraars. In dit overleg is een uitstel van deponering van de jaarrekening overeen gekomen. Ook Lievegoed heeft zich verbonden aan dit overleg en zal de jaarrekening 6

9 deponeren op basis van het nationaal bestuurlijke akkoord, welke is overeengekomen op 1 december Lievegoed zal deponeren op vrijdag 16 januari De vertraging van deponering leidt er toe dat de gebeurtenissen na balansdatum in dit financieel jaarverslag uitgebreider aan de orde komen dan normaal en tevens leiden tot maatregelen die van invloed zijn op de bedrijfsprocessen in 2014 en Continuïteitsveronderstelling In de loop van 2014 werd Lievegoed geconfronteerd met 'breach' van de bankconvenanten en een oplopend financieel risico (significante druk op de liquiditeitspositie) divisie te weten: 1. Registratie-issues waardoor DBC s,als gevolg van de implementatie in het najaar 2012 van een nieuw productieregistratiesysteem, niet tijdig konden worden gevalideerd en gefactureerd aan de zorgverzekeraars. Dit heeft geleid tot een toenemende benutting van de bestaande kredietfaciliteiten; 2. Toenemende druk van zorgverzekeraars om te komen tot goedkopere (en daarmee in toenemende mate ambulante) behandeling voor hun cliënten; 3. Te lage productiviteit van ambulante behandelaren waardoor de exploitatie 2014 in onder druk kwam te staan. Naast de bovenstaande zaken wordt Stichting Lievegoed als GGZ aanbieder geconfronteerd met de landelijke onzekerheden ten aanzien van de DBC-bekostigings systematiek waardoor de jaarrekening 2013 niet binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar 2013 kon worden gedeponeerd met de door de financiers vereiste accountantsverklaring. Daarnaast wordt ultimo 2013 net niet voldaan aan de door de ING gestelde voorwaarde dat de omzetratio ten minste 15% moet bedragen. Hierdoor voldoet Stichting Lievegoed eind 2013 niet aan alle voorwaarden die gesteld zijn door de financiers waardoor sprake is van een breach van de bankconvenanten. De hiervoor beschreven gebeurtenissen en omstandigheden duiden op een onzekerheid van materieel belang dat er mogelijk twijfel kan doen ontstaan over het vermogen van Stichting Lievegoed om haar continuïteit te handhaven. Hierdoor is Stichting Lievegoed mogelijk niet in staat om haar activa te realiseren en haar verplichtingen af te wikkelen bij een normaal verloop van haar bedrijfsactiviteiten. 7

10 De Raad van Bestuur van Stichting Lievegoed heeft eind 2014 ingrijpende maatregelen getroffen om te komen tot een structurele verbetering. In oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur een portfolio-keuze (afbouw van klinische zorg en intensivering van ambulante zorg) gemaakt en geïntervenieerd op de bijbehorende kostenstructuur, inclusief verhogen van de productiviteit. Met het schrappen van 34 klinische verblijfsplaatsen en saneren van 27 FTE aan arbeidsplaatsen zijn maatregelen genomen om de benodigde ombuiging te kunnen realiseren leidend tot een gezonde financiële bedrijfsvoering. De verwachting hierbij is dat in 2015 weer sprake zal zijn van een gezonde bedrijfsvoering met positieve exploitatieresultaten. De aanvraag voor collectief ontslag op bedrijfseconomische gronden is inmiddels afgerond met de Vakbonden en de Ondernemingsraad. De ontslagaanvragen zijn eind 2014 bij UWV ingediend en afwikkeling zal eerste kwartaal 2015 worden afgerond. Daar waar het exploitatieresultaat uit de normale bedrijfsuitoefening over 2014 nog negatief bedraagt (indicatie: > negatief) is als gevolg van de hierboven beschreven maatregelen voor 2015 een positief exploitatieresultaat begroot van De door de Raad van Bestuur getroffen maatregelen zijn met de financiers (ING, Rabobank en Triodos) besproken. Met de banken vindt regelmatig overleg plaats op grond waarvan de Raad van Bestuur van Stichting Lievegoed afleidt dat de kredietfaciliteit niet eenzijdig zal worden opgezegd of zodanig zal worden verlaagd dat Stichting Lievegoed de komende 12 maanden niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Ook wordt met de banken gesproken over een aanvullende financiering welke moet bijdragen aan de financiering van de door de Raad van Bestuur in gang gezette ombuiging van de divisie GGZ. De kasstroomprognoses laten zien dat gedurende 2015 de bandbreedtes gering zijn. Ondanks dat ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 2013 de benodigde aanvullende financiering nog niet formeel is geëffectueerd verwacht de Raad van Bestuur dat dit begin 2015 zal worden gerealiseerd (op basis van de met de bankiers 8

11 gevoerde gesprekken) waardoor Lievegoed de komende 12 maanden aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Op basis hiervan concludeert de Raad van Bestuur van Stichting Lievegoed dat het hanteren van de continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 5. Informatie over financiële instrumenten Het nog niet geformaliseerde treasurybeleid kent een defensief karakter waarin gestreefd wordt naar lage en voorspelbare rentelasten. Complexe financiële producten met onvoorzienbare risico s worden niet ingezet. Eventuele overtollige financiële middelen worden niet risicodragend weggezet. 6. Informatie over onderzoek en ontwikkeling Er is een onderzoeksprotocol ontwikkeld voor een promotieonderzoek naar de ontwikkeling van herstellend vermogen (salutogenese) en van behandeluitkomsten (ROM) bij patiënten met dubbele diagnose (verslaving en psychiatrie). Lievegoed is geïnteresseerd in de mate waarin de behandeling bij Lievegoed bijdraagt aan het herstellend of zelfhelend vermogen van mensen, en zo een duurzaam effect heeft. Het plan behelst een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Twee promotoren van Erasmus MC en Wageningen UR hebben hieraan hun goedkeuring gegeven en hun medewerking toegezegd. Hiernaast is de Universiteit van Amsterdam betrokken via een adviseur. 7. Informatie over aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen We zien het als een uitdaging de komende jaren een beweging op gang brengen die de antroposofie weer een nieuw elan geeft. Mensen die er toe doen in de antroposofische 9

12 wereld, van onderwijs, politiek, zorg tot financiële instellingen en die vanuit de antroposofie een reactie hebben op maatschappelijke trends als financiële achteruitgang en vraag naar gemeenschapszin. Begrippen als duurzaamheid, integrale zorg en kleinschaligheid, vertrouwde begrippen uit de antroposofie, geven bij uitstek antwoord op de maatschappelijke vraagstukken van nu. 8. Informatie over toepassing gedragscode De Raad van Toezicht besteedt aandacht aan de heersende bepalingen rond health governancestructuur. Bezoldiging van de bestuurder en RvT vindt plaats conform de daarvoor gestelde landelijke normen. Door de toenemende onzekerheid van de externe bekostiging van de zorg streeft Lievegoed naar flexibilisering van de kostenstructuur. Lievegoed wil als antroposofisch georiënteerde zorgaanbieder een bijzondere positie in het Nederlandse zorglandschap behouden. Met inachtneming van voorgaande premisse sluiten wij toekomstige samenwerking met andere zorgaanbieders niet uit. 9. Toekomst Op grond van de vooruitzichten voor 2015 met afslankingen in de kostenstructuur, verbetering van de resultaten en bij het beschikbaar houden door de banken van en de verwachte uitbreiding van de kredietfaciliteiten, is sprake van een positieve bedrijfsvoering zoals ook in de voorgaande jaren het geval was. 10

13 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Bilthoven, 9 januari Aanbieding De Raad van Toezicht van Lievegoed biedt hierbij zijn verslag over het jaar 2013 aan. De jaarrekening is gecontroleerd door de externe accountant. De Raad van Toezicht heeft op 21 mei 2014 de voorlopige rekening 2013 behandeld en voorlopig goedgekeurd. De definitieve goedkeuring is verleend in de vergadering van 17 december Dit tijdsverloop is veroorzaakt door de landelijke discussie over het audit alert dat de accountants hebben gegeven voor de ggzsector. De verklaring van de extern accountant is toegevoegd aan de overige gegevens van de jaarrekening. 2. Positie Lievegoed Lievegoed biedt antroposofisch georiënteerde zorg aan mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Kwaliteit Kwaliteit van zorg is voor de Raad een belangrijk aandachtspunt. Zowel in de vergaderingen van de Raad als in de contacten met het management komt dit thema aan de orde. De Raad heeft in 2012 uit zijn midden een commissie Kwaliteit benoemd die in principe jaarlijks (op indicatie vaker) een zorginhoudelijke audit verricht. In 2013 hebben twee audits plaatsgevonden. De inspanningen van de commissie zijn erop gericht om kwaliteit van zorg te definiëren in de context van de missie van de Lievegoed, opdat er, gebaseerd op inhoudelijke indicatoren, nog explicieter op gestuurd kan worden. De commissie hoort ook vertegenwoordigers van de Centrale Cliëntenraad om hun visie op de inhoud van de zorg te vernemen. De cyclus gericht op het verbeteren van kwaliteit van zorg binnen Lievegoed is door deze audits geborgd. Aanvankelijk bestond er een plan tot wetenschappelijk onderzoek naar salutogenese; gezien echter de financiële situatie van Lievegoed in 2014 is dit onderwerp on hold gezet. Een nieuw EPD is sinds oktober 2012 geïmplementeerd en zal naar verwachting helpen om de kwaliteit van dossiervoering te verbeteren. In 2012 is organisatiebreed aandacht besteed aan de kernwaarden van de organisatie. Via drie medewerkersbijeenkomsten zijn de begrippen Aandacht, Gastvrijheid, Ontmoeting en Ontwikkelen intensief doorgesproken. In 2013 hebben deze waarden verdere aandacht en implementatie gekregen. Strategie In de loop van 2013 is de nota STRATEGIE vastgesteld. Kwaliteit verankeren, Profileren en Ondernemen zijn de drie hoofdthema s voor Lievegoed in de jaren Deze hoofdthema s zijn vertaald in een aantal verbindende doelstellingen. Met het woord verbinden wordt uitdrukking gegeven aan het belang dat een ieder die betrokken is bij Lievegoed deze verbindende doelstelling de komende jaren voelt, ervaart en overneemt. Aan het eind van deze strategische periode (2017) is de antroposofische zorg van Lievegoed een begrip aan het worden in Nederland (hoge kwaliteit van zorg, academische werkplaats, innovatief, financieel gezond, maatschappelijk geïntegreerd en ondernemend). Daarnaast wil Lievegoed een aantrekkelijke werkgever zijn en een organisatie met uitzonderlijke kwaliteiten op de kernwaarden: gastvrijheid, aandacht, ontmoeten en ontwikkelen. 1

14 Identiteit De antroposofische identiteit van Lievegoed ziet de Raad als een vaste factor voor de toekomst. Vanuit de inspiratie die de antroposofie biedt, en die mede door de naamgever Bernard Lievegoed verder is ontwikkeld, ziet de Raad uit naar een toekomst, waarin psychiatrie, verslavingszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit het antroposofisch gedachtegoed nieuwe impulsen kan ontvangen en geven. Belangrijke elementen zijn daarbij de wederkerigheid tussen cliënt en begeleider/behandelaar, de zingeving van iedere inspanning vanuit een biografisch perspectief en de ervaring dat geen ontmoeting voor niets is geweest. Een goede verhouding tussen individualiteit en gezamenlijkheid geeft mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en verdieping. Versterking van de antroposofische zorg binnen Lievegoed wordt mede door meer samenwerking tussen de onderdelen verstandelijk gehandicaptenzorg, psychiatrie en verslavingszorg met kracht ingezet. Financiën Over 2013 kon een positief exploitatieresultaat worden gerealiseerd van 0,2 miljoen, inclusief resultaat Lievegoed Bedrijven BV. Ook in 2013 is specifieke aandacht gegaan naar een verdere vergroting van een efficiënte bedrijfsvoering. De liquiditeitspositie vraagt voortdurend aandacht; in 2013 heeft deze niet tot problemen geleid. De ingrijpende veranderingen in de regelgeving en bezuinigingen in de sector laten echter ook Lievegoed niet onberoerd. Topstructuur organisatie De structuur van de organisatie bestaat uit een eenhoofdige Raad van Bestuur met drie divisiedirecteuren, verantwoordelijk voor respectievelijk de Gehandicaptenzorg, de GGZ/Verslavingszorg en Lievegoed Bedrijven bv, en daarnaast een eerste geneeskundige/directeur zorg. De controller rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder. Deze structuur functioneert adequaat. De Raad van Toezicht heeft in 2013 twee maal met het MT overleg gehad. 3. Health Governance Code De Raad van Toezicht besteedt aandacht aan de heersende bepalingen rond health governance structuur. De Raad beschikt over een reglement alsmede over reglementen voor de financiële auditcommissie en de auditcommissie zorg. De honorering van de Raad is gebaseerd op de adviesregeling van de NVTZ. Vanaf het begrotingsjaar 2010 is na een periodieke evaluatie - KMPG Accountants N.V. door de Raad aangewezen als controlerend accountant voor Lievegoed. Deze aanwijzing geldt in principe voor vijf jaar. De Raad van Toezicht kan statutair uit maximaal 7 personen bestaan. Door omstandigheden is de omvang van de raad de afgelopen periode beperkt tot 5 personen. De raad heeft geconstateerd dat deze omvang erg werkbaar is en continueert deze omvang. Uiteraard stelt dit eisen aan de betrokkenheid en aanwezigheid. In de loop van 2013 is op basis van een opnieuw geformuleerd profiel geworven voor de vacature- De Bot per ultimo De Raad heeft de open werving zelf ter hand genomen. Zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad hebben over de voorgedragen kandidaat advies uitgebracht. De Raad heeft in een informele setting zijn werkwijze en taakopvatting geëvalueerd en ter zake nadere afspraken gemaakt. Met de bestuurder is een jaargesprek gevoerd. De Raad heeft de nevenfuncties van de voorzitter en de leden geïnventariseerd en vastgesteld dat geen tegenstrijdige belangen aanwezig zijn. De Raad heeft expliciet stilgestaan bij de omstandigheid dat een lid van de Raad als hoogleraar betrokken is bij een promotieonderzoek 2

15 binnen Lievegoed. Deze heeft als taak het onderzoek te toetsen op kwaliteit en wetenschappelijke verantwoording. De Raad van Toezicht heeft aandacht geschonken aan het risico van belangenverstrengeling. Doordat openheid en transparantie uitgangspunt zijn wordt genoemd risico ondervangen. De Raad heeft enkele beleidsdiscussies gevoerd in aanwezigheid van het management en een werkbezoek gebracht aan een van de locaties (Marjatta te Den Haag). Voorts heeft een overleg van de voorzitter van de raad met de voltallige Ondernemingsraad plaatsgevonden alsmede een kennismakingsgesprek tussen de voorzitter en de voorzitter van de CCR. De Raad heeft het initiatief genomen om eens in de 1 à 2 jaar een gezamenlijke bijeenkomst van managementteam, ondernemingsraad en centrale cliëntenraad te beleggen om in algemene zin over onze zorginstelling van gedachten te wisselen. Op 14 november 2012 heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden. Uiteraard komt deze ontmoeting niet in de plaats van het gebruikelijke overleg tussen Raad van Toezicht met OR respectievelijk CCR afzonderlijk. In 2014 wordt wederom een dergelijke bijeenkomst gehouden. 4. Samenstelling van de Raad van Toezicht De Raad was per 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Mr. drs. A. J. (Arthur) Modderkolk, voorzitter, wonende te Driebergen Prof. dr. L.R.T. (Tjalling) van der Goot, wonende te Hoorn Prof. dr. C.L. (Niels) Mulder, wonende te Rotterdam Drs. K. (Kathelijne) Drenth, wonende te Amsterdam J.J. (Jacqueline) Joppe Msc, wonende te Vianen De heer Paul de Bot heeft per 31 december 2013 afscheid genomen van de Raad van Toezicht van Lievegoed. Hij was één van de founding fathers van de Bernard Lievegoed Kliniek en heeft voor de ontwikkeling van de stichting veel betekend. Mevrouw Jacqueline Joppe is per 1 januari 2014 toegetreden tot de raad. De raad heeft de heer Arthur Modderkolk herbenoemd als voorzitter voor een periode van vier jaar. Mevrouw Kathelijne Drenth is benoemd tot vice-voorzitter. 5. Vergaderingen van de Raad van Toezicht De Raad heeft in 2013 vijf maal plenair vergaderd. Daarnaast hebben de drie commissies van de raad hun eigen vergaderingen gehad. Financiële auditcommissie De auditcommissie is drie maal bijeen geweest, waarvan eenmaal met de externe accountant. Aan de orde waren o.a. de managementrapportages, de ontwikkeling van de liquiditeit en solvabiliteit, de jaarrekening 2012 en de begroting Ook werd de uitbesteding van de administratie aan AAG besproken en de investeringen in enkele nieuwe locaties. Met name wordt genoemd de aankoop van zorgboerderij Kraaiveld, die organisatorisch onder Lievegoed Bedrijven valt. Verder werd aandacht besteed aan de toedeling van de overheadkosten van de verschillende divisies. De zorginkoop is elk jaar weer een arbeidsintensief proces. Door de verspreide aanwezigheid van de verschillende zorglocaties van Lievegoed heeft zij te maken met verschillende zorgverzekeraars, die elk hun eigen normen hanteren voor overigens gelijke gevallen. Zorginhoudelijke auditcommissie De auditcommissie zorg heeft twee maal vergaderd. De eerste geneeskundige neemt standaard deel aan de vergadering van de commissie. Voor de vergaderingen worden representanten vanuit de organisatie uitgenodigd, zoals de orthopedagoog VG, voorzitter CCR Lievegoed en voorzitter CCR GGZ. Aan de orde waren o.a. thema s als Plan van Aanpak Kwaliteit, de uitkomsten van Zorgcontrol GGZ 3

16 resp. VGZ, de stand van zaken Suïcidebeleid en de aansluiting van de eerste geneeskundige bij kwaliteit divisie VG. Zie verder wat onder punt 2 onder kwaliteit is opgemerkt. Remuneratiecommissie De commissie heeft de werving en selectie van de opvolging van Paul de Bot ter hand genomen. De open werving heeft ca 150 reacties opgeleverd. Het traject heeft geleid tot de benoeming van mevrouw Jacqueline Joppe als lid van de raad ingaande 1 januari De commissie heeft voorts het jaargesprek met de raad van bestuur voorbereid en gevoerd. In zijn reguliere vergaderingen heeft de Raad o.a. aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen: Strategie ( Je bent meer dan je denkt ); Samenwerking met diverse zorgorganisaties; Jaarrekening 2012 en accountantsverslag; Aanpassing statuten Lievegoed; Financiële kwartaalrapportages controller; Lopende vastgoedprojecten; Pilot project Driebergen (herstructurering vastgoedlocaties); Concept-begroting 2014 Lievegoed, exclusief Bedrijven; Aankoop zorgboerderij Kraaiveld; 5. Toekomst De ontwikkelingen in de zorg zullen ook voor Lievegoed gevolgen hebben. Van overheidszijde en zorgverzekeraars worden ingrijpende beleidswijzigingen voorgenomen met grote financiële gevolgen voor de zorgverlenende instellingen. De transitie naar verdere ambulantisering van de zorg, met name in de GGZ, zal ook bij Lievegoed verdere aandacht moeten krijgen. In 2014 en volgende jaren zal sterk gestuurd worden op een gezonde liquiditeitspositie. De Raad ziet het als een belangrijk streven Lievegoed als antroposofisch georiënteerde zorgaanbieder zijn bijzondere positie in het Nederlandse zorglandschap te laten behouden. De nota Strategie biedt hiertoe richting. 4

17 Stichting Lievego Jaarrekening 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven geconsolideerde jaarrekening

18 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (geconsolideerd) Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Geconsolideerde specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten 29 en gereed gekomen projecten Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Enkelvoudige specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten 48 en gereed gekomen projecten Enkelvoudig overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring 60

19 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

20 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-12 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-12 PASSIVA Eigen vermogen 10 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Pagina 4

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Directieverslag bij jaarrekening 2012

Directieverslag bij jaarrekening 2012 Directieverslag bij jaarrekening 2012 1. Algemene informatie De juridische structuur Lievegoed een statutaire stichting. Eind 2012 vond een juridische fusie plaats met de Hondspol BV, waarbij de Hondspol

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting De Friesland

JAARVERSLAG Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2016 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Directieverslag... 2 Overzicht samenstelling directie en raad van toezicht... 4 Jaarrekening 2016... 5 Balans per 31 december 2016... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Holland Immo Group Beheer B.V. Jaarrekening 2011

Holland Immo Group Beheer B.V. Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 3 Winst-en-verliesrekening over 2011 4 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie