JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan 31 te Utrecht.

2 JAARVERSLAG 2005 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 4 Jaarrekening 11 Overige gegevens 18 Actuarieel verslag Actuariële verklaring Accountantsverklaring Overzicht beleggingen Utrecht, 21 maart 2006

3 kerncijfers KERNCIJFERS / VIJFJAREN-OVERZICHT Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen afgerond in duizenden euro s Bijdragen kerken * aantal leden per 1 januari (volgens opgave) * bijdrage per lid (in euro s) 28,-- 26,-- 22,75 19,00 17,70 Giften kerken Uitkeringen Opbrengst beleggingen (direct) Koersresultaat effecten (indirect) Beleggingen * obligaties * aandelen * vastgoed * internetspaarrekeningen Totaal beleggingen Pensioenvermogen Voorziening Pensioenverplichtingen Over-/(onder)dekking Dekkingsgraad 115,2% 108,9% 100,5% 99,9% 104,9% 3

4 bestuursverslag BESTUURSVERSLAG 1. DE SEV EN DE AANGESLOTEN KERKEN 1.1. Algemeen De voorjaarsvergadering van het bestuur met de aangesloten kerken vond plaats op woensdag 25 mei 2005 en de najaarsvergadering op donderdag 17 november 2005, beide in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Van de (per 1 januari 2005) 92 bij de stichting aangesloten kerken waren in de voorjaarsvergadering 26 kerken vertegenwoordigd en zonden 27 kerken bericht van verhindering. Voor de najaarsvergadering waren die aantallen 34 resp. 25. De lagere opkomst, met name bij de voorjaarsvergadering, deed allerminst af aan de betrokkenheid van de wel aanwezige afgevaardigden en de diepgang van de discussies. Het bestuur kijkt dan ook terug op vergaderingen die in een goede, opbouwend kritische sfeer verliepen. Het bestuur is dankbaar voor de betrokkenheid van de kerken bij de predikanten, de emeriti en hun nabestaanden. Het weet zich in de uitoefening van zijn soms zware taak gedragen door de steun en het gebed van de kerken en beveelt de emeritaatsvoorziening blijvend in het gebed van de kerken aan Jaarstukken In de voorjaarsvergadering werden de jaarstukken over 2004 ongewijzigd vastgesteld Reglementswijzigingen In het verslagjaar hebben geen wijzigingen in het reglement plaatsgevonden Begroting en bijdrage 2006 De najaarsvergadering keurde de begroting voor het jaar 2006 goed, waarbij de bijdrage per lid voor 2006 met inachtneming van de eerder overeengekomen uitgangspunten werd gesteld op 30,--. De SEV ontving in het verslagjaar een gift van van de voormalige NGK te Bilthoven, die in het verslagjaar is gefuseerd met de NGK te Utrecht. Het bestuur heeft deze gift in dankbaarheid aanvaard. De kerkenraad van Bilthoven overwoog bij de schenking dat men de afgelopen jaren met name de zegen van het kerkverband heeft ervaren in het voorgaan van predikanten en emeriti in de diensten. In dat licht zou men het op prijs stellen als het geschonken bedrag met name aan deze groep ten goede zou komen. Gevolg gevend aan deze wens heeft het bestuur besloten om de aftopping van de jaarlijkse indexering van de uitkeringen voor het jaar 2006 ongedaan te maken ten laste van het geschonken bedrag. Van jaar tot jaar zal worden besloten of de korting ook voor het komende jaar vervalt. Als het bedrag van de gift is uitgeput is de korting op de indexering weer een feit; de uitkeringen zijn dan door de tijdelijke volledige indexering wel structureel hoger geworden Aantal aangesloten kerken Per 1 januari 2005 waren 92 Nederlands Gereformeerde Kerken aangesloten bij de SEV. In de loop van 2005 zijn er drie kerken opgehouden zelfstandig te bestaan, dan wel opgegaan in andere Nederlands Gereformeerde Kerken: Bilthoven, Zaanstreek-centrum en Zwartsluis. In 2005 zijn er ook twee Nederlands Gereformeerde Kerken bijgekomen: de Wilhelminakerk te Haarlem en de Havenkerk te s-gravenhage. Beide kerken zijn door het bestuur hartelijk uitgenodigd zich per 1 januari 2006 bij de SEV aan te sluiten Bestuurssamenstelling In de voorjaarsvergadering kon door benoeming van br A.J. van der Molen uit Heerenveen worden voorzien in de vervulling van de vacature voor een penningmeester. In de najaarsvergadering waren de brs J.G. van Dalen en H. Strating regulier aftredend. Br Van Dalen, die sinds 2001 zitting heeft in het bestuur, is in de najaarsvergadering herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar. 5

5 bestuursverslag Br Strating had al eerder te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor een nieuwe zittingsperiode, maar heeft zich wel bereid verklaard om na zijn aftreden nog een jaar als bestuurslid aan te blijven teneinde br Van der Molen de gelegenheid te geven zich in te werken. Br Strating is aldus door de najaarsvergadering herbenoemd voor een periode van één jaar. De verlengde zittingstermijn van br Wattèl liep in 2005 af. Bij zijn afscheid in de najaarsvergadering werd gememoreerd dat br Wattèl als geen ander de essentie uit discussies kon halen en op basis daarvan lijnen kon uitzetten. Hij zocht bij alles naar evenwicht tussen de belangen van de kerken, de predikanten en de financiële eisen die gesteld moesten worden. De inbreng van de kerken via de voor- en najaarsvergaderingen was belangrijk voor hem en woog mee bij de bepaling van het bestuursbeleid; het geloof werd door hem op een natuurlijke manier in de vergaderingen geïntegreerd. Het bestuur is verheugd dat br Wattèl desgevraagd bereid was om gedurende de lopende studie naar kosten(verdeling) en deelnemerschap als adviseur aan het bestuur verbonden te blijven. Vanuit de kerken waren intussen geen kandidaten aangedragen die geschikt werden geacht om br Wattèl op te volgen. Het bestuur slaagde er evenmin in om een opvolger te vinden. Daarbij speelde mee dat het bestuur gaandeweg tot de overtuiging kwam dat het geen goede zaak zou zijn om nú een nieuwe voorzitter van buiten het bestuur aan te trekken. Gezien de ontwikkelingen en de fundamentele en complexe vragen waarvoor het bestuur zich gesteld zag, zou een nieuwe voorzitter in staat en bereid moeten zijn zich in algemene zin in te werken, in te stappen in de lopende studie én tegelijkertijd tijdens de studie als voorzitter de kar te trekken. Na rijp beraad besloot het bestuur om nu alleen een nieuw allround bestuurslid met deskundigheid op het gebied van pensioenen aan te trekken. Het heeft daartoe br W.H. Martens uit Ede aan de kerken voorgedragen, die door de najaarsvergadering werd benoemd. In het licht van de ontwikkelingen vond het bestuur zr Bronsveld-Taute bereid om gedurende enkele jaren het voorzitterschap op zich te nemen. In die tijd kan de invulling van het voorzitterschap voor de periode daarna verder worden bezien. 2. BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN 2.1. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven keer Studie kosten(verdeling), deelnemerschap c.a. Tijdens de voorjaarsvergadering 2005 lichtte het bestuur zijn voornemen toe om een studie te verrichten met betrekking tot onderwerpen als: de kosten van het pensioen, de bijdrageverdeling en de bijdrageontwikkeling in de toekomst, de mogelijkheid en - de vraag naar - de wenselijkheid van herverzekering (en de consequenties van eventuele herverzekering voor de bijdragen) en tenslotte de kring van personen die als deelnemer in de SEV-regeling kunnen worden toegelaten. Het bestuur kondigde daarbij aan deze studie eind 2006 besluitvormend te willen afronden. In de najaarsvergadering 2005 maakte het bestuur melding van zijn bevindingen tot dan toe en het bood de aanwezigen gelegenheid op deze bevindingen te reageren Uitkeringen en uitkeringsgrondslagen Per 1 januari 2005 werden de S.E.V.-uitkeringen (inclusief de uitkeringen op grond van een individuele verzekering) verhoogd met 0,65 %, zijnde 80% van de prijsindex als bedoeld in artikel 1 q van de SEV-regeling. De minimum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2005 vastgesteld op ( ). De maximum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2005 verhoogd tot ( ). 6

6 bestuursverslag 2.4. Maatschappelijke ontwikkelingen Wetgeving Op 20 december 2005 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr A.J. de Geus, bij de Tweede kamer een wetsvoorstel voor een nieuwe Pensioenwet ingediend. Deze zou de thans geldende Pensioen- en Spaarfondsenwet moeten vervangen. De vraag naar de toepasselijkheid van bedoelde wet op de predikanten is bij de parlementaire behandeling van de PSW in 1954 door de toenmalige staatssecretaris in negatieve zin beantwoord met de stelling dat de positie van predikanten ( ) van zo bijzondere aard is dat de daaraan verbonden ouderdomsvoorziening niet geacht kan worden een pensioenregeling in de zin der wet te zijn. Deze interpretatie vloeide voort uit de gedachte dat de predikant jegens de kerk aanspraak heeft op een beloning strekkende tot zijn levensonderhoud gedurende zijn hele leven, dit ongeacht de tijd dat hij daadwerkelijk in actieve dienst zijn ambt uitoefent. In deze visie ontbreekt met betrekking tot het emeritaatgeld het element van pensioen als loonvervangende uitkering. De Pensioen- en Spaarfondsenwet was niet van toepassing op kerkelijke fondsen als de SEV. Deze interpretatie is nog eens uitdrukkelijk aan de SEV bevestigd in de brief d.d. 5 maart 2001 waarin de Pensioen- en Verzekeringskamer bevestigt dat de SEV emeritaatsgelden aan predikanten verstrekt en geen pensioen in de zin van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. In de Memorie van Toelichting (MvT) bij het ontwerp voor de nieuwe Pensioenwet wordt gesteld dat het pensioenfonds van de PKN onder de werking van de nieuwe wet zou gaan vallen. De positie van dat fonds leek tot nu toe vergelijkbaar met de positie van de SEV. Bedoelde stelling verhoudt zich echter niet met bovengenoemde kwalificatie van het verschijnsel emeritaatsgelden. (Het feit dat ook het ontwerp voor de nieuwe Pensioenwet op zijn minst werknemerschap veronderstelt, sluit rechtstreekse toepasselijkheid van die wet vooralsnog ook uit.) Gezien de consequenties indien de SEV wel onder de (toezichtsbepalingen van de) PW zou komen te vallen, heeft het bestuur getracht om helderheid op dit punt te verkrijgen. Herhaald contact met het ministerie (en met De Nederlandsche Bank, opvolger van de Pensioen- en Verzekeringskamer als toezichthouder) leverde geen opheldering op over de reikwijdte van deze opmerking in de MvT in relatie tot andere kerkelijke fondsen dan het PKN-fonds. In overleg en samenwerking met andere kerkelijke fondsen is Minister De Geus inmiddels schriftelijk benaderd, primair met de vraag of hij in zijn wetsontwerp ook doelt op fondsen die emeritaat uitkeren en secundair met een aantal vragen die afhangen van het antwoord op de primaire vraag Diverse bestuurlijke activiteiten en ontwikkelingen Naar aanleiding van de in 1.4 genoemde gift greep het bestuur terug naar een eerdere oriënterende bespreking van de idee van een zogenoemde 2 e geldstroom, naast de 1 e geldstroom die bestaat uit de jaarlijkse bijdragen van de kerken. Die 2 e geldstroom zou kunnen bestaan uit bedragen die door kerken of kerkleden op vrijwillige basis worden gegeven, d.m.v. schenkingen, vermelding in een testament etc. Doel van een dergelijke schenking zou in de optiek van het bestuur niet zozeer hoeven te zijn de verbetering van de financiële positie van de SEV in algemene zin. Het denkt meer aan een specifiek doel binnen het bereik van de SEV, zoals in het geval van de kerk van Bilthoven. Om e.e.a. te kunnen realiseren zou een aparte stichting moeten worden opgericht die aan bepaalde kwalificaties voldoet om fiscale aftrekbaarheid mogelijk te maken. Het bestuur komt op dit onderwerp terug. In het verslagjaar is tenslotte ook een bezinning op het onderwerp bestuursaansprakelijkheid op de agenda gezet. Deze discussie krijgt een vervolg in Informatievoorziening In het verslagjaar is de website operationeel geworden. Op deze site zijn gegevens met betrekking tot de SEV te vinden en er kunnen verschillende formulieren worden gedownload. Ook de stukken voor de vergaderingen met de kerken zijn op deze site te vinden. Webmaster is br H. van Rees. 7

7 bestuursverslag 3. FINANCIËN 3.1. Beschouwingen bij de financiële positie en de dekkingsgraad Doelstelling en maatregelen In het voorjaar 2003 heeft het bestuur een aantal besluiten genomen ter verbetering van de financiële positie van het fonds. De financiële doelstelling is het bereiken van een dekkingsgraad van 110 à 115% binnen een periode van 10 jaar. De belangrijkste maatregelen zijn de volgende: Invoering van een middelloonregeling per 1 januari 2004; Jaarlijkse verhoging van de bijdrage gebaseerd op de traktementsontwikkeling; Een tijdelijke beperking van de indexatie van ingegane uitkeringen tot 80% van de prijsinflatie zolang de financiële doelstelling niet is gerealiseerd. Hoewel de verbetering van de financiële positie van het fonds met name te danken is aan de goede beleggingsresultaten, hebben de getroffen maatregelen daaraan in 2004 en 2005 mede bijgedragen. De uitkomsten van deze maatregelen kunnen pas op langere termijn worden geëvalueerd. Afgesproken is dat de evaluatie per 1 januari 2009 zal plaatsvinden Dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van het Pensioenvermogen (bezittingen minus schulden) en de Voorziening Pensioenverplichtingen. Het Pensioenvermogen van de SEV bestaat nagenoeg volledig uit beleggingen in obligaties en aandelen. De beleggingen worden op beurswaarde gewaardeerd. Bij aandelen is het doel om naast direct rendement in de vorm van dividenden tevens indirect rendement te halen door stijging van de beurskoers. Bij obligaties reflecteert de beurswaarde de ontwikkeling van de marktrente: hogere rentestand, lagere beurswaarde en andersom. De werkelijke waarde van de beleggingen en daarmee van het Pensioenvermogen wordt op het moment van de jaarafsluiting weergegeven. Voor de Voorziening Pensioenverplichtingen wordt een vaste rekenrente gehanteerd. Dat is de rekenrente waartegen de verplichtingen contant worden gemaakt. Deze rekenrente wordt zodanig voorzichtig vastgesteld dat de werkelijke rente- en dividendopbrengsten ruimschoots daarboven liggen. Tot 2004 werd een rekenrente van 4% voldoende voorzichtig geacht en dat percentage was heel gebruikelijk in pensioenland. In 2005 echter zakte de rente op de kapitaalmarkt door deze benedengrens. Het bestuur is daarmee voor de keus komen te staan Welke rekenrente hanteren wij en wat zijn financiële gevolgen. Berekeningen tonen aan dat 1% daling van de rekenrente een stijging van circa 15% van de Voorziening Pensioenverplichtingen tot gevolg heeft. Daardoor zou de dekkingsgraad ook een daling van tussen de 10 en 15% te zien geven Rekenrente Ultimo 2005 is de marktrente (Eurorente) voor alle looptijden gedaald tot een niveau beneden de 4%. De door De Nederlandsche Bank (DNB) geformuleerde Actuariële Principes Pensioenfondsen noemen een rekenrente van maximaal 4%, afhankelijk van de marktrente. Het Actuarieel Genootschap is van mening dat een rekenrente voor de Voorziening Pensioenverplichtingen van 4% onder het huidige renteklimaat alleen nog gehandhaafd kan worden, indien in de overige grondslagen aantoonbaar voldoende prudentie aanwezig is. In alle andere gevallen moet rekening gehouden worden met de lagere marktrente. Dat betekent voor de SEV dat de toekomstige rendementen van het Pensioenvermogen ernstig onder druk staan bij de huidige renteontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat de financiering van het huidige pensioenreglement niet mogelijk is zonder premieverhoging omdat de toename van de Voorziening Pensioenverplichtingen namelijk moet komen uit óf de rendementen op beleggingen óf de premies. 8

8 bestuursverslag De laatste voorschriften van DNB, eveneens opgenomen in de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007, stellen dat de beleggingen zowel als de verplichtingen moeten worden gewaardeerd tegen marktwaarde, waarbij voor de verplichtingen de rentetermijnstructuur (RTS) moet worden gehanteerd. De RTS geeft het verband weer tussen looptijd en rendement. De berekening van de verplichtingen op basis van RTS is overeenkomstig de koersvorming van obligaties, die tot stand komt op basis van rendementen, die variëren met de looptijden. Het volgende overzicht is ontleend aan de door DNB gepubliceerde RTS ultimo 2005: Looptijd Rentevoet 5 jaar 3,2% 10 jaar 3,5% 15 jaar 3,7% 20 jaar 3,8% Het SEV-bestuur heeft zich altijd willen spiegelen aan de voorschriften zoals die gelden voor pensioenfondsen. De meeste pensioenfondsen verlagen de rekenrente niet verder dan de RTS. Het bestuur heeft dan ook besloten de rekenrente te handhaven op 4% of lagere marktrente, i.c. de RTS. De RTS is voor de SEV gezien de looptijden van de verplichtingen uitgekomen op een gemiddelde rentevoet van 3,71%. Deze verlaging van de rekenrente heeft een extra dotatie aan de Voorziening Pensioenverplichtingen tot gevolg gehad van Toelichting op de financiële positie Na enkele jaren van een gestabiliseerd niveau van rond de 100%, is de dekkingsgraad in 2005 gestegen tot het niveau van de financiële doelstelling van %, namelijk 115,2%. De dekkingsgraad is met 6,3 procentpunt gestegen van 108,9% tot 115,2%. Het verloop van de financiële positie kan als volgt worden samengevat. Financiële Pensioenvermogen positie VPV bij RR 4% *) Dekkingsgraad bij RR 4% *) VPV bij RR 3% **) Dekkingsgraad bij RR 3% **) (in duizenden euro s) (in duizenden euro s) (in %) (in duizenden euro s) (in %) Ultimo , ,0 Ultimo , ,7 Ultimo , ,3 Ultimo , ,7 Toename 2005 Toename 2004 Toename , , , , , ,6 *) Rekenrente van 4% dan wel lagere rekenrente cfm. Rentetermijnstructuur, van 3,71% (RTS) **) ter indicatie zijn de Voorziening Pensioenverplichtingen en de dekkingsgraad ook weergegeven tegen een rekenrente van 3% In de begroting 2005 werd de dekkingsgraad ultimo 2005 nog geraamd op 101,9%. Een analyse van de verschillen met de begroting vindt u onder punt

9 bestuursverslag 3.3 Beleggingen en performance Algemeen De beleggingen bestaan ultimo 2005 uit obligaties, aandelen, hedge funds en vastgoed. De beleggingen in hedge funds worden tot de aandelen gerekend. De beleggingen in vastgoed betreffen uitsluitend participaties in vastgoedfondsen. De onderstaande tabel geeft de werkelijke verdeling over de beleggingscategorieën weer in relatie tot de strategische portefeuille en de normportefeuille. Strategische portefeuille Normportefeuille 2005 Werkelijk 2005 Obligaties 70% 70-80% 59% Aandelen 20% 10-20% 22% Vastgoed 10% 8-12% 12% Liquiditeiten 0% 0% 7% Totaal 100% 100% 100% De strategische beleggingsportefeuille betreft de beleggingsmix die de SEV op de lange termijn wil vasthouden. De vastgestelde portefeuille voor enig jaar kan van deze strategische portefeuille afwijken, afhankelijk van de verwachtingen op de korte termijn. Dit noemen we de normportefeuille. Uit het overzicht blijkt dat de SEV in 2005 ten opzichte van de normportefeuille een groter belang heeft gehad in aandelen en liquiditeiten, ten koste van de categorie obligaties. De liquiditeiten zijn aangehouden voor belegging in obligaties, waarvoor het juiste moment wordt afgewacht. De samenstelling van de beleggingsportefeuille in relatie tot ultimo vorig jaar is als volgt: (bedragen in duizenden euro s) 2005 in % 2004 in % Obligaties Aandelen Vastgoed Liquiditeiten Totaal De beleggingsperformance van het fonds bedraagt 9,8% over 2005, tegen 11,0% over Obligaties De samenstelling van de obligatieleningen is als volgt: (bedragen in duizenden euro s) 2005 In % 2004 in % Staatsleningen Euroland Financiële instellingen Euroland Overige ondernemingen Euroland High-yield obligatiefondsen Overige leningen Totaal Ook in 2005 werden wij geconfronteerd met een verlaging van de rente op de kapitaalmarkt. Het rendement op de obligatieportefeuille over 2005 is gedaald tot 5,8% (2004: 8,2%). De effectieve rente van de obligatieportefeuille - zijnde het gemiddelde voor de toekomst te verwachten rendement - bedraagt ultimo ,8% (2004: 3,8%). De portefeuille heeft een gemiddelde resterende looptijd van circa 7 jaar (2004: eveneens 7 jaar). De gemiddelde couponrente is over 2005 gedaald tot 4,9% (2004: 5,2%) Aandelen Over 2005 bedroeg het rendement 24% ( 2004:12%) Vastgoed Het rendement op de vastgoedportefeuille bedraagt over % ( 2004: 29%). 10

10 bestuursverslag 3.4 Vergelijking met de begroting De uitkomsten over het jaar 2005 laten zich als volgt vergelijken met de begroting (bedragen in duizenden euro s) werkelijk 2005 begroting 2005 verschil Toevoegingen aan het pensioenvermogen. bijdragen kerken inkomende waardeoverdrachten -- PM --. opbrengst beleggingen overige baten Onttrekkingen aan het pensioenvermogen. uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten -- PM --. premie herverzekering algemene kosten Mutaties in het pensioenvermogen Mutaties in de voorziening pensioenverplichtingen Mutaties in onder-/overdekking Overdekking per 1 januari Overdekking per 31 december De mutatie in het pensioenvermogen is hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanzienlijk hoger rendement dan verwacht op de beleggingsportefeuille. Daarnaast is ook de voorziening pensioenverplichtingen slechts in geringe mate gestegen, ondanks een extra aanvulling van de voorziening wegens lagere RTS dan de rekenrente van 4% ad Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren: 1 Een winst op sterfte en arbeidsongeschiktheid van door enerzijds meer overlijdensgevallen dan op grond van de overlevingstafels mocht worden verwacht en anderzijds snellere revalidatie dan verwacht; 2 De begrote toevoeging aan de voorziening aanpassing overlevingstafels van is vervallen door de aanpassing aan de nieuwe tafels in het boekjaar 2004 te verwerken. Voorts was de overdekking per 1 januari 2005 in werkelijkheid groter dan in het najaar van 2004 werd geraamd. Dit was een gevolg van gunstiger uitkomsten in het vierde kwartaal Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen komt de dekkingsgraad ultimo 2005 (115,2%) ruim hoger uit dan oorspronkelijk was begroot (101,9%). Utrecht, 21 maart 2006, mr H.G. Bronsveld-Taute, voorzitter, W. van Veen, secretaris, drs A.J. van der Molen RE RA, penningmeester 11

11 jaarrekening JAARREKENING OVERZICHT VAN DE GROOTTE EN DE SAMENSTELLING VAN HET PENSIOENVERMOGEN Per 31 december toelichting Beleggingen. obligaties aandelen vastgoed internetspaarrekeningen Vlottende activa. lopende rente vorderingen liquide middelen Tezamen Af:. overige kortlopende schulden Tezamen PENSIOENVERMOGEN ======== ======== OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET PENSIOENVERMOGEN toelichting Toevoegingen. bijdragen kerken gift Bilthoven premies individuele verzekeringen uitkering herverzekering opbrengst beleggingen 2.6. rente en dividend koersresultaat effecten Totaal toevoegingen Onttrekkingen. uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten premie herverzekering algemene kosten Totaal onttrekkingen Saldo Pensioenvermogen per 1 januari Pensioenvermogen per 31 december ========= ========= 12

12 jaarrekening OVERZICHT VAN MUTATIES IN DE VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN Stand per 1 januari Verhoging i.v.m. wijziging pensioengrondslagen/aow en 1 jaar inkoop Kosten indexaties Inkoopsom herverzekering wegens arbeidsongeschiktheid Inkomende waardeoverdrachten Uitgaande waardeoverdrachten Resultaat op sterfte en arbeidsongeschiktheid Benodigde intrest Toevoeging voorziening vroegtijdige emeriteringen Voorziening omrekening overlevingstafels Uitkeringen Uitkeringen herverzekering Overige mutaties Aanvulling voorziening vanwege lage rentestand Stand per 31 december ========= ========= DEKKINGSGRAAD Pensioenvermogen Voorziening pensioenverplichtingen Overdekking ========= ========= Dekkingsgraad 115,2 % % 13

13 jaarrekening TOELICHTING 1. Waarderingsgrondslagen Beleggingen: Beurswaarde; niet beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de geschatte opbrengst bij verkoop. De internetspaarrekeningen zijn, als tijdelijke belegging, tegen nominale waarde in de jaarrekening 2005 geherrubriceerd onder beleggingen (was liquide middelen). De vergelijkende cijfers over 2004 zijn conform aangepast. Voorziening Pensioenverplichtingen: De verplichtingen uit hoofde van pensioenrechten worden gewaardeerd tegen de contante waarde op basis van 4% rekenrente of lagere marktrente. Daar de marktrente ultimo 2005 lager was dan de rekenrente van 4% is de Voorziening Pensioenverplichtingen opgenomen tegen de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur, die voor alle looptijden lager was dan de 4% rekenrente die ten hoogste wordt toegepast (i.c. 3,71%). Voorts is uitgegaan van de overlevingstafels "CRC2003", die geconstrueerd zijn ten behoeve van pensioenverzekeraars met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de overlevingskansen. De leeftijdscorrecties op deze tafels zijn: - ouderdomspensioen: min 1 jaar, - weduwepensioen : man plus 2 jaar tot pensioendatum, nul jaar na pensioendatum; vrouw min 1 jaar. De Voorziening Pensioenverplichtingen omvat een voorziening voor een toeslag op de AOW-uitkeringen voor deelnemers geboren in of na 1950 en gehuwd met een jongere echtgenote. Overige activa en passiva: Nominale waarde 2. Specifieke toelichtingen 2.1 Beleggingen obligaties aandelen vastgoed internetsparen totaal Stand begin boekjaar Aankopen Uitlotingen/verkopen Koersresultaten Stand einde boekjaar ======== ======= ======= ======= ======== De nominale waarde van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo ,-- (ultimo 2004: ,--). 14

14 jaarrekening 2.2. Vlottende activa Vorderingen Ultimo 2005 Ultimo 2004 Terug te vorderen dividendbelasting Te ontvangen bijdragen Te vorderen commissie TOP Te ontvangen rente bank/internetrekening Te vorderen sociale lasten Te verrekenen salarissen Te ontvangen premierestitutie ZwitserLeven ====== ====== Liquide middelen Ultimo 2005 Ultimo 2004 ABN AMRO bestuursrekening Postbank ====== ====== 2.3. Overige kortlopende schulden Ultimo 2005 Ultimo 2004 Sociale lasten Loonheffing Salaris Accountantskosten Actuariskosten Uitgaande waarde-overdrachten Bestuurskosten Kantoorkosten Rekening courant ZwitserLeven Rekening courant Fortis Te betalen rente Terug te storten bijdragen ====== ====== 2.4 Bijdragen kerken Per 1 januari 2005 bedroeg het aantal aangesloten kerken: 92. Door opheffing/samenvoeging is het aantal kerken in de loop van 2005 afgenomen tot 89. De bijdrage is in 2005 gesteld op 28,-- per jaar per lid (2004: 26,--). Het aantal leden per 1 januari 2005 bedroeg volgens opgave van de kerken (per 1 januari 2004: ). 15

15 jaarrekening 2.5 Gift Bilthoven De SEV ontving in het verslagjaar een gift van van de voormalige NGK te Bilthoven. Het bestuur heeft deze gift gereserveerd om de aftopping van de indexering van de uitkeringen ongedaan te maken voor 2006 en - voor zover mogelijk - voor 2007, ten laste van het geschonken bedrag. 2.6 Specificatie directe en indirecte beleggingsopbrengsten direct indirect totaal direct indirect totaal Obligaties Aandelen Vastgoed Internetspaarrek Af: bankkosten De directe beleggingsopbrengsten hebben betrekking op aan het verslagjaar toegerekende interest en dividenden onder aftrek van aan de beleggingen toegerekende kosten. De indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen of waardedalingen (koersresultaten). 2.7 Uitkeringen aantal per bij af aantal per jaarbedrag uitkeringen einde boekjaar (niveau 2005) in uitkeringen 2005 in uitkeringen 2004 in Emeriti/a.o Weduwen Totalen Algemene kosten Salariskosten Sociale lasten Bestuurskosten Accountantskosten Actuariskosten Kantoorkosten Diversen ===== ===== De Stichting had, naast het onbezoldigde bestuur, over het boekjaar - evenals over voorgaand boekjaar - 1 personeelslid in dienst. 16

16 jaarrekening VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN (V.P.V.) V.P.V. ULTIMO 2005 V.P.V. ULTIMO 2004 bedragen in euro s aantallen per ultimo 2004 tussen haakjes Opgebouwde aanspraken door 79 (76) op reglementaire basis deelnemende predikanten, inclusief aanspraken op arbeidsongeschiktheidsrenten van 2 (1) geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte predikanten Voorziening voor AOW-aanvulling vanaf Aanspraken van deelnemers tegen een op individuele basis vastgestelde premie: 1 (1) tegen premiebetaling en 3 (3) premievrij Aanspraken van 18 (17) gewezen deelnemers (reglementaire deelneming tussentijds beëindigd) Ingegane emeritaatsuitkeringen 31 (32) met bijbehorende niet-ingegane weduwe-uitkeringen Ingegane weduwe-uitkeringen 34 (37) Totale voorziening Af: herverzekering ingegane arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

17 overzicht beleggingen Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro s) Saldo liquide middelen per 1 januari 79 3 Ontvangsten. bijdragen kerken premies individuele verzekeringen 9 9. ontvangen rente arbeidsongeschiktheid rente/dividend uitlotingen/verkopen obligaties verkopen aandelen verkopen vastgoed van internetrekeningen Totaal ontvangsten Uitgaven. aankopen obligaties aankopen aandelen aankopen vastgoed uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten premie herverzekering bankkosten algemene kosten afname bankkrediet naar internetrekeningen Totaal uitgaven Saldo liquide middelen per 31 december ===== ===== Dit overzicht is opgesteld volgens de directe methode, waarin wordt uitgegaan van de werkelijke kasstromen. Utrecht, 21 maart 2006, het bestuur: mr H.G. Bronsveld-Taute, voorzitter W. van Veen, secretaris drs A.J. van der Molen RE RA, penningmeester H. van Rees, actuaris AG drs J.G. van Dalen ds J. van t Hof W.H. Martens MBA drs F.W. Meijer H. Strating RA 18

18 inhoudsopgaveovengegegevens Overige gegevens: Actuarieel verslag Actuariële verklaring Accountantsverklaring Ovecichf beleggingen

19 Jaarverslag 2005 Stichting Emeritaatsvooniening actuarieel verslag E!/ ERNST YOUNG 8 Ernst & Young Actuarissen BV Actuarieel verslag 2005 (Bedragen in duizenden euro's) 1 Samenstelling en controle voorziening De Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) bestaat uit de volgende onderdelen: Voorziening voor opgebouwde aanspraken voor actieve predikanten inclusief de voorziening voor predikanten die met vervroegd emeritaat zijn gegaan Voorziening voor aanspraken voor deelnemers met een individuele bijdrage Voorziening voor gewezen deelnemers Voorziening voor ingegane emeritaatsuitkeringen en weduwenpensioenen Voorziening voor AOW-hiaat verzekeringen De totale VPV ultimo 2005 bedraagt ,4 (2004: ,6), een stijging van 367,8 ten opzichte van Een splitsing van de VPV naar bovenvermelde onderdelen is in de toelichting op de jaarrekening opgenomen. De Voorziening Pensioenverplichtingen is berekend op basis van het per ultimo 2005 van kracht zijnde pensioenreglement en is voor het grootste gedeelte berekend als de contante waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken, welke overeenstemmen met de tijdsevenredige aanspraken. De voorzieningen zijn berekend op basis van de overlevingstafel CRC2003. Deze tafel houdt rekening met toekomstige verwachtingen inzake sterfte. Wij hebben de voorzieningen voor de (opgebouwde) pensioenen voor de actieve en gewezen deelnemers, de pensioenti-ekkenden en weduwen gecontroleerd en hebben daarbij geen bijzonderheden geconstateerd. In onze controle zijn wij uitgegaan van de aan ons aangeleverde deelnemersgegevens. 2 Herverzekering Zwitserleven Het overlijdensrisico is herverzekerd bij Zwitserleven op basis van éénjarige risicoverzekeringen. Het overlijdensi-isico is gelijk aan de contante waarde van het uit te keren nabestaandenpensioeii bij overlijden van de deelnemer verminderd met de contante waarde van de reeds opgebouwde aanspraken, in het betreffende verzekeringsjaar. In verband met de additionele herverzekering bij FORTIS ASR is vanaf I juli 2004 nog 68% van hel totale risico herverzekerd. 20

20 Jaarverslag 2005 Stichting Erneritaatsvootziening actuarieel verslag H Ernst L? Young Actuarissen BV 3 Herverzekering FORTIS ASR Met ingang van I juli 2004 is het overlijdensrisico gedeeltelijk en het arbeidsongeschiktheidsrisico volledig herverzekerd bij FORTIS ASR. 4 Sterfte grondslagen De voorziening is berekend op basis van de overlevingstafel CRC2003, met voor het ouderdomspensioen een leeftijdscorrectie van -1 jaar. Voor het nabestaandenpensioen zijn de leeftijdscorrecties voor vrouwen -1 jaar +2 jaar voor mannen voor pensioendatum en O jaar na pensioendatum. Voor vrouwen geldt een leeftijdscorrectie van -1 jaar. Er is geen voorziening gevormd voor toekomstige administratie- enlof uitkeringskosten. 5 Financiële positie van het fonds De balanswaarde van de tegenover de verplichtingen staande beleggingen bedraagt (2004: ,4). De deklungsgraad van de stichting is per ultimo 2005 gelijk aan 115%, een verbetering met 6% punt ten opzichte van de deklungsgraad per ultimo 2004 (109%). De verbetering van de dekkingsgraad is vooral het gevolg van het positieve beleggingsrendement op de aandelen beleggingen. De in het najaar van 2003 getroffen maatregelen om tot verbetering van de financiële positie van het fonds te komen, hebben in mindere mate bijgedragen tot de verbetering van de dekkingsgraad. 6 Toereikendheid voorzieningen In de Actuariële Principes Pensioenfondsen (APP) stelt De Nederlandsche Bank (DNB) dat met behulp van een toereikendheidstoets wordt vastgesteld of de aanwezige middelen van het fonds voldoende zijn voor een continue dekking van de minimumvoorziening. Wij hebben voor SEV de toets uitgevoerd op basis van de APP richtlijnen. De minimumvoorziening dient tenminste te worden gedekt door de in het fonds aanwezige middelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de gevolgen van een eventuele overdracht van (een deel van) de verplichtingen aan een verzekeraar of een ander pensioenfonds, dan wel met de uitvoeringskosten in geval van afwikkeling door het fonds zelf. Vaststelling dieni te geschieden op prudente grondslagen, I-ekeninghoudend met de aard van de 21

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht 00000000.0.00 0.00. 0 00"000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie