JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan 31 te Utrecht.

2 JAARVERSLAG 2005 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 4 Jaarrekening 11 Overige gegevens 18 Actuarieel verslag Actuariële verklaring Accountantsverklaring Overzicht beleggingen Utrecht, 21 maart 2006

3 kerncijfers KERNCIJFERS / VIJFJAREN-OVERZICHT Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen afgerond in duizenden euro s Bijdragen kerken * aantal leden per 1 januari (volgens opgave) * bijdrage per lid (in euro s) 28,-- 26,-- 22,75 19,00 17,70 Giften kerken Uitkeringen Opbrengst beleggingen (direct) Koersresultaat effecten (indirect) Beleggingen * obligaties * aandelen * vastgoed * internetspaarrekeningen Totaal beleggingen Pensioenvermogen Voorziening Pensioenverplichtingen Over-/(onder)dekking Dekkingsgraad 115,2% 108,9% 100,5% 99,9% 104,9% 3

4 bestuursverslag BESTUURSVERSLAG 1. DE SEV EN DE AANGESLOTEN KERKEN 1.1. Algemeen De voorjaarsvergadering van het bestuur met de aangesloten kerken vond plaats op woensdag 25 mei 2005 en de najaarsvergadering op donderdag 17 november 2005, beide in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Van de (per 1 januari 2005) 92 bij de stichting aangesloten kerken waren in de voorjaarsvergadering 26 kerken vertegenwoordigd en zonden 27 kerken bericht van verhindering. Voor de najaarsvergadering waren die aantallen 34 resp. 25. De lagere opkomst, met name bij de voorjaarsvergadering, deed allerminst af aan de betrokkenheid van de wel aanwezige afgevaardigden en de diepgang van de discussies. Het bestuur kijkt dan ook terug op vergaderingen die in een goede, opbouwend kritische sfeer verliepen. Het bestuur is dankbaar voor de betrokkenheid van de kerken bij de predikanten, de emeriti en hun nabestaanden. Het weet zich in de uitoefening van zijn soms zware taak gedragen door de steun en het gebed van de kerken en beveelt de emeritaatsvoorziening blijvend in het gebed van de kerken aan Jaarstukken In de voorjaarsvergadering werden de jaarstukken over 2004 ongewijzigd vastgesteld Reglementswijzigingen In het verslagjaar hebben geen wijzigingen in het reglement plaatsgevonden Begroting en bijdrage 2006 De najaarsvergadering keurde de begroting voor het jaar 2006 goed, waarbij de bijdrage per lid voor 2006 met inachtneming van de eerder overeengekomen uitgangspunten werd gesteld op 30,--. De SEV ontving in het verslagjaar een gift van van de voormalige NGK te Bilthoven, die in het verslagjaar is gefuseerd met de NGK te Utrecht. Het bestuur heeft deze gift in dankbaarheid aanvaard. De kerkenraad van Bilthoven overwoog bij de schenking dat men de afgelopen jaren met name de zegen van het kerkverband heeft ervaren in het voorgaan van predikanten en emeriti in de diensten. In dat licht zou men het op prijs stellen als het geschonken bedrag met name aan deze groep ten goede zou komen. Gevolg gevend aan deze wens heeft het bestuur besloten om de aftopping van de jaarlijkse indexering van de uitkeringen voor het jaar 2006 ongedaan te maken ten laste van het geschonken bedrag. Van jaar tot jaar zal worden besloten of de korting ook voor het komende jaar vervalt. Als het bedrag van de gift is uitgeput is de korting op de indexering weer een feit; de uitkeringen zijn dan door de tijdelijke volledige indexering wel structureel hoger geworden Aantal aangesloten kerken Per 1 januari 2005 waren 92 Nederlands Gereformeerde Kerken aangesloten bij de SEV. In de loop van 2005 zijn er drie kerken opgehouden zelfstandig te bestaan, dan wel opgegaan in andere Nederlands Gereformeerde Kerken: Bilthoven, Zaanstreek-centrum en Zwartsluis. In 2005 zijn er ook twee Nederlands Gereformeerde Kerken bijgekomen: de Wilhelminakerk te Haarlem en de Havenkerk te s-gravenhage. Beide kerken zijn door het bestuur hartelijk uitgenodigd zich per 1 januari 2006 bij de SEV aan te sluiten Bestuurssamenstelling In de voorjaarsvergadering kon door benoeming van br A.J. van der Molen uit Heerenveen worden voorzien in de vervulling van de vacature voor een penningmeester. In de najaarsvergadering waren de brs J.G. van Dalen en H. Strating regulier aftredend. Br Van Dalen, die sinds 2001 zitting heeft in het bestuur, is in de najaarsvergadering herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar. 5

5 bestuursverslag Br Strating had al eerder te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor een nieuwe zittingsperiode, maar heeft zich wel bereid verklaard om na zijn aftreden nog een jaar als bestuurslid aan te blijven teneinde br Van der Molen de gelegenheid te geven zich in te werken. Br Strating is aldus door de najaarsvergadering herbenoemd voor een periode van één jaar. De verlengde zittingstermijn van br Wattèl liep in 2005 af. Bij zijn afscheid in de najaarsvergadering werd gememoreerd dat br Wattèl als geen ander de essentie uit discussies kon halen en op basis daarvan lijnen kon uitzetten. Hij zocht bij alles naar evenwicht tussen de belangen van de kerken, de predikanten en de financiële eisen die gesteld moesten worden. De inbreng van de kerken via de voor- en najaarsvergaderingen was belangrijk voor hem en woog mee bij de bepaling van het bestuursbeleid; het geloof werd door hem op een natuurlijke manier in de vergaderingen geïntegreerd. Het bestuur is verheugd dat br Wattèl desgevraagd bereid was om gedurende de lopende studie naar kosten(verdeling) en deelnemerschap als adviseur aan het bestuur verbonden te blijven. Vanuit de kerken waren intussen geen kandidaten aangedragen die geschikt werden geacht om br Wattèl op te volgen. Het bestuur slaagde er evenmin in om een opvolger te vinden. Daarbij speelde mee dat het bestuur gaandeweg tot de overtuiging kwam dat het geen goede zaak zou zijn om nú een nieuwe voorzitter van buiten het bestuur aan te trekken. Gezien de ontwikkelingen en de fundamentele en complexe vragen waarvoor het bestuur zich gesteld zag, zou een nieuwe voorzitter in staat en bereid moeten zijn zich in algemene zin in te werken, in te stappen in de lopende studie én tegelijkertijd tijdens de studie als voorzitter de kar te trekken. Na rijp beraad besloot het bestuur om nu alleen een nieuw allround bestuurslid met deskundigheid op het gebied van pensioenen aan te trekken. Het heeft daartoe br W.H. Martens uit Ede aan de kerken voorgedragen, die door de najaarsvergadering werd benoemd. In het licht van de ontwikkelingen vond het bestuur zr Bronsveld-Taute bereid om gedurende enkele jaren het voorzitterschap op zich te nemen. In die tijd kan de invulling van het voorzitterschap voor de periode daarna verder worden bezien. 2. BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN 2.1. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven keer Studie kosten(verdeling), deelnemerschap c.a. Tijdens de voorjaarsvergadering 2005 lichtte het bestuur zijn voornemen toe om een studie te verrichten met betrekking tot onderwerpen als: de kosten van het pensioen, de bijdrageverdeling en de bijdrageontwikkeling in de toekomst, de mogelijkheid en - de vraag naar - de wenselijkheid van herverzekering (en de consequenties van eventuele herverzekering voor de bijdragen) en tenslotte de kring van personen die als deelnemer in de SEV-regeling kunnen worden toegelaten. Het bestuur kondigde daarbij aan deze studie eind 2006 besluitvormend te willen afronden. In de najaarsvergadering 2005 maakte het bestuur melding van zijn bevindingen tot dan toe en het bood de aanwezigen gelegenheid op deze bevindingen te reageren Uitkeringen en uitkeringsgrondslagen Per 1 januari 2005 werden de S.E.V.-uitkeringen (inclusief de uitkeringen op grond van een individuele verzekering) verhoogd met 0,65 %, zijnde 80% van de prijsindex als bedoeld in artikel 1 q van de SEV-regeling. De minimum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2005 vastgesteld op ( ). De maximum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2005 verhoogd tot ( ). 6

6 bestuursverslag 2.4. Maatschappelijke ontwikkelingen Wetgeving Op 20 december 2005 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr A.J. de Geus, bij de Tweede kamer een wetsvoorstel voor een nieuwe Pensioenwet ingediend. Deze zou de thans geldende Pensioen- en Spaarfondsenwet moeten vervangen. De vraag naar de toepasselijkheid van bedoelde wet op de predikanten is bij de parlementaire behandeling van de PSW in 1954 door de toenmalige staatssecretaris in negatieve zin beantwoord met de stelling dat de positie van predikanten ( ) van zo bijzondere aard is dat de daaraan verbonden ouderdomsvoorziening niet geacht kan worden een pensioenregeling in de zin der wet te zijn. Deze interpretatie vloeide voort uit de gedachte dat de predikant jegens de kerk aanspraak heeft op een beloning strekkende tot zijn levensonderhoud gedurende zijn hele leven, dit ongeacht de tijd dat hij daadwerkelijk in actieve dienst zijn ambt uitoefent. In deze visie ontbreekt met betrekking tot het emeritaatgeld het element van pensioen als loonvervangende uitkering. De Pensioen- en Spaarfondsenwet was niet van toepassing op kerkelijke fondsen als de SEV. Deze interpretatie is nog eens uitdrukkelijk aan de SEV bevestigd in de brief d.d. 5 maart 2001 waarin de Pensioen- en Verzekeringskamer bevestigt dat de SEV emeritaatsgelden aan predikanten verstrekt en geen pensioen in de zin van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. In de Memorie van Toelichting (MvT) bij het ontwerp voor de nieuwe Pensioenwet wordt gesteld dat het pensioenfonds van de PKN onder de werking van de nieuwe wet zou gaan vallen. De positie van dat fonds leek tot nu toe vergelijkbaar met de positie van de SEV. Bedoelde stelling verhoudt zich echter niet met bovengenoemde kwalificatie van het verschijnsel emeritaatsgelden. (Het feit dat ook het ontwerp voor de nieuwe Pensioenwet op zijn minst werknemerschap veronderstelt, sluit rechtstreekse toepasselijkheid van die wet vooralsnog ook uit.) Gezien de consequenties indien de SEV wel onder de (toezichtsbepalingen van de) PW zou komen te vallen, heeft het bestuur getracht om helderheid op dit punt te verkrijgen. Herhaald contact met het ministerie (en met De Nederlandsche Bank, opvolger van de Pensioen- en Verzekeringskamer als toezichthouder) leverde geen opheldering op over de reikwijdte van deze opmerking in de MvT in relatie tot andere kerkelijke fondsen dan het PKN-fonds. In overleg en samenwerking met andere kerkelijke fondsen is Minister De Geus inmiddels schriftelijk benaderd, primair met de vraag of hij in zijn wetsontwerp ook doelt op fondsen die emeritaat uitkeren en secundair met een aantal vragen die afhangen van het antwoord op de primaire vraag Diverse bestuurlijke activiteiten en ontwikkelingen Naar aanleiding van de in 1.4 genoemde gift greep het bestuur terug naar een eerdere oriënterende bespreking van de idee van een zogenoemde 2 e geldstroom, naast de 1 e geldstroom die bestaat uit de jaarlijkse bijdragen van de kerken. Die 2 e geldstroom zou kunnen bestaan uit bedragen die door kerken of kerkleden op vrijwillige basis worden gegeven, d.m.v. schenkingen, vermelding in een testament etc. Doel van een dergelijke schenking zou in de optiek van het bestuur niet zozeer hoeven te zijn de verbetering van de financiële positie van de SEV in algemene zin. Het denkt meer aan een specifiek doel binnen het bereik van de SEV, zoals in het geval van de kerk van Bilthoven. Om e.e.a. te kunnen realiseren zou een aparte stichting moeten worden opgericht die aan bepaalde kwalificaties voldoet om fiscale aftrekbaarheid mogelijk te maken. Het bestuur komt op dit onderwerp terug. In het verslagjaar is tenslotte ook een bezinning op het onderwerp bestuursaansprakelijkheid op de agenda gezet. Deze discussie krijgt een vervolg in Informatievoorziening In het verslagjaar is de website operationeel geworden. Op deze site zijn gegevens met betrekking tot de SEV te vinden en er kunnen verschillende formulieren worden gedownload. Ook de stukken voor de vergaderingen met de kerken zijn op deze site te vinden. Webmaster is br H. van Rees. 7

7 bestuursverslag 3. FINANCIËN 3.1. Beschouwingen bij de financiële positie en de dekkingsgraad Doelstelling en maatregelen In het voorjaar 2003 heeft het bestuur een aantal besluiten genomen ter verbetering van de financiële positie van het fonds. De financiële doelstelling is het bereiken van een dekkingsgraad van 110 à 115% binnen een periode van 10 jaar. De belangrijkste maatregelen zijn de volgende: Invoering van een middelloonregeling per 1 januari 2004; Jaarlijkse verhoging van de bijdrage gebaseerd op de traktementsontwikkeling; Een tijdelijke beperking van de indexatie van ingegane uitkeringen tot 80% van de prijsinflatie zolang de financiële doelstelling niet is gerealiseerd. Hoewel de verbetering van de financiële positie van het fonds met name te danken is aan de goede beleggingsresultaten, hebben de getroffen maatregelen daaraan in 2004 en 2005 mede bijgedragen. De uitkomsten van deze maatregelen kunnen pas op langere termijn worden geëvalueerd. Afgesproken is dat de evaluatie per 1 januari 2009 zal plaatsvinden Dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van het Pensioenvermogen (bezittingen minus schulden) en de Voorziening Pensioenverplichtingen. Het Pensioenvermogen van de SEV bestaat nagenoeg volledig uit beleggingen in obligaties en aandelen. De beleggingen worden op beurswaarde gewaardeerd. Bij aandelen is het doel om naast direct rendement in de vorm van dividenden tevens indirect rendement te halen door stijging van de beurskoers. Bij obligaties reflecteert de beurswaarde de ontwikkeling van de marktrente: hogere rentestand, lagere beurswaarde en andersom. De werkelijke waarde van de beleggingen en daarmee van het Pensioenvermogen wordt op het moment van de jaarafsluiting weergegeven. Voor de Voorziening Pensioenverplichtingen wordt een vaste rekenrente gehanteerd. Dat is de rekenrente waartegen de verplichtingen contant worden gemaakt. Deze rekenrente wordt zodanig voorzichtig vastgesteld dat de werkelijke rente- en dividendopbrengsten ruimschoots daarboven liggen. Tot 2004 werd een rekenrente van 4% voldoende voorzichtig geacht en dat percentage was heel gebruikelijk in pensioenland. In 2005 echter zakte de rente op de kapitaalmarkt door deze benedengrens. Het bestuur is daarmee voor de keus komen te staan Welke rekenrente hanteren wij en wat zijn financiële gevolgen. Berekeningen tonen aan dat 1% daling van de rekenrente een stijging van circa 15% van de Voorziening Pensioenverplichtingen tot gevolg heeft. Daardoor zou de dekkingsgraad ook een daling van tussen de 10 en 15% te zien geven Rekenrente Ultimo 2005 is de marktrente (Eurorente) voor alle looptijden gedaald tot een niveau beneden de 4%. De door De Nederlandsche Bank (DNB) geformuleerde Actuariële Principes Pensioenfondsen noemen een rekenrente van maximaal 4%, afhankelijk van de marktrente. Het Actuarieel Genootschap is van mening dat een rekenrente voor de Voorziening Pensioenverplichtingen van 4% onder het huidige renteklimaat alleen nog gehandhaafd kan worden, indien in de overige grondslagen aantoonbaar voldoende prudentie aanwezig is. In alle andere gevallen moet rekening gehouden worden met de lagere marktrente. Dat betekent voor de SEV dat de toekomstige rendementen van het Pensioenvermogen ernstig onder druk staan bij de huidige renteontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat de financiering van het huidige pensioenreglement niet mogelijk is zonder premieverhoging omdat de toename van de Voorziening Pensioenverplichtingen namelijk moet komen uit óf de rendementen op beleggingen óf de premies. 8

8 bestuursverslag De laatste voorschriften van DNB, eveneens opgenomen in de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007, stellen dat de beleggingen zowel als de verplichtingen moeten worden gewaardeerd tegen marktwaarde, waarbij voor de verplichtingen de rentetermijnstructuur (RTS) moet worden gehanteerd. De RTS geeft het verband weer tussen looptijd en rendement. De berekening van de verplichtingen op basis van RTS is overeenkomstig de koersvorming van obligaties, die tot stand komt op basis van rendementen, die variëren met de looptijden. Het volgende overzicht is ontleend aan de door DNB gepubliceerde RTS ultimo 2005: Looptijd Rentevoet 5 jaar 3,2% 10 jaar 3,5% 15 jaar 3,7% 20 jaar 3,8% Het SEV-bestuur heeft zich altijd willen spiegelen aan de voorschriften zoals die gelden voor pensioenfondsen. De meeste pensioenfondsen verlagen de rekenrente niet verder dan de RTS. Het bestuur heeft dan ook besloten de rekenrente te handhaven op 4% of lagere marktrente, i.c. de RTS. De RTS is voor de SEV gezien de looptijden van de verplichtingen uitgekomen op een gemiddelde rentevoet van 3,71%. Deze verlaging van de rekenrente heeft een extra dotatie aan de Voorziening Pensioenverplichtingen tot gevolg gehad van Toelichting op de financiële positie Na enkele jaren van een gestabiliseerd niveau van rond de 100%, is de dekkingsgraad in 2005 gestegen tot het niveau van de financiële doelstelling van %, namelijk 115,2%. De dekkingsgraad is met 6,3 procentpunt gestegen van 108,9% tot 115,2%. Het verloop van de financiële positie kan als volgt worden samengevat. Financiële Pensioenvermogen positie VPV bij RR 4% *) Dekkingsgraad bij RR 4% *) VPV bij RR 3% **) Dekkingsgraad bij RR 3% **) (in duizenden euro s) (in duizenden euro s) (in %) (in duizenden euro s) (in %) Ultimo , ,0 Ultimo , ,7 Ultimo , ,3 Ultimo , ,7 Toename 2005 Toename 2004 Toename , , , , , ,6 *) Rekenrente van 4% dan wel lagere rekenrente cfm. Rentetermijnstructuur, van 3,71% (RTS) **) ter indicatie zijn de Voorziening Pensioenverplichtingen en de dekkingsgraad ook weergegeven tegen een rekenrente van 3% In de begroting 2005 werd de dekkingsgraad ultimo 2005 nog geraamd op 101,9%. Een analyse van de verschillen met de begroting vindt u onder punt

9 bestuursverslag 3.3 Beleggingen en performance Algemeen De beleggingen bestaan ultimo 2005 uit obligaties, aandelen, hedge funds en vastgoed. De beleggingen in hedge funds worden tot de aandelen gerekend. De beleggingen in vastgoed betreffen uitsluitend participaties in vastgoedfondsen. De onderstaande tabel geeft de werkelijke verdeling over de beleggingscategorieën weer in relatie tot de strategische portefeuille en de normportefeuille. Strategische portefeuille Normportefeuille 2005 Werkelijk 2005 Obligaties 70% 70-80% 59% Aandelen 20% 10-20% 22% Vastgoed 10% 8-12% 12% Liquiditeiten 0% 0% 7% Totaal 100% 100% 100% De strategische beleggingsportefeuille betreft de beleggingsmix die de SEV op de lange termijn wil vasthouden. De vastgestelde portefeuille voor enig jaar kan van deze strategische portefeuille afwijken, afhankelijk van de verwachtingen op de korte termijn. Dit noemen we de normportefeuille. Uit het overzicht blijkt dat de SEV in 2005 ten opzichte van de normportefeuille een groter belang heeft gehad in aandelen en liquiditeiten, ten koste van de categorie obligaties. De liquiditeiten zijn aangehouden voor belegging in obligaties, waarvoor het juiste moment wordt afgewacht. De samenstelling van de beleggingsportefeuille in relatie tot ultimo vorig jaar is als volgt: (bedragen in duizenden euro s) 2005 in % 2004 in % Obligaties Aandelen Vastgoed Liquiditeiten Totaal De beleggingsperformance van het fonds bedraagt 9,8% over 2005, tegen 11,0% over Obligaties De samenstelling van de obligatieleningen is als volgt: (bedragen in duizenden euro s) 2005 In % 2004 in % Staatsleningen Euroland Financiële instellingen Euroland Overige ondernemingen Euroland High-yield obligatiefondsen Overige leningen Totaal Ook in 2005 werden wij geconfronteerd met een verlaging van de rente op de kapitaalmarkt. Het rendement op de obligatieportefeuille over 2005 is gedaald tot 5,8% (2004: 8,2%). De effectieve rente van de obligatieportefeuille - zijnde het gemiddelde voor de toekomst te verwachten rendement - bedraagt ultimo ,8% (2004: 3,8%). De portefeuille heeft een gemiddelde resterende looptijd van circa 7 jaar (2004: eveneens 7 jaar). De gemiddelde couponrente is over 2005 gedaald tot 4,9% (2004: 5,2%) Aandelen Over 2005 bedroeg het rendement 24% ( 2004:12%) Vastgoed Het rendement op de vastgoedportefeuille bedraagt over % ( 2004: 29%). 10

10 bestuursverslag 3.4 Vergelijking met de begroting De uitkomsten over het jaar 2005 laten zich als volgt vergelijken met de begroting (bedragen in duizenden euro s) werkelijk 2005 begroting 2005 verschil Toevoegingen aan het pensioenvermogen. bijdragen kerken inkomende waardeoverdrachten -- PM --. opbrengst beleggingen overige baten Onttrekkingen aan het pensioenvermogen. uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten -- PM --. premie herverzekering algemene kosten Mutaties in het pensioenvermogen Mutaties in de voorziening pensioenverplichtingen Mutaties in onder-/overdekking Overdekking per 1 januari Overdekking per 31 december De mutatie in het pensioenvermogen is hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanzienlijk hoger rendement dan verwacht op de beleggingsportefeuille. Daarnaast is ook de voorziening pensioenverplichtingen slechts in geringe mate gestegen, ondanks een extra aanvulling van de voorziening wegens lagere RTS dan de rekenrente van 4% ad Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren: 1 Een winst op sterfte en arbeidsongeschiktheid van door enerzijds meer overlijdensgevallen dan op grond van de overlevingstafels mocht worden verwacht en anderzijds snellere revalidatie dan verwacht; 2 De begrote toevoeging aan de voorziening aanpassing overlevingstafels van is vervallen door de aanpassing aan de nieuwe tafels in het boekjaar 2004 te verwerken. Voorts was de overdekking per 1 januari 2005 in werkelijkheid groter dan in het najaar van 2004 werd geraamd. Dit was een gevolg van gunstiger uitkomsten in het vierde kwartaal Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen komt de dekkingsgraad ultimo 2005 (115,2%) ruim hoger uit dan oorspronkelijk was begroot (101,9%). Utrecht, 21 maart 2006, mr H.G. Bronsveld-Taute, voorzitter, W. van Veen, secretaris, drs A.J. van der Molen RE RA, penningmeester 11

11 jaarrekening JAARREKENING OVERZICHT VAN DE GROOTTE EN DE SAMENSTELLING VAN HET PENSIOENVERMOGEN Per 31 december toelichting Beleggingen. obligaties aandelen vastgoed internetspaarrekeningen Vlottende activa. lopende rente vorderingen liquide middelen Tezamen Af:. overige kortlopende schulden Tezamen PENSIOENVERMOGEN ======== ======== OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET PENSIOENVERMOGEN toelichting Toevoegingen. bijdragen kerken gift Bilthoven premies individuele verzekeringen uitkering herverzekering opbrengst beleggingen 2.6. rente en dividend koersresultaat effecten Totaal toevoegingen Onttrekkingen. uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten premie herverzekering algemene kosten Totaal onttrekkingen Saldo Pensioenvermogen per 1 januari Pensioenvermogen per 31 december ========= ========= 12

12 jaarrekening OVERZICHT VAN MUTATIES IN DE VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN Stand per 1 januari Verhoging i.v.m. wijziging pensioengrondslagen/aow en 1 jaar inkoop Kosten indexaties Inkoopsom herverzekering wegens arbeidsongeschiktheid Inkomende waardeoverdrachten Uitgaande waardeoverdrachten Resultaat op sterfte en arbeidsongeschiktheid Benodigde intrest Toevoeging voorziening vroegtijdige emeriteringen Voorziening omrekening overlevingstafels Uitkeringen Uitkeringen herverzekering Overige mutaties Aanvulling voorziening vanwege lage rentestand Stand per 31 december ========= ========= DEKKINGSGRAAD Pensioenvermogen Voorziening pensioenverplichtingen Overdekking ========= ========= Dekkingsgraad 115,2 % % 13

13 jaarrekening TOELICHTING 1. Waarderingsgrondslagen Beleggingen: Beurswaarde; niet beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de geschatte opbrengst bij verkoop. De internetspaarrekeningen zijn, als tijdelijke belegging, tegen nominale waarde in de jaarrekening 2005 geherrubriceerd onder beleggingen (was liquide middelen). De vergelijkende cijfers over 2004 zijn conform aangepast. Voorziening Pensioenverplichtingen: De verplichtingen uit hoofde van pensioenrechten worden gewaardeerd tegen de contante waarde op basis van 4% rekenrente of lagere marktrente. Daar de marktrente ultimo 2005 lager was dan de rekenrente van 4% is de Voorziening Pensioenverplichtingen opgenomen tegen de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur, die voor alle looptijden lager was dan de 4% rekenrente die ten hoogste wordt toegepast (i.c. 3,71%). Voorts is uitgegaan van de overlevingstafels "CRC2003", die geconstrueerd zijn ten behoeve van pensioenverzekeraars met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de overlevingskansen. De leeftijdscorrecties op deze tafels zijn: - ouderdomspensioen: min 1 jaar, - weduwepensioen : man plus 2 jaar tot pensioendatum, nul jaar na pensioendatum; vrouw min 1 jaar. De Voorziening Pensioenverplichtingen omvat een voorziening voor een toeslag op de AOW-uitkeringen voor deelnemers geboren in of na 1950 en gehuwd met een jongere echtgenote. Overige activa en passiva: Nominale waarde 2. Specifieke toelichtingen 2.1 Beleggingen obligaties aandelen vastgoed internetsparen totaal Stand begin boekjaar Aankopen Uitlotingen/verkopen Koersresultaten Stand einde boekjaar ======== ======= ======= ======= ======== De nominale waarde van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo ,-- (ultimo 2004: ,--). 14

14 jaarrekening 2.2. Vlottende activa Vorderingen Ultimo 2005 Ultimo 2004 Terug te vorderen dividendbelasting Te ontvangen bijdragen Te vorderen commissie TOP Te ontvangen rente bank/internetrekening Te vorderen sociale lasten Te verrekenen salarissen Te ontvangen premierestitutie ZwitserLeven ====== ====== Liquide middelen Ultimo 2005 Ultimo 2004 ABN AMRO bestuursrekening Postbank ====== ====== 2.3. Overige kortlopende schulden Ultimo 2005 Ultimo 2004 Sociale lasten Loonheffing Salaris Accountantskosten Actuariskosten Uitgaande waarde-overdrachten Bestuurskosten Kantoorkosten Rekening courant ZwitserLeven Rekening courant Fortis Te betalen rente Terug te storten bijdragen ====== ====== 2.4 Bijdragen kerken Per 1 januari 2005 bedroeg het aantal aangesloten kerken: 92. Door opheffing/samenvoeging is het aantal kerken in de loop van 2005 afgenomen tot 89. De bijdrage is in 2005 gesteld op 28,-- per jaar per lid (2004: 26,--). Het aantal leden per 1 januari 2005 bedroeg volgens opgave van de kerken (per 1 januari 2004: ). 15

15 jaarrekening 2.5 Gift Bilthoven De SEV ontving in het verslagjaar een gift van van de voormalige NGK te Bilthoven. Het bestuur heeft deze gift gereserveerd om de aftopping van de indexering van de uitkeringen ongedaan te maken voor 2006 en - voor zover mogelijk - voor 2007, ten laste van het geschonken bedrag. 2.6 Specificatie directe en indirecte beleggingsopbrengsten direct indirect totaal direct indirect totaal Obligaties Aandelen Vastgoed Internetspaarrek Af: bankkosten De directe beleggingsopbrengsten hebben betrekking op aan het verslagjaar toegerekende interest en dividenden onder aftrek van aan de beleggingen toegerekende kosten. De indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen of waardedalingen (koersresultaten). 2.7 Uitkeringen aantal per bij af aantal per jaarbedrag uitkeringen einde boekjaar (niveau 2005) in uitkeringen 2005 in uitkeringen 2004 in Emeriti/a.o Weduwen Totalen Algemene kosten Salariskosten Sociale lasten Bestuurskosten Accountantskosten Actuariskosten Kantoorkosten Diversen ===== ===== De Stichting had, naast het onbezoldigde bestuur, over het boekjaar - evenals over voorgaand boekjaar - 1 personeelslid in dienst. 16

16 jaarrekening VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN (V.P.V.) V.P.V. ULTIMO 2005 V.P.V. ULTIMO 2004 bedragen in euro s aantallen per ultimo 2004 tussen haakjes Opgebouwde aanspraken door 79 (76) op reglementaire basis deelnemende predikanten, inclusief aanspraken op arbeidsongeschiktheidsrenten van 2 (1) geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte predikanten Voorziening voor AOW-aanvulling vanaf Aanspraken van deelnemers tegen een op individuele basis vastgestelde premie: 1 (1) tegen premiebetaling en 3 (3) premievrij Aanspraken van 18 (17) gewezen deelnemers (reglementaire deelneming tussentijds beëindigd) Ingegane emeritaatsuitkeringen 31 (32) met bijbehorende niet-ingegane weduwe-uitkeringen Ingegane weduwe-uitkeringen 34 (37) Totale voorziening Af: herverzekering ingegane arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

17 overzicht beleggingen Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro s) Saldo liquide middelen per 1 januari 79 3 Ontvangsten. bijdragen kerken premies individuele verzekeringen 9 9. ontvangen rente arbeidsongeschiktheid rente/dividend uitlotingen/verkopen obligaties verkopen aandelen verkopen vastgoed van internetrekeningen Totaal ontvangsten Uitgaven. aankopen obligaties aankopen aandelen aankopen vastgoed uitkeringen uitgaande waardeoverdrachten premie herverzekering bankkosten algemene kosten afname bankkrediet naar internetrekeningen Totaal uitgaven Saldo liquide middelen per 31 december ===== ===== Dit overzicht is opgesteld volgens de directe methode, waarin wordt uitgegaan van de werkelijke kasstromen. Utrecht, 21 maart 2006, het bestuur: mr H.G. Bronsveld-Taute, voorzitter W. van Veen, secretaris drs A.J. van der Molen RE RA, penningmeester H. van Rees, actuaris AG drs J.G. van Dalen ds J. van t Hof W.H. Martens MBA drs F.W. Meijer H. Strating RA 18

18 inhoudsopgaveovengegegevens Overige gegevens: Actuarieel verslag Actuariële verklaring Accountantsverklaring Ovecichf beleggingen

19 Jaarverslag 2005 Stichting Emeritaatsvooniening actuarieel verslag E!/ ERNST YOUNG 8 Ernst & Young Actuarissen BV Actuarieel verslag 2005 (Bedragen in duizenden euro's) 1 Samenstelling en controle voorziening De Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) bestaat uit de volgende onderdelen: Voorziening voor opgebouwde aanspraken voor actieve predikanten inclusief de voorziening voor predikanten die met vervroegd emeritaat zijn gegaan Voorziening voor aanspraken voor deelnemers met een individuele bijdrage Voorziening voor gewezen deelnemers Voorziening voor ingegane emeritaatsuitkeringen en weduwenpensioenen Voorziening voor AOW-hiaat verzekeringen De totale VPV ultimo 2005 bedraagt ,4 (2004: ,6), een stijging van 367,8 ten opzichte van Een splitsing van de VPV naar bovenvermelde onderdelen is in de toelichting op de jaarrekening opgenomen. De Voorziening Pensioenverplichtingen is berekend op basis van het per ultimo 2005 van kracht zijnde pensioenreglement en is voor het grootste gedeelte berekend als de contante waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken, welke overeenstemmen met de tijdsevenredige aanspraken. De voorzieningen zijn berekend op basis van de overlevingstafel CRC2003. Deze tafel houdt rekening met toekomstige verwachtingen inzake sterfte. Wij hebben de voorzieningen voor de (opgebouwde) pensioenen voor de actieve en gewezen deelnemers, de pensioenti-ekkenden en weduwen gecontroleerd en hebben daarbij geen bijzonderheden geconstateerd. In onze controle zijn wij uitgegaan van de aan ons aangeleverde deelnemersgegevens. 2 Herverzekering Zwitserleven Het overlijdensrisico is herverzekerd bij Zwitserleven op basis van éénjarige risicoverzekeringen. Het overlijdensi-isico is gelijk aan de contante waarde van het uit te keren nabestaandenpensioeii bij overlijden van de deelnemer verminderd met de contante waarde van de reeds opgebouwde aanspraken, in het betreffende verzekeringsjaar. In verband met de additionele herverzekering bij FORTIS ASR is vanaf I juli 2004 nog 68% van hel totale risico herverzekerd. 20

20 Jaarverslag 2005 Stichting Erneritaatsvootziening actuarieel verslag H Ernst L? Young Actuarissen BV 3 Herverzekering FORTIS ASR Met ingang van I juli 2004 is het overlijdensrisico gedeeltelijk en het arbeidsongeschiktheidsrisico volledig herverzekerd bij FORTIS ASR. 4 Sterfte grondslagen De voorziening is berekend op basis van de overlevingstafel CRC2003, met voor het ouderdomspensioen een leeftijdscorrectie van -1 jaar. Voor het nabestaandenpensioen zijn de leeftijdscorrecties voor vrouwen -1 jaar +2 jaar voor mannen voor pensioendatum en O jaar na pensioendatum. Voor vrouwen geldt een leeftijdscorrectie van -1 jaar. Er is geen voorziening gevormd voor toekomstige administratie- enlof uitkeringskosten. 5 Financiële positie van het fonds De balanswaarde van de tegenover de verplichtingen staande beleggingen bedraagt (2004: ,4). De deklungsgraad van de stichting is per ultimo 2005 gelijk aan 115%, een verbetering met 6% punt ten opzichte van de deklungsgraad per ultimo 2004 (109%). De verbetering van de dekkingsgraad is vooral het gevolg van het positieve beleggingsrendement op de aandelen beleggingen. De in het najaar van 2003 getroffen maatregelen om tot verbetering van de financiële positie van het fonds te komen, hebben in mindere mate bijgedragen tot de verbetering van de dekkingsgraad. 6 Toereikendheid voorzieningen In de Actuariële Principes Pensioenfondsen (APP) stelt De Nederlandsche Bank (DNB) dat met behulp van een toereikendheidstoets wordt vastgesteld of de aanwezige middelen van het fonds voldoende zijn voor een continue dekking van de minimumvoorziening. Wij hebben voor SEV de toets uitgevoerd op basis van de APP richtlijnen. De minimumvoorziening dient tenminste te worden gedekt door de in het fonds aanwezige middelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de gevolgen van een eventuele overdracht van (een deel van) de verplichtingen aan een verzekeraar of een ander pensioenfonds, dan wel met de uitvoeringskosten in geval van afwikkeling door het fonds zelf. Vaststelling dieni te geschieden op prudente grondslagen, I-ekeninghoudend met de aard van de 21

JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina

JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina JAARVERSLAG 2004 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 4 Jaarrekening 9 Overige gegevens 15 Actuarieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken

JAARVERSLAG 2006. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken JAARVERSLAG 2006 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 5 Jaarrekening 12 Overige gegevens 19 Actuarieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht.

JAARVERSLAG 2007. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. JAARVERSLAG 2007 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 5 Jaarrekening 14 Overige gegevens 21 Actuarieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht 00000000.0.00 0.00. 0 00"000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.)

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) JAARVERSLAG 2009 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Najaarsvergadering met de kerken 24 november 1 Chronologisch perspectief 21 mei Informatiebijeenkomst: de Pensioenwet en de consequenties daarvan voor de SEV

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Amsterdam, 2 april 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2012 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Pensioenen... Herstelplan 2016

Pensioenen... Herstelplan 2016 Pensioenen.............................................. Herstelplan 2016 23 maart 2016 HERSTELPLAN Stichting Pensioenfonds Vopak (hierna: het pensioenfonds) verkeert op 1 januari 2016 in een situatie

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen I.4 Verslagstaten A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Geef hier een samenvatting van de belangrijkste grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds JAARREKENING 2015 Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02094746 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren RAPPORT Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg 5 6741 CN Betreft: Jaarrapport 2015 T.a.v. de heer Looise Wuitekampweg 5 6741 CN Scherpenzeel, 05 maart

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming gevestigd te Leiden. Samenvatting rapport inzake de Jaarrekening 2014

Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming gevestigd te Leiden. Samenvatting rapport inzake de Jaarrekening 2014 Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming gevestigd te Leiden Samenvatting rapport inzake de Jaarrekening 2014 Algemeen De stichting De stichting is gevestigd te Leiden onder de naam

Nadere informatie

Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 Activa 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen (pastorieën) 1 191.051 228.142 Gebouwen (in kader doelstelling) 1 1 1 Vervoermiddelen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie