Obligatielening! YSS!Projects!2!V.O.F.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Obligatielening! YSS!Projects!2!V.O.F.!"

Transcriptie

1 InformatieMemorandum Obligatielening YSSProjects2V.O.F. 21maart2015

2 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. Inhoudsopgave- Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Beschrijvingvandeaanbieding InformatieoverdeUitgevendeInstelling Risicofactoren(samenvatting) DeelnameaandeObligatielening BelangrijkeinformatievoorObligatiehouders ObligatieleningendeUitgevendeInstelling Verklarendewoordenlijst Onderzoeksplichtvandeinformatie Risico sverbondenaanparticipatieindeobligatielening Verantwoordelijkheidinformatie Prognosesenaansprakelijkheid VerkoopOenoverdrachtsbeperkingen WetFinancieelToezicht InschrijvenopdeObligatielening Toepasselijkrecht,taal,valutaendatum DeUitgevendeInstelling BeschrijvingvandeUitgevendeInstelling JuridischestructuurvandeUitgevendeInstelling Overzichtreedsgerealiseerdezonnestroomprojecten Geïnstalleerdvermogenenhistorischeprestatiesvandegerealiseerdeprojecten Nieuwterealiserenzonnestroomprojecten Betrokkenpartijen DeUitgevendeInstelling Operationeelmanagervandeprojecten TriodosGroenfonds(deProjectfinancier) Dakeigenaren Zonnepanelenfabrikanten Onderhoudspartijen Verzekeraar Subsidies/overheid/RVO Netbeheerders Energieafnemers

3 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 5 Beschrijvingvandeaanbieding UitgiftevandeObligaties DoelvandeObligatielening Rente,AflossingenLooptijd Rente Financiëleanalyse GeïnvesteerdvermogenvandeUitgevendeInstelling Projectfinanciering AchtergesteldeleningvanGreenchoice Eigenvermogen Geprognotiseerdekasstromen RuimedekkingvandeverplichtingenaanObligatiehouders Inkomstenuitdeexploitatie Subsidies/SDE VerkoopElektriciteit Kostenvanexploitatie ServiceenOnderhoud Projectmanagement Verzekering RenteProjectfinanciering RenteObligatielening RenteleningGreenchoice Inflatie Belasting Risicofactoren Inleiding Risico sverbondenaandeuitgevendeinstellingenhaaronderneming Risico sverbondenaandefinancieringvanprojecten Risicovanbeschikbaarheidvanentechnischegebrekenaandeprojecten Risicovanschadeaandeprojecten Risicovanbedrijfsaansprakelijkheid Risicovantegenvallendezoninstraling Risicovanlagereelektriciteitsprijzen Risicovanrentestijgingenopdekapitaalmarktofadditionelefinancieringskosten Risicovanontwikkelingvannieuweprojecten RisicovanverminderdeaflossingscapaciteitinhetgevaldeUitgevendeInstelling additionelefinancieringaantrekt Risicovantegenpartijen Risico sverbondenaandeobligatielening

4 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F RisicovanbeperkteverhandelbaarheidObligaties RisicowaarderingvandeObligaties RisicowaardevandeObligaties RisicovanachterstellingvandeObligatielening RisicovandenonOrecoursebepaling RisicovanherfinancieringbijeindeLooptijd Overigerisico s Risicovancontractenenovereenkomsten RisicovanwijzigendewetOenregelgeving Risicovanonderverzekeringencalamiteiten Fiscaleinformatie Particulierebelegger Ondernemer/natuurlijkpersoon BeslotenVennootschap DeelnameObligatielening InschrijvenopdeObligatielening InschrijvingvandeObligatiehoudersenadministratievanhetObligatiehouderregister Betaling Nederlandsrecht Overig

5 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. - 1 Samenvatting Inleiding- De Uitgevende Instelling, YSS Projects 2 V.O.F., is ontwikkelaar en eigenaar van een portfolio van 7 operationele zonnestroomprojecten in Nederland en beoogt een Obligatielening uit te geven, nominaal groot,meteenlooptijdvan5jaarendevastejaarlijkserentevan4,75%. DemetdeuitgiftevandezeObligatieleningoptehalengeldenzullendoordeUitgevendeInstellingingezet wordenomnieuwezonnestroomprojecteninnederlandterealiseren.daarnaastwildeuitgevendeinstelling particulierendegelegenheidgevenfinancieeltedelenindeopbrengstenvandergelijkeprojecten,omdaarmee hetpubliekedraagvlakvoorrealisatievanzonnestroomprojectenopinstitutionelegebouwentevergroten.tot slot wil zij door middel van uitgifte van deze Obligatielening via het crowdfunding platform DuurzaamInvesterenervaringopdoenmetdezenieuwemaniervanfinanciering. InditInformatieMemorandumwordendedetailsmetbetrekkingtotdeaanbiedingomteparticipereninde Obligatieleninguiteengezet Beschrijving-van-de-aanbieding- Uitgevende-Instelling- YSSProjects2V.O.F. Hoofdsom-Obligatielening Nominale-waarde-van-een-Obligatie- 500 Maximaal-aantal-Obligaties- 100 Transactiekosten- Kenmerk-Obligatielening- Doel-uitgifte-Obligatielening- Looptijd-- Rente- Aflossing- 3,0%vandenominalewaardevandeObligatie DeObligatieleningisachtergesteldtenopzichtevande Projectfinanciering,maarispreferenttenopzichtvanhetdoorde initiatiefnemersgeïnvesteerdekapitaal Uitbreidingkapitaalterfinancieringvannieuweprojecten;het publiekdemogelijkheidbiedentotdeelnameaandefinanciering vanzonnestroomprojectenopnederlandsedakenenervaring opdoenmeteennieuwevormvanprojectfinanciering 60maanden 4,75%,welkejaarlijkswordtuitgekeerd Eenmalig,aanheteindevandeLooptijd

6 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 1.3 Informatie-over-de-Uitgevende-Instelling- DeUitgevendeInstellingiseenparticipatietussenenerzijdsInternationalSolarProjects2B.V.enanderzijds GreenchoiceSolarIIB.V.,dieophunbeurtvoor100%inhandenzijnvanrespectievelijkInternationalSolarB.V. en Groene Energie Administratie B.V.(dezelaatste handelend onder de naam Greenchoice, zie voor meer informatie Hoofdstuk 3). Deze vennootschap isdoorbeide ervaren partijen in het leven geroepen om een gezamenlijkeportefeuillezonnestroomprojectentebouwenenteexploiteren. De Uitgevende Instelling heeft reeds tussen2010t/m2013 een portfolio van 7 zonne]energie projecten gebouwdenaangeslotenopinstallatiesvandiversedakeigenaren: DezevenprojectenzijngeografischverdeeldoverNederland,waardoorereengoedespreidingisqua zoninstraling; Deprojectenzijntussende2en4jaaroperationeel,waardoorereenhelderinzichtisverkregeninde energetischeenfinanciëleprestaties; De inkomsten die worden gegenereerd uit de exploitatie van zonnestroom zijn stabiel en goed voorspelbaar. Afwijkingen van bijvoorbeeld zonuren en kosten van onderhoud verbonden aan de zonnestroominstallatiezijnbeperkt; De projecten worden onderhouden door ervaren onderhoudspartijen, die op afstand via een internetverbinding continu toezicht houdt op de installatie en indien nodig interventies plegen. Daarnaastwordtjaarlijksinhetvoorjaareenuitgebreideservicecheckgedaan; Deverwachtetechnischelevensduurvaneenzonnestroomprojectbedraagtdoorgaans20]25jaar. Naast de reeds gerealiseerde projecten zullen ook nieuwe projecten aan de portfolio worden toegevoegd. HiertoewordtondermeerhetgeldgebruiktdatviadeuittegevenObligatieleningwordtopgehaald. 1.4 Risicofactoren-(samenvatting)- Aan het investeren in de Obligatielening zijnrisico sverbonden.geïnteresseerdendienenkennisvandit Informatie Memorandum te nemen en zorgvuldig te overwegen of een belegging in de aangeboden Obligatieleningvoorhenpassendis.DeUitgevendeInstellingraadtdebeleggeraanomonafhankelijkadviesin tewinnen. GeïnteresseerdendieoverwegenomObligatiesteverwervenenbijhunbeslissingditInformatieMemorandum betrekken, dienen naast de overige informatie in dit InformatieMemoranduminelkgevaldehoofdstuk7 weergegevenrisicofactorenzorgvuldiginoverwegingtenemen.hetintredenvandezerisico skandefinanciële positievandeuitgevendeinstellingendemethaarverbondenondernemingendaarmeedewaardevande Obligatiesnegatiefbeïnvloeden.Derisico sverbondenaanparticiperenindeobligatieleningstaanhieronder opgesomdenwordeninhoofdstuk7nadertoegelicht: Risico sverbondenaandefinancieringvanprojecten; Risicovanbeschikbaarheidvanentechnischegebrekenaanprojecten; Risicovanschadeaanprojecten; Risicovanbedrijfsaansprakelijkheid; Risicovantegenvallendezoninstraling; Risicovanlagereelektriciteitsprijzen; Risicovanrentestijgingenopdekapitaalmarktofadditionelefinancieringskosten; Risicovanontwikkelingvannieuweprojecten; Risico van verminderde aflossingscapaciteit in het geval de Uitgevende Instelling additionele financieringaantrekt Risicovantegenpartijen; 6

7 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. RisicovanbeperkteverhandelbaarheidvandeObligaties; RisicowaarderingvandeObligaties; RisicowaardevandeObligaties; RisicovanachterstellingvandeObligatielening; Risicovandenon]recoursebepaling; RisicovanherfinancieringbijeindeLooptijd; Risicovancontractenenovereenkomsten; Risicovanwijzigendewet]enregelgeving; Risicovanonderverzekeringencalamiteiten. 1.5 Deelname-aan-de-Obligatielening- DemogelijkheidomteparticiperenindeObligatieleningwordtuitsluitendinNederlandaangeboden,aanin Nederlandingezetenpersonenenbedrijven.GeïnteresseerdenkunnenzichgedurendedeInschrijvingsperiode van21maart2015totenmet31mei2015inschrijvenvoordeobligatieleningvandeuitgevendeinstellingvia De Uitgevende Instelling kan een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de Inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, danweldeaanbiedingenuitgiftevandeobligatiesintrekkenvoorafgaandeof gedurende de Inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden (inclusief transactiekosten)wordenteruggestort. 7

8 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 2 Belangrijke-informatie-voor-Obligatiehouders- 2.1 Obligatielening-en-de-Uitgevende-Instelling- DeUitgevendeInstelling,YSSProjects2V.O.F.,ontwikkelaareneigenaarvaneenportfoliovan7operationele zonnestroomprojecten in Nederland, beoogt een Obligatielening uit te geven, nominaal groot, met eenlooptijdvan5jaarendevastejaarlijkserentevan4,75%. DemetdeuitgiftevandezeObligatieleningoptehalengeldenzullendoordeUitgevendeInstellingingezet wordenomnieuwezonnestroomprojecteninnederlandterealiseren.daarnaastwildeuitgevendeinstelling particulierendegelegenheidgevenfinancieeltedelenindeopbrengstenvandergelijkeprojecten,omdaarmee hetpubliekedraagvlakvoorrealisatievanzonnestroomprojectenopinstitutionelegebouwentevergroten.tot slot wil zij door middel van uitgifte van deze Obligatielening via het crowdfunding platform DuurzaamInvesterenervaringopdoenmetdezenieuwemaniervanfinanciering. InditInformatieMemorandumwordendedetailsmetbetrekkingtotdeaanbiedingomteparticipereninde Obligatieleninguiteengezet. 2.2 Verklarende-woordenlijst- Begrippen en afkortingen in dit Informatie Memorandum die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenisdiedaaraanisgegeveninbijlage2:verklarendewoordenlijst. 2.3 Onderzoeksplicht-van-de-informatie- DitInformatieMemorandumisinformatiefvanaardendeUitgevendeinstellinggarandeertnietdathetalle relevanteinformatieennoodzakelijkegegevensbevat.geïnteresseerdendienenhunonderzoekteverrichten en hun eigen analyse en beoordeling te maken van het participeren in de Obligatielening en de daaraan verbondenrisico s. 2.4 Risico s-verbonden-aan-participatie-in-de-obligatielening- Aan het participeren in de Obligatielening zijn risico s verbonden. Geïnteresseerden dienen daarom de informatie in dit Informatie Memorandum en in het bijzonder de informatie in hoofdstuk 7 Risicofactoren zorgvuldigtebestuderenalvorenstebesluitentoteventueledeelname.geïnteresseerdenwordtnadrukkelijk geadviseerdonafhankelijkadviesintewinnenteneindezicheenafgewogenoordeeltevormenoverderisico s verbondenaanhetparticiperenindeobligatielening. 2.5 Verantwoordelijkheid-informatie- De Uitgevende Instelling verklaart dat alle gegevens die zijn verwerkt in dit Informatie Memorandum naar waarheid zijn geschreven en overeenkomstig zijn met de werkelijkheid, zoals aan haar op het moment van schrijvenbekend.daarnaastverklaartdeuitgevendeinstellingdatergeengegevenszijnweggelatendievan wezenlijkbelangzoudenzijnvoordeinhoudvanditinformatiememorandum. BehoudensdeUitgevendeInstellingisniemandgerechtigdofgemachtigdenigeinformatieteverstrekkenof verklaring(en)afteleggeninverbandmetditinformatiememorandumofanderszinstecommunicerenoverde gegevens in dit Informatie Memorandum. Informatie of verklaringen verstrekt of afgelegd in strijd met het 8

9 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. voorgaande dienen niet te worden beschouwd als ware deze verstrekt door of namens de Uitgevende Instelling. 2.6 Prognoses-en-aansprakelijkheid- DeinditInformatieMemorandumopgenomenaannames,prognoseseninschattingenzijngebaseerdopde ten tijde van de totstandkoming van dit Informatie Memorandum geldende (markt]) omstandigheden en toepasselijkewet]enregelgevingeninformatie,diedeopstellersvanditinformatiememorandumnaareeren gewetenalsbetrouwbaarhebbengekwalificeerd. De Uitgevende Instelling aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige schade, en zal in geval van enige aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade in geval van grove schuld of nalatigheid, metuitsluitingvanenigeaansprakelijkheidvanindirecteschade(waaronderbegrependervingvaninkomsten). OnderalleomstandighedenisdeaansprakelijkheidvandeUitgevendeInstellingbeperkttothetbedragvande Obligatielening,enjegensiedereInschrijvertothetbedragvandeInschrijving. ErzullenongetwijfeldverschillenontstaantussendeprognosesgepresenteerdinditInformatieMemorandum endefeitelijkesituatietentijdevanengedurendedelooptijdvandeobligatielening.dieverschillenkunnen materieel zijn. Er wordt geen enkele garantie gegeven, ook niet op de gepresenteerde prognoses van resultatenenrendementen. 2.7 VerkoopU-en-overdrachtsbeperkingen- DeafgifteenverspreidingvanditInformatieMemorandum,alsmedehetaanbieden,verkopenenleverenvan een Obligatie kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Uitgevende Instelling verzoekt personen die in het bezit komen van dit Informatie Memorandum,zichopdehoogtete stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheidvoorenigeschendingvanenigezodanigebeperkingdoorwiedanook,ongeachtofdezeeen mogelijkeobligatiehouderisofniet.ditinformatiememorandumhoudtalszodaniggeenaanbodinvanenig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictiewaarditvolgensdealdaargeldendewet]enregelgevingnietisgeoorloofd. De Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act of 1933 of geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten van Amerika. De Obligaties mogen expliciet niet worden aangeboden,verkochtofgeleverd,directofindirect,indeverenigdestatenvanamerikaofaanofnamens ingezetenenvandeverenigdestatenvanamerika. 2.8 Wet-Financieel-Toezicht- In artikel 53 lid 2 van de vrijstellingsregeling onder de Wet Financieel Toezicht ( Wft ) is bepaald,dathet aanbieden van effecten aan het publiek zonder een algemeen verkrijgbaarendoordeautoriteitfinanciële Markten( AFM )goedgekeurdprospectusistoegestaan,voorzoverheteffectenbetreftdiedeeluitmakenvan een aanbieding waarbij de totale waarde van de aanbieding minder dan bedraagt. De Obligatielening valt met een omvang van binnenditcriteriumenisderhalvevrijgesteldvandeze plicht. NadrukkelijkwordtvermelddatdeUitgevendeInstellingnietvergunningplichtigisingevolgedeWet Financieel Toezicht ( Wft ) en niet onder toezicht staat van de AFM. Dit Informatie Memorandum is geen prospectusindezinvandewftenisniettergoedkeuringvoorgelegdaandeafm. 9

10 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 2.9 Inschrijven-op-de-Obligatielening- DemogelijkheidomteparticiperenindeObligatieleningwordtuitsluitendinNederlandaangebodenaanin Nederlandingezetenpersonenenbedrijven.GeïnteresseerdenkunnenzichgedurendedeInschrijvingsperiode van21maart2015totenmet31mei2015inschrijvenvoordeobligatieleningvandeuitgevendeinstellingvia De Uitgevende Instelling kan een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de Inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte van de Obligaties intrekken voorafgaande of gedurendedeinschrijvingsperiode. DeUitgevendeInstellingbehoudtzichtevenshetrechtvoor,omingevalvanonvoldoendeinschrijvingenofom welke andere reden dan ook géén Obligatielening uit te geven. Verder wordt in algemene zin het recht voorbehoudenominschrijvingen,geheelofgedeeltelijk,teweigerenofnietteeffectueren,zonderopgaafvan reden Toepasselijk-recht,-taal,-valuta-en-datum- OpditInformatieMemorandumisuitsluitendNederlandsrechtvantoepassing.DitInformatieMemorandum verschijntalleenindenederlandsetaal.demunteenheidisdeeuro,tenzijandersaangegeven. DedatumvanditInformatieMemorandumis21maart2015.Indiennieuweinformatienahetuitkomenvandit Informatie Memorandumleidttotfeitelijkeen materiële afwijkingen van dein dit InformatieMemorandum opgenomenuitgangspuntenenaannameszalhieroverzospoedigmogelijkwordenbericht. 10

11 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 3 De-Uitgevende-Instelling- 3.1 Beschrijving-van-de-Uitgevende-Instelling- DeUitgevendeInstellingiseenparticipatietussenenerzijdsInternationalSolarProjects2B.V.enanderzijds GreenchoiceSolarIIB.V.,dieophunbeurtvoor100%inhandenzijnvanrespectievelijkInternationalSolarB.V. engroeneenergieadministratieb.v.(dezelaatstehandelendonderdenaamgreenchoice).doelstellingvande jointventureishetgezamenlijkontwikkelenenexploiterenvanzonnestroomprojecteninnederland. De Uitgevende Instelling heeft reeds tussen 2010 t/m 2013 een portfolio van 7 zonne]energie projecten gebouwdenaangeslotenopinstallatiesvandiversedakeigenaren: DezevenprojectenzijngeografischverdeeldoverNederlandwaardoorereengoedespreidingisqua zoninstraling; Deprojectenzijntussende2en4jaaroperationeel,waardoorereenhelderinzichtisverkregeninde energetischeenfinanciëleprestaties; De inkomsten die worden gegenereerd uit de exploitatie van zonnestroom zijn stabiel en goed voorspelbaar. Afwijkingen van bijvoorbeeld zonuren en kosten van onderhoud verbonden aan de zonnestroominstallatiezijnbeperkt; De projecten worden onderhouden door ervaren onderhoudspartijen, die op afstand via een internetverbinding continu toezicht houdt op de installatie en indien nodig interventies plegen. Daarnaastwordtjaarlijksinhetvoorjaareenuitgebreideservicecheckgedaan; Deverwachtetechnischelevensduurvaneenzonnestroomprojectbedraagtdoorgaans20]25jaar. Naast de reeds gerealiseerde projecten zullen ook nieuwe projecten aan de portfolio worden toegevoegd. HiertoewordtondermeerhetgeldgebruiktdatviadeuittegevenObligatieleningwordtverkregen. DejuridischestructuurvandeUitgevendeInstellingisinonderstaandefiguurweergegeven. 3.2 Juridische-structuur-van-de-Uitgevende-Instelling- Organogram-YSS-Projects-2-V.O.F

12 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. Zoalsaleerderopgemerkt,betreftdeUitgevendeInstellingeenparticipatietussenenerzijdsInternationalSolar Projects 2 B.V. en anderzijds Greenchoice Solar II B.V. die op hun beurt voor 100% in handen zijn van respectievelijkinternationalsolarb.v.engroeneenergieadministratieb.v.(dezelaatstehandelendonderde naamgreenchoice). InternationalSolariseenvandeleidendebedrijveninNederlandophetgebiedvandeontwikkeling,realisatie en exploitatie van zonnestroom systemen op daken in Nederland. Sinds 2009 heeft het bedrijf al enkele tientallenzonnestroomprojectenopdaken vanscholen,woningbouwverenigingen,gemeentenenbedrijven ontwikkeld, evenals bij ruim particulieren in Nederland. International Solar is gevestigd in Den Bosch. MeerinformatieoverdeactiviteitenvanInternationalSolarvindtuopwww.kieszon.nl. Greenchoiceiseenin2001opgerichteNederlandseenergieleverancierdiehetgebruikvangroeneenergiein Nederland wil stimuleren. Greenchoice levert niet alleengroeneenergie, maar heeft tevens als doel om de toepassing van groene energie systemen door gebruikers zelf te stimuleren. Daartoe ondersteunt zij onder meer de ontwikkeling van zonnestroom], wind] enbiogasprojecten in Nederland. Greenchoice voorziet inmiddels meer dan particulieren, instellingen, gemeenten en bedrijven van groene stroom.meer informatieoverdeactiviteitenvangreenchoicevindtuopwww.greenchoice.nl. Beide organisaties participeren (via een tussenvennootschap) voor 50% in de Uitgevende Instelling. De Uitgevende InstellingisgevestigdopHambakenwetering5, s]hertogenbosch, en aldaar ingeschreven bij de KamervanKoophandelondernummer DeUitgevendeInstellingexploiteertopditmomentdevolgendezonnestroomprojecten. 3.3 Overzicht-reeds-gerealiseerde-zonnestroom-projecten- Desso- HetprojectbijDessodateertvan2012enisgesitueerdinWaalwijk. Dessoisfabrikantvanvloerbedekkingenwerktgeheel cradletocradle. Dezonnepanelenliggenopeenplatdakineenzuid]opstellingenzorgenvoor eenverdereverduurzamingvandeproductie. Opbasisvandetechnischelevensduurvanruim25jaarisdeverwachtingdat ditprojectiniedergevaltotenmet2037inbedrijfzalblijven. Apenheul- HetprojectindeApenheulisuniekinNederland.In2012isdaarvoor dewerknemerseencarportgebouwdbestaandeuitzonnepanelen.dit projectbiedtelektriciteitenbeschuttingtegelijkertijd. Decarportligtenigszinstussendebomenenheeftomdezeredenregelmatig metschaduwtemaken.omdezeredenisditprojectgeoptimaliseerd doormiddelvanoptimizerswaardoordeschaduweenminimaleimpact heeftopdeproductie. Stadgenoot-en-Lieven-de-Key- InAmsterdamiseenuniekzonnestroomprojectgerealiseerdbijdewoning] corporatiesstadgenootenlievendekey.ditprojectbestaatuit80kleine zonnestroomprojectendieonderdeeluitmakenvandeinstallatiesvande gebouwen.opdezewijzewordenallevoorzieningenzoalsliftenenverlichting gevoeddoorduurzamezonnestroom. Ditprojectdraagtbijaandeverduurzamingvandegebouwenenkenteen 12

13 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. eenlooptijdtotenmet2031. Lukkien- HetzonnestroomprojectbijLukkienverzorgteenduurzameoplossingvoor destroomdiehetbedrijfgebruiktvoorhaarcreatieveprocessen.vanfotografie totgrafischeontwerpenwordendoorlukkienvoorhaarklantenverzorgd. Hetcreatievekaraktervandeondernemingwordtooknogversterktdoor desolar]trackerdieyssprojects2vofvoorhetbedrijfheeftgeplaatst. Zichtbaarvoorallevoorbijgangersgeeftditeenduidelijkeindicatievan hetduurzamekaraktervandezeonderneming. Mitros- BijdewoningcorporatieMitrosinUtrechtiseenzonnestroomsysteemvan 100kwpgeplaatstomdegebouwenteverduurzamen.Ookhierwordende algemeneruimten,liftenengang]verlichtingdoorzonnestroomverzorgd. Opdezewijzewordenookdebewonersindirectbetrokkenbijverduurzaming enlevertdewoningcorporatieeenbijdrageaanhetmilieu. Dezonnepanelenstaanineenzuidelijkeopstellingengenererenopdezewijze eenmaximaleopbrengst. Muziektheater-Amsterdam- EénvandemeestinhetoogspringendezonnestroomprojectenvanNederland ishetzonnestroomprojectophetmuziektheaterinamsterdam.bovende Operazaalstaanmeerdan350zonnepanelendiehunstroomoutputleveren aandeelektriciteitsinstallatievanhetgebouw.opdezewijzewordtdever] lichtingenstroomduurzaamverzorgd.doormiddelvaneendisplayindehal kunnenallebezoekerszienwathetsysteemopwektendraagtzijbijaaneen verderebewustwording. Doordevolledigzuidelijkeopstellingisdeopwekcapaciteitgemaximaliseerd. Alliantie- InAmersfoort,Almere,HilversumenHuizenstaan10zonnestroomprojecten opgesteldvoorwoningcorporatiealliantie. WoningcorporatieAlliantievoorziethaaropenbareruimtenviadeze Installatiesvanduurzaamopgewektestroom. Deinstallatieszijnin2013opgeleverdmeteentechnischelevensduurvanruim 30jaar.Ruimmeerdandeeconomischelooptijdvanditproject. 3.4 Geïnstalleerd-vermogen-en-historische-prestaties-van-de-gerealiseerde-projecten-- DedoordeUitgevendeInstellinggeëxploiteerdezonnestroomprojectenzijngerealiseerdindeperiode2011 totenmet2013engebouwdinopdrachtvandeuitgevendeinstelling.derhalveisdeuitgevendeinstelling bekendmetalledetailsvandeprojecten. De zonnestroom projecten hebben een geïnstalleerd vermogen, uitgedrukt in kilowattpiek,van822kwp. Hiermeewordtjaarlijksongeveer700Megawattuur(MWh)groeneelektriciteitopgewekt.Tervergelijking,een Nederlandshuishoudengebruiktjaarlijksongeveer3,5MWhelektriciteit.HetProjectwektdusjaarlijksgenoeg duurzameenergieopomindevolledigeelektriciteitsbehoeftevanca.200huishoudenstevoorzien. 13

14 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. De portefeuille projecten van de Uitgevende Instelling heeft een zeer goed track]record. De prestaties gedurendedeexploitatieperiodezijngoedgedocumenteerdenzijnstructureelbovenverwachting(ziebijlage 1). De werkelijke productiegegevens van alle projecten tezamen van de afgelopen 3,5 jaar liggen ruim 8% bovendeverwachtteproductie. Uitgaandevaneengemiddeldelevensduurvanzonnestroomprojectenvan25jaarisdeverwachtingdatde projectenindeportefeuillevandeuitgevendeinstellinginiedergevalnogtotenmet2035inbedrijfzullen zijn. Opbasisvandehistorischegegevensenopbasisvandemeetgegevensuitverschillendemeteorologischeen satellietdatabasesvoorhistorischezoninstralingopdelocatievandeprojecteniseeninschattinggemaaktvan deteverwachtentoekomstigeprestatiesvanhetsysteem.dehieruitvoortvloeiendefinanciëleprognosevoor deuitgevendeinstellingwordtgepresenteerdinhoofdstuk Nieuw-te-realiseren-zonnestroomprojecten- HetisuitdrukkelijkdedoelstellingvanUitgevendeInstellingomnieuwezonnestroomprojectenopNederlandse dakenteontwikkelen.deviadeobligatieleningaantetrekkenmiddelenzullenhiervoorwordeningezet.deze projecten zullen op daken van gerenommeerde bedrijven en organisatie worden gerealiseerd, en naar verwachtingopsoortgelijkewijzegebruikmakenvandenederlandsesubsidieregelingenzoalshetgevalisbij de reeds gerealiseerde projecten. De strategie van Uitgevende Instelling is om in de toekomst grotere systementerealiseren(>100kw)endaarbijeenzorgvuldigemixaantehoudenwatbetreftomvang,locaties endakeigenaren,omzoderisico szoveelmogelijktespreiden.erzullenalleenprojectengerealiseerdworden meteenpositievekasstroomnaaflossingvandeprojectfinanciering,zodatdekasstromenvandezenieuwe projectenpositiefzullenbijdragenaanhetvermogenvanuitgevendeinstellingomhaarverplichtingennaar Obligatiehouders te voldoen. ToekomstigezonnestroomprojectenbinnendeportfoliovanUitgevende Instelling zullen eveneens gefinancierd worden middels Projectfinanciering door Triodos Bank, leningen van Greenchoice, dan wel mogelijk in de toekomst andere nog aan particulieren en derden uit te geven Obligatieleningen. 4 Betrokken-partijen- 4.1 De-Uitgevende-Instelling- DeUitgevendeInstelling,YSSProjects2V.O.F.,betrefteensamenwerkingtussenInternationalSolarProjects2 B.V.enGreenchoiceSolarIIB.V.enisingeschrevenbijdeKamervanKoophandelinDenBoschondernummer Hetvestigingsnummeris endevennootschapisgevestigdopHambakenwetering5 te s]hertogenbosch. 4.2 Operationeel-manager-van-de-projecten- Alsoperationeelmanagervandereedsoperationeleennogteontwikkelenzonnestroomprojectentreedtop Yellow Step Solar B.V. ( YSS ). YSS isgevestigd in Den Bosch en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandelondernummer YSSiseenvandegrootsteontwikkelaarsenexploitantenvanzonnestroomsystemenopdakeninNederland. Sinds 2009 heeft het bedrijf al op tientallen zonnestroom projecten op daken van scholen, 14

15 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. woningbouwverenigingen, gemeenten en bedrijven ontwikkeld, evenals bij ruim particulieren in Nederland(ditlaatsteonderdenaamKiesZon).MeerinformatieoverYSSvindtuopwww.kieszon.nl Triodos-Groenfonds-(de-Projectfinancier)-- VoordefinancieringvandezonnestroomprojectenmaaktdeUitgevendeInstellinggebruikvaneen]voordit soort projecten gebruikelijke ] non]recourse financiering (projectfinanciering) om een deel van de realisatiekosten te financieren. Hiertoe heeft de Uitgevende Instelling een overeenkomt met Triodos Groenfonds. De leningsovereenkomst tussen Triodos Groenfonds en de Uitgevende Instelling bepaalt datvoorhet aantrekkendooruitgevendeinstellingvanfinancieringvanderdeneersttoestemmingaantriodosgroenfonds moet worden gevraagd. Triodos Groenfonds heeft in het kader van de uitgiftevandezeobligatielening daarvoortoestemmingverleend. 4.4 Dakeigenaren--- Dereedsontwikkeldezonnestroomprojectenzijngerealiseerdopdakenvanprofessionelepartners,teweten de woningbouwverenigingen Stadgenoot en Lieven de Key (Amsterdam), Alliantie (Amsterdam) en Mitros (Utrecht), de gemeente Amsterdam (Muziektheater A'dam), dierenpark Apenheul (Apeldoorn) en creatief productiebedrijflukkien(ede).erismiddelsnotariëleakteeenrechtvanopstalgevestigdopdebetreffende daken,waarbijdeuitgevendeinstellinghetgebruikersrecht van de daken heeft verkregen gedurende een voorafbepaaldelooptijd(doorgaans15jaar).naafloopvandezetermijnneemtdedakeigenaarhetproject over.ineenaantalgevallenheeftdedakeigenaardemogelijkheidreedsna10jaarhetdakvooreenvooraf overeengekomenovernameprijsvandeuitgevendeinstantieovertenemen.bijallegerealiseerdeendenog te realiseren projecten valt deze termijn van 10 jaar ruim na de aflossingsdatum, de datum waarop de Obligatieleningvolledigafgelostdienttezijn. Ook bij de in de toekomst door de Uitgevende Instelling te ontwikkelen zonnestroomprojectenwordtde kwaliteitvandedakeigenaaralséénvandedoorslaggevendecriteriaindeprojectbeoordelingmeegenomen. 4.5 Zonnepanelenfabrikanten- Bij de ontwikkeling van ieder nieuw zonnestroom projectwordttelkensvoor panelen gekozen van vooraanstaande,groteleveranciersdieaandehoogstekwaliteitseisenvoldoen.uitdeopdemarktbeschikbare panelen van deze leveranciers wordt vervolgens gekozen voor de panelen met de beste kwaliteits/prijs verhouding.bijdereedsgerealiseerdeprojectenbetreftdityingli,canadian,jasolarensuntech. 4.6 Onderhoudspartijen- Het onderhoud vandeprojectenwordtwaar mogelijk uitgevoerd door de onderneming die het project geplaatstheeft.hiertoezijnmetdebetreffendeinstallateursonderhouds]enservicecontractenafgesloten.dit zijncontractenwaarbijiederjaardesystemeneenpreventieveonderhoudsbeurtkrijgenenwaarbijeventuele aandachtspunten worden vastgesteld. Ieder jaar wordt hier een rapportage van gemaakt en aan het managementterhandgesteld. 15

16 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 4.7 Verzekeraar--- OphetmomentvanschrijvenvanditInformatieMemorandumzijndezonnestroomprojectenindeportefeuille van Uitgevende Instelling verzekerd via de makelaar Solar Insurance & Finance (Arnhem) bij Duitse verzekeringsmaatschappijhdi]gerling.solarinsurance&financeeennederlandseverzekeringsagentdiezich volledigtoespitstophetverzekerenvanzonnestroomprojecten.schade(brand,diefstal,stormschadeetc.)en inkomstenderving(maximaal26opeenvolgendeweken)wordtdoordeverzekeraarvergoed. 4.8 Subsidies/overheid/RVO---- Alle projecten, behalve het project bij Alliantie, hebben een geldende en erkende SDE]subsidie. Deze SDE] subsidieshebbeneenlangerelooptijddandelooptijdvandeobligatielening. Tevens hebben alle projecten een EIA]beschikking ontvangen (Energie Investeringsaftrek). De EIA is een stimuleringsregelingdiehetmogelijkmaaktomnetto10,3%vanhetgeïnvesteerdvermogenterugtevorderen bij de fiscus. Deze regeling verloopt via een verrekening van de VennootschapsbelastingvanGreenchoice. Hiervooriseenrulingmetdefiscusverkregen. 4.9 Netbeheerders- De Projecten liggen in verzorgingsgebieden van verschillende netbeheerders, te weten Liander, Enexis en Stedin. Deze netbeheerders verzorgen deexploitatie,hetonderhoudendeontwikkelingvanalleleiding gebondennutsvoorzieningen(aardgasenelektriciteit)ophetgrondgebiedvandegemeentendiedaarvoorbij de verschillende distributienetbeheerders aangesloten zijn.denetbeheerders zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheidvanhetpubliekeelektriciteitsnet Energieafnemers- De Uitgevende Instelling heeft een leveringscontract met de dakeigenaren voor al de projecten behalve bij StadgenootenLievendeKey.VoordezeprojectenheeftdeUitgevendeInstellingeenleveringscontractmet Greenchoice. Greenchoice is een gerenommeerde energiemaatschappij die zich geheel richt op duurzame energie. 16

17 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 5 Beschrijving-van-de-aanbieding- 5.1 Uitgifte-van-de-Obligaties- DevoorgenomenuitgiftebetrefteenObligatieleningvanmaximaal ,bestaandeuit100Obligatiesvan nominaal elk 500. Bij inschrijving betaalt de Obligatiehouder 515.Ditisdenominalewaardevan 500 vermeerderdmet3,0%transactiekosten. Obligatiehouders worden door de Notaris geregistreerd in het Obligatiehouderregister, datnade eerste inschrijvingexclusiefdoordeuitgevendeinstellingzalwordenbijgehouden.deuitgevendeinstellingzalgeen bewijzenvandeelnameverstrekken. Uitgevende-Instelling- YSSProjects2V.O.F. Hoofdsom-Obligatielening Nominale-waarde-van-een-Obligatie- 500 Maximaal-aantal-Obligaties- 100 Transactiekosten- Kenmerk-Obligatielening- Doel-uitgifte-Obligatielening- Looptijd-- Rente- Aflossing- 3,0%vandenominalewaardevandeObligatie DeObligatieleningisachtergesteldtenopzichtevande Projectfinanciering,maarispreferenttenopzichtevanhetdoorde initiatiefnemersgeïnvesteerdekapitaal Uitbreidingkapitaalterfinancieringvannieuweprojecten;het publiekmogelijkheidbiedentotdeelnameaandefinancieringvan zonnestroomprojectenopnederlandsedaken;ervaringopdoenmet eennieuwevormvanprojectfinanciering 60maanden 4,75%,welkewordtjaarlijksuitgekeerd Eenmalig,aanheteindevandeLooptijd 5.2 Doel-van-de-Obligatielening- DemetdeuitgiftevandezeObligatieleningoptehalengeldenzullendoordeUitgevendeInstellingingezet wordenomnieuwezonnestroomprojecteninnederlandterealiseren.daarnaastwildeuitgevendeinstelling particulierendegelegenheidgevenfinancieeltedelenindeopbrengstenvandergelijkeprojecten,omdaarmee hetpubliekedraagvlakvoorrealisatievanzonnestroomprojectenopinstitutionelegebouwentevergroten.tot slot wil zij door middel van uitgifte van deze Obligatielening via het crowdfunding platform DuurzaamInvesterenervaringopdoenmetdezenieuwemaniervanfinanciering. 5.3 Rente,-Aflossing-en-Looptijd- DeUitgevendeInstellingzalopdeAflossingsdatumdeHoofdsomvandeObligatieszalinzijngeheelaande Obligatiehouders terugbetalen. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,75%per jaar over de uitstaande Hoofdsomenisbetaalbaarop1julivaniederjaarenvoorheteerstop1juli

18 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. Indien op enig momentniet(volledig)aanderenteverplichtingkanwordenvoldaan,geldtdateventueel onbetaalde Rente wordt bijgeschreven bij de Hoofdsom en vanaf dat moment onderdeel uitmaakt van de Hoofdsom.DeUitgevendeInstellingzalzodradekasstroomdatweertoelaat,daarbijrekeninghoudendmetde achterstelling van de Obligatielening ten opzichte van de Projectfinanciering en de operationele kosten, de achterstalligerentealsnogbetalen.betalingenwordeneerstinminderinggebrachtopdeverschuldigderente endaarnapasopdehoofdsom. IndienaanheteindevandeLooptijd(60maanden)nietkanwordenvoldaanaandeAflossingsverplichtingzal de Looptijd van de Obligatielening worden verlengd, totdatdehoofdsomaandeobligatiehoudersis terugbetaald. De Uitgevende Instelling zal gedurende de verlengde Looptijd de beschikbare kasstromen aanwenden om de Hoofdsom aan Obligatiehouders terug te betalen. De Uitgevende Instelling zal bij niet geheel of niet tijdig voldoen van haar betalingsverplichtingen de Obligatiehouder informeren over de kasstroom van de Uitgevende Instellingenaangevenwaaromdezenietafdoendeisom(volledig)aanhaar betalingsverplichtingentevoldoen. 5.4 Rente- DejaarlijkseRenteperObligatiebedraagt4,75%vandenominalewaardevandeObligatie( 500)perjaarper Obligatie.DetotaleverwachteRenteoverdeLooptijdbedraagtdaarmee 118,75perObligatie. Voor een volledig overzicht van devoorwaardenvandeobligatieleningwordtuverwezennaarde InvesteringsovereenkomstinBijlage3. 18

19 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 6 Financiële-analyse Geïnvesteerd-vermogen-van-de-Uitgevende-Instelling-- Hettotalebedragdatindeperiode2011t/m2013doordeUitgevendeInstellinginzonnestroomprojectenis geïnvesteerd,bedraagt DezeinvesteringisdoordeUitgevendeInstellingopdevolgendewijze gefinancierd: DoorInternationalSolarenGreenchoiceingebrachtvermogenad ; o IngebrachteigenvermogendoorInternationalSolarenGreenchoice ; o AchtergesteldeleningverstrektdoorGreenchoice ; EenProjectfinancieringvanTriodosGroenfondsad ; DeuittegevenObligatieleningad isachtergesteldaandeProjectfinanciering,maarispreferentten opzichte van het door International Solar en Greenchoice via haar projectvennootschappen ingebrachte vermogen. 6.2 Projectfinanciering- Voor de financiering van de bouw van zonnestroomprojecten heeft de Uitgevende Instelling een financieringsovereenkomst afgesloten met de Triodos Groenfonds (de Projectfinanciering ). Onder deze overeenkomstkandeuitgevendeinstellingfinanciering trekken toteenbedragvanintotaal De renteopdereedsgetrokkenfinancieringbedraagt4,0%enisvastgezetvoordeeerstetienjaarvandelooptijd (15jaar)vandefinanciering.Nadezeinitiëlerentevasteperiodewordtderenteopnieuwovereengekomen.Op deprojectfinancieringwordtjaarlijksafgelostmiddelseenlineairaflossingsschema. DeProjectfinancieringisgedeeltelijkeennon]recoursefinanciering,watbetekentdatdeProjectfinanciernaast eeneerstepandrechtopdeactivaendekasstromenvandeuitgevendeinstelling,ookeenpandrechtheeftop deaandelenvaninternationalsolarprojects 2B.V. DeProjectfinancierkanzichnietverderverhalenophet vermogenvaninternationalsolarengreenchoiceofopdatvanandereaanhengelieerdevennootschappen. Op 31 december 2014 bedroeg het saldo van de Projectfinanciering diedoordeuitgevendeinstellingbij TriodosBankwasaangegaaneenbedragvan

20 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 6.3 Achtergestelde-lening-van-Greenchoice- AlsonderdeelvanhetdoorInternationalSolarenGreenchoiceingebrachtevermogenheeftGreenchoiceaan de Uitgevende Instelling een achtergestelde lening verschaft. De rente op dezeleningbedraagt 4,0%op jaarbasis. Dit rentepercentage is vast gedurende de looptijd van de lening (15 jaar). Op de lening van Greenchoicewordtjaarlijksafgelostmiddelseenlineairaflossingsschema. DeleningvanGreenchoiceaanUitgevendeInstellingiseennon]recourselening,watbetekentdatGreenchoice alleen een verhaalsrecht heeft op de activa endekasstromenvandeuitgevendeinstelling.de leningvan Greenchoice is achtergesteld aan de financiering die door Triodos GroenfondsaanUitgevendeInstellingis verleendofdienogdoortriodosbankaanuitgevendeinstellingverleendzalwordeninhetkadervannieuwe zonnestroomprojecten. DeleningvanGreenchoiceis eveneens achtergesteld aan deverplichtingenvan de UitgevendeInstellingtegenoverdeObligatiehouders. Op31december2014bedroeghetsaldovandeleningdiedoordeUitgevendeInstellingbijGreenchoicewas aangegaaneenbedragvan Eigen-vermogen- Per 31 december 2014 bedraagt het eigen vermogen van de vennoten Daarnaast is er een voorzieningenvoorgrootonderhoudmachineseninstallatiesgevormdvan Geprognotiseerde-kasstromen- DeuittegevenObligatieleningisachtergesteldaandeProjectfinancieringmaarispreferenttenopzichtevan hetdoorinternationalsolarengreenchoiceingebrachtevermogen.onderstaandkasstroomoverzichtlaatzien welke kasstromen de komende jaren beschikbaar zijn voor het voldoen aan de verplichtingen van de Obligatielening RuimedekkingvandeverplichtingenaanObligatiehouders De cumulatieve verwachtekasstroomvanuitgevendeinstellingvoordekomendejarenbedraagtmeerdan DitisruimvoldoendeomdetotalerenteenaflossingvandeObligatieleninggedurendedelooptijd, ad ,tevoldoen.DeDebtServiceCoverageRatio(DSCR),deratiovanbeschikbarekasstromenenrente] enaflossingsverplichtingen,dieaangeeftinhoeverredeuitgevendeinstellingkanvoldoenaanhaaruitstaande verplichtingenonderdeobligatieleningismetmeerdan3,0xrelatiefhoog(positief). Jaar Omzet Oper.Kosten BrutoWinst Annuiteit Projectfinanciering Belasting Vrije Kasstroom tbvobligatierente Rentekosten Obligatielening

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!!

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!! InformatieMemorandum Obligatielening ZelfstroomSPV2B.V. 18April2015 InformatieMemorandumObligatieleningZelfstroomSPV2B.V. Inhoudsopgave- Inhoudsopgave...2 1 Samenvatting...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Samenvattingvandeaanbieding...5

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen

Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V. Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen Samenvatting voor de investeerder - 28 juni 2016 Inhoudsopgave I 28 juni 2016

Nadere informatie

Informatie Memorandum Obligatielening INDI Solar Projects 1 B.V. 16 november 2016

Informatie Memorandum Obligatielening INDI Solar Projects 1 B.V. 16 november 2016 Informatie Memorandum Obligatielening INDI Solar Projects 1 B.V. 16 november 2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Beschrijving van de aanbieding 4 1.3 Informatie over de Uitgevende Instelling

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Bijlage 3: Concept investeringsovereenkomst obligatielening INDI Solar Projects 1 B.V.

Bijlage 3: Concept investeringsovereenkomst obligatielening INDI Solar Projects 1 B.V. Bijlage 3: Concept investeringsovereenkomst obligatielening INDI Solar Projects 1 B.V. Partijen: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en e-mailadres [email],

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Bijlage 2: Investeringsovereenkomst

Bijlage 2: Investeringsovereenkomst Bijlage 2: Investeringsovereenkomst PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en e-mailadres [email], (hierna: Investeerder ); en 2. RCA B.V. een

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Bijlage 3: Investeringsovereenkomst Obligatielening International Solar Projects III B.V.

Bijlage 3: Investeringsovereenkomst Obligatielening International Solar Projects III B.V. Bijlage 3: Investeringsovereenkomst Obligatielening International Solar Projects III B.V. PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en e-mailadres

Nadere informatie

Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst

Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING DUURZAME RING HEERHUGOWAARD EXPLOITATIE B.V. [VOORBEELD] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum],

Nadere informatie

Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: Partijen.

Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: Partijen. CONCEPT Ondergetekenden: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en e-mailadres [email], (hierna: Investeerder ); en 2. MisterGreen Holding B.V. een Nederlandse

Nadere informatie

FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE

FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE WIJ ONDERSTEUNEN ZONNE-ENERGIEPROJECTEN MET Contracten & Financiering: Crowdfunding & (bank) Inzicht & Monitoring Rentebetaling & Administratie HOE WERKT CROWDFUNDING? 1.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

8.2 Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING ZELFSTROOM SPV 5 B.V. [VOORBEELD]

8.2 Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING ZELFSTROOM SPV 5 B.V. [VOORBEELD] 8.2 Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING ZELFSTROOM SPV 5 B.V. [VOORBEELD] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat],

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

10.2 Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst

10.2 Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst 10.2 Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING Volgroen Financiering I B.V. [VOORBEELD] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres

Nadere informatie

1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en adres [ ], (hierna: Investeerder ); en

1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en  adres [ ], (hierna: Investeerder ); en 10.5 Bijlage 5: Voorbeeld investeringsovereenkomst obligatieleningen ESCo Van Erp Pork B.V. / ESCo Visscher Caravelle B.V. / ESCo Grain Plastics B.V. / ESCo Recycling Dongen B.V. PARTIJEN: 1. [Initialen,

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VOORBEELD INVESTERINGSOVEREENKOMST

BIJLAGE 2: VOORBEELD INVESTERINGSOVEREENKOMST BIJLAGE 2: VOORBEELD INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING OOSTERSCHELDE TIDAL POWER 2 B.V. [VOORBEELD] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad]

Nadere informatie

Obligaties van EWT Directwind NL1 B.V.

Obligaties van EWT Directwind NL1 B.V. Belangrijkste informatie over de belegging Obligaties van EWT Directwind NL1 B.V. Dit document is opgesteld op 09-11-2017. Dit document helpt u de risico s, de kosten en het rendement van de belegging

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VOORBEELD INVESTERINGSOVEREENKOMST

BIJLAGE 2: VOORBEELD INVESTERINGSOVEREENKOMST BIJLAGE 2: VOORBEELD INVESTERINGSOVEREENKOMST INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING SOLEASE PROJECT 2 B.V. [CONCEPT] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode],

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 2: voorbeeld investeringsovereenkomst

Bijlage 2: voorbeeld investeringsovereenkomst Bijlage 2: voorbeeld investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING HALLOSTROOM HUUR ZON I B.V. [VOORBEELD] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat],

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

Informatie Memorandum. Obligatielening Windpark Netterden B.V.

Informatie Memorandum. Obligatielening Windpark Netterden B.V. Informatie Memorandum Obligatielening Windpark Netterden B.V. 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Begrippenlijst (afkortingen en definities)... 5 2. Belangrijke informatie voor (potentiële) Obligatiehouders...

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst

Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING INNAX SPV 2 B.V. [VOORBEELD] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode],

Nadere informatie

OBLIGATIELENING LAGERWEY REAL ESTATE B.V. (VOORBEELD)

OBLIGATIELENING LAGERWEY REAL ESTATE B.V. (VOORBEELD) Bijlage 1 Investeringsovereenkomst OBLIGATIELENING LAGERWEY REAL ESTATE B.V. (VOORBEELD) Datum: [Investeringsdatum] Uniek transactie ID: [InvesteringTransactieID] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam],

Nadere informatie

10.2 Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst. INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING MKB Energie Financiering B.V.

10.2 Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst. INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING MKB Energie Financiering B.V. 10.2 Bijlage 2: Voorbeeld investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING MKB Energie Financiering B.V. [VOORBEELD] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres

Nadere informatie

Bijlage 2: Investeringsovereenkomst

Bijlage 2: Investeringsovereenkomst Bijlage 2: Investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING II GREENING LEASE PROJECTS 1 B.V. [VOORBEELD] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat],

Nadere informatie

Volgroen Financiering I Portefeuille Duurzame Energiesystemen in het MKB. Informatie memorandum ,0% Obligatielening III

Volgroen Financiering I Portefeuille Duurzame Energiesystemen in het MKB. Informatie memorandum ,0% Obligatielening III Volgroen Financiering I Portefeuille Duurzame Energiesystemen in het MKB Informatie memorandum 190.000 5,0% Obligatielening III Volgroen Financiering I Portefeuille Duurzame Energiesystemen Informatie

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest II beschreven. Old Liquors Invest II heeft zich

Nadere informatie

Obligatielening Zelfstroom SPV 3 B.V.

Obligatielening Zelfstroom SPV 3 B.V. Informatie Memorandum Obligatielening Zelfstroom SPV 3 B.V. 9 september2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Samenvatting van de aanbieding... 5 1.3 Beschrijving

Nadere informatie

Bijlage 2: voorbeeld investeringsovereenkomst

Bijlage 2: voorbeeld investeringsovereenkomst Bijlage 2: voorbeeld investeringsovereenkomst INVESTERINGSOVEREENKOMST OBLIGATIELENING HALLOSTROOM HUUR ZON IV B.V. [VOORBEELD] PARTIJEN: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat],

Nadere informatie

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Thema Zonnestroom, Projectfinanciering Onderdeel 1 Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Inhoud Wat is projectfinanciering? Proces; opzetten van een business case Financieringsvormen -- Projectvoorbeeld:

Nadere informatie

Obligaties. Dit document helpt u de risico s, de kosten en het rendement van de belegging beter te begrijpen

Obligaties. Dit document helpt u de risico s, de kosten en het rendement van de belegging beter te begrijpen Belangrijkste informatie over de belegging Obligaties van Zonnepark Hee B.V. aangeboden aan leden van Terschelling Energie Coöperatief U.A Dit document is opgesteld op 21/11/2017. Dit document helpt u

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest B.V. beschreven. Old Liquors Invest B.V. heeft

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen.

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING vzw CHIRO LOZEN Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. Inhoud: 1) Waarom deze obligatie? 2) Wat houdt deze lening in? 3) Risico s? 4) De obligatiehouder 5) Ook

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Volgroen Financiering I Portefeuille LED verlichting en Zonne-energiesystemen in het MKB. Informatie memorandum ,0% Obligatielening

Volgroen Financiering I Portefeuille LED verlichting en Zonne-energiesystemen in het MKB. Informatie memorandum ,0% Obligatielening Volgroen Financiering I Portefeuille LED verlichting en Zonne-energiesystemen in het MKB Informatie memorandum 300.000 5,0% Obligatielening Volgroen Financiering I Portefeuille LED verlichting en Zonne-energiesystemen

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN Maatschappelijke meerwaarde November 2016 Lokale participatie & werkgelegenheid Lokale participatie is voor Solarfields een zeer belangrijk onderdeel in het realiseren van

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014 Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders Stille Maatschap 123Energie 1 september 2014 1. Introductie U bent belegger in de Stille Maatschap 123Energie door het verschaffen van vreemd vermogen in de vorm

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy)

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Wie betaalt, bepaald Nieuws Games Energie Dankzij crowdfunding kan iedereen nu ook eenvoudig

Nadere informatie

MKB Energie Financiering Portefeuille LED verlichting en Zonne-energiesystemen in het MKB. Informatie memorandum ,5% Obligatielening

MKB Energie Financiering Portefeuille LED verlichting en Zonne-energiesystemen in het MKB. Informatie memorandum ,5% Obligatielening MKB Energie Financiering Portefeuille LED verlichting en Zonne-energiesystemen in het MKB Informatie memorandum 200.000-5,5% Obligatielening MKB Energie Financiering Portefeuille LED verlichting en Zonne-energiesystemen

Nadere informatie

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania Prospectus Obligatielening 2010-2022 v.v. Germania januari 2010 OBLIGATIELENING V.V. GERMANIA Uitgifte Obligatielening in 4 series 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in

Nadere informatie

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Maart 2015 Hockeyvereniging Pinoké schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering van twee

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Aanbieder Aandeel Aandeelhouder. Bestuurder. Investering. Obligatie Participatie. Rechtspersoon. Rendement

Aanbieder Aandeel Aandeelhouder. Bestuurder. Investering. Obligatie Participatie. Rechtspersoon. Rendement Toelichting invullen informatiedocument, versie 2 (20 september 2017) Hieronder worden eerst de gebruikte begrippen in het informatiedocument toegelicht. Verder ziet de toelichting op de volgende onderdelen

Nadere informatie

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015.

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015. DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 100.000 Serienummer: 201503 ten behoeve van het verstrekken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november

Nadere informatie

Informatie Memorandum ,25% Obligatielening II met een looptijd van 6 jaar

Informatie Memorandum ,25% Obligatielening II met een looptijd van 6 jaar Greening Lease Projects 1 B.V. Portefeuille Duurzame Energiesystemen Informatie Memorandum 435.000 5,25% Obligatielening II met een looptijd van 6 jaar 25 september 2017 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE SAMEN SOLAR MET: Samen maken we van het Amstelveencollege, het meest duurzame college van Amstelveen: Samen solar! Het Amstelveen College heeft in samenwerking met

Nadere informatie

5.5% Obligatielening EUR Ronde II

5.5% Obligatielening EUR Ronde II Belangrijkste informatie over de belegging 5.5% Obligatielening EUR 500.000 Ronde II van MisterGreen Lease II B.V. Dit document is opgesteld op 13-nov-2017 Dit document helpt u de risico s, de kosten,

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

Informatie Memorandum 5,0% obligatieleningen Solaris Industria Zonprojecten. 3 april 2017

Informatie Memorandum 5,0% obligatieleningen Solaris Industria Zonprojecten. 3 april 2017 Informatie Memorandum 5,0% obligatieleningen Solaris Industria Zonprojecten 3 april 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Samenvatting van de aanbieding 6 1.3 Beschrijving van de te exploiteren

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Agrifonds B.V. Emissie I Aanbieder

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015.

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015. DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 100.000 Serienummer: 201502 onder het 2.499.000 Programma tot uitgifte

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD

I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD Stichting De Groene Obligatie (DGO) DGO staat voor De Groene Obligatie en gaat voor een mooie wereld. Zij draagt hier aan bij met de uitgifte van een obligatie bestemd

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BCS HARDERWIJK INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BCS HARDERWIJK INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN Ondernemers in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale samenleving. BCS Harderwijk presenteert een

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 27 Januari 2015 DG press HoldinG B.V. Hallseweg 21 6964 AJ Hall 0313-671911 Inleiding U kunt geld uitlenen aan ons, DG press HoldinG B.V. (in deze brochure DG press genoemd).

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie