Obligatielening! YSS!Projects!2!V.O.F.!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Obligatielening! YSS!Projects!2!V.O.F.!"

Transcriptie

1 InformatieMemorandum Obligatielening YSSProjects2V.O.F. 21maart2015

2 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. Inhoudsopgave- Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Beschrijvingvandeaanbieding InformatieoverdeUitgevendeInstelling Risicofactoren(samenvatting) DeelnameaandeObligatielening BelangrijkeinformatievoorObligatiehouders ObligatieleningendeUitgevendeInstelling Verklarendewoordenlijst Onderzoeksplichtvandeinformatie Risico sverbondenaanparticipatieindeobligatielening Verantwoordelijkheidinformatie Prognosesenaansprakelijkheid VerkoopOenoverdrachtsbeperkingen WetFinancieelToezicht InschrijvenopdeObligatielening Toepasselijkrecht,taal,valutaendatum DeUitgevendeInstelling BeschrijvingvandeUitgevendeInstelling JuridischestructuurvandeUitgevendeInstelling Overzichtreedsgerealiseerdezonnestroomprojecten Geïnstalleerdvermogenenhistorischeprestatiesvandegerealiseerdeprojecten Nieuwterealiserenzonnestroomprojecten Betrokkenpartijen DeUitgevendeInstelling Operationeelmanagervandeprojecten TriodosGroenfonds(deProjectfinancier) Dakeigenaren Zonnepanelenfabrikanten Onderhoudspartijen Verzekeraar Subsidies/overheid/RVO Netbeheerders Energieafnemers

3 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 5 Beschrijvingvandeaanbieding UitgiftevandeObligaties DoelvandeObligatielening Rente,AflossingenLooptijd Rente Financiëleanalyse GeïnvesteerdvermogenvandeUitgevendeInstelling Projectfinanciering AchtergesteldeleningvanGreenchoice Eigenvermogen Geprognotiseerdekasstromen RuimedekkingvandeverplichtingenaanObligatiehouders Inkomstenuitdeexploitatie Subsidies/SDE VerkoopElektriciteit Kostenvanexploitatie ServiceenOnderhoud Projectmanagement Verzekering RenteProjectfinanciering RenteObligatielening RenteleningGreenchoice Inflatie Belasting Risicofactoren Inleiding Risico sverbondenaandeuitgevendeinstellingenhaaronderneming Risico sverbondenaandefinancieringvanprojecten Risicovanbeschikbaarheidvanentechnischegebrekenaandeprojecten Risicovanschadeaandeprojecten Risicovanbedrijfsaansprakelijkheid Risicovantegenvallendezoninstraling Risicovanlagereelektriciteitsprijzen Risicovanrentestijgingenopdekapitaalmarktofadditionelefinancieringskosten Risicovanontwikkelingvannieuweprojecten RisicovanverminderdeaflossingscapaciteitinhetgevaldeUitgevendeInstelling additionelefinancieringaantrekt Risicovantegenpartijen Risico sverbondenaandeobligatielening

4 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F RisicovanbeperkteverhandelbaarheidObligaties RisicowaarderingvandeObligaties RisicowaardevandeObligaties RisicovanachterstellingvandeObligatielening RisicovandenonOrecoursebepaling RisicovanherfinancieringbijeindeLooptijd Overigerisico s Risicovancontractenenovereenkomsten RisicovanwijzigendewetOenregelgeving Risicovanonderverzekeringencalamiteiten Fiscaleinformatie Particulierebelegger Ondernemer/natuurlijkpersoon BeslotenVennootschap DeelnameObligatielening InschrijvenopdeObligatielening InschrijvingvandeObligatiehoudersenadministratievanhetObligatiehouderregister Betaling Nederlandsrecht Overig

5 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. - 1 Samenvatting Inleiding- De Uitgevende Instelling, YSS Projects 2 V.O.F., is ontwikkelaar en eigenaar van een portfolio van 7 operationele zonnestroomprojecten in Nederland en beoogt een Obligatielening uit te geven, nominaal groot,meteenlooptijdvan5jaarendevastejaarlijkserentevan4,75%. DemetdeuitgiftevandezeObligatieleningoptehalengeldenzullendoordeUitgevendeInstellingingezet wordenomnieuwezonnestroomprojecteninnederlandterealiseren.daarnaastwildeuitgevendeinstelling particulierendegelegenheidgevenfinancieeltedelenindeopbrengstenvandergelijkeprojecten,omdaarmee hetpubliekedraagvlakvoorrealisatievanzonnestroomprojectenopinstitutionelegebouwentevergroten.tot slot wil zij door middel van uitgifte van deze Obligatielening via het crowdfunding platform DuurzaamInvesterenervaringopdoenmetdezenieuwemaniervanfinanciering. InditInformatieMemorandumwordendedetailsmetbetrekkingtotdeaanbiedingomteparticipereninde Obligatieleninguiteengezet Beschrijving-van-de-aanbieding- Uitgevende-Instelling- YSSProjects2V.O.F. Hoofdsom-Obligatielening Nominale-waarde-van-een-Obligatie- 500 Maximaal-aantal-Obligaties- 100 Transactiekosten- Kenmerk-Obligatielening- Doel-uitgifte-Obligatielening- Looptijd-- Rente- Aflossing- 3,0%vandenominalewaardevandeObligatie DeObligatieleningisachtergesteldtenopzichtevande Projectfinanciering,maarispreferenttenopzichtvanhetdoorde initiatiefnemersgeïnvesteerdekapitaal Uitbreidingkapitaalterfinancieringvannieuweprojecten;het publiekdemogelijkheidbiedentotdeelnameaandefinanciering vanzonnestroomprojectenopnederlandsedakenenervaring opdoenmeteennieuwevormvanprojectfinanciering 60maanden 4,75%,welkejaarlijkswordtuitgekeerd Eenmalig,aanheteindevandeLooptijd

6 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 1.3 Informatie-over-de-Uitgevende-Instelling- DeUitgevendeInstellingiseenparticipatietussenenerzijdsInternationalSolarProjects2B.V.enanderzijds GreenchoiceSolarIIB.V.,dieophunbeurtvoor100%inhandenzijnvanrespectievelijkInternationalSolarB.V. en Groene Energie Administratie B.V.(dezelaatste handelend onder de naam Greenchoice, zie voor meer informatie Hoofdstuk 3). Deze vennootschap isdoorbeide ervaren partijen in het leven geroepen om een gezamenlijkeportefeuillezonnestroomprojectentebouwenenteexploiteren. De Uitgevende Instelling heeft reeds tussen2010t/m2013 een portfolio van 7 zonne]energie projecten gebouwdenaangeslotenopinstallatiesvandiversedakeigenaren: DezevenprojectenzijngeografischverdeeldoverNederland,waardoorereengoedespreidingisqua zoninstraling; Deprojectenzijntussende2en4jaaroperationeel,waardoorereenhelderinzichtisverkregeninde energetischeenfinanciëleprestaties; De inkomsten die worden gegenereerd uit de exploitatie van zonnestroom zijn stabiel en goed voorspelbaar. Afwijkingen van bijvoorbeeld zonuren en kosten van onderhoud verbonden aan de zonnestroominstallatiezijnbeperkt; De projecten worden onderhouden door ervaren onderhoudspartijen, die op afstand via een internetverbinding continu toezicht houdt op de installatie en indien nodig interventies plegen. Daarnaastwordtjaarlijksinhetvoorjaareenuitgebreideservicecheckgedaan; Deverwachtetechnischelevensduurvaneenzonnestroomprojectbedraagtdoorgaans20]25jaar. Naast de reeds gerealiseerde projecten zullen ook nieuwe projecten aan de portfolio worden toegevoegd. HiertoewordtondermeerhetgeldgebruiktdatviadeuittegevenObligatieleningwordtopgehaald. 1.4 Risicofactoren-(samenvatting)- Aan het investeren in de Obligatielening zijnrisico sverbonden.geïnteresseerdendienenkennisvandit Informatie Memorandum te nemen en zorgvuldig te overwegen of een belegging in de aangeboden Obligatieleningvoorhenpassendis.DeUitgevendeInstellingraadtdebeleggeraanomonafhankelijkadviesin tewinnen. GeïnteresseerdendieoverwegenomObligatiesteverwervenenbijhunbeslissingditInformatieMemorandum betrekken, dienen naast de overige informatie in dit InformatieMemoranduminelkgevaldehoofdstuk7 weergegevenrisicofactorenzorgvuldiginoverwegingtenemen.hetintredenvandezerisico skandefinanciële positievandeuitgevendeinstellingendemethaarverbondenondernemingendaarmeedewaardevande Obligatiesnegatiefbeïnvloeden.Derisico sverbondenaanparticiperenindeobligatieleningstaanhieronder opgesomdenwordeninhoofdstuk7nadertoegelicht: Risico sverbondenaandefinancieringvanprojecten; Risicovanbeschikbaarheidvanentechnischegebrekenaanprojecten; Risicovanschadeaanprojecten; Risicovanbedrijfsaansprakelijkheid; Risicovantegenvallendezoninstraling; Risicovanlagereelektriciteitsprijzen; Risicovanrentestijgingenopdekapitaalmarktofadditionelefinancieringskosten; Risicovanontwikkelingvannieuweprojecten; Risico van verminderde aflossingscapaciteit in het geval de Uitgevende Instelling additionele financieringaantrekt Risicovantegenpartijen; 6

7 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. RisicovanbeperkteverhandelbaarheidvandeObligaties; RisicowaarderingvandeObligaties; RisicowaardevandeObligaties; RisicovanachterstellingvandeObligatielening; Risicovandenon]recoursebepaling; RisicovanherfinancieringbijeindeLooptijd; Risicovancontractenenovereenkomsten; Risicovanwijzigendewet]enregelgeving; Risicovanonderverzekeringencalamiteiten. 1.5 Deelname-aan-de-Obligatielening- DemogelijkheidomteparticiperenindeObligatieleningwordtuitsluitendinNederlandaangeboden,aanin Nederlandingezetenpersonenenbedrijven.GeïnteresseerdenkunnenzichgedurendedeInschrijvingsperiode van21maart2015totenmet31mei2015inschrijvenvoordeobligatieleningvandeuitgevendeinstellingvia De Uitgevende Instelling kan een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de Inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, danweldeaanbiedingenuitgiftevandeobligatiesintrekkenvoorafgaandeof gedurende de Inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden (inclusief transactiekosten)wordenteruggestort. 7

8 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 2 Belangrijke-informatie-voor-Obligatiehouders- 2.1 Obligatielening-en-de-Uitgevende-Instelling- DeUitgevendeInstelling,YSSProjects2V.O.F.,ontwikkelaareneigenaarvaneenportfoliovan7operationele zonnestroomprojecten in Nederland, beoogt een Obligatielening uit te geven, nominaal groot, met eenlooptijdvan5jaarendevastejaarlijkserentevan4,75%. DemetdeuitgiftevandezeObligatieleningoptehalengeldenzullendoordeUitgevendeInstellingingezet wordenomnieuwezonnestroomprojecteninnederlandterealiseren.daarnaastwildeuitgevendeinstelling particulierendegelegenheidgevenfinancieeltedelenindeopbrengstenvandergelijkeprojecten,omdaarmee hetpubliekedraagvlakvoorrealisatievanzonnestroomprojectenopinstitutionelegebouwentevergroten.tot slot wil zij door middel van uitgifte van deze Obligatielening via het crowdfunding platform DuurzaamInvesterenervaringopdoenmetdezenieuwemaniervanfinanciering. InditInformatieMemorandumwordendedetailsmetbetrekkingtotdeaanbiedingomteparticipereninde Obligatieleninguiteengezet. 2.2 Verklarende-woordenlijst- Begrippen en afkortingen in dit Informatie Memorandum die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenisdiedaaraanisgegeveninbijlage2:verklarendewoordenlijst. 2.3 Onderzoeksplicht-van-de-informatie- DitInformatieMemorandumisinformatiefvanaardendeUitgevendeinstellinggarandeertnietdathetalle relevanteinformatieennoodzakelijkegegevensbevat.geïnteresseerdendienenhunonderzoekteverrichten en hun eigen analyse en beoordeling te maken van het participeren in de Obligatielening en de daaraan verbondenrisico s. 2.4 Risico s-verbonden-aan-participatie-in-de-obligatielening- Aan het participeren in de Obligatielening zijn risico s verbonden. Geïnteresseerden dienen daarom de informatie in dit Informatie Memorandum en in het bijzonder de informatie in hoofdstuk 7 Risicofactoren zorgvuldigtebestuderenalvorenstebesluitentoteventueledeelname.geïnteresseerdenwordtnadrukkelijk geadviseerdonafhankelijkadviesintewinnenteneindezicheenafgewogenoordeeltevormenoverderisico s verbondenaanhetparticiperenindeobligatielening. 2.5 Verantwoordelijkheid-informatie- De Uitgevende Instelling verklaart dat alle gegevens die zijn verwerkt in dit Informatie Memorandum naar waarheid zijn geschreven en overeenkomstig zijn met de werkelijkheid, zoals aan haar op het moment van schrijvenbekend.daarnaastverklaartdeuitgevendeinstellingdatergeengegevenszijnweggelatendievan wezenlijkbelangzoudenzijnvoordeinhoudvanditinformatiememorandum. BehoudensdeUitgevendeInstellingisniemandgerechtigdofgemachtigdenigeinformatieteverstrekkenof verklaring(en)afteleggeninverbandmetditinformatiememorandumofanderszinstecommunicerenoverde gegevens in dit Informatie Memorandum. Informatie of verklaringen verstrekt of afgelegd in strijd met het 8

9 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. voorgaande dienen niet te worden beschouwd als ware deze verstrekt door of namens de Uitgevende Instelling. 2.6 Prognoses-en-aansprakelijkheid- DeinditInformatieMemorandumopgenomenaannames,prognoseseninschattingenzijngebaseerdopde ten tijde van de totstandkoming van dit Informatie Memorandum geldende (markt]) omstandigheden en toepasselijkewet]enregelgevingeninformatie,diedeopstellersvanditinformatiememorandumnaareeren gewetenalsbetrouwbaarhebbengekwalificeerd. De Uitgevende Instelling aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige schade, en zal in geval van enige aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade in geval van grove schuld of nalatigheid, metuitsluitingvanenigeaansprakelijkheidvanindirecteschade(waaronderbegrependervingvaninkomsten). OnderalleomstandighedenisdeaansprakelijkheidvandeUitgevendeInstellingbeperkttothetbedragvande Obligatielening,enjegensiedereInschrijvertothetbedragvandeInschrijving. ErzullenongetwijfeldverschillenontstaantussendeprognosesgepresenteerdinditInformatieMemorandum endefeitelijkesituatietentijdevanengedurendedelooptijdvandeobligatielening.dieverschillenkunnen materieel zijn. Er wordt geen enkele garantie gegeven, ook niet op de gepresenteerde prognoses van resultatenenrendementen. 2.7 VerkoopU-en-overdrachtsbeperkingen- DeafgifteenverspreidingvanditInformatieMemorandum,alsmedehetaanbieden,verkopenenleverenvan een Obligatie kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Uitgevende Instelling verzoekt personen die in het bezit komen van dit Informatie Memorandum,zichopdehoogtete stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheidvoorenigeschendingvanenigezodanigebeperkingdoorwiedanook,ongeachtofdezeeen mogelijkeobligatiehouderisofniet.ditinformatiememorandumhoudtalszodaniggeenaanbodinvanenig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictiewaarditvolgensdealdaargeldendewet]enregelgevingnietisgeoorloofd. De Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act of 1933 of geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten van Amerika. De Obligaties mogen expliciet niet worden aangeboden,verkochtofgeleverd,directofindirect,indeverenigdestatenvanamerikaofaanofnamens ingezetenenvandeverenigdestatenvanamerika. 2.8 Wet-Financieel-Toezicht- In artikel 53 lid 2 van de vrijstellingsregeling onder de Wet Financieel Toezicht ( Wft ) is bepaald,dathet aanbieden van effecten aan het publiek zonder een algemeen verkrijgbaarendoordeautoriteitfinanciële Markten( AFM )goedgekeurdprospectusistoegestaan,voorzoverheteffectenbetreftdiedeeluitmakenvan een aanbieding waarbij de totale waarde van de aanbieding minder dan bedraagt. De Obligatielening valt met een omvang van binnenditcriteriumenisderhalvevrijgesteldvandeze plicht. NadrukkelijkwordtvermelddatdeUitgevendeInstellingnietvergunningplichtigisingevolgedeWet Financieel Toezicht ( Wft ) en niet onder toezicht staat van de AFM. Dit Informatie Memorandum is geen prospectusindezinvandewftenisniettergoedkeuringvoorgelegdaandeafm. 9

10 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 2.9 Inschrijven-op-de-Obligatielening- DemogelijkheidomteparticiperenindeObligatieleningwordtuitsluitendinNederlandaangebodenaanin Nederlandingezetenpersonenenbedrijven.GeïnteresseerdenkunnenzichgedurendedeInschrijvingsperiode van21maart2015totenmet31mei2015inschrijvenvoordeobligatieleningvandeuitgevendeinstellingvia De Uitgevende Instelling kan een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de Inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte van de Obligaties intrekken voorafgaande of gedurendedeinschrijvingsperiode. DeUitgevendeInstellingbehoudtzichtevenshetrechtvoor,omingevalvanonvoldoendeinschrijvingenofom welke andere reden dan ook géén Obligatielening uit te geven. Verder wordt in algemene zin het recht voorbehoudenominschrijvingen,geheelofgedeeltelijk,teweigerenofnietteeffectueren,zonderopgaafvan reden Toepasselijk-recht,-taal,-valuta-en-datum- OpditInformatieMemorandumisuitsluitendNederlandsrechtvantoepassing.DitInformatieMemorandum verschijntalleenindenederlandsetaal.demunteenheidisdeeuro,tenzijandersaangegeven. DedatumvanditInformatieMemorandumis21maart2015.Indiennieuweinformatienahetuitkomenvandit Informatie Memorandumleidttotfeitelijkeen materiële afwijkingen van dein dit InformatieMemorandum opgenomenuitgangspuntenenaannameszalhieroverzospoedigmogelijkwordenbericht. 10

11 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 3 De-Uitgevende-Instelling- 3.1 Beschrijving-van-de-Uitgevende-Instelling- DeUitgevendeInstellingiseenparticipatietussenenerzijdsInternationalSolarProjects2B.V.enanderzijds GreenchoiceSolarIIB.V.,dieophunbeurtvoor100%inhandenzijnvanrespectievelijkInternationalSolarB.V. engroeneenergieadministratieb.v.(dezelaatstehandelendonderdenaamgreenchoice).doelstellingvande jointventureishetgezamenlijkontwikkelenenexploiterenvanzonnestroomprojecteninnederland. De Uitgevende Instelling heeft reeds tussen 2010 t/m 2013 een portfolio van 7 zonne]energie projecten gebouwdenaangeslotenopinstallatiesvandiversedakeigenaren: DezevenprojectenzijngeografischverdeeldoverNederlandwaardoorereengoedespreidingisqua zoninstraling; Deprojectenzijntussende2en4jaaroperationeel,waardoorereenhelderinzichtisverkregeninde energetischeenfinanciëleprestaties; De inkomsten die worden gegenereerd uit de exploitatie van zonnestroom zijn stabiel en goed voorspelbaar. Afwijkingen van bijvoorbeeld zonuren en kosten van onderhoud verbonden aan de zonnestroominstallatiezijnbeperkt; De projecten worden onderhouden door ervaren onderhoudspartijen, die op afstand via een internetverbinding continu toezicht houdt op de installatie en indien nodig interventies plegen. Daarnaastwordtjaarlijksinhetvoorjaareenuitgebreideservicecheckgedaan; Deverwachtetechnischelevensduurvaneenzonnestroomprojectbedraagtdoorgaans20]25jaar. Naast de reeds gerealiseerde projecten zullen ook nieuwe projecten aan de portfolio worden toegevoegd. HiertoewordtondermeerhetgeldgebruiktdatviadeuittegevenObligatieleningwordtverkregen. DejuridischestructuurvandeUitgevendeInstellingisinonderstaandefiguurweergegeven. 3.2 Juridische-structuur-van-de-Uitgevende-Instelling- Organogram-YSS-Projects-2-V.O.F

12 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. Zoalsaleerderopgemerkt,betreftdeUitgevendeInstellingeenparticipatietussenenerzijdsInternationalSolar Projects 2 B.V. en anderzijds Greenchoice Solar II B.V. die op hun beurt voor 100% in handen zijn van respectievelijkinternationalsolarb.v.engroeneenergieadministratieb.v.(dezelaatstehandelendonderde naamgreenchoice). InternationalSolariseenvandeleidendebedrijveninNederlandophetgebiedvandeontwikkeling,realisatie en exploitatie van zonnestroom systemen op daken in Nederland. Sinds 2009 heeft het bedrijf al enkele tientallenzonnestroomprojectenopdaken vanscholen,woningbouwverenigingen,gemeentenenbedrijven ontwikkeld, evenals bij ruim particulieren in Nederland. International Solar is gevestigd in Den Bosch. MeerinformatieoverdeactiviteitenvanInternationalSolarvindtuopwww.kieszon.nl. Greenchoiceiseenin2001opgerichteNederlandseenergieleverancierdiehetgebruikvangroeneenergiein Nederland wil stimuleren. Greenchoice levert niet alleengroeneenergie, maar heeft tevens als doel om de toepassing van groene energie systemen door gebruikers zelf te stimuleren. Daartoe ondersteunt zij onder meer de ontwikkeling van zonnestroom], wind] enbiogasprojecten in Nederland. Greenchoice voorziet inmiddels meer dan particulieren, instellingen, gemeenten en bedrijven van groene stroom.meer informatieoverdeactiviteitenvangreenchoicevindtuopwww.greenchoice.nl. Beide organisaties participeren (via een tussenvennootschap) voor 50% in de Uitgevende Instelling. De Uitgevende InstellingisgevestigdopHambakenwetering5, s]hertogenbosch, en aldaar ingeschreven bij de KamervanKoophandelondernummer DeUitgevendeInstellingexploiteertopditmomentdevolgendezonnestroomprojecten. 3.3 Overzicht-reeds-gerealiseerde-zonnestroom-projecten- Desso- HetprojectbijDessodateertvan2012enisgesitueerdinWaalwijk. Dessoisfabrikantvanvloerbedekkingenwerktgeheel cradletocradle. Dezonnepanelenliggenopeenplatdakineenzuid]opstellingenzorgenvoor eenverdereverduurzamingvandeproductie. Opbasisvandetechnischelevensduurvanruim25jaarisdeverwachtingdat ditprojectiniedergevaltotenmet2037inbedrijfzalblijven. Apenheul- HetprojectindeApenheulisuniekinNederland.In2012isdaarvoor dewerknemerseencarportgebouwdbestaandeuitzonnepanelen.dit projectbiedtelektriciteitenbeschuttingtegelijkertijd. Decarportligtenigszinstussendebomenenheeftomdezeredenregelmatig metschaduwtemaken.omdezeredenisditprojectgeoptimaliseerd doormiddelvanoptimizerswaardoordeschaduweenminimaleimpact heeftopdeproductie. Stadgenoot-en-Lieven-de-Key- InAmsterdamiseenuniekzonnestroomprojectgerealiseerdbijdewoning] corporatiesstadgenootenlievendekey.ditprojectbestaatuit80kleine zonnestroomprojectendieonderdeeluitmakenvandeinstallatiesvande gebouwen.opdezewijzewordenallevoorzieningenzoalsliftenenverlichting gevoeddoorduurzamezonnestroom. Ditprojectdraagtbijaandeverduurzamingvandegebouwenenkenteen 12

13 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. eenlooptijdtotenmet2031. Lukkien- HetzonnestroomprojectbijLukkienverzorgteenduurzameoplossingvoor destroomdiehetbedrijfgebruiktvoorhaarcreatieveprocessen.vanfotografie totgrafischeontwerpenwordendoorlukkienvoorhaarklantenverzorgd. Hetcreatievekaraktervandeondernemingwordtooknogversterktdoor desolar]trackerdieyssprojects2vofvoorhetbedrijfheeftgeplaatst. Zichtbaarvoorallevoorbijgangersgeeftditeenduidelijkeindicatievan hetduurzamekaraktervandezeonderneming. Mitros- BijdewoningcorporatieMitrosinUtrechtiseenzonnestroomsysteemvan 100kwpgeplaatstomdegebouwenteverduurzamen.Ookhierwordende algemeneruimten,liftenengang]verlichtingdoorzonnestroomverzorgd. Opdezewijzewordenookdebewonersindirectbetrokkenbijverduurzaming enlevertdewoningcorporatieeenbijdrageaanhetmilieu. Dezonnepanelenstaanineenzuidelijkeopstellingengenererenopdezewijze eenmaximaleopbrengst. Muziektheater-Amsterdam- EénvandemeestinhetoogspringendezonnestroomprojectenvanNederland ishetzonnestroomprojectophetmuziektheaterinamsterdam.bovende Operazaalstaanmeerdan350zonnepanelendiehunstroomoutputleveren aandeelektriciteitsinstallatievanhetgebouw.opdezewijzewordtdever] lichtingenstroomduurzaamverzorgd.doormiddelvaneendisplayindehal kunnenallebezoekerszienwathetsysteemopwektendraagtzijbijaaneen verderebewustwording. Doordevolledigzuidelijkeopstellingisdeopwekcapaciteitgemaximaliseerd. Alliantie- InAmersfoort,Almere,HilversumenHuizenstaan10zonnestroomprojecten opgesteldvoorwoningcorporatiealliantie. WoningcorporatieAlliantievoorziethaaropenbareruimtenviadeze Installatiesvanduurzaamopgewektestroom. Deinstallatieszijnin2013opgeleverdmeteentechnischelevensduurvanruim 30jaar.Ruimmeerdandeeconomischelooptijdvanditproject. 3.4 Geïnstalleerd-vermogen-en-historische-prestaties-van-de-gerealiseerde-projecten-- DedoordeUitgevendeInstellinggeëxploiteerdezonnestroomprojectenzijngerealiseerdindeperiode2011 totenmet2013engebouwdinopdrachtvandeuitgevendeinstelling.derhalveisdeuitgevendeinstelling bekendmetalledetailsvandeprojecten. De zonnestroom projecten hebben een geïnstalleerd vermogen, uitgedrukt in kilowattpiek,van822kwp. Hiermeewordtjaarlijksongeveer700Megawattuur(MWh)groeneelektriciteitopgewekt.Tervergelijking,een Nederlandshuishoudengebruiktjaarlijksongeveer3,5MWhelektriciteit.HetProjectwektdusjaarlijksgenoeg duurzameenergieopomindevolledigeelektriciteitsbehoeftevanca.200huishoudenstevoorzien. 13

14 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. De portefeuille projecten van de Uitgevende Instelling heeft een zeer goed track]record. De prestaties gedurendedeexploitatieperiodezijngoedgedocumenteerdenzijnstructureelbovenverwachting(ziebijlage 1). De werkelijke productiegegevens van alle projecten tezamen van de afgelopen 3,5 jaar liggen ruim 8% bovendeverwachtteproductie. Uitgaandevaneengemiddeldelevensduurvanzonnestroomprojectenvan25jaarisdeverwachtingdatde projectenindeportefeuillevandeuitgevendeinstellinginiedergevalnogtotenmet2035inbedrijfzullen zijn. Opbasisvandehistorischegegevensenopbasisvandemeetgegevensuitverschillendemeteorologischeen satellietdatabasesvoorhistorischezoninstralingopdelocatievandeprojecteniseeninschattinggemaaktvan deteverwachtentoekomstigeprestatiesvanhetsysteem.dehieruitvoortvloeiendefinanciëleprognosevoor deuitgevendeinstellingwordtgepresenteerdinhoofdstuk Nieuw-te-realiseren-zonnestroomprojecten- HetisuitdrukkelijkdedoelstellingvanUitgevendeInstellingomnieuwezonnestroomprojectenopNederlandse dakenteontwikkelen.deviadeobligatieleningaantetrekkenmiddelenzullenhiervoorwordeningezet.deze projecten zullen op daken van gerenommeerde bedrijven en organisatie worden gerealiseerd, en naar verwachtingopsoortgelijkewijzegebruikmakenvandenederlandsesubsidieregelingenzoalshetgevalisbij de reeds gerealiseerde projecten. De strategie van Uitgevende Instelling is om in de toekomst grotere systementerealiseren(>100kw)endaarbijeenzorgvuldigemixaantehoudenwatbetreftomvang,locaties endakeigenaren,omzoderisico szoveelmogelijktespreiden.erzullenalleenprojectengerealiseerdworden meteenpositievekasstroomnaaflossingvandeprojectfinanciering,zodatdekasstromenvandezenieuwe projectenpositiefzullenbijdragenaanhetvermogenvanuitgevendeinstellingomhaarverplichtingennaar Obligatiehouders te voldoen. ToekomstigezonnestroomprojectenbinnendeportfoliovanUitgevende Instelling zullen eveneens gefinancierd worden middels Projectfinanciering door Triodos Bank, leningen van Greenchoice, dan wel mogelijk in de toekomst andere nog aan particulieren en derden uit te geven Obligatieleningen. 4 Betrokken-partijen- 4.1 De-Uitgevende-Instelling- DeUitgevendeInstelling,YSSProjects2V.O.F.,betrefteensamenwerkingtussenInternationalSolarProjects2 B.V.enGreenchoiceSolarIIB.V.enisingeschrevenbijdeKamervanKoophandelinDenBoschondernummer Hetvestigingsnummeris endevennootschapisgevestigdopHambakenwetering5 te s]hertogenbosch. 4.2 Operationeel-manager-van-de-projecten- Alsoperationeelmanagervandereedsoperationeleennogteontwikkelenzonnestroomprojectentreedtop Yellow Step Solar B.V. ( YSS ). YSS isgevestigd in Den Bosch en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandelondernummer YSSiseenvandegrootsteontwikkelaarsenexploitantenvanzonnestroomsystemenopdakeninNederland. Sinds 2009 heeft het bedrijf al op tientallen zonnestroom projecten op daken van scholen, 14

15 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. woningbouwverenigingen, gemeenten en bedrijven ontwikkeld, evenals bij ruim particulieren in Nederland(ditlaatsteonderdenaamKiesZon).MeerinformatieoverYSSvindtuopwww.kieszon.nl Triodos-Groenfonds-(de-Projectfinancier)-- VoordefinancieringvandezonnestroomprojectenmaaktdeUitgevendeInstellinggebruikvaneen]voordit soort projecten gebruikelijke ] non]recourse financiering (projectfinanciering) om een deel van de realisatiekosten te financieren. Hiertoe heeft de Uitgevende Instelling een overeenkomt met Triodos Groenfonds. De leningsovereenkomst tussen Triodos Groenfonds en de Uitgevende Instelling bepaalt datvoorhet aantrekkendooruitgevendeinstellingvanfinancieringvanderdeneersttoestemmingaantriodosgroenfonds moet worden gevraagd. Triodos Groenfonds heeft in het kader van de uitgiftevandezeobligatielening daarvoortoestemmingverleend. 4.4 Dakeigenaren--- Dereedsontwikkeldezonnestroomprojectenzijngerealiseerdopdakenvanprofessionelepartners,teweten de woningbouwverenigingen Stadgenoot en Lieven de Key (Amsterdam), Alliantie (Amsterdam) en Mitros (Utrecht), de gemeente Amsterdam (Muziektheater A'dam), dierenpark Apenheul (Apeldoorn) en creatief productiebedrijflukkien(ede).erismiddelsnotariëleakteeenrechtvanopstalgevestigdopdebetreffende daken,waarbijdeuitgevendeinstellinghetgebruikersrecht van de daken heeft verkregen gedurende een voorafbepaaldelooptijd(doorgaans15jaar).naafloopvandezetermijnneemtdedakeigenaarhetproject over.ineenaantalgevallenheeftdedakeigenaardemogelijkheidreedsna10jaarhetdakvooreenvooraf overeengekomenovernameprijsvandeuitgevendeinstantieovertenemen.bijallegerealiseerdeendenog te realiseren projecten valt deze termijn van 10 jaar ruim na de aflossingsdatum, de datum waarop de Obligatieleningvolledigafgelostdienttezijn. Ook bij de in de toekomst door de Uitgevende Instelling te ontwikkelen zonnestroomprojectenwordtde kwaliteitvandedakeigenaaralséénvandedoorslaggevendecriteriaindeprojectbeoordelingmeegenomen. 4.5 Zonnepanelenfabrikanten- Bij de ontwikkeling van ieder nieuw zonnestroom projectwordttelkensvoor panelen gekozen van vooraanstaande,groteleveranciersdieaandehoogstekwaliteitseisenvoldoen.uitdeopdemarktbeschikbare panelen van deze leveranciers wordt vervolgens gekozen voor de panelen met de beste kwaliteits/prijs verhouding.bijdereedsgerealiseerdeprojectenbetreftdityingli,canadian,jasolarensuntech. 4.6 Onderhoudspartijen- Het onderhoud vandeprojectenwordtwaar mogelijk uitgevoerd door de onderneming die het project geplaatstheeft.hiertoezijnmetdebetreffendeinstallateursonderhouds]enservicecontractenafgesloten.dit zijncontractenwaarbijiederjaardesystemeneenpreventieveonderhoudsbeurtkrijgenenwaarbijeventuele aandachtspunten worden vastgesteld. Ieder jaar wordt hier een rapportage van gemaakt en aan het managementterhandgesteld. 15

16 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 4.7 Verzekeraar--- OphetmomentvanschrijvenvanditInformatieMemorandumzijndezonnestroomprojectenindeportefeuille van Uitgevende Instelling verzekerd via de makelaar Solar Insurance & Finance (Arnhem) bij Duitse verzekeringsmaatschappijhdi]gerling.solarinsurance&financeeennederlandseverzekeringsagentdiezich volledigtoespitstophetverzekerenvanzonnestroomprojecten.schade(brand,diefstal,stormschadeetc.)en inkomstenderving(maximaal26opeenvolgendeweken)wordtdoordeverzekeraarvergoed. 4.8 Subsidies/overheid/RVO---- Alle projecten, behalve het project bij Alliantie, hebben een geldende en erkende SDE]subsidie. Deze SDE] subsidieshebbeneenlangerelooptijddandelooptijdvandeobligatielening. Tevens hebben alle projecten een EIA]beschikking ontvangen (Energie Investeringsaftrek). De EIA is een stimuleringsregelingdiehetmogelijkmaaktomnetto10,3%vanhetgeïnvesteerdvermogenterugtevorderen bij de fiscus. Deze regeling verloopt via een verrekening van de VennootschapsbelastingvanGreenchoice. Hiervooriseenrulingmetdefiscusverkregen. 4.9 Netbeheerders- De Projecten liggen in verzorgingsgebieden van verschillende netbeheerders, te weten Liander, Enexis en Stedin. Deze netbeheerders verzorgen deexploitatie,hetonderhoudendeontwikkelingvanalleleiding gebondennutsvoorzieningen(aardgasenelektriciteit)ophetgrondgebiedvandegemeentendiedaarvoorbij de verschillende distributienetbeheerders aangesloten zijn.denetbeheerders zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheidvanhetpubliekeelektriciteitsnet Energieafnemers- De Uitgevende Instelling heeft een leveringscontract met de dakeigenaren voor al de projecten behalve bij StadgenootenLievendeKey.VoordezeprojectenheeftdeUitgevendeInstellingeenleveringscontractmet Greenchoice. Greenchoice is een gerenommeerde energiemaatschappij die zich geheel richt op duurzame energie. 16

17 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 5 Beschrijving-van-de-aanbieding- 5.1 Uitgifte-van-de-Obligaties- DevoorgenomenuitgiftebetrefteenObligatieleningvanmaximaal ,bestaandeuit100Obligatiesvan nominaal elk 500. Bij inschrijving betaalt de Obligatiehouder 515.Ditisdenominalewaardevan 500 vermeerderdmet3,0%transactiekosten. Obligatiehouders worden door de Notaris geregistreerd in het Obligatiehouderregister, datnade eerste inschrijvingexclusiefdoordeuitgevendeinstellingzalwordenbijgehouden.deuitgevendeinstellingzalgeen bewijzenvandeelnameverstrekken. Uitgevende-Instelling- YSSProjects2V.O.F. Hoofdsom-Obligatielening Nominale-waarde-van-een-Obligatie- 500 Maximaal-aantal-Obligaties- 100 Transactiekosten- Kenmerk-Obligatielening- Doel-uitgifte-Obligatielening- Looptijd-- Rente- Aflossing- 3,0%vandenominalewaardevandeObligatie DeObligatieleningisachtergesteldtenopzichtevande Projectfinanciering,maarispreferenttenopzichtevanhetdoorde initiatiefnemersgeïnvesteerdekapitaal Uitbreidingkapitaalterfinancieringvannieuweprojecten;het publiekmogelijkheidbiedentotdeelnameaandefinancieringvan zonnestroomprojectenopnederlandsedaken;ervaringopdoenmet eennieuwevormvanprojectfinanciering 60maanden 4,75%,welkewordtjaarlijksuitgekeerd Eenmalig,aanheteindevandeLooptijd 5.2 Doel-van-de-Obligatielening- DemetdeuitgiftevandezeObligatieleningoptehalengeldenzullendoordeUitgevendeInstellingingezet wordenomnieuwezonnestroomprojecteninnederlandterealiseren.daarnaastwildeuitgevendeinstelling particulierendegelegenheidgevenfinancieeltedelenindeopbrengstenvandergelijkeprojecten,omdaarmee hetpubliekedraagvlakvoorrealisatievanzonnestroomprojectenopinstitutionelegebouwentevergroten.tot slot wil zij door middel van uitgifte van deze Obligatielening via het crowdfunding platform DuurzaamInvesterenervaringopdoenmetdezenieuwemaniervanfinanciering. 5.3 Rente,-Aflossing-en-Looptijd- DeUitgevendeInstellingzalopdeAflossingsdatumdeHoofdsomvandeObligatieszalinzijngeheelaande Obligatiehouders terugbetalen. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,75%per jaar over de uitstaande Hoofdsomenisbetaalbaarop1julivaniederjaarenvoorheteerstop1juli

18 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. Indien op enig momentniet(volledig)aanderenteverplichtingkanwordenvoldaan,geldtdateventueel onbetaalde Rente wordt bijgeschreven bij de Hoofdsom en vanaf dat moment onderdeel uitmaakt van de Hoofdsom.DeUitgevendeInstellingzalzodradekasstroomdatweertoelaat,daarbijrekeninghoudendmetde achterstelling van de Obligatielening ten opzichte van de Projectfinanciering en de operationele kosten, de achterstalligerentealsnogbetalen.betalingenwordeneerstinminderinggebrachtopdeverschuldigderente endaarnapasopdehoofdsom. IndienaanheteindevandeLooptijd(60maanden)nietkanwordenvoldaanaandeAflossingsverplichtingzal de Looptijd van de Obligatielening worden verlengd, totdatdehoofdsomaandeobligatiehoudersis terugbetaald. De Uitgevende Instelling zal gedurende de verlengde Looptijd de beschikbare kasstromen aanwenden om de Hoofdsom aan Obligatiehouders terug te betalen. De Uitgevende Instelling zal bij niet geheel of niet tijdig voldoen van haar betalingsverplichtingen de Obligatiehouder informeren over de kasstroom van de Uitgevende Instellingenaangevenwaaromdezenietafdoendeisom(volledig)aanhaar betalingsverplichtingentevoldoen. 5.4 Rente- DejaarlijkseRenteperObligatiebedraagt4,75%vandenominalewaardevandeObligatie( 500)perjaarper Obligatie.DetotaleverwachteRenteoverdeLooptijdbedraagtdaarmee 118,75perObligatie. Voor een volledig overzicht van devoorwaardenvandeobligatieleningwordtuverwezennaarde InvesteringsovereenkomstinBijlage3. 18

19 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 6 Financiële-analyse Geïnvesteerd-vermogen-van-de-Uitgevende-Instelling-- Hettotalebedragdatindeperiode2011t/m2013doordeUitgevendeInstellinginzonnestroomprojectenis geïnvesteerd,bedraagt DezeinvesteringisdoordeUitgevendeInstellingopdevolgendewijze gefinancierd: DoorInternationalSolarenGreenchoiceingebrachtvermogenad ; o IngebrachteigenvermogendoorInternationalSolarenGreenchoice ; o AchtergesteldeleningverstrektdoorGreenchoice ; EenProjectfinancieringvanTriodosGroenfondsad ; DeuittegevenObligatieleningad isachtergesteldaandeProjectfinanciering,maarispreferentten opzichte van het door International Solar en Greenchoice via haar projectvennootschappen ingebrachte vermogen. 6.2 Projectfinanciering- Voor de financiering van de bouw van zonnestroomprojecten heeft de Uitgevende Instelling een financieringsovereenkomst afgesloten met de Triodos Groenfonds (de Projectfinanciering ). Onder deze overeenkomstkandeuitgevendeinstellingfinanciering trekken toteenbedragvanintotaal De renteopdereedsgetrokkenfinancieringbedraagt4,0%enisvastgezetvoordeeerstetienjaarvandelooptijd (15jaar)vandefinanciering.Nadezeinitiëlerentevasteperiodewordtderenteopnieuwovereengekomen.Op deprojectfinancieringwordtjaarlijksafgelostmiddelseenlineairaflossingsschema. DeProjectfinancieringisgedeeltelijkeennon]recoursefinanciering,watbetekentdatdeProjectfinanciernaast eeneerstepandrechtopdeactivaendekasstromenvandeuitgevendeinstelling,ookeenpandrechtheeftop deaandelenvaninternationalsolarprojects 2B.V. DeProjectfinancierkanzichnietverderverhalenophet vermogenvaninternationalsolarengreenchoiceofopdatvanandereaanhengelieerdevennootschappen. Op 31 december 2014 bedroeg het saldo van de Projectfinanciering diedoordeuitgevendeinstellingbij TriodosBankwasaangegaaneenbedragvan

20 ObligatieleningYSSProjects2V.O.F. 6.3 Achtergestelde-lening-van-Greenchoice- AlsonderdeelvanhetdoorInternationalSolarenGreenchoiceingebrachtevermogenheeftGreenchoiceaan de Uitgevende Instelling een achtergestelde lening verschaft. De rente op dezeleningbedraagt 4,0%op jaarbasis. Dit rentepercentage is vast gedurende de looptijd van de lening (15 jaar). Op de lening van Greenchoicewordtjaarlijksafgelostmiddelseenlineairaflossingsschema. DeleningvanGreenchoiceaanUitgevendeInstellingiseennon]recourselening,watbetekentdatGreenchoice alleen een verhaalsrecht heeft op de activa endekasstromenvandeuitgevendeinstelling.de leningvan Greenchoice is achtergesteld aan de financiering die door Triodos GroenfondsaanUitgevendeInstellingis verleendofdienogdoortriodosbankaanuitgevendeinstellingverleendzalwordeninhetkadervannieuwe zonnestroomprojecten. DeleningvanGreenchoiceis eveneens achtergesteld aan deverplichtingenvan de UitgevendeInstellingtegenoverdeObligatiehouders. Op31december2014bedroeghetsaldovandeleningdiedoordeUitgevendeInstellingbijGreenchoicewas aangegaaneenbedragvan Eigen-vermogen- Per 31 december 2014 bedraagt het eigen vermogen van de vennoten Daarnaast is er een voorzieningenvoorgrootonderhoudmachineseninstallatiesgevormdvan Geprognotiseerde-kasstromen- DeuittegevenObligatieleningisachtergesteldaandeProjectfinancieringmaarispreferenttenopzichtevan hetdoorinternationalsolarengreenchoiceingebrachtevermogen.onderstaandkasstroomoverzichtlaatzien welke kasstromen de komende jaren beschikbaar zijn voor het voldoen aan de verplichtingen van de Obligatielening RuimedekkingvandeverplichtingenaanObligatiehouders De cumulatieve verwachtekasstroomvanuitgevendeinstellingvoordekomendejarenbedraagtmeerdan DitisruimvoldoendeomdetotalerenteenaflossingvandeObligatieleninggedurendedelooptijd, ad ,tevoldoen.DeDebtServiceCoverageRatio(DSCR),deratiovanbeschikbarekasstromenenrente] enaflossingsverplichtingen,dieaangeeftinhoeverredeuitgevendeinstellingkanvoldoenaanhaaruitstaande verplichtingenonderdeobligatieleningismetmeerdan3,0xrelatiefhoog(positief). Jaar Omzet Oper.Kosten BrutoWinst Annuiteit Projectfinanciering Belasting Vrije Kasstroom tbvobligatierente Rentekosten Obligatielening

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Dit prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1000 nominaal 8% achtergestelde obligaties, met een nominale waarde

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie