inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4"

Transcriptie

1 jaarverslag 2006

2 jaarverslag 2006

3 inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris Werkingsverslag en bijzonder verslag van het boekjaar a. Statuten en doelstellingen... 5 b. Het Kringloopfonds financiert de sociale en de duurzame economie De financieringsproducten van het Kringloopfonds zijn gericht op groei Sterke groei van financieringen Samenstelling financieringsportefeuille Investeren in de sociale en duurzame economie In tandem met de partners Conclusies en perspectieven Lijst van begunstigden Enkele voorbeelden c. Maatschappelijk verantwoord investeren Herbelegging volgens positieve criteria Voorbeeldrol als institutionele belegger Overzicht ethische beleggingen d. Samen met de overheid e. Communicatie en promotie f. Structuur van de organisatie Aandeelhouders Raad van bestuur Personeel Administratieve ondersteuning Operationele zetel Balans en resultatenrekening a. Balans Actief Passief b. Resultatenrekening c. Verantwoording bij de evaluatie...33 d. Voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt...33 Kringloopfonds cvba met sociaal oogmerk de Lignestraat 1, 1000 Brussel tel: fax:

4 1. Voorwoord Beste lezer, 2006 was een scharnierjaar voor het Kringloopfonds. Daar waar in de eerste jaren de start wat trager verliep dan gepland, heeft het Kringloopfonds zich in 2006 ten volle kunnen ontwikkelen. Er werd voor ongeveer 15 miljoen euro aan middelen toegekend. Een stijging van 135% ten opzichte van In totaal werd er zo al meer dan 27 miljoen euro geïnvesteerd in de sociale en duurzame economie. Daarnaast werden er nog eens voor 12,7 miljoen euro engagementen aangegaan, zodat het totaal aan toegekende middelen eind 2006 al 40 miljoen euro bedroeg. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat de doelstelling om tegen miljoen euro of meer dan 70 % van de middelen geïnvesteerd te hebben in sociale en duurzame economie, gehaald zal worden. Het toenemend succes van het Kringloopfonds toont aan dat de sector van de sociale en duurzame economie in volle ontwikkeling is, en zich professionaliseert. Het is niet langer een verschijnsel in de marge. Sociale en duurzame economie nemen in de economische realiteit een belangrijke plaats in. Meer nog, ze bieden een antwoord op enkele uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. Zowel op sociaal als op milieuvlak geven ze mee vorm aan een duurzame, economische ontwikkeling die ook onze kinderen en kleinkinderen ten goede zal komen. Dankzij de middelen die door individuen in het Kringloopfonds werden geïnvesteerd, kreeg de sociale en duurzame economie de kans om haar werkzaamheden nog verder uit te bouwen. Om nog beter in te spelen op een economisch verantwoorde manier op de maatschappelijke noden van vandaag en morgen. Om te bewijzen dat sociale, ecologische en economische doelstellingen geen tegengestelden van elkaar hoeven te zijn. Maar dat het net een combinatie van die drie actoren is, die ervoor zorgt dat het rendement zoveel hoger wordt. Een rendement dat zich bovendien niet enkel op financieel vlak bevindt, maar waar een hele maatschappij van kan meeprofiteren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de sector van de sociale en duurzame economie ook in de toekomst de kansen moet krijgen zich verder te ontwikkelen. En dit samen met ondernemingen die op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Want door een deel van de middelen op een maatschappelijk verantwoorde manier te herbeleggen, ondersteunt het Kringloopfonds ook deze tendens. Het is dan ook mijn mening dat in 2008, wanneer de obligatie moet worden terugbetaald, een nieuwe uitgifte dient te gebeuren, die het kringloopfonds bijkomende middelen geeft om mee te bouwen aan een duurzame toekomst. Dit kan bovendien een nieuwe kans zijn, om als individuele burger mee te bouwen aan een duurzame wereld, die oog heeft voor zowel economische, ecologische als sociale aspecten. Ik hoop dan ook dat de volgende minister bevoegd voor sociale economie en duurzame ontwikkeling, het begonnen werk zal verderzetten en mee zal werken aan het verder ontwikkelen en versterken van de sociale en duurzame economie in België. Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie 4 april 2007 kringloopfonds jaarverslag 2006

5 2. Werkingsverslag en bijzonder verslag van het boekjaar 2006 a. Statuten en doelstellingen Het Kringloopfonds werd door de federale overheid opgericht op 13 mei Het is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met sociaal oogmerk. Het Kringloopfonds beschikt over een maatschappelijk kapitaal van euro. De opdracht en doelstellingen van het Fonds zijn duidelijk omschreven binnen enerzijds de wettelijke bepalingen en anderzijds in de statuten van de vennootschap. Meer specifiek stelt het Kringloopfonds zich als doel elke vorm van tussenkomst ten voordele van organisaties of ondernemingen die tot de sociale en duurzame economie behoren, met name de participatie in het kapitaal en/of het verstrekken van leningen. Om deze opdracht in te vullen beschikt het Fonds over een bedrag van maximum 75 miljoen euro, waarbij het gebruik maakt van leningen of van de uitgifte van obligaties op naam met staatswaarborg met een looptijd van minimum vijf jaar. Het Kringloopfonds heeft hiertoe in 2003 een obligatielening met staatswaarborg uitgeschreven voor euro met vervaldag 27 juni 2008, en met een rentevoet van 3,125%. De operationele doelstellingen van het Kringloopfonds zijn: een minimaal bedrag van 70% van haar kapitaal te investeren in de sociale en de duurzame economie een maximumbedrag van 30% van haar kapitaal te plaatsen in ethische beleggingen b. Het Kringloopfonds financiert de sociale en de duurzame economie 1. De financieringsproducten van het Kringloopfonds zijn gericht op groei Ondernemingen die verder kijken dan de naakte cijfers en een sociale en ecologische meerwaarde nastreven, vinden bij het Kringloopfonds de middelen om hun ambities waar te maken. Dat kan via verschillende formules die er allen op gericht zijn om de sociale en duurzame economie te versterken: investeringskredieten: kredieten voor investeringen in bijvoorbeeld machines of productiemateriaal bedrijfskapitaalkredieten: voorzien in de behoefte aan bedrijfskapitaal, bijvoorbeeld bij het opstarten van een nieuwe activiteit achtergestelde leningen participatie in het kapitaal van de vennootschap kringloopfonds jaarverslag 2006

6 Het Kringloopfonds doet niet aan schuldherfinanciering en kent geen korte termijn kredieten toe zoals overbruggingskredieten of voorschotten op subsidies. De financieringen van het Kringloopfonds zijn in de eerste plaats gericht op de verbreding en de groei van de sector van de sociale en duurzame economie. Het Kringloopfonds kan ook financieringen toestaan met het oog op de versterking van de financiële structuur van bestaande bedrijven. Ondernemingen uit de sociale economie die aandacht hebben voor de tewerkstelling van kansengroepen maken aanspraak op leningen aan bijzonder gunstige rentetarieven. 2. Sterke groei van financieringen Toegekende financieringen meer dan verdubbeld In de loop van 2006 heeft het Kringloopfonds een engagement genomen in 83 dossiers, goed voor 15,3 miljoen euro aan toegekende financiering. Het totale bedrag van toegekende kredieten en participaties steeg in 2006 met 8,8 miljoen euro of met 135% ten opzichte Er werden 82 kredieten toegestaan aan en één participatie genomen in het kapitaal van bedrijven uit de sociale en duurzame economie. Van de goedgekeurde financieringen zullen 76 kredieten en één participatie daadwerkelijk opgenomen worden door de begunstigden, voor een totaal bedrag van 14,9 miljoen euro. Zes kredietvoorstellen werden uiteindelijk niet opgenomen door de begunstigden. De toekenning van de financieringen gebeurde zowel door rechtstreekse financiering van ondernemingen als door tussenkomst via één van de partners van het Kringloopfonds (zie pag 12, tabel 3). Figuur 1: financieringen v 2005 v 2006 Totaal min annuleringen Annuleringen totaal Totaal Kredieten Participaties kringloopfonds jaarverslag 2006

7 Eind 2006 kende het Kringloopfonds reeds euro aan kredieten en participaties toe aan ondernemingen en organisaties uit de sociale en de duurzame economie. Bovenop de toegekende financieringen is eind 2006 een engagement genomen voor euro. Dit zijn middelen die toegekend zijn aan de financieringspartners van het Kringloopfonds, die de middelen dienen aan te wenden voor de toekenning van kredieten aan ondernemingen uit de sociale economie en dit vòòr medio Dit betekent dat het totaal aan toegekende en gereserveerde middelen eind miljoen euro bedraagt. Hiermee bereikt het Kringloopfonds 80% van zijn investeringsdoelstelling, zijnde 70% van zijn middelen uitzetten via financiering van de sociale en duurzame economie. Vier procent toegekende kredieten geannuleerd Van de 179 kredieten en participaties die werden toegekend sinds de start van het Kringloopfonds werden er 10 kredieten, of euro, niet opgenomen door de begunstigde. De redenen hiertoe zijn divers: het niet doorgaan van het te financieren project of omdat de begunstigde de financiering kon bekomen bij een andere financiële instelling. Toegekende financiering per regio Tabel 1: toegekende kredieten en participaties sinds opstart per regio participaties kredieten totaal % Vlaanderen ,7% Wallonië ,2% Brussel ,1% Totaal ,0% Openstaande vorderingen Op 31 december 2006 was euro van het totaal aan toegekende financiering opgenomen (75 %). De toegekende kredieten worden relatief snel opgenomen. Het niet opnemen van de middelen is vooral het gevolg van de wachttijd nodig voor het in orde stellen van de overeengekomen borgen. Rekening houdend met de geïnde aflossingen, stond op 31 december 2006 een saldo van euro aan kredieten en participaties open. Tabel 2: openstaande vorderingen op 31/12/2006 uitstaand in kredieten participaties totaal 31/12/ /12/ /12/ kringloopfonds jaarverslag 2006

8 3. Samenstelling financieringsportefeuille Veel ondermeningen uit de sociale economie zijn ondergekapitaliseerd. De meeste ondernemingen uit de sociale economie worden opgericht met het minimumkapitaal. Deze onderkapitalisatie legt een hypotheek op de verdere groei van de ondernemingen. Hun zwakke solvabiliteit belemmert de toegang tot nieuwe kredieten om investeringen te financieren. Het Kringloopfonds heeft via directe of indirecte kapitaalinjecties deze ondernemingen kunnen steunen. In 2006 bestond 11,2% van de toegekende financieringen uit risicokapitaal, zijnde kapitaalparticipaties of achtergestelde leningen waarbij geen borg wordt gevraagd. Dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren, waar telkens 25% van de toegekende financiering als risicokapitaal werd uitgezet. Sinds de opstart van het fonds werd 17,2% van de financieringen toegekend als risicokapitaal (zie fig 2b). Het Kringloopfonds heeft, door een deel van zijn portefeuille open te stellen voor hypothecair krediet, bijgedragen tot meer onafhankelijkheid en continuïteit in de sector. Door te investeren in een eigen bedrijfsgebouw wint een sociale onderneming aan stabiliteit en op lange termijn aan solvabiliteit. Gemiddeld één op de vijf toegekende kredieten is van hypothecaire aard. Deze hypothecaire kredieten staan wel voor 43% van het bedrag aan goedgekeurde financieringen. Dit is het gevolg van het hoger gemiddeld bedrag van een hypothecair krediet ten opzichte van een investeringskrediet. Figuur 2 a b c : spreiding portefeuille Toegekende financiering in 2006 (in euro) Toegekende financieringen sinds opstart (in euro) Aantal financieringen sinds opstart investeringskrediet 40,4% participaties 0% achtergestelde leningen 11,2% investeringskrediet 36,1% participaties 8,5% achtergestelde leningen 8,7% participaties 6% achtergestelde leningen 8% hypothecaire kredieten 17% bedrijfskapitaal 4,1% hypothecaire kredieten 44,3% bedrijfskapitaal 3,4% hypothecaire kredieten 43,3% investeringskrediet 61% bedrijfskapitaal 8% kringloopfonds jaarverslag 2006

9 4. Investeren in de sociale en duurzame economie 4.1 Sociale economie Het Kringloopfonds is in de eerste plaats gericht op de financiering van de sociale economie. Het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie en het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie omschrijven de sociale economie als: Sociale-economie-initiatieven en bedrijven produceren goederen of leveren diensten die op de markt worden aangeboden, waarvoor een prijs wordt betaald en waarvoor een behoefte en cliënteel bestaat. Zij beogen continuïteit, rentabiliteit en duurzame ontwikkeling. Deze initiatieven en bedrijven eerbiedigen de volgende basisprincipes: voorrang van arbeid op kapitaal, beheersautonomie, dienstverlening aan de leden, aan de gemeenschap en aan de stakeholders, democratische besluitvorming, duurzame ontwikkeling met respect voor het leefmilieu. Deze criteria zijn zeer strikt en beschrijven de ideale onderneming uit de sociale economie. Het Kringloopfonds richt zich op de brede sector van bedrijven die deze vijf doelstellingen bewust onderschrijven, en aantoonbare inspanningen leveren om ze waar te maken. Daarbij biedt het Kringloopfonds zowel stimulansen aan nieuw opgerichte ondernemingen als aan bestaande ondernemingen die zich (her)oriënteren naar de sociale economie en haar werkingsprincipes. Figuur 3a en 3b: financiering sociale economie in 2006 Financiering sociale economie 2006: verdeling volgens bedrag (totaal = $ 12,2 miljoen) Financiering sociale economie 2006: verdeling volgens aantal financieringen (totaal = 67) leerwerkprojecten en opleiding 5% sociale huisvesting 14% andere 0% bedrijvencentra sociale economie 1% kringloopcentra 7% leerwerkprojecten en opleiding 22% sociale huisvesting 10% andere 3% bedrijvencentra sociale economie 3% kringloopcentra 6% sociale inschakelingseconomie 73% sociale inschakelingseconomie 56% De federale overheid heeft het Kringloopfonds opgedragen om bijzondere aandacht te besteden aan de financiering van arbeidsscheppende activiteiten binnen de sociale economie en meer bepaald het creëren van arbeidsplaatsen voor kansengroepen. Onder kansengroepen dient te worden verstaan, de werkzoekenden die bijzondere moeilijkheden ondervinden op het gebied van (her)inschakeling in het arbeidsproces. Het beheerscontract bepaalt dat voor deze financieringen gunstige intrestvoeten kunnen toegekend worden. De financieringen verleend in 2006 aan de sociale economiebedrijven zorgden voor een consolidatie van de tewerkstelling van werknemers en voor een bijdrage tot de creatie van tewerkstelling op korte termijn als direct gevolg van de gefinancierde investeringen van 463 banen. Sinds de opstart van het Kringloopfonds hebben de toegekende financieringen, naast de conso- kringloopfonds jaarverslag 2006

10 lidatie van zowat vijfduizend bestaande jobs, bijgedragen tot de creatie van nieuwe jobs in de sociale economie, het merendeel voor personen uit kansengroepen. Hiermee draagt het Kringloopfonds sterk bij tot het realiseren van de doelstelling van de federale overheid en de regionale partners om in de periode banen te creëren voor mensen die moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt aan bod komen. 4.2 Duurzame economie De Raad van Bestuur van het Kringloopfonds besliste in oktober 2005, mede op verzoek van de Staatssecretaris voor Sociale Economie en Duurzame Ontwikkeling, om een deel van de middelen te besteden aan de financiering van de duurzame economie. De duurzame economie wordt gevormd door bedrijven die zich inschakelen in het proces van maatschappelijk verantwoord ondernemen: Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders of belanghebbenen van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. Het zijn bedrijven die een integrale visie hebben op economie, het sociale en het milieu, en zo de verbinding maken tussen de sociale en de reguliere economie. De duurzame economie en meer bepaald de bedrijven die aan MVO doen is heel ruim. Het Kringloopfonds treedt op in de financiering van volgende deelgebieden: bedrijven die bijdragen aan het behalen van milieugerelateerde doelstellingen (reductie van CO2-uitstoot, ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, invoering van milieuvriendelijke productie-processen, ) Voor de financiering van dit segment van de duurzame economie werd in 2006 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Triodos Bank. bedrijven die opereren in de periferie van de sociale economie en zo de link maken tussen sociale en duurzame economie, voorbeeld de wijkgezondheidscentra. Figuur 3c en 3d: financiering duurzame economie in 2006 Financiering duurzame economie 2006: verdeling volgens bedrag (totaal = $ 2,2 miljoen) Financiering duurzame economie 2006: verdeling volgens aantal financieringen (totaal = 9) hernieuwbare energie en schone technologieën 25% biolandbouw en -productie 1% wijkgezondheidscentra 11% hernieuwbare energie en schone technologieën 33% biolandbouw en -productie 11% wijkgezondheidscentra 22% eerlijke handel 63% eerlijke handel 34% 10 kringloopfonds jaarverslag 2006

11 De investeringsportefeuille is in 2006, net als in 2004 en 2005, hoofdzakelijk samengesteld uit financieringen aan bedrijven uit de sociale economie. Zo werden 83% van de financieringen toegekend aan ondernemingen uit de sociale economie (zie figuur 4). De financiering van de duurzame economie zal de komende jaren verder uitgewerkt worden en ongetwijfeld aan belang winnen. Figuur 4: verdeling financieringen 2006 duurzame economie 15% Financiering in euro in 2006: microkredieten zuiden 3% sociale economie 82% 5.In tandem met de partners Het Kringloopfonds treedt samen met gespecialiseerde financiers op. Het Kringloopfonds besliste bij oprichting om bij voorkeur projecten onrechtstreeks te financieren, door tussenkomst van de financiers die sinds lange tijd deze markt bedienen en waarmee het Fonds een kaderovereenkomst afsluit. Zo sloot het Kringloopfonds een samenwerkingsakkoord met Crédal, Hefboom, Sowecsom, Triodos Bank en Trividend. Deze financiers richten zich specifiek op de financiering van de sociale economie en/of de duurzame economie. De financiële instellingen waarmee het Kringloopfonds een samenwerking kent verzorgen het frontoffice voor het Kringloopfonds. Ze helpen de klant bij het opmaken van de kredietaanvraag, dienen vervolgens de financieringsvraag in bij het Kringloopfonds en spelen na de eventuele goedkeuring door het Kringloopfonds het vrijgemaakte geld aan de begunstigde door. De partners brengen naast de financiering door het Kringloopfonds een deel cofinanciering uit eigen middelen aan. Het Kringloopfonds kan wel altijd, conform haar statuten, rechtstreeks kredieten verlenen en participaties nemen in het kapitaal van ondernemingen. De samenwerking met de gespecialiseerde financiers heeft hun positie en hun onderlinge samenwerking helpen versterken. Het Kringloopfonds heeft dankzij deze samenwerking een spreiding van sommige risico s bewerkstelligd, zodat investeringsprojecten konden doorgaan, die anders té risicovol worden geschat door een bank of een alternatieve financier. Het Kringloopfonds heeft samen met zijn partners nieuwe producten op maat ontwikkeld, die beantwoorden aan de specifieke vragen in de sector. Dank zij de enveloppenovereenkomsten konden heel wat kleinere kredieten, die anders niet kostendekkend zijn, toch aan aanvaardbare voorwaarden gerealiseerd worden. kringloopfonds jaarverslag

12 Cofinanciering De cofinanciering aangebracht door de partners van het Kringloopfonds zorgde voor een extra input van middelen in de sector van de sociale en duurzame economie. Van de 77 goedgekeurde financieringen in 2006 werden 70 kredieten toegekend via tussenkomst van één van de partners van het Kringloopfonds (zie tabel 3). De aangebrachte cofinanciering van de partners was goed voor ruim 2,4 miljoen euro. De cofinanciering door het Kringloopfonds zorgt er voor dat een grotere groep bedrijven en organisaties uit sociale economie en duurzame economie toegang krijgen tot krediet of kapitaal bij de partners van het Kringloopfonds. Tabel 3: aangebrachte cofinanciering # financieringen deel KF cofinanciering totaal % cofinanciering Hefboom ,5% Trividend ,4% Crédal ,4% Sowecsom ,0% Triodos ,1% Totaal financiering ,69% 15,9% in cofinanciering Financiering niet ,31% 0,0% in cofinanciering Totaal ,00% 13,9% 12 kringloopfonds jaarverslag 2006

13 Partners Hefboom Elk project onderzoeken we samen met het Kringloopfonds Hefboom is opgericht in 1985 en biedt financiële ondersteuning en deskundig advies aan ondernemingen en organisaties uit de sociale en solidaire economie in Vlaanderen en Brussel. Honderden ondernemingen en organisaties deden ondertussen een beroep op deze dienstverlening: sociale werkplaatsen, arbeidszorgcentra, opleidingsprojecten, buurtdiensten, beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, kansarmoedeprojecten, welzijnsinitiatieven, milieuprojecten en diverse solidaire ondernemingen. Daarnaast behoren ook diverse overheden en een ruime waaier aan ngo s en andere social profit organisaties tot de klanten van Hefboom. We hebben ons altijd geprofileerd als financier van de sociale economie, zegt Dirk Dalle. Maar we hadden niet altijd voldoende financiële middelen om alle projecten te financieren. Nu er met het Kringloopfonds vanuit de overheid een organisatie is opgericht die over bijkomende middelen beschikt, ligt een samenwerking tussen onze beide organisaties voor de hand. Automatisch betrekken we nu altijd het Kringloopfonds bij de projecten waarvoor we aanvragen krijgen. Zo kunnen we grotere bedragen ter beschikking stellen, de verantwoordelijkheid spreiden en interessantere tarieven aanbieden. Ook in de toekomst verwacht ik een almaar intensere samenwerking. Zowel voor de financiële als voor de maatschappelijke screening van de projecten die ons worden voorgesteld, is het een goede zaak dat we onze krachten kunnen bundelen. Samenwerking met het Kringloopfonds: Het Kringloopfonds kent Hefboom hernieuwbare enveloppenkredieten toe. Hefboom gebruikt deze middelen ter cofinanciering van haar kredieten toegekend aan ondernemingen uit de sociale economie. De kredieten bedragen maximaal euro en Hefboom betrekt 75% van het toegekende krediet uit deze enveloppen. Voor alle andere kredieten die niet kunnen ondergebracht worden in de enveloppe, bijvoorbeeld omdat het om hogere bedragen gaat, kan Hefboom een financieringsaanvraag indienen bij het Kringloopfonds. Deze aanvragen worden éénmaal per maand door het Kringloopfonds behandeld. Het samenwerkingsakkoord tussen Hefboom en Kringloopfonds betreffende de cofinanciering van kredieten loopt sinds Dankzij deze samenwerking kan Hefboom inspelen op de toename in de vraag naar financiering vanuit de sociale economie. In 2006 realiseerde Hefboom 36 financieringen in cofinanciering met het Kringloopfonds. Trividend Trividend is eind 2001 opgericht door de Vlaamse Overheid via de NV Participatiemaatschappij Vlaanderen, en een reeks financiële instellingen, bedrijven en actoren uit de sociale economie. Ook het Kringloopfonds trad in 2004 toe tot het kapitaal van Trividend. Als Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie biedt Trividend risicokapitaal aan mens- en milieuvriendelijke bedrijven in Vlaanderen. kringloopfonds jaarverslag

14 Samenwerking met het Kringloopfonds: Het Kringloopfonds participeert in het kapitaal van Trividend. Dankzij deze participatie is Trividend in staat kapitaalparticipaties te nemen in bedrijven die mens- en milieuverantwoord ondernemen. Voor bedrijven die nood hebben aan een participatie van meer dan euro, de limiet van Trividend, kan Trividend het dossier doorsturen naar het Kringloopfonds met de vraag om een bijkomende participatie in het bedrijf. Naast participaties in het kapitaal kent Trividend ook achtergestelde leningen toe. Trividend kan hiervoor cofinanciering vragen aan het Kringloopfonds. Deze cofinanciering wordt per individueel krediet toegekend. Trividend staat in voor minimaal 20% van de cofinanciering van de toegekende achtergestelde leningen. Crédal De wortels van de marginalisering aanpakken De coöperatieve vennootschap Crédal werd in 1984 opgericht en wil op diverse manieren financiële middelen en advies ter beschikking stellen van organisaties die projecten uitwerken voor kansarmen in Wallonië en Brussel. Toen het Kringloopfonds werd opgericht, zegt directeur Michel Genet, waren we in eerste instantie wat verrast. We vreesden er immers een beetje voor dat we elkaar voor de wielen zouden rijden. Maar bij nader inzien kan het voor de sociale economie natuurlijk alleen maar positief zijn dat ze uit zoveel mogelijk hoeken financiële steun krijgt. Ondertussen hebben wij een uitstekend partnerschap met het Kringloopfonds. De samenwerking verloopt steeds beter, omdat we aanvoelen dat we erg complementair zijn. Terwijl we vroeger voor sommige projecten met spijt in het hart mensen die bij ons een kredietaanvraag deden moesten teleurstellen, weten we nu dat er een kans bestaat om hen via het Kringloopfonds toch nog te kunnen helpen. Dat geldt met name bij grotere kredieten en risicokapitaal. Dat zorgt voor een aanzienlijke meerwaarde. Het zorgt er ook voor dat er steeds meer activiteiten kunnen worden ontwikkeld rond permanente vorming die de wortels van de marginalisering van de kansengroepen aanpakken. Het Kringloopfonds heeft dan ook definitief en heel terecht een plaats verworven in het landschap van de sociale economie. Samenwerking met het Kringloopfonds: Het Kringloopfonds kent Crédal hernieuwbare enveloppenkredieten toe. Crédal gebruikt deze middelen ter cofinanciering van haar kredieten toegekend aan ondernemingen uit de sociale economie. De kredieten bedragen maximaal euro en Crédal betrekt maximaal 75% van het toegekende krediet uit deze enveloppen. Voor alle andere kredieten die niet kunnen ingebracht worden in de enveloppe, bijvoorbeeld wegens het overschrijden van het kredietplafond, kan Crédal een vraag tot cofinanciering van het krediet indienen bij het Kringloopfonds. Deze aanvragen worden éénmaal per maand door het Kringloopfonds behandeld. Sowecsom Samenwerking met Kringloopfonds vergroot onze bewegingsruimte Sowecsom (Société wallonne d économie sociale marchande) werd in 1995 opgericht door de Waalse Gewestelijke Investeringsmaatschappij (SRIW) en wil in Wallonië de sociale economie financieel ondersteunen. Dat kan gebeuren door het nemen van een participatie in het kapitaal en het toekennen van leningen of waarborgen. Doordat de organisatie ook over een statuut 14 kringloopfonds jaarverslag 2006

15 beschikt als gespecialiseerd filiaal van de SRIW, mag ze sinds juni 2005 in samenwerking met het Kringloopfonds ook leningen toestaan aan beschutte werkplaatsen, leerwerk-bedrijven en organisaties voor sociale en professionele integratie. Voordien was onze bewegingsruimte eigenlijk te beperkt, zegt Flora Kocovski. Iets grotere ondernemingen konden niet bij ons terecht en als ze al redelijk goed in het commerciële circuit waren ingeburgerd, mochten we hen ook niet helpen. Omdat het Kringloopfonds ons in schijven van 1 miljoen euro in totaal 15 miljoen euro ter beschikking stelt, kunnen we veel gerichter werken en een grotere inspanningen leveren om de sociale integratie van de kansarmen te bevorderen. Samenwerking met het Kringloopfonds: Sinds 2005 beschikt Sowecsom over een portefeuille te investeren middelen in de sociale economie non marchande. Deze opdracht kwam er op vraag van de Waalse Overheid. Voortaan kunnen ook Entreprises de Travail Adapté (ETA), Entreprises de Formation par le Travail (EFT) en Organismes d Insertion Socio-Professionnelle (OISP) bij Sowecsom voor krediet terecht. De middelen hiertoe betrekt Sowecsom bij het Kringloopfonds. Deze worden vrijgemaakt via enveloppen van 1 miljoen euro. De toegekende kredieten moeten wel voldoen aan welomschreven criteria: zo mag het krediet niet groter zijn dan euro, een looptijd kennen van maximaal 10 jaar en moet het gaan om investeringskredieten voor aankoop van productie- of educatiemateriaal of voor de (her)inrichting van gebouwen. Sowecsom kan ook andere kredieten, die niet kunnen ondergebracht worden in de hierboven beschreven enveloppe, bvb kredieten aan bedrijven uit de sociale economie marchande, indienen bij het Kringloopfonds met de vraag om cofinanciering. Triodos Bank Samenwerking kan heel wat betekenen voor de toekomst van het milieu Met het geld van spaarders die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen financiert Triodos Bank bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied. De missie van de bank bestaat erin om een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd, om het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen en om klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien. Met die missie in het achterhoofd, legt directeur Olivier Marquet uit, spreekt het voor zich dat we partner geworden zijn van het Kringloopfonds, aangezien ook die vanuit de overheid opgerichte organisatie begaan is met de drie gebieden die voor ons vooropstaan. Door ons partnerschap openen wij voor mensen die bij ons aankloppen de weg naar producten van het Kringloopfonds zoals kapitaalparticipaties, achtergestelde leningen en leningen tegen interessante voorwaarden. Andere partners kunnen dan weer een adviesverlenende rol verstrekken, iets wat wij zelf niet doen. In de nabije toekomst verwacht ik dat we samen met het Kringloopfonds een groot project zullen kunnen financieren rond de bouw van windmolens. Zo n projecten vereisen heel wat financiële middelen en voorbereiding en zijn eigenlijk ideaal om aan te tonen dat de samenwerking tussen het Kringloopfonds en Triodos Bank als erkende financiële instelling heel wat voor de toekomst van het milieu kan betekenen. Maar dat ik precies dit voorbeeld uit het milieu noem, betekent allerminst dat we projecten in de culturele en de sociale sfeer zullen verwaarlozen. kringloopfonds jaarverslag

16 Samenwerking met het Kringloopfonds: Het Kringloopfonds kent Triodos Bank hernieuwbare enveloppenkredieten toe. Triodos Bank gebruikt deze middelen ter cofinanciering van haar kredieten toegekend aan ondernemingen uit de sociale economie. De kredieten bedragen maximaal euro en Triodos Bank betrekt maximaal 75% van het toegekende krediet uit deze enveloppen. Voor alle andere kredieten die niet kunnen ingebracht worden in de enveloppe, bijvoorbeeld wegens het overschrijden van het kredietplafond, kan Triodos Bank een vraag tot cofinanciering van het krediet indienen bij het Kringloopfonds. Deze aanvragen worden éénmaal per maand door het Kringloopfonds behandeld. 6. Conclusies en perspectieven Opbouw van de investeringsportefeuille Bij de oprichting van het fonds werd de doelstelling bepaald om tegen eind % van de middelen te investeren in de sociale en duurzame economie. Eind 2006 is voor 40 miljoen euro aan kredieten en participaties toegekend of geëngageerd. Dit staat voor 55% van de middelen van het Kringloopfonds. De investeringsdoelstelling zal met één jaar vertraging bereikt worden. De relatieve achterstand in de opbouw van de investeringsportefeuille in de sociale en duurzame economie is het gevolg van de langere tijd die nodig bleek om het Kringloopfonds bekend te maken in de sector, de vertraging in de werking doordat pas in juni 2005 eigen personeel is aangeworven, alsook het gevolg van de langere tijd die nodig was voor het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met de partners en het operationeel maken van deze samenwerkingsverbanden. Verdere groei van de activiteiten In 2006 groeide de kernactiviteit van het Kringloopfonds, de toekenning van financieringen aan de sociale en duurzame economie, met 135 % ten opzichte van Die groei is het resultaat van de uitbouw van een eigen staf, de uitvoering van het communicatieplan dat leidde tot een grotere bekendheid van het fonds in de sector, en de uitbreiding van het aantal partners, met de start van de samenwerking met Triodos Bank. Voor 2007 wordt een verdere groei verwacht van 50% ten opzichte van 2006, te realiseren via een groei in de financiering van de duurzame economie. 7. Lijst van begunstigden Informatique ASBL Monceau-sur-Sambre Acropolis Engineering SPRL Franière Adapta ASBL La Calamine Age d Or Services Belgique SCFS - Bergen Aksent VZW Brussel Alito Hout VZW Tunhout Alterfin CVBA Brussel A.P.N. ASBL - Nivelles Aris Intérim SCRL FS - Brussel Arista SAFS Ophain Atelier 2000 ASBL - Fleurus Atelier-Environnement ASBL - Durbuy Atelier Pont-A-Cellois ASBL Pont-A-Celles 16 kringloopfonds jaarverslag

17 Atout Immo SCRL Wavre Au four et au moulin ASBL - Mons Aylin SPRL - Brussel Baita VZW - Brussel Baobab Catering NV Waregem BBK Bio NV Gavere Beschutte Werkplaats Klein Brabant VZW - Puurs BerchOp-Esdeurn VZW - Berchem BOM VZW Antwerpen Buitengoed CVBA Oostende Buurt Initiatieven Kuurne VZW Kuurne BW Pajottenland VZW Lennik CAD VZW Brussel Car Cleaning Services Gent CVBA Gent Cenergie CVBA Berchem Citizen Dream SA Brussel Clarus CVBA Kortrijk COBEFF ASBL - Brussel Collectif contre les violences familiales & l exclusion - SOFFT ASBL Luik Constructief VZW Kortrijk Contrepoint ASBL La Louvière Contre Vents et Marées ASBL Auvelais-Sambreville Corelap ASBL Moeskroen Damnet SCRL Vedrin De Enter VZW Brecht De Link CVBA SO Zedelgem De Lochting Dedrie VZW Roeselare De Werkhoek CVBA Oudenburg Eco-Profil NV Ruislede Ecoculture SCRL FS Torgny Ekinox Concept SCRL FS Quaregnon Energethics SCRL - Ottignies Espace Kegeljan SCRL Namen Ethimmo CVBA Kortrijk Euclides SCRL - Anderlecht Europees Centrum voor Restauratietechnieken VZW Heusden-Zolder GABS ASBL Spy Gors VZW Gors-Opleeuw Impulse Microfinance Investment Fund NV Antwerpen Isocèle ASBL - Verviers Izen NV Lille Kasteelhoeve Poeke CVBA SO - Poeke Karweibedrijf VZW Kortrijk Kringloopcentrum Maasland VZW Maasmechelen Kringloopcentrum Meetjesland VZW - Eeklo Kringloopcentrum Televil VZW - Vilvoorde Kringloopcentrum Zuid-West Vlaanderen VZW Kortrijk La Bobine ASBL - Liège La Calestienne ASBL Pondrôme-Beauraing La Ferme de nos Pilifs ASBL Brussel La Lorraine 72 SCRL FS - Aarlen La Renardière ASBL Bertix La Toupie ASBL Aarlen Le Futur Simple ASBL Sainte-Ode kringloopfonds jaarverslag

18 Le Coudmain ASBL Seraing Le Pont ASBL Sprimont Le Trait d Union ASBL - Mouscron Le Trusquin ASBL Marloie Leutrako CVBA Hoboken Les Dauphins ASBL Bothey Les Tournières SCRL FS - Liège LivingStones CVBA - Brussel Loca Labora VZW Beernem Les Grignoux ASBL Luik Magasins du Monde-Oxfam ASBL Wavre Maison Médicale «La Bruyère» ASBL - Auvelais Makkie CVBA - Kortrijk Maritime Site Oostende VZW Oostende Mentor VZW - Kortrijk Mobiel SWP VZW Kortrijk Moment Souprème BVBA - Lochristi Monceau-Fontaines ASBL Monceau-Sur-Sambre Natuur- en Landschapszorg VZW - Ekeren Netwerk Rentevrij CVBA SO Brussel t Of VZW - Kuurne Ondernemersatelier CVBA Genk Opbouwwerk Haviland-W VZW Asse-Zellik Opnieuw & Co VZW Mortsel Overmolen VZW Brussel Oxfam Fairtrade CVBA - Gent Pan-Terre SAFS Herstal Pronat BVBA Eeklo PWO Vilvoorde SW VZW - Vilvoorde Recma SCRL FS Seraing Repass Drive-In Nivelles SCRL FS Nivelles RESsources ASBL Namur SAMERA ASBL Bothey-Gembloux Sapo CVBA SO Veurne SecoS ASBL Ghlin Sociale Economie Oostende VZW Oostende StudentENmobiliteit VZW - Gent SWP De Kringwinkel Antwerpen VZW Antwerpen SWP Groenwerk VZW Antwerpen Sociale Werkplaats SpoorTwee VZW Hamme Stebo VZW Genk SVK Wijken VZW - Brussel SVK Zuiderkempen VZW Geel Take Off CVBA SO - Oudenburg Team CVBA SO Alken Trividend CVBA SO Brussel Veerkracht IV VZW Menen Village n 1 Reine Fabiola ASBL Ophain Vivre au pays de Herve ASBL - Liège Volwassenwerking Lokeren-Werken VZW Lokeren Wereldwinkel Deurne VZW Deurne Zennelink CVBA - Brussel 18 kringloopfonds jaarverslag 2006

19 8. Enkele voorbeelden Adapta: financiële ademruimte creëert meer marktmogelijkheden Het verpakkingsbedrijf dat sinds 2001 met de naam Adapta door het leven gaat een naam die verwijst naar aangepast werk - is al sinds begin de jaren zeventig een begrip in Duitstalig België omdat het heel wat jobs creëert voor kansengroepen. Financiële steun van het Kringloopfonds zorgde ervoor dat het bedrijf sinds eind 2006 vanuit een nieuw pand ook verpakkingsdiensten in een stofvrije ruimte kan aanbieden. En dat weten klanten uit uiteenlopende sectoren erg goed op prijs te stellen, geeft Harald Hamacher aan. Vinger aan de pols De kerndoelstelling van Adapta bestaat erin om via aangepast werk in een beschutte werkplaats mensen met een handicap een kans te bieden op sociale integratie. Maar dat betekent allerminst dat we wereldvreemd zijn, legt Harald Hamacher uit. Integendeel zelfs, we houden altijd een vinger aan de pols van de markt. Vanuit onze ervaring in de verpakkingswereld en vanuit de strenger wordende reglementeringen in verschillende sectoren, voelden we de noodzaak aan om ook te kunnen verpakken in een stofvrije ruimte. De farmaceutische industrie, de medische sector en de agro-voedingsindustrie hebben daar een grote nood aan. Adapta wilde op die nood inspelen en verbouwde zijn pand zodat daarin nu ook twee ruimtes zijn, met ISO 5 en ISO 7-certificaat voor machinale en handverpakking. Technologisch zijn we nu volledig klaar om opdrachten uit te voeren die voldoen aan de strengste eisen van de farmaceutische industrie en de cosmetica- en voedingsbedrijven. Ruim bemeten Om de nodige financiële middelen bijeen te krijgen voor de technische aanpassingen en het bouwen van de stofvrije ruimte klopte Adapta aan bij Sowecsom, één van de partners van het Kringloopfonds. Sowecsom verleende een investeringskrediet aan Adapta, waarbij Sowecsom het bedrag van de toegestane lening volledig bij het Kringloopfonds onttrekt. Ze hebben ons een ruim bemeten krediet toegestaan, geeft Harald Hamacher nog aan. Ondanks het feit dat we ook nog een nieuwe bestelwagen kochten, hebben we niet al het beschikbare geld opgebruikt. Weten dat je voldoende financiële ademruimte hebt, zorgt altijd voor een rustgevend gevoel. Het betekent ook dat je nooit op de kwaliteit moet beknibbelen. Door de ervaring van Sowecsom en het Kringloopfonds met de financiering van projecten zoals het onze, kregen we ook een partner die als klankbord fungeerde. Van de gebruikelijke stress die vaak gepaard gaat met projecten waarvoor een financiering nodig is, was daardoor nu absoluut geen sprake. kringloopfonds jaarverslag

20 Natuur en Landschapszorg: aangepast materiaal nodig De Ekerse vzw Natuur en Landschapszorg, een erkende sociale werkplaats die gelinkt is aan Natuurpunt, is de grootste private natuurbeheerder in Vlaanderen. Na het aantrekken van twaalf nieuwe medewerkers, legt Willy Ibens uit, bestaat ons team sinds begin 2007 uit 80 mensen. We willen hen in de best mogelijke omstandigheden laten werken. Daarom moesten we extra materiaal aankopen om ervoor te zorgen dat ze mobiel kunnen werken. Het Kringloopfonds heeft in samenwerking met Hefboom voor de financiering van nieuwe bestelwagens gezorgd. Duurzaam natuurbeheer Via de vzw Natuur en Landschapszorg (NLZ) verbindt Natuurpunt duurzaam natuurbeheer met sociale economie via de tewerkstelling van mensen uit kansengroepen. Deze staan in voor het onderhoud van reservaten en natuurgebieden. Natuurpunt heeft onlangs 600 hectare natuurgebied bijgekocht in Averbode Bos en Heide, geeft Willy Ibens aan. Dat betekent meteen dat er ook meer onderhoudswerk is. Wij hebben ons personeelsbestand dat uit 68 mensen bestond dan ook uitgebreid met twaalf nieuwe medewerkers. Maar om ze in optimale omstandigheden te laten werken hadden we aangepaste machines en uitrusting nodig. Dat verhoogt niet alleen het werkcomfort en de veiligheid van de medewerkers, maar ook hun mogelijke doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Voor de twaalf nieuwe mensen die opgesplitst zijn in twee teams hadden we in de eerste plaats nood aan twee nieuwe bestelwagens. Die kosten al snel rond de euro. Daarnaast waren ook twee bestelwagens aan vervanging toe. Voor de financiering ervan zijn we gaan aankloppen bij Hefboom en die organisatie heeft samen met het Kringloopfonds de nodige middelen ter beschikking gesteld, en bovendien tegen bijzondere interessante voorwaarden. Bijkomende opdrachten NLZ heeft Natuurpunt als partner en als grootste klant, maar omdat de middelenvan Natuurpunt minder sterk stijgen dan de te beheren oppervlakte natuurgebied moet NLZ meer en meer op zoek naar bijkomende opdrachten. We vullen onze subsidies zoveel mogelijk aan met reguliere opdrachten, zegt Willy Ibens. Het zou zonde zijn onze knowhow daarvoor niet te gebruiken. Zo werkt NLZ onder meer voor het Antwerps Havenbedrijf, het Agentschap voor Natuur en Bos en diverse gemeentebesturen en regionale landschappen. In de toekomst zullen dergelijke opdrachten nog aan belang toenemen. Om dat te kunnen realiseren hebben wij een eigen niche gezocht. Het gaat om opdrachten met iets meer inzet van gespecialiseerd materieel waarvoor goed opgeleid personeel essentieel is. Het geld van het Kringloopfonds dat diende om te investeren in gespecialiseerd natuurbeheermateriaal is dus zeker goed besteed. Zo kunnen we er blijven voor zorgen dat streekontwikkeling, natuurbehoud en sociale tewerkstelling een succesvolle combinatie blijven. 20 kringloopfonds jaarverslag 2006

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: BANKIEREN ALS EVEN- WICHTSKUNST EEN WONING IS MEER DAN EEN DAK: SOLIDAIRE SPAARACTIE EXKi IN NEW

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DOSSIER GROENE STROOMCOÖPERATIES BOUWEN MET NATUURLIJKE MATERIALEN DE UITDAGING VAN DE EEUW VOLGENS

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be THEMANUMMER 20 JAAR: ONDER- NEMERS OVER DE ECONOMIE VAN MORGEN FRANS DE CLERCK, OPRICHTER VAN TRIODOS IN BELGIË

Nadere informatie