3 Jaar Plan Jaar Plan 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Jaar Plan 2013 2015 1 Jaar Plan 2013"

Transcriptie

1 3 Jaar Plan Jaar Plan Inleiding In dit 3 Jaar Plan (3JP) stellen we de doelen en prioriteiten voor vast. Daarnaast vindt u hier specifieke activiteiten en doelen voor Bij dit jaarplan hoort het 3 Jaar Budget (3JB). De opbouw van dit document volgt de indeling van het jaarverslag. 1.0 Bestuur & Governance 1.1 Evaluatie periode Wijze van vertrek Ellen Greve en Noelle Aarts. - Relatief hoog verloop in bestuursleden. + Verbeterde aannameprocedure bestuur & solide protocol belangenverstrengeling. + Goede bezetting, kwantitatief en kwalitatief. + Het bestuur blijft beter op afstand dan in het voorgaand 3JP Succesvolle campagnes Rabobank en WUR, hoewel werkgever bestuursleden. + Zeer complete jaarlijkse bestuursevaluatie. 1.2 Doelstelling Het functioneren van het bestuur en de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd dienen het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat wij streven naar een bestuur dat: professioneel en kundig in harmonie samenwerkt; haar rol als toezichthouder kundig invult; erop toeziet dat organisatie, structuur en proces optimaal functioneren. 1.3 Beleid Werkwijze bestuur in lijn met principes code Wijffels inzake goed bestuur. Actief waken voor belangenverstrengeling. Bestuur met een vrijwillig, onbezoldigd karakter. Leden met een professionele signatuur en persoonlijke betrokkenheid. 1.4 Strategie Handhaving van de huidige organisatie- en planningstructuur. Opbouwen van continuïteit en expertise binnen het bestuur. Werving en selectie van bestuursleden conform schriftelijk vastgelegde procedure. 1

2 1.5 Belangrijkste activiteiten Minimaal vier bestuursvergaderingen per jaar. Agenda opbouw nieuwe stijl implementeren conform principes code Wijffels (2013). Opstellen van bestuurlijke verantwoordingsverklaring conform CBF-model (jaarlijks). Bestuursevaluatie: alternerend mondeling en schriftelijk (jaarlijks). Periodiek bespreken richtlijnen inzake belangenverstrengeling en nevenfuncties ( inclusief formulier) Periodieke bespreking van beleid op diverse deelterreinen. Sociale activiteit ter bevordering onderlinge verstandhouding (jaarlijks). 1.6 Scorekaart Scorekaart niveau 5: Hoe effectief en efficiënt is onze input Bestuur & Governance 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Aantal leden Gemiddelde zittingsduur 4,6 jaar 3,3 jaar 2,3 jaar 1,5 jaar Rapportcijfer zelfevaluatie 8,2 mondeling 7,9 mondeling 2.0 Missie, doelstellingen & Strategie 2.1A Evaluatie periode Moeizaam verloop van merkenpaspoort traject met extern bureau. - Campagnedip in 2011 met een gebrek aan focus en strategische wazigheid. - Gebrekkige meting van de impact van onze activiteiten op dierwelzijn. - Veel energie gestoken in niet uitgekomen samenwerking met Varkens in Nood. + Samenwerking met Dierenbescherming. + Verbetering van imago (communicatieman; Transparant Prijs; duurzame top 100). + Goede risicoanalyse opgezet. + Keuze voor subsidievrij werken. + Goed doorgevoerde scheiding tussen werving en campagne. 2.1B Interne en externe analyse Sterktes [AANGEPAST] Onze strategie werkt. Succesvolle company campaigning, goed in genereren van publiciteit en sterk in publicitair gericht onderzoek. [NIEUW] Verbeterd imago, zowel bij pers als bedrijven. We worden serieus genomen. [VERPLAATST] Erkenning van succesvolle rol als (reclame-) waakhond. Goed fondsenwervingbeleid met sterke resultaten. Sterk team, slagvaardig en creatief. 2

3 Zwaktes [NIEUW] We zijn sterk in shaming, maar nog relatief zwak in faming. Zwak in het bepalen van de impact van onze activiteiten op dierenwelzijn. Afhankelijk van sleutelfunctionarissen. [NIEUW] 75% van de vee-industrie is export; hier hebben we geen invloed op. [NIEUW] Weinig bewust van concurrentie van andere grote, maatschappelijke thema s. Kansen Groeiend maatschappelijk draagvlak voor MVO. Opkomst van nieuwe bondgenoten zoals boeren. [AANGEPAST] Nieuwe campagne- en wervingsmogelijkheden via social media. Gebruik van humor, scherpte en pit. Faming verder uitbouwen. Rol als reclamewaakhond verder uitbouwen. Bedreigingen [AANGESCHERPT] De aanhoudende economische recessie leidt tot kiloknallende supermarkten en donateurs die opzeggen uit geldgebrek. [NIEUW] Door subsidiestop begeven culturele instellingen zich ook op de fondsenwervende markt. Imagoschade ten gevolge van buitenwettelijke acties van andere organisaties. [AANGESCHERPT] Verkeerd uitgewerkte successen kunnen contraproductief werken. Bijvoorbeeld verplaatsing van de vee-industrie naar het buitenland. [NIEUW] Bedrijven ontwikkelen een eigen MVO-beleid met mooie vergezichten. Zo proberen ze ons de wind uit de zeilen te halen. 2.2 Visie & Missie en Doelstelling & Strategie Visie Alle dieren in de vee-industrie hebben recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Missie We streven naar een samenleving waar ook deze dieren met respect behandeld worden. Doelstelling Minder landbouwhuisdieren die allemaal minimaal op een biologisch of 3 sterren niveau (BLK-DB) gehouden dienen te worden. Strategie Stapsgewijs het draagvlak in de samenleving voor onze droom vergroten. Stimuleren van de consumptie van minder en beter vlees. Verminderen prijsafstand tussen dieronvriendelijk en beter aanbod. Streven naar hogere consumentenprijzen, waardoor er meer geld beschikbaar is voor dierenwelzijn. Voorlopig beperken wij ons tot Nederland. 2.3 Beleid Een zakelijke en op resultaat gerichte werkwijze. Scherp en pittig, maar ook eerlijk en betrouwbaar. Onafhankelijk en (overheids-)subsidievrij. Politiek neutrale opstelling. Volgens de spelregels van het CBF-keur. Fair play met open vizier; uitsluitend met legale middelen. Mijden van verplichtende vormen van samenwerking. 3

4 2.4 Strategie De campagnestrategie blijft gefocust op publiciteit en resultaat. Wakker Dier neerzetten als een zakelijke en professionele organisatie. Focus op groei van middelen door actieve fondsenwerving. Bouwen aan compacte, effectieve organisatie met hoogwaardig, gemotiveerd team. Realiseren van hoog vrij beschikbaar budget; vermijden langlopende verplichtingen. Impactmeting doorvoeren in de gehele organisatie m.b.v. het CHAMP-model. Impact maximalisatie door het verantwoord nemen van risico s. 2.5 Belangrijkste activiteiten Opstellen van beleidsplan (inclusief SWOT analyse) en budget (jaarlijks). Uitvoeren risicoanalyse (jaarlijks alternerend schriftelijk of met teamsessie). Beleidsdag met kantoor en bestuur, met extra aandacht voor externe oriëntatie (jaarlijks). Uitwerken nieuwe scorekaart volgens CHAMP model (jaarlijks). Opstellen van een inventarisatie van (schadelijke) neveneffecten (2014) 2.6 Scorekaart Scorekaart niveau 1: Hoe worden de maatschappij en de dieren beïnvloed? Maatschappij indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Aantal landbouwhuisdieren in Ned. 471 miljoen 518 miljoen 523 miljoen 523 miljoen % dieren in minimaal 1-ster systeem 10% 4% 3% 3% Vleesconsumptie (in kg pp/jaar) 84,0 kg 84,5 kg 84,7 kg 85,1 kg % met welzijnskeurmerk (marktaandeel) 14% 9% 8% 7% *Aanname: eind 2015 is 35% van alle kipverkoop met keurmerk en vindt productie plaats in NL. Welzijnskeurmerk: bio+scharrel+bl-ster(ren)+milieukeur. Bron: monitor duurzaam voedsel 3. Omgang met belanghebbenden (stakeholders) 3.1 Evaluatie periode Boeren die zich aangevallen voelen. - Weinig impact op jongeren en docenten. - Nog geen goede prestatie-indicatoren. - Nog geen goed feedback mechanisme voor alle stakeholders. + Contact met pers. + Beter contact met LTO en sommige boeren. + Goed begrip wie onze stakeholders zijn. + Toenemend respect in de samenleving voor WD. + Verbeterde, transparante klachtenprocedure. + Twee goed doordachte gedragscodes. 4

5 3.2 Doelstelling Het omgangsbeleid dient het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we er naar streven dat: Men Wakker Dier als organisatie kent en respecteert. De rol van iedere stakeholder duidelijk is en optimaal wordt benut. 3.3 Beleid De uitgangspunten in onze gedragscodes vormen de basis van ons handelen. Omgang op maat voor alle stakeholders. Bereid tot dialoog maar niet tot permanent overleg onder opschortende voorwaarden. Waar zinnig gaan we spanningen in de omgang niet uit de weg. We zoeken gestructureerd en meetbaar feedback als input voor nieuw beleid. Klachten nemen we serieus en zien we als kansen. 3.4 Strategie Prestatie-indicatoren en doelen ontwikkelen voor de belangrijkste belanghebbenden. Per stakeholder een plan van aanpak formuleren om deze doelen te halen. Stakeholder feedback systematisch borgen in beleidscyclus. 3.5 Belangrijkste activiteiten Opname van stakeholder deelbeleid in bestuursagenda nieuwe stijl (2013). Prestatie-indicatoren voor de pers ontwikkelen, inclusief plan van aanpak (2013). Tweejaarlijks marktonderzoek onder het brede publiek herhalen (2013/2015). Tweejaarlijks marktonderzoek onder donateurs opnieuw inzetten (2014). Prestatie-indicatoren handel&industrie ontwikkelen, inclusief plan van aanpak (2014). 3.6 Scorekaart Scorekaart niveau 2: Hoe verandert de situatie bij de doelgroep door de output? Doelgroep- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 % van bevolking dat visie WD deelt 23% 21% 20% 20% % Flexitariërs (1-5x vlees/week) (NL) 65% 62% 60% 60% Scorekaart niveau 5: Hoe effectief en efficiënt is onze input? Input- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Naamsbekendheid (NL) 80% 80% 80% 80% Aantal klachten

6 4. Campagnebestedingen 4.1 Evaluatie periode Interne onduidelijkheid over onze rol in consumentenvoorlichting. - Voorlichtende TV- en radiospots met een te algemeen en niet-urgent karakter. - Campagne over dons paste niet in onze strategie. + Succesvol aangescherpte campagnestrategie. + We zijn zeer succesvol in het agenderen van diverse dierenwelzijnthema s. + Onze onderzoeken en rapporten leveren vaak zeer goede publiciteit op. + Keus om een fors deel van ons budget in één thema te investeren: De kiloknaller. + Inzet van één klinkend woord als centrale rode draad. 4.2 Doelstelling De campagnebestedingen dienen het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we er naar streven dat onze campagnes: Maximale publiciteit genereren over het onderwerp vee-industrie. Het aanbod de consumptie van minder en beter vlees stimuleren. 4.3 Beleid Onze rol is luis in de pels met een actieve, pittige en luide stijl. Werken volgens gedragscode Verantwoord Campagnevoeren, altijd binnen de wet. Geen eindeloos overleg. Bedrijven dienen zelf met oplossingen te komen. Campagne onderwerpen worden niet of pas kort van te voren bekend gemaakt. Verwerpen van duurzame oplossingen die ten koste gaan van de dieren. Geen demagogie: de feiten zijn erg genoeg. 4.4 Strategie De hoogste prioriteit ligt bij het genereren van publicitaire aandacht. Direct daarna gevolgd door op resultaat gerichte company campagnes. Geen actieve consumenten voorlichting, behalve als indirecte spin-off. Wetgevingbeïnvloeding heeft geen prioriteit bij gebrek aan perspectief. De focus ligt op Nederland en dieren op je bord. Reclame en social media dienen de eerste twee doelstellingen te ondersteunen. 4.5 Belangrijkste activiteiten Ontwikkelen kortlopende campagnes speciaal gericht op publiciteit (doorlopend). Plofkip campagne houdt de hoogste prioriteit met forse reclame inzet (doorlopend) Daarna minimaal één grote nieuwe op resultaat gerichte Company Campagne (jaarlijks). Incidentele inzet van prikkelende campagnes gericht op handelingsperspectief. Verder ontwikkelen van FB en secundair Twitter (doorlopend). Reclame-inzet verbreden naar nieuwe mediatypes (doorlopend). Opstellen van een verkennende notitie over aanpak van vee-industrie export (2014). 6

7 4.6 Scorekaart Scorekaart niveau 3: Welke output produceren wij met onze kernactiviteiten? Output- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Persbereik TV (aantal mensen bereikt) 18,0 miljoen 16,5 miljoen 22,0 miljoen 11,7 miljoen Radio (aantal minuten) 250 min 200 min 200 min 219 min Gedrukte perswaarde free publicity 6,0 miljoen 5,0 miljoen 4,0 miljoen 4,6 miljoen Aantal internetvermeldingen Company campaigning Aantal omschakelingen 5x 5x 10x 5x Reclamebereik GRP s TV GRP s radio Achterbanbereik Aantal volgers FB Aantal volgers Twitter Scorekaart niveau 4: Hoe efficiënt zijn onze kernactiviteiten? Activiteiten- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Media inkoop (% van lasten) 32% 28% 21% 27% Media inkoop (euro s) Fondsenwerving 5.1 Evaluatie periode Faillissement van de CRM-database leverancier. - Hoge uitstroom van direct mail geworven donateurs: slechts 50% doet tweede gift. - Vinden van juiste verhouding tussen effectieve en evenwichtige achterbancommunicatie. - Hoge investeringen in fondsenwerving. + Goed lopend online wervingsprogramma. + Aantal donateurs in drie jaar met z n 70% gegroeid. + Fondsenwerving volgt campagne en niet andersom. + Geen gebruik van discutabele fondsenwervende methodes. + Kennis van werving is sterk gegroeid. + Het upgradingprogramma loopt uitstekend. 5.2 Doelstelling Fondsenwerving dient het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar: Maximale groei van de baten met het beschikbare budget. Fondsenwerving die onze onafhankelijkheid niet in gevaar brengt. 7

8

9 6. Personeel & Organisatie Evaluatie periode Medewerker AB werkte te lang op twee banen met twee bazen - Proces om een nieuw kantoor te vinden verliep te traag - Woekerpensioen ACHMEA + Opzet en inrichting van ons nieuwe kantoor + Gestart met een serieus MVO-beleid + Zeer laag ziekteverzuim + Goed personeelsbeleid met oog voor de mensen + Hoog opleidingsbudget + Duidelijke taakverdeling binnen kantoor + Weinig verloop in personeel 6.2 Doelstelling Het personeel en de organisatie dienen het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar: Een compact, hoogopgeleid team dat slagvaardig kan handelen. Een organisatie die de medewerkers optimaal ondersteunt. 6.3 Beleid Kwaliteit gaat boven kwantiteit Focus op kerntaken, andere zaken besteden we uit. Combineren van een open, informele sfeer met een zakelijke werkwijze Werken met een transparant en eerlijk beloningsbeleid Een prettige werkomgeving doet wonderen. Keuze voor leveranciers en externe partners waaraan wij ons kunnen optrekken. Beschikbare middelen dienen sneller te groeien dan het aantal medewerkers. 6.4 Strategie We blijven bouwen aan en investeren in een sterk team. Vrijwilligerinzet blijft beperkt tot kantoor. Beloningsbeleid blijft ongewijzigd van kracht. Ontwikkelen van instrumenten die het risico op uitval verminderen. We handhaven de bestaande organisatorische opzet. Geen (significante) uitbreiding van het aantal FTE s. Vakinhoudelijk beleid en campagnevoering blijven in één functie verenigd. Beslissingsbevoegdheden & budgetten worden eenduidiger doorgedelegeerd. Het MVO beleid wordt stapsgewijze geïmplementeerd. 9

10 6.5 Belangrijkste activiteiten Inzet functionering- en trainingscyclus (jaarlijks) Doorgaan met project Samenwerken & Jong+Oud (doorlopend). Ontwikkelen van sfeer/samenwerkingbarometer (2013). Afsluiten nieuwe en betere pensioenovereenkomst (2013). Uitwerken ARBO-plan en opvolgscenario s (2013). Opstellen procedure beslissingsbevoegdheden campagne (2013). Opstellen procedure beslissingsbevoegdheden fondsenwerving en P&O (2014). Implementeren ICT-plan met nieuwe leverancier (2013). Ontwikkelen van een disaster recovery pla, incl. externe control en safety audit (2014). Samenwerking evaluatie met top 25 crediteuren (jaarlijks). Evaluatie van de MOR-checklist (jaarlijks). (Elektronische) archivering professionaliseren (2014). Succesvolle hertoetsing CBF (2014). Verbeteren MVO kantoor en toeleveranciers (2013/2014). Eerste analyse MVO impact van onze campagnes (2015). 6.6 Scorekaart Scorekaart niveau 5: Hoe effectief en efficiënt is onze input? Input- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Personeelskosten (% tot. lasten) 23% 19% 20% 20% Opleidingsbudget (% tot. brutoloonsom) > 7% > 7% 6% 9% 7. Financiën 7.1 Evaluatie periode Lage spaarrente van Triodos Bank. - Tijdsinvestering in de afwikkeling van het dossier de knoeiende notaris. - Matige dienstverlening op betalingsverkeer door de ING. + Transparant Pijs 2012 ontvangen voor het jaarverslag over Overstap op het nieuwe boekhoudpakket. + Succesvolle overstap met betalingsverkeer naar duurzame Triodos Bank. + Uitstekend doorlopen van de driejaarlijkse toetsing door het CBF. 7.2 Doelstelling Het financieel beleid dient het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar: Ruim voldoende financiële middelen. Een financiële inrichting die wendbaarheid en snel handelen faciliteert. Goede control en rapportages. 10

11 7.3 Beleid Duurzaam bankieren. Werken met een beperkte reserve; Geen gelden oppotten Er wordt niet belegd in aandelen of obligaties. Langlopende verplichtingen en vaste activa zoveel mogelijk vermijden Een zo hoog mogelijk vrij beschikbaar budget Boekhouding en jaarrekening in lijn met vereisten CBF richtlijn RJ650 Professioneel werken met veilige procedures. Tijdige en inzichtelijke financiële rapportages. 7.4 Strategie Inzetten op groei en dus fors investeren in fondsenwerving. Procentueel dalende kosten voor beheer&administratie. Deel continuïteitsreserve (tijdelijk) inzetten ter financiering van de plofkip campagne. Veilige spreiding aanhouden voor onze reserve. Handhaving van bestaande financiële procedures en rapportages. 7.5 Belangrijkste activiteiten Beleidsplan opstellen inzake optimaal reservebeheer ( 2013) MVO beleid voor onze reserve verbeteren (van uitsluiting naar speerpuntgericht) (2013). Jaarrekening volledig in lijn brengen met CBF richtlijn RJ 650 (2013). Opstellen goedgekeurd Jaarverslag (jaarlijks). Deelname aan de Transparantprijs (jaarlijks). Ontwikkelen interne financieel-administratieve beslisprocedure (2014). SEPA omschakeling voorbereiden en succesvol uitvoeren (2013). 7.6 Scorekaart Scorekaart niveau 4: Hoe efficiënt zijn onze kernactiviteiten? Activiteiten- indicatoren 3 JP Plan FUF Act 2011 % van lasten naar doelstelling 71% 75% 72% 72% % van lasten naar fondsenwerving 23% 20% 22% 22% % van lasten naar beheer & admin. 5% 5% 6% 6% Scorekaart niveau 5: Hoe effectief en efficiënt is onze input? Input- indicatoren 3 JP Plan FUF Act 2011 Groei in baten (%) 14% 3% 23% 19% Groei in donaties en schenkingen (%) 15% 11% 17% 17% Continuïteitsreserve (% bestuursnorm) 97% 80% 126% 141% Met vriendelijke groet, namens het Wakker Dier Team Arthur Wiltink 11

Hoe rapporteren we? De scorekaart (zie B3) wordt jaarlijks in de bestuursvergadering

Hoe rapporteren we? De scorekaart (zie B3) wordt jaarlijks in de bestuursvergadering B scorekaart B impactmeting Het belang van meten Steeds vaker klinkt de vraag of de ter beschikking gestelde middelen wel optimaal worden ingezet. En hoe dit op een objectieve, transparante en meetbare

Nadere informatie

MVO ZELFVERKLARING & ONDERBOUWING. norm ISO 26000 2013

MVO ZELFVERKLARING & ONDERBOUWING. norm ISO 26000 2013 MVO ZELFVERKLARING & ONDERBOUWING norm ISO 26000 2013 inhoudsopgave 1. inleiding... 3 1.1 ISO 26000 bij Wakker Dier... 3 1.2 doelstellingen... 3 2. MVO-principes... 4 2.1 afleggen van rekenschap... 4 2.2

Nadere informatie

Welkom in het jaarverslag over 2013, waarin wij open en evenwichtig verantwoording willen afleggen over onze werkzaamheden.

Welkom in het jaarverslag over 2013, waarin wij open en evenwichtig verantwoording willen afleggen over onze werkzaamheden. woord vooraf Geachte lezer, Welkom in het jaarverslag over 2013, waarin wij open en evenwichtig verantwoording willen afleggen over onze werkzaamheden. We hebben gekozen voor een compacte opzet met een

Nadere informatie

Net als vorig jaar hanteren wij een indeling die voor elk type lezer wat wils biedt. In het overzicht op de pagina hiernaast kunt u kiezen wat het

Net als vorig jaar hanteren wij een indeling die voor elk type lezer wat wils biedt. In het overzicht op de pagina hiernaast kunt u kiezen wat het woord vooraf Geachte lezer, Welkom in ons jaarverslag over 2014! We hebben ons best gedaan om op een open en evenwichtige manier verantwoording over onze werkzaamheden af te leggen, en tegelijkertijd het

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

missie 1.1 inleiding gepleegd die bij huisdieren als grove dierenmishandeling zouden worden bestempeld.

missie 1.1 inleiding gepleegd die bij huisdieren als grove dierenmishandeling zouden worden bestempeld. 1 missie 1.1 inleiding Wat ging er mis? Na de voedselschaarste in de Tweede Wereldoorlog moesten vlees en andere dierlijke producten goedkoop en in grote hoeveelheden worden geproduceerd. Om dit te bereiken

Nadere informatie

belanghebbenden. Wat betekent een diervriendelijke wereld eigenlijk voor de

belanghebbenden. Wat betekent een diervriendelijke wereld eigenlijk voor de 2 belanghebbenden 2.1 visie, strategie en beleid Visie De omgang met belanghebbenden dient het bereiken van de stichtingsdoelstelling zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2014 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor

Nadere informatie

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing orm Jaarreken Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Duurzaam ondernemen in het mkb Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet alleen een thema

Nadere informatie

TOEZICHT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Een bewerkelijk werkje

TOEZICHT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Een bewerkelijk werkje TOEZICHT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Een bewerkelijk werkje 4 juli 2011 Bijeenkomst KPMG door Marry de Gaay Fortman Partner HouthoffBuruma m.fortman@houthoff.com Tel: 020 6056365 Toezicht bij maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Erkenningsregelingen Goede doelen

Erkenningsregelingen Goede doelen Erkenningsregelingen Goede doelen Molencontactdag 20 november 2015 Leo Endedijk directeur De Hollandsche Molen Publieksvertrouwen Directeuren van goede doelen verdienen teveel Ze hebben veel te grote vermogens

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Cees Klumper Arthur Wiltink voorzitter directeur

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Cees Klumper Arthur Wiltink voorzitter directeur 2012 Wakker dier Geachte lezer, 2012 was voor Wakker Dier een bijzonder jaar. Samen met onze achterban is het eindelijk gelukt om het leed van de plofkip het meest gehouden dier in Nederland massaal op

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 Inhoudsopgave 01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 1. Agrico legt rekenschap af over effecten op de maatschappij, de economie en het milieu... 8 2.

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Welkom! Voorlichtingsbijeenkomst Keurmerk Goede Doelen. De Lindenberg, Nijmegen. Woensdag 7 oktober 2009

Welkom! Voorlichtingsbijeenkomst Keurmerk Goede Doelen. De Lindenberg, Nijmegen. Woensdag 7 oktober 2009 Welkom! Voorlichtingsbijeenkomst Keurmerk Goede Doelen De Lindenberg, Nijmegen Woensdag 7 oktober 2009 Programma 13.45 uur Inloop en koffie 14.00 uur Welkom en Introductie (Peter Helmer) 14.15 uur Waarom

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Cartoon van Pieter Geenen in Trouw op 3 september 2013 Inhoud Huidige externe toezicht Filantropische Sector

Nadere informatie

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum.

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum. JAARPLAN 2014 JAAR Op weg naar het 5 jarig jubileum. ///////////////////////////////// ONDERZOEK TOONT AAN DAT MENSEN DIE PRESENT KENNEN ONS EEN 8+ GEVEN BRON PRESENT NL Inhoud 1 VOORWOORD 2 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Inleiding Vanaf 2 juli 2013 staat Fight op eigen benen. Vanaf November 2013 zijn de baten van Fight ook ten goede gekomen aan de nieuw opgezette Stichting. Hiermee zijn

Nadere informatie

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland jaarverslag 2012 Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland GEGEVENS Stichting Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland adres Bovenkerkerweg 132 1188 XJ Amstelveen email mail@familiebofkont.nl

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2012 april 2013

Jaarverslag mei 2012 april 2013 Jaarverslag mei 2012 april 2013 1 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Focus 2. Organisatie 3. Fondsenwerving 4. Impactmeting 5. Onze besteding 6. Chance for a Life Change 7. Toekomst Namasté Foundation

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

financiën D1 financiële visie, strategie en beleid

financiën D1 financiële visie, strategie en beleid D financiën D1 financiële visie, strategie en beleid Visie Het financieel beleid dient het bereiken van onze stichtingsdoelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar een gezonde

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Verantwoordingsverklaring 2015

Verantwoordingsverklaring 2015 Verantwoordingsverklaring 2015 Deze verklaring wordt afgegeven namens de Vereniging Humanitas. Haar statutaire naam is: Humanitas, Nederlandse vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw.

Nadere informatie

TUI Care Foundation Strategie 2013-2015

TUI Care Foundation Strategie 2013-2015 TUI Care Foundation Strategie 2013-2015 TUI Care Foundation stelt zich ten doel om samen met vakantiegangers direct bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen. Samen zorgden wij

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Kansarme kinderen krijgen een betere toekomst Iedere Euro geïnvesteerd in onderwijs levert het 10 tot 15 voudige op in de economie van Peru Financiën Deze jaarrekening

Nadere informatie

maatschappelijk verantwoord ondernemen

maatschappelijk verantwoord ondernemen 6 maatschappelijk verantwoord ondernemen 6.1 inleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt in onze samenleving snel aan belang toe. Ook Wakker Dier spreekt anderen, met name bedrijven, aan

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie november 2013

Beleidsplan. Versie november 2013 Beleidsplan Versie november 2013 Inhoudsopgave Kansarme kinderen beter laten horen, zien en spreken. Dát is wat we doen!... 3 1. Strategie... 4 1.1 Visie en koers... 4 1.1.1 Horen, zien en spreken... 4

Nadere informatie

Handleiding toezicht houden

Handleiding toezicht houden Handleiding toezicht houden 2 juli 2012 (gebaseerd op een publicatie van Harm Klifman in SBM, het magazine van de Besturenraad) FUNCTIE VAN EEN TOEZICHTKADER Veel raden van toezicht hebben behoefte aan

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

BioDuurzaam - EKO. Bavo van den Idsert - Bionext

BioDuurzaam - EKO. Bavo van den Idsert - Bionext BioDuurzaam - EKO Bavo van den Idsert - Bionext Inhoud - Introductie Bionext - BioDuurzaam en EKO 2012-2020 Bionext De hele keten van boer tot consument: 1.000 bio-boeren & telers (Biohuis) 100 bio-handel

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders 25 september 2013 Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders Prof. dr. ir. Rienk Goodijk GITP/TiasNimbas Business School Agenda vanavond Ontwikkelingen Eigen taakopvatting toezichthouders

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Informatievoorziening en omgaan met stakeholders. maart 2013 regiobijeenkomst NVTK

Informatievoorziening en omgaan met stakeholders. maart 2013 regiobijeenkomst NVTK Informatievoorziening en omgaan met stakeholders maart 2013 regiobijeenkomst NVTK Programma Kennismaking- specifieke vragen Informatievoorziening en omgaan met stakeholders Lichte maaltijd Risicofactoren

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie