3 Jaar Plan Jaar Plan 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Jaar Plan 2013 2015 1 Jaar Plan 2013"

Transcriptie

1 3 Jaar Plan Jaar Plan Inleiding In dit 3 Jaar Plan (3JP) stellen we de doelen en prioriteiten voor vast. Daarnaast vindt u hier specifieke activiteiten en doelen voor Bij dit jaarplan hoort het 3 Jaar Budget (3JB). De opbouw van dit document volgt de indeling van het jaarverslag. 1.0 Bestuur & Governance 1.1 Evaluatie periode Wijze van vertrek Ellen Greve en Noelle Aarts. - Relatief hoog verloop in bestuursleden. + Verbeterde aannameprocedure bestuur & solide protocol belangenverstrengeling. + Goede bezetting, kwantitatief en kwalitatief. + Het bestuur blijft beter op afstand dan in het voorgaand 3JP Succesvolle campagnes Rabobank en WUR, hoewel werkgever bestuursleden. + Zeer complete jaarlijkse bestuursevaluatie. 1.2 Doelstelling Het functioneren van het bestuur en de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd dienen het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat wij streven naar een bestuur dat: professioneel en kundig in harmonie samenwerkt; haar rol als toezichthouder kundig invult; erop toeziet dat organisatie, structuur en proces optimaal functioneren. 1.3 Beleid Werkwijze bestuur in lijn met principes code Wijffels inzake goed bestuur. Actief waken voor belangenverstrengeling. Bestuur met een vrijwillig, onbezoldigd karakter. Leden met een professionele signatuur en persoonlijke betrokkenheid. 1.4 Strategie Handhaving van de huidige organisatie- en planningstructuur. Opbouwen van continuïteit en expertise binnen het bestuur. Werving en selectie van bestuursleden conform schriftelijk vastgelegde procedure. 1

2 1.5 Belangrijkste activiteiten Minimaal vier bestuursvergaderingen per jaar. Agenda opbouw nieuwe stijl implementeren conform principes code Wijffels (2013). Opstellen van bestuurlijke verantwoordingsverklaring conform CBF-model (jaarlijks). Bestuursevaluatie: alternerend mondeling en schriftelijk (jaarlijks). Periodiek bespreken richtlijnen inzake belangenverstrengeling en nevenfuncties ( inclusief formulier) Periodieke bespreking van beleid op diverse deelterreinen. Sociale activiteit ter bevordering onderlinge verstandhouding (jaarlijks). 1.6 Scorekaart Scorekaart niveau 5: Hoe effectief en efficiënt is onze input Bestuur & Governance 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Aantal leden Gemiddelde zittingsduur 4,6 jaar 3,3 jaar 2,3 jaar 1,5 jaar Rapportcijfer zelfevaluatie 8,2 mondeling 7,9 mondeling 2.0 Missie, doelstellingen & Strategie 2.1A Evaluatie periode Moeizaam verloop van merkenpaspoort traject met extern bureau. - Campagnedip in 2011 met een gebrek aan focus en strategische wazigheid. - Gebrekkige meting van de impact van onze activiteiten op dierwelzijn. - Veel energie gestoken in niet uitgekomen samenwerking met Varkens in Nood. + Samenwerking met Dierenbescherming. + Verbetering van imago (communicatieman; Transparant Prijs; duurzame top 100). + Goede risicoanalyse opgezet. + Keuze voor subsidievrij werken. + Goed doorgevoerde scheiding tussen werving en campagne. 2.1B Interne en externe analyse Sterktes [AANGEPAST] Onze strategie werkt. Succesvolle company campaigning, goed in genereren van publiciteit en sterk in publicitair gericht onderzoek. [NIEUW] Verbeterd imago, zowel bij pers als bedrijven. We worden serieus genomen. [VERPLAATST] Erkenning van succesvolle rol als (reclame-) waakhond. Goed fondsenwervingbeleid met sterke resultaten. Sterk team, slagvaardig en creatief. 2

3 Zwaktes [NIEUW] We zijn sterk in shaming, maar nog relatief zwak in faming. Zwak in het bepalen van de impact van onze activiteiten op dierenwelzijn. Afhankelijk van sleutelfunctionarissen. [NIEUW] 75% van de vee-industrie is export; hier hebben we geen invloed op. [NIEUW] Weinig bewust van concurrentie van andere grote, maatschappelijke thema s. Kansen Groeiend maatschappelijk draagvlak voor MVO. Opkomst van nieuwe bondgenoten zoals boeren. [AANGEPAST] Nieuwe campagne- en wervingsmogelijkheden via social media. Gebruik van humor, scherpte en pit. Faming verder uitbouwen. Rol als reclamewaakhond verder uitbouwen. Bedreigingen [AANGESCHERPT] De aanhoudende economische recessie leidt tot kiloknallende supermarkten en donateurs die opzeggen uit geldgebrek. [NIEUW] Door subsidiestop begeven culturele instellingen zich ook op de fondsenwervende markt. Imagoschade ten gevolge van buitenwettelijke acties van andere organisaties. [AANGESCHERPT] Verkeerd uitgewerkte successen kunnen contraproductief werken. Bijvoorbeeld verplaatsing van de vee-industrie naar het buitenland. [NIEUW] Bedrijven ontwikkelen een eigen MVO-beleid met mooie vergezichten. Zo proberen ze ons de wind uit de zeilen te halen. 2.2 Visie & Missie en Doelstelling & Strategie Visie Alle dieren in de vee-industrie hebben recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Missie We streven naar een samenleving waar ook deze dieren met respect behandeld worden. Doelstelling Minder landbouwhuisdieren die allemaal minimaal op een biologisch of 3 sterren niveau (BLK-DB) gehouden dienen te worden. Strategie Stapsgewijs het draagvlak in de samenleving voor onze droom vergroten. Stimuleren van de consumptie van minder en beter vlees. Verminderen prijsafstand tussen dieronvriendelijk en beter aanbod. Streven naar hogere consumentenprijzen, waardoor er meer geld beschikbaar is voor dierenwelzijn. Voorlopig beperken wij ons tot Nederland. 2.3 Beleid Een zakelijke en op resultaat gerichte werkwijze. Scherp en pittig, maar ook eerlijk en betrouwbaar. Onafhankelijk en (overheids-)subsidievrij. Politiek neutrale opstelling. Volgens de spelregels van het CBF-keur. Fair play met open vizier; uitsluitend met legale middelen. Mijden van verplichtende vormen van samenwerking. 3

4 2.4 Strategie De campagnestrategie blijft gefocust op publiciteit en resultaat. Wakker Dier neerzetten als een zakelijke en professionele organisatie. Focus op groei van middelen door actieve fondsenwerving. Bouwen aan compacte, effectieve organisatie met hoogwaardig, gemotiveerd team. Realiseren van hoog vrij beschikbaar budget; vermijden langlopende verplichtingen. Impactmeting doorvoeren in de gehele organisatie m.b.v. het CHAMP-model. Impact maximalisatie door het verantwoord nemen van risico s. 2.5 Belangrijkste activiteiten Opstellen van beleidsplan (inclusief SWOT analyse) en budget (jaarlijks). Uitvoeren risicoanalyse (jaarlijks alternerend schriftelijk of met teamsessie). Beleidsdag met kantoor en bestuur, met extra aandacht voor externe oriëntatie (jaarlijks). Uitwerken nieuwe scorekaart volgens CHAMP model (jaarlijks). Opstellen van een inventarisatie van (schadelijke) neveneffecten (2014) 2.6 Scorekaart Scorekaart niveau 1: Hoe worden de maatschappij en de dieren beïnvloed? Maatschappij indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Aantal landbouwhuisdieren in Ned. 471 miljoen 518 miljoen 523 miljoen 523 miljoen % dieren in minimaal 1-ster systeem 10% 4% 3% 3% Vleesconsumptie (in kg pp/jaar) 84,0 kg 84,5 kg 84,7 kg 85,1 kg % met welzijnskeurmerk (marktaandeel) 14% 9% 8% 7% *Aanname: eind 2015 is 35% van alle kipverkoop met keurmerk en vindt productie plaats in NL. Welzijnskeurmerk: bio+scharrel+bl-ster(ren)+milieukeur. Bron: monitor duurzaam voedsel 3. Omgang met belanghebbenden (stakeholders) 3.1 Evaluatie periode Boeren die zich aangevallen voelen. - Weinig impact op jongeren en docenten. - Nog geen goede prestatie-indicatoren. - Nog geen goed feedback mechanisme voor alle stakeholders. + Contact met pers. + Beter contact met LTO en sommige boeren. + Goed begrip wie onze stakeholders zijn. + Toenemend respect in de samenleving voor WD. + Verbeterde, transparante klachtenprocedure. + Twee goed doordachte gedragscodes. 4

5 3.2 Doelstelling Het omgangsbeleid dient het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we er naar streven dat: Men Wakker Dier als organisatie kent en respecteert. De rol van iedere stakeholder duidelijk is en optimaal wordt benut. 3.3 Beleid De uitgangspunten in onze gedragscodes vormen de basis van ons handelen. Omgang op maat voor alle stakeholders. Bereid tot dialoog maar niet tot permanent overleg onder opschortende voorwaarden. Waar zinnig gaan we spanningen in de omgang niet uit de weg. We zoeken gestructureerd en meetbaar feedback als input voor nieuw beleid. Klachten nemen we serieus en zien we als kansen. 3.4 Strategie Prestatie-indicatoren en doelen ontwikkelen voor de belangrijkste belanghebbenden. Per stakeholder een plan van aanpak formuleren om deze doelen te halen. Stakeholder feedback systematisch borgen in beleidscyclus. 3.5 Belangrijkste activiteiten Opname van stakeholder deelbeleid in bestuursagenda nieuwe stijl (2013). Prestatie-indicatoren voor de pers ontwikkelen, inclusief plan van aanpak (2013). Tweejaarlijks marktonderzoek onder het brede publiek herhalen (2013/2015). Tweejaarlijks marktonderzoek onder donateurs opnieuw inzetten (2014). Prestatie-indicatoren handel&industrie ontwikkelen, inclusief plan van aanpak (2014). 3.6 Scorekaart Scorekaart niveau 2: Hoe verandert de situatie bij de doelgroep door de output? Doelgroep- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 % van bevolking dat visie WD deelt 23% 21% 20% 20% % Flexitariërs (1-5x vlees/week) (NL) 65% 62% 60% 60% Scorekaart niveau 5: Hoe effectief en efficiënt is onze input? Input- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Naamsbekendheid (NL) 80% 80% 80% 80% Aantal klachten

6 4. Campagnebestedingen 4.1 Evaluatie periode Interne onduidelijkheid over onze rol in consumentenvoorlichting. - Voorlichtende TV- en radiospots met een te algemeen en niet-urgent karakter. - Campagne over dons paste niet in onze strategie. + Succesvol aangescherpte campagnestrategie. + We zijn zeer succesvol in het agenderen van diverse dierenwelzijnthema s. + Onze onderzoeken en rapporten leveren vaak zeer goede publiciteit op. + Keus om een fors deel van ons budget in één thema te investeren: De kiloknaller. + Inzet van één klinkend woord als centrale rode draad. 4.2 Doelstelling De campagnebestedingen dienen het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we er naar streven dat onze campagnes: Maximale publiciteit genereren over het onderwerp vee-industrie. Het aanbod de consumptie van minder en beter vlees stimuleren. 4.3 Beleid Onze rol is luis in de pels met een actieve, pittige en luide stijl. Werken volgens gedragscode Verantwoord Campagnevoeren, altijd binnen de wet. Geen eindeloos overleg. Bedrijven dienen zelf met oplossingen te komen. Campagne onderwerpen worden niet of pas kort van te voren bekend gemaakt. Verwerpen van duurzame oplossingen die ten koste gaan van de dieren. Geen demagogie: de feiten zijn erg genoeg. 4.4 Strategie De hoogste prioriteit ligt bij het genereren van publicitaire aandacht. Direct daarna gevolgd door op resultaat gerichte company campagnes. Geen actieve consumenten voorlichting, behalve als indirecte spin-off. Wetgevingbeïnvloeding heeft geen prioriteit bij gebrek aan perspectief. De focus ligt op Nederland en dieren op je bord. Reclame en social media dienen de eerste twee doelstellingen te ondersteunen. 4.5 Belangrijkste activiteiten Ontwikkelen kortlopende campagnes speciaal gericht op publiciteit (doorlopend). Plofkip campagne houdt de hoogste prioriteit met forse reclame inzet (doorlopend) Daarna minimaal één grote nieuwe op resultaat gerichte Company Campagne (jaarlijks). Incidentele inzet van prikkelende campagnes gericht op handelingsperspectief. Verder ontwikkelen van FB en secundair Twitter (doorlopend). Reclame-inzet verbreden naar nieuwe mediatypes (doorlopend). Opstellen van een verkennende notitie over aanpak van vee-industrie export (2014). 6

7 4.6 Scorekaart Scorekaart niveau 3: Welke output produceren wij met onze kernactiviteiten? Output- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Persbereik TV (aantal mensen bereikt) 18,0 miljoen 16,5 miljoen 22,0 miljoen 11,7 miljoen Radio (aantal minuten) 250 min 200 min 200 min 219 min Gedrukte perswaarde free publicity 6,0 miljoen 5,0 miljoen 4,0 miljoen 4,6 miljoen Aantal internetvermeldingen Company campaigning Aantal omschakelingen 5x 5x 10x 5x Reclamebereik GRP s TV GRP s radio Achterbanbereik Aantal volgers FB Aantal volgers Twitter Scorekaart niveau 4: Hoe efficiënt zijn onze kernactiviteiten? Activiteiten- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Media inkoop (% van lasten) 32% 28% 21% 27% Media inkoop (euro s) Fondsenwerving 5.1 Evaluatie periode Faillissement van de CRM-database leverancier. - Hoge uitstroom van direct mail geworven donateurs: slechts 50% doet tweede gift. - Vinden van juiste verhouding tussen effectieve en evenwichtige achterbancommunicatie. - Hoge investeringen in fondsenwerving. + Goed lopend online wervingsprogramma. + Aantal donateurs in drie jaar met z n 70% gegroeid. + Fondsenwerving volgt campagne en niet andersom. + Geen gebruik van discutabele fondsenwervende methodes. + Kennis van werving is sterk gegroeid. + Het upgradingprogramma loopt uitstekend. 5.2 Doelstelling Fondsenwerving dient het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar: Maximale groei van de baten met het beschikbare budget. Fondsenwerving die onze onafhankelijkheid niet in gevaar brengt. 7

8

9 6. Personeel & Organisatie Evaluatie periode Medewerker AB werkte te lang op twee banen met twee bazen - Proces om een nieuw kantoor te vinden verliep te traag - Woekerpensioen ACHMEA + Opzet en inrichting van ons nieuwe kantoor + Gestart met een serieus MVO-beleid + Zeer laag ziekteverzuim + Goed personeelsbeleid met oog voor de mensen + Hoog opleidingsbudget + Duidelijke taakverdeling binnen kantoor + Weinig verloop in personeel 6.2 Doelstelling Het personeel en de organisatie dienen het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar: Een compact, hoogopgeleid team dat slagvaardig kan handelen. Een organisatie die de medewerkers optimaal ondersteunt. 6.3 Beleid Kwaliteit gaat boven kwantiteit Focus op kerntaken, andere zaken besteden we uit. Combineren van een open, informele sfeer met een zakelijke werkwijze Werken met een transparant en eerlijk beloningsbeleid Een prettige werkomgeving doet wonderen. Keuze voor leveranciers en externe partners waaraan wij ons kunnen optrekken. Beschikbare middelen dienen sneller te groeien dan het aantal medewerkers. 6.4 Strategie We blijven bouwen aan en investeren in een sterk team. Vrijwilligerinzet blijft beperkt tot kantoor. Beloningsbeleid blijft ongewijzigd van kracht. Ontwikkelen van instrumenten die het risico op uitval verminderen. We handhaven de bestaande organisatorische opzet. Geen (significante) uitbreiding van het aantal FTE s. Vakinhoudelijk beleid en campagnevoering blijven in één functie verenigd. Beslissingsbevoegdheden & budgetten worden eenduidiger doorgedelegeerd. Het MVO beleid wordt stapsgewijze geïmplementeerd. 9

10 6.5 Belangrijkste activiteiten Inzet functionering- en trainingscyclus (jaarlijks) Doorgaan met project Samenwerken & Jong+Oud (doorlopend). Ontwikkelen van sfeer/samenwerkingbarometer (2013). Afsluiten nieuwe en betere pensioenovereenkomst (2013). Uitwerken ARBO-plan en opvolgscenario s (2013). Opstellen procedure beslissingsbevoegdheden campagne (2013). Opstellen procedure beslissingsbevoegdheden fondsenwerving en P&O (2014). Implementeren ICT-plan met nieuwe leverancier (2013). Ontwikkelen van een disaster recovery pla, incl. externe control en safety audit (2014). Samenwerking evaluatie met top 25 crediteuren (jaarlijks). Evaluatie van de MOR-checklist (jaarlijks). (Elektronische) archivering professionaliseren (2014). Succesvolle hertoetsing CBF (2014). Verbeteren MVO kantoor en toeleveranciers (2013/2014). Eerste analyse MVO impact van onze campagnes (2015). 6.6 Scorekaart Scorekaart niveau 5: Hoe effectief en efficiënt is onze input? Input- indicatoren 3 JP 2015 Plan 2013 FUF Act 2011 Personeelskosten (% tot. lasten) 23% 19% 20% 20% Opleidingsbudget (% tot. brutoloonsom) > 7% > 7% 6% 9% 7. Financiën 7.1 Evaluatie periode Lage spaarrente van Triodos Bank. - Tijdsinvestering in de afwikkeling van het dossier de knoeiende notaris. - Matige dienstverlening op betalingsverkeer door de ING. + Transparant Pijs 2012 ontvangen voor het jaarverslag over Overstap op het nieuwe boekhoudpakket. + Succesvolle overstap met betalingsverkeer naar duurzame Triodos Bank. + Uitstekend doorlopen van de driejaarlijkse toetsing door het CBF. 7.2 Doelstelling Het financieel beleid dient het bereiken van onze statutaire doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar: Ruim voldoende financiële middelen. Een financiële inrichting die wendbaarheid en snel handelen faciliteert. Goede control en rapportages. 10

11 7.3 Beleid Duurzaam bankieren. Werken met een beperkte reserve; Geen gelden oppotten Er wordt niet belegd in aandelen of obligaties. Langlopende verplichtingen en vaste activa zoveel mogelijk vermijden Een zo hoog mogelijk vrij beschikbaar budget Boekhouding en jaarrekening in lijn met vereisten CBF richtlijn RJ650 Professioneel werken met veilige procedures. Tijdige en inzichtelijke financiële rapportages. 7.4 Strategie Inzetten op groei en dus fors investeren in fondsenwerving. Procentueel dalende kosten voor beheer&administratie. Deel continuïteitsreserve (tijdelijk) inzetten ter financiering van de plofkip campagne. Veilige spreiding aanhouden voor onze reserve. Handhaving van bestaande financiële procedures en rapportages. 7.5 Belangrijkste activiteiten Beleidsplan opstellen inzake optimaal reservebeheer ( 2013) MVO beleid voor onze reserve verbeteren (van uitsluiting naar speerpuntgericht) (2013). Jaarrekening volledig in lijn brengen met CBF richtlijn RJ 650 (2013). Opstellen goedgekeurd Jaarverslag (jaarlijks). Deelname aan de Transparantprijs (jaarlijks). Ontwikkelen interne financieel-administratieve beslisprocedure (2014). SEPA omschakeling voorbereiden en succesvol uitvoeren (2013). 7.6 Scorekaart Scorekaart niveau 4: Hoe efficiënt zijn onze kernactiviteiten? Activiteiten- indicatoren 3 JP Plan FUF Act 2011 % van lasten naar doelstelling 71% 75% 72% 72% % van lasten naar fondsenwerving 23% 20% 22% 22% % van lasten naar beheer & admin. 5% 5% 6% 6% Scorekaart niveau 5: Hoe effectief en efficiënt is onze input? Input- indicatoren 3 JP Plan FUF Act 2011 Groei in baten (%) 14% 3% 23% 19% Groei in donaties en schenkingen (%) 15% 11% 17% 17% Continuïteitsreserve (% bestuursnorm) 97% 80% 126% 141% Met vriendelijke groet, namens het Wakker Dier Team Arthur Wiltink 11

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF Utrecht, januari 2014 2014 Rutgers WPF www.rutgerswpf.nl Inleiding Rutgers WPF heeft eind 2013 een Meerjarenplan vastgesteld voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Bmanage verslag ment Visie, missie, doelstellingen en strategie Begroting 2014 Onze organisatie Verantwoordingsverklaring Verslag van de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING INHOUD De wereld in 2013 3 Het werk van War Child 4 Bereik 7 Verslag Raad van Toezicht 12 Risicomanagement 17 Fondsenwerving en Communicatie 18 Financiën 20 Colofon

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Beoordelingscriteria De Transparant Prijs 2015

Beoordelingscriteria De Transparant Prijs 2015 INT A - compliance Strategie, doelstelling, visie 1 Wordt inzicht gegeven in de doelstelling van de fondsenwervende instelling, op welke wijze de doelstelling is vertaald in visie, beleid en strategie,

Nadere informatie