Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen"

Transcriptie

1 Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

2 Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich aan bij solide netwerken Van ethische waarden tot duurzame financiële producten Investeren in een beter maatschappelijk leven Naar een sociaal verantwoorde belegging

3 Ethias verdedigt ethische waarden Ethias (toen nog met de naam Omob) werd in 1919 opgericht als een onderlinge verzekeringsvereniging, en is altijd een volwaardige speler geweest in de sociale economie. Ethias is van mening dat haar rol de louter economische dimensie ver overstijgt. Daarom volgt Ethias in haar verschillende activiteiten steeds meer een sociaal verantwoorde weg. Ook al voldoen we aan de economische vereisten inzake efficiëntie en rentabiliteit, toch geven we in ons zoeken naar rendement voorrang aan solidariteit en ethiek. Vandaag passen we dit essentiële en stichtende principe van onze onderneming ook toe op financieel vlak : we bieden aan onze aangeslotenen immers maatschappelijk verantwoorde beleggingen aan. Ethiek staat centraal in alles wat we doen. Onder meer onze integratie in solide netwerken van de sociale economie en onze beleggingen voor een beter maatschappelijk leven leveren daarvan het bewijs. Gesterkt door haar onderlinge waarden is Ethias meer dan ooit betrokken bij duurzame ontwikkeling en verantwoord beleggen. Op de volgende pagina s leest u hoe we dat doen. 3

4 Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias wil aan haar aangeslotenen beleggingen voorstellen die perfect aansluiten bij de principes die haar bezielen. Zo willen we zowel aan particulieren als aan collectiviteiten de kans bieden op maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen in ethische financiële producten die voldoen aan welomschreven criteria. We beleggen daarom in fondsen van ondernemingen die duurzame ontwikkeling bevorderen. Deze ondernemingen dragen zorg voor de kwaliteit en de omstandigheden van het werk, hun bijdrage tot het sociale leven en hun ecologische verantwoordelijkheid. De ethische beleggingsformules van Ethias beogen een gezonde rentabiliteit. Ze houden ook rekening met de maatschappelijke dimensie van de ondernemingen en onderscheiden zich op deze manier sterk van de winstlogica die heerst in bepaalde segmenten van de financiële wereld. In deze geest biedt Ethias aan particulieren en collectiviteiten ook beleggingsproducten aan die we op de volgende pagina s meer in detail voorstellen. Om actief deel te nemen aan de sociale economie met eerbied voor onderlinge waarden is permanente waakzaamheid geboden. Ethias heeft zichzelf een aantal zeer duidelijke regels opgelegd om dat doel te bereiken. Beleggingscode De financiële directie van Ethias Verzekering heeft een beleggingscode ingevoerd die niet alleen de beheerders van het financiële departement, maar ook de tussenpersonen en de partners moeten naleven. Deze code bepaalt dat elke onderneming waarin Ethias belegt, moet voldoen aan de essentiële bepalingen van de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (I.A.O.). Deze conventies omvatten vele aspecten, zoals vakbondsvrijheid en de afwijzing van discriminatie, dwangarbeid of kinderarbeid. Daarnaast sluit de beleggingscode ook bepaalde activiteitensectoren uit. Zo hebben we effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bepaalde types van wapens - antipersoonsmijnen, wapens met verarmd uranium of splinterbommen - stelselmatig uit onze portfolio s geweerd. Sociaal-ethische code De sociaal-ethische code beschrijft de waarden en het engagement van Ethias, haar gehechtheid aan de principes van de sociale economie en haar overtuiging dat het niet alleen wenselijk maar ook mogelijk is de rentabiliteit van economische activiteiten en eerbied voor de mens met elkaar te verzoenen. Dat Ethias het Sociaal Label en het Diversiteitslabel heeft verkregen, sluit perfect aan bij deze optiek. 4

5 Ethias volgt strenge gedragscodes Ethisch comité Het ethisch comité bestaat uit evenveel vertegenwoordigers van de Directie als leden van het personeel van Ethias. Dit ethisch comité ziet erop toe dat de praktijken van de onderneming en van haar belangrijkste leveranciers en onderaannemers niet strijdig zijn met de bepalingen van de sociaal-ethische code, de gedragscode en de beleggingscode. Het comité heeft adviesbevoegdheid en richt zich naar de Algemene Directie met aanbevelingen en,indien nodig, met voorstellen voor corrigerende acties. Elk personeelslid kan zich tot het comité wenden met vragen of opmerkingen in verband met de ethiek. Maatschappelijk jaarverslag Het ethisch comité begeleidt het proces maatschappelijk jaarverslag. Naast het traditionele jaarverslag zal een aanvullend verslag opgesteld worden dat de nadruk legt op het sociaal, het maatschappelijk en het milieuplan van de onderneming. Het is niet de bedoeling om enkele gegevens te publiceren die snel werden verzameld met het oog op communicatie, maar wel om strenge en veeleisende criteria te volgen die internationaal zijn vastgelegd door het Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org). Zo zal het maatschappelijk jaarverslag volledige informatie bevatten, zonder toegevingen, over bijvoorbeeld het aantal dagen besteed aan opleiding per werknemer en per jaar, het verbruik van water en papier, het gebruik van schone energie, enzovoort. Dankzij deze maatschappelijke jaarverslagen zal jaarlijks kunnen worden gemeten of er vooruitgang werd geboekt en zullen we kunnen nagaan of er lacunes zijn of punten waar men eventueel is achteruitgegaan. Erkenning van onze inspanningen en onze overtuigingen Het Sociaal Label voor de Woningverzekering van Ethias Ethias was de eerste onderneming in België die in 2003, voor een periode van 3 jaar, het Sociaal Label kreeg voor een van haar verzekeringsproducten : de Woningverzekering. Dit label werd opnieuw toegekend in 2006, voor een nieuwe periode van 3 jaar. Het Sociaal Label, gecreëerd en gewaarborgd door de overheid, beloont producten of diensten die zijn ontwikkeld volgens een sociaal verantwoord proces, dit wil zeggen met eerbied voor de werknemers en volgens de normen die staan beschreven in de acht basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (I.A.O.). Het Diversiteitslabel toegekend aan Ethias Om diversiteit te bevorderen hebben de ministers van Werk en Gelijke Kansen een Diversiteitslabel in het leven geroepen dat organisaties uit alle sectoren en van gelijk welke grootte beloont voor het invoeren van managementplannen rond diversiteit. Aangezien diversiteit ressorteert onder maatschappelijke verantwoordelijkheid en de waarden belichaamt die zij hoog in het vaandel voert, heeft Ethias haar kandidatuur ingediend. In maart 2006 bekrachtigde het ethisch comité van Ethias al de goedkeuring van een Diversiteitscharter. Ethias werd geselecteerd om deel uit te maken van de proefondernemingen die ook het systeem voor het toekennen van een label getest hebben tot maart Sindsdien werd het Diversiteitslabel ook officieel aan Ethias toegekend voor een periode van 3 jaar. 5

6 Ethias sluit aan bij solide netwerken Ethias ondertekent het ethisch charter voor de AISAM Ethias streeft naar transparantie en naleving van haar onderlinge waarden en schaart zich achter de regels en principes van de AISAM (Association Internationale des Sociétés d Assurances Mutuelles). Dit ligt perfect in de lijn van de gedragscodes die bij Ethias werden ingevoerd en van de taken die hieruit volgen op alle niveaus. Eerbied voor de onderlinge principes Het AISAM charter legt aan de onderlinge verzekeringsmaatschappijen een aantal verplichtingen op, zoals solidariteit en eerlijkheid tegenover hun verzekerden; producten en diensten met de beste verhouding tussen kwaliteit en prijs; invoeren van een beleid voor het toekennen van kortingen; verantwoorde keuze van beleggingen; transparante informatie over hun activiteiten enzovoort. Deze acties en principes sluiten perfect aan bij de waarden van Ethias. Bevordering van de sociale economie In overeenstemming met de AISAM-regels neemt Ethias deel aan de ontwikkeling van de lokale economie en bevordert zij humanitaire en sociale acties via diverse verenigingen die dezelfde kijk hebben op de verhoudingen tussen economie en mens. Een beleid voor ethische beleggingen Natuurlijk onderschrijft Ethias het hoofdstuk van het AISAM-charter dat betrekking heeft op het beleid inzake ethisch beleggen. De keuze van beleggingen is een belangrijke beslissing voor elke onderlinge verzekeringsonderneming. Het gaat erom het rendement van de belegging te optimaliseren in functie van het risicoprofiel en tegelijk, voor de volledige duur van het beleggingsproces, rekening te houden met ethische principes. In deze optiek moeten de ondernemingen waarin een onderlinge verzekeringsmaatschappij belegt, meer bepaald de ontwikkeling van de mens in een gezonde en stabiele omgeving stimuleren, verantwoorde keuzes maken op het gebied van energietechnologieën en -praktijken, oog hebben voor de kwaliteit van de producten en diensten die aan de klanten worden aangeboden, blijk geven van gezond concurrentieel gedrag en eerlijke en bevredigende arbeidsvoorwaarden creëren. Teken van ons sociaal engagement 6

7 Ethias is lid van BELSIF BELSIF is het Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren. Via colloquia, onderzoek en publicaties wil deze vereniging zonder winstoogmerk privébeleggers, politieke instanties en financiële instellingen sensibiliseren voor deze vorm van beleggingen en hen ertoe aanzetten maatschappelijk verantwoord te gaan beleggen. Ethias is in 2005 lid geworden van BELSIF en voegt zich zo bij de belangrijkste Belgische spelers op dit gebied (Triodos, Ethibel enzovoort). Ethias steunt Econosoc.be De portaalsite Econosoc.be is het echte kruispunt van de sociale economie en van de Belgische verenigingssector. Voor al wie belangstelling heeft voor dit steeds belangrijkere aspect van onze economie en al wie er een rol in speelt, is het de ideale plaats voor uitwisselingen en ontmoetingen. Vzw s alleen al vertegenwoordigen voltijdse betrekkingen in België en genereren een toegevoegde waarde van 8 % van het bruto binnenlands product. De portaalsite Econosoc.be is dus een heel belangrijk instrument voor al wie op zoek gaat naar informatie, diensten en antwoorden op alle mogelijke vragen in de sector van de sociale economie die vandaag in volle expansie is. Door deze website te steunen, draagt Ethias bij tot deze expansie. Als toonaangevende speler in de sociale economie zoekt Ethias aansluiting bij verschillende verenigingen die ijveren voor het bevorderen en verdedigen van onderlinge en ethische waarden in onze samenleving. Door deze uiteenlopende initiatieven te ondersteunen, geven we blijk van ons streven om ons sociaal en solidair engagement voortdurend te verdiepen. 7

8 Van ethische waarden tot duurzame financiële producten BOOST ETHICO. Een duurzame en solidaire beursbelegging Met BOOST Ethico brengt Ethias haar engagement in de praktijk en biedt ze haar aangeslotenen de kans om op ethische wijze te beleggen. BOOST Ethico is een verzekeringsrekening van tak 23 met vrije stortingen en opvragingen. Dit product past perfect in de filosofie van Ethias inzake verantwoorde en duurzame beleggingen. Strenge normen BOOST Ethico is een fonds van fondsen en belegt uitsluitend in aandelen en obligaties van ondernemingen die voldoen aan strenge ethische normen, (Ethibel en/of Triodos), meer bepaald op het gebied van milieu, eerlijke handel en internationaal arbeidsrecht. De in de fondsen geselecteerde bedrijven streven gezond succes na, met naleving van de voornoemde normen. Elk fonds staat onder het toezicht van neutrale instellingen die borg staan voor het ethische, ecologische en sociale karakter van de bedrijven waarin wordt belegd. Prestaties in overeenstemming met andere beleggingen Sinds zijn ontstaan bewijst de evolutie van BOOST Ethico dat dit dakfonds betere prestaties levert dan andere klassieke beleggingen en tegelijk voldoet aan heel strenge ethische normen. Daarmee is het bewijs geleverd dat op maatschappelijk verantwoorde wijze beleggen en een aantrekkelijk rendement verkrijgen twee principes zijn die elkaar niet noodzakelijk uitsluiten. 8

9 Solide partners plukken met u de vruchten van uw beleggingen Beleggers kunnen aan Ethias vragen om de winst die ze met BOOST Ethico behalen, of een deel daarvan, jaarlijks af te staan aan partnerverenigingen, als blijk van hun engagement voor een wereld met meer solidariteit. In dit geval betaalt Ethias de met BOOST Ethico behaalde winst, of een deel daarvan, direct aan een vereniging die zich inzet voor meer solidariteit in de wereld. De belegger kan de vereniging (of verenigingen) kiezen die zijn bijdrage zal (of zullen) ontvangen. Volledig in overeenstemming met haar eigen waarden, heeft Ethias zich momenteel verbonden ten overstaan van de volgende verenigingen : Oxfam-Wereldwinkels Oxfam-Wereldwinkels zet zich in voor de ontwikkeling van ethische en solidaire handel met één basisprincipe : een billijke prijs. Een prijs die de producent en zijn gezin in staat moet stellen op duurzame wijze tegemoet te komen aan hun basisbehoeften. om te streven naar een samenleving met meer solidariteit. Ze zet zich in voor het bevorderen van solidariteit in al haar vormen. Haar acties krijgen gestalte op verschillende gebieden, zoals de integratie van immigranten, duurzaam wonen, werkgelegenheid, gezondheid, economische alternatieven, de strijd tegen uitsluiting en armoede. Netwerk Vlaanderen en Réseau Financement Alternatif Al te vaak is geld een doel op zich. Voor Netwerk Vlaanderen en Réseau Financement Alternatif echter moet geld in de eerste plaats een middel zijn om te bouwen aan een rechtvaardigere en menselijkere samenleving. Daartoe verstrekken deze verenigingen aan spaarders en beleggers informatie over de mogelijkheden van alternatieve spaaroplossingen en ethische en solidaire beleggingen. Ze werken actief samen met organisaties die de mens en het milieu centraal stellen in hun activiteiten en bekommernissen. Pour la Solidarité Tegenover vele bewegingen en individuele initiatieven mobiliseert deze stichting alle krachten 9

10 Van ethische waarden tot duurzame financiële producten FIRST PENSIOENSPAREN. Een goed presterend product met een ethisch label Ook op het vlak van pensioensparen bewijst Ethias dat ze de zaken anders aanpakt. Zo biedt ze aan haar aangeslotenen een product dat uitstekende prestaties levert, fiscaal interessant is en bovendien een ethische toegevoegde waarde geeft : FIRST Pensioensparen, een product waarvoor Ethias de Ethibel -certificatie heeft gevraagd en gekregen. Sinds 15 november 2005 wordt elk nieuw contract of elke storting op een FIRST Pensioensparenrekening belegd volgens dit Europese kwaliteitslabel dat beantwoordt aan heel strenge normen inzake ethisch en duurzaam beleggen. Veilig pensioensparen met uitstekende resultaten Het ethische karakter van FIRST Pensioensparen doet niets af van zijn financiële efficiëntie. Integendeel : FIRST Pensioensparen wordt op de markt erkend als een product dat een perfecte combinatie van rendement en veiligheid biedt, met een gewaarborgde basisintrest die wordt vermeerderd met een jaarlijkse bonus die afhangt van de resultaten van Ethias Leven. Bovendien volgt Ethias, trouw aan haar principes, een beleid van minimale kosten, wat volledig in het voordeel speelt van haar aangeslotenen : geen instapkosten en beperkte jaarlijkse beheerskosten. De Ethibel -certificatie Ethibel is een onafhankelijk adviesbureau dat financiële instellingen helpt om maatschappelijk verantwoorde beleggingen aan te bieden. Dit label garandeert dat de verzekerde die voor FIRST Pensioensparen kiest, voortaan belegt in ethische en duurzame aandelen en obligaties. 10

11 GLOBAL 21 ETHICAL. Een ethisch fonds voor collectiviteiten Aangezien ze trouw wil zijn aan haar onderlinge principes, wil Ethias ook openbare en private collectiviteiten laten deelnemen aan haar ethische benadering van financiële producten. Zo is het fonds Global 21 Ethical ontstaan, dat het Ethibel -label heeft gekregen. Een eenvoudig en transparant product Het fonds Global 21 Ethical is een afgezonderd tak 21-fonds, voorbehouden voor collectiviteiten, met een gewaarborgd kapitaal en een gewaarborgde technische rentevoet. Bovendien wordt, afhankelijk van de directe resultaten van het fonds, een jaarlijkse winstdeelname betaald. Werken op basis van stevige fundamenten Ethias wil handelen met eerbied voor de onderlinge waarden en ethische financiële producten steunen. Daarvoor moet Ethias over een stevige financiële basis beschikken. Om hierover onpartijdige en zekere informatie te kunnen verstrekken, heeft Ethias noteringen gevraagd aan een internationaal onafhankelijk kantoor : Fitch Ratings. In november 2005 kende Fitch Ratings de notering voor financiële stevigheid A+ toe aan de onderlinge verzekeringsverenigingen Ethias Leven en Ethias Gemeen Recht. De notering A+ werd eveneens toegekend aan de herverzekeringsonderneming van de groep Ethias, BelRé. Deze verschillende noteringen werden ondertussen bevestigd. Een oplossing op maat voor de collectiviteiten Met zijn structuur, zijn transparantie en zijn veiligheid is het fonds Global 21 Ethical een ideale oplossing voor groepsverzekeringen en pensioenfondsen. Zo profiteert de aangeslotene voor 100 % van de prestatie van het fonds en loopt hij niet het minste risico. Met het Ethibel -label Door te kiezen voor het fonds Global 21 Ethical krijgen openbare en private collectiviteiten de mogelijkheid te tonen dat ze de ethische waarden onderschrijven. Tegelijk kunnen ze aan hun personeelsleden een veilig financieel product aanbieden dat uitstekend presteert. Dergelijke noteringen bewijzen dat het perfect mogelijk is om ethiek, onderlinge principes en financiële stevigheid met elkaar te verzoenen. Ze stellen Ethias ook in staat betere prijzen te krijgen op de kapitaalmarkten, wat in het voordeel is van haar aangeslotenen. 11

12 Investeren in een beter maatschappelijk leven Microkredieten. Kleine leningen geven grote resultaten In overeenstemming met haar filosofie en waarden steunt Ethias initiatieven op het gebied van microkredieten. Deze kredieten kennen een enorm succes in talrijke ontwikkelingslanden maar ook in Centraal- en Oost-Europa. De traditionele banksector laat deze activiteit grotendeels links liggen. Personen met lage inkomsten krijgen met deze kredieten evenwel gemakkelijk toegang tot financiële basisproducten en -diensten zoals leningen, spaarproducten, verzekeringen en klassieke bankverrichtingen. Ze zijn voornamelijk gericht op boeren en zelfstandigen die hun activiteit wensen te financieren tegen gunstige voorwaarden die aangepast zijn aan de situatie waarin ze verkeren. Concreet steunt Ethias drie initiatieven op het gebied van microfinanciering. Incofin Incofin is als beleggingsmaatschappij actief in de ontwikkelingslanden. Ze biedt haar financiële diensten aan micro-ondernemers en aan kmo s in Afrika en Latijns-Amerika aan. De drie basisactiviteiten van Incofin zijn microkredieten (via leningen, participaties en waarborgen), het beheer van een fonds van microkredieten (Impulse Microfinance Investment) en een activiteit van consultancy m.b.t. microkredieten. Ethias Leven heeft een participatie genomen in Incofin waarop geen enkel dividend wordt uitgekeerd. Impulse Microfinance Investment In 2004 heeft Incofin het beleggingsfonds van de microfinancieringsinstellingen, Impulse Microfinance Investment Fund, gecreëerd in samenwerking met vier Belgische institutionele beleggers, waaronder Ethias Verzekering. Ethias heeft geïnvesteerd in dit fonds dat tot doel heeft microfinancieringsactiviteiten op het zuidelijk halfrond te ontwikkelen. Aquadev Aquadev is een Belgische niet-gouvernementele organisatie die meer dan 100 personen tewerkstelt in een tiental Afrikaanse landen op het vlak van microfinanciering. AQUADEV en haar Afrikaanse partners ondersteunen plaatselijke microfinancieringsbanken bij het versterken van hun technische en institutionele capaciteiten (informatica, installatie van beheersoftware voor microfinanciering het door AQUADEV ontwikkelde ADbanking opleiding, businessplan, audits enzovoort). Zo kunnen deze netwerken van banken aan hun begunstigden (dat deel van de bevolking dat gewoonlijk geen toegang krijgt tot de klassieke financiële sector) financiële basisdiensten verlenen (sparen, krediet, verzekering), waarmee ze hun dagelijkse onzekerheid kunnen beperken. 12

13 Sociale economie. Ethiek en gezonde rentabiliteit verzoenen De sociale economie is een fenomeen dat voortdurend aan belang wint. Sinds vele tientallen jaren zijn we vertrouwd geraakt met een tweeledige economische realiteit : aan de ene kant de wereld van de kapitalistische ondernemingen, aan de andere kant de overheid. Tussen de publieke en de private sector verschijnt vandaag een derde sector die is samengesteld uit coöperaties, onderlinge maatschappijen en verenigingen die de gebruikelijke breuklijnen willen overstijgen en ethiek en een gezonde rentabiliteit met elkaar willen verzoenen. Ethias past perfect in deze derde groep en schaart zich achter verschillende initiatieven die tot doel hebben vooral projecten op het vlak van gezondheid, sociale huisvesting en milieu te ondersteunen. Trividend Deze vereniging draagt actief bij tot de ontwikkeling van de sociale economie door participaties te nemen in en leningen toe te kennen aan bedrijven die de volgende principes hanteren : voorrang van arbeid op kapitaal, beheersautonomie, streven naar dienstverlening aan de leden en aan het collectief, veeleer dan streven naar winst, een democratisch besluitvormingsproces en sociaal verantwoorde activiteiten in het kader van duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling. Netwerk Rentevrij Netwerk Rentevrij is een gezamenlijk initiatief van Netwerk Vlaanderen, het Kringloopfonds en Ethias. Deze coöperatieve vereniging heeft als maatschappelijk doel renteloze leningen toe te kennen om ondernemingen en activiteiten te financieren die een maatschappelijke meerwaarde bieden. Ethias is hiervan partner sinds Econosoc Ethias is ook partner van Econosoc, de portaalsite die volledig is gewijd aan de sociale economie (zie pagina 7 van deze brochure). 13

14 IInvesteren in een beter maatschappelijk leven Universitair onderzoek In dezelfde geest van duurzame ontwikkeling biedt Ethias financiële steun aan de onderzoeksactiviteiten van onze universiteiten en hogescholen op uiteenlopende gebieden : ecologie, sociologie, economie, biotechnologie en, natuurlijk, geneeskunde. Concreet houdt deze vorm van samenwerking in dat Ethias voor universiteiten of voor ondernemingen in hun directe omgeving een bepaalde hoeveelheid kapitaal ter beschikking stelt waarmee ze de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen als gevolg van hun onderzoekswerk kunnen promoten. Voorbeelden : het fonds Theodorus van de Université Libre de Bruxelles, het fonds Brussels I 3 van de Vrije Universiteit Brussel, het fonds Baekeland II van de Universiteit van Gent of de leerstoel Financiën van de Universiteit van Luik. Medische sector Ethias ondersteunt ook diverse sociale initiatieven in de medische en ziekenhuissector en biedt aan haar aangeslotenen specifieke diensten aan. Zo moeten zij dankzij de Assurcard geen voorschotten meer betalen wanneer ze in het ziekenhuis worden opgenomen. Met deze kaart, die door de meeste ziekenhuizen wordt aanvaard, worden de hospitalisatiekosten immers rechtstreeks betaald door Ethias. Via de gezondheidswebsite (www.e-gezondheid.be), die zij beheert in samenwerking met GMF, een Franse onderlinge verzekeringsmaatschappij, draagt Ethias ook bij tot de dagelijkse gezondheid van de Belgen. Men vindt er elke week het onlinetijdschrift, dat ook toegankelijk is via een nieuwsbrief, met actuele artikelen, informatie, tests en tips, maar ook met volledige syntheses van grote gezondheidsdossiers. Financiële sector Ethias heeft een participatie genomen in Triodos Bank. Deze bank kiest een benadering die mens en planeet in een sociaal en ethisch perspectief op lange termijn plaatst, veeleer dan uitsluitend in de context van een goed financieel rendement. Dit ligt volledig in de lijn van de waarden van Ethias. Ethias investeert ook in producten van Triodos Bank die rendement én ethische meerwaarde aanbieden. 14

15 Onze waarden zetten de deur open naar een sociaal verantwoorde belegging Humanisme De overtuiging dat verzekering een dienst moet zijn die voor iedereen toegankelijk is, doordrongen van openheid en solidariteit. Ethiek Eerbied voor onze klanten en voor de verbintenissen die we tegenover hen aangaan. Engagement Permanent zoeken naar producten en diensten die beantwoorden aan de behoeften van onze klanten, met de beste verhouding tussen kwaliteit en prijs. Nabijheid Het streven naar een eenvoudig en onmiddellijk antwoord op de behoeften van onze klanten, dankzij de manier waarop we contact opnemen en onze perfecte kennis van hun eigenschappen. Meer vernemen over het ethisch engagement van Ethias Deze brochure beschrijft de filosofie die Ethias volgt op het vlak van maatschappelijk verantwoord investeren en haar engagement in het kader van de sociale economie. Wilt u meer vernemen over deze ethische thema s, dan kunt u contact opnemen met Gaëtan Smets bij Ethias, telefonisch op het nummer , per fax op het nummer , via op het adres of per brief op het volgende adres: Ethias - Ethiek en Participaties (dienst 1006), rue des Croisiers 24, B-4000 Luik. 15

16 Verantwoordelijke uitgevers : Ph. Lallemand en J.-P. Parmentier, Sterrenkundelaan 19, B-1210 Brussel. Ethias Ethias Leven Onderlinge Onderlinge verzekeringsverenigingen verzekeringsvereniging, toegelaten onder de het nummers 0165, , voor levensverzekeringen 0661, 0662, (KB van en 4 en 13 beheer juli 1979, van collectieve BS van 14 pensioenfondsen juli 1979). Ondernemingsnummers (KB 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979) RPR Maatschappelijke Zetel zetel : rue : rue des des Croisiers Croisiers 24, 24, B-4000 B-4000 Luik Luik Publicitair Publicitair document. document. Vormt Vormt geen geen contractuele contractuele verbintenis. verbintenis.

Ethico Invest. Combineer rendement, ethiek en solidariteit

Ethico Invest. Combineer rendement, ethiek en solidariteit Ethico Invest Combineer rendement, ethiek en solidariteit Ethico Invest Investeer in een betere wereld Met Ethico Invest wordt uw geld belegd in ondernemingen die ethische waarden hoog in het vaandel voeren.

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Zitting 2006-2007 25 oktober 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Ludo Sannen betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Dit voorstel van resolutie

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat. VIVIUM Managed Funds. Het product. De risico s. De kosten. De opbrengst

Een pensioenspaarplan op UW maat. VIVIUM Managed Funds. Het product. De risico s. De kosten. De opbrengst VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid 8 januari 205 Inleiding In de Investment Policy Statement heeft SPT de volgende beleggingsovertuiging geformuleerd: Een pensioenfonds is een institutionele,

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be 1. Structuur van het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in...

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in... 1 sur 6 20/12/12 14:40 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in Brussel door Daphne van den Blink wo, 2012-12-19 17:46

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds

Beleggingsstatuut Longfonds Beleggingsstatuut Longfonds April 2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wet- en regelgeving... 3 2. Financiële middelen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Schulden en reserves... 4 2.3 Doel en tijdshorizon

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten.

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. spaarverzekering Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. Aanbod geldig van 24 augustus 2016 tot en met 21 oktober 2016. Informatiebrochure.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

1 BNP PARIBAS FORTIS AG INSURANCE SMART INVEST BON SRI EUROPE AANKONDIGING VAN CERTIFICATIE Aan de intekenaars, Aan het publiek, Forum ETHIBEL vzw i werd aangesteld door AG Insurance SA en BNP Paribas

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van DE HARTSMAKELAAR UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN Help uzelf en andere mensen, wordt lid van VZW TRIVIATIQ Montgolfierlaan, 114, 1150 Brussel Website:

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

M AATSCHAPPELIJK VERSLAG 2006

M AATSCHAPPELIJK VERSLAG 2006 M AATSCHAPPELIJK VERSLAG 2006 Inhoudstafel Inleiding 09 Methodologie en reikwijdte van het verslag 11 Hoofdstuk 1 - Ethias in enkele woorden 13 Profiel van Ethias Verzekering 14 Ethias Verzekering 14

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Globale bruto rendementen 2015 Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemingen (2 e pijler)

Globale bruto rendementen 2015 Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemingen (2 e pijler) Globale bruto rendementen 2015 Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemingen (2 e pijler) INFORMATIE VOOR Gecommercialiseerde producten op 31/12/2015 Scala gamma voor zelfstandigen 0,00% 2,65% (vanaf

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

DEEL 2. THEMATISCHE VERGADERING. 1. Tweedepensioenpijler contractuele medewerkers

DEEL 2. THEMATISCHE VERGADERING. 1. Tweedepensioenpijler contractuele medewerkers Algemene vergadering vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten DEEL 2. THEMATISCHE VERGADERING 1. Tweedepensioenpijler contractuele medewerkers Alain Vaes - Ethias Marc De Dobbeleer - Belfius Insurance

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT STIMULEREN VAN ONDERNEMERSCHAP IN HET ZUIDEN I ncofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ...

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ... vragenlijst VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Deze vragenlijst dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden, gedateerd en ondertekend. Volgende documenten dienen

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

verantwoord beleggen

verantwoord beleggen verantwoord beleggen Verantwoord beleggen bij Delta Lloyd Delta Lloyd Groep ziet beleggen als een effectieve manier om waarde te vermeerderen, zolang dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar wat is

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie