Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen"

Transcriptie

1 Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

2 Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich aan bij solide netwerken Van ethische waarden tot duurzame financiële producten Investeren in een beter maatschappelijk leven Naar een sociaal verantwoorde belegging

3 Ethias verdedigt ethische waarden Ethias (toen nog met de naam Omob) werd in 1919 opgericht als een onderlinge verzekeringsvereniging, en is altijd een volwaardige speler geweest in de sociale economie. Ethias is van mening dat haar rol de louter economische dimensie ver overstijgt. Daarom volgt Ethias in haar verschillende activiteiten steeds meer een sociaal verantwoorde weg. Ook al voldoen we aan de economische vereisten inzake efficiëntie en rentabiliteit, toch geven we in ons zoeken naar rendement voorrang aan solidariteit en ethiek. Vandaag passen we dit essentiële en stichtende principe van onze onderneming ook toe op financieel vlak : we bieden aan onze aangeslotenen immers maatschappelijk verantwoorde beleggingen aan. Ethiek staat centraal in alles wat we doen. Onder meer onze integratie in solide netwerken van de sociale economie en onze beleggingen voor een beter maatschappelijk leven leveren daarvan het bewijs. Gesterkt door haar onderlinge waarden is Ethias meer dan ooit betrokken bij duurzame ontwikkeling en verantwoord beleggen. Op de volgende pagina s leest u hoe we dat doen. 3

4 Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias wil aan haar aangeslotenen beleggingen voorstellen die perfect aansluiten bij de principes die haar bezielen. Zo willen we zowel aan particulieren als aan collectiviteiten de kans bieden op maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen in ethische financiële producten die voldoen aan welomschreven criteria. We beleggen daarom in fondsen van ondernemingen die duurzame ontwikkeling bevorderen. Deze ondernemingen dragen zorg voor de kwaliteit en de omstandigheden van het werk, hun bijdrage tot het sociale leven en hun ecologische verantwoordelijkheid. De ethische beleggingsformules van Ethias beogen een gezonde rentabiliteit. Ze houden ook rekening met de maatschappelijke dimensie van de ondernemingen en onderscheiden zich op deze manier sterk van de winstlogica die heerst in bepaalde segmenten van de financiële wereld. In deze geest biedt Ethias aan particulieren en collectiviteiten ook beleggingsproducten aan die we op de volgende pagina s meer in detail voorstellen. Om actief deel te nemen aan de sociale economie met eerbied voor onderlinge waarden is permanente waakzaamheid geboden. Ethias heeft zichzelf een aantal zeer duidelijke regels opgelegd om dat doel te bereiken. Beleggingscode De financiële directie van Ethias Verzekering heeft een beleggingscode ingevoerd die niet alleen de beheerders van het financiële departement, maar ook de tussenpersonen en de partners moeten naleven. Deze code bepaalt dat elke onderneming waarin Ethias belegt, moet voldoen aan de essentiële bepalingen van de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (I.A.O.). Deze conventies omvatten vele aspecten, zoals vakbondsvrijheid en de afwijzing van discriminatie, dwangarbeid of kinderarbeid. Daarnaast sluit de beleggingscode ook bepaalde activiteitensectoren uit. Zo hebben we effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bepaalde types van wapens - antipersoonsmijnen, wapens met verarmd uranium of splinterbommen - stelselmatig uit onze portfolio s geweerd. Sociaal-ethische code De sociaal-ethische code beschrijft de waarden en het engagement van Ethias, haar gehechtheid aan de principes van de sociale economie en haar overtuiging dat het niet alleen wenselijk maar ook mogelijk is de rentabiliteit van economische activiteiten en eerbied voor de mens met elkaar te verzoenen. Dat Ethias het Sociaal Label en het Diversiteitslabel heeft verkregen, sluit perfect aan bij deze optiek. 4

5 Ethias volgt strenge gedragscodes Ethisch comité Het ethisch comité bestaat uit evenveel vertegenwoordigers van de Directie als leden van het personeel van Ethias. Dit ethisch comité ziet erop toe dat de praktijken van de onderneming en van haar belangrijkste leveranciers en onderaannemers niet strijdig zijn met de bepalingen van de sociaal-ethische code, de gedragscode en de beleggingscode. Het comité heeft adviesbevoegdheid en richt zich naar de Algemene Directie met aanbevelingen en,indien nodig, met voorstellen voor corrigerende acties. Elk personeelslid kan zich tot het comité wenden met vragen of opmerkingen in verband met de ethiek. Maatschappelijk jaarverslag Het ethisch comité begeleidt het proces maatschappelijk jaarverslag. Naast het traditionele jaarverslag zal een aanvullend verslag opgesteld worden dat de nadruk legt op het sociaal, het maatschappelijk en het milieuplan van de onderneming. Het is niet de bedoeling om enkele gegevens te publiceren die snel werden verzameld met het oog op communicatie, maar wel om strenge en veeleisende criteria te volgen die internationaal zijn vastgelegd door het Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org). Zo zal het maatschappelijk jaarverslag volledige informatie bevatten, zonder toegevingen, over bijvoorbeeld het aantal dagen besteed aan opleiding per werknemer en per jaar, het verbruik van water en papier, het gebruik van schone energie, enzovoort. Dankzij deze maatschappelijke jaarverslagen zal jaarlijks kunnen worden gemeten of er vooruitgang werd geboekt en zullen we kunnen nagaan of er lacunes zijn of punten waar men eventueel is achteruitgegaan. Erkenning van onze inspanningen en onze overtuigingen Het Sociaal Label voor de Woningverzekering van Ethias Ethias was de eerste onderneming in België die in 2003, voor een periode van 3 jaar, het Sociaal Label kreeg voor een van haar verzekeringsproducten : de Woningverzekering. Dit label werd opnieuw toegekend in 2006, voor een nieuwe periode van 3 jaar. Het Sociaal Label, gecreëerd en gewaarborgd door de overheid, beloont producten of diensten die zijn ontwikkeld volgens een sociaal verantwoord proces, dit wil zeggen met eerbied voor de werknemers en volgens de normen die staan beschreven in de acht basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (I.A.O.). Het Diversiteitslabel toegekend aan Ethias Om diversiteit te bevorderen hebben de ministers van Werk en Gelijke Kansen een Diversiteitslabel in het leven geroepen dat organisaties uit alle sectoren en van gelijk welke grootte beloont voor het invoeren van managementplannen rond diversiteit. Aangezien diversiteit ressorteert onder maatschappelijke verantwoordelijkheid en de waarden belichaamt die zij hoog in het vaandel voert, heeft Ethias haar kandidatuur ingediend. In maart 2006 bekrachtigde het ethisch comité van Ethias al de goedkeuring van een Diversiteitscharter. Ethias werd geselecteerd om deel uit te maken van de proefondernemingen die ook het systeem voor het toekennen van een label getest hebben tot maart Sindsdien werd het Diversiteitslabel ook officieel aan Ethias toegekend voor een periode van 3 jaar. 5

6 Ethias sluit aan bij solide netwerken Ethias ondertekent het ethisch charter voor de AISAM Ethias streeft naar transparantie en naleving van haar onderlinge waarden en schaart zich achter de regels en principes van de AISAM (Association Internationale des Sociétés d Assurances Mutuelles). Dit ligt perfect in de lijn van de gedragscodes die bij Ethias werden ingevoerd en van de taken die hieruit volgen op alle niveaus. Eerbied voor de onderlinge principes Het AISAM charter legt aan de onderlinge verzekeringsmaatschappijen een aantal verplichtingen op, zoals solidariteit en eerlijkheid tegenover hun verzekerden; producten en diensten met de beste verhouding tussen kwaliteit en prijs; invoeren van een beleid voor het toekennen van kortingen; verantwoorde keuze van beleggingen; transparante informatie over hun activiteiten enzovoort. Deze acties en principes sluiten perfect aan bij de waarden van Ethias. Bevordering van de sociale economie In overeenstemming met de AISAM-regels neemt Ethias deel aan de ontwikkeling van de lokale economie en bevordert zij humanitaire en sociale acties via diverse verenigingen die dezelfde kijk hebben op de verhoudingen tussen economie en mens. Een beleid voor ethische beleggingen Natuurlijk onderschrijft Ethias het hoofdstuk van het AISAM-charter dat betrekking heeft op het beleid inzake ethisch beleggen. De keuze van beleggingen is een belangrijke beslissing voor elke onderlinge verzekeringsonderneming. Het gaat erom het rendement van de belegging te optimaliseren in functie van het risicoprofiel en tegelijk, voor de volledige duur van het beleggingsproces, rekening te houden met ethische principes. In deze optiek moeten de ondernemingen waarin een onderlinge verzekeringsmaatschappij belegt, meer bepaald de ontwikkeling van de mens in een gezonde en stabiele omgeving stimuleren, verantwoorde keuzes maken op het gebied van energietechnologieën en -praktijken, oog hebben voor de kwaliteit van de producten en diensten die aan de klanten worden aangeboden, blijk geven van gezond concurrentieel gedrag en eerlijke en bevredigende arbeidsvoorwaarden creëren. Teken van ons sociaal engagement 6

7 Ethias is lid van BELSIF BELSIF is het Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren. Via colloquia, onderzoek en publicaties wil deze vereniging zonder winstoogmerk privébeleggers, politieke instanties en financiële instellingen sensibiliseren voor deze vorm van beleggingen en hen ertoe aanzetten maatschappelijk verantwoord te gaan beleggen. Ethias is in 2005 lid geworden van BELSIF en voegt zich zo bij de belangrijkste Belgische spelers op dit gebied (Triodos, Ethibel enzovoort). Ethias steunt Econosoc.be De portaalsite Econosoc.be is het echte kruispunt van de sociale economie en van de Belgische verenigingssector. Voor al wie belangstelling heeft voor dit steeds belangrijkere aspect van onze economie en al wie er een rol in speelt, is het de ideale plaats voor uitwisselingen en ontmoetingen. Vzw s alleen al vertegenwoordigen voltijdse betrekkingen in België en genereren een toegevoegde waarde van 8 % van het bruto binnenlands product. De portaalsite Econosoc.be is dus een heel belangrijk instrument voor al wie op zoek gaat naar informatie, diensten en antwoorden op alle mogelijke vragen in de sector van de sociale economie die vandaag in volle expansie is. Door deze website te steunen, draagt Ethias bij tot deze expansie. Als toonaangevende speler in de sociale economie zoekt Ethias aansluiting bij verschillende verenigingen die ijveren voor het bevorderen en verdedigen van onderlinge en ethische waarden in onze samenleving. Door deze uiteenlopende initiatieven te ondersteunen, geven we blijk van ons streven om ons sociaal en solidair engagement voortdurend te verdiepen. 7

8 Van ethische waarden tot duurzame financiële producten BOOST ETHICO. Een duurzame en solidaire beursbelegging Met BOOST Ethico brengt Ethias haar engagement in de praktijk en biedt ze haar aangeslotenen de kans om op ethische wijze te beleggen. BOOST Ethico is een verzekeringsrekening van tak 23 met vrije stortingen en opvragingen. Dit product past perfect in de filosofie van Ethias inzake verantwoorde en duurzame beleggingen. Strenge normen BOOST Ethico is een fonds van fondsen en belegt uitsluitend in aandelen en obligaties van ondernemingen die voldoen aan strenge ethische normen, (Ethibel en/of Triodos), meer bepaald op het gebied van milieu, eerlijke handel en internationaal arbeidsrecht. De in de fondsen geselecteerde bedrijven streven gezond succes na, met naleving van de voornoemde normen. Elk fonds staat onder het toezicht van neutrale instellingen die borg staan voor het ethische, ecologische en sociale karakter van de bedrijven waarin wordt belegd. Prestaties in overeenstemming met andere beleggingen Sinds zijn ontstaan bewijst de evolutie van BOOST Ethico dat dit dakfonds betere prestaties levert dan andere klassieke beleggingen en tegelijk voldoet aan heel strenge ethische normen. Daarmee is het bewijs geleverd dat op maatschappelijk verantwoorde wijze beleggen en een aantrekkelijk rendement verkrijgen twee principes zijn die elkaar niet noodzakelijk uitsluiten. 8

9 Solide partners plukken met u de vruchten van uw beleggingen Beleggers kunnen aan Ethias vragen om de winst die ze met BOOST Ethico behalen, of een deel daarvan, jaarlijks af te staan aan partnerverenigingen, als blijk van hun engagement voor een wereld met meer solidariteit. In dit geval betaalt Ethias de met BOOST Ethico behaalde winst, of een deel daarvan, direct aan een vereniging die zich inzet voor meer solidariteit in de wereld. De belegger kan de vereniging (of verenigingen) kiezen die zijn bijdrage zal (of zullen) ontvangen. Volledig in overeenstemming met haar eigen waarden, heeft Ethias zich momenteel verbonden ten overstaan van de volgende verenigingen : Oxfam-Wereldwinkels Oxfam-Wereldwinkels zet zich in voor de ontwikkeling van ethische en solidaire handel met één basisprincipe : een billijke prijs. Een prijs die de producent en zijn gezin in staat moet stellen op duurzame wijze tegemoet te komen aan hun basisbehoeften. om te streven naar een samenleving met meer solidariteit. Ze zet zich in voor het bevorderen van solidariteit in al haar vormen. Haar acties krijgen gestalte op verschillende gebieden, zoals de integratie van immigranten, duurzaam wonen, werkgelegenheid, gezondheid, economische alternatieven, de strijd tegen uitsluiting en armoede. Netwerk Vlaanderen en Réseau Financement Alternatif Al te vaak is geld een doel op zich. Voor Netwerk Vlaanderen en Réseau Financement Alternatif echter moet geld in de eerste plaats een middel zijn om te bouwen aan een rechtvaardigere en menselijkere samenleving. Daartoe verstrekken deze verenigingen aan spaarders en beleggers informatie over de mogelijkheden van alternatieve spaaroplossingen en ethische en solidaire beleggingen. Ze werken actief samen met organisaties die de mens en het milieu centraal stellen in hun activiteiten en bekommernissen. Pour la Solidarité Tegenover vele bewegingen en individuele initiatieven mobiliseert deze stichting alle krachten 9

10 Van ethische waarden tot duurzame financiële producten FIRST PENSIOENSPAREN. Een goed presterend product met een ethisch label Ook op het vlak van pensioensparen bewijst Ethias dat ze de zaken anders aanpakt. Zo biedt ze aan haar aangeslotenen een product dat uitstekende prestaties levert, fiscaal interessant is en bovendien een ethische toegevoegde waarde geeft : FIRST Pensioensparen, een product waarvoor Ethias de Ethibel -certificatie heeft gevraagd en gekregen. Sinds 15 november 2005 wordt elk nieuw contract of elke storting op een FIRST Pensioensparenrekening belegd volgens dit Europese kwaliteitslabel dat beantwoordt aan heel strenge normen inzake ethisch en duurzaam beleggen. Veilig pensioensparen met uitstekende resultaten Het ethische karakter van FIRST Pensioensparen doet niets af van zijn financiële efficiëntie. Integendeel : FIRST Pensioensparen wordt op de markt erkend als een product dat een perfecte combinatie van rendement en veiligheid biedt, met een gewaarborgde basisintrest die wordt vermeerderd met een jaarlijkse bonus die afhangt van de resultaten van Ethias Leven. Bovendien volgt Ethias, trouw aan haar principes, een beleid van minimale kosten, wat volledig in het voordeel speelt van haar aangeslotenen : geen instapkosten en beperkte jaarlijkse beheerskosten. De Ethibel -certificatie Ethibel is een onafhankelijk adviesbureau dat financiële instellingen helpt om maatschappelijk verantwoorde beleggingen aan te bieden. Dit label garandeert dat de verzekerde die voor FIRST Pensioensparen kiest, voortaan belegt in ethische en duurzame aandelen en obligaties. 10

11 GLOBAL 21 ETHICAL. Een ethisch fonds voor collectiviteiten Aangezien ze trouw wil zijn aan haar onderlinge principes, wil Ethias ook openbare en private collectiviteiten laten deelnemen aan haar ethische benadering van financiële producten. Zo is het fonds Global 21 Ethical ontstaan, dat het Ethibel -label heeft gekregen. Een eenvoudig en transparant product Het fonds Global 21 Ethical is een afgezonderd tak 21-fonds, voorbehouden voor collectiviteiten, met een gewaarborgd kapitaal en een gewaarborgde technische rentevoet. Bovendien wordt, afhankelijk van de directe resultaten van het fonds, een jaarlijkse winstdeelname betaald. Werken op basis van stevige fundamenten Ethias wil handelen met eerbied voor de onderlinge waarden en ethische financiële producten steunen. Daarvoor moet Ethias over een stevige financiële basis beschikken. Om hierover onpartijdige en zekere informatie te kunnen verstrekken, heeft Ethias noteringen gevraagd aan een internationaal onafhankelijk kantoor : Fitch Ratings. In november 2005 kende Fitch Ratings de notering voor financiële stevigheid A+ toe aan de onderlinge verzekeringsverenigingen Ethias Leven en Ethias Gemeen Recht. De notering A+ werd eveneens toegekend aan de herverzekeringsonderneming van de groep Ethias, BelRé. Deze verschillende noteringen werden ondertussen bevestigd. Een oplossing op maat voor de collectiviteiten Met zijn structuur, zijn transparantie en zijn veiligheid is het fonds Global 21 Ethical een ideale oplossing voor groepsverzekeringen en pensioenfondsen. Zo profiteert de aangeslotene voor 100 % van de prestatie van het fonds en loopt hij niet het minste risico. Met het Ethibel -label Door te kiezen voor het fonds Global 21 Ethical krijgen openbare en private collectiviteiten de mogelijkheid te tonen dat ze de ethische waarden onderschrijven. Tegelijk kunnen ze aan hun personeelsleden een veilig financieel product aanbieden dat uitstekend presteert. Dergelijke noteringen bewijzen dat het perfect mogelijk is om ethiek, onderlinge principes en financiële stevigheid met elkaar te verzoenen. Ze stellen Ethias ook in staat betere prijzen te krijgen op de kapitaalmarkten, wat in het voordeel is van haar aangeslotenen. 11

12 Investeren in een beter maatschappelijk leven Microkredieten. Kleine leningen geven grote resultaten In overeenstemming met haar filosofie en waarden steunt Ethias initiatieven op het gebied van microkredieten. Deze kredieten kennen een enorm succes in talrijke ontwikkelingslanden maar ook in Centraal- en Oost-Europa. De traditionele banksector laat deze activiteit grotendeels links liggen. Personen met lage inkomsten krijgen met deze kredieten evenwel gemakkelijk toegang tot financiële basisproducten en -diensten zoals leningen, spaarproducten, verzekeringen en klassieke bankverrichtingen. Ze zijn voornamelijk gericht op boeren en zelfstandigen die hun activiteit wensen te financieren tegen gunstige voorwaarden die aangepast zijn aan de situatie waarin ze verkeren. Concreet steunt Ethias drie initiatieven op het gebied van microfinanciering. Incofin Incofin is als beleggingsmaatschappij actief in de ontwikkelingslanden. Ze biedt haar financiële diensten aan micro-ondernemers en aan kmo s in Afrika en Latijns-Amerika aan. De drie basisactiviteiten van Incofin zijn microkredieten (via leningen, participaties en waarborgen), het beheer van een fonds van microkredieten (Impulse Microfinance Investment) en een activiteit van consultancy m.b.t. microkredieten. Ethias Leven heeft een participatie genomen in Incofin waarop geen enkel dividend wordt uitgekeerd. Impulse Microfinance Investment In 2004 heeft Incofin het beleggingsfonds van de microfinancieringsinstellingen, Impulse Microfinance Investment Fund, gecreëerd in samenwerking met vier Belgische institutionele beleggers, waaronder Ethias Verzekering. Ethias heeft geïnvesteerd in dit fonds dat tot doel heeft microfinancieringsactiviteiten op het zuidelijk halfrond te ontwikkelen. Aquadev Aquadev is een Belgische niet-gouvernementele organisatie die meer dan 100 personen tewerkstelt in een tiental Afrikaanse landen op het vlak van microfinanciering. AQUADEV en haar Afrikaanse partners ondersteunen plaatselijke microfinancieringsbanken bij het versterken van hun technische en institutionele capaciteiten (informatica, installatie van beheersoftware voor microfinanciering het door AQUADEV ontwikkelde ADbanking opleiding, businessplan, audits enzovoort). Zo kunnen deze netwerken van banken aan hun begunstigden (dat deel van de bevolking dat gewoonlijk geen toegang krijgt tot de klassieke financiële sector) financiële basisdiensten verlenen (sparen, krediet, verzekering), waarmee ze hun dagelijkse onzekerheid kunnen beperken. 12

13 Sociale economie. Ethiek en gezonde rentabiliteit verzoenen De sociale economie is een fenomeen dat voortdurend aan belang wint. Sinds vele tientallen jaren zijn we vertrouwd geraakt met een tweeledige economische realiteit : aan de ene kant de wereld van de kapitalistische ondernemingen, aan de andere kant de overheid. Tussen de publieke en de private sector verschijnt vandaag een derde sector die is samengesteld uit coöperaties, onderlinge maatschappijen en verenigingen die de gebruikelijke breuklijnen willen overstijgen en ethiek en een gezonde rentabiliteit met elkaar willen verzoenen. Ethias past perfect in deze derde groep en schaart zich achter verschillende initiatieven die tot doel hebben vooral projecten op het vlak van gezondheid, sociale huisvesting en milieu te ondersteunen. Trividend Deze vereniging draagt actief bij tot de ontwikkeling van de sociale economie door participaties te nemen in en leningen toe te kennen aan bedrijven die de volgende principes hanteren : voorrang van arbeid op kapitaal, beheersautonomie, streven naar dienstverlening aan de leden en aan het collectief, veeleer dan streven naar winst, een democratisch besluitvormingsproces en sociaal verantwoorde activiteiten in het kader van duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling. Netwerk Rentevrij Netwerk Rentevrij is een gezamenlijk initiatief van Netwerk Vlaanderen, het Kringloopfonds en Ethias. Deze coöperatieve vereniging heeft als maatschappelijk doel renteloze leningen toe te kennen om ondernemingen en activiteiten te financieren die een maatschappelijke meerwaarde bieden. Ethias is hiervan partner sinds Econosoc Ethias is ook partner van Econosoc, de portaalsite die volledig is gewijd aan de sociale economie (zie pagina 7 van deze brochure). 13

14 IInvesteren in een beter maatschappelijk leven Universitair onderzoek In dezelfde geest van duurzame ontwikkeling biedt Ethias financiële steun aan de onderzoeksactiviteiten van onze universiteiten en hogescholen op uiteenlopende gebieden : ecologie, sociologie, economie, biotechnologie en, natuurlijk, geneeskunde. Concreet houdt deze vorm van samenwerking in dat Ethias voor universiteiten of voor ondernemingen in hun directe omgeving een bepaalde hoeveelheid kapitaal ter beschikking stelt waarmee ze de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen als gevolg van hun onderzoekswerk kunnen promoten. Voorbeelden : het fonds Theodorus van de Université Libre de Bruxelles, het fonds Brussels I 3 van de Vrije Universiteit Brussel, het fonds Baekeland II van de Universiteit van Gent of de leerstoel Financiën van de Universiteit van Luik. Medische sector Ethias ondersteunt ook diverse sociale initiatieven in de medische en ziekenhuissector en biedt aan haar aangeslotenen specifieke diensten aan. Zo moeten zij dankzij de Assurcard geen voorschotten meer betalen wanneer ze in het ziekenhuis worden opgenomen. Met deze kaart, die door de meeste ziekenhuizen wordt aanvaard, worden de hospitalisatiekosten immers rechtstreeks betaald door Ethias. Via de gezondheidswebsite (www.e-gezondheid.be), die zij beheert in samenwerking met GMF, een Franse onderlinge verzekeringsmaatschappij, draagt Ethias ook bij tot de dagelijkse gezondheid van de Belgen. Men vindt er elke week het onlinetijdschrift, dat ook toegankelijk is via een nieuwsbrief, met actuele artikelen, informatie, tests en tips, maar ook met volledige syntheses van grote gezondheidsdossiers. Financiële sector Ethias heeft een participatie genomen in Triodos Bank. Deze bank kiest een benadering die mens en planeet in een sociaal en ethisch perspectief op lange termijn plaatst, veeleer dan uitsluitend in de context van een goed financieel rendement. Dit ligt volledig in de lijn van de waarden van Ethias. Ethias investeert ook in producten van Triodos Bank die rendement én ethische meerwaarde aanbieden. 14

15 Onze waarden zetten de deur open naar een sociaal verantwoorde belegging Humanisme De overtuiging dat verzekering een dienst moet zijn die voor iedereen toegankelijk is, doordrongen van openheid en solidariteit. Ethiek Eerbied voor onze klanten en voor de verbintenissen die we tegenover hen aangaan. Engagement Permanent zoeken naar producten en diensten die beantwoorden aan de behoeften van onze klanten, met de beste verhouding tussen kwaliteit en prijs. Nabijheid Het streven naar een eenvoudig en onmiddellijk antwoord op de behoeften van onze klanten, dankzij de manier waarop we contact opnemen en onze perfecte kennis van hun eigenschappen. Meer vernemen over het ethisch engagement van Ethias Deze brochure beschrijft de filosofie die Ethias volgt op het vlak van maatschappelijk verantwoord investeren en haar engagement in het kader van de sociale economie. Wilt u meer vernemen over deze ethische thema s, dan kunt u contact opnemen met Gaëtan Smets bij Ethias, telefonisch op het nummer , per fax op het nummer , via op het adres of per brief op het volgende adres: Ethias - Ethiek en Participaties (dienst 1006), rue des Croisiers 24, B-4000 Luik. 15

16 Verantwoordelijke uitgevers : Ph. Lallemand en J.-P. Parmentier, Sterrenkundelaan 19, B-1210 Brussel. Ethias Ethias Leven Onderlinge Onderlinge verzekeringsverenigingen verzekeringsvereniging, toegelaten onder de het nummers 0165, , voor levensverzekeringen 0661, 0662, (KB van en 4 en 13 beheer juli 1979, van collectieve BS van 14 pensioenfondsen juli 1979). Ondernemingsnummers (KB 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979) RPR Maatschappelijke Zetel zetel : rue : rue des des Croisiers Croisiers 24, 24, B-4000 B-4000 Luik Luik Publicitair Publicitair document. document. Vormt Vormt geen geen contractuele contractuele verbintenis. verbintenis.

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. April 2013 Nummer 01. Periodieke informatie 3-4. 1-2 Ethias. 4 Korte berichtgeving

InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. April 2013 Nummer 01. Periodieke informatie 3-4. 1-2 Ethias. 4 Korte berichtgeving April 2013 Nummer 01 Periodieke informatie InfoPensioenen Beste lezer Bijna dagelijks verschijnen er in de geschreven media artikels over de pensioenproblematiek. De uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent.

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Ons engagement op het vlak van deugdelijk bestuur Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Medewerkers, aandeelhouders, directie en raad van bestuur: bij

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De Belg en duurzaam beleggen.

De Belg en duurzaam beleggen. De Belg en duurzaam beleggen. BANK & VERZEKERINGEN De Belg verkiest duurzame beleggingen ook al weet hij niet precies wat dat betekent Voorwoord Maatschappelijk verantwoord beleggen, duurzaam beleggen,

Nadere informatie

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging?

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging? Met de steun van Met een directe investering belegt u uw geld in projecten zonder tussenkomst van een derde. Dit geeft u de kans om initiatieven te ondersteunen van plaatselijke ondernemingen, zoals coöperatieve

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

brochure Duurzaam beleggen van pensioensfondsen of groepsverzekeringen Duurzaam van 9 to 5

brochure Duurzaam beleggen van pensioensfondsen of groepsverzekeringen Duurzaam van 9 to 5 brochure VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_beleggen.htm Duurzaam beleggen van pensioensfondsen of groepsverzekeringen flickr Duurzaam van 9 to 5 Een samenwerking van met de steun

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science handelsingenieur Intern aangestuurde masterproef Ethische rangschikking van vier Belgische

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2012/09, november 2012 Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie