SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN Missie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Christenen verwoorden de zin van het leven verschillend, maar de Bijbel is steeds de bron. Wij willen daarom de Bijbel dichtbij brengen. 2. Domein van ons werk Het NBG-werk bevindt zich op het snijvlak van bijbelvertalen, het publiceren van de Bijbel, de Bijbel toegankelijk maken, missionair werk (van de kerken) waarin de Bijbel een rol speelt, bijbelkennis bevorderen, de Bijbel promoten. Om in dit werk heldere grenzen te kunnen formuleren, hebben we de volgende afbakening geformuleerd: Het Nederlands Bijbelgenootschap doet zijn werk voor alle mensen die de Bijbel relevant vinden, en er zingeving voor hun leven aan willen ontlenen. Het NBG is voor deze mensen de schakel tussen de bijbelse bronteksten en hun behoeften op het gebied van de Bijbel. Schematisch kunnen we de rol van het NBG als volgt samenvatten: 3. Visie Om onze missie te kunnen verwezenlijken, willen we: Hét Bijbelcentrum van Nederland zijn Wij zien dat een toenemende groep mensen buiten en binnen de kerk moeite heeft de Bijbel te lezen en de relevantie ervan te ervaren door de moeilijkheidsgraad van de taal en de

2 inhoud, en door de omvang en opbouw van het boek. Wij willen daarom werken aan betrouwbare en deskundige vertalingen in begrijpelijke taal en in andere media dan schrift. Ook geven we achtergrondinformatie die drempels wegneemt, presenteren we relevante bijbelselecties, en streven we ernaar om de Bijbel op verrassende wijze onder de aandacht te brengen. Want pas als mensen de Bijbel kunnen verbinden met hun eigen leven, wordt de Bijbel relevant. Werken vanuit contact met onze giftgevers en gebruikers Wij zien dat de tijdgeest een nieuwe aanpak van zaken vergt: media-gebruik verandert, de geefdoelen en geefbehoeften veranderen, de binding met organisaties wordt minder sterk, het gezag van instituten (en heilige boeken) neemt af. Het NBG accepteert deze trends als feiten en wil erop inspelen met zijn fondsenwerving en zijn producten, en organiseert het werk zo dat er voortdurend contact is met de giftgevers en de gebruikers van onze producten. Werken in binnen- en buitenland Wij zien dat niet alleen in Nederland, maar wereldwijd mensen verlangen naar een eigen Bijbel. Het NBG wil in binnen- en buitenland de Bijbel vertalen en verspreiden, uitleg bieden om de Bijbel toegankelijker te maken, en mensen helpen de relevantie ervan te ervaren. Waar nodig en mogelijk, werken we daarvoor samen met partners (bijvoorbeeld als we de beoogde doelgroep zelf niet kunnen bereiken). Als we een samenwerkingsverband zoeken, dan participeren we allereerst door middel van kennis en kunde. Soms stellen we ook financiën beschikbaar (o.a. om specifieke kennis in te huren). Visie op de Bijbel Het NBG is een vereniging van en voor mensen die de Bijbel ervaren als een zeer belangrijk zingevend boek, of zelfs het belangrijkste boek in hun leven. Hóe iemand de Bijbel als zingevend ervaart, is het resultaat van een wisselwerking tussen de Bijbel, de individuele lezer in zijn/of haar geloofstraditie en God. Deze interactie kan alleen bestaan als mensen op een bij hen passende manier toegang hebben tot de Bijbel. De basis van al het spreken over de Bijbel is de verzameling bronteksten in Hebreeuws, Aramees en Grieks die samen de bijbelse canon vormen. Die canon moet ontsloten worden voor diverse (en steeds nieuwe) groepen in de samenleving, en met diverse middelen. De bijbelse bronteksten stammen uit een andere tijd, een andere cultuur en een ander deel van de wereld. Daarom is er veel expertise nodig om een brug te kunnen slaan tussen de brontekst en de mensen nu en straks. Het NBG heeft de expertise om een brug te kunnen slaan tussen de bronteksten en de mensen van nu. Enerzijds maakt het NBG vertalingen vanuit de brontalen naar het Nederlands (en wereldwijd naar diverse talen). Anderzijds zet het NBG zijn expertise in om bijbellezers te helpen hun kennis over en begrip van de Bijbel te vergroten, waardoor zij beter in staat zijn de relevantie van de Bijbel te ervaren. De rol van het NBG is dus niet om ultieme antwoorden vanuit de Bijbel te verwoorden, maar om via expertise op divers gebied informatie aan te reiken over de Bijbel. Het NBG neemt geen kerkelijk gebonden standpunten over de Bijbel in, maar werkt met respect voor de diversiteit aan geloofsopvattingen over de Bijbel. De rol van het NBG is het helpen van de bijbelgebruiker om zélf de goede afwegingen te kunnen maken, zodat de Bijbel dichtbij hem of haar staat en blijft staan. 4. Organisatiedoelstellingen Het NBG kent vier kerndoelen rond het bijbelwerk (in binnen- en buitenland) :

3 1. De Bijbel vertalen Het NBG zorgt voor interconfessionele, wetenschappelijk verantwoorde vertalingen van de Bijbel vanuit de bijbelse bronteksten in ontvangende talen (Nederlands en andere talen). Naast expertise op bijbel(vertaal)wetenschappelijk gebied en expertise op het gebied van de ontvangende talen, zoekt het NBG zoveel mogelijk naar borging van vertalingen bij de beoogde doelgroep. 2. De Bijbel beschikbaar stellen Het NBG zorgt ervoor dat de Bijbel beschikbaar is op verschillende wijzen (print en niet-print), en dat de Bijbel in elke context betaalbaar en dus bereikbaar is (variërend van gratis aanbieding tot aanbieding tegen locaal acceptabele prijzen). Soms zijn hiervoor partners nodig (uitgeverijen, kerken); het NBG zal in de contacten steeds de bereikbaarheid van de Bijbel voor de beoogde doelgroep voorop stellen. 3. Begrip van de Bijbel bevorderen Het NBG zorgt er met diverse middelen (bijv. website, lezingen, boeken) voor dat het begrip van de Bijbel, een boek dat ontstaan is in een andere tijd, ander werelddeel en andere cultuur dan de onze, bevorderd wordt. De vragen die gebruikers van de Bijbel hebben, zijn leidend bij het ontwikkelen van projecten op dit gebied. 4. De relevantie van de Bijbel laten ervaren Het NBG ontwikkelt (soms samen met partners) projecten die gebruikers van de Bijbel helpen om zelf de relevantie van het boek voor hun leven te ervaren. Het NBG geeft niet zelf de antwoorden op levensvragen, maar biedt handreikingen aan bijbellezers om zelf de bijbelse teksten met hun leven te kunnen gaan verbinden. Vanaf 2014 worden onze aan de doelstellingen bestede gelden verantwoord onder deze vier doelstellingen. 5. Financiering Het NBG kent een aantal vormen van financiering: a. Lidmaatschap Het NBG kent een aantal vormen van lidmaatschap: NBG-lidmaatschap, waarbij een jaarlijks contributie verschuldigd is, en lidmaatschap van de Bijbel per Maand Club, waarbij eenmaal per maand, of per kwartaal een bedrag gegeven wordt. De komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe vorm van basislidmaatschap. De opbrengsten van de lidmaatschappen vormen samen de belangrijkste bron van inkomsten voor het NBG. b. Donateurschap Er zijn een paar vormen van donateurschap van het NBG: 1. leden krijgen regelmatig het verzoek om een extra bijdrage te leveren voor specifieke projecten; 2. er is een groep mensen die geen lid is van het NBG, maar wel een (soms structurele) financiële bijdrage levert; 3. er is een groep leden en donateurs die in de categorie major donors vallen. c. Nalatenschappen Nalatenschappen vormen de een na grootste inkomstenbron van het NBG. d. Royalty s Het NBG is licentiehouder van een aantal belangrijke Nederlandse Bijbelvertalingen, en ontvangt royalty voor de verkoop van de bijbels waarin deze vertalingen gebruikt worden. Royalty s zijn goed voor ongeveer 5-7% van de jaarlijkse inkomsten van het NBG. e. Overig In deze categorie vallen bijv. convenanten die met andere fondswervende instellingen gesloten zijn, opbrengsten van beleggingen (bijv. de deelname aan uitgeverij Jongbloed)

4 De fondsenwerving van het NBG richt zich op de eerste drie categorieën: lidmaatschap, donateurschap (in het bijzonder projectfinanciering en major donors) en nalatenschappen. De fondsenwerving van het NBG voldoet aan de CBF-eisen. 6. Vermogen Vermogensbeleid Het Nederlands Bijbelgenootschap houdt zich aan de richtlijnen voor vermogensvorming voor goede doelen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). De reserves van het Nederlands Bijbelgenootschap bestaan uit een continuïteitsreserve en bestemmingsreserves. De continuïteitsreserve wordt aangehouden om bij tegenvallende inkomsten de continuïteit van de organisatie te waarborgen. In lijn met de VFI richtlijn voor de continuïteitsreserve houdt het Nederlands Bijbelgenootschap een continuïteitsreserve aan van maximaal 18 maanden de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Het bestuur heeft daarnaast als ondergrens negen maanden van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie vastgesteld. Daarnaast kent het Nederlands Bijbelgenootschap een aantal bestemmingsreserves, gevormd voor specifieke doeleinden. De bestemming wordt door het bestuur bepaald. De bestemmingsreserves bieden de mogelijkheid om voor grote projecten te sparen. Dit biedt een manier om projecten die niet uit de jaarlijkse inkomsten gedekt kunnen worden toch uit te voeren. Aan de bestemmingsreserves ligt altijd een specifiek plan en doel ten grondslag, waardoor deze reserves in principe tijdelijk van karakter zijn, bedoeld om specifieke projecten mogelijk te maken. Naast bestemmingsreserves zijn er ook bestemmingsfondsen, waarbij de bestemming van de gelden (uiteraard binnen de doelstellingen van het Nederlands Bijbelgenootschap) door de donateur bepaald is. Deze fondsen worden altijd aangewend voor de bestemming die de donateur eraan gegeven heeft. Onder de bestemmingsfondsen bij het Nederlands Bijbelgenootschap staat een Bestemmingsfonds eigen vermogen. De donateur heeft hiervan bepaald dat zijn gift ten goede moet komen aan een versterking van de vermogenspositie van het Nederlands Bijbelgenootschap. Naast de continuïteitsreserve wordt ook 80% van het vermogen dat vastligt in dit bestemmingsfonds eigen vermogen beschouwd als onderdeel van het continuïteitsvermogen. Het streven is om een continuïteitsreserve aan te houden van Samen met 80% van het vermogen uit het bestemmingsfonds eigen vermogen is er dan een vermogen dat gelijk is aan de kosten van de werkorganisatie voor één jaar. Het Nederlands Bijbelgenootschap voldoet aan de VFI richtlijn en de door het bestuur gestelde ondergrens bij een continuïteitsreserve tussen en Beleggingsbeleid Vermogen dat niet direct nodig is, wordt deels belegd. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil op een verantwoorde en duurzame manier met de toevertrouwde middelen omgaan. Het beleggingsbeleid van het Nederlands Bijbelgenootschap is daarom risicomijdend. Deze afweging heeft tot gevolg dat hoge risico s worden gemeden, hoewel deze mogelijk tot hogere rendementen zouden kunnen leiden. Beleggingen vinden uitsluitend plaats in euro s, niet in vreemde valuta. Er wordt niet belegd in afgeleide financiële producten (derivaten). Het Nederlands Bijbelgenootschap kiest voor duurzame beleggingen waarbij de criteria van de ASN Bank gehanteerd worden.

5 De beleggingsmix is als volgt: Minimum Maximum Aandelen/beleggingsfondsen 0% 30% Obligaties 30% 70% Liquiditeiten 25% 60% Beleggingen uit nalatenschappen worden verkocht tenzij deze beleggingen passen in ons beleggingsbeleid. Het Nederlands Bijbelgenootschap belegt in elk geval niet in bedrijven waar kinderarbeid voorkomt, in ondernemingen die bij wapenindustrie en wapenhandel zijn betrokken of in ondernemingen in de tabaksindustrie. Om dat te realiseren, beleggen we alleen in aandelen van bedrijven of fondsen die door de ASN Bank en/of de Triodos Bank zijn goedgekeurd. De beleggingsportefeuille wordt beheerd door de financieel directeur, die bij voorgenomen wijzigingen in de portefeuille altijd advies vraagt aan de externe beleggingsadviseurs. Bij de aan- of verkoop van aandelen of obligaties ten behoeve van de beleggingsportefeuille (met uitzondering van de effecten verworven uit nalatenschappen) is het akkoord vereist van zowel de financieel als de algemeen directeur. Bij mutaties in de belegde liquiditeiten (openen of sluiten van deposito s of spaarrekeningen) autoriseert de financieel directeur. In de financiële kwartaalrapportage wordt aandacht besteed aan de samenstelling van de beleggingsportefeuille en de wijzigingen die daarin hebben plaatsgevonden. Het bestuur en de commissie Financiële en Economische Zaken ontvangen deze rapportages ter informatie.

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes DUFAS Code Vermogensbeheerders ref. 14_041 Algemene principes 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten. 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten. 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk

Nadere informatie

Beoordelingscriteria De Transparant Prijs 2015

Beoordelingscriteria De Transparant Prijs 2015 INT A - compliance Strategie, doelstelling, visie 1 Wordt inzicht gegeven in de doelstelling van de fondsenwervende instelling, op welke wijze de doelstelling is vertaald in visie, beleid en strategie,

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie