Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit 2013 3 juni 2013"

Transcriptie

1 Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit juni 2013 Conclusies De nieuwe gegevens van een Monitor Plancapaciteit laten een stagnerende markt zien. De meest in het oog springende verandering ten opzichte van de monitor van 2012 is dat de plancapaciteit voor de korte termijn fors is afgenomen (-27%). Veel gemeenten hebben faserings- en prioriteringsslagen gedaan; met kleine, flexibele projecten proberen zij de nieuwbouw op gang te houden. De totale plancapaciteit tot 2020 (ruim ) is maar iets afgenomen; de daling op korte termijn betekent vooral verder vooruitschuiven naar de middellange termijn. Naast uitstel is te zien dat veel plannen nog in voorbereiding zijn of een potentiële status hebben. Zelfs van de plannen voor de korte termijn (2013/2014) heeft nog maar 60% planologische status die als hard is te kwalificeren. De kans op volledige realisatie van de kwantitatieve woningbouwopgave voor de MRA komt hiermee steeds verder weg te liggen. Naar marktsegmentatie is er voor de plancapaciteit voor de komende twee jaar regiobreed weinig verandering te zien. Het aandeel woningen is licht toegenomen. Deze verschuiving lijkt maar beperkt in te spelen op de toegenomen vraag naar woningen die aan de vraagkant is te zien. Het grootste deel van het planaanbod (60%) bestaat uit woningen. Een kwart van de woningen heeft een prijs tot Vooral in Almere en Noord staan deze woningen relatief veel geprogrammeerd. Amsterdam kent juist het hoogste aandeel woningen vanaf Binnen de sector zijn relatief iets minder sociale woningen geprogrammeerd (van 74% naar 68% van de woningen), maar als aandeel van de totale productie is er nauwelijks verschil te zien. Ruim een kwart van de totale productie is gepland binnen de sociale. Er zijn iets meer middeldure woningen dan vorig jaar geprogrammeerd (van 11% naar 16% van de woningen). Dit moet echter gezien worden als een relatieve verschuiving. In de absolute zin is de plancapaciteit voor middeldure niet gegroeid en op de totale productie is het een klein aandeel. Uit de gesprekken met gemeenten komt naar voren dat zij lopende plannen wel degelijk herprogrammeren. Tegelijkertijd proberen zij vast te houden aan beleidsdoelstellingen voor de langere termijn. Dat betekent dat zij locaties die geschikt zijn om pareltjes te ontwikkelen soms liever naar achteren schuiven dan te herontwikkelen tot een snel af te zetten marktsegment. Verder valt op dat gemeenten niet ver vooruit kunnen of willen kijken, maar vooral inzetten op kleinschalige, flexibele ontwikkeling. Daarmee wordt het gebruik van de monitor plancapaciteit als kwalitatief sturingsinstrument voor de langere termijn een stuk lastiger. 1. Inleiding Dit memo geeft een beeld van de belangrijkste uitkomsten uit de Monitor Plancapaciteit 2013 en de gespreksronde hierover langs de gemeenten. 1

2 In het cijfermatige deel over de plancapaciteit komt eerst de totale plancapaciteit op korte en middellange termijn aan de orde en de verschuivingen hierin ten opzichte van de vorige monitor. Vervolgens wordt aan de hand van de plancapaciteit op korte termijn ingezoomd op de marktsegmentatie (eigendomsverhouding, -prijsklassen). De ontwikkelingen in het aanbod worden vergeleken met ontwikkelingen aan de vraagzijde. Sinds 2007 voert RIGO jaarlijks in opdracht van de Stadsregio en de provincie Noord- Holland de Monitor Plancapaciteit uit. Deze geeft voor de korte, middellange en lange termijn een beeld van de nieuwbouwcapaciteit in de gemeenten, op basis van informatie die de gemeenten zelf invullen. Met de invulronde van 2012 is de Monitor vernieuwd en ook dit jaar zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd. Eén ervan is de prijsklasse van woningen niet meer in vier maar in vijf prijsklassen in te delen. De reden hiervoor is om nauwkeuriger te kunnen bepalen of vraag en aanbod op elkaar aansluiten en beter zicht te krijgen in welke prijsklasse er nu precies gebouwd wordt. Tot slot gaan we in op een aantal ontwikkelingen die naar voren zijn gekomen tijdens de gespreksronde die in april/mei 2013 is gehouden. 2. De nieuwbouwproductie stagneert en daarmee ook de realisering van de MRAbouwopgave Gerealiseerde productie De cijfers bevestigen het beeld van een stagnerende nieuwbouwproductie in de Stadsregio. Voor 2012 komt het productiecijfer naar verwachting op woningen te liggen (prognosecijfer 2012). Dat is nog minder dan de ruim woningen in 2011, en vergelijkbaar met het vorige dieptepunt in 2004 toen er ook sprake was van een aantal jaren met stagnatie op de woningmarkt. In de jaren was de nieuwbouwproductie juist relatief hoog, met een jaargemiddelde van woningen. Het beeld verschilt overigens per subregio binnen de Stadsregio. Zo is het aantal opleveringen in Amsterdam en Almere in 2011 en 2012 fors lager dan de jaren daarvoor, terwijl Noord de productie op peil wist te houden. Het beeld in Zuid schommelt sterk. Tabel 1: Gerealiseerde productie per deelregio, Deelregio * Totaal SRA Noord SRA Zuid Amsterdam Almere SRA+ Totaal *Cijfers 2012 zijn gebaseerd op prognose Definitieve cijfers CBS in juni 2013 beschikbaar. Plancapaciteit voor korte termijn gedaald Op de korte termijn is een sterke daling van plancapaciteit zien. In de monitor van 2013 zijn er rond de woningen ingevuld, terwijl een jaar eerder nog in die jaren werd verwacht. Er is dus sprake van een daling van 27%, ofwel een absolute afname in aantal van woningen over twee jaar. Deze afname wordt deels gecompenseerd door een verwachte stijging van de productie op de middellange termijn. Blijkbaar is een deel van de plannen vooruit geschoven. 2

3 Het is niet waarschijnlijk dat de volledige plancapaciteit voor 2013 en 2014 daadwerkelijk op korte termijn zal uitmonden in woningbouwproductie. Van alle plannen op korte termijn staat namelijk maar 60% qua planologische status als hard te boek. Tabel 2: Plancapaciteit korte, middellange en lange termijn, 2012 en MPC Monitor MPC Monitor Afname/toename Afname toename in % - 27% + 6% - Voor de periode tot 2020 heeft de Stadregio inclusief Almere plancapaciteit voor ruim woningen, voor de periode daarna nog eens krap Daarmee komt de totale plancapaciteit op bijna woningen. Verschillen naar deelregio: daling in Zuid het geringst De daling van de plancapaciteit voor de korte termijn doet zich in alle deelregio s voor, maar er zijn wel verschillen. In Almere is relatief de sterkste daling te zien, in het zuiden van de regio de geringste. Voor de hele periode is verreweg het grootste deel van de nieuwbouw in de Stadsregio+ gepland in Amsterdam (47%), daarnaast in Almere (17%), Noord (15%) en Zuid (21%). Dit komt qua verhouding redelijk goed overeen met de verdeling van de MRA-opgave in deze periode over de verschillende deelregio s binnen de Stadsregio+. Tabel 3: Plancapaciteit korte en middellange termijn naar deelregio Deelregio MPC MPC Totaal SRA Noord SRA Zuid Amsterdam Almere Totaal MRA-opgave tot 2020 alleen haalbaar als alle plancapaciteit tot nieuwbouw leidt Op MRA-niveau ligt er een opgave om tot 2040 een aantal van woningen te bouwen, onder meer om de mensen te kunnen huisvesten die nodig zijn voor de groeiende vraag naar arbeid door de toename van het aantal banen in de regio. Het grootste deel van deze woningbehoefte ( , 42%) concentreert zich in de periode Voor de Stadsregio gaat het om een opgave van woningen in de periode Dat zijn er gemiddeld per jaar. Met het huidige aantal van opleveringen per jaar wordt deze opgave zeker niet gehaald. De gemeenten hebben voor de periode een totale plancapaciteit van voor de periode opgegeven. Als deze plannen daadwerkelijk zouden worden gerealiseerd, dan zou het totaal voor de periode op ruim uitkomen. In een dergelijk zeer gunstig scenario zou de MRA-opgave dus in kwantitatief opzicht 3

4 worden gehaald. In de praktijk blijkt echter dat we over een wat langere termijn moeten rekenen met een planuitval van gemiddeld 30%. Het cijfermateriaal van de monitor 2013 duidt al op een hoger niveau van planuitval. Als we alle plannen die voor de periode zijn ingevuld als, potentieel of plan in voorbereiding optellen dan geeft dit een percentage van 60%! van alle plannen. Het percentage voor alleen en potentieel is rond de 35%. Daarmee komen we voor op een productie van ongeveer woningen, dus afgezet tegen de MRA-opgave op een tekort van woningen voor de Stadsregio+. Een dergelijk tekort leidt tot een verminderde toegankelijkheid en doorstroming van de woningmarkt, met mogelijke gevolgen voor de economische ontwikkeling van de regio. 3. Kleine segmentverschuivingen Lichte verschuiving van naar Binnen de nieuwbouwplannen ligt het accent op de sector. De cijfers laten echter, inspelend op de toegenomen vraag naar woningen, een lichte segmentverschuiving zien van naar. Dit geldt zowel voor de korte termijn (van 37% naar 40%) als de wat langere termijn (van 33% naar 36%). Het is nog geen overtuigende verschuiving, maar het kan een zich doorzettende tendens zijn. Door de stagnerende markt en de moeilijke toegang tot financiering, zullen potentiële kopers (tijdelijk) hun woonwens effectueren door voor een woning te kiezen. Tabel 4: Plancapaciteit naar eigendomsverhouding, 2012 en 2013 MPC2012 MPC2013 Periode Periode Huur 37% 40% Koop 63% 60% Periode Periode Huur 33% 36% Koop 67% 64% Planaanbod middeldure gegroeid Als we verder inzoomen op het nieuwbouwaanbod in de sector, zien we dat voor heel SRA+ 75% duurder is dan ,-. Dit is gelijk aan De cijfers naar segment laten, met uitzondering van een kleine uitruil tussen het segment tot en het segment net daarboven, regiobreed nauwelijks verschillen zien tussen beide jaren. Nog steeds bestaat een kwart van het planaanbod in de sector uit woningen met een prijs tot Vooral in Almere lijkt de productie van goedkopere woningen een hoge vlucht te nemen: het aandeel is groot (88%) en daarbinnen is een krappe helft geprogrammeerd als woning met een prijs tot Ook in SRA-Noord bestaat bijna de helft van de plancapaciteit aan woningen uit goedkopere woningen, maar het totale aandeel ligt hier wat lager (65%). Het 4

5 aandeel goedkope is hier gegroeid ten opzichte van vorig jaar, ten koste van middelduur en duur. Amsterdam kent het hoogste aandeel woningen vanaf Ook in Zuid is het aandeel in het duurste segment binnen de sector hoog; binnen de totale nieuwbouwproductie ligt dit aandeel echter lager dan het regionale gemiddelde. In Almere is juist het segment net onder het grootst. Tabel 5: Plancapaciteit , woningen naar prijssegment, 2012, 2013 Deelregio Koop Koop Koop Koop Koop MPC 2012 MPC 2013 < >350 Totaal % % Tabel 6: Plancapaciteit , woningen naar prijssegment en deelregio Deelregio Koop totaal Koop Koop Koop Koop Koop Koop SRA Noord SRA Zuid Almere Amsterdam SRA+ < > 350 Totaal Aantal % % % % % % % Relatief minder sociale en meer middeldure Als we verder inzoomen op het nieuwbouwaanbod in de sector op korte termijn zien we dat 68% wordt gerealiseerd in de sociale sector. In de monitor van 2012 was nog 74% van een geplande woningen een sociale woning. Op het totale aanbod van sociale binnen de nieuwbouw is echter nauwelijks een verschuiving te zien. In beide jaren is ruim een kwart van de productie een sociale woning. In het middensegment van wordt 16% van alle woningen gerealiseerd. Dit was in de monitor van 2012 nog 11%. Er lijkt een verschuiving plaats te vinden in het segment van sociaal naar middelduur. Dit moet echter als een relatieve verschuiving worden gezien in absolute zin is de plancapaciteit voor middeldure niet gegroeid en op de totale productie is het een heel klein aandeel. Het segment in de dure vrije sector vanaf 900 is met 16% even groot als het segment eronder. Alleen in de regio Noord zijn deze woningen niet geprogrammeerd. Tabel 7: Plancapaciteit , woningen naar prijssegment, 2012, 2013 Deelregio Huur Huur Huur Huur < > 900 Totaal MPC % MPC % 5

6 Tabel 8: Plancapaciteit , woningen naar prijssegment en deelregio Deelregio Huur totaal Huur < 681 Huur Huur > 900 Huur Totaal Aantal % % % % % SRA Noord SRA Zuid Almere Amsterdam SRA Veel nieuwbouwaanbod bestaat uit appartementen In de periode bestaat maar liefst 74% van het nieuwbouwaanbod in de Stadsregio+ uit appartementen. Dit aandeel is vrijwel gelijk met een jaar eerder (73%). Het aandeel appartementen is het hoogst in Amsterdam (84%), maar ook in Zuid beslaat de gestapelde bouw met 70% een fors deel van de plancapaciteit. Tabel 9: Plancapaciteit , eengezins en meergezins naar deelregio Deelregio Grondgebonden (eengezins) Appartementen (meergezins) % % SRA Noord SRA Zuid Amsterdam Almere SRA Plancapaciteit vergeleken met de vraag Hiervoor constateerden we dat de plancapaciteit voor de korte termijn weliswaar in absolute zin is afgenomen, maar dat zich in de samenstelling ervan (typen, prijsklassen, eigendomsvorm) niet veel wijzigingen hebben voorgedaan. Dat verandert dan ook weinig aan de conclusies die we vorig jaar trokken in de notitie Programmering, opnamecapaciteit en betaalbaarheid (Stadsregio Amsterdam, oktober 2012) 1 waar we het geplande nieuwbouwaanbod uit de monitor van 2012 confronteerden met de kwalitatieve vraag naar, de opnamecapaciteit voor en de betaalbaarheid van dat aanbod. We vergelijken we de belangrijkste conclusies uit dit rapport met de cijfers uit de monitor woningbouwcapaciteit Ontwikkeling productie, programmering en afzet woningen Het aanbod in de plancapaciteit is in nog altijd groter dan de verwachte opnamecapaciteit van de markt. Wel is het zo dat een deel van de capaciteit naar voren is geschoven en zoals eerder geconstateerd maar 60% van de plannen hard is. Of er sprake is van overprogrammering is, is lastig te zeggen; met het opknippen en flexibiliseren van plannen spelen gemeenten veel vaker in op de verwachte afzet. 1 De notitie is te downloaden van de website van de Stadsregio Amsterdam, via deze link: 6

7 Discrepantie tussen vraag en aanbod in gepland appartementenaanbod Het nieuwbouwaanbod in de Stadsregio+ bestond voor voor 73% uit appartementen en 27% uit eengezinswoningen. Voor is dit aandeel gelijk gebleven (74% appartementen). Net als vorig jaar constateren we dat dit aandeel op het niveau van de Stadsregio+ als geheel redelijk strookt met de verhoudingen die uit de vraagverkenning naar voren komen 2. Voor de stad Amsterdam zal dit aandeel ook aardig passen, maar vooral in de deelregio s Noord en Zuid blijft een discrepantie tussen vraag en aanbod bestaan. Betaalbaarheid planaanbod sector sluit nog onvoldoende aan op portemonnee van woningzoekenden De programma s bestaan in voor 60% uit (was in %), waarvan, net als in , 75% uit duurdere bestaat (32% en 43% > ). Uit het eerder aangehaalde vraagonderzoek weten we dat zo n 60% van de woningzoekende huishoudens niet meer dan kan financieren en slechts 30% een bestedingsruimte heeft van meer dan (dit verschilt wel per deelgebied). Veel van de jonge huishoudens onder de 35 jaar in de praktijk het meest verhuisgeneigd kan zelfs niet meer dan voor een woning neertellen. Er bestaat dus afgezet tegen de bestedingsmogelijkheden van woningzoekenden nog altijd een overaanbod aan geplande nieuwbouw in de (duurdere) sector. Hierbij 2 Verkenning naar de actuele vraag, op basis van veranderingen in de woon-/verhuiswensen van consumenten in de Stadsregio en Almere: Overwinteren op de regionale Amsterdamse woningmarkt, Effectverkenning van de actuele woonwensen (Stadsregio Amsterdam/RIGO, 2012) 7

8 moet wel bedacht worden dat er ook veel aanbod van wat goedkopere woningen is door ver van corporatiewoningen. Planaanbod sector speelt nog onvoldoende op (verwachte) verschuiving vraag van naar (vrije sector) Uit de bovenstaande vraagverkenning kwam naar voren dat 70% van de woningzoekenden in de sector door hun inkomen aangewezen is op de sociale sector. 30% kan dus in principe een betalen van boven de 681. Bovendien zal naar verwachting door veranderde financieringsmogelijkheden, onzekerheid over inkomen, etc. een deel van woningzoekenden met een wens dit segment als alternatief gaan zien. Ook voor woningzoekenden die op basis van hun inkomen wél in de sociale sector terecht kunnen, maar nog onvoldoende inschrijfduur hebben opgebouwd, is dit segment een oplossing. In de Stadsregio Amsterdam en Almere bestaat momenteel slechts 7% van de totale woningvoorraad uit marktwoningen. Er lijkt dan ook, zeker in de stedelijke gebieden binnen de regio, ruimte voor meer marktwoningen. Het totale planaanbod bestaat ook in nog steeds maar zeer beperkt uit vrije sector woningen. In was dit 11%, in is dit afgelopen naar 16%, maar in absolute zin nam het aantal niet toe. 5. Ontwikkelingen op basis van gespreksronde In april en mei heeft de Stadsregio met alle zestien gemeenten (deels met meerdere tegelijk) gesproken over de actuele ontwikkelingen op de lokale en subregionale woningmarkt, en over de strategie en werkwijze van gemeenten t.a.v. het bouwprogramma, en het zoeken en benutten van investeringsvermogen. De gesprekken leveren een kwalitatief beeld op, een verhaal als achtergrond bij de cijfers uit de Monitor. Uit de gesprekken kwamen de volgende belangrijkste ontwikkelingen naar voren: Stagnerende productie, fasering en aanpassing van programma De bouwproductie stagneert overal in de regio nog steeds doordat mensen niet durven of kunnen kopen (of huren) wat zij zoeken, en doordat ontwikkelaars en corporaties kampen met gebrek aan vermogen. Gemeenten houden er rekening mee dat deze situatie nog wel even aanhoudt, maar zoeken tegelijk naar manieren om het investeringsvermogen dat er wél is, toch te benutten. Veel plannen worden uitgesteld en/of aangepast. Kleiner is een centraal begrip dat bij de gesprekken aan de orde kwam: kleinere plannen, kleinere investeerders, en soms ook kleinere woningen. In sommige gemeenten vindt omzetting van naar plaats. Toch lijkt dit nog geen algemene trend die overal op grote schaal plaatsvindt. Een verwachte opbloei van het middeldure segment zet ook nog niet echt door. In sommige gemeenten groeit het aanbod in dit segment wel, maar zeker in de gemeenten buiten het gebied 020 blijven veel woningzoekenden toch in eerste instantie geneigd om een woning te kopen, mits dit binnen hun bereik ligt. Bovendien is de middeldure qua maandelijkse lasten lang niet altijd betaalbaarder dan een woning (zeker bij dalende prijzen), en gelden er strenge inkomensnormen. Zoals ook in de voorgaande hoofdstukken wel naar voren komt, schuift de productie op de wat langere termijn grotendeels integraal door naar latere jaren, hierover is op dit 8

9 moment toch weinig te voorspellen. Aanpassingen in het bouwprogramma vinden met name plaats op de korte termijn. In de bestaande voorraad loopt het aanbod overal steeds verder op, en zijn nog altijd prijsdalingen te zien. Over het algemeen is er nog de meeste vraag in het goedkope en middeldure segment (dat is wel een relatief begrip per gemeente). Op zoek naar investeringsvermogen en oplossend vermogen Ondanks het algemene beeld van stagnatie geven verschillende gemeenten aan dat er nog wel degelijk investeringsvermogen in de markt zit, en dat je als gemeente, investeerders en ontwikkelaars samen met goede wil en een goede marktoriëntatie best een initiatief van de grond kunt krijgen. Het moet op dit moment meer komen van de kleinere investeerders en ontwikkelaars dan van de traditionele grote partijen. Soms gaat het om plannen die van meet af aan al kleinschalig worden opgezet, maar er is ook regelmatig sprake van grotere plannen die worden opgedeeld en gefaseerd in kleinere eenheden. De grotere ontwikkelaars hebben veel moeite om plannen van de grond te krijgen en zijn veel minder actief dan voorheen. Als zij al investeren, dan gedragen zij zich vaak risicomijdend en richten zich op het makkelijkst afzetbare segment, vaak middeldure eengezinswoningen met een tuin. Soms willen ontwikkelaars of grondeigenaren van hun grondposities af, en zijn andere partijen juist op zoek naar mogelijkheden om projecten te ontwikkelen. Het is belangrijk om als gemeente hierop goed zicht te hebben en de geïnteresseerden van de goede informatie te voorzien om hun bij elkaar te brengen. Amsterdam heeft hiervoor b.v. een kaart gepresenteerd, Zaanstad is bezig met een app. Ontwikkelaars en gemeenten proberen op verschillende manieren de bouwkosten en woningprijzen te drukken. Het gaat dan o.a. om betere en slimmere afspraken met aannemers over het bouwproces en -materiaal (soms hele goedkope maar wel goede cascowoningen, eenvoudiger PvE s, uitgeven van grond in erfpacht, en afspraken met ontwikkelaars of grondeigenaren over de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur. De woningprijzen en woonlasten worden ook verlaagd door kleinere woningen te ontwikkelen, en door het aanbieden van startersleningen. Meer flexibiliteit De tijd van grote locaties in één doorgaand proces ontwikkelen lijkt voorlopig voorbij, sommige gemeenten denken dat deze manier van bouwen ook niet meer terugkeert. Op dit moment gaat alles stapje voor stapje, b.v. door postzegels van zo n woningen te ontwikkelen en te gaan bouwen als daarvan 70% verkocht is. Daarna volgt weer de volgende postzegel als er voldoende belangstelling is. In de gemeente Aalsmeer wordt bijvoorbeeld gewerkt volgens het concept 100-dagen woning. Een ontwikkelaars start pas met de bouw als de woning is verkocht, maar die wordt dan wel binnen 100 dagen opgeleverd. Deze flexibiliteit hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit van een gebied als geheel, de gemeenten handhaven actief het kwaliteitsniveau. Ook stellen zij bewust sommige hoogwaardige plannen die nu niet te ontwikkelen zijn voorlopig uit, in plaats van deze te verruilen voor plannen van mindere kwaliteit. De ruimtelijke en bouwkundige kaders worden in veel gemeenten wel (veel) flexibeler. Er wordt dan b.v. wel een algemeen kader op hoofdlijnen vastgesteld voor de stedenbouwkundige structuur en de openbare ruimte, maar daarbinnen zijn de (bestemmings)plannen zo flexibel mogelijk om direct te kunnen inspelen op wijzigingen in de belangstelling uit de markt. Het scheelt de gemeenten ook veel intern werk, dat gemoeid zou zijn met frequente formele planaanpassingen. 9

10 In sommige gemeenten wordt ook minder dan voorheen beleidsmatig gestuurd op het woningaanbod, de actuele interesse uit de markt krijgt hierin een belangrijker positie. Corporaties terughoudend en selectief De corporaties zijn zeer selectief en terughoudend in het oppakken en starten van nieuwe ontwikkelingen. De maatregelen van het kabinet Rutte II worden hiervoor doorgaans als reden aangegeven. Over het algemeen ronden de corporaties nog wel hun bestaande toezeggingen af, tenzij zij er zeer slecht voor staan, dan worden andere gegadigden gezocht. Sommige corporaties staan er momenteel heel slecht voor, andere beter. Dit heeft voor iedere gemeente andere gevolgen, afhankelijk van de corporaties die er actief zijn. Sommige corporaties shoppen in de regio, op zoek naar de meest lucratieve projecten (overigens net als andere ontwikkelaars). De relaties en transparantie tussen corporaties en gemeente wisselen per gemeente. Vooral kleinere gemeenten hebben soms moeite om met elkaar één lijn te trekken tegenover de regionaal opererende corporaties. 10

11 Bijlage: Plancapaciteit korte termijn naar deelregio en marktsegment, 2012 en 2013 (inclusief ) MPC 2012 Subregio opl (=100%) Huur totaal klasse I HUUR klasse II klasse III _prijs Koop totaal klasse I klasse II KOOP klasse III +IV klasse V prijs Huur of SRA Noord % 18% 5% 2% 0% 55% 13% 7% 18% 15% 2% 20% SRA Zuid % 31% 3% 3% 2% 55% 11% 2% 19% 17% 6% 5% Almere % 9% 3% 1% 0% 85% 22% 23% 24% 11% 4% 3% Amsterdam % 31% 4% 8% 0% 56% 3% 1% 17% 34% 0% 0% Totaal % 26% 4% 5% 0% 60% 9% 6% 19% 24% 2% 5% NB: totalen over driejaarsperiode MPC 2013 Subregio opl (=100%) Huur totaal klasse I HUUR klasse II klasse III _prijs Koop totaal klasse I klasse II KOOP klasse III klasse IV klasse V prijs Huur of SRA Noord % 21% 11% 0% 0% 60% 17% 13% 7% 3% 19% 1% 8% SRA Zuid % 24% 8% 4% 3% 39% 6% 3% 4% 6% 17% 3% 22% Almere % 6% 4% 1% 1% 85% 23% 16% 4% 40% 0% 1% 3% Amsterdam % 32% 4% 9% 0% 56% 0% 6% 18% 0% 32% 0% 0% Totaal % 26% 6% 5% 1% 56% 7% 7% 12% 6% 23% 1% 6% NB: totalen over tweejaarsperiode De percentages geven het marktaandeel van het segment binnen de totale productie weer en zijn weergegeven inclusief prijs, prijs op eigendomsverhouding. 11

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt ir. J.F.A. Krijnen Amsterdam School of Real Estate opleiding Master of Real Estate jaargang 2005

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront)

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Verslag CoP particuliere huursector Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Marieke Jonker-Verkaart, projectleider Platform31 Frank Wassenberg, senior projectleider Platform31 2 Speelveld, denk-

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 1.0 Inleiding Nederlandse wet- en regelgeving van de huurwoningmarkt vindt zijn oorsprong in de wederopbouw.

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie