Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit 2013 3 juni 2013"

Transcriptie

1 Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit juni 2013 Conclusies De nieuwe gegevens van een Monitor Plancapaciteit laten een stagnerende markt zien. De meest in het oog springende verandering ten opzichte van de monitor van 2012 is dat de plancapaciteit voor de korte termijn fors is afgenomen (-27%). Veel gemeenten hebben faserings- en prioriteringsslagen gedaan; met kleine, flexibele projecten proberen zij de nieuwbouw op gang te houden. De totale plancapaciteit tot 2020 (ruim ) is maar iets afgenomen; de daling op korte termijn betekent vooral verder vooruitschuiven naar de middellange termijn. Naast uitstel is te zien dat veel plannen nog in voorbereiding zijn of een potentiële status hebben. Zelfs van de plannen voor de korte termijn (2013/2014) heeft nog maar 60% planologische status die als hard is te kwalificeren. De kans op volledige realisatie van de kwantitatieve woningbouwopgave voor de MRA komt hiermee steeds verder weg te liggen. Naar marktsegmentatie is er voor de plancapaciteit voor de komende twee jaar regiobreed weinig verandering te zien. Het aandeel woningen is licht toegenomen. Deze verschuiving lijkt maar beperkt in te spelen op de toegenomen vraag naar woningen die aan de vraagkant is te zien. Het grootste deel van het planaanbod (60%) bestaat uit woningen. Een kwart van de woningen heeft een prijs tot Vooral in Almere en Noord staan deze woningen relatief veel geprogrammeerd. Amsterdam kent juist het hoogste aandeel woningen vanaf Binnen de sector zijn relatief iets minder sociale woningen geprogrammeerd (van 74% naar 68% van de woningen), maar als aandeel van de totale productie is er nauwelijks verschil te zien. Ruim een kwart van de totale productie is gepland binnen de sociale. Er zijn iets meer middeldure woningen dan vorig jaar geprogrammeerd (van 11% naar 16% van de woningen). Dit moet echter gezien worden als een relatieve verschuiving. In de absolute zin is de plancapaciteit voor middeldure niet gegroeid en op de totale productie is het een klein aandeel. Uit de gesprekken met gemeenten komt naar voren dat zij lopende plannen wel degelijk herprogrammeren. Tegelijkertijd proberen zij vast te houden aan beleidsdoelstellingen voor de langere termijn. Dat betekent dat zij locaties die geschikt zijn om pareltjes te ontwikkelen soms liever naar achteren schuiven dan te herontwikkelen tot een snel af te zetten marktsegment. Verder valt op dat gemeenten niet ver vooruit kunnen of willen kijken, maar vooral inzetten op kleinschalige, flexibele ontwikkeling. Daarmee wordt het gebruik van de monitor plancapaciteit als kwalitatief sturingsinstrument voor de langere termijn een stuk lastiger. 1. Inleiding Dit memo geeft een beeld van de belangrijkste uitkomsten uit de Monitor Plancapaciteit 2013 en de gespreksronde hierover langs de gemeenten. 1

2 In het cijfermatige deel over de plancapaciteit komt eerst de totale plancapaciteit op korte en middellange termijn aan de orde en de verschuivingen hierin ten opzichte van de vorige monitor. Vervolgens wordt aan de hand van de plancapaciteit op korte termijn ingezoomd op de marktsegmentatie (eigendomsverhouding, -prijsklassen). De ontwikkelingen in het aanbod worden vergeleken met ontwikkelingen aan de vraagzijde. Sinds 2007 voert RIGO jaarlijks in opdracht van de Stadsregio en de provincie Noord- Holland de Monitor Plancapaciteit uit. Deze geeft voor de korte, middellange en lange termijn een beeld van de nieuwbouwcapaciteit in de gemeenten, op basis van informatie die de gemeenten zelf invullen. Met de invulronde van 2012 is de Monitor vernieuwd en ook dit jaar zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd. Eén ervan is de prijsklasse van woningen niet meer in vier maar in vijf prijsklassen in te delen. De reden hiervoor is om nauwkeuriger te kunnen bepalen of vraag en aanbod op elkaar aansluiten en beter zicht te krijgen in welke prijsklasse er nu precies gebouwd wordt. Tot slot gaan we in op een aantal ontwikkelingen die naar voren zijn gekomen tijdens de gespreksronde die in april/mei 2013 is gehouden. 2. De nieuwbouwproductie stagneert en daarmee ook de realisering van de MRAbouwopgave Gerealiseerde productie De cijfers bevestigen het beeld van een stagnerende nieuwbouwproductie in de Stadsregio. Voor 2012 komt het productiecijfer naar verwachting op woningen te liggen (prognosecijfer 2012). Dat is nog minder dan de ruim woningen in 2011, en vergelijkbaar met het vorige dieptepunt in 2004 toen er ook sprake was van een aantal jaren met stagnatie op de woningmarkt. In de jaren was de nieuwbouwproductie juist relatief hoog, met een jaargemiddelde van woningen. Het beeld verschilt overigens per subregio binnen de Stadsregio. Zo is het aantal opleveringen in Amsterdam en Almere in 2011 en 2012 fors lager dan de jaren daarvoor, terwijl Noord de productie op peil wist te houden. Het beeld in Zuid schommelt sterk. Tabel 1: Gerealiseerde productie per deelregio, Deelregio * Totaal SRA Noord SRA Zuid Amsterdam Almere SRA+ Totaal *Cijfers 2012 zijn gebaseerd op prognose Definitieve cijfers CBS in juni 2013 beschikbaar. Plancapaciteit voor korte termijn gedaald Op de korte termijn is een sterke daling van plancapaciteit zien. In de monitor van 2013 zijn er rond de woningen ingevuld, terwijl een jaar eerder nog in die jaren werd verwacht. Er is dus sprake van een daling van 27%, ofwel een absolute afname in aantal van woningen over twee jaar. Deze afname wordt deels gecompenseerd door een verwachte stijging van de productie op de middellange termijn. Blijkbaar is een deel van de plannen vooruit geschoven. 2

3 Het is niet waarschijnlijk dat de volledige plancapaciteit voor 2013 en 2014 daadwerkelijk op korte termijn zal uitmonden in woningbouwproductie. Van alle plannen op korte termijn staat namelijk maar 60% qua planologische status als hard te boek. Tabel 2: Plancapaciteit korte, middellange en lange termijn, 2012 en MPC Monitor MPC Monitor Afname/toename Afname toename in % - 27% + 6% - Voor de periode tot 2020 heeft de Stadregio inclusief Almere plancapaciteit voor ruim woningen, voor de periode daarna nog eens krap Daarmee komt de totale plancapaciteit op bijna woningen. Verschillen naar deelregio: daling in Zuid het geringst De daling van de plancapaciteit voor de korte termijn doet zich in alle deelregio s voor, maar er zijn wel verschillen. In Almere is relatief de sterkste daling te zien, in het zuiden van de regio de geringste. Voor de hele periode is verreweg het grootste deel van de nieuwbouw in de Stadsregio+ gepland in Amsterdam (47%), daarnaast in Almere (17%), Noord (15%) en Zuid (21%). Dit komt qua verhouding redelijk goed overeen met de verdeling van de MRA-opgave in deze periode over de verschillende deelregio s binnen de Stadsregio+. Tabel 3: Plancapaciteit korte en middellange termijn naar deelregio Deelregio MPC MPC Totaal SRA Noord SRA Zuid Amsterdam Almere Totaal MRA-opgave tot 2020 alleen haalbaar als alle plancapaciteit tot nieuwbouw leidt Op MRA-niveau ligt er een opgave om tot 2040 een aantal van woningen te bouwen, onder meer om de mensen te kunnen huisvesten die nodig zijn voor de groeiende vraag naar arbeid door de toename van het aantal banen in de regio. Het grootste deel van deze woningbehoefte ( , 42%) concentreert zich in de periode Voor de Stadsregio gaat het om een opgave van woningen in de periode Dat zijn er gemiddeld per jaar. Met het huidige aantal van opleveringen per jaar wordt deze opgave zeker niet gehaald. De gemeenten hebben voor de periode een totale plancapaciteit van voor de periode opgegeven. Als deze plannen daadwerkelijk zouden worden gerealiseerd, dan zou het totaal voor de periode op ruim uitkomen. In een dergelijk zeer gunstig scenario zou de MRA-opgave dus in kwantitatief opzicht 3

4 worden gehaald. In de praktijk blijkt echter dat we over een wat langere termijn moeten rekenen met een planuitval van gemiddeld 30%. Het cijfermateriaal van de monitor 2013 duidt al op een hoger niveau van planuitval. Als we alle plannen die voor de periode zijn ingevuld als, potentieel of plan in voorbereiding optellen dan geeft dit een percentage van 60%! van alle plannen. Het percentage voor alleen en potentieel is rond de 35%. Daarmee komen we voor op een productie van ongeveer woningen, dus afgezet tegen de MRA-opgave op een tekort van woningen voor de Stadsregio+. Een dergelijk tekort leidt tot een verminderde toegankelijkheid en doorstroming van de woningmarkt, met mogelijke gevolgen voor de economische ontwikkeling van de regio. 3. Kleine segmentverschuivingen Lichte verschuiving van naar Binnen de nieuwbouwplannen ligt het accent op de sector. De cijfers laten echter, inspelend op de toegenomen vraag naar woningen, een lichte segmentverschuiving zien van naar. Dit geldt zowel voor de korte termijn (van 37% naar 40%) als de wat langere termijn (van 33% naar 36%). Het is nog geen overtuigende verschuiving, maar het kan een zich doorzettende tendens zijn. Door de stagnerende markt en de moeilijke toegang tot financiering, zullen potentiële kopers (tijdelijk) hun woonwens effectueren door voor een woning te kiezen. Tabel 4: Plancapaciteit naar eigendomsverhouding, 2012 en 2013 MPC2012 MPC2013 Periode Periode Huur 37% 40% Koop 63% 60% Periode Periode Huur 33% 36% Koop 67% 64% Planaanbod middeldure gegroeid Als we verder inzoomen op het nieuwbouwaanbod in de sector, zien we dat voor heel SRA+ 75% duurder is dan ,-. Dit is gelijk aan De cijfers naar segment laten, met uitzondering van een kleine uitruil tussen het segment tot en het segment net daarboven, regiobreed nauwelijks verschillen zien tussen beide jaren. Nog steeds bestaat een kwart van het planaanbod in de sector uit woningen met een prijs tot Vooral in Almere lijkt de productie van goedkopere woningen een hoge vlucht te nemen: het aandeel is groot (88%) en daarbinnen is een krappe helft geprogrammeerd als woning met een prijs tot Ook in SRA-Noord bestaat bijna de helft van de plancapaciteit aan woningen uit goedkopere woningen, maar het totale aandeel ligt hier wat lager (65%). Het 4

5 aandeel goedkope is hier gegroeid ten opzichte van vorig jaar, ten koste van middelduur en duur. Amsterdam kent het hoogste aandeel woningen vanaf Ook in Zuid is het aandeel in het duurste segment binnen de sector hoog; binnen de totale nieuwbouwproductie ligt dit aandeel echter lager dan het regionale gemiddelde. In Almere is juist het segment net onder het grootst. Tabel 5: Plancapaciteit , woningen naar prijssegment, 2012, 2013 Deelregio Koop Koop Koop Koop Koop MPC 2012 MPC 2013 < >350 Totaal % % Tabel 6: Plancapaciteit , woningen naar prijssegment en deelregio Deelregio Koop totaal Koop Koop Koop Koop Koop Koop SRA Noord SRA Zuid Almere Amsterdam SRA+ < > 350 Totaal Aantal % % % % % % % Relatief minder sociale en meer middeldure Als we verder inzoomen op het nieuwbouwaanbod in de sector op korte termijn zien we dat 68% wordt gerealiseerd in de sociale sector. In de monitor van 2012 was nog 74% van een geplande woningen een sociale woning. Op het totale aanbod van sociale binnen de nieuwbouw is echter nauwelijks een verschuiving te zien. In beide jaren is ruim een kwart van de productie een sociale woning. In het middensegment van wordt 16% van alle woningen gerealiseerd. Dit was in de monitor van 2012 nog 11%. Er lijkt een verschuiving plaats te vinden in het segment van sociaal naar middelduur. Dit moet echter als een relatieve verschuiving worden gezien in absolute zin is de plancapaciteit voor middeldure niet gegroeid en op de totale productie is het een heel klein aandeel. Het segment in de dure vrije sector vanaf 900 is met 16% even groot als het segment eronder. Alleen in de regio Noord zijn deze woningen niet geprogrammeerd. Tabel 7: Plancapaciteit , woningen naar prijssegment, 2012, 2013 Deelregio Huur Huur Huur Huur < > 900 Totaal MPC % MPC % 5

6 Tabel 8: Plancapaciteit , woningen naar prijssegment en deelregio Deelregio Huur totaal Huur < 681 Huur Huur > 900 Huur Totaal Aantal % % % % % SRA Noord SRA Zuid Almere Amsterdam SRA Veel nieuwbouwaanbod bestaat uit appartementen In de periode bestaat maar liefst 74% van het nieuwbouwaanbod in de Stadsregio+ uit appartementen. Dit aandeel is vrijwel gelijk met een jaar eerder (73%). Het aandeel appartementen is het hoogst in Amsterdam (84%), maar ook in Zuid beslaat de gestapelde bouw met 70% een fors deel van de plancapaciteit. Tabel 9: Plancapaciteit , eengezins en meergezins naar deelregio Deelregio Grondgebonden (eengezins) Appartementen (meergezins) % % SRA Noord SRA Zuid Amsterdam Almere SRA Plancapaciteit vergeleken met de vraag Hiervoor constateerden we dat de plancapaciteit voor de korte termijn weliswaar in absolute zin is afgenomen, maar dat zich in de samenstelling ervan (typen, prijsklassen, eigendomsvorm) niet veel wijzigingen hebben voorgedaan. Dat verandert dan ook weinig aan de conclusies die we vorig jaar trokken in de notitie Programmering, opnamecapaciteit en betaalbaarheid (Stadsregio Amsterdam, oktober 2012) 1 waar we het geplande nieuwbouwaanbod uit de monitor van 2012 confronteerden met de kwalitatieve vraag naar, de opnamecapaciteit voor en de betaalbaarheid van dat aanbod. We vergelijken we de belangrijkste conclusies uit dit rapport met de cijfers uit de monitor woningbouwcapaciteit Ontwikkeling productie, programmering en afzet woningen Het aanbod in de plancapaciteit is in nog altijd groter dan de verwachte opnamecapaciteit van de markt. Wel is het zo dat een deel van de capaciteit naar voren is geschoven en zoals eerder geconstateerd maar 60% van de plannen hard is. Of er sprake is van overprogrammering is, is lastig te zeggen; met het opknippen en flexibiliseren van plannen spelen gemeenten veel vaker in op de verwachte afzet. 1 De notitie is te downloaden van de website van de Stadsregio Amsterdam, via deze link: 6

7 Discrepantie tussen vraag en aanbod in gepland appartementenaanbod Het nieuwbouwaanbod in de Stadsregio+ bestond voor voor 73% uit appartementen en 27% uit eengezinswoningen. Voor is dit aandeel gelijk gebleven (74% appartementen). Net als vorig jaar constateren we dat dit aandeel op het niveau van de Stadsregio+ als geheel redelijk strookt met de verhoudingen die uit de vraagverkenning naar voren komen 2. Voor de stad Amsterdam zal dit aandeel ook aardig passen, maar vooral in de deelregio s Noord en Zuid blijft een discrepantie tussen vraag en aanbod bestaan. Betaalbaarheid planaanbod sector sluit nog onvoldoende aan op portemonnee van woningzoekenden De programma s bestaan in voor 60% uit (was in %), waarvan, net als in , 75% uit duurdere bestaat (32% en 43% > ). Uit het eerder aangehaalde vraagonderzoek weten we dat zo n 60% van de woningzoekende huishoudens niet meer dan kan financieren en slechts 30% een bestedingsruimte heeft van meer dan (dit verschilt wel per deelgebied). Veel van de jonge huishoudens onder de 35 jaar in de praktijk het meest verhuisgeneigd kan zelfs niet meer dan voor een woning neertellen. Er bestaat dus afgezet tegen de bestedingsmogelijkheden van woningzoekenden nog altijd een overaanbod aan geplande nieuwbouw in de (duurdere) sector. Hierbij 2 Verkenning naar de actuele vraag, op basis van veranderingen in de woon-/verhuiswensen van consumenten in de Stadsregio en Almere: Overwinteren op de regionale Amsterdamse woningmarkt, Effectverkenning van de actuele woonwensen (Stadsregio Amsterdam/RIGO, 2012) 7

8 moet wel bedacht worden dat er ook veel aanbod van wat goedkopere woningen is door ver van corporatiewoningen. Planaanbod sector speelt nog onvoldoende op (verwachte) verschuiving vraag van naar (vrije sector) Uit de bovenstaande vraagverkenning kwam naar voren dat 70% van de woningzoekenden in de sector door hun inkomen aangewezen is op de sociale sector. 30% kan dus in principe een betalen van boven de 681. Bovendien zal naar verwachting door veranderde financieringsmogelijkheden, onzekerheid over inkomen, etc. een deel van woningzoekenden met een wens dit segment als alternatief gaan zien. Ook voor woningzoekenden die op basis van hun inkomen wél in de sociale sector terecht kunnen, maar nog onvoldoende inschrijfduur hebben opgebouwd, is dit segment een oplossing. In de Stadsregio Amsterdam en Almere bestaat momenteel slechts 7% van de totale woningvoorraad uit marktwoningen. Er lijkt dan ook, zeker in de stedelijke gebieden binnen de regio, ruimte voor meer marktwoningen. Het totale planaanbod bestaat ook in nog steeds maar zeer beperkt uit vrije sector woningen. In was dit 11%, in is dit afgelopen naar 16%, maar in absolute zin nam het aantal niet toe. 5. Ontwikkelingen op basis van gespreksronde In april en mei heeft de Stadsregio met alle zestien gemeenten (deels met meerdere tegelijk) gesproken over de actuele ontwikkelingen op de lokale en subregionale woningmarkt, en over de strategie en werkwijze van gemeenten t.a.v. het bouwprogramma, en het zoeken en benutten van investeringsvermogen. De gesprekken leveren een kwalitatief beeld op, een verhaal als achtergrond bij de cijfers uit de Monitor. Uit de gesprekken kwamen de volgende belangrijkste ontwikkelingen naar voren: Stagnerende productie, fasering en aanpassing van programma De bouwproductie stagneert overal in de regio nog steeds doordat mensen niet durven of kunnen kopen (of huren) wat zij zoeken, en doordat ontwikkelaars en corporaties kampen met gebrek aan vermogen. Gemeenten houden er rekening mee dat deze situatie nog wel even aanhoudt, maar zoeken tegelijk naar manieren om het investeringsvermogen dat er wél is, toch te benutten. Veel plannen worden uitgesteld en/of aangepast. Kleiner is een centraal begrip dat bij de gesprekken aan de orde kwam: kleinere plannen, kleinere investeerders, en soms ook kleinere woningen. In sommige gemeenten vindt omzetting van naar plaats. Toch lijkt dit nog geen algemene trend die overal op grote schaal plaatsvindt. Een verwachte opbloei van het middeldure segment zet ook nog niet echt door. In sommige gemeenten groeit het aanbod in dit segment wel, maar zeker in de gemeenten buiten het gebied 020 blijven veel woningzoekenden toch in eerste instantie geneigd om een woning te kopen, mits dit binnen hun bereik ligt. Bovendien is de middeldure qua maandelijkse lasten lang niet altijd betaalbaarder dan een woning (zeker bij dalende prijzen), en gelden er strenge inkomensnormen. Zoals ook in de voorgaande hoofdstukken wel naar voren komt, schuift de productie op de wat langere termijn grotendeels integraal door naar latere jaren, hierover is op dit 8

9 moment toch weinig te voorspellen. Aanpassingen in het bouwprogramma vinden met name plaats op de korte termijn. In de bestaande voorraad loopt het aanbod overal steeds verder op, en zijn nog altijd prijsdalingen te zien. Over het algemeen is er nog de meeste vraag in het goedkope en middeldure segment (dat is wel een relatief begrip per gemeente). Op zoek naar investeringsvermogen en oplossend vermogen Ondanks het algemene beeld van stagnatie geven verschillende gemeenten aan dat er nog wel degelijk investeringsvermogen in de markt zit, en dat je als gemeente, investeerders en ontwikkelaars samen met goede wil en een goede marktoriëntatie best een initiatief van de grond kunt krijgen. Het moet op dit moment meer komen van de kleinere investeerders en ontwikkelaars dan van de traditionele grote partijen. Soms gaat het om plannen die van meet af aan al kleinschalig worden opgezet, maar er is ook regelmatig sprake van grotere plannen die worden opgedeeld en gefaseerd in kleinere eenheden. De grotere ontwikkelaars hebben veel moeite om plannen van de grond te krijgen en zijn veel minder actief dan voorheen. Als zij al investeren, dan gedragen zij zich vaak risicomijdend en richten zich op het makkelijkst afzetbare segment, vaak middeldure eengezinswoningen met een tuin. Soms willen ontwikkelaars of grondeigenaren van hun grondposities af, en zijn andere partijen juist op zoek naar mogelijkheden om projecten te ontwikkelen. Het is belangrijk om als gemeente hierop goed zicht te hebben en de geïnteresseerden van de goede informatie te voorzien om hun bij elkaar te brengen. Amsterdam heeft hiervoor b.v. een kaart gepresenteerd, Zaanstad is bezig met een app. Ontwikkelaars en gemeenten proberen op verschillende manieren de bouwkosten en woningprijzen te drukken. Het gaat dan o.a. om betere en slimmere afspraken met aannemers over het bouwproces en -materiaal (soms hele goedkope maar wel goede cascowoningen, eenvoudiger PvE s, uitgeven van grond in erfpacht, en afspraken met ontwikkelaars of grondeigenaren over de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur. De woningprijzen en woonlasten worden ook verlaagd door kleinere woningen te ontwikkelen, en door het aanbieden van startersleningen. Meer flexibiliteit De tijd van grote locaties in één doorgaand proces ontwikkelen lijkt voorlopig voorbij, sommige gemeenten denken dat deze manier van bouwen ook niet meer terugkeert. Op dit moment gaat alles stapje voor stapje, b.v. door postzegels van zo n woningen te ontwikkelen en te gaan bouwen als daarvan 70% verkocht is. Daarna volgt weer de volgende postzegel als er voldoende belangstelling is. In de gemeente Aalsmeer wordt bijvoorbeeld gewerkt volgens het concept 100-dagen woning. Een ontwikkelaars start pas met de bouw als de woning is verkocht, maar die wordt dan wel binnen 100 dagen opgeleverd. Deze flexibiliteit hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit van een gebied als geheel, de gemeenten handhaven actief het kwaliteitsniveau. Ook stellen zij bewust sommige hoogwaardige plannen die nu niet te ontwikkelen zijn voorlopig uit, in plaats van deze te verruilen voor plannen van mindere kwaliteit. De ruimtelijke en bouwkundige kaders worden in veel gemeenten wel (veel) flexibeler. Er wordt dan b.v. wel een algemeen kader op hoofdlijnen vastgesteld voor de stedenbouwkundige structuur en de openbare ruimte, maar daarbinnen zijn de (bestemmings)plannen zo flexibel mogelijk om direct te kunnen inspelen op wijzigingen in de belangstelling uit de markt. Het scheelt de gemeenten ook veel intern werk, dat gemoeid zou zijn met frequente formele planaanpassingen. 9

10 In sommige gemeenten wordt ook minder dan voorheen beleidsmatig gestuurd op het woningaanbod, de actuele interesse uit de markt krijgt hierin een belangrijker positie. Corporaties terughoudend en selectief De corporaties zijn zeer selectief en terughoudend in het oppakken en starten van nieuwe ontwikkelingen. De maatregelen van het kabinet Rutte II worden hiervoor doorgaans als reden aangegeven. Over het algemeen ronden de corporaties nog wel hun bestaande toezeggingen af, tenzij zij er zeer slecht voor staan, dan worden andere gegadigden gezocht. Sommige corporaties staan er momenteel heel slecht voor, andere beter. Dit heeft voor iedere gemeente andere gevolgen, afhankelijk van de corporaties die er actief zijn. Sommige corporaties shoppen in de regio, op zoek naar de meest lucratieve projecten (overigens net als andere ontwikkelaars). De relaties en transparantie tussen corporaties en gemeente wisselen per gemeente. Vooral kleinere gemeenten hebben soms moeite om met elkaar één lijn te trekken tegenover de regionaal opererende corporaties. 10

11 Bijlage: Plancapaciteit korte termijn naar deelregio en marktsegment, 2012 en 2013 (inclusief ) MPC 2012 Subregio opl (=100%) Huur totaal klasse I HUUR klasse II klasse III _prijs Koop totaal klasse I klasse II KOOP klasse III +IV klasse V prijs Huur of SRA Noord % 18% 5% 2% 0% 55% 13% 7% 18% 15% 2% 20% SRA Zuid % 31% 3% 3% 2% 55% 11% 2% 19% 17% 6% 5% Almere % 9% 3% 1% 0% 85% 22% 23% 24% 11% 4% 3% Amsterdam % 31% 4% 8% 0% 56% 3% 1% 17% 34% 0% 0% Totaal % 26% 4% 5% 0% 60% 9% 6% 19% 24% 2% 5% NB: totalen over driejaarsperiode MPC 2013 Subregio opl (=100%) Huur totaal klasse I HUUR klasse II klasse III _prijs Koop totaal klasse I klasse II KOOP klasse III klasse IV klasse V prijs Huur of SRA Noord % 21% 11% 0% 0% 60% 17% 13% 7% 3% 19% 1% 8% SRA Zuid % 24% 8% 4% 3% 39% 6% 3% 4% 6% 17% 3% 22% Almere % 6% 4% 1% 1% 85% 23% 16% 4% 40% 0% 1% 3% Amsterdam % 32% 4% 9% 0% 56% 0% 6% 18% 0% 32% 0% 0% Totaal % 26% 6% 5% 1% 56% 7% 7% 12% 6% 23% 1% 6% NB: totalen over tweejaarsperiode De percentages geven het marktaandeel van het segment binnen de totale productie weer en zijn weergegeven inclusief prijs, prijs op eigendomsverhouding. 11

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Peter Boelhouwer 11-10-2016 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Gaat het herstel op de koopwoningmarkt (te) snel? Toekomstige

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP ---------- over de crisis, de veranderde vraag en het weinig flexibele planaanbod oftewel waarom het nog altijd niet zo wil vlotten met de woningbouw Symposium Woningmarkt Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Stand van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant

Stand van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant Stand van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant Wat beweegt de woningmarkt in (Zuidoost-)Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Raadsledenbijeenkomst Metropoolregio

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1625773 Behandelend ambtenaar : M.H.M. Timmermans Directie/bureau : Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving/ Bureau Ontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte Edam-Volendam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

DE REGIO. Wat is de regio

DE REGIO. Wat is de regio Wat is de regio DE REGIO Waarom werken we samen Wie beslist Welke afspraken zijn er in welk samenwerkingsverband en hoe verhouden die zich tot elkaar Ophalen hoe u geïnformeerd wilt worden Regionale samenwerking

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015 Masterclass woningmarktonderzoek Companen 50 jaar 1 oktober 2015 De woningmarkt is een complex systeem Woningmarkt is een onvolkomen markt - Overheid stuurt op de vraag- en aanbodkant Locatiebeleid Woningbouwprogrammering

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

Toetsingskader woningbouwplannen Delft

Toetsingskader woningbouwplannen Delft Toetsingskader woningbouwplannen Delft Nuanceringen op de notitie september 2013 Harry Boumeester / TU Delft Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde / Challenge the future Inhoud van de presentatie

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 DATUM 28 maart 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 Inleiding In juni 2013 heeft de provincie Utrecht

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

WONINGBOUW- MONITOR

WONINGBOUW- MONITOR 216-397 WONINGBOUW- MONITOR September 216 1 Inleiding Bij het vaststellen van de Woonvisie in september 215 is besloten het urgentieprogramma nog 3 jaar door te zetten om de plannen tot uitvoering te brengen.

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

28 Februari 2017 Woonvisie

28 Februari 2017 Woonvisie 28 Februari 2017 Woonvisie Actualisering Woonvisie Purmerend Milou van Putten Oude visie ( uit 2012) Een aansprekende woningvoorraad Iedereen op zijn plek, vooral qua betaalbaarheid. Een prettige woonomgeving.

Nadere informatie

11 juni 2014 PN 328071

11 juni 2014 PN 328071 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 juni 2014 PN 328071 Betreft Woningbehoefte De Nieuwe Tuinderij 1 Aanleiding In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven dat een

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Monitor Woningmarkt. wonen

Monitor Woningmarkt. wonen Monitor Woningmarkt wonen Vastgesteld op 9 juli 214 Inhoud Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen woningmarkt 213 5 2 Woningbouwrealisatie 213 11 3 Vooruitblik woningbouw 15 2 Monitor Woningmarkt 214

Nadere informatie

Conferentie stedelijke herprogrammering woningbouw 23 juni 2011

Conferentie stedelijke herprogrammering woningbouw 23 juni 2011 Conferentie stedelijke herprogrammering woningbouw 23 juni 2011 De aanpak prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft directeur Nieuwe Markten, Bouwfonds Ontwikkeling 1 Vermelding

Nadere informatie

VGM NL en NVM: Woningnood in vrije huursector nog niet afgewend

VGM NL en NVM: Woningnood in vrije huursector nog niet afgewend Forse daling vergunningverlening woningbouw Hogere grondprijs belemmert groei woningbouw Waarom de koopwoningmarkt herstelt, maar niet naar het oude niveau 40 BOUWENDNL Februari 2015 Toekomst EIB-STUDIE

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost In deze notitie wordt het woningbouwprogramma dat met het bestemmingsplan De Groendijck- Oost, Driebruggen kan worden gerealiseerd, onderbouwd.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Versie juni 2016 Inleiding In deze derde monitor woningproductie wordt in vogelvlucht een weergave gegeven van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Het

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven.

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Nummer: 6c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 7 april 2015 Aanleiding Op

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Kwalitatief afwegingskader woningbouwontwikkeling

Kwalitatief afwegingskader woningbouwontwikkeling negatief positief Kwalitatief afwegingskader woningbouwontwikkeling Het kwalitatief afwegingskader is een procesinstrument dat voor de huidige planningslijst, maar ook bij nieuwe plannen en de jaarlijkse

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Geachte raad, Met vriendelijke groet, R.E.C. Reynvaan Wethouder Wonen

Geachte raad, Met vriendelijke groet, R.E.C. Reynvaan Wethouder Wonen Aan: De gemeenteraad van Dordrecht Van: Wethouder wonen R.E.C. Reynvaan Betreft: Beantwoording motie 150630/M5: M5 Motie werken aan de woningmarkt. Datum: 20 januari 2016 Geachte raad, In uw motie met

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam o.b.v. monitor plancapaciteit woningbouw 2012 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Concept 19 december 2013 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 De woonagenda 2014 van de stadsregio Arnhem Nijmegen De 20 gemeenten in de stadsregio vormen een aantrekkelijk

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Regionale woonagenda 2020

Regionale woonagenda 2020 Regionale woonagenda 2020 1. Stad en ommeland bieden samen een breed palet aan woonmilieus dat aansluit bij de behoefte. 2. De feitelijke afspraken, ook over het nieuwbouwprogramma, organiseren we in drie

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Basisdocument regionale afspraken woningbouw. Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland

Basisdocument regionale afspraken woningbouw. Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland Basisdocument regionale afspraken woningbouw Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland Stec Groep 7 juli 2017 Basisdocument regionale afspraken woningbouw 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Wat zijn de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig perspectief van Landje van Van Riessen, Bispinckpark en Dr. Dirk Bakkerlaan? De ontwikkelingen

Nadere informatie

Factsheet Peiling woonvoorkeuren en reacties beleidsplannen uitkomsten WoON-module Wens en Werkelijkheid

Factsheet Peiling woonvoorkeuren en reacties beleidsplannen uitkomsten WoON-module Wens en Werkelijkheid Factsheet Peiling woonvoorkeuren en reacties beleidsplannen uitkomsten WoON-module Wens en Werkelijkheid Inleiding: tijd voor een tussenmeting De basismodule van het WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON2009)

Nadere informatie

Aan cijfers geen gebrek, maar waar is de balans? Algemene ledenvergadering Vereniging Onderdak Westvoorne 16 april 2014

Aan cijfers geen gebrek, maar waar is de balans? Algemene ledenvergadering Vereniging Onderdak Westvoorne 16 april 2014 Aan cijfers geen gebrek, maar waar is de balans? Algemene ledenvergadering Vereniging Onderdak Westvoorne 16 april 2014 Opbouw presentatie Wat is de stadsregio en wie zijn wij? Tijden veranderen Beleid

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Bijlage 1: DE ANALYSE

Bijlage 1: DE ANALYSE Bijlage 1: DE ANALYSE ONTWIKKELING KWANTITATIEVE BEHOEFTE Om deze voor de U10-gemeenten te achterhalen zijn 2 landelijk erkende prognoses gebruikt: Primos en Pearl. Deze verschillen in methodiek, maar

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening

Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening Wethouder van Bouwen en Wonen M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening Uw brief van Uw

Nadere informatie

1.4 REGIONALE AFSTEMMING OP DE WONINGMARKT

1.4 REGIONALE AFSTEMMING OP DE WONINGMARKT 1.4 REGIONALE AFSTEMMING OP DE WONINGMARKT Taco van Hoek, directeur EIB Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur en senior adviseur Companen Jos Feijtel, directeur / eigenaar Wonen-Innovatie-Werkplaats Gespreksleider:

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES 2017-2022 1. De 3% groei ambitie De gemeenten van de U16 en de 22 corporaties, verenigd in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie