JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST

2 Inhoud blz. Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 2013 van Stichting Triodos Foundation, Zeist 7 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten per 31 december Overige gegevens 20 Overzicht fondsvermogens Overzicht verrichte schenkingen

3 Jaarverslag van het bestuur Stichting Triodos Foundation Stichting Triodos Foundation is een zelfstandige stichting gevestigd in Zeist. De stichting is gelieerd aan Triodos Bank NV. De statuten zijn in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. Als doelstelling is in de statuten opgenomen: "De stichting heeft ten doel initiatieven te bevorderen en te nemen die een aanzet willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde. Alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst." De Belastingdienst heeft vanaf de oprichting Stichting Triodos Foundation erkend als algemeen nut beogende instelling en ook in 2013 weer de ANBI-status toegekend. Stichting Triodos Foundation is sinds de oprichting lid van de Vereniging voor Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft en volgt de Gedragscode ten behoeve van de leden. Stichting Triodos Foundation steunt waardevolle en vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. Stichting Triodos Foundation biedt particulieren en bedrijfsrelaties die deze visie delen verschillende mogelijkheden om schenkingen te doen op een voor hen passende wijze en met een zelfgekozen doel. Deze schenkingen krijgen een bestemming in overeenstemming met de algemene doelstelling van de stichting. Stichting Triodos Foundation bevordert sinds 1971 een bewuste omgang met geld en stimuleert vernieuwende ontwikkelingen. Sinds de oprichting van Triodos Bank NV in 1980 beperkt Stichting Triodos Foundation zich hoofdzakelijk tot het toekennen van donaties. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van Triodos Bank NV en haar cliënten in de vorm van vele grote en kleine schenkingen. Vestigingen van Triodos Bank NV in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben elk een eigen stichting. De vestiging in Duitsland heeft het voornemen om op een gepast moment naar Duits recht een eigen stichting voor dit doel op te richten. Stichting Triodos Foundation onderscheidt drie werkgebieden: natuur en milieu, mens en maatschappij en internationale samenwerking. Integrale duurzame landbouw en gezonde voeding, zorg voor het en solidariteit met mensen in achterstandsituaties hebben binnen deze gebieden prioriteit. Vernieuwing, gericht op een veerkrachtige, duurzame samenleving, is de bindende factor. Door gerichte schenkingen en fondsen op naam, kan Stichting Triodos Foundation zich ook bezighouden met projecten op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, gezondheid, dierenwelzijn of natuureducatie. De stichting heeft een reactief beleid. Uit de vele projectaanvragen en projecten uit het eigen netwerk wordt een selectie gemaakt binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation en de beheerde fondsen. De stichting steunt geen individuen of lokale projecten. Criteria staan vermeld op de website. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in incidentele gevallen van de gestelde criteria af te wijken. 3

4 Nieuwe middelen ontvangt Stichting Triodos Foundation voornamelijk door individuele contacten met grotere schenkers, via de initiatiefnemers van Steunfondsen en van de rekeninghouders van Triodos Bank NV, die ervoor kunnen kiezen (een deel van) hun rentebijschrijvingen te schenken. In de samenwerking tussen Triodos Bank NV Nederland en Stichting Triodos Foundation kunnen projecten worden gepresenteerd via de communicatiekanalen van de bank. Daarbij kan direct of indirect gelegenheid geboden worden om aan de stichting te schenken en zo projecten te steunen. Ontwikkelingen in 2013 Voor Stichting Triodos Foundation was 2013 een jaar met groei in ontvangen schenkingen en verstrekte donaties. Het aantal Fondsen op Naam en Steunfondsen is gestegen met vier tot 88 van in totaal 100 grotere en kleinere fondsen onder beheer. Per maand ontvangt de stichting gemiddeld 50 aanvragen voor financiële steun. Met een selectie van aanvragers vindt intensief overleg plaats om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om het initiatief vanuit de stichting te steunen, materieel of immaterieel. In 2013 is het aantal Fondsen op Naam per saldo uitgebreid met twee tot een totaal van 40. Een Fonds op Naam heeft een op zichzelf staande doelstelling die goed past binnen het gevoerde beleid, gericht op een duurzame samenleving. Het aantal Steunfondsen - die specifieke projecten financieel ondersteunen - is per saldo toegenomen tot 48. Stichting Triodos Foundation bewaakt de geldstroom en is verantwoordelijk voor het definitief toekennen van de ontvangen bedragen. Schenkingen aan Steunfondsen en Fondsen op Naam worden geheel besteed aan de vastgelegde doelen. Dit is mogelijk omdat Triodos Bank NV alle personeels- en kantoorkosten van Sichting Triodos Foundation voor haar rekening neemt. Stichting Triodos Foundation beschikt over een eigen website (www.triodosfoundation.nl) en geeft een jaaroverzicht uit waarin verslag wordt gedaan van haar activiteiten. Voor 2013 zal het jaaroverzicht digitaal uitkomen. Zowel het jaaroverzicht als het jaarverslag met de jaarrekening zijn beschikbaar op de website, zo nodig op papier opvraagbaar voor geïnteresseerden. In 2013 is het communicatieplan uit 2012 met de komst van een communicatiemedewerkster verder uitgewerkt en uitgevoerd. Van projecten en resultaten kan nu veel sneller melding worden gemaakt via website en Facebook, waarmee het jaaroverzicht aan betekenis inboet. De administratie van projecten en fondsen is tot tevredenheid gedigitaliseerd en nagenoeg papierloos. Resultaat in 2013 Het balanstotaal is met 23,7% gegroeid tot EUR Het eigen vermogen van de stichting, bestaande uit vrij besteedbaar vermogen en bestemmingsreserves, steeg met 34,8% tot EUR

5 De stichting heeft een vrij besteedbaar vermogen dat daalde met 70,4% tot EUR De bestemmingsreserves stegen met 38,1% tot EUR Bestemmingsreserves worden aangehouden voor schenkingen met een vooraf vastgelegde doelstelling, zoals gebruikelijk in Algemene Fondsen, Fondsen op Naam en Steunfondsen. Het beleggingsbeleid is erop gericht een bescheiden deel van de bestemmingsreserves voor de lange termijn in duurzame fondsen te beleggen. De waarde van deze fondsen steeg in 2013 met 1,5% tot EUR Voor het overige worden de beschikbare middelen aangehouden op duurzame spaarrekeningen of een rekening-courant bij Triodos Bank NV. Enkele incourante beleggingen in vastgoedfondsen zijn aangehouden nadat deze eerder uit een nalatenschap werden verkregen. Op deze beleggingen is in het boekjaar een verlies genomen van EUR na herwaardering. Stichting Triodos Foundation heeft in 2013 voor EUR aan donaties verstrekt of toegezegd. Dat is een groei van 44,9% ten opzichte van In 2013 kwam EUR ter beschikking van de doelstelling, voornamelijk uit schenkingen en rentebaten en opbrengst beleggingen. Dit is een stijging van 70,5% ten opzichte van Stichting Triodos Foundation ontving in 2013 nalatenschappen van in totaal EUR (2012: ). Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in het totaal van de baten beschikbaar voor doelstelling is 33,2% (2012: 39,4%). De stichting streeft er niet naar een groot vermogen aan te houden. Door relatief grote schenkingen en nalatenschappen is het wenselijk langjarige programma's met jaarlijks budgetten per fonds vast te leggen. Dat zorgt voor een hoger balanstotaal. De algemene reserve, het vrij besteedbare vermogen bedroeg ultimo ,7% van het totaal eigen vermogen van de stichting (2012: 3,02%). In 2013 bedroegen de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving 0,0% (2012: 0,0%) en de totale uitvoeringskosten 0,46% (2012: 0,88%). Het beleid is erop gericht dit kostenpercentage zo laag mogelijk te houden. Triodos Bank NV neemt alle personeels- en kantoorkosten van Stichting Triodos Foundation voor haar rekening. Governance Het bestuur bestaat uit vier personen. De directie heeft van het bestuur een welomschreven mandaat tot het zelfstandig nemen van besluiten. Er is geen toezichthoudend orgaan. Het aantal medewerkers ultimo 2013 is vier (2012: drie), waaronder de directeur. Medewerkers zijn in dienst bij Triodos Bank NV. Hierbij wordt de Algemene Bank-CAO en het inschalingsbeleid van Triodos Bank NV gevolgd. Het aantal fte in het verslagjaar is gemiddeld 2,4 (2012: 2,3); twee medewerkers werken fulltime, twee medewerkers parttime. In 2013 is aan twee stagiaires een plaats geboden. Er zijn geen vrijwilligers. Wel verrichten medewerkers van Triodos Bank NV incidenteel werkzaamheden voor de stichting. Ontwikkelingen en vooruitzichten voor 2014 Stichting Triodos Foundation zal het tot nu toe gevoerde beleid voortzetten en zich verder blijven ontwikkelen als deskundig intermediair tussen schenkers en waardevolle, vernieuwende projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Het communicatiebeleid blijft gericht op schenken als nuttig en noodzakelijk binnen financiële dienstverlening. Stichting Triodos Foundation kan helpen en adviseren zonder daar kosten voor in rekening te brengen doordat Triodos Bank NV de personeels- en kantoorkosten voor haar rekening neemt. 5

6 De stichting is nauw betrokken bij een studie die tot doel heeft na te gaan wat de waarde van schenken is in de 21e eeuw en in het licht van een steeds vaker genoemde geefeconomie. Deze studie wordt in 2014 gepresenteerd. De plaats en de rol van Stichting Triodos Foundation binnen de organisatie van Triodos Bank als geheel wordt geëvalueerd. Dit zal op onderdelen leiden tot aanpassingen in het beleid. Het aantal fondsen onder beheer zal naar verwachting gelijk blijven. Voor 2014 zal het aantal en de totale omvang van ontvangen schenkingen in lijn liggen met het langjarig gemiddelde (EUR 1,2 miljoen). Doelstelling voor 2014 is het aantal en de omvang van donaties te laten stijgen en meer in lijn te brengen van de gemiddeld gestegen baten uit schenkingen en nalatenschappen. Het beleggingsbeleid zal evenals in 2013, naar verwachting in 2014 niet worden herzien. Zeist, 20 mei 2014 Bestuur [1] P.H. Aeby (voorzitter) [2] A.R. Notten-Klumpenaar (lid) C.H. Middendorp (penningmeester) G. van Wijk (secretaris) Directie, W.T.A.A.G.M. van den Bergh [1] Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en neemt daarbij besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen. Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn twee maal herbenoembaar zodat de maximale zittingsduur 12 jaar bedraagt. Deze regeling is bij statutenwijziging van 12 september 2006 van kracht geworden. Er is een rooster van aftreden. In 2013 is geen wijziging gekomen in de samenstelling van het bestuur. Wel zijn G. van Wijk en C.H. Middendorp van functie gewisseld. Bestuursbenoemingen vinden plaats bij wege van coöptatie na voorafgaande schriftelijke toestemming van Triodos Bank NV. Alle bestuursleden zijn werkzaam bij Triodos Bank. P.H. Aeby is daarnaast bestuursvoorzitter van Enclude Ltd en bestuurslid van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. De overige bestuursleden hebben geen relevante nevenfuncties. [2] In het verslagjaar was P. Blom voorzitter. Per 3 maart 2014 is het voorzitterschap overgedragen aan P.H. Aeby. 6

7 JAARREKENING 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST 7

8 Balans per 31 december 2013 (bedragen in EUR) Verwijzingen* ACTIVA Financiële vaste activa Deelnemingen in het kader van de doelstelling Beleggingen Immateriële activa 3 Software Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Algemene reserve Vastgelegd vermogen Bestemmingsreserve Voorziening Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Verstrekte garanties Vermogen belast met vruchtgebruik * De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 12. 8

9 Staat van baten en lasten over 2013 (bedragen in EUR) Fondsenwerving Verwijzingen* Baten uit eigen fondsenwerving ontvangen schenkingen ontvangen nalatenschappen Kosten eigen fondsenwerving wervingskosten 0 0 uitvoeringskosten 0 0 Beschikbaar uit fondsenwerving Overige baten en lasten Totaal beschikbaar voor doelstelling Bestedingen Verrichte schenkingen Uitvoeringskosten bestedingen Totaal besteed aan doelstelling Resultaat Bestemming resultaat Vrij besteedbaar vermogen Vastgelegd vermogen Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten uit eigen fondsenwerving 0,00% 0,00% Totale uitvoeringskosten in % van de baten uit eigen fondsenwerving 0,46% 0,88% * De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 17. 9

10 Toelichting op de balans en de staat van baten en Lasten (bedragen in EURO) ALGEMEEN De jaarrekening wordt opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen (RJ 650). De aard van de werkzaamheden maakt het niet mogelijk een begroting samen te stellen voor het volgende boekjaar Er is onvoldoende inzicht in de te verwachten schenkingen en nalatenschappen. Als gevolg hiervan en van het ontbreken van inzicht in de te verwachten aanvragen voor schenkingen, is er tevens onvoldoende inzicht in de te verwachten te verrichten schenkingen. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Bij deelnemingen in het kader van de doelstelling wordt geen invloed van betekenis uitgeoefend op het zakelijk en financieel beleid. Deze deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingprijs dan wel een lagere actuele waarde. In afwijking hiervan worden effecten in Triodos Bank NV en Triodos beleggingsfondsen gewaardeerd op actuele waarde, aangezien deze beursgenoteerd zijn of hierin een actieve markt wordt onderhouden. In verband met de goede verhandelbaarheid worden gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen van de genoemde effecten verantwoord in de staat van baten en lasten. Beleggingen in onroerende zaken worden gewaardeerd op verkrijgingprijs of lagere actuele waarde. Alle baten en lasten in verband met de onroerende zaken worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Overige activa worden gewaardeerd op de te verwachten ontvangsten, waarbij voor vorderingen rekening wordt gehouden met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Eigen vermogen voor Algemene Fondsen, Steunfondsen en Fondsen op Naam wordt van het vrij besteedbaar vermogen afgezonderd in bestemmingsreserves. Algemene Fondsen worden gevormd door schenkingen van spaarders bij Triodos Bank die een deel van hun rente bestemmen voor een bepaald doel. Steunfondsen worden gevormd door schenkingen waarbij de schenker bij iedere schenking een aanbeveling voor de besteding kan doen. Fondsen op Naam worden gevormd door schenkingen waarbij de schenker alleen bij de opening van het fonds een algemene aanbeveling voor de besteding kan doen. Genoemde bestemmingsreserves behoren tot het vastgelegd vermogen, aangezien de besteding moet plaatsvinden binnen het kader van het doel van de betreffende fondsen en deze doelstelling door het bestuur niet zonder meer gewijzigd kan worden. 10

11 De volgende mutaties worden rechtstreeks ten laste of ten gunste van het eigen vermogen verantwoord: - instelling, uitbreiding of opheffing van fondsen ten laste of ten gunste van het eigen vermogen. - (tijdelijke) aanvulling van liquiditeiten van een fonds ten laste van een ander fonds of ten laste van het vrij besteedbaar vermogen. - (tijdelijke) aanvulling van negatief eigen vermogen van fondsen behorende tot de bestemmingsreserves ten laste van het vrij besteedbaar vermogen. Overige passiva worden gewaardeerd op de te verwachten betalingen. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld. Ontvangen schenkingen in de vorm van rentebestemming worden als baten verantwoord in het jaar waarop de bestemde rente betrekking heeft. Overige ontvangen schenkingen en nalatenschappen worden als baten verantwoord in het jaar van daadwerkelijke ontvangst. Verschuldigde schenkings- en successierechten worden in mindering gebracht op de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Verrichte schenkingen worden als lasten verantwoord in het jaar waarin het bestuur van Stichting Triodos Foundation het besluit neemt tot het verrichten van de schenking. 11

12 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA 1. Deelnemingen in het kader van de doelstelling Participaties Triodos Fair Share Fund Aandelen Triodos Vastgoedfonds Aandelen Triodos Renewables Europe Fund Certificaten Triodos Bank NV Aandelen Triodos Cultuurfonds Verloop van de deelnemingen in het kader van de doelstelling: Saldo 1 januari Aankopen 0 0 Verkopen 0 0 Koersresultaat Saldo 31 december Beleggingen Beursgenoteerde effecten 0 0 Vastgoedbeleggingen Verloop van de beleggingen Saldo 1 januari Verkrijging uit nalatenschap 0 0 Aankopen 0 0 Verkopen 0 0 Gerealiseerd koersresultaat 0 0 Herwaardering vastgoedbeleggingen Saldo 31 december De beleggingen zijn in 2007 verkregen uit een nalatenschap. In 2008 zijn de vastgoedbeleggingen van twee andere erfgenamen overgenomen. De beleggingen worden verkocht zodra dit mogelijk is. In 2012 zijn de beleggingen hergewaardeerd naar de lagere reële waarde ten laste van de resultatenrekening. Inmiddels bestaat de portefeuille, na faillissement van twee vastgoedbeleggers, nog maar uit één vastgoedbelegging. 12

13 Toelichting op de balans per 31 december Immateriële activa Saldo 1 januari Cumulatieve afschrijving per 1 januari 0 0 Balanswaarde per 1 januari Aanschaf 0 0 Afschrijving Saldo 31 december 0 0 Immateriële activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. 4. Vorderingen en overlopende activa Te vorderen rente Te vorderen bestemmingsrente Overige vorderingen Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare tegoeden bij Triodos Bank NV. Het gemiddelde rentepercentage op direct opvraagbare tegoeden ultimo 2013 bedraagt 0,74% (2012: 0,74%). Ultimo 2013 zijn de liquide middelen voor een bedrag van EUR geblokkeerd ter voldoening aan mogelijke verplichtingen uit hoofde van verstrekte garanties. De resterende liquide middelen staan ter vrije beschikking voor aanwending binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation. PASSIVA 6. Algemene reserve Verloop van de algemene reserve Saldo 1 januari Overboekingen naar bestemmingsreserves 0 0 Overboekingen van bestemmingsreserves 0 0 (Onttrekking) Resultaat boekjaar

14 Toelichting op de balans per 31 december Bestemmingsreserve Algemene fondsen Steunfondsen Fondsen op Naam Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van het vermogen per fonds wordt verwezen naar het overzicht fondsvermogens. Verloop van de bestemmingsreserve Saldo 1 januari Overboekingen van algemene reserve 0 0 Overboekingen naar algemene reserve 0 0 Toevoeging resultaat boekjaar Voorziening Verloop van de voorziening Saldo 1 januari Toevoeging voorziening i.v.m. mogelijke claim op 0 0 een deel van een schenking van een Fonds op Naam Langlopende schulden Leningen o/g Nog uit te keren schenkingen

15 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Verloop van de langlopende schulden Saldo 1 januari Opname leningen o/g 0 0 Kwijtschelding leningen o/g Toezegging schenkingen 0 0 Vervallen schenking 0 0 Overgeboekt naar schulden op korte termijn In 2006 is door een particulier een renteloze lening van EUR verstrekt met een looptijd tot 31 december Jaarlijks wordt EUR kwijtgescholden ten gunste van de ontvangenschenkingen (Fondsen op Naam) in de staat van baten en lasten zolang de schenker leeft. Het saldo nog uit te keren schenkingen betreft de volgende jaren: Masterpeace Sustainable Finance Lab Kortlopende schulden en overlopende passiva Accountants- en advieskosten Nog uit te keren schenkingen Te betalen schenkingsrechten Diverse nog te betalen bedragen NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VORDERINGEN In 2006 is een nalatenschap ontvangen die belast is met vruchtgebruik inclusief een vervreemdings- en interingsbevoegdheid. De nalatenschap is vooralsnog niet gekwantificeerd en niet verantwoord in of buiten de balans van Stichting Triodos Foundation. 15

16 Toelichting op de balans per 31 december 2013 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 11. Verstrekte garanties Stichting Hivos Triodos Fonds Louis Bolk instituut Wetenschappelijke Raad Integrale Landbouw Stichting de Levensboom Lectoraat Antrop gezondheidszorg In 2013 is de garantie aan de Wetenschappelijke Raad Integrale Landbouw vervallen voor een bedrag van EUR Aan het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is een garantie afgegeven van EUR Vermogen belast met vruchtgebruik Dit betreft een nalatenschap die aan Stichting Triodos Foundation is toebedeeld met inachtneming van de in het testament genoemde legaten en onder de last van het vruchtgebruik. 16

17 Toelichting op de staat van baten en lasten Ontvangen schenkingen Algemene schenkingen Schenkingen aan Algemene Fondsen Schenkingen aan Steunfondsen Schenkingen aan Fondsen op Naam De ontvangen schenkingen worden verantwoord onder aftrek van schenkingsrechten. 14. Ontvangen nalatenschappen Nalatenschappen aan Fondsen op Naam Overige baten en lasten Rentebaten Koersresultaat deelnemingen Koersresultaat beleggingen Dividend deelnemingen Diverse baten Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

18 Toelichting op de staat van baten en lasten Verrichte schenkingen Algemene schenkingen Schenkingen uit Algemene Fondsen Schenkingen uit Steunfondsen Schenkingen uit Fondsen op Naam Uitvoeringskosten bestedingen 2013 Fondsen- Bestedingen Totaal Verdeling uitvoeringskosten werving Publiciteitskosten Afschrijving immateriële activa Accountantskosten Kosten betalingsverkeer Diverse algemene kosten Fondsen- Bestedingen Totaal Verdeling uitvoeringskosten werving Publiciteitskosten Afschrijving immateriële activa Accountantskosten Kosten betalingsverkeer Diverse algemene kosten de toerekeningsmethodiek van de uitvoeringskosten is als volgt: - Publiciteitskosten komen ten laste van de eigen fondsenwerving - Accountantskosten, kosten betalingsverkeer en diverse algemene kosten komen ten laste van de bestedingen van de doelstelling. 18

19 Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 GELIEERDE PARTIJEN 1 Stichting Triodos Foundation houdt tegoeden aan bij Triodos Bank 2 Triodos Bank NV betaalt de personeels- en overheadkosten van Stichting Triodos Foundation. 3 Stichting Triodos Foundation bezit effecten in Triodos Bank NV en Triodos beleggingsfondsen. De voorwaarden inzake de aan- en verkoop en het aanhouden van effecten zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor de overige bezitters van deze effecten. Zeist, 20 mei 2014 Bestuur, P. H. Aeby (voorzitter) A.R. Notten-Klumpenaar (lid) C.H. Middendorp (penningmeester) G. van Wijk (secretaris) 19

20 OVERIGE GEGEVENS Resultaatverdeling Onttrekking (in 2012 toevoeging) aan de algemene reserve Onttrekking (in 2012 toevoeging) aan de bestemmingsreserve Algemene Fondsen Toevoeging aan de bestemmingsreserve Steunfondsen Toevoeging aan de bestemmingsreserve Fondsen op Naam Totaal

21 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het Bestuur van Stichting Triodos Foundation Wij hebben de jaarrekening over 2013 van Stichting Triodos Foundation te Zeist gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag van het bestuur in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen..het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 21

22 Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Triodos Foundation per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Verklaring betreffende het jaarverslag van het bestuur Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 26 mei 2014 KPMG Accountants N.V. M. Frikkee RA 22

23 Overzicht fondsvermogens 2013 Overzicht fondsvermogens 2013 naam van het fonds Vermogen eind 2012 Ontvangen nalatenschappen balans/ev balans/ev venw venw venw venw venw venw venw extra bk -/- fondsen Overheveling Ontvangen Resultaat Overige baten Verrichte Verwervingskostekosten Uitvoerings- Aanvulling tussen fondsen schenkingen beleggingen en lasten schenkingen (totaal) negatief saldo Terugboeking aanvulling negatief saldo Vermogen eind 2013 Samenstelling ultimo boekjaar Leningen u/g Deelne-mingen Beleggingen immateriele activa Overige vorderingen Liquide middelen Voorzieningen Langlopende schulden Uit te keren schenkingen Te betalen schenkingsrechten Diverse nog te betalen bedragen Vermogen eind 2013 Algemene middelen Totaal algemene middelen Totaal algemene middelen Algemene fondsen Zonne- en windenergie Gezondheidszorg (3 fondsen) Kunst en cultuur Landbouw Mens en maatschappij Natuur en milieu Onderwijs Ontwikkelingssamenwerking Pionierfonds Totaal algemene fondsen

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST

JAARVERSLAG 2012 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST JAARVERSLAG 2012 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST Inhoud blz. Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 2012 van Stichting Triodos Foundation, Zeist 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Schenk vertrouwen, schenk ontwikkeling, schenk levenskwaliteit. Schenk mee.

Schenk vertrouwen, schenk ontwikkeling, schenk levenskwaliteit. Schenk mee. Jaaroverzicht 2013 Schenk vertrouwen, schenk ontwikkeling, schenk levenskwaliteit. Schenk mee. Inhoud Pagina Ted van den Bergh - Natuurlijk schenken Stichting Triodos Foundation Verslag van het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag van het bestuur 3. Jaarrekening 2011 van Stichting Triodos Foundation, Zeist 6. Balans per 31 december

Jaarverslag van het bestuur 3. Jaarrekening 2011 van Stichting Triodos Foundation, Zeist 6. Balans per 31 december Stichting Triodos Foundation Jaarverslag 2011 INHOUD blz. Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 2011 van Stichting Triodos Foundation, Zeist 6 Balans per 31 december 2011 7 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Balans per 31 augustus 2016 (na resultaatbestemming) 5. Staat van baten en lasten voor jaar eindigend op 31 augustus

Balans per 31 augustus 2016 (na resultaatbestemming) 5. Staat van baten en lasten voor jaar eindigend op 31 augustus Jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 Augustus 2016 Inhoud Bestuursverslag 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 augustus 2016 (na resultaatbestemming) 5 Staat van baten en lasten voor jaar eindigend

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Schenk mee. Schenk vertrouwen, schenk ontwikkeling, schenk levenskwaliteit.

Schenk mee. Schenk vertrouwen, schenk ontwikkeling, schenk levenskwaliteit. Jaaroverzicht 2012 Schenk mee. Schenk vertrouwen, schenk ontwikkeling, schenk levenskwaliteit. Inhoud Pagina Ted van den Bergh - Gegeven gegeven Stichting Triodos Foundation Verslag van het bestuur Vormen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 / 2013

Jaarrekening 2012 / 2013 Balans per 31 augustus 2013 Activa in 31-8-2012 Beleggingen Aandelen in beleggingsfondsen 26.810 33.160 Obligaties 40.000 39.120 Lening Stichting HGO Fonds 50.000 50.000 Spaarrekening 5.750 24.230 122.560

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK Gegevens van de rechtspersoon Statutaire naam: Statutaire vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam Stichting De jaarrekening

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2007 2 2 Staat van baten en lasten over 2007 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Financiële verantwoording 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financiële verantwoording Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Amsterdam Jaarrappoft 2014 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht Pagina 3 JAARREKENING 1 2 3 4 5 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 5 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2008 2 2 Staat van baten en lasten over 2008 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie