JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST

2 Inhoud blz. Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 2013 van Stichting Triodos Foundation, Zeist 7 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten per 31 december Overige gegevens 20 Overzicht fondsvermogens Overzicht verrichte schenkingen

3 Jaarverslag van het bestuur Stichting Triodos Foundation Stichting Triodos Foundation is een zelfstandige stichting gevestigd in Zeist. De stichting is gelieerd aan Triodos Bank NV. De statuten zijn in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. Als doelstelling is in de statuten opgenomen: "De stichting heeft ten doel initiatieven te bevorderen en te nemen die een aanzet willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde. Alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst." De Belastingdienst heeft vanaf de oprichting Stichting Triodos Foundation erkend als algemeen nut beogende instelling en ook in 2013 weer de ANBI-status toegekend. Stichting Triodos Foundation is sinds de oprichting lid van de Vereniging voor Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft en volgt de Gedragscode ten behoeve van de leden. Stichting Triodos Foundation steunt waardevolle en vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. Stichting Triodos Foundation biedt particulieren en bedrijfsrelaties die deze visie delen verschillende mogelijkheden om schenkingen te doen op een voor hen passende wijze en met een zelfgekozen doel. Deze schenkingen krijgen een bestemming in overeenstemming met de algemene doelstelling van de stichting. Stichting Triodos Foundation bevordert sinds 1971 een bewuste omgang met geld en stimuleert vernieuwende ontwikkelingen. Sinds de oprichting van Triodos Bank NV in 1980 beperkt Stichting Triodos Foundation zich hoofdzakelijk tot het toekennen van donaties. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van Triodos Bank NV en haar cliënten in de vorm van vele grote en kleine schenkingen. Vestigingen van Triodos Bank NV in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben elk een eigen stichting. De vestiging in Duitsland heeft het voornemen om op een gepast moment naar Duits recht een eigen stichting voor dit doel op te richten. Stichting Triodos Foundation onderscheidt drie werkgebieden: natuur en milieu, mens en maatschappij en internationale samenwerking. Integrale duurzame landbouw en gezonde voeding, zorg voor het en solidariteit met mensen in achterstandsituaties hebben binnen deze gebieden prioriteit. Vernieuwing, gericht op een veerkrachtige, duurzame samenleving, is de bindende factor. Door gerichte schenkingen en fondsen op naam, kan Stichting Triodos Foundation zich ook bezighouden met projecten op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, gezondheid, dierenwelzijn of natuureducatie. De stichting heeft een reactief beleid. Uit de vele projectaanvragen en projecten uit het eigen netwerk wordt een selectie gemaakt binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation en de beheerde fondsen. De stichting steunt geen individuen of lokale projecten. Criteria staan vermeld op de website. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in incidentele gevallen van de gestelde criteria af te wijken. 3

4 Nieuwe middelen ontvangt Stichting Triodos Foundation voornamelijk door individuele contacten met grotere schenkers, via de initiatiefnemers van Steunfondsen en van de rekeninghouders van Triodos Bank NV, die ervoor kunnen kiezen (een deel van) hun rentebijschrijvingen te schenken. In de samenwerking tussen Triodos Bank NV Nederland en Stichting Triodos Foundation kunnen projecten worden gepresenteerd via de communicatiekanalen van de bank. Daarbij kan direct of indirect gelegenheid geboden worden om aan de stichting te schenken en zo projecten te steunen. Ontwikkelingen in 2013 Voor Stichting Triodos Foundation was 2013 een jaar met groei in ontvangen schenkingen en verstrekte donaties. Het aantal Fondsen op Naam en Steunfondsen is gestegen met vier tot 88 van in totaal 100 grotere en kleinere fondsen onder beheer. Per maand ontvangt de stichting gemiddeld 50 aanvragen voor financiële steun. Met een selectie van aanvragers vindt intensief overleg plaats om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om het initiatief vanuit de stichting te steunen, materieel of immaterieel. In 2013 is het aantal Fondsen op Naam per saldo uitgebreid met twee tot een totaal van 40. Een Fonds op Naam heeft een op zichzelf staande doelstelling die goed past binnen het gevoerde beleid, gericht op een duurzame samenleving. Het aantal Steunfondsen - die specifieke projecten financieel ondersteunen - is per saldo toegenomen tot 48. Stichting Triodos Foundation bewaakt de geldstroom en is verantwoordelijk voor het definitief toekennen van de ontvangen bedragen. Schenkingen aan Steunfondsen en Fondsen op Naam worden geheel besteed aan de vastgelegde doelen. Dit is mogelijk omdat Triodos Bank NV alle personeels- en kantoorkosten van Sichting Triodos Foundation voor haar rekening neemt. Stichting Triodos Foundation beschikt over een eigen website (www.triodosfoundation.nl) en geeft een jaaroverzicht uit waarin verslag wordt gedaan van haar activiteiten. Voor 2013 zal het jaaroverzicht digitaal uitkomen. Zowel het jaaroverzicht als het jaarverslag met de jaarrekening zijn beschikbaar op de website, zo nodig op papier opvraagbaar voor geïnteresseerden. In 2013 is het communicatieplan uit 2012 met de komst van een communicatiemedewerkster verder uitgewerkt en uitgevoerd. Van projecten en resultaten kan nu veel sneller melding worden gemaakt via website en Facebook, waarmee het jaaroverzicht aan betekenis inboet. De administratie van projecten en fondsen is tot tevredenheid gedigitaliseerd en nagenoeg papierloos. Resultaat in 2013 Het balanstotaal is met 23,7% gegroeid tot EUR Het eigen vermogen van de stichting, bestaande uit vrij besteedbaar vermogen en bestemmingsreserves, steeg met 34,8% tot EUR

5 De stichting heeft een vrij besteedbaar vermogen dat daalde met 70,4% tot EUR De bestemmingsreserves stegen met 38,1% tot EUR Bestemmingsreserves worden aangehouden voor schenkingen met een vooraf vastgelegde doelstelling, zoals gebruikelijk in Algemene Fondsen, Fondsen op Naam en Steunfondsen. Het beleggingsbeleid is erop gericht een bescheiden deel van de bestemmingsreserves voor de lange termijn in duurzame fondsen te beleggen. De waarde van deze fondsen steeg in 2013 met 1,5% tot EUR Voor het overige worden de beschikbare middelen aangehouden op duurzame spaarrekeningen of een rekening-courant bij Triodos Bank NV. Enkele incourante beleggingen in vastgoedfondsen zijn aangehouden nadat deze eerder uit een nalatenschap werden verkregen. Op deze beleggingen is in het boekjaar een verlies genomen van EUR na herwaardering. Stichting Triodos Foundation heeft in 2013 voor EUR aan donaties verstrekt of toegezegd. Dat is een groei van 44,9% ten opzichte van In 2013 kwam EUR ter beschikking van de doelstelling, voornamelijk uit schenkingen en rentebaten en opbrengst beleggingen. Dit is een stijging van 70,5% ten opzichte van Stichting Triodos Foundation ontving in 2013 nalatenschappen van in totaal EUR (2012: ). Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in het totaal van de baten beschikbaar voor doelstelling is 33,2% (2012: 39,4%). De stichting streeft er niet naar een groot vermogen aan te houden. Door relatief grote schenkingen en nalatenschappen is het wenselijk langjarige programma's met jaarlijks budgetten per fonds vast te leggen. Dat zorgt voor een hoger balanstotaal. De algemene reserve, het vrij besteedbare vermogen bedroeg ultimo ,7% van het totaal eigen vermogen van de stichting (2012: 3,02%). In 2013 bedroegen de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving 0,0% (2012: 0,0%) en de totale uitvoeringskosten 0,46% (2012: 0,88%). Het beleid is erop gericht dit kostenpercentage zo laag mogelijk te houden. Triodos Bank NV neemt alle personeels- en kantoorkosten van Stichting Triodos Foundation voor haar rekening. Governance Het bestuur bestaat uit vier personen. De directie heeft van het bestuur een welomschreven mandaat tot het zelfstandig nemen van besluiten. Er is geen toezichthoudend orgaan. Het aantal medewerkers ultimo 2013 is vier (2012: drie), waaronder de directeur. Medewerkers zijn in dienst bij Triodos Bank NV. Hierbij wordt de Algemene Bank-CAO en het inschalingsbeleid van Triodos Bank NV gevolgd. Het aantal fte in het verslagjaar is gemiddeld 2,4 (2012: 2,3); twee medewerkers werken fulltime, twee medewerkers parttime. In 2013 is aan twee stagiaires een plaats geboden. Er zijn geen vrijwilligers. Wel verrichten medewerkers van Triodos Bank NV incidenteel werkzaamheden voor de stichting. Ontwikkelingen en vooruitzichten voor 2014 Stichting Triodos Foundation zal het tot nu toe gevoerde beleid voortzetten en zich verder blijven ontwikkelen als deskundig intermediair tussen schenkers en waardevolle, vernieuwende projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Het communicatiebeleid blijft gericht op schenken als nuttig en noodzakelijk binnen financiële dienstverlening. Stichting Triodos Foundation kan helpen en adviseren zonder daar kosten voor in rekening te brengen doordat Triodos Bank NV de personeels- en kantoorkosten voor haar rekening neemt. 5

6 De stichting is nauw betrokken bij een studie die tot doel heeft na te gaan wat de waarde van schenken is in de 21e eeuw en in het licht van een steeds vaker genoemde geefeconomie. Deze studie wordt in 2014 gepresenteerd. De plaats en de rol van Stichting Triodos Foundation binnen de organisatie van Triodos Bank als geheel wordt geëvalueerd. Dit zal op onderdelen leiden tot aanpassingen in het beleid. Het aantal fondsen onder beheer zal naar verwachting gelijk blijven. Voor 2014 zal het aantal en de totale omvang van ontvangen schenkingen in lijn liggen met het langjarig gemiddelde (EUR 1,2 miljoen). Doelstelling voor 2014 is het aantal en de omvang van donaties te laten stijgen en meer in lijn te brengen van de gemiddeld gestegen baten uit schenkingen en nalatenschappen. Het beleggingsbeleid zal evenals in 2013, naar verwachting in 2014 niet worden herzien. Zeist, 20 mei 2014 Bestuur [1] P.H. Aeby (voorzitter) [2] A.R. Notten-Klumpenaar (lid) C.H. Middendorp (penningmeester) G. van Wijk (secretaris) Directie, W.T.A.A.G.M. van den Bergh [1] Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en neemt daarbij besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen. Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn twee maal herbenoembaar zodat de maximale zittingsduur 12 jaar bedraagt. Deze regeling is bij statutenwijziging van 12 september 2006 van kracht geworden. Er is een rooster van aftreden. In 2013 is geen wijziging gekomen in de samenstelling van het bestuur. Wel zijn G. van Wijk en C.H. Middendorp van functie gewisseld. Bestuursbenoemingen vinden plaats bij wege van coöptatie na voorafgaande schriftelijke toestemming van Triodos Bank NV. Alle bestuursleden zijn werkzaam bij Triodos Bank. P.H. Aeby is daarnaast bestuursvoorzitter van Enclude Ltd en bestuurslid van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. De overige bestuursleden hebben geen relevante nevenfuncties. [2] In het verslagjaar was P. Blom voorzitter. Per 3 maart 2014 is het voorzitterschap overgedragen aan P.H. Aeby. 6

7 JAARREKENING 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST 7

8 Balans per 31 december 2013 (bedragen in EUR) Verwijzingen* ACTIVA Financiële vaste activa Deelnemingen in het kader van de doelstelling Beleggingen Immateriële activa 3 Software Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Algemene reserve Vastgelegd vermogen Bestemmingsreserve Voorziening Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Verstrekte garanties Vermogen belast met vruchtgebruik * De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 12. 8

9 Staat van baten en lasten over 2013 (bedragen in EUR) Fondsenwerving Verwijzingen* Baten uit eigen fondsenwerving ontvangen schenkingen ontvangen nalatenschappen Kosten eigen fondsenwerving wervingskosten 0 0 uitvoeringskosten 0 0 Beschikbaar uit fondsenwerving Overige baten en lasten Totaal beschikbaar voor doelstelling Bestedingen Verrichte schenkingen Uitvoeringskosten bestedingen Totaal besteed aan doelstelling Resultaat Bestemming resultaat Vrij besteedbaar vermogen Vastgelegd vermogen Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten uit eigen fondsenwerving 0,00% 0,00% Totale uitvoeringskosten in % van de baten uit eigen fondsenwerving 0,46% 0,88% * De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 17. 9

10 Toelichting op de balans en de staat van baten en Lasten (bedragen in EURO) ALGEMEEN De jaarrekening wordt opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen (RJ 650). De aard van de werkzaamheden maakt het niet mogelijk een begroting samen te stellen voor het volgende boekjaar Er is onvoldoende inzicht in de te verwachten schenkingen en nalatenschappen. Als gevolg hiervan en van het ontbreken van inzicht in de te verwachten aanvragen voor schenkingen, is er tevens onvoldoende inzicht in de te verwachten te verrichten schenkingen. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Bij deelnemingen in het kader van de doelstelling wordt geen invloed van betekenis uitgeoefend op het zakelijk en financieel beleid. Deze deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingprijs dan wel een lagere actuele waarde. In afwijking hiervan worden effecten in Triodos Bank NV en Triodos beleggingsfondsen gewaardeerd op actuele waarde, aangezien deze beursgenoteerd zijn of hierin een actieve markt wordt onderhouden. In verband met de goede verhandelbaarheid worden gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen van de genoemde effecten verantwoord in de staat van baten en lasten. Beleggingen in onroerende zaken worden gewaardeerd op verkrijgingprijs of lagere actuele waarde. Alle baten en lasten in verband met de onroerende zaken worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Overige activa worden gewaardeerd op de te verwachten ontvangsten, waarbij voor vorderingen rekening wordt gehouden met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Eigen vermogen voor Algemene Fondsen, Steunfondsen en Fondsen op Naam wordt van het vrij besteedbaar vermogen afgezonderd in bestemmingsreserves. Algemene Fondsen worden gevormd door schenkingen van spaarders bij Triodos Bank die een deel van hun rente bestemmen voor een bepaald doel. Steunfondsen worden gevormd door schenkingen waarbij de schenker bij iedere schenking een aanbeveling voor de besteding kan doen. Fondsen op Naam worden gevormd door schenkingen waarbij de schenker alleen bij de opening van het fonds een algemene aanbeveling voor de besteding kan doen. Genoemde bestemmingsreserves behoren tot het vastgelegd vermogen, aangezien de besteding moet plaatsvinden binnen het kader van het doel van de betreffende fondsen en deze doelstelling door het bestuur niet zonder meer gewijzigd kan worden. 10

11 De volgende mutaties worden rechtstreeks ten laste of ten gunste van het eigen vermogen verantwoord: - instelling, uitbreiding of opheffing van fondsen ten laste of ten gunste van het eigen vermogen. - (tijdelijke) aanvulling van liquiditeiten van een fonds ten laste van een ander fonds of ten laste van het vrij besteedbaar vermogen. - (tijdelijke) aanvulling van negatief eigen vermogen van fondsen behorende tot de bestemmingsreserves ten laste van het vrij besteedbaar vermogen. Overige passiva worden gewaardeerd op de te verwachten betalingen. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld. Ontvangen schenkingen in de vorm van rentebestemming worden als baten verantwoord in het jaar waarop de bestemde rente betrekking heeft. Overige ontvangen schenkingen en nalatenschappen worden als baten verantwoord in het jaar van daadwerkelijke ontvangst. Verschuldigde schenkings- en successierechten worden in mindering gebracht op de ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Verrichte schenkingen worden als lasten verantwoord in het jaar waarin het bestuur van Stichting Triodos Foundation het besluit neemt tot het verrichten van de schenking. 11

12 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA 1. Deelnemingen in het kader van de doelstelling Participaties Triodos Fair Share Fund Aandelen Triodos Vastgoedfonds Aandelen Triodos Renewables Europe Fund Certificaten Triodos Bank NV Aandelen Triodos Cultuurfonds Verloop van de deelnemingen in het kader van de doelstelling: Saldo 1 januari Aankopen 0 0 Verkopen 0 0 Koersresultaat Saldo 31 december Beleggingen Beursgenoteerde effecten 0 0 Vastgoedbeleggingen Verloop van de beleggingen Saldo 1 januari Verkrijging uit nalatenschap 0 0 Aankopen 0 0 Verkopen 0 0 Gerealiseerd koersresultaat 0 0 Herwaardering vastgoedbeleggingen Saldo 31 december De beleggingen zijn in 2007 verkregen uit een nalatenschap. In 2008 zijn de vastgoedbeleggingen van twee andere erfgenamen overgenomen. De beleggingen worden verkocht zodra dit mogelijk is. In 2012 zijn de beleggingen hergewaardeerd naar de lagere reële waarde ten laste van de resultatenrekening. Inmiddels bestaat de portefeuille, na faillissement van twee vastgoedbeleggers, nog maar uit één vastgoedbelegging. 12

13 Toelichting op de balans per 31 december Immateriële activa Saldo 1 januari Cumulatieve afschrijving per 1 januari 0 0 Balanswaarde per 1 januari Aanschaf 0 0 Afschrijving Saldo 31 december 0 0 Immateriële activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. 4. Vorderingen en overlopende activa Te vorderen rente Te vorderen bestemmingsrente Overige vorderingen Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare tegoeden bij Triodos Bank NV. Het gemiddelde rentepercentage op direct opvraagbare tegoeden ultimo 2013 bedraagt 0,74% (2012: 0,74%). Ultimo 2013 zijn de liquide middelen voor een bedrag van EUR geblokkeerd ter voldoening aan mogelijke verplichtingen uit hoofde van verstrekte garanties. De resterende liquide middelen staan ter vrije beschikking voor aanwending binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation. PASSIVA 6. Algemene reserve Verloop van de algemene reserve Saldo 1 januari Overboekingen naar bestemmingsreserves 0 0 Overboekingen van bestemmingsreserves 0 0 (Onttrekking) Resultaat boekjaar

14 Toelichting op de balans per 31 december Bestemmingsreserve Algemene fondsen Steunfondsen Fondsen op Naam Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van het vermogen per fonds wordt verwezen naar het overzicht fondsvermogens. Verloop van de bestemmingsreserve Saldo 1 januari Overboekingen van algemene reserve 0 0 Overboekingen naar algemene reserve 0 0 Toevoeging resultaat boekjaar Voorziening Verloop van de voorziening Saldo 1 januari Toevoeging voorziening i.v.m. mogelijke claim op 0 0 een deel van een schenking van een Fonds op Naam Langlopende schulden Leningen o/g Nog uit te keren schenkingen

15 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Verloop van de langlopende schulden Saldo 1 januari Opname leningen o/g 0 0 Kwijtschelding leningen o/g Toezegging schenkingen 0 0 Vervallen schenking 0 0 Overgeboekt naar schulden op korte termijn In 2006 is door een particulier een renteloze lening van EUR verstrekt met een looptijd tot 31 december Jaarlijks wordt EUR kwijtgescholden ten gunste van de ontvangenschenkingen (Fondsen op Naam) in de staat van baten en lasten zolang de schenker leeft. Het saldo nog uit te keren schenkingen betreft de volgende jaren: Masterpeace Sustainable Finance Lab Kortlopende schulden en overlopende passiva Accountants- en advieskosten Nog uit te keren schenkingen Te betalen schenkingsrechten Diverse nog te betalen bedragen NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VORDERINGEN In 2006 is een nalatenschap ontvangen die belast is met vruchtgebruik inclusief een vervreemdings- en interingsbevoegdheid. De nalatenschap is vooralsnog niet gekwantificeerd en niet verantwoord in of buiten de balans van Stichting Triodos Foundation. 15

16 Toelichting op de balans per 31 december 2013 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 11. Verstrekte garanties Stichting Hivos Triodos Fonds Louis Bolk instituut Wetenschappelijke Raad Integrale Landbouw Stichting de Levensboom Lectoraat Antrop gezondheidszorg In 2013 is de garantie aan de Wetenschappelijke Raad Integrale Landbouw vervallen voor een bedrag van EUR Aan het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is een garantie afgegeven van EUR Vermogen belast met vruchtgebruik Dit betreft een nalatenschap die aan Stichting Triodos Foundation is toebedeeld met inachtneming van de in het testament genoemde legaten en onder de last van het vruchtgebruik. 16

17 Toelichting op de staat van baten en lasten Ontvangen schenkingen Algemene schenkingen Schenkingen aan Algemene Fondsen Schenkingen aan Steunfondsen Schenkingen aan Fondsen op Naam De ontvangen schenkingen worden verantwoord onder aftrek van schenkingsrechten. 14. Ontvangen nalatenschappen Nalatenschappen aan Fondsen op Naam Overige baten en lasten Rentebaten Koersresultaat deelnemingen Koersresultaat beleggingen Dividend deelnemingen Diverse baten Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

18 Toelichting op de staat van baten en lasten Verrichte schenkingen Algemene schenkingen Schenkingen uit Algemene Fondsen Schenkingen uit Steunfondsen Schenkingen uit Fondsen op Naam Uitvoeringskosten bestedingen 2013 Fondsen- Bestedingen Totaal Verdeling uitvoeringskosten werving Publiciteitskosten Afschrijving immateriële activa Accountantskosten Kosten betalingsverkeer Diverse algemene kosten Fondsen- Bestedingen Totaal Verdeling uitvoeringskosten werving Publiciteitskosten Afschrijving immateriële activa Accountantskosten Kosten betalingsverkeer Diverse algemene kosten de toerekeningsmethodiek van de uitvoeringskosten is als volgt: - Publiciteitskosten komen ten laste van de eigen fondsenwerving - Accountantskosten, kosten betalingsverkeer en diverse algemene kosten komen ten laste van de bestedingen van de doelstelling. 18

19 Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 GELIEERDE PARTIJEN 1 Stichting Triodos Foundation houdt tegoeden aan bij Triodos Bank 2 Triodos Bank NV betaalt de personeels- en overheadkosten van Stichting Triodos Foundation. 3 Stichting Triodos Foundation bezit effecten in Triodos Bank NV en Triodos beleggingsfondsen. De voorwaarden inzake de aan- en verkoop en het aanhouden van effecten zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor de overige bezitters van deze effecten. Zeist, 20 mei 2014 Bestuur, P. H. Aeby (voorzitter) A.R. Notten-Klumpenaar (lid) C.H. Middendorp (penningmeester) G. van Wijk (secretaris) 19

20 OVERIGE GEGEVENS Resultaatverdeling Onttrekking (in 2012 toevoeging) aan de algemene reserve Onttrekking (in 2012 toevoeging) aan de bestemmingsreserve Algemene Fondsen Toevoeging aan de bestemmingsreserve Steunfondsen Toevoeging aan de bestemmingsreserve Fondsen op Naam Totaal

21 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het Bestuur van Stichting Triodos Foundation Wij hebben de jaarrekening over 2013 van Stichting Triodos Foundation te Zeist gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag van het bestuur in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen..het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 21

22 Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Triodos Foundation per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Verklaring betreffende het jaarverslag van het bestuur Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 26 mei 2014 KPMG Accountants N.V. M. Frikkee RA 22

23 Overzicht fondsvermogens 2013 Overzicht fondsvermogens 2013 naam van het fonds Vermogen eind 2012 Ontvangen nalatenschappen balans/ev balans/ev venw venw venw venw venw venw venw extra bk -/- fondsen Overheveling Ontvangen Resultaat Overige baten Verrichte Verwervingskostekosten Uitvoerings- Aanvulling tussen fondsen schenkingen beleggingen en lasten schenkingen (totaal) negatief saldo Terugboeking aanvulling negatief saldo Vermogen eind 2013 Samenstelling ultimo boekjaar Leningen u/g Deelne-mingen Beleggingen immateriele activa Overige vorderingen Liquide middelen Voorzieningen Langlopende schulden Uit te keren schenkingen Te betalen schenkingsrechten Diverse nog te betalen bedragen Vermogen eind 2013 Algemene middelen Totaal algemene middelen Totaal algemene middelen Algemene fondsen Zonne- en windenergie Gezondheidszorg (3 fondsen) Kunst en cultuur Landbouw Mens en maatschappij Natuur en milieu Onderwijs Ontwikkelingssamenwerking Pionierfonds Totaal algemene fondsen

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie