Van Speen tot steen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Speen tot steen!"

Transcriptie

1 Position paper revitaliseren leegstaande gebouwen naar sociale koopwoningen, versie 3.0, dd. 26 maart 2013 Van Speen tot steen! (Her)gebruik van (karakteristieke) leegstaande gebouwen op A-locaties binnen de wijk in relatie tot de aanwezige wijkvoorzieningen dan wel het uitbreiden of realiseren hiervan, ten behoeve van appartementen op maat in het licht van extramuralisering. Omvormen bestemming van gebouwen naar een gerevitaliseerd woongebouw met sociale koopunits (voor studenten, starters, medioren en senioren) geïnitieerd door pensioenfondsen in samenwerking met een (eventueel) op te richten gemeentelijke woningbouwverenigingen, als een zelfgenererend project binnen de extramuralisering van huisvesting in relatie tot het project Maatschappelijke Woonwachter en samenwerking met zorgaanbieders. Omschrijving Probleemstelling Doel position paper Toelichting Door de extramuralisering zullen veel bewoners langer in de eigen woning moeten blijven wonen en zal er getracht worden zo veel mogelijk mensen die nu in verzorgingstehuizen wonen genoodzaakt worden te verhuizen in een nieuwe woonvorm of woning met al of niet zorg op maat, zogenaamde mantelzorg of 24 uur-zorg. Deze maatschappelijke omslag zal de komende jaren fors in beeld komen. Daarnaast staan veel kantoorgebouwen leeg, komen verzorgingstehuizen leeg te staan en zal i.v.m. fusie van ziekenhuizen ook in deze branche leegstand ontstaan. Revitaliseren in relatie tot waardestromen (afbreken of nieuw bouwen) en/of herontwikkeling van de wijk lijkt een zoekend en ontdekkend proces binnen de samenleving. Door het vrijkomen van leegstaande gebouwen, zouden pensioenfondsen voor eigen mensen, in samenwerking met een (gemeentelijke) woningbouwcoöperatie en de zorgaanbieder daarin kunnen voorzien door een bestemmingsvariabele bouw te introduceren. Hiermee kan wonen en werken en wonen de buurt verlevendigen vanuit duurzaamheid, hergebruik en behoud van dit soort karakteristieke gebouwen veelal op A locaties. Hiermee wordt de woningnood en huisvesting van studenten, eenoudergezinnen, starters, medioren en senioren alsmede voorzieningen van woon/kantoorunits opgelost en tevens de leegstand voorkomen. Tevens wordt een impuls bereikt voor vernieuwde woningbouw en wordt een impuls gegeven aan de bouw en het midden en kleinbedrijf. Daarbij kan vanuit ketendenken en genetwerkt optreden vanuit de VMBOopleiding vakspecialistische opleidingen binnen dit soort gebouwen worden gerealiseerd waarbij ingespeeld wordt op

2 toekomstige behoeften van het vakmanschap die kan worden gedoceerd ten behoeve van het bedrijfsleven met de interne maatschappelijke stages. Het doel van deze position paper is de gedachtegang van de bestemmingsvariabele bouw te introduceren ( woning, school, schoolopvang, opleiding tot kok, elektriciën, loodgieter timmerman, interieurverzorging etc. ) en deze mogelijkheid in beeld te brengen. Een idee te ontdekken hoe een dergelijke mogelijkheid maatschappelijk gezien voor een breed publiek van de samenleving financieel tot stand kan worden gebracht. Daarmee tevens de vraag te beantwoorden hoe vanuit zelfstandig wonen hierop kan worden geanticipeerd om vanuit gemeenschapsgevoel een eigen woning in een groter geheel te bewonen in relatie tot extramuralisering. Korte toelichting project Woonzorg in relatie tot extra muralisering in appartementen/ wooneenheden. Wat levert Woonzorg in relatie tot extra muralisering in appartementen/ wooneenheden op voor de beslisser Door de leegstand van (kantoor)gebouwen de stilstand in de bouw en de naar verwachting toenemende en verergerende leegstand door thuiswerken komen nog meer gebouwen vrij of leeg te staan. Daarentegen wordt door de aankomende vergrijzing de en de daarmee gepaard gaande extra muralisering de behoefte aan andere woonvormen vergroot en zal in relatie tot de zorg aan huis, de mantelzorg of 24 uur zorg een nieuw fenomeen gaan worden. Door een nieuwe bestemming te geven aan leegstaande gebouwen met vanuit een door pensioenfondsen gerealiseerde investering/belegging kan hiermee vanuit een inventieve methodiek een intensieve impuls in breder verband worden gerealiseerd. Immers een vernieuwde woningbouw, financiering, ambachtelijke opleidingsmogelijkheid, vergrijzing en zorg, worden als een keten op elkaar betrokken en biedt daarmee een extra dimensie voor de samenleving en wordt er naar verwachting een meer haalbare manier van financiering geïntroduceerd. Goedkope gebouwovername van de (semi)overheid of andersoortige instellingen. Investering door pensioenfondsen in eigen land voor eigen samenleving. Beleggingssystematiek op meer maatschappelijk manier. Leegstand/verpaupering/onveiligheid voorkomen. Gebouwen op andere manier inrichten op veelal A- locaties. Woon - en werk- en opleidingsvoorziening creëren. Impuls voor de bouwsector. Inverdieneffect voor gemeente dat niet ten koste gaat van de samenleving in relatie tot de WMO waarvoor gemeente verantwoordelijk wordt gesteld. Financiering door koop van wooneenheid op basis van overdraagbare aandelen. Verkoop van deze overdraagbare aandelen (doorstroom bevorderend zonder winstbejag) met jaarlijkse kosten per aandeel voor beheer en onderhoud gebouw (exploitatie). Mogelijkheid om deel / etage te benutten voor zorghotel in relatie tot verhuur aan ziektekostenverzekeraar in

3 samenhang met de zorgaanbieder. Efficiëntie in zorgaanbieding door vanuit één locatie deze zorg voor meerderen in het complex te benutten. Veranderde voorziening ten behoeve van bestaande bejaardentehuizen. Opleidingfaciliteiten door verhuur van keuken en werkplaatsruimten aan de VMBO ten behoeve van vakopleidingen in de zorg, koksopleiding elektriciën, beveiliger/huismeester etc. Mede ondersteuning van vervroegd uitgetreden vaklieden de helpende hand kunnen bieden binnen de opleiding. Voorziening tot maatschappelijke stages binnen een dergelijk agglomeraat. Meer betrokkenheid tussen jeugd en ouderen en nivellering van verveling en eenzaamheid. Wat levert Woonzorg in relatie tot extra muralisering in appartementen /wooneenheden op voor de samenleving. Voorzien, door herinrichting, in extra woningen / woonunits en/of optimaliseren van studentenhuisvesting. Woonmogelijkheid eenverdieners, medioren, senioren en beginnende starters, kunstenaars en ZZP-ers door woonvorm en kantoormogelijkheid. Gemakkelijke doorstroming door overdraagbaarheid van aandelen met vaststaand bedrag. Exploitatiemogelijkheid door jaarlijkse bijdrage op basis van aandelen. Vermindering belasting van de infrastructuur door reductie van woon-werkverkeer door creëren van pied á terre. Opleving en versterken wijk en woongebied (A-locatie) door nieuwe vorm van flexibel wonen en werken met veelal in de nabijheid aanwezig openbaar vervoer. Inspelen op extramuralisering en verhoging van leefklimaat. Bij omvorming voor deel van het gebouw tot zorghotel, zorg op maat binnen een nieuwe vorm van samenleven. Optimaliseren van sociale cohesie door andere vorm van woon- en werk- en leefgemeenschap. Vanuit VMBO ambachtelijke opleidingen creëren door de keukens als opleidingscentra te benutten voor koksopleiding en werkplaatsen voor overige ambachtelijke opleidingen. Tevens hieraan de maatschappelijke stage koppelen en daarmee de nieuwe woongemeenschap faciliteren (samenredzaamheid). Hiermee voorziening voor ontbijt, lunch en diners. Opleiding tot brandwacht vanuit VMBO, waarbij veiligheid in woongemeenschap wordt bevorderd en de jeugd kan doorstromen naar reguliere organisaties als brandweerman of beveiliger. Benutten van vroeg uitgetreden vaklieden waardoor ambacht voor opleiding een extra impuls kan krijgen door ondersteuning aan het VMBO. Door koop en verkoop van overdraagbare aandelen (doorstroom bevorderend zonder winstbejag) met jaarlijkse kosten per aandeel voor beheer en onderhoud

4 gebouw wordt haalbaarheid gerealiseerd. Betrokkenheid van lerende jeugd en ouderen verhogen en eenzaamheid verminderen. Integratie van bijvoorbeeld crèche of buitenschoolse schoolopvang. Financiële consequenties zijn hanteerbaar zowel voor de gemeente als gemeenschap aangezien de koop op basis van aandelen de woonvorm voor een brede groep mogelijk wordt en blijft. Hulp en zorg is in huis en wordt gefaciliteerd en gefinancierd vanuit de WMO voor een grotere groep waardoor efficiëntie ontstaat door de zorgaanbieder. Vanuit bovengenoemde visie wordt de Maatschappelijke Woonwachter geeffectueren en wordt daarbij gebruik gemaakt van een inmiddels innovatief brandveiligheidsconcept (waterleidingsprinklers, de redundant aangestuurde en uitgevoerde noodverlichting en sprekende rookmelders doormelding etc. geïncorporeerd in de zelfstandige woning / appartement / gebouw. Impuls en vliegwiel voor de continuïteit van de bouw en MKB. Financiële zaken Quotes Door pensioenfondsen voor eigen mensen een verantwoorde belegging te realiseren door overname en aanpassing van leegstaande gebouwen wordt een tweeledig doel bereikt en blijven investeringen in eigen land waarmee tevens een impuls in de bouw wordt gerealiseerd. Om daarna de continuïteit van de koop/woonunits binnen het gebouw te borgen wordt de door de pensioenfondsen gedane investering gecompenseerd door de units te verkopen op basis van overdraagbare aandelen aan studenten, starters, medioren en senioren en de exploitatie door jaarlijks te betalen kosten per aandeel. Door wooneenheden te verkopen op basis van een aandelenuitgifte van bv per stuk per xx m2 of m3, waarvoor de units kunnen worden gekocht met daarbij een jaarlijkse bijdrage per aandeel voor het onderhoud van het totaal gebouw wordt financiering naar verwachting voor een brede categorie burgers binnen onze samenleving in het licht van de extramuralisering mogelijk. Tevens wordt door verhuur van de ruimten, zoals keukens en werkplaatsen, ten behoeve van de VMBO- opleiding van diverse ambachten aantrekkelijk. Hierbij worden tevens kansen geboden aan de maatschappelijke stages met eventueel hulp van vervroegde ambachtelijke uittreders. Tevens wordt een kweekvijver gerealiseerd voor ten behoeve van het bedrijfsleven. Met name de jeugd doet er namelijk toe! Daarnaast kunnen de zorgkosten worden beheerst door de (interne) zorg aan/in huis in breder en groter verband te organiseren (vanuit de WMO/gemeente), in plaats van 10 zorgverleners op 1, naar 1 zorgverlener op 10. Als je succes wilt hebben, moet je nieuwe wegen zoeken in plaats van platgetreden paden van het oude succes te bewandelen.

5 De gemeente op basis van samenredzaamheid komt naar u toe met een duurzame oplossing op woon- en werkgebied op basis van betrokkenheid met die samenleving. Leuk, veilig, creatief, levendig en betaalbaar! Wat verwachten we van elkaar? Contactgegevens Door hergebruik van dergelijke gebouwen wordt de relatie cq. het imago tussen overheid en samenleving verbeterd door het voorkomen van vernietiging van kapitaal. Tevens wordt de leefbaarheid in de gemeente versterkt en ontstaat op gemeentelijk niveau een constructie die zich op termijn zelf bedruipt en niet ten koste gaat van de samenleving. Daarbij wordt de veiligheid geoptimaliseerd en ambachtelijke opleidingsfaciliteiten vanuit een breder perspectief geactiveerd. De betrokkenheid van de samenleving kan in relatie tot extramuralisering een verantwoorde impuls verkrijgen. Jack Ruibing Projectdirecteur, ambassadeur en serial innovator / Adviseur lectoraat Brandweerkunde bij de Brandweeracademie Veiligheidsregio Haaglanden / Instituut Fysieke Veiligheid Mobiel: Mail:

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg Bestuurlijke agenda voor de ruimtelijke opgave wonen met

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Samenstelling Actiz: Dirk Holtkamp Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Penny Senior Platform31: Netty van Triest, Annemiek Lucas, Annette Duivenvoorden

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Vooraf In de afgelopen raadsperiode heeft de Partij van de Arbeid Hardenberg zich met volle overtuiging ingezet voor de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne) (Gepubliceerd als: Jurgen van der Heijden, Linda van Hilten (2015), Innovatie, retrofit en toekomstwaarde, Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid, p. 67-74 in: Geiske Bouma, Elke Vanempten

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie