Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave"

Transcriptie

1 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Christelijk basis-onderwijs, Instituut Schreuder ( ) Waarin opgenomen het archief van de Æneas Mackay s- chool 474 ( ) Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan HV Amsterdam Collectie nummer: 474 Mei 1996

2 Inhoud Inleiding 3 Archief Vereniging voor Christelijk Basis-onderwijs, Instituut Schreuder 6 Stukken van bijzondere aard 6 Orgaan 6 statuten, oprichting en overdracht 6 Bestuur 6 notulen 6 correspondentie 7 financiën 7 Personeel 9 pensioenen 9 bijzondere gevallen 9 Schoolzaken 10 ouderraad 10 Documentatie 10 Archief Æneas Mackay School 11 Stukken van algemene aard 11 Ledenvergadering 11 Stukken van bijzondere aard 11 Orgaan 11 overdracht 11 Bestuur 11 notulen 11 correspondentie 11 financiële stukken 12 boekhouding 12 Personeel 12 Leerlingen 13 Documentatie 13 Lijst van vernietigde stukken 14 Twede zending Jarig bestaan 17 Nagekomen stukken

3 Inleiding Het archief van het Instituut Schreuder is in mei 1995 door het Instituut zelf overgebracht naar het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit. Het archief heeft een lengte van 5,16 meter en bevat tevens het archief van de Æneas Mackay school. De school zelf hield er geen archiefordening op na. Een deel van het archief is voor vernietiging aangeboden aan de school. Een lijst hiervan is achterin deze inventaris opgenomen. Direct nadat het archief naar het Historisch Documentatie Centrum was overgebracht, is er een plaatsingslijst opgesteld om een eerste toegankelijkheid mogelijk te maken Geschiedenis van de organisatie van het Instituut Schreuder, In 1896 nam de onderwijzer en pedagoog J.Th.R. Schreuder een bestaande school in de Vossiusstraat over van de heer C. Jansen Jzn. Het lag aan Schreuders pedagogische opvattingen ten grondslag dat de school op een gegeven moment bestond uit een fröbel klas, lagere school, MULO en een driejarige handels-hbs. Door een aaneengesloten schoolopleiding van 4 tot 16 jarige leeftijd aan te bieden dacht Schreuder de problemen die aan de puberteit kleven te kunnen omzeilen. In 1916 werd de MULO afdeling uitgebreid tot een vijfjarige opleiding. Een paar jaar later werd deze kop omgezet in een driejarige handels-hbs. De HBS is tot 1924 verbonden geweest aan het Instituut Schreuder. Daarna is de school als zelfstandige vereniging voortgezet. De MULO (later MAVO) is tot 1974 aan het Instituut Schreuder verbonden geweest. In dat jaar fuseerde de MAVO met de Christelijke Scholengemeenschap Sweelinck. Vanaf 1963 tot 1984 vielen er twee lagere scholen onder het bestuur van Instituut Schreuder: de eigen lagere school en de Æneas Mackay school. In 1963 werd de Æneas Mackay school overgenomen door het Instituut Schreuder. Tot 1984 heeft deze school nog bestaan in het eigen gebouw aan de Titiaanstraat. De school werd toen opgeheven wegens het sterk teruglopend aantal leerlingen. Tot 1908 was het Instituut privé-bezit van Schreuder. Om in aanmerking te kunnen komen voor een Rijksbijdrage, werd in 1908 een vereniging opgericht. De statuten van de vereniging werden op 27 juli 1908 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd en kreeg de school de naam Vereeniging voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens en meisjes te Amsterdam. In 1987 werden de statuten gewijzigd en veranderde de naam in Vereniging voor Christelijk basis-onderwijs, Instituut Schreuder. 3

4 Over het archief van het Instituut Schreuder, Vanaf de oprichting werden de stukken overeenkomstig de organisatiestructuur geordend. Het archief kent de volgende eenheden: het orgaan, bestuur, personeel, schoolzaken en documentatie. Tot 1987 had de vereniging een weinig democratisch karakter. Behalve de oprichters konden als leden worden gekozen zij die in een algemene ledenvergadering een volstrekte meerderheid aan stemmen hadden verkregen. Het aantal leden bedroeg ten minste vijf. De vereniging werd door de leden gezamelijk bestuurd. Zodoende waren de bestuursvergaderingen gelijk aan de ledenvergaderingen. Pas bij de statutenwijziging in 1987 werd er een afzonderlijke ledenvergadering ingesteld. De notulen en correspondentie van deze ledenvergaderingen zijn echter (nog) niet bij het Historisch Documentatie Centrum gedeponeerd. Om deze reden zijn er in de inventaris van het archief van het Instituut Schreuder geen stukken van algemene aard te vinden. Het vooroorlogse archief is waarschijnlijk in de oorlog verloren gegaan bij een bombardement. Een aantal series van het naoorlogse archief zijn niet compleet. Het betreft de verlies- en winstrekening over het jaar 1968 en het schoolgeldregister van de cursus 1977/1978. Inventarisnummer 79 (stukken betreffende sollicitaties, benoemingen, salaris en ontslag ) bevat niet de stukken over de gehele periode, maar slechts enkele stukken van verschillende jaren uit die periode. In het archief zitten niet de leerlingenlijsten, die bevinden zich nog op de school. Over het archief van de Æneas Mackay school, Bij de overname van de Æneas Mackay school door het Instituut Schreuder, is ook het archief overgedragen. Na 1963 valt de Æneas Mackay school onder het bestuur van het Instituut Schreuder. Stukken met betrekking tot de Æneas Mackay school na dat jaar zijn dan ook te vinden in het archief het Instituut Schreuder. Voor de fusie met Instituut Schreuder was de Æneas Mackay school een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur. Dit is dan ook de reden waarom het archief van de Æneas Mackay school tot 1963 als zelfstandige archiefeenheid in de inventaris van het archief van het Instituut Schreuder is opgenomen. Ook hier werden de stukken overeenkomstig de organisatiestructuur geordend. Het archief kent de volgende onderdelen: het orgaan, bestuur, personeel, leerlingen en documentatie. Het archief is vrijwel volledig, enkel de volgende stukken ontbreken: het brievenboek over de periode en de balansen en winst- en verliesrekeningen over de jaren 1941, 1942, 1956 en 1957 (inv.nr. 126). Een copie van de statuten en het huishoudelijkreglement is te vinden onder inventarisnummer 133 (balansen en begrotingen ). Henriëtte Storm de Grave mei 1996 Deze inventaris werd vervaardigd in het kader van een stage voor de studie geschiedenis aan de Vrije Universiteit. 4

5 Instituut Schreuder 100 jaar en tweede zending In 1997 vierde het Instituut Schreuder haar 100-jarig bestaan. Hiervoor werd door J. de Bruijn het jubileumboek geschreven. De stukken die daarbij benodigd waren en of tijdens de productie van het boek werden gegenereerd, alsmede enkele stuken benodigd bij de jubileumfestiviteiten zijn ondergebracht in de dozen 47 tot en met 49 en in een grote omslag. In 2000 werd van het Instituut een tweede zending archiefstukken ontvangen. Deze stukken zijn summier beschreven (aan de hand van de opschriften van de ordners en omslagen en ondergebracht in de dozen 37 tot en met 46. juli 2000 Hans Seijlhouwer Nagekomen Stukken In februari 2002 werd een aantal omslagen, afkomstig van C. Allons, aan het archief toegevoegd. Nagekomen stukken 2015 Een omslag foto s afkomstig van M. Boon, jaren tien en twintig van de twintigste eeuw. 5

6 Inventaris Archief Vereniging voor Christelijk basis-onderwijs, Instituut Schreuder ( ) Stukken van bijzondere aard O r g a a n Statuten, oprichting en overdracht 1 Afschrift van een akte van de overdracht van de Æneas Mackayschool aan het Schreuder Instituut, stuk 2 Afschrift van het bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant, 26 mei 1964 betreffende de statuten van de vereniging 1 stuk 3 Stukken met betrekking tot de oprichting van het kinderdagverblijf, Afschrift van de statutenwijziging, deel 5 Kopie rapport uitgebracht aan het bestuur van de Vereenging voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens en meisjes, betreffende de inrichting der administratie, stuk 6-7 Stukken met betrekking tot de instandhouding van het Instituut Schreuder, pakken B e s t u u r Notulen 8-11 Notulen pakken 6

7 Correspondentie Algemene correspondentie, pakken Correspondentie betreffende het personeel, pakken Correspondentie met het ministerie van onderwijs en wetenschappen, pakken Correspondentie met de gemeente Amsterdam, pakken Financiën Begroting, pakken Balans, delen

8 Stukken betreffende de aanschaf van (groter) lesmatriaal,bouwen verbouwwerkzaamheden, en andere verbeteringen aan het gebouw en aanvragen voor subsidies daarvoor, omslagen Subsidie aanvragen voor de kleuterschool, pak Registers betreffende schoolgelden, delen

9 P e r s o n e e l Stukken betreffende sollicitaties, benoemingen, salaris en ontslag, pakken Staten van dienst van het onderwijzend personeel van de MULO, z.d Werknemersverklaringen, pakken Stukken betreffende kindertoeslagregeling overheidspersoneel, Ziek- en verlofmeldingen, Stukken betreffende de salarisadministratie, Loonstaten en verzamelstaten loonbelasting en AOW, delen Pensioenen Stukken betreffende pensioenregelingen, pakken Bijzondere gevallen 100 Stukken betreffende A.J. Schreuder en Chr. van Doesburg over de kwestie tussen hen beide,

10 101 Stukken betreffende de affaire Polman, S c h o o l z a k e n 102 Schoolwerkplan, stuk 103 Correspondentie betreffende de kleuterschool, pak Correspondentie betreffende de lagere school, pakken Ouderraad 114 Notulen van de vergaderingen, D o c u m e n t a t i e 115 Foto van A.J. Schreuder, z.d. 1 stuk 116 Reclameposters met betrekking tot de instandhouding van de school, Wetten voor de basisschool, deel 118 Fafié, Th.A. (red), Ouder en (onder)wijzer zijn. Opstellen aangeboden aan G. Fafié bij zijn zilveren onderwijsjubileum ( ), (Haarlem, 1993) 10

11 Archief Æneas Mackay school( ) Stukken van algemene aard ledenvergaderingen Notulen van ledenvergaderingen Nb. De notulen van zowel de ledenvergaderingen als de bestuursvergaderingen werden in een en hetzelfde notulenboek op getekend. De notulen van de ledenvergaderingen zijn dan ook te vinden onder de inventarisnummers (notulen van de vergaderingen). Stukken van bijzondere aard O r g a a n Overdracht 119 Copie overdrachtsacte eigendom terrein Titiaanstraat, 1930 B e s t u u r Notulen Notulen van de vergaderingen delen Kladnotulen Presentielijsten van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, ouderavonden en naamlijsten van ouderleden, deel Correspondentie Brievenboeken 2 delen

12 134 Register van ingekomen en uitgegane brieven, deel 135 Correspondentie betreffende het schoolfonds, Financiële stukken 136 Balans en winst- en verlies rekening, pak 137 Jaarverslag stuk 138 Balans en begroting, Nb. Inclusief een copie van de statuten en het huishoudelijk reglement 139 Doorslagen van begrotingen en aantekeningen, Stukken betreffende de balans, Boekhouding Journaalboeken delen Kasboek deel 144 Facturen betreffende het bestuur, Stukken betreffende de bouw van een handwerklokaal en centrale verwarming, P e r s o n e e l Stukken betreffende benoeming en ontslag, pakken A-H I-Z

13 L e e r l i n g e n 149 Inschrijfformulieren, D o c u m e n t a t i e 150 Gedenkboek van de opening van het gebouw aan de Titiaanstraat en foto s, deel 13

14 Lijst van vernietigde stukken Aanvraagformulieren (model J) voor gemeentelijke vergoedingen, Aanvraagformulieren (Model B) voor rijksvergoeding, Aktes en lijsten betreffende TBC-verklaringen districtsconsultatiebureau, Boekhoudkaarten, ook van A. Mackayschool, pak Boekhoudkaarten ouderbijdrage, pak Brochures gemeente Amsterdam en formulieren aanvraag vergoeding salaris personeel, pak Circulaires en drukwerken Stichting Centraal Onderwijs Kantoor, staten betreffende salarisadministratie en doorslagen personeelsmutatieformulieren, Circulaires Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Circulaires Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Circulaires Rayonschoolraad voor het Protestants Christelke Onderwijs in het rayon Amsterdam, besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs, Unie School en Evangelie, Correspondentie betreffende debiteuren (Alfabetisch) Instituut Schreuder, Correspondentie betreffende sociale lasten en loonbelasting, omslag Correspondentie en stukken betreffende sociale lasten en loonbelasting Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, Correspondentie Schreuder Instituut en bestuur Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs betreffende bankrekeningen, Dagafschriften Amro-Bank betreffende Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs te Amsterdam, omslag Dagafschriften Amro-Bank en Postbank, Dagafschriften bank, pak Dagafschriften bank en giro Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, pak Dagafschriften bank en giro Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, pak Dagafschriften bank en Postbank, Dagafschriften bank en Postbank, Dagafschriften bank en Postbank betreffende Christelijke Schoolvereniging Æneas Mackay en Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs te Amsterdam, Dagafschriften bank en Postbank betreffende Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs te Amsterdam, Dagafschriften bank- en giro-rekeningen, pak Doorslagen van nota s voor ouderbijdragen, pakken Drukwerk, circulaires, correspondentie, rekeningen en staten bedrijfsvereniging betreffende Sociale Lasten Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, Drukwerken betreffende Centraal Bureau voor de Statistiek, z.d. Drukwerken en circulaires Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds betreffende directievoorschriften, Grootboekkaarten, Grootboekkaarten, Ingekomen facturen, pakken 14

15 Ingekomen facturen Æneas Mackay-school, Ingekomen facturen Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs te Amsterdam, Ingekomen facturen voor de Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, Ingekomen facturen voor de Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, pak Ingekomen facturen voor de Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, pak Journaal van ontvangsten en uitgaven, deel Journaalbladen Æneas Mackay-school en Instituut Schreuder, omslag Journaalfolio Mackayschool en instituut Schreuder, debiteuren en grootboek, pak Journalen betreffende debiteuren Christelijke Schoolvereniging Instituut Schreuder Journalen betreffende grootboek Christeliike Schoolvereniging Instituut Schreuder, omslagen Kasboek, deel Kasboek Instituut Schreuder, deel Kasboek Instituut Schreuder, deel Kasboek Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, delen Lijsten met ouderbijdragen, banden Loonstaten, pak Modellen betreffende vergoeding vakonderwijs gemeente, omslag Opgaven (model F) veranderingen in onderwijzend personeel en aantal leerlingen, pak Opgaven betreffende pensioengrondslagen, Periodieken, Basisblad en Naar de basisschool, Kies, Periodieken, Inkom, Op Maat, Schoolschrift, Bulletin, Basisbulletin, pakken Register betreffende een grootboek, deel Register betreffende loonbelasting en AOW, Register betreffende Sociale Lasten, deel Register ouderbijdragen A. Mackayschool, pak Registers betreffende salarissen Instituut Schreuder en Aneas Mackay-school, delen Registers salarissen personeel, banden Rekeningen pak Rekeningen, kwitanties en tabellarisch kasboek Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, Rekeningen, met stukken betreffende aanvraag subsidies, pak Salarisberekeningen (tijdelijk?) personeel, vakantie- en ziekmeldingen, band Staten betreffende grootboekkaarten Aneas Mackay-school, Staten betreffende salarisberekeningen Æneas Mackay-school en Instituut Schreuder, Staten betreffende salarissen Christelijke Schoolvereniging Æneas Mackay, Staten betreffende salarissen Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, Staten betreffende salarissen Verenigingvoor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs Staten betreffende subsidiëring salarissen door Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Staten betreffende vergoedingsadministratie en salarissen Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, Stukken betreffende AOW/AWW-verklaringen, Stukken betreffende de Bedrijfsvereniging voor de Volksgezondheid, Stukken betreffende kinderbijslag,

16 Stukken betreffende kinderbijslag personeel Vereniging voor Christelijk Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs voor jongens en meisjes te Amsterdam, Stukken betreffende loonbelasting Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs, Stukken betreffende pensioengrondslagen oud personeel (alfabetische volgorde), Stukken betreffende RAS-spaarregeling personeel Aneas Mackay-school, Stukken betreffende salarisberekeningen + opgaven aantal leerlingen, Stukken betreffende salarisberekeningen Christelijke Mulo-school Instituut Schreuder, Stukken betreffende salarisberekeningen Vereniging voor Christelijk Lager, Voorbereidend en Uitgebreid Lager Onderwijs te Amsterdam en vergoedingen door rijk en gemeente, Stukken betreffende salarissen, Stukken betreffende salarissen en pensioenen, Stukken betreffende subsidies door de gemeentelijke afdeling onderwijs,

17 TWEEDE ZENDING EN 100-JARIG BESTAAN De nummers zijn doosnummers 37 Notulen, / Begrotingen / Vernieuwbouw 1984 / Instandhouding / Akten en processen-verbaal betreffende de Æneas Mackay School, Jubileum Willem van der Meulen / Vermeerdering Huisvesting / Bouwtekeningen kopie constructeur. 39 Jaarrekeningen Vereniging voor christelijk lager-, voorbreidenden uitgebreid lager onderwijs Amsterdam, / Idem, / Mackay School / Personeelszaken. 40 Personele gegevens correspondentie 1991/1992 / Begroting 1983 / Jaarrekeningne / Notulen enz. vanaf dec / KO + PSZ adm. akte van ben. + corresp. 41 Notulen diversen. Vanaf t/m augustus 1992 / Correspondentie vanaf t/m / Correspondentie baisisschool + notulen ouderraad. 42 Losse stukken / Correspondentie t/m / Artikel 74 WBO. 43 Notulen + agenda vanaf september 1992 / Bestuursvergaderingen t/m november 1994 / Losse stukken. 44 Jaarrekeningen 1969, 1975, 1978, 1981 / Gymzaal / Verbouwing gymzaal 1967 Æneas Mackay School / Schoolwerkplan 85-86, 1 juni / Statistiek / Sollicitaties KO enz. 45 Persoonslijsten, personeel (vertrokken) / Losse stukken + verbouwing gymzaal. 46 Bestek verbouwing van der Veldestraat 10, januari 1950 / Copieen van doktersverkalringen, akten, bewijzen van goed gedrag / Afschriften gegevens invallers (sters) / Circulaires die uitgaan t/m J a r i g b e s t a a n 47 Receptiealbum 75 jarig bestaan, 1971, 2 delen / Geplaatste advertenties , 2 delen / Stukken betreffende het 100-jarig jubileum, Leerlingenlijsten / Brochures Schreuder / Stukken betreffende het jubileum / Geschiedenis van het Instituut Schreuder. 49 Foto s, posters en een oorkonde. 17

18 Nagekomen stukken Stukken afkomstig van C. Allons. en 1 doos Nagekomen stukken 2015 Foto s afkomstig van M. Boon,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage 342 1873-1952 (1873-1960) Samengesteld door drs. P.C. Moleveld Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam (1956-2009) 828 Samengesteld door IKOS en mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Graafschapper

Inventaris van het archief van De Graafschapper 22 Inventaris van het archief van De Graafschapper Opgericht 1879 (1890-1946) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Instituut Coolsma te Driebergen E. Hinders November 2011; versie januari 2016

Instituut Coolsma te Driebergen E. Hinders November 2011; versie januari 2016 361 Instituut Coolsma te Driebergen 1915-2003 E. Hinders November 2011; versie januari 2016 Inhoudsopgave Inventaris...3 1. Stukken van algemene aard... 3 2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen...4

Nadere informatie

911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst,

911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 1921-2001 De stichting PCBO Voorst treedt op als schoolbestuur van de protestants-christelijke scholen in de gemeente Voorst.

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inleiding Geschiedenis van de School met de Bijbel De Kraats aan de Rijnsteeg

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Koepel Kinderopvang Wageningen

Stichting Koepel Kinderopvang Wageningen Plaatsingslijsten van archieven van de Stichting Koepel Kinderopvang Wageningen en haar voorgangers St. Kinderspeelzalen Wageningen St. Buitenschoolse Opvang Wageningen St. Kinderdagverblijf Wageningen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1899-2002) 796 Samengesteld door drs. W.P. Beekers Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 110 Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis 1899-1968 A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de

Nadere informatie

Nummer Toegang: 121. Archief Delft

Nummer Toegang: 121. Archief Delft Nummer Toegang: 121 Plaatsingslijst van het archief van de eerste technische school, de gemeentelijke technische avondschool, en de Delftsche huishoud- en industrieschool 'rust-roest', 1911-1972 Archief

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Archiefnummer: 367 Archiefnaam: KFJ Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1953-1971 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916)

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) Plaatsingslijst vanhetarchiefvanhet Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) 1935-1978 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2014 G.J. Vermeij Plaatsingslijst Stukken van algemene aard 1-2. Notulen

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Bert de Vaan, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c)

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers (1930-1995) 619 Samengesteld door Susan Urbanus en Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de Stad Amsterdam, opgericht 1845

Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de Stad Amsterdam, opgericht 1845 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de Stad Amsterdam, opgericht 1845 (1873-1978) 448 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en mw. drs. K.D.

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag.

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag. KITLV-inventaris 232 H 1640 Archief IKK: Indische Kulturele Kring Tong-Tong, Indische Kulturele Kring, opgericht 6 mei 1959, opgeheven 2000. 1959-2005. 11 dozen. Schenking Indisch Wetenschappelijk Instituut,

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft,

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, 1912-1980 Archief Delft 462 Vereniging Vrijzinnig Hervormden Delft 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30888 Periode: 1934-2013 Archiefvormer Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias 1125 Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias Opgericht 1926 (1926-1947) HDC Protestantse Erfgoed Collectie Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Collectie

Nadere informatie

Samengesteld door Ann Willey

Samengesteld door Ann Willey 403 Plaatsingslijst van de Amsterdamse Stichting voor Protestantse Volksbibliotheken. Bevat stukken betreffende de Amsterdamse Interkerkelijke Stichting voor lectuurvoorziening en de Bibliotheek Westerkerkgemeente

Nadere informatie

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen,

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen, Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van, 1908-1991 Archief Delft 791 Wagenmakerij, later Carrosseriebedrijf Van 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit

Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit 26 Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit (1931-1968) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven

Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven Algemene kenmerken Toegangsnummer: 587 Periode: 1907-1941 Archiefvormers Drukkerij De Industrie, N.V. : 1, 2 Rechtszekerheid, tot het voeren

Nadere informatie

Nummer Toegang: 567. Archief Delft

Nummer Toegang: 567. Archief Delft Nummer Toegang: 567 Plaatsingslijst van het archief van P.J., vanaf 1863 en zonen, vanaf 1887 P.J. & Zonen, J.W. Giltay, opvolger, Fabriek en magazijnen van Wis-, Natuur- en Scheikundige Instrumenten,

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Nummer Toegang: 340 Plaatsingslijst van het archief van de societas studiosorum reformatorum (s.s.r.), afdeling Delft,

Nummer Toegang: 340 Plaatsingslijst van het archief van de societas studiosorum reformatorum (s.s.r.), afdeling Delft, Nummer Toegang: 340 Plaatsingslijst van het archief van de societas studiosorum reformatorum (s.s.r.), afdeling Delft, 1907-1974. Archief Delft 340 Societas Studiosorum Reformatorum Delft 3 I N H O U

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum 641 Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum (1949-1994) Samengesteld door mw.drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archief van de Hervormde Gemeente: tweede aanvulling

Archief van de Hervormde Gemeente: tweede aanvulling Archief van de Hervormde Gemeente: tweede aanvulling Algemene kenmerken Toegangsnummer: 377.AAN Periode: 1820-1990 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; diaconie Inventaris Diaconie..................................................................

Nadere informatie

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Plaatsingslijst Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Archiefnummer: 721 Archiefnaam: ALVO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1995

Nadere informatie

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer Inleiding De gemeente De gemeente van Schouwerzijl is geïnstitueerd in het jaar 1899 en bestond uit leden uit de dorpen Schouwerzijl, Mengingeweer en Warfhuizen. In 1902 was de gemeente zoveel gegroeid

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn,

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, 1956-1995 Archief Delft 895 Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H,

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, 1955-1997 Archief Delft 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers (1826) E.Hinders, D. Ruiter Januari 2014

Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers (1826) E.Hinders, D. Ruiter Januari 2014 452 Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers (1826) 1892-1996 E.Hinders, D. Ruiter Januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997

Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997 Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997 Archief Delft 896 Stichting Interconfessioneel Voortgezet 3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 362 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WONINGBOUWVERENIGING VOOR KETHEL 1914-1989 DOOR F.M. VERHEIJEN SCHIEDAM 1992 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van stukken betreffende VU-Magazine en Wetenschap, Cultuur en Samenleving

Plaatsingslijst van de collectie van stukken betreffende VU-Magazine en Wetenschap, Cultuur en Samenleving Plaatsingslijst van de collectie van stukken betreffende VU-Magazine en Wetenschap, Cultuur en Samenleving (1971-1999) 407 Samenstelling: mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft Nummer Toegang: 849 Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, 1969-2007 Archief Delft 849 Delftse Komedie 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Protestants Christelijke Scholen te Doorn K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K.

Protestants Christelijke Scholen te Doorn K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. 79 Protestants Christelijke Scholen te Doorn 1886-1993 K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. Wildenbeest 2006 Inhoudsopgave Plaatsingslijst...4 1. Vereniging school met de bijbel,

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996)

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996) Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, 1966-1994 (1996) Vanaf 1966 werd door de gemeente Woerden vanuit het bureau Culturele Zaken

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers, (1826) 1892-1996

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers, (1826) 1892-1996 T00452 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers, (1826) 1892-1996 E.Hinders D. Ruiter Januari 2014 Inleiding De Vereniging

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous 221 Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous Levensjaren 1920-1996 (1937-1990) Samengesteld door P. Kok en J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

Buurtvereniging Juliana

Buurtvereniging Juliana Inventaris van het archief van Buurtvereniging Juliana 1937-2012 Archiefnummer 180 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding De viering van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard

Nadere informatie

Archief Bernardus Smeemanstichting

Archief Bernardus Smeemanstichting Plaatsingslijst Archiefnummer: 786 Archiefnaam: BSS Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Notariële akte van oprichting.

Nadere informatie

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de Gemeentearchief Wageningen Inventaris van het archief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen 1902-1946 respectievelijk Partij van de Arbeid afdeling Wageningen 1946-1986 Gemeentearchief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Tabaksmaatschappij Sumatra te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Tabaksmaatschappij Sumatra te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 2.20.02.10 Inventaris van het archief van de Tabaksmaatschappij Sumatra te Rotterdam, 1888-1894 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het. Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken

Plaatsingslijst van het. Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken Plaatsingslijst van het Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken 1923-2006 Gemeentearchief Wageningen 2010 Inleiding 1 Doopsgezinde gemeente Wageningen In 1895 begon de emeritus predikant

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN NB. De stukken, zoals beschreven in de plaatsingslijst van het archief, zijn per archief/rubriek

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Archief Komitee Kruisraketten Nee (Den Haag)

Archief Komitee Kruisraketten Nee (Den Haag) Archief Komitee Kruisraketten Nee (Den Haag) 1981-1994 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00738 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 736 Inventaris van het archief van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs rijswijk en

Nummer Toegang: 736 Inventaris van het archief van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs rijswijk en Nummer Toegang: 736 Inventaris van het archief van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs rijswijk en Archief Delft 736 Protestants Christelijk basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D

Nadere informatie

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos RODE KRUIS AFDELING WOERDEN 1944-1988 1 doos opschrift op de doos 1. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1963-1967 2. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1968-1972 3. Bloedtransfusiedienst,

Nadere informatie

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 108 Periode: 1900-1931 Archiefvormer Vakschool voor Schoenmakers Inleiding Reeds dadelijk, toen er sprake was van inventarisering

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG 1914-1964 (1967) 2,4 In G.C. Groenleer - Veenendaal 1998 - A. ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR 1914-1948 (1949) STUKKEN VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Doos I Toonkunst Amsterdam - Copieboeken - 1836-1863 - 1871-1878 - 1886-1917 - 1917-1928 Doos II Toonkunst

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de archieven van de. Protestants Christelijke Scholen te Doorn,

Plaatsingslijst van de archieven van de. Protestants Christelijke Scholen te Doorn, T00079 Plaatsingslijst van de archieven van de Protestants Christelijke Scholen te Doorn, 1886-1993 K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. Wildenbeest Doorn / Wijk bij Duurstede,

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom 661 Levensjaren 1905-1986 (1939-1986) Samengesteld door Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van. de Gereformeerde Kerk te Driebergen,

Plaatsingslijst van het archief van. de Gereformeerde Kerk te Driebergen, T00380 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Driebergen, 1850-1986 W. B. Heins 1996 -2- KERKERAAD Notulen doos 1-2.Notulen van de kerkeraad, 1888-1923. 1. 1888-1917 2. 1917-1923

Nadere informatie

Nummer Toegang: 361 Inventaris van het archief van de Delftse studenten volleybalvereniging "punch",

Nummer Toegang: 361 Inventaris van het archief van de Delftse studenten volleybalvereniging punch, Nummer Toegang: 361 Inventaris van het archief van de Delftse studenten volleybalvereniging "punch", 1950-1985. Archief Delft 361 Delftse Studenten Volleybalvereniging 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

In de notulen vanaf maart 1941 is sprake van een propagandafilm, die met succes o.a. in de Watergraafsmeer en in Utrecht is vertoond.

In de notulen vanaf maart 1941 is sprake van een propagandafilm, die met succes o.a. in de Watergraafsmeer en in Utrecht is vertoond. Archief De Glindhorst/De Rudolphstichting Met het opvoedingswerk is door de Vereniging De Glindhorst onder leiding van ds. R.J.W. Rudolph begonnen in 1913, op de terreinen en in de gebouwen, die eind 1927

Nadere informatie

Nummer Toegang: 882 Inventaris van het archief van de Delftse Studentenvereniging Nieuwe Delft,

Nummer Toegang: 882 Inventaris van het archief van de Delftse Studentenvereniging Nieuwe Delft, Nummer Toegang: 882 Inventaris van het archief van de Delftse Studentenvereniging Nieuwe Delft, 1960-2005 Archief Delft 882 DSV Nieuwe Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie