Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI Dynamische woningmarktscan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan"

Transcriptie

1 Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma vaststellen: - in de periode dienen minimaal 400 woningen per jaar gebouwd te worden; - voor de huur-koopverhouding wordt een verdeling van 35% huur en 65% koop aangehouden; - ten aanzien van de huurprijs wordt een verdeling van 70% betaalbare huur (< 495,-) en 30% duurdere huurwoningen (> 495,-) aangehouden; - wat betreft de koopprijs wordt een verdeling van 35% goedkope koop (< ,-), 40% middeldure koop (tussen ,- en ,-) en 25% dure koopwoningen (> ,-) aangehouden. 3. De volgende maatregelen doorvoeren om de bestaande woningbouwplanning beter te laten voldoen aan de bovenstaande uitgangspunten: - aandeel appartementen in centrum stedelijk en buiten centrum woonmilieu en in Gaanderen terugbrengen; - versneld uitvoeren bestaande woningbouwprojecten voor betaalbare huurwoningen (grotendeels door Sité) en extra aandacht voor betaalbare huurwoningen in met name landelijk gebied (centrum dorps); - bijsturing voor specifieke afnemersgroepen: meer aanbod dure huur; meer aanbod topsegment koop; meer aanbod grondgebonden stadswoningen in hoge dichtheid; meer aanbod particulier opdrachtgeverschap; - meer aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals o.a. jongeren, ouderen en mindervaliden. 4. Het college opdracht geven een Plan van aanpak op te stellen om het woningbouwprogramma verder uit te werken met daarbij in ieder geval aandacht voor volkshuisvesting en voor monitoring van de bijsturings- maatregelen uit de Dynamische woningmarktscan. 5. De profilering van Doetinchem als aantrekkelijke woongemeente nader uit- werken in het project 'Gezicht geven aan Doetinchem'. De gemeente Doetinchem wil in alle opzichten een aantrekkelijke woongemeente zijn. Deze doelstelling hebben wij vastgelegd in het Toekomstperspectief Om de doelstelling te verwezenlijken streven wij naar een woningbouwprogramma dat aansluit bij de vraag. Onduidelijk is echter hoe de vraag er exact uitziet en in hoeverre het huidige woningbouwprogramma hierop aansluit. Deze vraag leeft zowel bij het bestuur als bij de projectleiders/regisseurs die de regie voeren over de diverse woningbouw-projecten. Daarom hebben wij in november 2006 opdracht gegeven een Dynamische woningmarkt-scan uit te voeren. Daarvoor is de volgende doelstelling: het op korte termijn in beeld brengen van de match tussen vraag en aanbod op de gemeentelijke woningmarkt voor de komende 10 jaar en het bieden van een afwegingskader op basis waarvan acties kunnen worden geformuleerd om de eventuele mismatch aan te pakken.

2 2 In dit voorstel informeren wij u over de werkwijze en de uitkomsten van de scan. Daarnaast bevat het aanbevelingen aangaande de gewenste bijsturing van de woning-bouwplanning, waarvan wij u voorstellen deze over te nemen en vast te stellen. Resultaat Het resultaat van de in korte tijdspanne uitgevoerde Dynamische woningmarktscan is een analyse op enkele hoofdaspecten van de woningmarktvraag die vergeleken is met het aanbod zoals dat er aan zit te komen met de lopende woningbouwprojecten, voor de periode De resultaten van de analyse hebben wij met behulp van inzichten van marktpartijen vertaald naar acties ter oplossing van gesignaleerde knelpunten. Het product bestaat uit een database met gegevens over de Doetinchemse vraag en het toekomstige aanbod en een rapportage met daarin de uitkomsten van de vraagaanbod-analyse en de daarbij horende aanbevelingen. Met de rapportage en de achterliggende database beschikken wij over de noodzakelijke inzichten om te komen tot besluitvorming op projectniveau en ligt er een basis voor eventueel nader uit te werken woonbeleid. Doordat wij kiezen voor een landelijk gehanteerde woningmarktbenadering en gebruikmaken van onderzoeksmateriaal dat periodiek door het rijk wordt geactualiseerd, kan de Dynamische woningmarktscan herhaaldelijk gebruikt worden en blijft het niet bij een momentopname. Iedere drie tot vier jaar voert het rijk het zogeheten WOONonderzoek uit. De vraaganalyse kan dus om de drie tot vier jaar geactualiseerd worden. De aanbodgegevens komen voort uit de gemeentelijke organisatie en kunnen op ieder gewenst moment bijgewerkt worden. Door het actueel houden van de database kan gesproken worden van een dynamisch instrument voor woningmarktmonitoring. Werkwijze De werkwijze die wij voor de woningmarktscan hebben gehanteerd, bestond uit de volgende stappen: 1. analyse vraag op Doetinchemse woningmarkt; 2. vergelijking vraag met aanbod in woningbouwplannen; 3. reflectie vraag-aanbod-analyse met marktpartijen; 4. rapporteren analyse en formuleren aanbevelingen. Ad 1 Voor de analyse van de kwalitatieve vraag is gebruikgemaakt van de resultaten van het vermelde WOONonderzoek. Deze gegevens zijn begin oktober 2006 door het ministerie aangeleverd en bevatten representatieve cijfers voor de gemeente Doetinchem en de regio Achterhoek. Voor de analyse is een selectie van relevante vraagaspecten gemaakt. Deze vraag- aspecten zijn: - gewenst woonmilieu; - gewenste verhouding huur-koop per woonmilieu; - gewenste prijsklasse huurwoningen per woonmilieu; - gewenste prijsklasse koopwoningen per woonmilieu; - gewenste verhouding gestapeld-niet gestapeld. Met deze selectie zijn wij van mening dat er een afdoende kader ontstaat voor woningmarktsturing zonder te veel in detail te treden. Daarom hebben wij ook gekozen voor een woonmilieubenadering (woning en woonomgeving worden samengevat in de term woonmilieu) en niet voor een woningtypenbenadering.

3 3 Ad 2 Voor de aanbodanalyse is aan de diverse projectleiders/regisseurs in de gemeente gevraagd hoe de woningbouwplanning er voor de komende vijf jaar uitziet. Gegevens die hierbij dienden te worden aangeleverd, betroffen dezelfde aspecten als betrokken bij de vraaganalyse. De aangeleverde informatie is vergeleken met de geconstateerde vraag op de woningmarkt. Hiermee ontstonden de eerste inzichten in de match tussen vraag en de woningbouwplanning. Ad 3 Wij hebben de eerste uitkomsten vervolgens in de vorm van een externe workshop voorgelegd aan diverse marktpartijen. Op basis van hun praktijkervaring en marktkennis is waar nodig nuancering aangebracht in de vraag-aanbod-analyse en is gekomen tot realistische en door de markt gedragen aanbevelingen tot bijsturing. Uitkomsten De woningmarktscan bevat een reeks van conclusies en aanbevelingen om te komen tot een nauwkeuriger op de vraag aansluitende woningbouwplanning. De conclusies hebben met name betrekking op de wijze waarop de woningbouwplanning er idealiter uit zou moeten zien. De belangrijkste uitkomsten zijn wat dat betreft: - uitgangspunt gemeentelijk woningbouwprogramma : minimaal woningen; er dienen minimaal 400 woningen per jaar te worden gebouwd; - huur-koopverhouding van 35% huur en 65% koop aanhouden; - streven naar 70% betaalbare huur (< 495,-) en 30% duurdere huurwoningen (> 495,-); - streven naar 35% goedkope koop (< ,-), 40% middeldure koop (tussen ,- en ,-) en 25% dure koopwoningen (> ,-). De aanbevelingen hebben met name betrekking op de wijze waarop de huidige planning bijgestuurd dient te worden. De belangrijkste uitkomsten en voornaamste inzet bij de uitvoering van het beleid, zijn wat dat betreft: - aandeel appartementen in centrum stedelijk en buiten centrum woonmilieu en in Gaanderen terugbrengen; - versneld uitvoeren bestaande woningbouwprojecten voor betaalbare huurwoningen (grotendeels door Sité) en extra aandacht voor betaalbare huurwoningen in met name landelijk gebied (centrum dorps); - bijsturing voor specifieke afnemersgroepen: meer aanbod dure huur; meer aanbod topsegment koop; meer aanbod grondgebonden stadswoningen in hoge dichtheid; meer aanbod particulier opdrachtgeverschap; - meer aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals o.a. jongeren, ouderen en mindervaliden. Doorwerking van beleid Bovenstaande opsomming geeft een overzicht van de aanbevelingen zoals die voortkomen vanuit de Dynamische woningmarktscan. Deze aanbevelingen vormen de beleidskoers ten aanzien van de wijze waarop de gemeente de Doetinchemse woningmarkt wil bijsturen. Wij zijn van mening dat wij daardoor beter kunnen aansluiten bij de wensen van de woningzoekenden. De maatregelen moeten als een pakket worden gezien.

4 4 Door de grotere aandacht voor huurwoningen en met name betaalbare huurwoningen en voor goedkope koopwoningen wordt het woningbouw-programma evenwichtiger. Daardoor wordt het makkelijker om in te spelen op de wensen van specifieke afnemersgroepen en specifieke doelgroepen. Aan de woningbouwontwikkeling kan zo een strategische sturing worden gegeven. Vooruitlopend op de vaststelling van het beleid hebben wij bij de gemeentelijke projectleiders geïnventariseerd in welke projecten van de woningbouwplanning bijsturing mogelijk is uit het oogpunt van lopende afspraken en financiële kaders rondom woningbouwprojecten. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de onderstaande projecten kansen bieden voor bijsturing. Na vaststelling van het beleid zullen wij voor deze projecten bekijken hoe aanpassing van het Programma van eisen kan bijdragen aan een betere match tussen vraag en aanbod op de Doetinchemse woningmarkt. Deze projecten zullen dus mogelijk worden bijgestuurd. - Veentjes (De Schil) - circa 285 woningen 1 - Hamburgerbroek (De Schil) - circa 160 woningen - Holterhoek (De Schil) - circa 14 woningen - Wijnbergen - circa 650 woningen - St. Jozefterrein (Gaanderen) - circa 19 woningen - Rijksweg (Gaanderen) - circa 18 woningen - Hoofdstraat/Van Roggestraat (Gaanderen) - circa 22 woningen - Richterbos Noord (Gaanderen) - circa 50 woningen - Medisch kwartier Wehl - circa 10 woningen - Wehl Zuid - circa 45 woningen Vervolg De woningmarktscan dient op korte termijn een vervolg te krijgen. Wij stellen u voor ons opdracht te geven hiervoor een Plan van aanpak op te stellen om het woningbouw-programma verder uit te werken met daarbij in ieder geval aandacht voor volkshuis-vesting en voor monitoring van de bijsturingsmaatregelen. Het woningmarktbeleid moet in het vervolg opgenomen worden in het jaarplan en jaarlijks bij de begrotings- behandeling worden geactualiseerd. Door deze koppeling aan het jaarplan proberen wij opnieuw te komen tot een goed en strategisch volkshuisvestingsbeleid. Verschuiving in het aanbod aan woningen heeft consequenties voor de onderliggende grondexploitaties. De grondexploitatie moet hoe dan ook dekkend zijn; dat is het uitgangspunt. Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 1 Genoemd aantal betreft het totale aantal te realiseren woningen per project t/m 2011.

5 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over de Dynamische woningmarktscan en met overname van de in dat voorstel vermelde overwegingen; gelet op artikel 108 juncto artikel 147 tweede lid van de Gemeentewet; b e s l u i t : 1. de Dynamische woningmarktscan als beleidskader vast te stellen. 2. de volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma vast te stellen: - in de periode dienen minimaal 400 woningen per jaar gebouwd te worden; - voor de huur-koopverhouding wordt een verdeling van 35% huur en 65% koop aanhouden; - ten aanzien van de huurprijs wordt een verdeling van 70% betaalbare huur (< 495,-) en 30% duurdere huurwoningen (> 495,-) aangehouden; - wat betreft de koopprijs wordt een verdeling van 35% goedkope koop (< ,-), 40% middeldure koop (tussen ,- en ,-) en 25% dure koopwoningen (> ,-) aangehouden. 3. de volgende maatregelen door te voeren om de bestaande woningbouwplanning beter te laten voldoen aan de bovenstaande uitgangspunten: - aandeel appartementen in centrum stedelijk en buiten centrum woonmilieu en in Gaanderen terugbrengen; - versneld uitvoeren bestaande woningbouwprojecten voor betaalbare huurwoningen (grotendeels door Sité) en extra aandacht voor betaalbare huurwoningen in met name landelijk gebied (centrum dorps); - bijsturing voor specifieke afnemersgroepen: meer aanbod dure huur; meer aanbod topsegment koop; meer aanbod grondgebonden stadswoningen in hoge dichtheid; meer aanbod particulier opdrachtgeverschap; - meer aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals o.a. jongeren, ouderen en mindervaliden. 4. het college opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen om het woningbouwprogramma verder uit te werken met daarbij in ieder geval aandacht voor volkshuisvesting en voor monitoring van de bijsturingsmaatregelen uit de Dynamische woningmarktscan; 5. de profilering van Doetinchem als aantrekkelijke woongemeente nader uit te werken in het project 'Gezicht geven aan Doetinchem'. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 juni 2007,, griffier, voorzitter

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024 Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 16 december 2004 Ons kenmerk 50/5.3/2004011849 Behandeld door de heer R. Haverkate (0592) 36 53 19 Onderwerp: Evaluatie Toerdata noord

Nadere informatie